«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών»"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Δηπιωκαηηθή Εξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Δηπιώκαηνο Εηδίθεπζεο «Αςηόμαηη παπαγωγή ζςγκπίζεων πποϊόνηων από κπιηικέρ σπηζηών» Ιωάλλα Λάδαξε Επηβιέπωλ: Ίωλ Αλδξνπηζόπνπινο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

2 Πεπιεσόμενα ΠΔΡΗΙΖΦΖ Δηζαγσγή Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Γηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο Γεδνκέλα πιινγή θξηηηθψλ χλνια δεδνκέλσλ Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ Hu θαη Liu Blair-Goldensohn θ.ά Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε LDA Latent Dirichlet Allocation Brody θαη Elhadad Άιιεο κέζνδνη εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ κε LDA Δμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο Πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμφξπμεο γλψκεο Ο αιγφξηζκνο ησλ Wilson, Wiebe θαη Hoffman Άιινη αιγφξηζκνη εμαγσγήο γλψκεο

3 4.2 Δμφξπμε γλψκεο ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο Δμφξπμε γλψκεο κε γισζζηθά κνληέια Δμφξπμε γλψκεο κε αθειή ηαμηλνκεηή Bayes Δμφξπμε γλψκεο κε κεραλή δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο 5 Σειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κε ηελ αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ππάξρεη πιένλ κηα πιεζψξα ηζηνζειίδσλ απφ ηηο νπνίεο νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γηα πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Ηδηαίηεξα ρξήζηκεο είλαη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα ή θξηηηθέο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Όκσο, ν αξηζκφο απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη ηφζν κεγάινο πνπ νη θαηαλαισηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηφ ην πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ζπγθξηηηθψλ παξνπζηάζεσλ δχν πξντφλησλ. Ο ρξήζηεο εηζάγεη ηα νλφκαηα δχν πξντφλησλ θαη ην ζχζηεκα παξάγεη απηφκαηα κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζηεξηδφκελν ζε θείκελα θξηηηθψλ, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχλ απνθιεηζηηθά θξηηηθέο ρξεζηψλ. Σα δχν βαζηθά βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ δεκηνπξγία ησλ ζπγθξηηηθψλ παξνπζηάζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ (ζεηηθή ή αξλεηηθή) γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Γηα θάζε βήκα, κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη αλαπηχρζεθαλ θαηάιιεινη αιγφξηζκνη νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ πεηξακαηηθά. 4

5 5

6 1. Ειςαγωγή 1.1 Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ έρεη επεξεάζεη πνιχ έληνλα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Τπάξρεη πιένλ κηα πιεζψξα ηζηνζειίδσλ, πεξηνρψλ ζπδεηήζεσλ (fora) θαη ηζηνινγίσλ (blogs), ζηα νπνία ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, φρη κφλν σο πξνο ηα ηππηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη σο πξνο ηε γλψκε άιισλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα απηά. Όκσο, ν αξηζκφο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ ζρφιηα θαη θξηηηθέο γηα πξντφληα (π.ρ. θνξεηνί ππνινγηζηέο) είλαη πνιχ κεγάινο θαη νη θαηαλαισηέο είλαη αλαγθαζκέλνη λα μνδεχνπλ πνιχ ρξφλν γηα λα εληνπίδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. ηελ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην πξφβιεκα κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ν ρξήζηεο εηζάγεη ηα νλφκαηα δχν πξντφλησλ. Σν ζχζηεκα παξάγεη απηφκαηα κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ δχν πξντφλησλ, βαζηζκέλε ζε θξηηηθέο άιισλ ρξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχζηεκά καο εληνπίδεη γηα θάζε πξντφλ ην ζχλνιν ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρνιηάδνληαη ζπρλά ζηηο θξηηηθέο, θαζψο θαη ηε γεληθή άπνςε ηνπ θνηλνχ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν πξντφλησλ θαη ηε γλψκε ηνπ θνηλνχ γηα απηά, εζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία ε γλψκε ηνπ θνηλνχ είλαη αληίζεηε ζηα δχν πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα, έζησ πσο εμεηάδνπκε δχν βηληενθάκεξεο. Γηα ηελ πξψηε, νη θξηηηθέο αλαθέξνπλ πσο έρεη πνιχ θαιφ zoom θαη θαιφ ζχζηεκα ήρνπ, ελψ γηα ηε δεχηεξε πσο έρεη κέηξην zoom θαη θαιφ ζχζηεκα ήρνπ. ηελ ηειηθή καο παξνπζίαζε, 6

7 ζα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζην zoom ησλ δχν κνληέισλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπο θαη φρη ηφζν ζην ζχζηεκα ήρνπ, ην νπνίν παίξλεη θαιέο θξηηηθέο θαη ζηηο δχν θάκεξεο. Σν ζχζηεκά καο αληιεί θξηηηθέο ρξεζηψλ απφ ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηζηνζειίδεο πνπ αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε θξηηηθέο αληηθεηκέλσλ. Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο ησλ δχν πξντφλησλ είλαη ηα αθφινπζα: 1. πιινγή ζρεηηθψλ θεηκέλσλ θξηηηθψλ απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. 2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε πξντφληνο. 3. Πξνζδηνξηζκφο ηεο άπνςεο ηνπ θνηλνχ γηα θάζε έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. 4. Δληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηα νπνία ε άπνςε ηνπ θνηλνχ είλαη αληίζεηε ζηα δχν πξντφληα. Δπίζεο, εληνπίδνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία αλαθέξνληαη έληνλα ζηηο θξηηηθέο ελφο πξντφληνο θαη είλαη άμηα αλαθνξάο, αθφκε θη αλ δελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζηηο θξηηηθέο ηνπ άιινπ πξντφληνο. 5. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ γξαθηθήο δηεπαθήο. 1.2 Δηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε αθφκε θεθάιαηα: ην θεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θξηηηθψλ απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, θαζψο θαη ηα ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην 3 αζρνιείηαη κε ηελ εμαγσγή ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Παξνπζηάδνληαη πξνγελέζηεξνη αιγφξηζκνη, θαζψο θαη ε δηθή καο κέζνδνο. Σν θεθάιαην 4 αζρνιείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ. Παξνπζηάδνληαη 7

8 πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμφξπμεο γλψκεο, θαζψο θαη ε δηθή καο. ην θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Σν θεθάιαην 6 πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία, θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή δνπιεηά. 8

9 2. Δεδομένα 2.1 Σπιινγή θξηηηθώλ Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ην ζχζηεκα ηεο εξγαζίαο παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη δχν πξντφληα, γηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα παξαρζεί κηα ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε, βαζηζκέλε ζε θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξάςεη γη απηά δηάθνξνη ρξήζηεο ζε ηζηνηφπνπο. πλεπψο, απαηηείηαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία λα εμάγεη απφ δηάθνξνπο ηζηνηφπνπο έλα ζχλνιν θεηκέλσλ θξηηηθψλ γηα θάζε πξντφλ. Σα επφκελα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηφο καο αμηνπνηνχλ ηα θείκελα απηά. Υξεζηκνπνηνχκε έλαλ πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο καο Web Crawler. Οη Web Crawlers είλαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία επηζθέπηνληαη κηα ιίζηα απφ ηζηνηφπνπο, ηνπο νπνίνπο νξίδεη ν ρξήζηεο, θαη δεκηνπξγνχλ έλα ηνπηθφ αληίγξαθφ ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξέρνπλ θη άιιεο επηινγέο, φπσο λα απνζεθεχνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο απαιιαγκέλν απφ εηηθέηεο HTML ή λα επηζθέπηνληαη θαη ηηο ζειίδεο ζηηο νπνίεο νδεγνχλ νη ζχλδεζκνη ηεο ηξέρνπζαο ζειίδαο δηαδνρηθά, κέρξη θάπνην πξνεπηιεγκέλν βάζνο. ηελ πεξίπησζή καο, ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ Web Crawler ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπηθά αληίγξαθα ηζηνζειίδσλ πνπ γλσξίδνπκε πσο πεξηέρνπλ θξηηηθέο ρξεζηψλ. Βαζηζηήθακε ζηνλ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ crawler4j, ηνλ νπνίν ηξνπνπνηήζακε θαηάιιεια. 1 Οη ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο ν crawler επηζθέπηεηαη είλαη νη ηζηνζειίδεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ Amazon θαη Walmart, θαζψο θαη ηζηνζειίδεο ησλ ηζηνηφπσλ Epinions θαη Viewpoints, πνπ θηινμελνχλ απνθιεηζηηθά 1 Βλ. (Η υλοποίθςθ είναι ςε Java) 9

10 θξηηηθέο πξντφλησλ. 2 Οη ηζηνζειίδεο πνπ απνζεθεχεη ν crawler πθίζηαληαη θαηάιιειε επεμεξγαζία, ψζηε λα απνζεθεχνληαη κφλν ηα ηκήκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηηο θξηηηθέο ησλ ρξεζηψλ. 2.2 Σύλνια δεδνκέλωλ Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ καο, ρξεηάζηεθε λα ζπγθεληξψζνπκε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ θξηηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ, δεκηνπξγήζακε 2 ζχλνια δεδνκέλσλ (datasets), έλα θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptops) θαη έλα 500 θεηκέλσλ γηα θσηνγξαθηθέο κεραλέο. Ολνκάδνπκε απηά ηα δχν ζχλνια Laptops1 θαη Cameras. Γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμφξπμεο γλψκεο, ρξεζηκνπνηήζακε ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ (π.ρ. αζηεξάθηα) πνπ παξέρνπλ νη ηζηφηνπνη πνπ αλαθέξακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλακε ηελ παξαδνρή πσο αλ έλαο ρξήζηεο-θξηηήο έρεη δψζεη ζε έλα πξντφλ ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ (π.ρ. 5/5 αζηεξάθηα), ηφηε ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ ηεο θξηηηθήο ηνπ είλαη κφλν ζεηηθφ, δειαδή φιεο νη πξνηάζεηο ηεο θξηηηθήο εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά ζεηηθά ζρφιηα. Αληίζηνηρα, αλ κηα θξηηηθή έρεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ (π.ρ. 0/5 αζηεξάθηα), ζεσξνχκε πσο ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη κφλν αξλεηηθφ, δειαδή φιεο νη πξνηάζεηο ηεο θξηηηθήο εθθξάδνπλ απνθιεηζηηθά αξλεηηθά ζρφιηα. Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα παξαδνρέο πνπ ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ πάληα. Οδεγνχλ παξ φια απηά ζε ρξήζηκα, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα πεηξάκαηα ηεο εξγαζίαο, ζχλνια δεδνκέλσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη πξφζζεηε ρεηξσλαθηηθή επηζεκείσζε ησλ θεηκέλσλ εθπαίδεπζεο θαη 2 Βλ

11 αμηνιφγεζεο (π.ρ. επηζεκείσζε πξνηάζεσλ σο ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ). Έηζη, γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ, ηα νπνία ζα πεξηγξαθνχλ ζην θεθάιαην 4, δεκηνπξγήζακε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ, ην νπνίν νλνκάδνπκε Laptops2, ην νπνίν πεξηέρεη 950 εληειψο αξλεηηθέο (0/5 αζηεξάθηα) θαη 1200 εληειψο ζεηηθέο θξηηηθέο (5/5 αζηεξάθηα) ρξεζηψλ γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο. 11

12 3. Εξαγωγή λέξεων-κλειδιών ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνπκε πξνγελέζηεξεο κεζφδνπο εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ (π.ρ. «πιεθηξνιφγην», «επεμεξγαζηήο») πνπ νλνκαηίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά (aspects) ησλ πξντφλησλ. Οη ιέμεηο - θιεηδηά εμάγνληαη απηφκαηα απφ θείκελα θξηηηθψλ. Πεξηγξάθνπκε αξρηθά δχν ελδεηθηηθέο πξνγελέζηεξεο κεζφδνπο θαη θαηφπηλ κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζην κνληέιν Latent Dirichlet Allocation (LDA), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην ζχζηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο. 3.1 Hu και Liu Οη Hu θαη Liu [4] πξφηεηλαλ έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλθιεηδηψλ απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ εμάγεη είλαη κεκνλσκέλα νπζηαζηηθά ή νλνκαηηθέο θξάζεηο κε κήθνο ην πνιχ 3 ιέμεηο. Όηαλ εμάγνληαη θξάζεηο, ζα έπξεπε νξζφηεξα λα κηιάκε γηα θξάζεηο-θιεηδηά, αιιά ρξεζηκνπνηνχκε πάιη ηνλ φξν ιέμεηο-θιεηδηά ράξηλ απιφηεηαο. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκνο είλαη ηα παξαθάησ: 1. ε θάζε πξφηαζε ησλ θξηηηθψλ αλαγλσξίδνληαη ηα κέξε ηνπ ιφγνπ (POS tagging) θαη εληνπίδνληαη ηα νλνκαηηθά θαη ηα ξεκαηηθά ηκήκαηα (noun groups, verb groups) ηεο πξφηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε: I am absolutely in awe of this camera. επηζεκεηψλεηαη (κε XML) σο εμήο: 12

13 <S> <NG> <W C= PRP L= SS t= w S= Y > I </W> </NG> <VG> <W C= VBP > am </W> <W C= RB > absolutely </W> </VG> <W C= IN > in </W> <NG> <W C= NN > awe </W> </NG> <W C= IN > of </W> <NG> <W C= DT > this </W> <W C= NN > camera </W> </NG> <W C=. >. </W> </S>. φπνπ γηα παξάδεηγκα ε επηζεκείσζε <W C= NN > <W> </W>δειψλεη έλα νπζηαζηηθφ θαη ε επηζεκείσζε <NG> </NG> έλα νλνκαηηθφ ηκήκα. 2. Γεκηνπξγείηαη έλα αξρείν κε κία γξακκή γηα θάζε κηα πξφηαζε ησλ θξηηηθψλ. Ζ γξακκή πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ νλνκαηηθψλ θξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αληίζηνηρε θξηηηθή ζην πξνεγνχκελν βήκα. Απφ ην ζχλνιν απηφ αθαηξνχληαη νη ζπρλέο ιέμεηο (stop words). Ύζηεξα αθαηξνχληαη νη θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ (stemming) θαη γίλεηαη κεξηθή δηφξζσζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ. Σν αξρείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζην επφκελν βήκα. 3. ηε ζπλέρεηα, θάλνληαο ηελ παξαηήξεζε πσο φηαλ νη ρξήζηεο ζρνιηάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο 13

14 ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο παξεκθεξέο ιεμηιφγην, γίλεηαη ε παξαδνρή πσο ηα νπζηαζηηθά ή νη νλνκαηηθέο θξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζα εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη ν association rule miner CBA [5], ν νπνίνο δεκηνπξγεί πξφηππα (patterns) απφ ην ζχλνιν ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ νλνκαηηθψλ θξάζεσλ ησλ γξακκψλ ηνπ αξρείνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη κε πφζεο πξνηάζεηο (γξακκέο) ηνπ αξρείνπ ηαηξηάδεη ην θάζε πξφηππν. Αλ ην πιήζνο ησλ πξνηάζεσλ κε ηηο νπνίεο ηαηξηάδεη έλα πξφηππν μεπεξλά ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνηάζεσλ, ην πξφηππν απηφ απνηειεί ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί. 4. Ύζηεξα, γηα θάζε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί πνπ απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ιέμεηο (θξάζε-θιεηδί) ειέγρνπκε ηηο πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη. Αλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ιέμεσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί είλαη κηθξφηεξε απφ 3 ζε πάλσ απφ 2 πξνηάζεηο, ηφηε ζεσξείηαη βέβαην πσο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί πνπ εμεηάδεηαη απνηειεί φλησο ιέμε-θιεηδί. Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ιέμεηο. 5. Γηα θάζε κηα απφ ηηο ππφινηπεο ππνςήθηεο ιέμεηο-θιεηδηά, κεηξάκε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη θαη ζηηο νπνίεο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί δελ απνηειεί κέξνο θάπνηαο απφ ηηο άιιεο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. Αλ ην πιήζνο απηφ είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν κε 3, ηφηε πξνθχπηεη κηα λέα ιέμε-θιεηδί. Γηα παξάδεηγκα, έζησ πσο ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί «manual» εκθαλίδεηαη ζε 10 πξνηάζεηο θαη πσο απφ ην πξνεγνχκελν βήκα έρεη πξνθχςεη ε ιέμε-θιεηδί «manual settings», πνπ εκθαλίδεηαη ζε 6 πξνηάζεηο. πλεπψο, ε «manual» πεξηέρεηαη ζε 4 πξνηάζεηο ρσξίο λα είλαη ηκήκα θάπνηαο άιιεο ιέμεοθιεηδηνχ. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη φλησο ιέμε-θιεηδί, φπσο θαη ε «manual settings». Σν απνηέιεζκά καο είλαη ην επηζπκεηφ, θαζψο 14

15 νη δχν απηέο ιέμεηο-θιεηδηά έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία (manual = εγρεηξίδην, manual settings = ρεηξνθίλεηεο ξπζκίζεηο). Κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κηα κφλν ιέμε. 6. ηελ θξηηηθή ελφο ρξήζηε, θνληά ζε κηα ιέμε-θιεηδί πνπ νλνκαηίδεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο ζα ππάξρνπλ θαη ιέμεηο πνπ ζα εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηοθιεηδηά πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πξνεγνχκελα βήκαηα κπνξεί λα γίλεη θαη εμαγσγή ιέμεσλ πνπ εθθξάδνπλ άπνςε. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θξάζε «This camera takes incredible pictures» ε ιέμε-θιεηδί «pictures» ζπλνδεχεηαη απφ ηε ιέμε «incredible», πνπ εθθξάδεη άπνςε. Έηζη εμάγνληαη επίζεηα πνπ είλαη δίπια ζηηο ιέμεηοθιεηδηά. Θαηφπηλ, αθνχ αθαηξεζνχλ νη θαηαιήμεηο ησλ επηζέησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη δηνξζσζνχλ ηπρφλ νξζνγξαθηθά ιάζε, πξνθχπηεη κηα ιίζηα ξηδψλ (stems) επηζέησλ πνπ εθθξάδνπλ γλψκε. Οη ρξήζηεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ίδην επίζεην γηα λα ζρνιηάζνπλ παξαπάλσ απφ έλα ραξαθηεξηζηηθά, γηα παξάδεηγκα «excellent software», «excellent picture quality». Δμεηάδνληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ επίζεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο είλαη, επνκέλσο, δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ πξφζζεηα νπζηαζηηθά θαη νλνκαηηθά ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηα επίζεηα θαη απνηεινχλ πξφζζεηεο ιέμεηο-θιεηδηά. Ο παξαπάλσ αιγφξηζκνο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ. χκθσλα κε ηνπο Brody θαη Elhadad [3] δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάθηεζε ιέμεσλθιεηδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά σο νπζηαζηηθά ή νλνκαηηθέο θξάζεηο. Γελ έρεη φκσο θαιά απνηειέζκαηα ζηελ αλάθηεζε ιέμεσλ- 15

16 θιεηδηψλ πνπ εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ή πεξηγξάθνπλ πην αφξηζηα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηελ αηκφζθαηξα ελφο εζηηαηνξίνπ). Κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε αθνινχζεζαλ θαη νη Popescu θαη Etzioni [6]. 3.2 Blair-Goldensohn κ.ά. Κηα πην πξφζθαηε πξνζέγγηζε είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ Blair- Goldensohn θ.ά. [7], ν νπνίνο εζηηάδεη ζε θξηηηθέο ρξεζηψλ γηα ππεξεζίεο, φπσο μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα θαη ζπλδπάδεη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνεγνχκελνο αιγφξηζκνο κε ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Ο αιγφξηζκνο ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ηε δπλακηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηε ζηαηηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ιεμηθφ φξσλ ζπλαηζζήκαηνο (sentiment lexicon), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ έλα ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλν ζχλνιν ιέμεσλ κε γλσζηή αξλεηηθή ή ζεηηθή πνιηθφηεηα. ε θάζε κηα απφ ηηο αξρηθέο ιέμεηο έρεη αληηζηνηρεζεί έλα score, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ην βαζκφ βεβαηφηεηαο γηα ηελ πνιηθφηεηά ηεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλψλπκεο θαη αληίζεηεο ιέμεηο ηνπ Wordnet [11] επεθηείλεηαη ην αξρηθφ ιεμηθφ πξνζζέηνληαο λέεο ιέμεηο κε ηα αληίζηνηρα score. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκφο γηα ηε δπλακηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ είλαη: 1. Δμάγεη ιέμεηο-θιεηδηά κε ηνλ αιγφξηζκν ησλ Hu θαη Liu. 2. Δμάγεη ιέμεηο-θιεηδηά νη νπνίεο ηαηξηάδνπλ κε ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλα ζπληαθηηθά πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα, έλα ζπληαθηηθφ πξφηππν είλαη «επίζεην + νπζηαζηηθφ» (π.ρ. «great tacos»). 3. Απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ έρνπλ πξνθχςεη αθαηξνχληαη απηέο πνπ απνηεινχληαη εμνινθιήξνπ απφ πνιχ ζπρλέο ιέμεηο (stopwords) ή έρνπλ κηθξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζε πξνηάζεηο. 16

17 4. Γηα θάζε ιέμε-θιεηδί, αζξνίδνληαη ηα βάξε ησλ φξσλ ηνπ ιεμηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε ηνπο νπνίνπο ζπλππάξρεη ε ιέμε-θιεηδί ζε ζπληαθηηθά πξφηππα ζηα θείκελα πνπ εμεηάδνληαη. Αλ ην άζξνηζκα είλαη θάησ απφ έλα θαηψθιη, ε ιέμε-θιεηδί απνξξίπηεηαη. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο εληνπίδεη κε επηηπρία ιέμεηο-θιεηδηά νη νπνίεο εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα. Τπάξρεη φκσο ε πεξίπησζε λα ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ απφ έλα επξχ ζχλνιν ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ησλ εζηηαηνξίσλ, ε ιέμε «θνηφπνπιν» ή ε ιέμε «αζηαθφο» νπζηαζηηθά είλαη ππν-πεξηπηψζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ «θαγεηφ» (πνπ είλαη θαη ιέμε-θιεηδί), ζπλεπψο ζα πξέπεη απηφ λα ην ιάβνπκε ππφςε καο, γηαηί αιιηψο είλαη πηζαλφ λα παξάγνπκε ππεξεηδηθεπκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά, πνπ φκσο δελ ζα είλαη ρξήζηκεο. Γηα λα επηιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαμηλνκεηήο Maximum Entropy (ME), ν νπνίνο εθπαηδεχηεθε μερσξηζηά ζε δχν ηνκείο, εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία, ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιέπεη αλ θάπνηα πξφηαζε αλαθέξεηαη ζε θάπνην (θαη πνην) επξχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ (π.ρ. θαγεηφ, δηαθφζκεζε). Σα ραξαθηεξηζηηθά είραλ νξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δχν ηνκείο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νη θαηεγνξίεο ηνπ ηαμηλνκεηή. Σν ζψκα εθπαίδεπζεο πεξηειάκβαλε πξνηάζεηο θξηηηθψλ ζηηο νπνίεο άλζξσπνη είραλ επηζεκεηψζεη ηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο (ραξαθηεξηζηηθά). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία απνηειεί ηε ζηαηηθή εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ. πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ζηαηηθήο εμαγσγήο παξάγεηαη ε ηειηθή ιίζηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη ζπγγξαθείο, ν αιγφξηζκνο επηηπγράλεη κεγάιν πνζνζηφ νξζφηεηαο (accuracy) θαη επηπιένλ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηήζνπκε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο δπλακηθήο εμαγσγήο ζε θαηεγνξίεο ηεο ζηαηηθήο εμαγσγήο. 17

18 3.2 Εμαγωγή ιέμεωλ-θιεηδηώλ κε LDA Σν κνληέιν Latent Dirichlet Allocation (LDA) ή επεθηάζεηο ηνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, κεηαμχ άιισλ εθαξκνγψλ, θαη ζε αιγνξίζκνπο εληνπηζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε ζχλνια θξηηηθψλ. Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε ην κνληέιν LDA, θαζψο θαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ Latent Dirichlet Allocation Σν LDA [1] είλαη έλα πηζαλνηηθφ κνληέιν θεηκέλσλ. Θεσξεί πσο ηα θείκελα απνηεινχληαη απφ θξπθέο (latent) ζεκαηηθέο ελφηεηεο (topics), νη νπνίεο πεξηέρνπλ ιέμεηο. Οη ιέμεηο πνπ εκθαλίδνληαη (ζε κηα ζπιινγή θεηκέλσλ) ζπρλφηεξα ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο ελφηεηαο απηήο. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ιέμεσλ, πνπ παξάγνληαη απφ έλα ζψκα θεηκέλσλ γηα θνξεηνχο ππνινγηζηέο (laptops). Σα νλφκαηα ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ είλαη δηθά καο (νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ LDA δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα). Θεμαηική Ενόηηηα customer support Sony battery Ανηιπποζωπεςηικέρ λέξειρ excellent, repair, technician, fix, disappointing, rude, break quality, laptop, love, use, purchase life, lasts, hours, problem Σν κνληέιν LDA ζεσξεί φηη θάζε έγγξαθν d παξάγεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Blei θ.ά. [1]: 1. Δπηιέγνπκε ζ~dir(α), φπνπ Dir ε θαηαλνκή Dirichlet. 2. Γηα θάζε ιέμε απφ ηηο N ιέμεηο ηνπ εγγξάθνπ: a. Δπηιέγνπκε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ~Multinomial(ζ). 18

19 b. Δπηιέγνπκε κηα ιέμε κε θαηαλνκή p(, β), κηα επίζεο πνιπσλπκηθή θαηαλνκή ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα. Ζ παξάκεηξνο ζ είλαη ελ γέλεη δηαθνξεηηθή αλά έγγξαθν θαη θαζνξίδεη νπζηαζηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζην θάζε έγγξαθν. Σν πιήζνο ησλ δπλαηψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ζεσξείηαη γλσζηφ. Τπάξρνπλ δε αιγφξηζκνη [1] κε ηνπο νπνίνπο εθηηκψληαη (θαηά ην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ κνληέινπ) νη παξάκεηξνη α θαη β απφ έλα ζψκα θεηκέλσλ. Οη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο z είλαη εθείλεο κε ηηο πςειφηεξεο p(, β). Γνζέληνο επίζεο ελφο λένπ εγγξάθνπ, κεηά ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ LDA, ππάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ εθηηκνχλ ηελ θαηαλνκή ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ηνπ εγγξάθνπ. Σν κνληέιν LDA, φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, δε δίλεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα εάλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εμαγσγή ησλ πην αληηπξνζσπεπηηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ κεγάιεο ζπιινγέο θεηκέλσλ θξηηηθψλ. Κεξηθέο απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ παξάγνληαη απφ έλα ζχλνιν θξηηηθψλ γηα MP3 players αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια (π.ρ. ipod θαη Sony Walkman), ελψ ην δεηνχκελν είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ λα αληηζηνηρνχλ π.ρ. ζηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπήο θιπ Brody και Elhadad ε κηα πξφζθαηε πξνζέγγηζε εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ (Brody θαη Elhadad [3]) ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν LDA ζε επίπεδν πξνηάζεσλ. Γειαδή θάζε πξφηαζε ζεσξείηαη σο έλα μερσξηζηφ θείκελν. Ζ πξνζέγγηζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηε θχζε ησλ θεηκέλσλ ησλ θξηηηθψλ ρξεζηψλ. Όηαλ ην κνληέιν LDA ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα ζχλνιν νκνεηδψλ πξντφλησλ (γηα παξάδεηγκα laptops) ζε 19

20 επίπεδν θεηκέλσλ, απηφ πνπ θπξίσο θάλεη ηηο θξηηηθέο λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δε κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, φπσο ε εηαηξεία θαηαζθεπήο. Δλψ, φηαλ ην κνληέιν LDA ρξεζηκνπνηείηαη ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, νη πξνηάζεηο δηαθέξνπλ ζε ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. κλήκε, επεμεξγαζηήο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηζπκεηέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αθνινπζήζεθε κηα δηαδηθαζία επηθχξσζεο cluster (cluster validation [17]), ζηελ νπνία θάζε cluster αληηζηνηρεί ζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα. Δπίζεο, θάζε πξφηαζε ζεσξνχκε πσο αλήθεη ζε έλα κφλν cluster, ζε εθείλν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πηζαλφηεξε ζεκαηηθή ηεο ελφηεηα, φπσο εθηηκάηαη απφ ην κνληέιν LDA. Πην αλαιπηηθά, γηα θάζε ππνςήθην αξηζκφ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, θαη κε βάζε ηηο θαηαλνκέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ LDA ζε έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ D, δεκηνπξγνχκε ηνλ πίλαθα, ηνπ νπνίνπ έλα ζηνηρείν (i,j) είλαη 1 αλ νη πξνηάζεηο, πεξηέρνληαη ζην ίδην cluster. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην ηξφπν δεκηνπξγνχκε θαη ηνλ πίλαθα βαζηζκέλν ζε ηπραία αλάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ζε clusters. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη επηινγή ελφο ππνζχλνινπ D ησλ παξαπάλσ πξνηάζεσλ, γηα ην νπνίν δεκηνπξγνχκε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο θαη, φπσο παξαπάλσ. Κε βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαη ηε ζπλάξηεζε ζηαζεξφηεηαο: ( ) * + * + ππνινγίδεηαη ην score: = F(C,C) F (R,R). Γεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ clusters (ζεκαηηθψλ ελνηήησλ), ν παξαπάλσ ππνινγηζκφο επαλαιακβάλεηαη n θνξέο θαη ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ scores ησλ επαλαιήςεσλ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία 20

21 επαλαιακβάλεηαη γηα αξηζκφ clusters (ζεκαηηθψλ ελνηήησλ) απφ 10 έσο 20 θαη επηιέγεηαη ν αξηζκφο clusters κε ην κεγαιχηεξν κέζν score. ηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ιέμε w θαη ζεκαηηθή ελφηεηα t ππνινγίδεηαη ην παξαθάησ score ην νπνίν κεηξάεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ιέμεο κε απηή ηελ ελφηεηα. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα παξαιιαγή ηνπ pointwise mutual information [18]. ( ) = p(w, t) log ( ) ( ) ( ), Οη πηζαλφηεηεο p(w), p(t), p(w,t) ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ LDA. Γηα θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα t, επηιέγεηαη ην 75% ησλ ιέμεσλ κε ην κεγαιχηεξν score. Σν πνζνζηφ απηφ επηιέρζεθε, θαζψο δίλεη σο απνηέιεζκα έλα ζρεηηθά κηθξφ ζχλνιν ιέμεσλ-θιεηδηψλ ( ). Έηζη, παξάγεηαη έλα ζχλνιν απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ιέμεηο-θιεηδηά Άλλερ μέθοδοι εξαγωγήρ λέξεων-κλειδιών με LDA Έρνπλ πξνηαζεί θαη άιινη αιγφξηζκνη εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε επεθηάζεηο ηνπ LDA (Titov & McDonald 2008, Εhao θ.ά. 2010). Γηα παξάδεηγκα, ε επέθηαζε ηνπ LDA ησλ Titov & McDonald (2008) έρεη δχν επίπεδα ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, ηηο θαζνιηθέο θαη ηηο ηνπηθέο. ηηο θαζνιηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ γίλεηαη λα εθηηκεζνχλ, φπσο ην κνληέιν ηνπ πξντφληνο, ελψ ζηηο ηνπηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αληηζηνηρνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ήρνπ. Θαηά ζπλέπεηα, νη ηειηθέο ιέμεηο-θιεηδηά παξάγνληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. 21

22 Ο αιγφξηζκνο ησλ Titov θαη McDonald (2008) είλαη αξθεηά πνιχπινθνο θαη δελ παξάγεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνλ αιγφξηζκν ησλ Brody θαη Elhadad (ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ησλ ηειεπηαίσλ). Δπίζεο, επεηδή ζεσξνχκε πσο κέζνδνη φπσο ησλ Hu θ.ά. θαη Blair-Goldensohn θ.ά. (βι. πξνεγνχκελεο ελφηεηεο) πνπ απαηηνχλ ηε ρεηξσλαθηηθή θαηαζθεπή θαλφλσλ ή/θαη πφξνπο φπσο ην WordNet είλαη δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ ζε λέα γλσζηηθά πεδία (domains) ή λέεο γιψζζεο, επηιέμακε ηε κέζνδν ησλ Brody θαη Elhadad σο βάζε γηα ηελ εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 3.3 Εμαγωγή ιέμεωλ-θιεηδηώλ ζην ζύζηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αξρηθά αθνινπζνχκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Brody θ.ά. θαη εθπαηδεχνπκε ην κνληέιν LDA ζε επίπεδν πξνηάζεσλ, ψζηε νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα αληηζηνηρνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ. Ύζηεξα, εμεηάδνληαο ηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο, επηδηψθνπκε λα βξνχκε απηφκαηα θαη ην φλνκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα, ην νπνίν ζέινπκε ηειηθά λα εμαγάγνπκε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα πεηξάκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο εθπαηδεχζακε ην LDA ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπλφινπ δεδνκέλνπ Laptops1. 3 Θέζακε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ίζν κε 14, θαζψο κειεηψληαο ην ζχλνιν δεδνκέλσλ παξαηεξήζακε πσο απηφο είλαη (πεξί- 3 Χρθςιμοποιιςαμε τουσ αλγορίκμουσ LDA του MALLET (βλ. (Η υλοποίθςι τουσ είναι ςε γλώςςα Java). 22

23 πνπ) ν ηδαληθφο αξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ. Πξνέθπςαλ 14 ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο αληίζηνηρεο αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο. Ύζηεξα γηα θάζε πξφηαζε θάζε θεηκέλνπ (ζηα πεηξάκαηα, ηνπ ζπλφινπ Laptops1) αλαγλσξίδνπκε ηα κέξε ηνπ ιφγνπ (POS tagging) θαη θξαηάκε σο ππνςήθηεο ιέμεηο-θιεηδηά ηα νπζηαζηηθά. 4 Γηα θάζε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί ε νπνία εκθαλίδεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 15 πξνηάζεηο, ππνινγίδνπκε (ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν LDA) ηελ πηζαλφηεηα λα αλήθεη ζε θάζε κηα απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Αλ ε πηζαλφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ζε ιηγφηεξεο απφ 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ε ππνςήθηα ιέμε-θιεηδί ζεσξείηαη φηη είλαη πξάγκαηη ιέμε-θιεηδί, δηαθνξεηηθά ηελ απνξξίπηνπκε, γηαηί ζπλδέεηαη κε πνιιέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Σέινο, γηα θάζε ιέμε-θιεηδί πνπ πξνέθπςε, ειέγρνπκε αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε ιέμε-θιεηδί κε ηελ νπνία λα ζπλεκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζην 60% ησλ πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη ε πξψηε ιέμε-θιεηδί Αλ απηφ ζπκβαίλεη, νη δχν ιέμεηο αθαηξνχληαη απφ ηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ζπλζέηνπλ κηα λέα κεγαιχηεξε (π.ρ. «battery life»). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: Καηηγοπία Laptops Λέξειρ-κλειδιά processor, keyboard, webcam, operating system, video, graphics, memory card, ram, support, battery life, usb, performance, drive, windows, quality, speed, webcam, touchpad, price 4 Χρθςιμοποιιςαμε τον Stanford tagger (βλ.http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml). 23

24 Φσηνγξαθηθέο Κεραλέο zoom, pocket size, touch screen, computer, memory, battery, buttons, settings, lcd, stabilization, megapixels, lens, colors, price, menu, resolution, usb Γηα λα αμηνινγήζνπκε ηα απνηειέζκαηά καο, ππνινγίζακε ηελ ηηκή ηεο αθξίβεηαο (precision) (ην πνζνζηφ ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ εμαγάγακε νη νπνίεο είλαη φλησο ιέμεηο-θιεηδηά) θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ εμαγάγακε γηα δηαθνξεηηθά πιήζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ. Ο ππνινγηζκφο ηνπο έγηλε ρεηξσλαθηηθά θαη παξαθάησ θαίλνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα ζχλνια δεδνκέλσλ καο: 24

25 Όπσο παξαηεξνχκε, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ Precision επηηπγράλεηαη αλ επηιέμνπκε 17 ζεκαηηθέο ελφηεηεο, γηα ην πιήζνο απηφ φκσο, ην πιήζνο ησλ ζσζηψλ ιέμεσλ πνπ εμαγάγακε είλαη αξθεηά κηθξφ, ζπλεπψο ζεσξνχκε πσο ε βέιηηζηε ηηκή πιήζνπο ζεκαηηθψλ ελνηήησλ είλαη 14, φπνπ επηηπγράλεηαη πςειή ηηκή θαη γηα ηα δχν κέηξα πνπ εμεηάδνπκε. 25

26 4. Εξόρυξη γνώμησ ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά κεξηθέο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο θαη θαηφπηλ εζηηαδφκαζηε ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχζηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 4.1 Πξνγελέζηεξεο κέζνδνη εμόξπμεο γλώκεο ηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο γλψκεο (opinion mining) έρνπλ παξνπζηαζηεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Πνιιέο απφ απηέο [9, 10] ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηηθά ιεμηθά, φπσο ην WordNet [11]. Οη πεξηζζφηεξεο, φπσο θαη ε δηθή καο, πξνυπνζέηνπλ επίζεο έλαλ αιγφξηζκν εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ Ο αλγόπιθμορ ηων Wilson, Wiebe και Hoffman Οη Wilson, Wiebe θαη Hoffman [12] πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεη έλαο ρξήζηεο ζε θάζε πξφηαζε ελφο θεηκέλνπ ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο. Ο αιγφξηζκφο ηνπο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθά ζηάδηα: 1. Έιεγρνο αλ ε πξφηαζε είλαη ππνθεηκεληθή, δειαδή αλ εθθξάδεη ζπλαίζζεκα ή φρη. 2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πνιηθφηεηαο ησλ ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Κηα πξφηαζε κπνξεί λα εθθξάδεη ζεηηθή γλψκε («The food was great»), αξλεηηθή γλψκε («The decoration was awful»), ζεηηθή θαη αξλεηηθή γλψκε καδί («The sound quality was excellent, but the battery didn t last over one hour.») ή νπδέηεξε γλψκε («Jerome says the hospital feels no different than a hospital in the states»). 26

27 Ο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ιεμηθφ 8000 ππνθεηκεληθψλ φξσλ (π.ρ. «like», «love»). Ζ δεκηνπξγία ηνπ ιεμηθνχ βαζίζηεθε ζε κηα αξρηθή ιίζηα ππνθεηκεληθψλ φξσλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Riloff θαη Wiebe [19]. Οη Riloff θαη Wiebe ρξεζηκνπνίεζαλ ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ γηα έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ πνηεο απφ απηέο είλαη ππνθεηκεληθέο ή νπδέηεξεο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, έθαλαλ εμαγσγή πξνηχπσλ (patterns) ππνθεηκεληθψλ πξνηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα απφ ηελ ππνθεηκεληθή πξφηαζε «I love the design» παξάγεηαη ην πξφηππν «<x> love <y>». Απφ ηα πξφηππα απηά πξνήιζαλ θαη νη φξνη ηεο αξρηθήο ιίζηαο. Θάζε φξνο ηνπ ιεμηθνχ κπνξεί λα είλαη ηζρπξά ππνθεηκεληθφο ή αζζελψο ππνθεηκεληθφο, αλάινγα κε ην βαζκφ βεβαηφηεηαο πνπ έρνπκε γηα ηελ πνιηθφηεηα ηνπ. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη θαη κηα αξρηθή εθηίκεζε ηεο πνιηθφηεηαο θάζε φξνπ, αλ δειαδή είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή, θαη ηα δχν ή νπδέηεξε. Ζ πνιηθφηεηα ελφο φξνπ είλαη αξλεηηθή ή ζεηηθή αλ εθθξάδεη αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ζπλαίζζεκα αληίζηνηρα. Αλ έλαο φξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθθξάζεη θαη ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα, ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Αθφκε, ζηελ αξρηθή ιίζηα φξσλ ηνπ ιεμηθνχ πξνζηέζεθαλ φξνη απφ ηηο ιίζηεο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ιέμεσλ ηνπ General Inquirer (General Inquirer, 2000), νη νπνίνη θξίζεθαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο σο ππνθεηκεληθνί. Σέινο, ην ιεμηθφ πεξηιακβάλεη θαη φξνπο πνπ κπνξεί λα κελ εθθξάδνπλ θαλέλα ζπλαίζζεκα, κπνξνχλ φκσο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπλνδεπηηθνί θαηά ηελ έθθξαζε ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο (π.ρ. «feel», «look»). Οη φξνη απηνί έρνπλ νπδέηεξε πνιηθφηεηα. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, ζηα νπνία θάζε πξφηαζε είρε επηζεκεησζεί ρεηξσλαθηηθά σο πξνο ηελ πνιηθφηεηά ηεο. 27

28 Αξρηθά, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο πνιηθφηεηαο ελφο φξνπ πνπ ππάξρεη ζην ιεμηθφ ζπκθσλεί κε ηελ πνιηθφηεηα ηεο πξφηαζεο ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη, νη Wilson θ.ά. εθπαίδεπζαλ έλαλ ηαμηλνκεηή κε ηελ ππφζεζε πσο ε πνιηθφηεηα θάζε πξφηαζεο είλαη απηή ηνπ φξνπ ηνπ ιεμηθνχ πνπ πεξηέρεη. Απφ φ,ηη φκσο απνδείρηεθε, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ, ε αξρηθή εθηίκεζε (πνπ ππάξρεη ζην ιεμηθφ) ηεο πνιηθφηεηαο ελφο φξνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ζπκθσλεί κε ηελ πνιηθφηεηα κηαο πξφηαζεο πνπ πεξηέρεη ηνλ φξν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φξνη πνπ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ππνθεηκεληθφηεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νπδέηεξεο πξνηάζεηο θαη απηφο είλαη θπξίσο ν ιφγνο πνπ αξρηθά γίλεηαη έιεγρνο γηα ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ή κε κηαο πξφηαζεο. Γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα απηφ, έγηλε ε εμήο παξαδνρή, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηηο πξνηάζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ ζην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο: Αλ έλαο φξνο ηνπ ιεμηθνχ δελ πεξηέρεηαη ζε θάπνηα ππνθεηκεληθή πξφηαζε, ηφηε είλαη νπδέηεξνο. Αλ φκσο πεξηέρεηαη έζησ θαη ζε κηα ππνθεηκεληθή πξφηαζε, ηφηε είλαη ππνθεηκεληθφο θαη ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη απηή ηεο πξφηαζεο. Αλ ν φξνο πεξηέρεηαη ζε πξνηάζεηο κε ζεηηθή θαη κε αξλεηηθή πνιηθφηεηα, ηφηε ε πνιηθφηεηά ηνπ είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή αλάινγα κε ηα ζπκθξαδφκελα. Θαη γηα ηα δχν ζηάδηα ηνπ αιγνξίζκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηαμηλνκεηήο AdaBoost (Schapire θαη Singer, 2000). Γηα ην πξψην ζηάδην, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, νη ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη νη παξαθάησ: Ηδηφηεηεο ζε επίπεδν ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηηο παξαθάησ 5 ηδηφηεηεο: o Σελ ίδηα ηε ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ πξνεγνχκελή ηεο ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ επφκελή ηεο ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). 28

29 o Σελ αξρηθή πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Σν βαζκφ βεβαηφηεηάο καο γηα ηελ πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Ηδηφηεηεο ηξνπνπνίεζεο ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ ηηο παξαθάησ 8 ηδηφηεηεο: o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη επίζεην (δπαδηθή). o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη επίξξεκα (δπαδηθή). o Αλ πξηλ απφ ηε ιέμε ππάξρεη θάπνηα ιέμε κε εηδηθφ βάξνο (intensifier), ζχκθσλα κε ηε ιίζηα ιέμεσλ κε εηδηθφ βάξνο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ζπγγξαθείο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπο (δπαδηθή). o Αλ ε ιέμε πνπ εκθαλίδεηαη ζην θείκελν θαη πεξηέρεηαη θαη ζην ιεμηθφ είλαη έρεη εηδηθφ βάξνο. Ηδηφηεηεο δνκήο: Πεξηιακβάλνπλ δπαδηθέο ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δέληξν εμαξηήζεσλ (dependency tree) ηεο πξφηαζεο. Γειψλνπλ αλ ε πξφηαζε έρεη αληηθείκελν, αλ έρεη ζπλδεηηθφ ξήκα θαη αλ έρεη παζεηηθφ ξήκα. Ηδηφηεηεο επηπέδνπ πξφηαζεο: Πεξηιακβάλνπλ ην πιήζνο ησλ ηζρπξά ππνθεηκεληθψλ θαη αζζελψο ππνθεηκεληθψλ φξσλ ηεο εμεηαδφκελεο πξφηαζεο, ηεο πξνεγνχκελήο ηεο θαη ηεο επφκελήο ηεο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ ην πιήζνο ησλ επηζέησλ θαη ησλ επηξξεκάησλ, θαη δπαδηθέο ηδηφηεηεο πνπ δειψλνπλ ηελ χπαξμε αλησλπκηψλ, αξηζκψλ θαη ηξνπηθψλ βνεζεηηθψλ ξεκάησλ εθηφο ηνπ «will». Ηδηφηεηεο επηπέδνπ θεηκέλνπ: Πεξηιακβάλνπλ κηα κφλν ηδηφηεηα πνπ είλαη ην ζέκα ηνπ θεηκέλνπ (αιθαξηζκεηηθφ), ην νπνίν είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ. 29

30 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη Wilson θ.ά. [12], ην πνζνζηφ νξζφηεηαο (accuracy) toy ηαμηλνκεηή γηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ είλαη πεξίπνπ 75%. Ο ηαμηλνκεηήο πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ αιγνξίζκνπ, δειαδή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηθφηεηαο, εμεηάδεη κφλν ηηο ππνθεηκεληθέο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. Ζ πνιηθφηεηα κηαο πξφηαζεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, αξλεηηθή, αξλεηηθή θαη ζεηηθή ή νπδέηεξε. Ο ηαμηλνκεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη θαη πάιη ν AdaBoost. Οη ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παξαθάησ: Ηδηφηεηεο ζε επίπεδν ιέμεσλ (φξσλ ιεμηθνχ): Πεξηιακβάλνπλ γηα θάζε ιέμε ηνπ θεηκέλνπ ε νπνία πεξηέρεηαη ζην ιεμηθφ, ηηο εμήο 2 ηδηφηεηεο: o Σελ ίδηα ηε ιέμε (αιθαξηζκεηηθφ). o Σελ αξρηθή πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο κε βάζε ην ιεμηθφ (αιθαξηζκεηηθφ). Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη 8 ηδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηθφηεηα ηεο ιέμεο απηήο: Ζ πξψηε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο πξνεγνχκελεο 4 ιέμεηο απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ δειψλεη άξλεζε ή αλ ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ δειψλεη άξλεζε ζηνπο απνγφλνπο ηεο ιέμεο κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο. Ζ δεχηεξε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ην ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο έρεη άξλεζε Ζ ηξίηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο δειψλεη ηελ πνιηθφηεηα ηνπ γνλέα ηεο εμεηαδφκελεο ιέμεο. Ζ ηέηαξηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο θαη αλ ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εμεηαδφκελεο ιέμεο θαη θάπνηνπ απφ ηα παηδηά ηεο 30

31 είλαη obj, adj, mod ή vmod, ηφηε ε ηδηφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. Ζ πέκπηε ηδηφηεηα είλαη αιθαξηζκεηηθφ θαη εμεηάδεη αλ ε εμεηαδφκελε ιέμε πεξηιακβάλεηαη ζε θάπνηα ζχδεπμε. Αλ λαη, ε ηδηφηεηα παίξλεη ηελ ηηκή ηεο πνιηθφηεηαο ηνπ θφκβνπ αδεξθνχ, κε βάζε ην δέληξν εμάξηεζεο. Ζ έθηε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ πνιηθφηεηα Ζ έβδνκε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη αξλεηηθή πνιηθφηεηα ζηελ πξφηαζε. Ζ φγδνε ηδηφηεηα είλαη δπαδηθή θαη δειψλεη αλ ζηηο 4 ιέμεηο πνπ πξνεγνχληαη απφ ηελ εμεηαδφκελε ιέμε, ππάξρεη θάπνηα ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ζεηηθή πνιηθφηεηα ζηελ πξφηαζε. Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη Wilson θ.ά. ζην [12], ε νξζφηεηα (accuracy) ηνπ ηαμηλνκεηή γηα δηάθνξα ζχλνια δεδνκέλσλ θπκαίλεηαη απφ 61% έσο 65%. Αλ θαη κεηαγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο επηηπγράλνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ, ν αιγφξηζκνο είλαη ελδεηθηηθφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα θάλνπκε εμαγσγή γλψκεο κε κεζφδνπο κεραληθήο κάζεζεο Άλλοι αλγόπιθμοι εξαγωγήρ γνώμηρ Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε επίζεο ηηο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο ησλ Godbole, Srinivasaiah θαη Skiena [10] θαη Titov θαη McDonald [13], ηηο νπνίεο επίζεο κειεηήζακε ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο αιιά δελ πεξηγξάθνπκε εδψ ράξηλ ζπληνκίαο. 31

32 4.2 Εμόξπμε γλώκεο ζην ζύζηεκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο εμφξπμεο γλψκεο πνπ δνθηκάζηεθαλ πεηξακαηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζεσξνχκε εδψ γλσζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ηα πεξηγξάθνπλ. ην ζηάδην απηήο ηεο ελφηεηαο, αζρνινχκαζηε κφλν κε πξνηάζεηο (ησλ θξηηηθψλ) πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα θάζε κία ηέηνηα πξφηαζε, επηδηψθνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλ εθθξάδεη ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε. Αλ κηα πξφηαζε εθθξάδεη ζεηηθή (αληίζηνηρα αξλεηηθή) γλψκε, ζεσξνχκε φηη ε ζεηηθή (ή αληίζηνηρα αξλεηηθή) γλψκε αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά (ζπρλά κφλν έλα) πνπ νλνκαηίδνληαη απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο πξφηαζεο. Γηα ηα πεηξάκαηα απηήο ηεο ελφηεηαο ρξεζηκνπνηήζακε πξνηάζεηο απφ θείκελα κε (εληειψο) αξλεηηθή πνιηθφηεηα (0/5 αζηεξάθηα) ηνπ ζπλφινπ Laptops2 θαη πξνηάζεηο απφ θείκελα κε (εληειψο) ζεηηθή πνιηθφηεηα (5/5 αζηεξάθηα) απφ ην ίδην ζχλνιν δεδνκέλσλ. Όπσο έρνπκε ήδε πεη, ζεσξνχκε πσο φιεο νη πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα θξηηηθή πνπ έρεη πάξεη 0/5 αζηεξάθηα έρνπλ αξλεηηθή θφξηηζε. Αληίζηνηρα φζεο πξνηάζεηο πεξηέρνληαη ζε θξηηηθέο πνπ έρνπλ ιάβεη 5/5 ζεσξνχληαη σο ζεηηθά θνξηηζκέλεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπκε ηελ νξζφηεηα ηεο παξαπάλσ παξαδνρήο, δειαδή πσο ε πνιηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπκθσλεί κε ηε βαζκνινγία ησλ θξηηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη πξνηάζεηο, ειέγμακε έλα δείγκα 100 πξνηάζεσλ απφ ην ζχλνιν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Απφ απηέο ην 86% έρεη ηαμηλνκεζεί ζσζηά, δειαδή νη πξνηάζεηο έρνπλ φλησο ηελ πνιηθφηεηα πνπ ππνζέηνπκε πσο έρνπλ (ζεηηθή ή αξλεηηθή), 4% ησλ 32

33 πξνηάζεσλ έρνπλ αληίζεηε πνιηθφηεηα απφ απηή πνπ ππνζέηνπκε πσο έρνπλ θαη 10% ησλ πξνηάζεσλ έρνπλ νπδέηεξε πνιηθφηεηα Εξόπςξη γνώμηρ με γλωζζικά μονηέλα Ζ πξψηε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζακε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γλψκεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηνπ ρξήζηε ζε θάζε πξφηαζε ρξεζηκνπνηεί γισζζηθά κνληέια. Έλα γισζζηθφ κνληέιν αλαζέηεη ζε θάζε αθνινπζία m ιέμεσλ κηα πηζαλφηεηα ( ), ε νπνία δείρλεη πφζν πηζαλφ είλαη λα εκθαληζηεί απηή ε αθνινπζία ιέμεσλ ζε έλα θείκελν ηεο θαηεγνξίαο ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ νπνία έρεη εθπαηδεπηεί ην κνληέιν. Ζ πηζαλφηεηα ( ) ππνινγίδεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν ρξεζηκνπνηψληαο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο n-γξακκάησλ, νη νπνίεο εθηηκνχληαη απφ ζχλνια θεηκέλσλ εθπαίδεπζεο. Θεσξνχκε φηη ζηελ αξρή θάζε αθνινπζίαο ιέμεσλ ππάξρνπλ n-1 ςεπδν-ιέμεηο. ( ) ( ) ( ( ) ) ηελ πεξίπησζή καο, ζεσξήζακε πσο πνιινί δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο φηαλ γξάθνπλ ζεηηθέο (ή αληίζηνηρα αξλεηηθέο) θξηηηθέο, ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο ίδηεο ή παξφκνηεο αθνινπζίεο ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιιά δηαθνξεηηθά θείκελα ζεηηθψλ θξηηηθψλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζπλαληήζεη θαλείο αθνινπζίεο ιέμεσλ, φπσο «I like» ή «is amazing». Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ θαηάηαμε κηαο πξφηαζεο ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηεγνξία (ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε) πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 1. Δθπαηδεχζακε έλα γισζζηθφ κνληέιν ζην ζχλνιν ησλ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. (Ο ηξφπνο 33

34 ρσξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζχλνια εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.) 2. Δθπαηδεχζακε έλα γισζζηθφ κνληέιν ζην ζχλνιν ησλ ζεηηθά θνξηηζκέλσλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο. 3. Γηα θάζε λέα πξφηαζε, ηεο νπνίαο ηελ θαηεγνξία έπξεπε λα καληέςνπκε, ππνινγίζακε ηελ πηζαλφηεηα πνπ επηζηξέθνπλ ηα δχν εθπαηδεπκέλα κνληέια. 4. Θαηαηάμακε ηελ πξφηαζε ζηελ θαηεγνξία (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ηεο νπνίαο ην κνληέιν επέζηξεςε ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα. Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ ρξεζηκνπνηήζακε ην εξγαιείν SRILM κε 2-grams. 5 Παξαθάησ, θαίλνληαη νη θακπχιεο κάζεζεο πνπ πξνέθπςαλ: 5 Βλ. 34

35 Σν πνζνζηφ ιάζνπο (error rate) είλαη ην πνζνζηφ ησλ πξνηάζεσλ θάπνηνπ ζπλφινπ (βι. παξαθάησ) πνπ θαηαηάμακε ιαλζαζκέλα. Γηα ηα πεηξάκαηά καο ρσξίζακε ην ζχλνιν δεδνκέλσλ ζε 11 ίζα ηκήκαηα (πεξίπνπ 460 πξνηάζεηο ζε θάζε ηκήκα). Έλα απφ απηά ην ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (test data) θαη ηα ππφινηπα 10 γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ (train data). Οη πηζαλφηεηεο ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ εθηηκνχληαη απφ ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Αξρηθά ην ζχζηεκά καο εθπαηδεχηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην 10% ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (1 ηκήκα) θαη ζε θάζε λέν πείξακα πξνζζέηακε άιιν έλα 10% ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο (έλα αθφκα ηκήκα). Ζ θακπχιε «Error rate on test» ηνπ δηαγξάκκαηνο καο δείρλεη πφζν θαιά ηα πάεη ην ζχζηεκά καο ζηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο, δειαδή ζε δεδνκέλα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ έρεη ζπλαληήζεη θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Ζ θακπχιε «Error rate on train» καο δείρλεη πφζν θαιά ηα πάεη ην ζχζηεκα ζηα ίδηα δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη εθπαηδεπηεί, δειαδή ζηα ηκήκαηα πνπ ζπλάληεζε θαηά ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Δλ γέλεη έλα ζχζηεκα κάζεζεο ηα πεγαίλεη θαιχηεξα ζηα δεδνκέλα ζηα νπνία έρεη εθπαηδεπηεί θαη ρεηξφηεξα ζε δεδνκέλα πνπ δελ έρεη μαλαζπλαληήζεη. Δπνκέλσο ε θακπχιε «Error rate on train» κπνξεί λα ζσξεζεί δηαηζζεηηθά έλα θάησ θξάγκα ηεο θακπχιεο «Error rate on test». Δπίζεο, ζπλήζσο ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα (error rate on test) κεηψλεηαη φζν πξνζηίζεληαη πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, ελψ ην πνζνζηφ ιάζνπο ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο ζπλήζσο απμάλεηαη, επεηδή γίλεηαη δπζθνιφηεξν ην ζχζηεκα λα θάλεη ππεξ-εθαξκνγή (overfitting), δηαηζζεηηθά λα απνκλεκνλεχζεη ηδηαηηεξφηεηεο, ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. 35

36 ηελ πεξίπησζή καο, ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα παξνπζηάδεη ζρεηηθά κηθξή κείσζε, ελψ παξακέλεη ζρεηηθά κεγάιε ε απφζηαζε απφ ηελ θακπχιε ηνπ πνζνζηνχ ιάζνπο ζηα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο. Σα ζηνρεία απηά απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ην πνζνζηφ ιάζνπο ζε λέα δεδνκέλα ζα κπνξνχζε λα κεησζεί πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνηψληαο πεξηζζφηεξα δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, αιιά ε κείσζε ζα ήηαλ κάιινλ κηθξή Εμόξπμε γλώκεο κε αθειή ηαμηλνκεηή Bayes ηελ επφκελε πξνζέγγηζή καο ρξεζηκνπνηήζακε ινγηζκηθφ πνπ είρε αλαπηπρζεί απφ ηνπο Θνζκφπνπιν, Αλδξνπηζφπνπιν θαη Παιηνχξα [14] γηα ηε δηήζεζε αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο, δειαδή γηα ηελ θαηάηαμε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε δχν θαηεγνξίεο (spam, ham). Σν ινγηζκηθφ απηφ ππνζηεξίδεη πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes (Naïve Bayes) [20]. Υξεζηκνπνηήζακε ηελ πνιπσλπκηθή (multinomial) κνξθή κε δηάθνξεο βειηηψζεηο πνπ εμεγνχληαη ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Θνζκφπνπινπ [21]. 6 Θάζε κήλπκα ή ζηελ πεξίπησζή καο θάζε πξφηαζε εθπαίδεπζεο ή αμηνιφγεζεο παξηζηάλεηαη σο έλα δηάλπζκα ηδηνηήησλ. Θάζε ηδηφηεηα δείρλεη ρνλδξηθά πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ζην θείκελν κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Γηα ηελ αθξίβεηα, θάζε ηδηφηεηα έρεη σο ηηκή ην tf idf ηεο αληίζηνηρεο ιέμεο. Σν term frequency (tf) ηζνχηαη κε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ιέμεο ζην εμεηαδφκελν θείκελν, ελψ ην inverse document frequency (idf) ηζνχηαη κε, φπνπ είλαη 6 Πιο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιοφμε τθ μορφι του αφελοφσ ταξινομθτι Bayes που το λογιςμικό ονομάηει «Multinomial with TF transformed attributes». 36

37 ην πιήζνο ησλ θεηκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ ηε ιέμε θαη N ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ εγγξάθσλ. Οη ιέμεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ ηδηφηεηεο ζηα δηαλχζκαηα επηιέγνληαη (feature selection) σο εμήο: 1. Δληνπίδνληαη νη ιέμεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ 5 θείκελα εθπαίδεπζεο. 2. Γηα θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ππνινγίδεηαη ην θέξδνο πιεξνθνξίαο IG(X,C): ( ) ( ) * + * + ( ) ( ) ( ) φπνπ C ηπραία κεηαβιεηή πνπ παξηζηάλεη ηελ θαηεγνξία (ζηελ πεξίπησζή καο ζεηηθή ή αξλεηηθή γλψκε) ηνπ κελχκαηνο ή πξφηαζεο θαη X δπαδηθή (Boolean) ηπραία κεηαβιεηή πνπ δείρλεη αλ ε ιέμε εκθαλίδεηαη ή φρη ζην κήλπκα ή πξφηαζε. Οη ηδηφηεηεο, δειαδή, επηιέγνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπαδηθέο κνξθέο ηνπο, ελψ κεηά ηελ επηινγή ησλ ηδηνηήησλ, νη επηιεγκέλεο ηδηφηεηεο ιακβάλνπλ σο ηηκέο ηα tf-idf ησλ ιέμεσλ. Υξεζηκνπνηνχκε ζηα δηαλχζκαηα ηδηφηεηεο γηα ηηο 1000 ιέμεηο κε ηα πςειφηεξα θέξδε πιεξνθνξίαο. Οη θακπχιεο κάζεζεο ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes, πνπ πξνέθπςαλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ, είλαη νη παξαθάησ: 37

38 Παξαηεξνχκε πσο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη θαιχηεξα απφ εθείλα ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ Εξόπςξη γνώμηρ με μησανή διανςζμάηων ςποζηήπιξηρ ηε ζπλέρεηα πξνζπαζήζακε λα βειηηψζνπκε ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεραλή δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο (Support Vector Machine, SVM) πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλσλ [22] κε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. 38

39 Γηα ηα πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πινπνίεζε libsvm κε ππξήλα RBF. 7 Δθηφο απφ ηελ αιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ κάζεζεο, αθαηξνχκε πιένλ επίζεο θαη ηηο πνιχ ζπρλέο ιέμεηο (stopwords), κε βάζε κηα ρεηξσλαθηηθά θαηαζθεπαζκέλε ιίζηα, ηα ζεκεία ζηίμεο θαη ηηο θαηαιήμεηο απφ ηα ξήκαηα. 8 Ζ επηινγή ηδηνηήησλ θαζψο θαη νη ηηκέο ηνπο, ππνινγίδνληαη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ αθεινχο ηαμηλνκεηή Bayes, αιιά θξαηάκε πιένλ ηηο 700 θαιχηεξεο ηδηφηεηεο. 9 Οη θακπχιεο κάζεζεο, πνπ πξνέθπςαλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ γισζζηθψλ κνληέισλ, θαίλνληαη παξαθάησ: 7 Βλ. Κάνοντασ επιλογι παραμζτρων (tuning) ςτα δεδομζνα εκπαίδευςθσ, παρατθριςαμε πωσ οι τιμζσ των παραμζτρων του SVM που δίνουν το καλφτερο το αποτζλεςμα είναι C=2 και g= Αυτζσ οι τιμζσ χρθςιμοποιικθκαν για τθν κατάταξθ των δεδομζνων αξιολόγθςθσ. 8 Βλ. 9 Χρθςιμοποιιςαμε λιγότερεσ ιδιότθτεσ (αντί των 1.000), επειδι αρχικά πειράματα ζδειξαν μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των καμπυλών error rate on test και error rate on train, ενδεικτικι προβλιματοσ high variance, για τθν αντιμετώπιςθ του οποίου ςυνιςτάται, μεταξφ άλλων, θ μείωςθ του πλικουσ των ιδιοτιτων. 39

40 Παξαηεξνχκε πσο κε νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο επηηπγράλνπκε ρακειφηεξν πνζνζηφ ιάζνπο (21%) ζηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο, ελψ κε ηνλ ηαμηλνκεηή Naïve Bayes ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ήηαλ ειαθξά ρεηξφηεξν (22,7%). Ζ πινπνίεζε ηεο κεραλήο δηαλπζκάησλ ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε επηζηξέθεη θαη έλα βαζκφ βεβαηφηεηαο (ζην [0,1]) γηα θάζε απφθαζε θαηάηαμεο. Θεσξνχκε πσο αλ ην πνζνζηφ βεβαηφηεηαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε κηαο πξφηαζεο (ζηε ζεηηθή ή αξλεηηθή θαηεγνξία) είλαη κεγαιχηεξν απφ 60%, είκαζηε αξθεηά ζίγνπξνη φηη ε πξφηαζε ηαμηλνκήζεθε ζσζηά, αιιηψο δε ιακβάλνπκε ηελ πξφηαζε ππφςε καο. Ζ ηειηθή πνιηθφηεηα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ c ελφο πξντφληνο ππνινγίδεηαη σο εμήο: ( ). Σέινο, γηα ιφγνπο παξνπζίαζεο, θξαηάκε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ πνπ ην αλαθέξνπλ (θαη θαηεηάγεζαλ κε βεβαηφηεηα πάλσ απφ 80%) σο ελδεηθηηθέο θξάζεηο ηεο γλψκεο ηνπ θνηλνχ γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. 40

41 5. Τελική παρουςίαςη των προΰόντων ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα πεξηγξάςακε (α) πψο βξίζθνπκε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε θαη (β) πψο βξίζθνπκε ηε γλψκε (πνιηθφηεηα) ησλ ρξεζηψλ γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δχν ζπγθξηλφκελσλ πξντφλησλ. Γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, δίλνπκε έκθαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη ρξήζηεο αλαθέξνπλ ζπρλά θαη γηα ηα δχν πξντφληα, αιιά κε κεγάιε δηαθνξά πνιηθφηεηαο, δειαδή καο ελδηαθέξνπλ ηδηαηηέξσο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. νζφλε, κπαηαξία) σο πξνο ηα νπνία ηα δχν πξντφληα αμηνινγνχληαη πνιχ δηαθνξεηηθά (π.ρ. πνιχ θαθή θαη πνιχ θαιή, αληίζηνηρα, νζφλε ή κπαηαξία). Αθφκε ζπκπεξηιακβάλνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξεί λα αλαθέξνληαη κφλν ζε έλα απφ ηα δχν πξντφληα, αιιά κε έληνλα ζεηηθή ή αξλεηηθή πνιηθφηεηα. Έρνληαο ππνινγίζεη, φπσο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ηελ πνιηθφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν πξντφλησλ, αθνινπζνχκε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζή ηνπο: Τπνινγίδνπκε ηελ απφιπηε δηαθνξά πνιηθφηεηαο (ζηα δχν πξντφληα) ησλ θνηλψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηαμηλνκνχκε ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαηά θζίλνπζα ζεηξά απηήο ηεο απφιπηεο δηαθνξάο. Σαμηλνκνχκε θαηά θζίλνπζα πνιηθφηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνπλ νη θξηηηθέο κφλν γηα έλα απφ ηα δχν πξντφληα. ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ πεξηιακβάλνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξψηνπ βήκαηνο θαη αλ απηά δελ μεπεξλνχλ ηα 10, ζπκπιεξψλνπκε κε ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεχηεξνπ βήκαηνο. 41

42 Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εξγαζίαο. 10 Αξρηθά ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα ζπγθξίλεη θαη επηιέγεη ην είδνο ηνπο: Έζησ πσο ν ρξήζηεο επηιέγεη λα ζπγθξίλεη ηα laptop Apple MacBook Pro θαη Toshiba Satellite 455D-S5976. πκπιεξψλεη ηα νλφκαηα ησλ πξντφλησλ θαη επηιέγεη ηνλ ηχπν ηνπο (π.ρ. laptop θαη φρη θσηνγξαθηθή κεραλή) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη Compare. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαίλνληαη παξαθάησ: 10 Η υλοποίθςθ τθσ διεπαφισ παρουςίαςθσ των αποτελεςμάτων ζγινε ςε Java χρθςιμοποιώντασ τισ βιβλιοκικεσ Swing και AWT. 42

43 ηελ πξψηε ζηήιε ππάξρνπλ ηα νλφκαηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηιέγνληαη θαη ζηηο δχν επφκελεο ζηήιεο θαίλεηαη ε γλψκε ησλ ρξεζηψλ γηα θαζέλα απφ ηα πξντφληα. Δπίζεο, θάησ απφ ηε βαζκνινγία ηνπ θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαίλεηαη ν αξηζκφο ησλ θξηηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςε ε βαζκνινγία απηή. Παξαθάησ θαίλεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνέθπςε ε βαζκνινγία γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ: 5 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 4 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πνζνζηφ κεηαμχ 60% θαη 79% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 3 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε 43

44 πνζνζηφ κεηαμχ 40% θαη 59% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 2 αζηεξάθηα Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε πνζνζηφ κεηαμχ 20% θαη 39% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. 1 αζηεξάθη Σν ραξαθηεξηζηηθφ βαζκνινγήζεθε ζεηηθά ζε ιηγφηεξν απφ ην 20% ησλ πξνηάζεσλ ησλ θξηηηθψλ. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε επηιέγνληαο νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο λα δεη ελδεηθηηθά έλα ζχλνιν θξάζεσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο γηα ην ζρνιηαζκφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, θαίλεηαη ε θξάζε πνπ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, φηαλ απηφο επηιέγεη ην ραξαθηεξηζηηθφ battery life ηνπ laptop Toshiba Satellite 455D-S

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΝΣΙΝΑΚΗ Κ. ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΣΔΦΑΝΙΓΗ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΑΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT

COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS DEPARTMENT ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αλάπηπμε κεζόδνπ κε ζθνπό ηελ αλαγλώξηζε θαη εμαγωγή ζεκαηηθώλ ιέμεωλ θιεηδηώλ από δηεπζύλζεηο ηζηνζειίδωλ ηνπ ειιεληθνύ Γηαδηθηύνπ Βνληηζάλνπ Μαξία-Αιεμάλδξα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πηπρηαθή εξγαζία BIG DATA SECURITY Γνιηθίδεο Μάξηνο νπιετκάλεο Μαλψιεο Θεζζαλονίκη 2015 χκβνπινο θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αξηζκφο Μεηξψνπ Καηεχζπλζε Δπηβιέπνληεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Α.Μ. 2467 Α.Μ.

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Α.Μ. 2467 Α.Μ. ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη ζε XML» «Information system for supermarket sequence in XML» Γξππάξε Μαξγαξίηα Καιακάηα Νίθε Α.Μ. 2467 Α.Μ. 2641 Δπφπηεο θαζεγεηήο : Παπαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο

Πηπρηαθή εξγαζία. Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο ρνιή Σερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Σκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή εξγαζία Σίηινο: Καηαζθεπή ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο Πίθαο Αζαλάζηνο Θσκάο Βαζίιεηνο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots)

Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο Οληόηεηεο Ηιεθηξνληθώλ Αγνξώλ (Shopbots) ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαξκνγή Σερληθώλ Σαηξηάζκαηνο Οληνινγηώλ γηα Απηόκαηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ

Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ&ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ «Μαζεκαηηθά ησλ Τπνινγηζηψλ θαη ησλ Απνθάζεσλ» Δπεξεπγαζία δεδομένυν εμπειπικήρ κοινυνικήρ έπεςναρ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πξνεγκέλα πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αξηζκφο Μεηξψνπ Καηεχζπλζε Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΉ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «TEXNΟΛΟΓΗΔ & ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ» (Technologies and Methods for Developing e-courses)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα