ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) και ιδίως τα άρθρα 8, 38 και 40 αυτού. 3. Τις διατάξεις τις υπ αριθµ. 1/1227/2007 (ΦΕΚ Β 135) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και ιδίως το Παράρτηµα F αυτής. 4. Το υπ αριθµ. 1384/ έγγραφο του ΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-53899/ ) Σκέφτηκε ως εξής : Α. Σχετικές διατάξεις 1. Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 8, του ν. 3428/2005, ορίζεται µεταξύ άλλων ότι ο ΕΣΦΑ Α.Ε. ( ιαχειριστής) «έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισµού, µε βάση διαδικασίες διαφανείς, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συµβάσεις µε Προµηθευτές για την προµήθεια και παράδοση φυσικού αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί µετά την έγκριση του ετησίου προγράµµατος εξισορρόπησης φορτίου από τη Ρ.Α.Ε. και να επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών του για την εξισορρόπηση φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού» 2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος F της Σύµβασης Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (σχετικό 3) «Έως την 1η Ιουνίου κάθε Έτους, ο ιαχειριστής εκπονεί και υποβάλλει στη ΡΑΕ Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόµενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του ιαχειριστή. Για το έτος 2007, ο Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου που αφορά στο Έτος αυτό εκπονείται και υποβάλλεται µέχρι την 1η Μαΐου - 1 -

2 2007». Σχετικά µε το περιεχόµενο του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου, αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει: i. Προβλέψεις του ιαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών και τη ηλούµενη ιαµετακόµιση σε σχέση µε το υφιστάµενο δυναµικό του ΕΣΜΦΑ. ii. Πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική Ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιµώµενη κατανοµή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη Μέγιστη Παροχή και τη Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση. iii. Προσδιορισµό των απαιτούµενων χαρακτηριστικών της Σύµβασης ή του συνδυασµού Συµβάσεων Εξισορρόπησης που απαιτείται να συνάψει ο ιαχειριστής. 3. Σχετικά µε την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3428/2005, ο ιαχειριστής µπορεί (α) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 8 του ν. 3428/2005 ή (β) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ µε τη ΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισµό και να χρησιµοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση µε ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεσή του µέσω άλλων συµβάσεων προµήθειας. Β. Εκτίµηση απαιτούµενων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης 4. Για την εύρυθµη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς απαιτείται η ύπαρξη εργαλείων ευελιξίας, µέσω των οποίων ο ιαχειριστής επιτυγχάνει συνεχώς την ισορροπία µεταξύ της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στις εισόδους του Συστήµατος Μεταφοράς και της ποσότητας η οποία παραλαµβάνεται από τα σηµεία εξόδου αυτού προς την τελική κατανάλωση (διατήρηση ισοζυγίου µάζας). Η ευελιξία αυτή παρέχεται πρωτίστως µέσω της δυνατότητας αποθήκευσης ποσοτήτων φυσικού αερίου οι οποίες είναι στη διάθεση του ιαχειριστή (υπόγειες αποθήκες, εγκαταστάσεις ΥΦΑ, αποθήκευση στους αγωγούς (linepack) και δευτερευόντως µέσω της δυνατότητας αυξοµείωσης της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται ή παραλαµβάνεται από τους Χρήστες ιδίως µέσω ευέλικτων συµβάσεων προµήθειας και συµβάσεων διακοπτόµενης παροχής φυσικού αερίου. 5. Στην περίπτωση του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, µοναδική επιλογή προς το παρόν 1 αποτελεί η χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, η οποία προϋποθέτει τη σύναψη από τον ιαχειριστή σύµβασης προµήθειας ΥΦΑ για εξισορρόπηση. 6. Οι ποσότητες ΥΦΑ που εισάγονται στη χώρα σήµερα εξυπηρετούν δύο διακριτές ανάγκες: i. Την ανάγκη διαµόρφωσης χαρτοφυλακίου συµβάσεων προµήθειας µε ευέλικτα χαρακτηριστικά, προκειµένου να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση καταναλωτών µε συντελεστή φορτίου µικρότερο του αντίστοιχου συντελεστή των συµβάσεων προµήθειας φυσικού αερίου από αγωγούς. ii. Την ανάγκη εξισορρόπησης του φορτίου, σε περίπτωση αποκλίσεων στο ισοζύγιο µάζας του ΕΣΜΦΑ κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 1 Οι δυνατότητες χρήσης του linepack για εξισορρόπηση δεν είναι γνωστές µε αποδεκτό βαθµό βεβαιότητας. Ακριβέστερη εκτίµηση για τα όρια ανοχής του συστήµατος σε αποκλίσεις αξιοποιώντας µόνο το linepack, εκτιµάτε ότι θα προκύψει από τα στοιχεία λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθµισης του τερµατικού σταθµού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαµβάνονται στη σχετική έκθεση του ΕΣΦΑ, η οποία αναµένεται εντός του Ιουλίου

3 Η πρώτη περίπτωση χρήσης του ΥΦΑ αφορά καταναλωτές µε αιχµιακή συµπεριφορά (χαµηλό συντελεστή φορτίου), αλλά όχι απαραίτητα απρόβλεπτη. Η δεύτερη περίπτωση, σχετίζεται µε απρόβλεπτη συµπεριφορά καταναλωτών κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ανεξαρτήτως του συντελεστή φορτίου τους. 7. Έως σήµερα, οι προβλέψεις σχετικά µε τις απαιτούµενες ετήσιες ποσότητες ΥΦΑ (συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων που χρησιµοποιήθηκαν για τα τιµολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ), πραγµατοποιήθηκαν µε βάση την εξυπηρέτηση των αιχµιακών καταναλωτών και όχι την εξισορρόπηση φορτίου. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται από το ότι υπό το µονοπωλιακό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου, υπεύθυνη και για τις δύο προαναφερθείσες λειτουργίες ήταν η ενιαία εταιρία ΕΠΑ Α.Ε. εδοµένου ότι η ΕΠΑ Α.Ε. εξυπηρετούσε κατ αποκλειστικότητα το σύνολο των καταναλωτών, η εξισορρόπηση φορτίου εµπερικλειόταν στις συνολικές υπηρεσίες προµήθειας φυσικού αερίου, µε ανάκτηση του συνολικού κόστους από τα µη-διαχωρισµένα τιµολόγια προµήθειας/µεταφοράς/λοιπών υπηρεσιών. εν υπήρχε δηλαδή η ανάγκη εντοπισµού και παρακολούθησης του κόστους και των λοιπών παραµέτρων που αφορούσαν την εξισορρόπηση φορτίου ως διακριτή δραστηριότητα. 8. Υπό το νέο πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς, η χρήση του ΥΦΑ ως ευέλικτη σύµβαση προµήθειας αφορά τη δραστηριότητα των προµηθευτών του ΕΣΦΑ, ενώ η χρήση του ως µέσου εξισορρόπησης αφορά τη δραστηριότητα του ιαχειριστή Ωστόσο, ο πολύ πρόσφατος διαχωρισµός της δραστηριότητας διαχείρισης του ΕΣΦΑ από τη δραστηριότητα προµήθειας καθιστά δύσκολη προς το παρόν την ακριβή εκτίµηση της ποσότητας ΥΦΑ που απαιτείται αποκλειστικά και µόνο για την εξισορρόπηση φορτίου λόγω: i. Έλλειψης επαρκών ιστορικών στοιχείων, λόγω µη-διαχωρισµού δραστηριοτήτων. ii. Σηµαντικής ετήσιας αύξησης της ζήτησης των Εταιριών Παροχής Αερίου και συνεχούς αναδιαµόρφωσης του χαρτοφυλακίου πελατών τους σε ετήσια βάση (αυξανόµενη βαρύτητα οικιακής ζήτησης σε σχέση µε τη ζήτηση της βιοµηχανίας), γεγονός που καθιστά δύσκολη την εξαγωγή συµπερασµάτων σε σχέση µε τη δυνατότητα πρόβλεψης του φορτίου τους µε ακρίβεια εντός του διαστήµατος εξισορρόπησης (µία ηµέρα). iii. Το γεγονός ότι η µεγαλύτερη κατηγορία καταναλωτών (ηλεκτροπαραγωγοί) λειτουργούν υπό καθεστώς ανταγωνιστικής αγοράς, δεχόµενοι εντολές από τον ΕΣΜΗΕ, µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε σχέση µε τον ΗΕΠ, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αυξοµειώσεις των αναγκών τους σε φυσικό αέριο και, ως εκ τούτου, σε απρόβλεπτες ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου. 10. Για τους λόγους αυτούς, γίνεται δεκτό ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίµηση από το ιαχειριστή των ποσοτήτων ΥΦΑ οι οποίες θα απαιτηθούν για εξισορρόπηση φορτίου, τουλάχιστον για τα έτη 2007 και 2008 και, συνεπώς, κρίνεται εύλογη η χρήση από τον ιαχειριστή αυξηµένων περιθωρίων ασφαλείας στις σχετικές προβλέψεις. Γ. Απαιτούµενα χαρακτηριστικά συµβάσεων εξισορρόπησης 11. Σχετικά µε τα προτεινόµενα από το ιαχειριστή χαρακτηριστικά της σύµβασης εξισορρόπησης και την ενεργοποίηση της δυνατότητας µη διενέργειας διαγωνισµού και τη σύναψη σύµβασης για την προµήθεια ΥΦΑ απευθείας µε τη ΕΠΑ. Α.Ε. για το διάστηµα 2 Υπό το νέο καθεστώς, ο ιαχειριστής οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης φορτίου (ως βοηθητική υπηρεσία) σε όλους τους Χρήστες του ΕΣΦΑ κατά τρόπο αντικειµενικό και διαφανή, χωρίς διακρίσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο τρόπος και το κόστος παροχής των υπηρεσιών αυτών, έχει σε πολλές περιπτώσεις αναφερθεί ως ένα από τα σηµαντικά εµπόδια εισόδου νέων παικτών στις αγορές φυσικού αερίου της Ευρώπης

4 , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38, παράγραφος 1 του ν. 3428/2005, η ΡΑΕ θεωρεί τα ακόλουθα: i. Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, µοναδικό εργαλείο ευελιξίας για την εξισορρόπηση φορτίου του ΕΣΜΦΑ προς το παρόν αποτελεί η χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα. Κατά συνέπεια, απαιτείται η σύναψη από το ιαχειριστή σχετικής σύµβασης προµήθειας ΥΦΑ µε προµηθευτές φυσικού αερίου. ii. Επιπροσθέτως, κρίνεται πράγµατι απαραίτητο οποιαδήποτε σύµβαση συναφθεί µεταξύ του ιαχειριστή και οποιουδήποτε προµηθευτή να παρέχει όσο τη δυνατόν µεγαλύτερη ευελιξία στο ιαχειριστή σχετικά µε τις ποσότητες ΥΦΑ που θα χρησιµοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους και ταυτόχρονα να µην επιβάλλει µακροχρόνιες δεσµεύσεις στο ιαχειριστή, δεδοµένης της παρούσας µεταβατικής φάσης εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου. iii. Τέλος, δεδοµένου ότι (α) η σύναψη συµβάσεων εξισορρόπησης κατόπιν διαγωνισµού απαιτεί σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας, διενέργειας και κατακύρωσης του διαγωνισµού, ενώ η οµαλή εφαρµογή της διαδικασίας αυτής σε ετήσια βάση, η οποία αποτελεί και το µόνιµο καθεστώς εξέυρεσης ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, προϋποθέτει την σταθεροποίηση των συνθηκών λειτουργίας της απελευθερωµένης αγοράς φυσικού αερίου (β) η αβεβαιότητα σχετικά µε τις πραγµατικές ποσότητες αερίου εξισορρόπησης που απαιτούνται, ενδεχοµένως δυσχεραίνει τη σύναψη νέας σύµβασης προµήθειας ΥΦΑ µε ευέλικτα χαρακτηριστικά, ενώ, αντιθέτως, κρίνεται πιθανότερη η δυνατότητα παροχής της απαιτούµενης ευελιξίας µέσω υφιστάµενων συµβάσεων µέσω των οποίων ήδη παραδίδονται ποσότητες ΥΦΑ στην ελληνική αγορά και (γ) προς το παρόν δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά άλλος προµηθευτής ο οποίος θα µπορούσε να διαθέσει άµεσα ποσότητες ΥΦΑ, κρίνεται εύλογη η ενεργοποίηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 3428/2005, τουλάχιστον για τα έτη 2007 και Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός περισσότερο ακριβούς συστήµατος εξισορρόπησης αποτελεί η σχολαστική τήρηση εκ µέρους του ιαχειριστή της υποχρέωσης καταγραφής όλων των πράξεων εξισορρόπησης στις οποίες προβαίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, των ποσοτήτων που χρησιµοποιήθηκαν και του σχετικού κόστους εξισορρόπησης καθώς και της απόκρισης του Συστήµατος Μεταφοράς στις πράξεις εξισορρόπησης (πιέσεις, ροές αερίου κλπ). Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε αυτά: Αποφασίζει Εγκρίνει το πρόγραµµα εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΦΑ για τα έτη 2007 και 2008, το οποίο έχει ως κατωτέρω: - 4 -

5 ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ) Α.Ε Ετήσιο πρόγραµµα εξισορρόπησης φορτίου ετών 2007, 2008 Εισαγωγή Ιούνιος 2007 Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται συµφώνως προς τα άρθρα 8.2.γ του νόµου 3428/2005 και 4.4 της πρότυπης σύµβασης µεταφοράς (Υπουργική Απόφαση 1/1227/2007) βάσει των οποίων ο ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΣΦΑ Α.Ε.) φέρει την ευθύνη για την εξισορρόπηση φορτίου του ΕΣΦΑ (την ισορροπία µεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φ.Α. στο ΕΣΜΦΑ) λαµβάνοντας υπ όψιν τις απώλειες και τις αποθηκευµένες ποσότητες Φυσικού Αερίου στο δίκτυο. Στο πλαίσιο της προαναφερόµενης αρµοδιότητάς του ο ΕΣΦΑ Α.Ε. συνάπτει συµβάσεις εξισορρόπησης φορτίου βάσει του εγκεκριµένου, από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Ετησίου Προγράµµατος Εξισορρόπησης Φορτίου, είτε κατόπιν διαγωνισµού που διεξάγει, είτε σύµφωνα µε την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόµου3428/2005. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Παραρτήµατος F της πρότυπης σύµβασης µεταφοράς, το ετήσιο πρόγραµµα εξισορρόπησης φορτίου κάθε έτους υποβάλλεται από το ιαχειριστή για έγκριση στη ΡΑΕ έως την 1 η Ιουνίου του προηγούµενου έτους και περιλαµβάνει κυρίως τις προβλέψεις του ιαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου κατά το έτος που αυτό αφορά, πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες ποσότητες Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης καθώς και τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά της σύµβασης ή των συµβάσεων εξισορρόπησης που απαιτείται να συναφθούν. Το ετήσιο πρόγραµµα εξισορρόπησης φορτίου αναθεωρείται µε ευθύνη του ιαχειριστή σε περιπτώσεις όπου κατά την κρίση του επέρχονται σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΦΑ, όπως σύναψη νέων συµβάσεων µεταφοράς και ΥΦΑ, αλλαγή της γεωγραφικής κατανοµής του φορτίου, σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαθεσιµότητα εξοπλισµού του ΕΣΦΑ, έναρξη λειτουργίας νέου εξοπλισµού κλπ. Αέριο Εξισορρόπησης Ως Αέριο Εξισορρόπησης θεωρείται η ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύει ο ΕΣΦΑ Α.Ε. στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου µε σκοπό την ισορροπία µεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου (κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου) ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ

6 Προβλέψεις ζήτησης φυσικού αερίου κατά το έτος 2007 Λαµβάνοντας υπ όψιν ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων Φ.Α. στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, στοιχεία προβλέψεων καταναλώσεων που η ΕΠΑ Α.Ε., ως µοναδικός προµηθευτής και Χρήστης, συγκεντρώνει από τελικούς καταναλωτές και διαχειριστές δικτύων διανοµής (Εταιρείες Παροχής Αερίου) αλλά και την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των υπό εξελίξει έργων επέκτασης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, εκτιµάται ότι η κατανάλωση Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς κατά το έτη 2007 και 2008 θα ανέλθει στο επίπεδο των και εκ. Νm 3 αντιστοίχως. Η απόκλιση µεταξύ της προαναφερόµενης πρόβλεψης καταναλώσεων Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ και αυτής που έχει ληφθεί υπ όψιν κατά τον υπολογισµό των τιµολογίων µεταφοράς και ΥΦΑ (Υπουργική Απόφαση 4955/2006 Παράρτηµα Α) για το έτος εκ. Νm 3 οφείλεται κυρίως στην µικρότερη από την αρχικώς εκτιµηθείσα διείσδυση του Φυσικού Αερίου στον οικιακό και εµπορικό τοµέα κατανάλωσης αλλά και στην καθυστέρηση σύνδεσης και τροφοδότησης των βιοµηχανιών «Αλουµίνιον της Ελλάδος AdG» και «Motor Oil». Aναλυτικότερα, η εκτιµώµενη ζήτηση Φυσικού Αερίου κατά τα έτη 2007 και 2008 αναµένεται να κατανεµηθεί ανά κατηγορία καταναλωτών ως εξής: Έτος 2007 Ηλεκτροπαραγωγή: εκ. Νm 3 Aιχµιακή ηλεκτροπαραγωγή: 20 εκ. Νm 3 Μεγάλη Συµπαραγωγή: 204 εκ. Νm 3 Λοιποί καταναλωτές: εκ. Νm 3 Θεωρήθηκε ότι η έναρξη λειτουργίας της µονάδας µεγάλης συµπαραγωγής της εταιρείας «Αλουµινίον της Ελλάδος» θα λάβει χώρα περί τα µέσα Ιουλίου 2007 ενώ η έναρξη της τροφοδοσίας της εταιρείας «Motor Oil» περί τα τέλη Οκτωβρίου Έτος 2008 Ηλεκτροπαραγωγή: εκ. Νm 3 Aιχµιακή ηλεκτροπαραγωγή: 40 εκ. Νm 3 Μεγάλη Συµπαραγωγή: 620 εκ. Νm 3 Λοιποί καταναλωτές: εκ. Νm 3 Ποσότητες Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης Συγκρίνοντας στοιχεία πρόβλεψης ηµερησίων καταναλώσεων Φ.Α. στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, για την περίοδο 01/ 2006 έως και 05/2007, όπως αυτά διαµορφώθηκαν από τις δηλώσεις του µοναδικού έως σήµερα Χρήστη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΠΑ Α.Ε.) καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία - 6 -

7 πραγµατικής κατανάλωσης Φ.Α.,για το ίδιο διάστηµα, προκύπτει ότι οι ποσότητες Φ.Α. που θα έπρεπε να εγχυθούν στο ΕΣΜΦΑ, επιπλέον αυτών που δηλώθηκαν από το Χρήστη στο ιαχειριστή, ανέρχονται περίπου σε 2,7% επί της συνολικής κατανάλωσης για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα κατά το έτος 2006 η διαφορά των θετικών αποκλίσεων των ανά ηµέρα πραγµατικά καταναλωθεισών ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε σχέση µε τις αντίστοιχες δηλώσεις του Χρήστη ανήλθε σε 78,8 εκ. Nm 3, ποσοστό περίπου 2,52% επί των συνολικών καταναλώσεων του ιδίου έτους (3.117 εκ Nm 3 ). Αναλυτικότερα η ανωτέρω ποσότητα κατανέµεται ανά µήνα ως εξής: Κατανοµή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης Μάζας κατά το έτος 2006 Μήνας Φυσικό Αέριο Εξισορρόπησης Μάζας (Nm 3 ) Ιανουάριος ,00 Φεβρουάριος ,41 Μάρτιος ,36 Απρίλιος ,22 Μάιος ,50 Ιούνιος ,69 Ιούλιος ,47 Αύγουστος ,98 Σεπτέµβριος ,70 Οκτώβριος ,34 Νοέµβριος ,43 εκέµβριος ,35 Σύνολο ,46 Αντίστοιχα κατά το διάστηµα Ιανουαρίου - Μαΐου 2007 η διαφορά των θετικών αποκλίσεων των ανά ηµέρα πραγµατικά καταναλωθεισών ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε σχέση µε τις αντίστοιχες δηλώσεις του Χρήστη ανήλθε σε 42,8 εκ. Nm 3, ποσοστό περίπου 2,73% επί των αντίστοιχων συνολικών καταναλώσεων του ιδίου χρονικού διαστήµατος (1.562 εκ Nm 3 ). Αναλυτικότερα η ανωτέρω ποσότητα κατανέµεται ανά µήνα ως εξής: Κατανοµή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης Μάζας κατά το διάστηµα Ιανουαρίου Μαΐου 2007 Μήνας Αέριο Εξισορρόπησης Μάζας (Nm 3 ) Ιανουάριος ,39 Φεβρουάριος ,75 Μάρτιος ,27 Απρίλιος ,19 Μάιος ,92 Σύνολο ,51-7 -

8 Επίσης λαµβάνοντας υπ όψιν: α) τη γεωγραφική κατανοµή των φορτίων στο ΕΣΜΦΑ (ποσοστό άνω του 70% επί της συνολικής κατανάλωσης συγκεντρώνεται στο νότιο τµήµα του δικτύου), β) τη γεωγραφική κατανοµή της Μεταφορικής Ικανότητας των σηµείων εισόδου του ΕΣΜΦΑ (65% επί της συνολικής Μεταφορικής Ικανότητας εισόδου του ΕΣΜΦΑ, µετά την ολοκλήρωση των έργων αναβάθµισης των ΜΣΣ Σιδηροκάστρου και τερµατικού σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας και τη διασύνδεση των συστηµάτων Ελλάδος Τουρκίας, συγκεντρώνεται στο βόρειο τµήµα του δικτύου) γ) την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης του ΕΣΜΦΑ και κυρίως αυτών που σχετίζονται άµεσα µε την αύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΜΦΑ (συµπιεστής Ν. Μεσήµβριας) δ) την παρούσα Μεταφορική Ικανότητα του ανάντη του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου διαµετακοµιστικού συστήµατος Φυσικού Αερίου ε) την αναµενόµενη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου διασύνδεσης των συστηµάτων µεταφοράς Φ.Α. Ελλάδας-Τουρκίας (Σεπτέµβριος 2007) στ) τους περιορισµούς που θέτουν τα συµβόλαια προµήθειας Φ.Α. του µοναδικού, έως σήµερα, Χρήστη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ( ΕΠΑ Α.Ε.) καθώς και ζ) τους λειτουργικούς περιορισµούς του ΕΣΜΦΑ κυρίως σε ό,τι αφορά στη διατήρηση ελαχίστων επιπέδων πίεσης στο δίκτυο, κρίνουµε αναγκαία για την ασφαλή και αξιόπιστη αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ τη χρήση αεριοποιηµένου ΥΦΑ, ως αερίου εξισορρόπησης, τουλάχιστον κατά την περίοδο Επιπλέον, εκτιµάται ότι για λόγους αξιόπιστης και αποδοτικής λειτουργίας του ΕΣΦΑ, θα απαιτηθεί έγχυση ποσοτήτων αεριοποιηµένου ΥΦΑ στο ΕΣΜΦΑ, πέραν αυτών που απαιτούνται για την εξισορρόπηση της µάζας του παραλαµβανόµενου και παραδιδόµενου Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, της τάξης του 1% της εκτιµώµενης ετήσιας κατανάλωσης. Η έγχυση των προαναφεροµένων ποσοτήτων αεριοποιηµένου ΥΦΑ, αφορά αφενός στην αποδοτική λειτουργία του τερµατικού σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας, ο οποίος θεωρείται ότι θα λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, εκείνες τις ηµέρες αερίου όπου απαιτείται αεριοποίηση ΥΦΑ και αφετέρου στην διατήρηση ελαχίστων ορίων πίεσης στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κατά τα έτη 2007 και 2008 αναµένεται να απαιτηθεί αέριο εξισορρόπησης της τάξης του 5% επί της συνολικής εκτιµώµενης κατανάλωσης, δεδοµένης και της αβεβαιότητας που εισάγει η έλλειψη ιστορικών δεδοµένων σχετικά µε τη συµπεριφορά των νέων Χρηστών και των Προµηθευτών τους στη διαδικασία µεταφοράς Φυσικού Αερίου

9 Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι εκτιµήσεις για τη µηνιαία κατανοµή του Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης για τα έτη 2007 και Εκτίµηση Κατανοµής Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης κατά το έτος 2007 Μήνας Αέριο εξισορρόπησης (Νm 3 ) Ιανουάριος ,70 Φεβρουάριος ,75 Μάρτιος ,27 Απρίλιος ,19 Μάϊος ,92 Ιούνιος ,10 Ιούλιος ,00 Αύγουστος ,00 Σεπτέµβριος ,00 Οκτώβριος ,64 Νοέµβριος ,94 εκέµβριος ,50 Σύνολο 185,473, Σηµείωση: Οι ποσότητες Φυσικού Αερίου που αναφέρονται στο διάστηµα Ιανουαρίου Μαΐου 2007 αφορούν πραγµατικά στοιχεία χρήσης Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης. Εκτίµηση Κατανοµής Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης κατά το έτος 2008 Μήνας Αέριο εξισορρόπησης (Νm 3 ) Ιανουάριος ,22 Φεβρουάριος ,34 Μάρτιος ,44 Απρίλιος ,14 Μάϊος ,66 Ιούνιος ,30 Ιούλιος ,78 Αύγουστος ,90 Σεπτέµβριος ,34 Οκτώβριος ,65 Νοέµβριος ,69 εκέµβριος ,66 Σύνολο ,11 Τέλος, λαµβάνοντας υπ όψιν ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων αλλά και την αναµενόµενη διείσδυση Φυσικού Αερίου στον οικιακό, εµπορικό, βιοµηχανικό καθώς και στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιµάται ότι η µέγιστη ηµερήσια κατανάλωση κατά τα έτη 2007 και 2008 αναµένεται να ανέλθει σε 15,5 και 18,7 εκ. Nm 3 αντιστοίχως

10 Θεωρώντας ότι για τις ανάγκες της εξισορρόπησης ο ιαχειριστής αποτελεί ξεχωριστό Χρήστη που δεσµεύει Μεταφορική Ικανότητα στο Σηµείο Εισόδου Αγ. Τριάδας αλλά και υναµικότητα Αεριοποίησης στον Τερµατικό Σταθµό ΥΦΑ, εκτιµάται ότι απαιτείται δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας και υναµικότητας Αεριοποίησης στο Σηµείο Εισόδου Αγ. Τριάδας και τον Τερµατικό Σταθµό ΥΦΑ ίση µε το 10% της µέγιστης ηµερήσιας κατανάλωσης Φυσικού Αερίου για τα έτη 2007 και Σύµβαση Εξισορρόπησης εδοµένης της αβεβαιότητας σχετικά µε τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που θα απαιτηθούν για την διασφάλιση της ισορροπίας παραλαβών / παραδόσεων Φ.Α. στο ΕΣΜΦΑ κατά τα έτη 2007 και 2008 (στην παρούσα φάση δεν είναι γνωστό ποιοί Χρήστες θα ζητήσουν πρόσβαση στο ΕΣΦΑ) προτείνεται η σύναψη µιας «ελαστικής» σύµβασης προµήθειας Φ.Α. εξισορρόπησης µε τη ΕΠΑ Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 38 παράγραφος 1 του νόµου 3428/2008. Η σύµβαση αυτή θα πρέπει να παρέχει στο ιαχειριστή τη δυνατότητα προµήθειας ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για τους σκοπούς εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ, έως και 30% υψηλότερες αυτών που εκτιµήθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο ήτοι 240 εκ.nm 3 για το έτος 2007 και 300 εκ.nm 3 για το έτος Επιπλέον θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα του Φυσικού Αερίου υπό διαφανείς όρους και οποιεσδήποτε συνθήκες, εξαιρουµένων των συνθηκών ανωτέρας βίας, χωρίς να προσδιορίζει ελάχιστο όριο απορρόφησης Φυσικού Αερίου, ούτε να θέτει περιορισµούς σχετικά µε την µέγιστη ηµερήσια ποσότητα Φυσικού Αερίου εξισορρόπησης που δικαιούται ο ιαχειριστής να παραλαµβάνει. Τέλος, η σύµβαση εξισορρόπησης είναι δυνατόν να προβλέπει την καταβολή σταθερού τιµήµατος σχετικού µε την προαναφερόµενη ευελιξία παραλαβών παραδόσεων Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Μ.Καραµανής

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση.

Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Προς την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Υπ όψιν κ. Προέδρου Θέµα: Κώδικας ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ηµόσια ιαβούλευση. Αξιότιµοι κύριοι, Αναφερόµενοι στο σχέδιο του Κώδικα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007. Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2007 Έγκριση Μεθοδολογίας Κατάρτισης Τιµολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, ΑΘΗΝΑ 10440, τηλ./fax: 210 8228795 www.medsos.gr, e-mail:medsos@medsos.gr ΦΥΛΛΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/ ) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/ ) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Νόµος 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/27.12.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Οι δραστηριότητες της προµήθειας, της µεταφοράς, της διανοµής, της αποθήκευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ: Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 10679 Αθήνα Τηλ: (+30) 210 3380200 - Fax:(+30) 210 3380219 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γούναρη 227, 16674 Άνω Γλυφάδα Τηλ.: (+30) 210 9609961 - Fax: (+30) 210 9609964 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα