«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δηπιωκαηηθή Εξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο «Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών» Ιωάλλα Λάδαξε Επηβιέπωλ: Ίωλ Αλδξνπηζόπνπινο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 Πεπιεσόμενα ΠΔΡΗΙΖΦΖ Δηζαγσγή Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο Γεδνκέλα πιινγή θξηηηθψλ χλνια δεδνκέλσλ Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ Hu θαη Liu Blair-Goldensohn θ.ά Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε LDA Latent Dirichlet Allocation Brody θαη Elhadad Άιιεο κέζνδνη εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε LDA Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο Πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμφξπμεο γλψκεο Ο αιγφξηζκνο ησλ Wilson, Wiebe θαη Hoffman Άιινη αιγφξηζκνη εμαγσγήο γλψκεο

3 4.2 Δμφξπμε γλψκεο ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο Δμφξπμε γλψκεο κε γισζζηθά κνληέια Δμφξπμε γλψκεο κε αθειή ηαμηλνκεηή Bayes Δμφξπμε γλψκεο κε κεραλή δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 5 Σειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ππάξρεη πιένλ κηα πιεζψξα ηζηνζειίδσλ απφ ηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο είλαη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ή θξηηηθέο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Όκσο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη ηφζν κεγάινο πνπ νη θαηαλαισηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ζπγθξηηηθψλ παξνπζηάζεσλ δχν πξντφλησλ. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηα νλφκαηα δχν πξντφλησλ θαη ην ζχζηεκα παξάγεη απηφκαηα κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζηεξηδφκελν ζε θείκελα θξηηηθψλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ απνθιεηζηηθά θξηηηθέο ρξεζηψλ. Σα δχν βαζηθά βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δεκηνπξγία ησλ ζπγθξηηηθψλ παξνπζηάζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ (ζεηηθή ή αξλεηηθή) γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Γηα θάζε βήκα, κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη αλαπηχρζεθαλ θαηάιιεινη αιγφξηζκνη νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ πεηξακαηηθά. 4

5 5

6 1. Ειςαγωγή 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έρεη επεξεάζεη πνιχ έληνλα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρεη πιένλ κηα πιεζψξα ηζηνζειίδσλ, πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ (fora) θαη ηζηνινγίσλ (blogs), ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, φρη κφλν σο πξνο ηα ηππηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη σο πξνο ηε γλψκε άιισλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα απηά. Όκσο, ν αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ ζρφιηα θαη θξηηηθέο γηα πξντφληα (π.ρ. θνξεηνί ππνινγηζηέο) είλαη πνιχ κεγάινο θαη νη θαηαλαισηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα νλφκαηα δχν πξντφλησλ. Σν ζχζηεκα παξάγεη απηφκαηα κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ δχν πξντφλησλ, βαζηζκέλε ζε θξηηηθέο άιισλ ρξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκά καο εληνπίδεη γηα θάζε πξντφλ ην ζχλνιν ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρνιηάδνληαη ζπρλά ζηηο θξηηηθέο, θαζψο θαη ηε γεληθή άπνςε ηνπ θνηλνχ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξντφλησλ θαη ηε γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα απηά, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία ε γλψκε ηνπ θνηλνχ είλαη αληίζεηε ζηα δχν πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα, έζησ πσο εμεηάδνπκε δχν βηληενθάκεξεο. Γηα ηελ πξψηε, νη θξηηηθέο αλαθέξνπλ πσο έρεη πνιχ θαιφ zoom θαη θαιφ ζχζηεκα ήρνπ, ελψ γηα ηε δεχηεξε πσο έρεη κέηξην zoom θαη θαιφ ζχζηεκα ήρνπ. ηελ ηειηθή καο παξνπζίαζε, 6

7 ζα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζην zoom ησλ δχν κνληέισλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο θαη φρη ηφζν ζην ζχζηεκα ήρνπ, ην νπνίν παίξλεη θαιέο θξηηηθέο θαη ζηηο δχν θάκεξεο. Σν ζχζηεκά καο αληιεί θξηηηθέο ρξεζηψλ απφ ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε θξηηηθέο αληηθεηκέλσλ. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο ησλ δχν πξντφλησλ είλαη ηα αθφινπζα: 1. πιινγή ζρεηηθψλ θεηκέλσλ θξηηηθψλ απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. 2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πξντφληνο. 3. Πξνζδηνξηζκφο ηεο άπνςεο ηνπ θνηλνχ γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. 4. Δληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία ε άπνςε ηνπ θνηλνχ είλαη αληίζεηε ζηα δχν πξντφληα. Δπίζεο, εληνπίδνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη έληνλα ζηηο θξηηηθέο ελφο πξντφληνο θαη είλαη άμηα αλαθνξάο, αθφκε θη αλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζηηο θξηηηθέο ηνπ άιινπ πξντφληνο. 5. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ γξαθηθήο δηεπαθήο. 1.2 Δηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε αθφκε θεθάιαηα: ην θεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θξηηηθψλ απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην 3 αζρνιείηαη κε ηελ εμαγσγή ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Παξνπζηάδνληαη πξνγελέζηεξνη αιγφξηζκνη, θαζψο θαη ε δηθή καο κέζνδνο. Σν θεθάιαην 4 αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Παξνπζηάδνληαη 7

8 πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμφξπμεο γλψκεο, θαζψο θαη ε δηθή καο. ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Σν θεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή δνπιεηά. 8

9 2. Δεδομένα 2.1 Σπιινγή θξηηηθώλ Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ην ζχζηεκα ηεο εξγαζίαο παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δχν πξντφληα, γηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα παξαρζεί κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε, βαζηζκέλε ζε θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξάςεη γη απηά δηάθνξνη ρξήζηεο ζε ηζηνηφπνπο. πλεπψο, απαηηείηαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία λα εμάγεη απφ δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο έλα ζχλνιν θεηκέλσλ θξηηηθψλ γηα θάζε πξντφλ. Σα επφκελα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηφο καο αμηνπνηνχλ ηα θείκελα απηά. Υξεζηκνπνηνχκε έλαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο καο Web Crawler. Οη Web Crawlers είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηζθέπηνληαη κηα ιίζηα απφ ηζηνηφπνπο, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν ρξήζηεο, θαη δεκηνπξγνχλ έλα ηνπηθφ αληίγξαθφ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξέρνπλ θη άιιεο επηινγέο, φπσο λα απνζεθεχνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο απαιιαγκέλν απφ εηηθέηεο HTML ή λα επηζθέπηνληαη θαη ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο νδεγνχλ νη ζχλδεζκνη ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο δηαδνρηθά, κέρξη θάπνην πξνεπηιεγκέλν βάζνο. ηελ πεξίπησζή καο, ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ Web Crawler ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπηθά αληίγξαθα ηζηνζειίδσλ πνπ γλσξίδνπκε πσο πεξηέρνπλ θξηηηθέο ρξεζηψλ. Βαζηζηήθακε ζηνλ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ crawler4j, ηνλ νπνίν ηξνπνπνηήζακε θαηάιιεια. 1 Οη ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο ν crawler επηζθέπηεηαη είλαη νη ηζηνζειίδεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ Amazon θαη Walmart, θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ησλ ηζηνηφπσλ Epinions θαη Viewpoints, πνπ θηινμελνχλ απνθιεηζηηθά 1 Βλ. (Η υλοποίθςθ είναι ςε Java) 9

10 θξηηηθέο πξντφλησλ. 2 Οη ηζηνζειίδεο πνπ απνζεθεχεη ν crawler πθίζηαληαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, ψζηε λα απνζεθεχνληαη κφλν ηα ηκήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο θξηηηθέο ησλ ρξεζηψλ. 2.2 Σύλνια δεδνκέλωλ Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ καο, ρξεηάζηεθε λα ζπγθεληξψζνπκε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ θξηηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ, δεκηνπξγήζακε 2 ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets), έλα θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptops) θαη έλα 500 θεηκέλσλ γηα θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ολνκάδνπκε απηά ηα δχν ζχλνια Laptops1 θαη Cameras. Γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμφξπμεο γλψκεο, ρξεζηκνπνηήζακε ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ (π.ρ. αζηεξάθηα) πνπ παξέρνπλ νη ηζηφηνπνη πνπ αλαθέξακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλακε ηελ παξαδνρή πσο αλ έλαο ρξήζηεο-θξηηήο έρεη δψζεη ζε έλα πξντφλ ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ (π.ρ. 5/5 αζηεξάθηα), ηφηε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηεο θξηηηθήο ηνπ είλαη κφλν ζεηηθφ, δειαδή φιεο νη πξνηάζεηο ηεο θξηηηθήο εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ζεηηθά ζρφιηα. Αληίζηνηρα, αλ κηα θξηηηθή έρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ (π.ρ. 0/5 αζηεξάθηα), ζεσξνχκε πσο ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη κφλν αξλεηηθφ, δειαδή φιεο νη πξνηάζεηο ηεο θξηηηθήο εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά αξλεηηθά ζρφιηα. Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα παξαδνρέο πνπ ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ πάληα. Οδεγνχλ παξ φια απηά ζε ρξήζηκα, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα πεηξάκαηα ηεο εξγαζίαο, ζχλνια δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξφζζεηε ρεηξσλαθηηθή επηζεκείσζε ησλ θεηκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη 2 Βλ

11 αμηνιφγεζεο (π.ρ. επηζεκείσζε πξνηάζεσλ σο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). Έηζη, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζην θεθάιαην 4, δεκηνπξγήζακε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν νλνκάδνπκε Laptops2, ην νπνίν πεξηέρεη 950 εληειψο αξλεηηθέο (0/5 αζηεξάθηα) θαη 1200 εληειψο ζεηηθέο θξηηηθέο (5/5 αζηεξάθηα) ρξεζηψλ γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο. 11

12 3. Εξαγωγή λέξεων-κλειδιών ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνπκε πξνγελέζηεξεο κεζφδνπο εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ (π.ρ. «πιεθηξνιφγην», «επεμεξγαζηήο») πνπ νλνκαηίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά (aspects) ησλ πξντφλησλ. Οη ιέμεηο - θιεηδηά εμάγνληαη απηφκαηα απφ θείκελα θξηηηθψλ. Πεξηγξάθνπκε αξρηθά δχν ελδεηθηηθέο πξνγελέζηεξεο κεζφδνπο θαη θαηφπηλ κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζην κνληέιν Latent Dirichlet Allocation (LDA), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ζχζηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο. 3.1 Hu και Liu Οη Hu θαη Liu [4] πξφηεηλαλ έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλθιεηδηψλ απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εμάγεη είλαη κεκνλσκέλα νπζηαζηηθά ή νλνκαηηθέο θξάζεηο κε κήθνο ην πνιχ 3 ιέμεηο. Όηαλ εμάγνληαη θξάζεηο, ζα έπξεπε νξζφηεξα λα κηιάκε γηα θξάζεηο-θιεηδηά, αιιά ρξεζηκνπνηνχκε πάιη ηνλ φξν ιέμεηο-θιεηδηά ράξηλ απιφηεηαο. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο είλαη ηα παξαθάησ: 1. ε θάζε πξφηαζε ησλ θξηηηθψλ αλαγλσξίδνληαη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ (POS tagging) θαη εληνπίδνληαη ηα νλνκαηηθά θαη ηα ξεκαηηθά ηκήκαηα (noun groups, verb groups) ηεο πξφηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε: I am absolutely in awe of this camera. επηζεκεηψλεηαη (κε XML) σο εμήο: 12

13 <S> <NG> <W C= PRP L= SS t= w S= Y > I </W> </NG> <VG> <W C= VBP > am </W> <W C= RB > absolutely </W> </VG> <W C= IN > in </W> <NG> <W C= NN > awe </W> </NG> <W C= IN > of </W> <NG> <W C= DT > this </W> <W C= NN > camera </W> </NG> <W C=. >. </W> </S>. φπνπ γηα παξάδεηγκα ε επηζεκείσζε <W C= NN > <W> </W>δειψλεη έλα νπζηαζηηθφ θαη ε επηζεκείσζε <NG> </NG> έλα νλνκαηηθφ ηκήκα. 2. Γεκηνπξγείηαη έλα αξρείν κε κία γξακκή γηα θάζε κηα πξφηαζε ησλ θξηηηθψλ. Ζ γξακκή πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ νλνκαηηθψλ θξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αληίζηνηρε θξηηηθή ζην πξνεγνχκελν βήκα. Απφ ην ζχλνιν απηφ αθαηξνχληαη νη ζπρλέο ιέμεηο (stop words). Ύζηεξα αθαηξνχληαη νη θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ (stemming) θαη γίλεηαη κεξηθή δηφξζσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. Σν αξρείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην επφκελν βήκα. 3. ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ηελ παξαηήξεζε πσο φηαλ νη ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο 13

14 ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο παξεκθεξέο ιεμηιφγην, γίλεηαη ε παξαδνρή πσο ηα νπζηαζηηθά ή νη νλνκαηηθέο θξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζα εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ν association rule miner CBA [5], ν νπνίνο δεκηνπξγεί πξφηππα (patterns) απφ ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ νλνκαηηθψλ θξάζεσλ ησλ γξακκψλ ηνπ αξρείνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη κε πφζεο πξνηάζεηο (γξακκέο) ηνπ αξρείνπ ηαηξηάδεη ην θάζε πξφηππν. Αλ ην πιήζνο ησλ πξνηάζεσλ κε ηηο νπνίεο ηαηξηάδεη έλα πξφηππν μεπεξλά ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ, ην πξφηππν απηφ απνηειεί ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί. 4. Ύζηεξα, γηα θάζε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιέμεηο (θξάζε-θιεηδί) ειέγρνπκε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη. Αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ιέμεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί είλαη κηθξφηεξε απφ 3 ζε πάλσ απφ 2 πξνηάζεηο, ηφηε ζεσξείηαη βέβαην πσο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί πνπ εμεηάδεηαη απνηειεί φλησο ιέμε-θιεηδί. Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ιέμεηο. 5. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ππφινηπεο ππνςήθηεο ιέμεηο-θιεηδηά, κεηξάκε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη θαη ζηηο νπνίεο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί δελ απνηειεί κέξνο θάπνηαο απφ ηηο άιιεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. Αλ ην πιήζνο απηφ είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε 3, ηφηε πξνθχπηεη κηα λέα ιέμε-θιεηδί. Γηα παξάδεηγκα, έζησ πσο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί «manual» εκθαλίδεηαη ζε 10 πξνηάζεηο θαη πσο απφ ην πξνεγνχκελν βήκα έρεη πξνθχςεη ε ιέμε-θιεηδί «manual settings», πνπ εκθαλίδεηαη ζε 6 πξνηάζεηο. πλεπψο, ε «manual» πεξηέρεηαη ζε 4 πξνηάζεηο ρσξίο λα είλαη ηκήκα θάπνηαο άιιεο ιέμεοθιεηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη φλησο ιέμε-θιεηδί, φπσο θαη ε «manual settings». Σν απνηέιεζκά καο είλαη ην επηζπκεηφ, θαζψο 14

15 νη δχν απηέο ιέμεηο-θιεηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία (manual = εγρεηξίδην, manual settings = ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο). Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κηα κφλν ιέμε. 6. ηελ θξηηηθή ελφο ρξήζηε, θνληά ζε κηα ιέμε-θιεηδί πνπ νλνκαηίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο ζα ππάξρνπλ θαη ιέμεηο πνπ ζα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηοθιεηδηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα κπνξεί λα γίλεη θαη εμαγσγή ιέμεσλ πνπ εθθξάδνπλ άπνςε. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θξάζε «This camera takes incredible pictures» ε ιέμε-θιεηδί «pictures» ζπλνδεχεηαη απφ ηε ιέμε «incredible», πνπ εθθξάδεη άπνςε. Έηζη εμάγνληαη επίζεηα πνπ είλαη δίπια ζηηο ιέμεηοθιεηδηά. Θαηφπηλ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη θαηαιήμεηο ησλ επηζέησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη δηνξζσζνχλ ηπρφλ νξζνγξαθηθά ιάζε, πξνθχπηεη κηα ιίζηα ξηδψλ (stems) επηζέησλ πνπ εθθξάδνπλ γλψκε. Οη ρξήζηεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην επίζεην γηα λα ζρνιηάζνπλ παξαπάλσ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθά, γηα παξάδεηγκα «excellent software», «excellent picture quality». Δμεηάδνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ επίζεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο είλαη, επνκέλσο, δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ πξφζζεηα νπζηαζηηθά θαη νλνκαηηθά ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηα επίζεηα θαη απνηεινχλ πξφζζεηεο ιέμεηο-θιεηδηά. Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ. χκθσλα κε ηνπο Brody θαη Elhadad [3] δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάθηεζε ιέμεσλθιεηδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά σο νπζηαζηηθά ή νλνκαηηθέο θξάζεηο. Γελ έρεη φκσο θαιά απνηειέζκαηα ζηελ αλάθηεζε ιέμεσλ- 15

16 θιεηδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ή πεξηγξάθνπλ πην αφξηζηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηελ αηκφζθαηξα ελφο εζηηαηνξίνπ). Κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε αθνινχζεζαλ θαη νη Popescu θαη Etzioni [6]. 3.2 Blair-Goldensohn κ.ά. Κηα πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ Blair- Goldensohn θ.ά. [7], ν νπνίνο εζηηάδεη ζε θξηηηθέο ρξεζηψλ γηα ππεξεζίεο, φπσο μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ζπλδπάδεη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνεγνχκελνο αιγφξηζκνο κε ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Ο αιγφξηζκνο ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ηε δπλακηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηε ζηαηηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ιεμηθφ φξσλ ζπλαηζζήκαηνο (sentiment lexicon), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ έλα ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλν ζχλνιν ιέμεσλ κε γλσζηή αξλεηηθή ή ζεηηθή πνιηθφηεηα. ε θάζε κηα απφ ηηο αξρηθέο ιέμεηο έρεη αληηζηνηρεζεί έλα score, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ην βαζκφ βεβαηφηεηαο γηα ηελ πνιηθφηεηά ηεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλψλπκεο θαη αληίζεηεο ιέμεηο ηνπ Wordnet [11] επεθηείλεηαη ην αξρηθφ ιεμηθφ πξνζζέηνληαο λέεο ιέμεηο κε ηα αληίζηνηρα score. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκφο γηα ηε δπλακηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ είλαη: 1. Δμάγεη ιέμεηο-θιεηδηά κε ηνλ αιγφξηζκν ησλ Hu θαη Liu. 2. Δμάγεη ιέμεηο-θιεηδηά νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλα ζπληαθηηθά πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζπληαθηηθφ πξφηππν είλαη «επίζεην + νπζηαζηηθφ» (π.ρ. «great tacos»). 3. Απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ έρνπλ πξνθχςεη αθαηξνχληαη απηέο πνπ απνηεινχληαη εμνινθιήξνπ απφ πνιχ ζπρλέο ιέμεηο (stopwords) ή έρνπλ κηθξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζε πξνηάζεηο. 16

17 4. Γηα θάζε ιέμε-θιεηδί, αζξνίδνληαη ηα βάξε ησλ φξσλ ηνπ ιεμηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε ηνπο νπνίνπο ζπλππάξρεη ε ιέμε-θιεηδί ζε ζπληαθηηθά πξφηππα ζηα θείκελα πνπ εμεηάδνληαη. Αλ ην άζξνηζκα είλαη θάησ απφ έλα θαηψθιη, ε ιέμε-θιεηδί απνξξίπηεηαη. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο εληνπίδεη κε επηηπρία ιέμεηο-θιεηδηά νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα. Τπάξρεη φκσο ε πεξίπησζε λα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ έλα επξχ ζχλνιν ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ησλ εζηηαηνξίσλ, ε ιέμε «θνηφπνπιν» ή ε ιέμε «αζηαθφο» νπζηαζηηθά είλαη ππν-πεξηπηψζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ «θαγεηφ» (πνπ είλαη θαη ιέμε-θιεηδί), ζπλεπψο ζα πξέπεη απηφ λα ην ιάβνπκε ππφςε καο, γηαηί αιιηψο είλαη πηζαλφ λα παξάγνπκε ππεξεηδηθεπκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ φκσο δελ ζα είλαη ρξήζηκεο. Γηα λα επηιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαμηλνκεηήο Maximum Entropy (ME), ν νπνίνο εθπαηδεχηεθε μερσξηζηά ζε δχν ηνκείο, εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία, ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιέπεη αλ θάπνηα πξφηαζε αλαθέξεηαη ζε θάπνην (θαη πνην) επξχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ. θαγεηφ, δηαθφζκεζε). Σα ραξαθηεξηζηηθά είραλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηνκείο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νη θαηεγνξίεο ηνπ ηαμηλνκεηή. Σν ζψκα εθπαίδεπζεο πεξηειάκβαλε πξνηάζεηο θξηηηθψλ ζηηο νπνίεο άλζξσπνη είραλ επηζεκεηψζεη ηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο (ραξαθηεξηζηηθά). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηειεί ηε ζηαηηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ. πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο εμαγσγήο παξάγεηαη ε ηειηθή ιίζηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη ζπγγξαθείο, ν αιγφξηζκνο επηηπγράλεη κεγάιν πνζνζηφ νξζφηεηαο (accuracy) θαη επηπιένλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο δπλακηθήο εμαγσγήο ζε θαηεγνξίεο ηεο ζηαηηθήο εμαγσγήο. 17

18 3.2 Εμαγωγή ιέμεωλ-θιεηδηώλ κε LDA Σν κνληέιν Latent Dirichlet Allocation (LDA) ή επεθηάζεηο ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, κεηαμχ άιισλ εθαξκνγψλ, θαη ζε αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε ζχλνια θξηηηθψλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ην κνληέιν LDA, θαζψο θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ Latent Dirichlet Allocation Σν LDA [1] είλαη έλα πηζαλνηηθφ κνληέιν θεηκέλσλ. Θεσξεί πσο ηα θείκελα απνηεινχληαη απφ θξπθέο (latent) ζεκαηηθέο ελφηεηεο (topics), νη νπνίεο πεξηέρνπλ ιέμεηο. Οη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη (ζε κηα ζπιινγή θεηκέλσλ) ζπρλφηεξα ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο ελφηεηαο απηήο. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ιέμεσλ, πνπ παξάγνληαη απφ έλα ζψκα θεηκέλσλ γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptops). Σα νλφκαηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ είλαη δηθά καο (νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ LDA δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα). Θεμαηική Ενόηηηα customer support Sony battery Ανηιπποζωπεςηικέρ λέξειρ excellent, repair, technician, fix, disappointing, rude, break quality, laptop, love, use, purchase life, lasts, hours, problem Σν κνληέιν LDA ζεσξεί φηη θάζε έγγξαθν d παξάγεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Blei θ.ά. [1]: 1. Δπηιέγνπκε ζ~dir(α), φπνπ Dir ε θαηαλνκή Dirichlet. 2. Γηα θάζε ιέμε απφ ηηο N ιέμεηο ηνπ εγγξάθνπ: a. Δπηιέγνπκε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ~Multinomial(ζ). 18

19 b. Δπηιέγνπκε κηα ιέμε κε θαηαλνκή p(, β), κηα επίζεο πνιπσλπκηθή θαηαλνκή ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Ζ παξάκεηξνο ζ είλαη ελ γέλεη δηαθνξεηηθή αλά έγγξαθν θαη θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζην θάζε έγγξαθν. Σν πιήζνο ησλ δπλαηψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζεσξείηαη γλσζηφ. Τπάξρνπλ δε αιγφξηζκνη [1] κε ηνπο νπνίνπο εθηηκψληαη (θαηά ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ) νη παξάκεηξνη α θαη β απφ έλα ζψκα θεηκέλσλ. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο z είλαη εθείλεο κε ηηο πςειφηεξεο p(, β). Γνζέληνο επίζεο ελφο λένπ εγγξάθνπ, κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ LDA, ππάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ εθηηκνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ εγγξάθνπ. Σν κνληέιν LDA, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, δε δίλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα εάλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ κεγάιεο ζπιινγέο θεηκέλσλ θξηηηθψλ. Κεξηθέο απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ παξάγνληαη απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ γηα MP3 players αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια (π.ρ. ipod θαη Sony Walkman), ελψ ην δεηνχκελν είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ π.ρ. ζηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο θιπ Brody και Elhadad ε κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ (Brody θαη Elhadad [3]) ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν LDA ζε επίπεδν πξνηάζεσλ. Γειαδή θάζε πξφηαζε ζεσξείηαη σο έλα μερσξηζηφ θείκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηε θχζε ησλ θεηκέλσλ ησλ θξηηηθψλ ρξεζηψλ. Όηαλ ην κνληέιν LDA ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα ζχλνιν νκνεηδψλ πξντφλησλ (γηα παξάδεηγκα laptops) ζε 19

20 επίπεδν θεηκέλσλ, απηφ πνπ θπξίσο θάλεη ηηο θξηηηθέο λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, φπσο ε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Δλψ, φηαλ ην κνληέιν LDA ρξεζηκνπνηείηαη ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, νη πξνηάζεηο δηαθέξνπλ ζε ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. κλήκε, επεμεξγαζηήο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηζπκεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αθνινπζήζεθε κηα δηαδηθαζία επηθχξσζεο cluster (cluster validation [17]), ζηελ νπνία θάζε cluster αληηζηνηρεί ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. Δπίζεο, θάζε πξφηαζε ζεσξνχκε πσο αλήθεη ζε έλα κφλν cluster, ζε εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πηζαλφηεξε ζεκαηηθή ηεο ελφηεηα, φπσο εθηηκάηαη απφ ην κνληέιν LDA. Πην αλαιπηηθά, γηα θάζε ππνςήθην αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, θαη κε βάζε ηηο θαηαλνκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ LDA ζε έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ D, δεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα, ηνπ νπνίνπ έλα ζηνηρείν (i,j) είλαη 1 αλ νη πξνηάζεηο, πεξηέρνληαη ζην ίδην cluster. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν δεκηνπξγνχκε θαη ηνλ πίλαθα βαζηζκέλν ζε ηπραία αλάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ζε clusters. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη επηινγή ελφο ππνζχλνινπ D ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ, γηα ην νπνίν δεκηνπξγνχκε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαη, φπσο παξαπάλσ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλάξηεζε ζηαζεξφηεηαο: ( ) * + * + ππνινγίδεηαη ην score: = F(C,C) F (R,R). Γεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ clusters (ζεκαηηθψλ ελνηήησλ), ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο επαλαιακβάλεηαη n θνξέο θαη ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ scores ησλ επαλαιήςεσλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 20

21 επαλαιακβάλεηαη γηα αξηζκφ clusters (ζεκαηηθψλ ελνηήησλ) απφ 10 έσο 20 θαη επηιέγεηαη ν αξηζκφο clusters κε ην κεγαιχηεξν κέζν score. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ιέμε w θαη ζεκαηηθή ελφηεηα t ππνινγίδεηαη ην παξαθάησ score ην νπνίν κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ιέμεο κε απηή ηελ ελφηεηα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα παξαιιαγή ηνπ pointwise mutual information [18]. ( ) = p(w, t) log ( ) ( ) ( ), Οη πηζαλφηεηεο p(w), p(t), p(w,t) ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ LDA. Γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα t, επηιέγεηαη ην 75% ησλ ιέμεσλ κε ην κεγαιχηεξν score. Σν πνζνζηφ απηφ επηιέρζεθε, θαζψο δίλεη σο απνηέιεζκα έλα ζρεηηθά κηθξφ ζχλνιν ιέμεσλ-θιεηδηψλ ( ). Έηζη, παξάγεηαη έλα ζχλνιν απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο-θιεηδηά Άλλερ μέθοδοι εξαγωγήρ λέξεων-κλειδιών με LDA Έρνπλ πξνηαζεί θαη άιινη αιγφξηζκνη εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε επεθηάζεηο ηνπ LDA (Titov & McDonald 2008, Εhao θ.ά. 2010). Γηα παξάδεηγκα, ε επέθηαζε ηνπ LDA ησλ Titov & McDonald (2008) έρεη δχν επίπεδα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ηηο θαζνιηθέο θαη ηηο ηνπηθέο. ηηο θαζνιηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ γίλεηαη λα εθηηκεζνχλ, φπσο ην κνληέιν ηνπ πξντφληνο, ελψ ζηηο ηνπηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ήρνπ. Θαηά ζπλέπεηα, νη ηειηθέο ιέμεηο-θιεηδηά παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 21

22 Ο αιγφξηζκνο ησλ Titov θαη McDonald (2008) είλαη αξθεηά πνιχπινθνο θαη δελ παξάγεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ αιγφξηζκν ησλ Brody θαη Elhadad (ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ). Δπίζεο, επεηδή ζεσξνχκε πσο κέζνδνη φπσο ησλ Hu θ.ά. θαη Blair-Goldensohn θ.ά. (βι. πξνεγνχκελεο ελφηεηεο) πνπ απαηηνχλ ηε ρεηξσλαθηηθή θαηαζθεπή θαλφλσλ ή/θαη πφξνπο φπσο ην WordNet είλαη δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ ζε λέα γλσζηηθά πεδία (domains) ή λέεο γιψζζεο, επηιέμακε ηε κέζνδν ησλ Brody θαη Elhadad σο βάζε γηα ηελ εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 3.3 Εμαγωγή ιέμεωλ-θιεηδηώλ ζην ζύζηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αξρηθά αθνινπζνχκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Brody θ.ά. θαη εθπαηδεχνπκε ην κνληέιν LDA ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, ψζηε νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ. Ύζηεξα, εμεηάδνληαο ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο, επηδηψθνπκε λα βξνχκε απηφκαηα θαη ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα, ην νπνίν ζέινπκε ηειηθά λα εμαγάγνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πεηξάκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο εθπαηδεχζακε ην LDA ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλνπ Laptops1. 3 Θέζακε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ίζν κε 14, θαζψο κειεηψληαο ην ζχλνιν δεδνκέλσλ παξαηεξήζακε πσο απηφο είλαη (πεξί- 3 Χρθςιμοποιιςαμε τουσ αλγορίκμουσ LDA του MALLET (βλ. (Η υλοποίθςι τουσ είναι ςε γλώςςα Java). 22

23 πνπ) ν ηδαληθφο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξνέθπςαλ 14 ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο. Ύζηεξα γηα θάζε πξφηαζε θάζε θεηκέλνπ (ζηα πεηξάκαηα, ηνπ ζπλφινπ Laptops1) αλαγλσξίδνπκε ηα κέξε ηνπ ιφγνπ (POS tagging) θαη θξαηάκε σο ππνςήθηεο ιέμεηο-θιεηδηά ηα νπζηαζηηθά. 4 Γηα θάζε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί ε νπνία εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 15 πξνηάζεηο, ππνινγίδνπκε (ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν LDA) ηελ πηζαλφηεηα λα αλήθεη ζε θάζε κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Αλ ε πηζαλφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ζε ιηγφηεξεο απφ 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί ζεσξείηαη φηη είλαη πξάγκαηη ιέμε-θιεηδί, δηαθνξεηηθά ηελ απνξξίπηνπκε, γηαηί ζπλδέεηαη κε πνιιέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σέινο, γηα θάζε ιέμε-θιεηδί πνπ πξνέθπςε, ειέγρνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε ιέμε-θιεηδί κε ηελ νπνία λα ζπλεκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 60% ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη ε πξψηε ιέμε-θιεηδί Αλ απηφ ζπκβαίλεη, νη δχν ιέμεηο αθαηξνχληαη απφ ηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ζπλζέηνπλ κηα λέα κεγαιχηεξε (π.ρ. «battery life»). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: Καηηγοπία Laptops Λέξειρ-κλειδιά processor, keyboard, webcam, operating system, video, graphics, memory card, ram, support, battery life, usb, performance, drive, windows, quality, speed, webcam, touchpad, price 4 Χρθςιμοποιιςαμε τον Stanford tagger (βλ.http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml). 23

24 Φσηνγξαθηθέο Κεραλέο zoom, pocket size, touch screen, computer, memory, battery, buttons, settings, lcd, stabilization, megapixels, lens, colors, price, menu, resolution, usb Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο, ππνινγίζακε ηελ ηηκή ηεο αθξίβεηαο (precision) (ην πνζνζηφ ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ εμαγάγακε νη νπνίεο είλαη φλησο ιέμεηο-θιεηδηά) θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ εμαγάγακε γηα δηαθνξεηηθά πιήζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπο έγηλε ρεηξσλαθηηθά θαη παξαθάησ θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ζχλνια δεδνκέλσλ καο: 24

25 Όπσο παξαηεξνχκε, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ Precision επηηπγράλεηαη αλ επηιέμνπκε 17 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, γηα ην πιήζνο απηφ φκσο, ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ εμαγάγακε είλαη αξθεηά κηθξφ, ζπλεπψο ζεσξνχκε πσο ε βέιηηζηε ηηκή πιήζνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ είλαη 14, φπνπ επηηπγράλεηαη πςειή ηηκή θαη γηα ηα δχν κέηξα πνπ εμεηάδνπκε. 25

26 4. Εξόρυξη γνώμησ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά κεξηθέο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο θαη θαηφπηλ εζηηαδφκαζηε ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 4.1 Πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμόξπμεο γλώκεο ηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο γλψκεο (opinion mining) έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Πνιιέο απφ απηέο [9, 10] ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηηθά ιεμηθά, φπσο ην WordNet [11]. Οη πεξηζζφηεξεο, φπσο θαη ε δηθή καο, πξνυπνζέηνπλ επίζεο έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ Ο αλγόπιθμορ ηων Wilson, Wiebe και Hoffman Οη Wilson, Wiebe θαη Hoffman [12] πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεη έλαο ρξήζηεο ζε θάζε πξφηαζε ελφο θεηκέλνπ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Ο αιγφξηζκφο ηνπο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα: 1. Έιεγρνο αλ ε πξφηαζε είλαη ππνθεηκεληθή, δειαδή αλ εθθξάδεη ζπλαίζζεκα ή φρη. 2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πνιηθφηεηαο ησλ ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Κηα πξφηαζε κπνξεί λα εθθξάδεη ζεηηθή γλψκε («The food was great»), αξλεηηθή γλψκε («The decoration was awful»), ζεηηθή θαη αξλεηηθή γλψκε καδί («The sound quality was excellent, but the battery didn t last over one hour.») ή νπδέηεξε γλψκε («Jerome says the hospital feels no different than a hospital in the states»). 26

27 Ο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ιεμηθφ 8000 ππνθεηκεληθψλ φξσλ (π.ρ. «like», «love»). Ζ δεκηνπξγία ηνπ ιεμηθνχ βαζίζηεθε ζε κηα αξρηθή ιίζηα ππνθεηκεληθψλ φξσλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Riloff θαη Wiebe [19]. Οη Riloff θαη Wiebe ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ γηα έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ πνηεο απφ απηέο είλαη ππνθεηκεληθέο ή νπδέηεξεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, έθαλαλ εμαγσγή πξνηχπσλ (patterns) ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ ππνθεηκεληθή πξφηαζε «I love the design» παξάγεηαη ην πξφηππν «<x> love <y>». Απφ ηα πξφηππα απηά πξνήιζαλ θαη νη φξνη ηεο αξρηθήο ιίζηαο. Θάζε φξνο ηνπ ιεμηθνχ κπνξεί λα είλαη ηζρπξά ππνθεηκεληθφο ή αζζελψο ππνθεηκεληθφο, αλάινγα κε ην βαζκφ βεβαηφηεηαο πνπ έρνπκε γηα ηελ πνιηθφηεηα ηνπ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη κηα αξρηθή εθηίκεζε ηεο πνιηθφηεηαο θάζε φξνπ, αλ δειαδή είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή, θαη ηα δχν ή νπδέηεξε. Ζ πνιηθφηεηα ελφο φξνπ είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθή αλ εθθξάδεη αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ζπλαίζζεκα αληίζηνηρα. Αλ έλαο φξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθξάζεη θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Αθφκε, ζηελ αξρηθή ιίζηα φξσλ ηνπ ιεμηθνχ πξνζηέζεθαλ φξνη απφ ηηο ιίζηεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ιέμεσλ ηνπ General Inquirer (General Inquirer, 2000), νη νπνίνη θξίζεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο σο ππνθεηκεληθνί. Σέινο, ην ιεμηθφ πεξηιακβάλεη θαη φξνπο πνπ κπνξεί λα κελ εθθξάδνπλ θαλέλα ζπλαίζζεκα, κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλνδεπηηθνί θαηά ηελ έθθξαζε ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. «feel», «look»). Οη φξνη απηνί έρνπλ νπδέηεξε πνιηθφηεηα. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, ζηα νπνία θάζε πξφηαζε είρε επηζεκεησζεί ρεηξσλαθηηθά σο πξνο ηελ πνιηθφηεηά ηεο. 27

28 Αξρηθά, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο πνιηθφηεηαο ελφο φξνπ πνπ ππάξρεη ζην ιεμηθφ ζπκθσλεί κε ηελ πνιηθφηεηα ηεο πξφηαζεο ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη, νη Wilson θ.ά. εθπαίδεπζαλ έλαλ ηαμηλνκεηή κε ηελ ππφζεζε πσο ε πνιηθφηεηα θάζε πξφηαζεο είλαη απηή ηνπ φξνπ ηνπ ιεμηθνχ πνπ πεξηέρεη. Απφ φ,ηη φκσο απνδείρηεθε, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ, ε αξρηθή εθηίκεζε (πνπ ππάξρεη ζην ιεμηθφ) ηεο πνιηθφηεηαο ελφο φξνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζπκθσλεί κε ηελ πνιηθφηεηα κηαο πξφηαζεο πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φξνη πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ππνθεηκεληθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νπδέηεξεο πξνηάζεηο θαη απηφο είλαη θπξίσο ν ιφγνο πνπ αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ή κε κηαο πξφηαζεο. Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα απηφ, έγηλε ε εμήο παξαδνρή, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηηο πξνηάζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο: Αλ έλαο φξνο ηνπ ιεμηθνχ δελ πεξηέρεηαη ζε θάπνηα ππνθεηκεληθή πξφηαζε, ηφηε είλαη νπδέηεξνο. Αλ φκσο πεξηέρεηαη έζησ θαη ζε κηα ππνθεηκεληθή πξφηαζε, ηφηε είλαη ππνθεηκεληθφο θαη ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη απηή ηεο πξφηαζεο. Αλ ν φξνο πεξηέρεηαη ζε πξνηάζεηο κε ζεηηθή θαη κε αξλεηηθή πνιηθφηεηα, ηφηε ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή αλάινγα κε ηα ζπκθξαδφκελα. Θαη γηα ηα δχν ζηάδηα ηνπ αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαμηλνκεηήο AdaBoost (Schapire θαη Singer, 2000). Γηα ην πξψην ζηάδην, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, νη ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: Ηδηφηεηεο ζε επίπεδν ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηηο παξαθάησ 5 ηδηφηεηεο: o Σελ ίδηα ηε ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ πξνεγνχκελή ηεο ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ επφκελή ηεο ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). 28

29 o Σελ αξρηθή πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Σν βαζκφ βεβαηφηεηάο καο γηα ηελ πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Ηδηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηηο παξαθάησ 8 ηδηφηεηεο: o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη επίζεην (δπαδηθή). o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη επίξξεκα (δπαδηθή). o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη θάπνηα ιέμε κε εηδηθφ βάξνο (intensifier), ζχκθσλα κε ηε ιίζηα ιέμεσλ κε εηδηθφ βάξνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ζπγγξαθείο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπο (δπαδηθή). o Αλ ε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ είλαη έρεη εηδηθφ βάξνο. Ηδηφηεηεο δνκήο: Πεξηιακβάλνπλ δπαδηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δέληξν εμαξηήζεσλ (dependency tree) ηεο πξφηαζεο. Γειψλνπλ αλ ε πξφηαζε έρεη αληηθείκελν, αλ έρεη ζπλδεηηθφ ξήκα θαη αλ έρεη παζεηηθφ ξήκα. Ηδηφηεηεο επηπέδνπ πξφηαζεο: Πεξηιακβάλνπλ ην πιήζνο ησλ ηζρπξά ππνθεηκεληθψλ θαη αζζελψο ππνθεηκεληθψλ φξσλ ηεο εμεηαδφκελεο πξφηαζεο, ηεο πξνεγνχκελήο ηεο θαη ηεο επφκελήο ηεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ην πιήζνο ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ, θαη δπαδηθέο ηδηφηεηεο πνπ δειψλνπλ ηελ χπαξμε αλησλπκηψλ, αξηζκψλ θαη ηξνπηθψλ βνεζεηηθψλ ξεκάησλ εθηφο ηνπ «will». Ηδηφηεηεο επηπέδνπ θεηκέλνπ: Πεξηιακβάλνπλ κηα κφλν ηδηφηεηα πνπ είλαη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ (αιθαξηζκεηηθφ), ην νπνίν είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ. 29

30 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη Wilson θ.ά. [12], ην πνζνζηφ νξζφηεηαο (accuracy) toy ηαμηλνκεηή γηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ είλαη πεξίπνπ 75%. Ο ηαμηλνκεηήο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ, δειαδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηθφηεηαο, εμεηάδεη κφλν ηηο ππνθεηκεληθέο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. Ζ πνιηθφηεηα κηαο πξφηαζεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή, αξλεηηθή θαη ζεηηθή ή νπδέηεξε. Ο ηαμηλνκεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαη πάιη ν AdaBoost. Οη ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παξαθάησ: Ηδηφηεηεο ζε επίπεδν ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία πεξηέρεηαη ζην ιεμηθφ, ηηο εμήο 2 ηδηφηεηεο: o Σελ ίδηα ηε ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ αξρηθή πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο κε βάζε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη 8 ηδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο απηήο: Ζ πξψηε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο πξνεγνχκελεο 4 ιέμεηο απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ δειψλεη άξλεζε ή αλ ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ δειψλεη άξλεζε ζηνπο απνγφλνπο ηεο ιέμεο κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο. Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ην ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο έρεη άξλεζε Ζ ηξίηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο δειψλεη ηελ πνιηθφηεηα ηνπ γνλέα ηεο εμεηαδφκελεο ιέμεο. Ζ ηέηαξηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο θαη αλ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμεηαδφκελεο ιέμεο θαη θάπνηνπ απφ ηα παηδηά ηεο 30

31 είλαη obj, adj, mod ή vmod, ηφηε ε ηδηφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ζ πέκπηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη εμεηάδεη αλ ε εμεηαδφκελε ιέμε πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηα ζχδεπμε. Αλ λαη, ε ηδηφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ θφκβνπ αδεξθνχ, κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο. Ζ έθηε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πνιηθφηεηα Ζ έβδνκε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη αξλεηηθή πνιηθφηεηα ζηελ πξφηαζε. Ζ φγδνε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ζεηηθή πνιηθφηεηα ζηελ πξφηαζε. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη Wilson θ.ά. ζην [12], ε νξζφηεηα (accuracy) ηνπ ηαμηλνκεηή γηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ θπκαίλεηαη απφ 61% έσο 65%. Αλ θαη κεηαγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ, ν αιγφξηζκνο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα θάλνπκε εμαγσγή γλψκεο κε κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο Άλλοι αλγόπιθμοι εξαγωγήρ γνώμηρ Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε επίζεο ηηο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο ησλ Godbole, Srinivasaiah θαη Skiena [10] θαη Titov θαη McDonald [13], ηηο νπνίεο επίζεο κειεηήζακε ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο αιιά δελ πεξηγξάθνπκε εδψ ράξηλ ζπληνκίαο. 31

32 4.2 Εμόξπμε γλώκεο ζην ζύζηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο πνπ δνθηκάζηεθαλ πεηξακαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζεσξνχκε εδψ γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. ην ζηάδην απηήο ηεο ελφηεηαο, αζρνινχκαζηε κφλν κε πξνηάζεηο (ησλ θξηηηθψλ) πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα θάζε κία ηέηνηα πξφηαζε, επηδηψθνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλ εθθξάδεη ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε. Αλ κηα πξφηαζε εθθξάδεη ζεηηθή (αληίζηνηρα αξλεηηθή) γλψκε, ζεσξνχκε φηη ε ζεηηθή (ή αληίζηνηρα αξλεηηθή) γλψκε αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά (ζπρλά κφλν έλα) πνπ νλνκαηίδνληαη απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο πξφηαζεο. Γηα ηα πεηξάκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε πξνηάζεηο απφ θείκελα κε (εληειψο) αξλεηηθή πνιηθφηεηα (0/5 αζηεξάθηα) ηνπ ζπλφινπ Laptops2 θαη πξνηάζεηο απφ θείκελα κε (εληειψο) ζεηηθή πνιηθφηεηα (5/5 αζηεξάθηα) απφ ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Όπσο έρνπκε ήδε πεη, ζεσξνχκε πσο φιεο νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα θξηηηθή πνπ έρεη πάξεη 0/5 αζηεξάθηα έρνπλ αξλεηηθή θφξηηζε. Αληίζηνηρα φζεο πξνηάζεηο πεξηέρνληαη ζε θξηηηθέο πνπ έρνπλ ιάβεη 5/5 ζεσξνχληαη σο ζεηηθά θνξηηζκέλεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπκε ηελ νξζφηεηα ηεο παξαπάλσ παξαδνρήο, δειαδή πσο ε πνιηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπκθσλεί κε ηε βαζκνινγία ησλ θξηηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη πξνηάζεηο, ειέγμακε έλα δείγκα 100 πξνηάζεσλ απφ ην ζχλνιν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Απφ απηέο ην 86% έρεη ηαμηλνκεζεί ζσζηά, δειαδή νη πξνηάζεηο έρνπλ φλησο ηελ πνιηθφηεηα πνπ ππνζέηνπκε πσο έρνπλ (ζεηηθή ή αξλεηηθή), 4% ησλ 32

33 πξνηάζεσλ έρνπλ αληίζεηε πνιηθφηεηα απφ απηή πνπ ππνζέηνπκε πσο έρνπλ θαη 10% ησλ πξνηάζεσλ έρνπλ νπδέηεξε πνιηθφηεηα Εξόπςξη γνώμηρ με γλωζζικά μονηέλα Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζακε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψκεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηνπ ρξήζηε ζε θάζε πξφηαζε ρξεζηκνπνηεί γισζζηθά κνληέια. Έλα γισζζηθφ κνληέιν αλαζέηεη ζε θάζε αθνινπζία m ιέμεσλ κηα πηζαλφηεηα ( ), ε νπνία δείρλεη πφζν πηζαλφ είλαη λα εκθαληζηεί απηή ε αθνινπζία ιέμεσλ ζε έλα θείκελν ηεο θαηεγνξίαο ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ νπνία έρεη εθπαηδεπηεί ην κνληέιν. Ζ πηζαλφηεηα ( ) ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν ρξεζηκνπνηψληαο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο n-γξακκάησλ, νη νπνίεο εθηηκνχληαη απφ ζχλνια θεηκέλσλ εθπαίδεπζεο. Θεσξνχκε φηη ζηελ αξρή θάζε αθνινπζίαο ιέμεσλ ππάξρνπλ n-1 ςεπδν-ιέμεηο. ( ) ( ) ( ( ) ) ηελ πεξίπησζή καο, ζεσξήζακε πσο πνιινί δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο φηαλ γξάθνπλ ζεηηθέο (ή αληίζηνηρα αξλεηηθέο) θξηηηθέο, ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο ίδηεο ή παξφκνηεο αθνινπζίεο ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα ζεηηθψλ θξηηηθψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλαληήζεη θαλείο αθνινπζίεο ιέμεσλ, φπσο «I like» ή «is amazing». Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ θαηάηαμε κηαο πξφηαζεο ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηεγνξία (ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε) πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 1. Δθπαηδεχζακε έλα γισζζηθφ κνληέιν ζην ζχλνιν ησλ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. (Ο ηξφπνο 33

34 ρσξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζχλνια εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.) 2. Δθπαηδεχζακε έλα γισζζηθφ κνληέιν ζην ζχλνιν ησλ ζεηηθά θνξηηζκέλσλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. 3. Γηα θάζε λέα πξφηαζε, ηεο νπνίαο ηελ θαηεγνξία έπξεπε λα καληέςνπκε, ππνινγίζακε ηελ πηζαλφηεηα πνπ επηζηξέθνπλ ηα δχν εθπαηδεπκέλα κνληέια. 4. Θαηαηάμακε ηελ πξφηαζε ζηελ θαηεγνξία (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηεο νπνίαο ην κνληέιν επέζηξεςε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζακε ην εξγαιείν SRILM κε 2-grams. 5 Παξαθάησ, θαίλνληαη νη θακπχιεο κάζεζεο πνπ πξνέθπςαλ: 5 Βλ. 34

35 Σν πνζνζηφ ιάζνπο (error rate) είλαη ην πνζνζηφ ησλ πξνηάζεσλ θάπνηνπ ζπλφινπ (βι. παξαθάησ) πνπ θαηαηάμακε ιαλζαζκέλα. Γηα ηα πεηξάκαηά καο ρσξίζακε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε 11 ίζα ηκήκαηα (πεξίπνπ 460 πξνηάζεηο ζε θάζε ηκήκα). Έλα απφ απηά ην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (test data) θαη ηα ππφινηπα 10 γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ (train data). Οη πηζαλφηεηεο ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ εθηηκνχληαη απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Αξρηθά ην ζχζηεκά καο εθπαηδεχηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην 10% ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (1 ηκήκα) θαη ζε θάζε λέν πείξακα πξνζζέηακε άιιν έλα 10% ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (έλα αθφκα ηκήκα). Ζ θακπχιε «Error rate on test» ηνπ δηαγξάκκαηνο καο δείρλεη πφζν θαιά ηα πάεη ην ζχζηεκά καο ζηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο, δειαδή ζε δεδνκέλα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ έρεη ζπλαληήζεη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Ζ θακπχιε «Error rate on train» καο δείρλεη πφζν θαιά ηα πάεη ην ζχζηεκα ζηα ίδηα δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη εθπαηδεπηεί, δειαδή ζηα ηκήκαηα πνπ ζπλάληεζε θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Δλ γέλεη έλα ζχζηεκα κάζεζεο ηα πεγαίλεη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη εθπαηδεπηεί θαη ρεηξφηεξα ζε δεδνκέλα πνπ δελ έρεη μαλαζπλαληήζεη. Δπνκέλσο ε θακπχιε «Error rate on train» κπνξεί λα ζσξεζεί δηαηζζεηηθά έλα θάησ θξάγκα ηεο θακπχιεο «Error rate on test». Δπίζεο, ζπλήζσο ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα (error rate on test) κεηψλεηαη φζν πξνζηίζεληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, ελψ ην πνζνζηφ ιάζνπο ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζπλήζσο απμάλεηαη, επεηδή γίλεηαη δπζθνιφηεξν ην ζχζηεκα λα θάλεη ππεξ-εθαξκνγή (overfitting), δηαηζζεηηθά λα απνκλεκνλεχζεη ηδηαηηεξφηεηεο, ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. 35

36 ηελ πεξίπησζή καο, ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή κείσζε, ελψ παξακέλεη ζρεηηθά κεγάιε ε απφζηαζε απφ ηελ θακπχιε ηνπ πνζνζηνχ ιάζνπο ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Σα ζηνρεία απηά απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα ζα κπνξνχζε λα κεησζεί πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, αιιά ε κείσζε ζα ήηαλ κάιινλ κηθξή Εμόξπμε γλώκεο κε αθειή ηαμηλνκεηή Bayes ηελ επφκελε πξνζέγγηζή καο ρξεζηκνπνηήζακε ινγηζκηθφ πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ηνπο Θνζκφπνπιν, Αλδξνπηζφπνπιν θαη Παιηνχξα [14] γηα ηε δηήζεζε αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο, δειαδή γηα ηελ θαηάηαμε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε δχν θαηεγνξίεο (spam, ham). Σν ινγηζκηθφ απηφ ππνζηεξίδεη πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes (Naïve Bayes) [20]. Υξεζηκνπνηήζακε ηελ πνιπσλπκηθή (multinomial) κνξθή κε δηάθνξεο βειηηψζεηο πνπ εμεγνχληαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Θνζκφπνπινπ [21]. 6 Θάζε κήλπκα ή ζηελ πεξίπησζή καο θάζε πξφηαζε εθπαίδεπζεο ή αμηνιφγεζεο παξηζηάλεηαη σο έλα δηάλπζκα ηδηνηήησλ. Θάζε ηδηφηεηα δείρλεη ρνλδξηθά πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ζην θείκελν κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Γηα ηελ αθξίβεηα, θάζε ηδηφηεηα έρεη σο ηηκή ην tf idf ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο. Σν term frequency (tf) ηζνχηαη κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμεο ζην εμεηαδφκελν θείκελν, ελψ ην inverse document frequency (idf) ηζνχηαη κε, φπνπ είλαη 6 Πιο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφμε τθ μορφι του αφελοφσ ταξινομθτι Bayes που το λογιςμικό ονομάηει «Multinomial with TF transformed attributes». 36

37 ην πιήζνο ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε θαη N ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εγγξάθσλ. Οη ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ ηδηφηεηεο ζηα δηαλχζκαηα επηιέγνληαη (feature selection) σο εμήο: 1. Δληνπίδνληαη νη ιέμεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ 5 θείκελα εθπαίδεπζεο. 2. Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ππνινγίδεηαη ην θέξδνο πιεξνθνξίαο IG(X,C): ( ) ( ) * + * + ( ) ( ) ( ) φπνπ C ηπραία κεηαβιεηή πνπ παξηζηάλεη ηελ θαηεγνξία (ζηελ πεξίπησζή καο ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε) ηνπ κελχκαηνο ή πξφηαζεο θαη X δπαδηθή (Boolean) ηπραία κεηαβιεηή πνπ δείρλεη αλ ε ιέμε εκθαλίδεηαη ή φρη ζην κήλπκα ή πξφηαζε. Οη ηδηφηεηεο, δειαδή, επηιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπαδηθέο κνξθέο ηνπο, ελψ κεηά ηελ επηινγή ησλ ηδηνηήησλ, νη επηιεγκέλεο ηδηφηεηεο ιακβάλνπλ σο ηηκέο ηα tf-idf ησλ ιέμεσλ. Υξεζηκνπνηνχκε ζηα δηαλχζκαηα ηδηφηεηεο γηα ηηο 1000 ιέμεηο κε ηα πςειφηεξα θέξδε πιεξνθνξίαο. Οη θακπχιεο κάζεζεο ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes, πνπ πξνέθπςαλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ, είλαη νη παξαθάησ: 37

38 Παξαηεξνχκε πσο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη θαιχηεξα απφ εθείλα ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ Εξόπςξη γνώμηρ με μησανή διανςζμάηων ςποζηήπιξηρ ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα βειηηψζνπκε ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεραλή δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Support Vector Machine, SVM) πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ [22] κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 38

39 Γηα ηα πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πινπνίεζε libsvm κε ππξήλα RBF. 7 Δθηφο απφ ηελ αιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ κάζεζεο, αθαηξνχκε πιένλ επίζεο θαη ηηο πνιχ ζπρλέο ιέμεηο (stopwords), κε βάζε κηα ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλε ιίζηα, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηηο θαηαιήμεηο απφ ηα ξήκαηα. 8 Ζ επηινγή ηδηνηήησλ θαζψο θαη νη ηηκέο ηνπο, ππνινγίδνληαη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes, αιιά θξαηάκε πιένλ ηηο 700 θαιχηεξεο ηδηφηεηεο. 9 Οη θακπχιεο κάζεζεο, πνπ πξνέθπςαλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ, θαίλνληαη παξαθάησ: 7 Βλ. Κάνοντασ επιλογι παραμζτρων (tuning) ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ, παρατθριςαμε πωσ οι τιμζσ των παραμζτρων του SVM που δίνουν το καλφτερο το αποτζλεςμα είναι C=2 και g= Αυτζσ οι τιμζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν κατάταξθ των δεδομζνων αξιολόγθςθσ. 8 Βλ. 9 Χρθςιμοποιιςαμε λιγότερεσ ιδιότθτεσ (αντί των 1.000), επειδι αρχικά πειράματα ζδειξαν μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των καμπυλών error rate on test και error rate on train, ενδεικτικι προβλιματοσ high variance, για τθν αντιμετώπιςθ του οποίου ςυνιςτάται, μεταξφ άλλων, θ μείωςθ του πλικουσ των ιδιοτιτων. 39

40 Παξαηεξνχκε πσο κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο επηηπγράλνπκε ρακειφηεξν πνζνζηφ ιάζνπο (21%) ζηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο, ελψ κε ηνλ ηαμηλνκεηή Naïve Bayes ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ήηαλ ειαθξά ρεηξφηεξν (22,7%). Ζ πινπνίεζε ηεο κεραλήο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε επηζηξέθεη θαη έλα βαζκφ βεβαηφηεηαο (ζην [0,1]) γηα θάζε απφθαζε θαηάηαμεο. Θεσξνχκε πσο αλ ην πνζνζηφ βεβαηφηεηαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε κηαο πξφηαζεο (ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηεγνξία) είλαη κεγαιχηεξν απφ 60%, είκαζηε αξθεηά ζίγνπξνη φηη ε πξφηαζε ηαμηλνκήζεθε ζσζηά, αιιηψο δε ιακβάλνπκε ηελ πξφηαζε ππφςε καο. Ζ ηειηθή πνιηθφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ c ελφο πξντφληνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: ( ). Σέινο, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο, θξαηάκε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ ην αλαθέξνπλ (θαη θαηεηάγεζαλ κε βεβαηφηεηα πάλσ απφ 80%) σο ελδεηθηηθέο θξάζεηο ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. 40

41 5. Τελική παρουςίαςη των προΰόντων ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πεξηγξάςακε (α) πψο βξίζθνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε θαη (β) πψο βξίζθνπκε ηε γλψκε (πνιηθφηεηα) ησλ ρξεζηψλ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν ζπγθξηλφκελσλ πξντφλησλ. Γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, δίλνπκε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ρξήζηεο αλαθέξνπλ ζπρλά θαη γηα ηα δχν πξντφληα, αιιά κε κεγάιε δηαθνξά πνιηθφηεηαο, δειαδή καο ελδηαθέξνπλ ηδηαηηέξσο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. νζφλε, κπαηαξία) σο πξνο ηα νπνία ηα δχν πξντφληα αμηνινγνχληαη πνιχ δηαθνξεηηθά (π.ρ. πνιχ θαθή θαη πνιχ θαιή, αληίζηνηρα, νζφλε ή κπαηαξία). Αθφκε ζπκπεξηιακβάλνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα απφ ηα δχν πξντφληα, αιιά κε έληνλα ζεηηθή ή αξλεηηθή πνιηθφηεηα. Έρνληαο ππνινγίζεη, φπσο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηελ πνιηθφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν πξντφλησλ, αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηνπο: Τπνινγίδνπκε ηελ απφιπηε δηαθνξά πνιηθφηεηαο (ζηα δχν πξντφληα) ησλ θνηλψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηαμηλνκνχκε ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαηά θζίλνπζα ζεηξά απηήο ηεο απφιπηεο δηαθνξάο. Σαμηλνκνχκε θαηά θζίλνπζα πνιηθφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνπλ νη θξηηηθέο κφλν γηα έλα απφ ηα δχν πξντφληα. ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ βήκαηνο θαη αλ απηά δελ μεπεξλνχλ ηα 10, ζπκπιεξψλνπκε κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο. 41

42 Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο. 10 Αξρηθά ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα ζπγθξίλεη θαη επηιέγεη ην είδνο ηνπο: Έζησ πσο ν ρξήζηεο επηιέγεη λα ζπγθξίλεη ηα laptop Apple MacBook Pro θαη Toshiba Satellite 455D-S5976. πκπιεξψλεη ηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ θαη επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπο (π.ρ. laptop θαη φρη θσηνγξαθηθή κεραλή) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη Compare. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαίλνληαη παξαθάησ: 10 Η υλοποίθςθ τθσ διεπαφισ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων ζγινε ςε Java χρθςιμοποιώντασ τισ βιβλιοκικεσ Swing και AWT. 42

43 ηελ πξψηε ζηήιε ππάξρνπλ ηα νλφκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηιέγνληαη θαη ζηηο δχν επφκελεο ζηήιεο θαίλεηαη ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα θαζέλα απφ ηα πξντφληα. Δπίζεο, θάησ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ θξηηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε ε βαζκνινγία απηή. Παξαθάησ θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνέθπςε ε βαζκνινγία γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ: 5 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 4 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πνζνζηφ κεηαμχ 60% θαη 79% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 3 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε 43

44 πνζνζηφ κεηαμχ 40% θαη 59% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 2 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 39% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 1 αζηεξάθη Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε ιηγφηεξν απφ ην 20% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε επηιέγνληαο νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο λα δεη ελδεηθηηθά έλα ζχλνιν θξάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο γηα ην ζρνιηαζκφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε θξάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, φηαλ απηφο επηιέγεη ην ραξαθηεξηζηηθφ battery life ηνπ laptop Toshiba Satellite 455D-S

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΑΖΙΜΑ ΟΛΓΑ ΑΜ:8286 22/1/2015 ΕΞΟΡΤΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΣΑ ΟΤΠΕΡΜΑΡΚΕΣ Σ.Δ.Η Ζπείξνπ Άξηα Σκήκα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο Σερλν-Οηθνλνκηθά πζηήκαηα ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ρνιή Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ. E w

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ. E w ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΝΕΤΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Σελικέρ εξετάσειρ Παπασκεςή 18 Ιοςνίος 2010 18:00-21:00 Έζησ φηη έλα απζαίξεην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα