ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ"

Transcript

1 ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Η Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ( ΡΚ, radionuclide angiography η equilibrium radionuclide ventriculography η gated blood pool imaging) αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970 και έκτοτε παραμένει σε κλινική εφαρμογή για την εκτίμηση της τμηματικής και συνολικής λειτουργικότητας κυρίως της αριστεράς αλλά και της δεξιάς κοιλίας καρδιάς. Κατά την τεχνική αυτή το ηλεκτρικαρδιογραφικό σήμα παρεμβαίνει στη διαδικασία απεικόνισης ως μηχανισμός διεγέρσεως και ελέγχου της χρονικής συνέχειας της συλλογής των πληροφοριών κάθε καρδιακού κύκλου του εξεταζομένου ασθενούς. Το διάστημα R-R του ΗΚΓ χωρίζεται σε ίσα τμήματα, με βάση το χρόνο και τη κορυφή του πρώτου R. Δεδομένα από αντίστοιχα τμήματα, πολλών καρδιακών κύκλων αθροίζονται και παράγουν μία συνολική εικόνα. Τελικά, σε καθένα από τα παραπάνω τμήματα αντιστοιχεί και μια εικόνα (σχ.1). Όταν αναλυθουν οι κρούσεις των παραπάνω διαδοχικών τμημάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος της αριστερής κοιλίας, σχηματίζεται μία καμπύλη πού ονομάζεται καμπύλη ογκου της αριστερής κοιλιας (σχ. 2). Το ραδιοφάρμακο πού χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της ΡΚ είναι το τεχνήτιο 99m με το οποίο επισημαίνονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ασθενούς in vivo, in vitro η in vivtro. Με την ίn νiνο τεχνική χορηγείται αρχικά 2,5 mgr stαnnουs pyrοphοsphαte ενδοφλέβια και μετά από και από άλλη φλέβα χορηγείται mcί Tc-99m, λεπτά αργότερα. Η σύνδεση του Tc-99m με την σφαιρίνη των ΕΑ είναι ταχεία και πλήρης κατά 90%. Με την in vitro τεχνική η σήμανση γίνεται έξω από τον ασθενή και με τον τρόπο αυτό ελαττώνουν το Tc 99m από την 7 στοιβάδα σε χαμηλότερη και έτσι πετυχαίνουν τη σύνδεσή του με την β-αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Η προσθήκη του Ρertechnetαte διευκολύνει τη διαπερατότητα του από την κυτταρική μεμβράνη. Με την in νίνtrο τεχνική χορηγείται αρχικά 500 μgr stαnnουs pyrοphοsphαte. Μετά από 15 λεπτά 8 ml του αίματος ασθενούς ηπαρινισμένο, έχοντας επωασθεί στα ιόντα stαnnουs pyrοphοsphαte, φυγοκεντρείται και το λεύκωμα του ορού αφαιρείται. Προστίθεται 20 mcί Tc-99m και τοποθετείται σε αποστειρωμένο φιαλίδιο. Αφού επωασθεί σε θερμοκρασία δωματίου επί 15 λεπτά ενίεται ενδοφλέβια. Οι συνήθεις προβολές από τις οποίες λαμβάνονται εικόνες είναι η πρόσθια 10 η πρόσθια λοξή αριστερά από την οποία εξάγεται το κλάσμα εξώθησης λόγω του καλού διαχωρισμού αριστερής και δεξιάς κοιλίας και τέλος η αριστερή πλαγία (Εικόνα1) Επειδή οι κρούσεις πού ανιχνεύονται εξωτερικά είναι ανάλογες του ενδοαγγειακού όγκου, μέτρηση της αλλαγής των κρούσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της αλλαγής του όγκου του αίματος της κοιλότητας και με τον γνωστό τύπο ΚΕ= Τελοδιαστολικός όγκος-τελοσυστολικός όγκο χ κρούσεις του περιβάλλοντος χ100 Τελοδιαστολικός όγκος χ κρούσεις περιβάλλοντος

2 Εξάγεται το συνολικό αλλά και περιοχικό κλάσμα εξώθησης της αριστερής και δεξιάς κοιλιάς. Τιμές πάνω από 50% θεωρούνται φυσιολογικές. Ένας άλλος τρόπος υπολογισμού του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας είναι η αυτόματη μέθοδος καθορισμού του περιγράμματος της αρ. κοιλίας με ειδικά φυσικά προγράμματα, χρησιμοποιωντας την πρώτη και τη δεύτερη παράγωγο, με πολύ καλή συσχέτιση με τη προηγούμενη μέθοδο. (Εικόνα 2) Η εκτίμηση της τμηματικής λειτουργικότητας γίνεται με την μελέτη της συστολικής πάχυνσης και της κινητικότητας των τοιχωμάτων των κοιλιών στην οθόνη του υπολογιστή με την αιματική δεξαμενή σε συνεχή κίνηση. Τα διάφορα τμήματα της καρδιάς αντιπροσωπεύονται όπως και στην κλασσική κοιλιογραφία αντίθεσης του καρδιακού καθετηριασμού. Κοιλιογραφία πρώτnς διόδου (first Ραss) Χρησιμοποιεί την ταχεία λήψη εικόνων όπου στο ένα πλαίσιο εικόνας αποτυπώνεται ένας συγκεκριμένος όγκος Tc-99m καθώς προωθείται δια μέσου του φλεβικού συστήματος στον δεξιό κόλπο, δεξιά κοιλία, πνευμονική αρτηρία, πνεύμονες, αριστερό κόλπο, αριστερή κοιλία και αορτή. Επειδή ο ρυθμός επιλογής των εικόνων είναι βραχύς σχετιζόμενος με το διάστημα είναι δυνατή η συνεχής συλλογή εικόνων στη διάρκεια πολλών καρδιακών κύκλων καθώς το ραδιοφάρμακο κινείται από τις δεξιές στις αριστερές καρδιακές κοιλότnτες. Προσδιορίζοντας τη μεταβολή της ακτινοβολίας σε σχέση με το χρόνο την καμπύλη χρόνου-κρούσεων εξάγεται το κλάσμα εξώθησης και άλλοι δείκτες της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας. Είναι δυνατή επίσης η μέτρηση όγκων τελοδιαστολικός τελοσυστολικός και ο έλεγχος της κινnτικότητας των τοιχωμάτων. Επίσης είναι η καλύτερη τεχνική για τnν διερεύνηση και ποσοτικοποίηση διαφυγών (Shυnt) μεταξύ καρδιακών κοιλοτήτων και τον έλεγχο της δεξιάς καρδιακής λειτουργίας. Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία κόπωσης Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία λαμβάνεται και σε κόπωση σε LΑΟ 45 0 με τον άρρωστο να υποβάλλεται σε κόπωση σε κατακεκλιμένη θέση με εργομετρικό ποδήλατο. Εκτός από τις παραπάνω παραμέτρους ειδικά προγράμματα παρέχουν εκτίμηση της χρονικής αλληλουχίας συσπάσεων τοιχωμάτων των διαφόρων κοιλοτήτων και του πλάτους σύσπασης ( ανάλυση φάσεως και πλάτους) με την οποία ελέγχονται ασθενείς με διαταραχές αγωγιμότητας ή περιοχές με παράδοξη κινητικότητα ( ανεύρυσμα). Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία ισορροπίας χρησιμοποιείται ευρύτερα διότι παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα : 1. Πολλαπλές μελέτες είναι εφικτές με μία μόνο δόσn 2.Ανάλυση της τμηματικής κινητικότητας γίνεται από πολλές προβολές 3. Διαδοχικά δεδομένα από διάφορες καταστάσεις του ασθενούς (ηρεμία, κόπωση, φαρμακολογικές παρεμβάσεις μπορούν να ληφθούν 4. Αξιοπιστία της στατιστικής του βαθμού της υψηλής συγκέντρωσης κρούσεων με την κοιλιογραφία ισορροπίας υπερέχει της πρώτnς διόδου

3 Τομογραφική κοιλιογραφία(gated SPECT) Πρόοδο επίσης στη μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας αποτέλεσε η χρήση των συμπλόκων του Τεχνήτιου σε συνδυασμό με την τεχνική της τομογραφικής απεικόνισης. Η μέθοδος αυτή περιγράφτηκε για πρώτn φορά από τους Gίll και συν. και προσφέρει πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής μεθόδου διότι: α) όλα τα τμήματα του συστελλόμενου μυοκαρδίου της αριστερής κοιλίας μπορούν να μελετηθούν και να συγκριθούν με το στεφανιαίο αγγείο που κατά τεκμήριο είναι υπεύθυνο της τμηματικής κατανομής β) είναι δυνατή η τρισδιάστατη ανακατασκευή της αριστερής κοιλίας μετά από υπολογιστική επεξεργασία που επιτρέπει την μελέτη της κινητικότητας ολόκληρης της κοιλότητας στον χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται κλινικές μελέτες για τη διαδοχική απεικόνιση με τομογραφική κοιλιογραφία και τομογραφική μελέτη αιμάτωσης σε μια συνεδρία με μία μόνη χορήγηση του φαρμάκου. Η δική μας εμπειρία σε μια επιλεγμένη ομάδα χρησιμοποιώντας Tετροφοσμίνn έδειξε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η αρχή της στηρίζεται στην κατανομή των δεδομένων των κρούσεων που συλλέγονται από την κάθε προβολή της καρδιάς, μεταξύ 8 ισόχρονων διαστημάτων που διαιρείται ο καρδιακός κύκλος με βάσει το έπαρμα R του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Το σύνολο των δεδομένων που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή του καρδιακού κύκλου συλλέγονται σε ξεχωριστά πλαίσια εικόνων ( frames) για κάθε μία από τις 64 προβολές της καρδιάς που λαμβάνονται από την γ-camera κατά την περιστροφή της κατά πέριξ του σώματος (στάση και λήψη εικόνος ανά 3 0, διάρκειας 30s/στάση). Τo πλαίσιο εικόνας κάθε προβολής ανασυντίθεται σε τρόπο ώστε να αποτελούν ξεχωριστές ολοκληρωμένες τομογραφικές μελέτες. Με το Gated SPECT πέραν των πληροφοριών της αιμάτωσης του μυοκαρδίου είναι δυνατή η εκτίμηση της κινητικότητας και της συστολικής πάχυνσης των τοιχωμάτων. (Εικόνα 3) Εκτός των παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών παραμέτρων της λειτουργικότητας της αρ. κοιλίας στις οποίες περιλαμβάνονται οι όγκοι και το κλάσμα εξώθησης. Από τις προβολές κατά τον οριζόντιο και κάθετο επιμήκη άξονα της καρδιάς και από τις τομές της μεγίστης διαμέτρου της κοιλότητας της αρ. κοιλίας αποτυπώνονται αυτόματα ή από τον χειριστή τα όρια του ενδοκαρδίου κατά την τελοδιαστολή και την τελοσυστολή. Από την ιχνογράφηση λαμβάνονται μέσω του προγράμματος οι οριζόντιες και κάθετες διαστάσεις της κοιλότητας από την κορυφή έως την βάση. Μετά την αυτόματη διόρθωσή τους από το πρόγραμμα για σκεδασμό και διακριτικότητα στον χώρο λαμβάνονται ο τελοδιαστολικός και ο τελοσυστολικός όγκος εκ των οποίων προκύπτει και το κλάσμα εξώθησης. Τεχνικά τούτο μπορεί να επιτευχθεί είτε με την μέθοδο Gated-SPECΤ είτε με την μέθοδο της κοιλιογραφίας πρώτης διόδου.

4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ SPECT 1. Κινητικότητα και συστολική πάχυνση τοιχωμάτων Η κινητικότητα των τοιχωμάτων ελέγχεται με την προς τα έσω διαδρομή του ενδοκαρδίου με ποιοτική ανάλυση. Η συστολική πάχυνση των τοιχωμάτων που μετράται από την πάχυνση του τοιχώματος κατά την συστολή όπως γίνεται με την περίπτωση του τοιχώματος, διότι η διάκριση του τοιχώματος δεν είναι όλες τις φορές εφικτή με το SPECT. Αντ αυτού μετράται η ένταση της φωτεινότητας-αύξηση των κρούσεων-ως δείκτης συστολικής πάχυνσης. Στηρίζεται στην αρχή του ότι το SPECT εμφανίζει περιορισμένη διακριτική ικανότητα στο χώρο και η φωτεινότητα ενός αντικειμένου είναι ανάλογη του μεγέθους του. Έτσι η μεταβολή του μεγέθους ενός αντικειμένου (τοίχωμα μυοκαρδίου) επιφέρει μεταβολή στη συγκέντρωση της ραδιενέργειας όταν το μέγεθος του αντικειμένου είναι μεγαλύτερο ή ίσο από το διπλάσιο της διακριτικής ικανότητας της γ-camera (~1cm). 2. Κλάσμα εξώθησης Η εξαγωγή του κλάσματος εξώθησης βασίζεται σε σύγχρονα εμπειρικά προγράμματα λογισμού που εξάγουν με αιτιατό τρόπο τη τιμή του κλάσματος εξώθησης. Τέτοια προγράμματα είναι το QGS του Guido Germano και το CSMC Los Angeles. Με το δεύτερο καθορίζονται οι τιμές VLA & HLA με τις μέγιστες και ελάχιστες διαστάσεις και ορίζονται δύο ελλειψοειδή. Αυτό με το μεγαλύτερο όγκο αντιστοιχεί στην τελοδιαστολή και αυτό με τον ελάχιστο στη τελοσυστολή. Όγκοι υπολογίζονται με την περιγραφή περιοχής ενδιαφέροντος στο εσωτερικό των δύο ελλειψοειδών και το Κ.Ε. εξάγεται από τη σχέση Κρούσεις Τ.Δ. Κρούσεις Τ.Σ. x 100 Κρούσεις Τελοδιαστολής Με τη QGS μέθοδο το Κ.Ε. υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο αλγόριθμο ο οποίος λειτουργεί σε τρισδιάστατη εικόνα και χρησιμοποιεί τις διαστολικές και συστολικές εικόνες του βραχέως άξονα. Υπολογίζει και αποτυπώνει το περίγραμμα του ενδοκαρδίου και του επικαρδίου, μετρά τους όγκους και τελικά εξάγει το Κ.Ε. (Εικόνα 4) 3. Παροδική εξ ισχαιμίας διάταση της Αρ. κοιλίας (TID) Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αναγνώριση της βαρύτητας και της έντασης της στεφανιαίας νόσου. Τα αναφερθέντα πλήρως αυτοματοποιημένα προγράμματα ποσοτικής ανάλυσης μπορούν να εφαρμοσθούν και στις εικόνες αιμάτωσης και να εξαγάγουν όγκους εκ των οποίων μπορεί να υπολογισθεί ο βαθμός της παροδικής ισχαιμικής διάτασης. Οι Mazzanti και συν. JACC 96 έχουν καταλήξει ότι η μέθοδος είναι μετρίως ευαίσθητη αλλά έχει υψηλή ειδικότητα για την αναγνώριση ασθενών με σοβαρή και εκτεταμένη στεφανιαία νόσο.

5 4. Προστιθέμενη αξία επί της ευαισθησίας Το g-spect συχνά χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει εάν σταθερά ελλείμματα σε περιοχές που δημιουργούν artifacts (π.χ. από το ημιδιάφραγμα ή το στήθος) είναι πράγματι artifacts ή πραγματικά ελλείμματα. Εάν είναι ψευδή τότε στην μελέτη λειτουργικότητας η κινητικότητα παραμένει φυσιολογική, εάν όμως και η κινητικότητα παρουσιάζεται επηρεασμένη τότε εκ του ασφαλούς μπορεί να αποδοθεί σε παθολογικό εύρημα. 5. Διαστρωμάτωση επικινδυνότητας Με την δυνατότητα εξαγωγής του κλάσματος εξώθησης από μια μελέτη αιμάτωσης παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής του g-spect σε μια σειρά παθήσεων όπου η δυσλειτουργία της Αρ. κοιλίας συνυπάρχει ή προέχει των ελλειμμάτων αιμάτωσης. Όπως: α. Παθήσεις των μικρών αγγείων (διαβητικός ή νόσος κολλαγόνου) όπου προκαλείται μείωση της λειτουργικότητας χωρίς νά πάσχουν τα μεγάλα επικάρδια αγγεία. β. Σε μυοκαρδιοπάθεια (υπερτασικοί-νεφροπαθείς-εκ φαρμάκων) που παραπέμπονται για διερεύνηση προκαρδίου άλγους. γ. Σε ασθενείς με πολλαπλά ελλείμματα εάν προκαλούν έκπτωση της λειτουργικότητας της Αρ. κοιλίας. δ. Εκτίμηση βιωσιμότητας επί παρουσίας μετρίου προς σοβαρού βαθμού ελλειμμάτων στιες εικόνες μετά κόπωση το g-spect στην μελέτη λειτουργικότητας μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη κινητικότητας και εκ τούτου την παρουσία την παρουσία βιώσιμου ιστού. Σε περιπτώσεις όμως σοβαρού βαθμού ελλειμμάτων μπορεί να είναι δύσκολος η διάκριση της ύπαρξης ή μη κινητικότητας, θα πρέπει να εκτελείται και η μελέτη ηρεμίας έτσι ώστε να διαφοροδιαγνώσκεται η απουσία κινητικότητας από ουλώδη ιστό από αυτή που οφείλεται σε λαθροβιούν μυοκάρδιο. 6. Κοιλιογραφία πρώτης διόδου μετά κόπωση Όταν εξακολουθεί παρά τα αποτελέσματα του g-spect να παραμένει ενδιάμεση πιθανότητα στην διάγνωση και στην πρόγνωση τότε εφαρμόζεται και η κοιλιογραφία πρώτης διόδου. Αμέσως πριν την διακοπή της κόπωσης (με ποδήλατο σε κατακεκλιμένη θέση η μετά χορήγηση Ντομπουταμίνης) χορηγείται το ρ/φ και λαμβάνονται με το ειδικό πρόγραμμα εικόνες πρώτης διόδου απ όπου και εξάγονται συμπεράσματα για την κινητικότητα και το Κ.Ε. κατά την κόπωση σε αντίθεση με όσα εξάγονται με το σύνηθες g-spect που αποτελούν μετρήσεις ηρεμίας. Απαιτείται κατευθυντήρας Low energy high resolution, έγχυση σε κεντρική φλέβα και κατάλληλο λογισμικό.

6 Περιπατητική ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία Τελευταία μεγάλn έμφαση δίνεται στα παροδικά σιωπηρά ισχαιμικά επεισόδια που επισυμβαίνουν στην διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων του 24ώρου, διότι εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα από τα συμπτωματικά και διότι είναι προγνωστικά ενός αυξημένου κινδύνου για μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάματα όπως στηθάγχη και το έμφραγμα. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία με τη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας (VΕST) Cαρίntec έχει τη δυνατότητα να καταγράφει παροδικά επεισόδια δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας σε συνδυασμό με συνεχή καταγραφή του ΗΚΓ και να τεκμnριώνει την ύπαρξη σιωπηρής ισχαιμίας. Με τον τρόπο αυτό σε σειρά ασθενών μας με στεφανιαία νόσο αποδείξαμε ότι 52% παρουσίαν συμπτωματικά επεισόδια ισχαιμίας σε συνήθεις δραστηριότητες, λήψη φαγητού, ούρηση,πνευματική καταπόνηση κτλ. Η συσκευή (nuclear VEST) (Εικόνα 5) αποτελείται από δύο ανιχνευτές ραδιοισοτοπικής δραστηριότητας που συγκρατούνται πάνω από την αριστερή κοιλία και τον πνεύμονα με πλαστική θήκη που μοιάζει με ανδρικό γιλέκο (VEST). Ο καρδιακός ανιχνευτής χρησιμοποιεί κρύσταλλο νατρίου-ιωδίου διαμέτρου 6,5mm με κατευθυντήρα παραλλήλων οπών για τη μεγιστοποίηση της ευαισθησίας. Ο πνευμονικός ανιχνευτής χρησιμοποιεί κρύσταλλο καδμίου τελλουρίου με επίπεδο κατευθυντήρα για την ελαχιστοποίηση του βάρους. Τα δεδομένα καταγράφονται σε τροποποιημένη συσκευή καταγραφής Holter με προσαρμοσμένο πλήκτρο σήμανσης συμβαμάτων, χρονόμετρο και κιτίο συσσωρευτών τοποθετημένα σε φερόμενη θήκη. Ο καρδιακός ανιχνευτής τοποθετείται στον ασθενή υπό άμεση επισκόπηση σε οθόνη γ-κάμερας έτσι ώστε να καλύπτει τα κάτω δύο τρίτα της αριστερής κοιλίας σε αριστερή πλάγια προβολή 40º. Σε όλη τη διάρκεια της μελέτης οι εξεταζόμενοι φέρουν φορητή συσκευή συνεχούς καταγραφής των μεταβολών της αρτηριακή πίεσης και της καρδιακής συχνότητας, ενώ με την ενσωματωμένη στο VEST HΚΓ συσκευή καταγράφονται συνεχώς η απαγωγή ΙΙ και η τροποποιημένη V5. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, τα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και ανάλυση σε μικροϋπολογιστή και οι αιμοδυναμικές παράμετροι λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας (κλάσμα εξώθησης, τελοσυστολικός και τελοδιαστολικός όγκος, όγκος παλμού, καρδιακός δείκτης, βαθμός και χρόνος μέγιστης διαστολικής πλήρωσης), μαζί με τις ταυτόχρονες καταγραφές του ΗΚΓ και της αρτηριακής πίεσης εκτυπώνονται αριθμητικά και με τη μορφή γραφήματος. Ως δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας οριζόταν η πτώση του κλάσματος εξώθησης κατά >5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από την τιμή ηρεμίας που διαρκούσε περισσότερο από 1 λεπτό.

7 Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου ( ΡΕΤ) Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονιου διενεργείται με τη βοήθεια της συσκευής (ΡΕΤ-cαmerα) πού αποτελείται από ένα σύστημα από βήματα γύρω από το απεικονιζόμενο όργανο και λαμβάνει, επεξεργάζεται και παρέχει εικόνες με μηχανισμό όμοιο με το SΡECT. Για την απεικόνιση χρησιμοποιούνται βραχύβια ισότοπα (2-10min χρόνο ημιζωής), που εκπέμπουν ποζιτρόνια τα οποία μετά από αντίδραση εξαΰλωσης παράγουν υψηλής ενέργειας φωτόνια (511 kev) με αντίθετη κατεύθυνση. Η ικανότnτα του ΡΕΤ να ανιχνεύει δύο διαδοχικά παραγόμενα φωτόνια (cοίncidence detectiοn) προσδίδει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αναγνώρισης και εντόπισης αληθών γεγονότων και την απόρριψη μεμονωμένων φωτονίων που προέρχονται από σκεδασμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον μη επηρεασμό τnς εικόνας από την των κρούσεων λόγω παρεμβολής ιόντων, μειονέκτημα που παρουσιάζει η SPECT εκτίμηση. Οι ιχνηθέτες της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων έχουν χρnσιμοποιηθεί για την εκτίμηση της τμηματική μυοκαρδιακής ροής (αιμάτωσης) του ελέγχου της μεταβολικής λειτουργίας της κατανάλωσης οξυγόνου και δραστηριότnτας των υποδοχέων και της λειτουργίας της κυτταρικής μεμβράνης. Βιωσιμότητα μυοκαρδίου Η σημαντικότερη προσφορά της μεθόδου στην Καρδιολογία είναι η ανίχνευση της βιωσιμότητας στο μυοκαρδίου. Η αναγνώριση περιοχών του μυοκαρδίου που αναλαμβάνουν μετά από οξεία (Stυnned myοcαrdίυm), ή παρατεταμένη ισχαιμία (Ηybernαting myοcαrdίυm) που εμφανίζουν έκπτωση της λειτουργικότητας αλλά διατήρηση της βιωσιμότητάς τους, βρίσκεται στις ημέρες μας σε ύψιστο κλινικό ενδιαφέρον. Και τούτο διότι η θεραπευτική επεμβατική τακτική που θα ακολουθηθεί έχει θέση μόνο όταν υπάρχουν ενδείξεις διάσωσης και διαφύλαξης της λειτουργικότητας. Ομοίως είναι δυνατόν να καθοριστούν οι περιοχές τμηματικής ασυνέργειας που θα αναλάβουν μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη η αγγειοπλαστική. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) επιτρέπει την αναίμακτη εκτίμηση της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου με τη μελέτη του μεταβολισμού και της αιμάτωσης του μυοκαρδίου. Χρησιμοποιεί βραχύβια ισότοπα (Rb-82, Ν-13-αμμωνία) για τις μελέτες αιμάτωσης σε ηρεμία ή μετά χορήγηση Διπυριδαμόλης και F18 - ή C-11 φθοριοδεοξυγλυκόζη FDG για τις μελέτες του μεταβολισμού. Στο φυσιολογικό μυοκάρδιο η αιματική ροή και η κατανάλωση γλυκόζης πορεύονται παράλληλα, διότι και τα δύο εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του βιώσιμου μυοκαρδίου. Σε ισχαιμικά τμήματα του μυοκαρδίου η αιματική ροή περιορίζεται και η οξείδωση των λιπαρών οξέων, που είναι η κυρία πηγή ενέργειας για την αναερόβια καύση, ελαττώνεται. Η υπολειμματική άρδευση των ιστών επιτρέπει την συνέχιση της αερόβιας ή αναερόβιας γλυκόλυσης και με τον τρόπο αυξάνει την χρησιμοποίηση γλυκόζης από το μυοκάρδιο σε αντίστροφη σχέση προς την περιορισμένη άρδευση αυτών των περιοχών αναντιστοιχία ευρημάτων αιμάτωσης μεταβολισμού γλυκόζης ομοιόμορφη μείωση. Σε αντίθεση νεκρωμένες περιοχές εμφανίζουν αντιστοιχία ευρημάτων- matching pattern. (Εικόνα 8)

8 Εκτός από τις μελέτες μεταβολισμού και ροής η ΡΕΤ χρησιμοποιήθηκε και για την μελέτη της έκτασης του εμφράγματος όπως επίσης και για τη μελέτη λειτουργικότητας (Εικόνα 6). Η μέθοδος παρουσιάζει υψηλό βαθμό συσχέτισης με τα νεκροτομικά ευρήματα και με την ενζυμική μέθοδο υπολογισμού της έκτασης του εμφράγματος. α) Στην εκτίμηση της βαρύτητας και της έκτασης της νόσου β) Στον επηρεασμό λήψης κλινικής απόφασης με σκοπό τον διαχωρισμό ασθενών που θα λάβουν την πιο κατάλληλη και οικονομικά σuμφερότερη θεραπευτική λύση. γ) Στην ρύθμιση της σχέσης κινδύνου/οφέλους από την επαναιμάτωση του μυοκαρδίου. Κλινική εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς με την ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία Η θέση της ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας με Tc-99m στη διάγνωση ασθενών με στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες είναι δεδομένη. Εκτίμηση της λειτουργικότητας της καρδιάς στην ηρεμία Η μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής και της δεξιάς κοιλίας στην ηρεμία αποτελούν την κυριότερη ένδειξη της κοιλιογραφίας. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς με δύσπνοια μπορεί να γίνει γρήγορος διαχωρισμός αν οφείλεται σε καρδιακή, πνευμονική ή άλλη πάθηση. Επίσnς ο προσδιορισμός του κλάσματος εξώθησης είναι απαραίτητος για την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών. Επίσης η ύπαρξη συστολικής ή διαστολικής δυσλειτουργίας της αρ.κοιλίας και η αύξηση των διαστάσεων που μαρτυράει την συνύπαρξη ή παρουσία βαλβιδικής πάθησης συγκαταλέγονται στις ενδείξεις εφαρμογής. Εκτίμηση του συνολικού ισχαιμικού φορτίου (Total ischemic burden) Ειδικότερα για τους ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια η εκτίμηση της τμηματικής και σφαιρικής λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας τόσο στην ηρεμία όσο και κατά την κόπωση αποτελεί ευαίσθητο δείκτη εκτίμησης της βαρύτnτας και πρόγνωσης αυτών των ασθενών. Δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας μπορεί να συμβεί σε ασθενείς χωρίς να έχουν συμπτώματα είτε στη διάρκεια της κόπωσης είτε στις καθημερινές συνήθεις δραστηριότητες έτσι ώστε έχει καθιερωθεί πλέον διεθνώς ο όρος της ολικής ισχαιμικής επιβάρυνσης (Total ischemic burden) που εκφράζει το σύνολαo των συμπτωματικών και σιωπηρών ισχαιμικών επεισοδίων του 24ώρου. Στο κεφάλαιο της ολικής ισχαιμικής επιβάρυνσης η κλασσική ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία κόπωσης και η περιπατητική κοιλιογραφία με τη συσκευή Nuclear VEST, έχουν μεγάλη συμμετοχή στην εκτίμησή της. Διαστολική λειτουργία Για τη μελέτη της διαστολικής λειτουργίας της αρ.κοιλίας έχουν χρησιμοποιηθεί δείκτες ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας όπως : 0 μέγιστος ρυθμός πλήρωσης (peαk fίllίng rαte PFR), χρόνος μέχρι τον μέγιστο ρυθμό πλήρωσnς (Time tο peαk fίllίng rαte TΡFR). Η εκτίμηση της διαστολικής λειτουργίας απέκτησε σημαντική αξία στην πρώιμη κλινική

9 αναγνώριση της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας με φυσιολογική συστολική λειτουργία, όπως υπερτροφίας τnς αρ.κοιλίας, στεφανιαίας νόσου και περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας (Σχήμα 4). 1. Στεφανιαία Νόσος Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία βρήκε την ευρύτερη κλινική εφαρμογή της στην στεφανιαία νόσο. Η εκτίμηση του κλάσματος εξώθησης ηρεμίας αποτέλεσε τον κύριο προγνωστικό δείκτη επιβίωσης των ασθενών. Επίσης ο έλεγχος της κινητικότητας των τοιχωμάτων, η ανεύρεση ανευρύσματος και ο διαχωρισμός ψευδοανευρύσματος από το αληθές ανεύρυσμα ήταν η απόλυτη ένδειξη για την εφαρμογή της μεθόδου. Η διερεύνηση της ισχαιμίας με την κοιλιογραφία κόπωσnς έχει εφαρμοσθεί σε ασθενείς με υποψία στεφανιαίας νόσου. Η κόπωση διενεργείται σε καθιστή ή κατακεκλιμένη θέση με τον ασθενή κάτω από την γ-κάμερα. Στο μέγιστο της κόπωσης γίνεται η λήψη των εικόνων. Η φυσιολογική απόκριση στην κόπωση απαιτεί την αύξηση του κλάσματος εξώθησης ηρεμίας > 5%. Ασθενείς με στεφανιαία νόσο και παθολογική εφεδρεία λειτουργικότητας αρ.κοιλίας αδυνατούν να αυξήσουν το κλάσμα εξώθησης. Πτώση του κλάσματος εξώθησης >5% συνοδεύεται από πτωχή πρόγνωση. Η λειτουργική απόκριση στην κόπωση έχει χρnσιμοποιηθεί ακόμη και για τον έλεγχο της φαρμακευτικής θεραπεία της στεφανιαίας νόσου. Έχει βρεθεί ότι το κλάσμα εξώθησης ηρεμίας είναι χαμηλότερο του φυσιολογικού στο 96% των περιπτώσεων προσθίων διατοιχωματικών εμφραγμάτων και σε ποσοστό 60% στα κατώτερα. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία είναι χρήσιμη τεχνική στην οξεία φάση του εμφράγματος. Στην ΜΕΠ, η εντός 1 λεπτού λήψη μίας αριστερής πρόσθιας λοξής προβολής με την τεχνική της πρώτnς διόδου με την κινητή τροχήλατη γ-cαmerα μπορεί να ανακαλύψει μεγάλη δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και να επιβεβαιώνει την αιτία του καρδιογενούς shοck, ενώ δυσπραγία της δεξιάς κοιλίας με ικανοποιητική λειτουργικότητα της αριστερής θα στρέψει τον ιατρό στην διάγνωση της χαμηλής πίεσης πλήρωσης που πολύ συχνά διαλανθάνει για να επέμβει θεαματικά με την χορήγηση υγρών. Ο προσδιορισμός του κλάσματος εξώθησης εκτός της διαγνωστικής του αξίας χρησιμεύει και σαν δείκτης έκτασης του εμφράγματος συσχετιζόμενος καλά με την ενζυμική μέθοδο είναι δε χρήσιμος δείκτης για την πρόγνωσηn του πρωίμου μετεμφραγματικού σταδίου. Στο στάδιο αυτό η ελάττωση του κλάσματος εξώθησης της αριστεράς κοιλίας και οι σημαντικού βαθμού διαταραχές της κινnτικότητας των τοιχωμάτων συνοδεύονται από αύξηση της θνητότητας και θνησιμότητας στο 1 ο χρόνο. 2. Βαλβιδοπάθειες Η εκτίμηση ασθενών με βαλβιδοπάθεια με ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία έχει σκοπό την διαπίστωση της λειτουργικής καταστάσεως του Μυοκαρδίου. Ιδιαίτερα για την ανεπάρκεια της αορτής, η αύξηση των όγκων της αριστερής κοιλίας, η πτώση του κλάσματος εξώθησης >5% επί ηρεμίας και ο δείκτης παλινδρόμησης - τελοδιαστολικόςτελοσυστολικός όγκος αρ.κοιλίας /τελοδιαστολικός- τελοσυστολικός όγκος δεξιάς κοιλίας αποτελούν ισχυρές ενδείξεις χειρουργικής αντικατάστασης της βαλβίδας.

10 3. Μυοκαρδιοπάθειες Διατακτική προσδιορισμός των διαστάσεων και της λειτουργικότητας με την ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση της παθήσεως. Αν και η αμφικοιλιακή δυσλειτουργία είναι συχνή, η δυσλειτουργία της αρ.κοιλίας είναι πιο προχωρημένη. Στο σπινθηρογράφημα αιμάτωσης με Θάλλιο 201 απεικονίζεται ως ανομοιογενής πρόσληψη του ραδιοϊσοτόπου που δnμιουργεί σταθερά ελλείμματα. Υπερτροφική Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία μπορεί να συνεισφέρει στη διάγνωση με την διαπίστωση καλής συστολικής λειτουργικότητας της αρ.κοιλίας με φυσιολογικές διαστάσεις και επnρεασμένους δείκτες διαστολικής λειτουργίας. 4. Συγγενείς Kκαρδιοπάθειες 5. Παρακολούθηση ασθενών με μεταμόσχευση Από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην πρώιμη φάση της μεταμόσχευσης καρδιάς σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της αρ. και δ.κοιλίας, τη διαδικασία απόρριψης και τη στεφανιαία αρτnριοπάθεια. Η ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία έχει χρησιμοποιηθεί συχνά για τον έλεγχο αυτών των ασθενών. Ο έλεγχος της διαδικασίας απόρριψης με τα αντισώματα αντιμυοσίνnς επισημασμένα με In-111 παρουσιάζει υψηλού βαθμού συσχέτιση (80%) με τα ευρήματα της βιοψίας. Επίσης ο αυξημένος λόγος κρούσεων πνεύμονος/μυοκαρδίου > 0.50 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο απόρριψης. Η ελάττωση του λόγου μετά τον πρώτο χρόνο της μεταμόσχευσης σχετίζεται με μείωσn του κινδύνου. 6. Έλεγχoς της καρδιοτοξικότητας της Ντοξορουμπικίνης: Σε ασθενείς με νόσο που υποβάλλονται σε χnμειοθεραπεία με καρδιοτοξικά φάρμακα όπως η ντοξορουμπικίνη Καρδιομυοπάθεια. Παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας με διαδοχικές Ραδιοισοτοπικές κοιλιογραφίες αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της κυρίως θεραπείας. Οι κατευθυντήριες οδnγίες για τους υποβαλλόμενους σε χημειοθεραπεία με Ντοξυρουμπικίνη είναι: Βασικός έλεγχος ραδιοισοτοπικής κοιλιογραφίας στην ηρεμία πριν την χορήγηση της δόσης των 100mg/m2 Ροx. α. Ασθενείς με φυσιολογικό ΚΕ(>50%). Διενέργεια δεύτερης κοιλιογραφίας στα 250 με 300 mg/m 2. Επανάληψη της μελέτης μετά τα 400 mg/m 2 σε ασθενείς με γνωστή καρδιοπάθεια, έκθεση σε ακτινοβολία, παθολογικό ΗΚΓ, ή θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη. Επί απουσίας αυτών επανάληψη μελέτης μετά τα 450 mg/m 2. Εν συνεχεία η κοιλιογραφία πρέπει να προηγείται κάθε συνεδρίας. Επίπτώση του ΚΕ 10% σε επίπεδο <5Ο% διακοπή της θεραπείας. β. Ασθενείς με μειωμένο ΚΕ ( <50%) Δεν χορηγείται Ντοξορουμπικίνη όταν το ΚΕ ηρεμίας είναι <30%. Σε ασθενείς μεταξύ 30-50% διενεργείται κοιλιογραφία πριν από

11 κάθε δόση. Κάθε θεραπεία με Δοξορουμπικίνη διακόπτεται όταν παρατηρηθεί μείωση <10% του βασικού κλάσματος εξώθησης ή ΚΕ<30%. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tη τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε μία έκρηξη στο πεδίο της απεικόνισης της καρδιάς που συνεισέφερε τα μέγιστα αφ ενός στην κατανόηση των παθήσεων ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου αφ ετέρου στην βελτίωση της ποιότητας της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Οι Ραδιοισοτοπικές τεχνικές συγκαταλέγονται στις πρώτες αναίμακτες απεικονιστικές τεχνικές που έχουν συμμετοχή στην πρόοδο αυτή και που το οφείλουν στην βελτίωση των συσκευών στην ανακάλυψη νέων ραδιοϊσοτόπων και στην επέκταση των κλινικών εφαρμογών Στις συσκευές σταθμό απετέλεσε η τομογραφία εκπομπής φωτονίων (SΡΕCT) η κάμερα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) και η φορητή γ-κάμερα (VΕST). Τα νεώτερα ραδιοφάρμακα περιλαμβάνουν στις τάξεις τους παράγωγα του Tc- 99m για μελέτες αιμάτωσης, ραδιοϊσότοπα εκπέμπονται ποζιτρόνια όπως το Ρουβίδιο-82, ή Αμμωνία -13, Άνθρακας-11 και το Οξυγόνο 15 και παράγοντες που απεικονίζουν την νέκρωση όπως το Iνδιο-111 που επισημαίνουν Μονοκλωνικά αντισώματα. Τέλος εκτός από την συμβατική κόπωση σε όρθια ή κατακεκλιμένη θέση, με εργομετρικό ποδήλατο η κυλιόμενο τάπητα εφαρμόζεται όλο και περισσότερο η φαρμακευτική κόπωση με Διπυριδαμόλη ή Αδενοσίνη, Δοβουταμίνη και Αρμπουταμίνη.

Άσκηση και Καρδιοπάθειες

Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Καρδιοπάθειες Συγγραφική ομάδα: Φλουρής Ανδρέας, Ερευνητής Βογιατζής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ Σταυρόπουλος- Καλίνογλου Αντώνης, Ερευνητής Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography)

Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) Mαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου,Αν Καθηγήτρια Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 2003 Σπινθηρομαστογραφία (Scintimammography) ιαγνωστική συνεισφορά 2003 Maria Lyra Georgosopoulou Σπινθηρομαστογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ακτινολόγος ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καρδιολόγος Τι είναι αξονική στεφανιογραφία; Είναι μέθοδος απεικόνισης των στεφανιαίων αγγείων με πολυτομικό αξονικό τομογράφο

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία

Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Φυσικές Αρχές συστημάτων PET/CT Ποζιτρονιακή τομογραφία / Αξονική τομογραφία Για την καλύτερη διερεύνηση του εσωτερικού του σώματος Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου Πανεπιστήμιο Αθηνών Το ποζιτρόνιο ψάχνει για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

«ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΗΤΕΡΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ» ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» ΜΗΤΕΡΑ Η εξέλιξη στην υπερηχογραφική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία

OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία OCT-αγγειογραφία χωρίς σκιαγραφικό: η πρώτη κλινική εμπειρία Στο πρόσφατο ευρωπαϊκό συνέδριο αμφιβληστροειδούς (EuRetina 2014) στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα απεικονιστική μέθοδος για

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία.

Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης - Αξονική Στεφανογραφία 41 Αξονική Στεφανογραφία: Ο ρόλος της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου - Συσχετισμός με την Επεμβατική και τη Μαγνητική Στεφανογραφία. Αλέξανδρος Καλλιφατίδης

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Απεικονιστική Διερεύνηση του Πνεύμονα, του Πλευριτικού και του Μεσοπνευμόνιου χώρου Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000

Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινολογίας-Αθήνα 2000 ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤC99m-TETROFOSMIN Γεωργοσοπούλου Μ, Λύρα Σ, Χατζηλύρα Π Γεωργούντζος Β, Παππάς, Μανδάλου Α, Τσουρούλας Μ, Στριγγάρης Κ, Βλάχος Λ Εργ. Ακτινολογίας Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών

Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες. Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύηση και συγγενείς καρδιοπάθειες Στέλλα Μπρίλη Α! Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών Αιµοδυναµικές αλλαγές κατά την εγκυµοσύνη Όγκος αίµατος 30-50% Μέγιστο 20-24 εβδ Όγκος παλµού Καρδιακή Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς.

Tο φύσημα Ορισμός Γενικά . Έτσι λοιπόν υπάρχουν και φυσιολογικά φυσήματα που παράγονται από τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Tο φύσημα Ορισμός Φύσημα είναι το ακροαστικό εύρημα «ο θόρυβος» που ακούει ο γιατρός με το στηθοσκόπιό του -το ακουστικό- όταν το τοποθετεί στο θώρακα ενός ασθενούς. Γενικά Το φύσημα παράγεται από τη ροή

Διαβάστε περισσότερα

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

www.cirse.org Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Περιφερική Αγγειοπάθεια Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Cardiovascular and Interventional

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT

ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ. ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ PET ή PET/CT Λύρα Μ, Γώγος Κ Φιλιππόπουλος Κ, Ιορδάνου Ι, Βλάχος Λ. Α Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy

Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου. www.cardiorehab.com.cy Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου www.cardiorehab.com.cy Καλωσορίσατε στο Κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης & Εργομετρικού Ελέγχου Στόχος του κέντρου Το κέντρο Καρδιακής Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 9 ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίµα που προωθείται στο σώµα περιέχει λιγότερη από την φυσιολογική ποσότητα οξυγόνου. Αυτό προκαλεί ένα µπλέ χρωµατισµό του δέρµατος που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 91 ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος Α.Ε. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής Α Καρδιολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Το ΗΚΓ/φημα συμπλήρωσε ήδη έναν

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΣΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Στο ακτινολογικό τμήμα παράγονται εικόνες Οι εικόνες περιέχουν σε διαφορετικό βαθμό πληροφορίες: ανατομίας λειτουργίας Διάφορες απεικονιστικές μέθοδοι παράγουν εικόνες με διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δώρα Πετρακοπούλου. Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή. Τεχνικές αποκατάστασης μαστού ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δώρα Πετρακοπούλου ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αποκατάσταση μαστού μετά την μαστεκτομή Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή είναι η διαδικασία δημιουργίας καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Γιάννης Βασαλάκης Chief Uwr Ζωής & Υγείας Interamerican Τάσος Γαρυφαλλάκης Uwr Ζωής & Υγείας Αξίωμα Συνήθη ερωτήματα- προβληματισμοί Είναι παθολογικό το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Ιουλία Μαλαμίτση Πυρηνικός Ιατρός Αναπλ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Χ.Χ. ΠΡΟΥΚΑΚΗ: Ιατρική Ακτινοφυσική Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch

Βαλβιδοπάθειες. Melanie Deutsch Βαλβιδοπάθειες Melanie Deutsch Στένωση µιτροειδούς Σχεδόν πάντοτε ρευµατικής αιτιολογίας Συχνότερα στις γυναίκες Άνοιγµα µιτροειδούς µικρότερο - φυσ. 4-6 cm 2 Στένωση µιτροειδούς Πνευµονικό οίδηµα διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 1 Η απεικόνιση βοηθά τους γιατρούς στη διάγνωση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2010 1 ΣΚΟΠΟΣ Η ανάλυση και μελέτη της μοριακής δομής των καρωτίδων αρτηριών με υπέρυθρη φασματοσκοπία. Η εξαγωγή συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας να κλείνετε ραντεβού εκ των προτέρων. - Να προσέρχεστε στην προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού σας. - Να μην έχετε γευματίσει τουλάχιστον μία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (ΔΙΑΧΥΣΗΣ)

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (ΔΙΑΧΥΣΗΣ) ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (ΔΙΑΧΥΣΗΣ) 25.000 μελέτες/εκατομμύριο ετησίως στις Η.Π.Α.(Berman DS, et al: Semin. Nucl. Med, 37: 2, 2007) 2.000 μελέτες/εκατομμύριο ετησίως στη Μ.Β. πρόβλεψη για

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ

ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΦΡΟΙ ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ Μεταφορά τροφών και αποβολή μη χρήσιμων ουσιών: Διάχυση (π.χ. το CO 2 που παράγεται κατά τον μεταβολισμό των κυττάρων, διαχέεται από τα κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος

Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Συμπτώματα ενδεικτικά χολολιθίασης Μη ειδικό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο Ίκτερος Γρήγορη και ακριβής μέθοδος για τη διάγνωση της λιθιάσεως Η πρόκληση του σημείου Murphy επιτρέπει τη συσχέτιση με την κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α 19.00-19.30 Τελετή Έναρξης Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 19.30-20.00 Διάλεξη «Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας: η κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ, FSCAI ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA-ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ρήξη αθηρωµατικής πλάκας και δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση (www.pegkaspanagiotis.gr) Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση...1 Γενικά...2 Αίτια- μηχανισμοί αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές...3 Πρωτόκολλο καρδιολογικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚHΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ 1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ Μήπως τελευταία νιώθετε υποτονικά, ή βρίσκεστε συνεχώς σε υπερένταση; Νυστάζετε συνεχώς και ενώ δεν έχετε αλλάξει τις διατροφικές σας συνήθειες, παίρνετε πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Υπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ. Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ Λαζαρίδης Κυριάκος Γενικός Αρχίατρος 417 ΝΙΜΤΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ως βαλβιδική αορτική στένωση ορίζεται η παρεµπόδιση της ροής του αίµατος δια µέσου της αορτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα