ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ)"

Transcript

1 ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ Α. Δ. Π. I. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑIΡΔIΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ IΓIΟΚΣΗIΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΡΔΠΔΡΣΟΡΙΟΤ ΣΗ (ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΞΔΝΟΤ) ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ηελ Διιάδα ηα δηθαηψκαηα ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ (ζηηρνπξγψλ, ζπλζεηψλ, δηθαηνχρσλ), Διιήλσλ θαη Ξέλσλ, ζηα κνπζηθά ηνπο έξγα, ηα αλαγλσξίδεη, ηα ξπζκίδεη θαη ηα πξνζηαηεχεη ν λ.2121/93 «πεξί πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ», φπσο επίζεο θαη ζεηξά Γηεζλψλ πκβάζεσλ (Γ.. ηεο Βέξλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ινγνηερληθψλ θαη θαιιηηερληθψλ έξγσλ, λ. 100/1975, ΦΔΚ Α 162/ , άξζξα 11, 11 δηο, 11 ηξηο, 14 θαη 14 δηο. Ζ πκθσλία TRIPS άξζξν 9, παξ. 1, επηβάιιεη ζηα κέιε ηνπ ΠΟΔ ηελ ζαθή ππνρξέσζε λα εθαξκφδνπλ ηα άξζξα 1 21 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο γηα ην δηθαίσκα ηεο Γεκφζηαο Δθηέιεζεο, λ. 2290/1995 ΦΔΚ Α 28/ Αλάινγε ξχζκηζε πξνβιέπεηαη θαη ζηα άξζξα 1 παξ. 4 θαη άξζξν 8 ηεο πλζήθεο WIPO, λ. 3184/2003 ΦΔΚ Α 228/ ΚΑΗ Ν. 3057/2002), Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ. (άξζξν 71, Ν. 2121/93, πεξί εθαξκνγήο Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ), θαη Νφκσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη, θπξψζεη θαη ελζσκαηψζεη ζην εζσηεξηθφ ηεο δίθαην θαη ε ρψξα καο. Με βάζε ηηο Γηεζλείο δηαηάμεηο θαη ην λ / 93 νη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί (ζηηρνπξγνί, ζπλζέηεο, δηθαηνχρνη), Έιιελεο θαη Ξέλνη, κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπο, απνθηνχλ πάλσ ζ απηφ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, πνπ πεξηιακβάλεη: 1. Σν δηθαίσκα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα). 2. Σν δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο δεζκνχ πξνο απηφ (εζηθφ δηθαίσκα). εκεηψλνπκε φηη ην εζηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ πάλσ ζην έξγν ηνπ είλαη απφιπην πξνζσπνπαγέο θαη ακεηαβίβαζην, φπσο θαη αλεμάξηεην απφ ηελ άδεηα πνπ

2 2 ε ΑΔΠΗ ρνξεγεί ζηνπο ρξήζηεο γηα ηελ δεκφζηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ην αζθεί ν ίδηνο ν δεκηνπξγφο νπνηεδήπνηε θξίλεη φηη έρεη δερζεί πξνζβνιή. Σα παξαπάλσ δηθαηψκαηα είλαη, νη εμνπζίεο πνπ, ε Διιεληθή Ννκνζεζία (λ.2121/93) θαη νη Γηεζλείο πκβάζεηο θαη Νφκνη, αλαγλσξίδνπλ ππέξ ησλ δεκηνπξγψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. πλεπψο, ε Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία απνηειεί ην λνκηθφ δηθαίσκα ηνπ δεκηνπξγνχ (ζπγγξαθέα, ζηηρνπξγνχ, ζπλζέηε, κνπζηθφ ζπλζέηε, δηθαηνχρνπ), 1. Να αλαγλσξίδεηαη σο ηδηνθηήηεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγεί θαη, 2. Να απνιακβάλεη κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή, κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ εμνπζηψλ ηνπ, θαη ηα σθειήκαηα δηθαηψκαηα (δειαδή ηεο ακνηβήο), απφ ηελ ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ έξγσλ ηνπ απφ ηξίηνπο (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα). Οη δεκηνπξγνί πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ θαη πξνζηαηέςνπλ ην πεξηνπζηαθφ ηνπο δηθαίσκα, φπσο απηφ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Γηεζλή Ννκνζεζία, αιιά θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ, ζην ζχλνιν ησλ εμνπζηψλ πνπ έρνπλ πάλσ ζηα έξγα ηνπο, έρνπλ εθρσξήζεη ζηελ ΑΔΠΗ ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ηνπο. Ζ ΑΔΠΗ ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο σο Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ (Διιήλσλ θαη Ξέλσλ). Ζ ΑΔΠΗ σο δηαρεηξηζηηθφο Οξγαληζκφο, ηεο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο ησλ δεκηνπξγψλ θαη δηθαηνχρσλ κνπζηθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, αζθεί φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο εμνπζίεο ησλ σο άλσ δεκηνπξγψλ ζην φλνκα ηεο, θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1. Καηαξηίδεη ζπκβάζεηο κε ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο φξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ έξγσλ θαη γηα ηελ νθεηιφκελε ακνηβή (άξζξν 55, παξ.1, λ. 2121/93). 2. Δθδίδεη θαη ρνξεγεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν γξαπηέο άδεηεο ρξήζεο θαη κε απηέο επηηξέπεη ηε δεκφζηα εθηέιεζε ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ κειψλ ηεο θαη θάζε γεληθψο ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απηνχ πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ησλ κειψλ ηεο (Διιεληθψλ θαη μέλσλ), (άξζξν 3, παξ.1, άξζξν 14, παξ. 1 λ. 2121/93). 3. Απαγνξεχεη, σο δηθαηνδφρνο ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ, ηε δεκφζηα εθηέιεζε ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηνπο Διιεληθνχ θαη μέλνπ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ εθηειείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ρσξίο άδεηα θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηεο νθεηιφκελεο ακνηβήο ηεο (άξζξν 3, παξ. 1,άξζξν 63, παξ.1 λ. 2121/93). 4. Πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε, κε βάζε ην πξνβιεπφκελν απφ ην Νφκν ακνηβνιφγηφ ηεο, ησλ αλαινγνχλησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο (ακνηβψλ) απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ρξήζηεο ησλ έξγσλ ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλκειψλ ηεο γηα ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κνξθή θαη κέζν ρξήζε, δεκφζηα εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε απηψλ (άξζξν 55, παξ. 1γ, άξζξν 32, παξ. 1 λ. 2121/93). 5. Καηαλέκεη ηα εηζπξαηηφκελα πνζά πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ακνηβψλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θάζε έηνπο, ζηνπο δηθαηνχρνπο πλεπκαηηθνχο

3 3 δεκηνπξγνχο Έιιελεο θαη μέλνπο κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ δηαλνκψλ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη (άξζξν 5, παξ. 1γ λ. 2121/93). 6. ε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα ηνλ έιεγρν ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ησλ δεκηνπξγψλ απφ θάζε παξάλνκε ρξήζε δεκφζηα εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο απηνχ (άξζξν 55, παξ. 1 λ.2121/93). Ζ ΑΔΠΗ ΔΗΝΑΗ ΣΖ ΥΧΡΑ ΜΑ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Χ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝ Με ηα δεδνκέλα απηά, πνπ ζχληνκα πην πάλσ αλαπηχμακε, ε ΑΔΠΗ, είλαη ε Διιεληθή Δηαηξεία ζηε ρψξα καο θαη ζην Δμσηεξηθφ, πνπ απφ ην 1930 έρεη αλαιάβεη σο Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Γεκηνπξγψλ, κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία, έλα πνιχ δχζθνιν θαη ζεκαληηθφ έξγν, Σφζν απέλαληη ζηνπο Πλεπκαηηθνχο Γεκηνπξγνχο (Έιιελεο θαη Ξέλνπο) πνπ ζηελ θπξηνιεμία δνπλ απφ ηελ παξαγσγή, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ θπθινθνξία, ηελ ρξήζε, ηελ παξνπζίαζε, ηελ δεκφζηα εθηέιεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ ηνπο έξγσλ - πξντφλησλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη δηάθνξνη ρξήζηεο ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο, ρψξνπο θαη ρξφλνπο, Όζν θαη απέλαληη ζ φινπο απηνχο ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, πνπ άκεζα δηεπθνιχλνληαη λα ηεξήζνπλ ηελ λνκηκφηεηα, φηαλ θαη φπνπ θαη ζηνλ ρξφλν πνπ απηνί επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, λα εθηειέζνπλ δεκφζηα, λα παξάγνπλ, λα αλαπαξάγνπλ, λα κεηαδψζνπλ, λα αλακεηαδψζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπζνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν ηα κνπζηθά έξγα ηνπ παγθνζκίνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ δεκηνπξγψλ, Γηαηί πξαθηηθά πιένλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έιζνπλ ζ επαθή κε ηελ ΑΔΠΗ γηα λα ιάβνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν άδεηεο, ηφζν γηα ην Διιεληθφ, φζν θαη γηα ην Ξέλν κνπζηθφ ηεο ξεπεξηφξην πνπ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη εθκεηαιιεπζνχλ δεκφζηα ζην ρψξν ηνπο κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΑΔΠΗ ΣΖΝ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΑΜΟΗΒΟΛΟΓΗΟΤ ηελ ΑΔΠΗ ιεηηνπξγεί ην πκβνχιην Γεκηνπξγψλ Γηθαηνχρσλ κειψλ απηήο, ην νπνίν έρεη νπζηαζηηθφ θαη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ ακνηβνινγίνπ.

4 4 Ο θαηάινγνο ησλ δηθαησκάησλ / ακνηβψλ ζην παξφλ ακνηβνιφγην, ζπληάζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο, απφ ην πκβνχιην Γεκηνπξγψλ Γηθαηνχρσλ, κειψλ ηεο ΑΔΠΗ. εκεησηένλ φηη ηα θξηηήξηα ηηκνιφγεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο αληίζηνηρσλ ηεο ΑΔΠΗ νξγαληζκψλ δηεζλψο θαη νξίδνληαη απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή Σαξηθψλ ηεο CISAC δει. ε ΑΔΠΗ ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ θξηηεξίσλ δηφηη εθπξνζσπεί κε ζπκβάζεηο ακνηβαηφηεηαο ην παγθφζκην κνπζηθφ ξεπεξηφξην. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ηα θξηηήξηα απηά ηζρχνπλ δηεζλψο. ΟΗ ΥΡΖΣΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΔΠΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΖΦΖ ΣΖ ΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΡΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΣΖΣΑ Δηδηθφηεξα νη ρξήζηεο ηνπ παγθνζκίνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο ΑΔΠΗ, δηεπθνιχλνληαη άκεζα θαη παξά πνιχ απνηειεζκαηηθά δηφηη ρσξίο πεξηηηά θαη πξφζζεηα έμνδα θαη πξνπάλησλ ζηνλ ηφπν, ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ρξήζεο θαη ηεο δεκφζηαο εθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη άκεζα θαη απιά (γξαπηά ή ηειεθσληθά) ζηελ ΑΔΠΗ (ην θνξέα πνπ δηαρεηξίδεηαη ζηελ Διιάδα ην ζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ), γηα ηηο άδεηεο κνπζηθήο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ. Μπνξνχλ λα έιζνπλ ζ επαθή θαη ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΔΠΗ σο Οξγαληζκφ (θη φρη κε έλα - έλα δεκηνπξγφ μερσξηζηά, πξάγκα αλέθηθην πξαθηηθά). Ζ ΑΔΠΗ εθηφο απφ ην Διιεληθφ κνπζηθφ ξεπεξηφξην εθπξνζσπεί ζηελ Διιάδα θαη ην Ξέλν κνπζηθφ ξεπεξηφξην, κε ζπκβάζεηο ακνηβαηφηεηαο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο ησλ ρσξψλ ηεο πθειίνπ, φπνπ ππάξρεη λνκηθή πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ ΑΔΠΗ βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ρξήζηε, ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιάδαο γηαηί δηαζέηεη Παλειιαδηθφ δίθηπν αληηπξνζψπσλ ηεο ζ φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, πνπ κπνξνχλ κε ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ηνπο λα ηνπο επηζθεθζνχλ θαη επηηφπνπ ζηνλ ρψξν ηνπο, γηα λα δνπλ θαη λα εμεηάζνπλ απφ θνληά θαη ην αίηεκα ηνπο, αιιά θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ κέζσλ δεκφζηαο εθηέιεζεο, φπνπ γίλεηαη ή πξφθεηηαη λα γίλεη ε δεκφζηα εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηεο. ΟΗ ΥΡΖΣΔ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΟΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΤΣΧΝ

5 5 Υξήζηεο Μνπζηθψλ έξγσλ κε βάζε ηνλ φξν πνπ ρξεζηκνπνηεί ε λνκνζεζία γηα ηε δεκφζηα εθηέιεζε ησλ πλεπκαηηθψλ έξγσλ είλαη θάζε ηξίηνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ ραξαθηήξα, Οξγαληζκφο, Φνξέαο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζρέζεο, αιιά θαη θάζε νξγαλσηήο, δηνξγαλσηήο, ζπλδηνξγαλσηήο, επηρείξεζε, επηρεηξεκαηίαο, αιιά θαη θάζε ππεχζπλνο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ή παξνπζηάδεη ή εθηειεί δεκφζηα ηα κνπζηθά έξγα, πνπ αλήθνπλ ζην ξεπεξηφξην ησλ πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ (Διιήλσλ θαη μέλσλ) πνπ έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ΑΔΠΗ ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ εμνπζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηνπζηαθφ ηνπο δηθαίσκα. Κάζε ηξίηνο - ρξήζηεο (φπσο φισο ελδεηθηηθά π.ρ. Οξγαληζκφο Γεκφζηνο ή Ηδησηηθφο, Φνξέαο, επηρείξεζε, επηρεηξεκαηίαο, ππεχζπλνο νπνηνπδήπνηε θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο νξίδεη ν Ν. 3463/2006 ή θαηαζηήκαηνο ή επηρείξεζεο νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο θιπ.), πνπ επηζπκεί λα θάλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν, εγγξαθή, παξαγσγή, αλαπαξαγσγή, δηάζεζε, δηαλνκή, παξνπζίαζε, κεηάδνζε, αλακεηάδνζε ξαδηνηειενπηηθή, δνξπθνξηθή, ειεθηξνληθή, ςεθηαθή, δεκφζηα εθηέιεζε ή ρξήζε ή παξνπζίαζε, ζπλαπιία, θαιιηηερληθή εθδήισζε, θεζηηβάι, θηλεκαηνγξαθηθή πξνβνιή, ζεαηξηθή παξάζηαζε θιπ, ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ παγθνζκίνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο ΑΔΠΗ, ρξεηάδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2121/93: 1. Να δεηήζεη θαη λα ιάβεη ηελ πξνεγνχκελε πάζεο ρξήζεσο εθηειέζεσο γξαπηή άδεηα ηεο ΑΔΠΗ γηα ηελ ρξήζε - δεκφζηα εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαη, 2. Να θαηαβάιιεη ζηελ ΑΔΠΗ ηελ πξνβιεπφκελε λφκηκε ακνηβή ηεο, γηα ηελ ρξνληθή δηάξθεηα, θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, πνπ ν ίδηνο ειεχζεξα επέιεμε λα θάλεη ζηνλ ρψξν ηεο δηθήο ηνπ επηινγήο. ΟΗ ΥΡΖΣΔ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΜΔΝΟΗ ΑΠΟ ΣΟ Ν. 2121/93 ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΔΦΟΓΗΑΘΔΗ ΜΔ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΔΠΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΥΡΖΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΖΝ ΜΟΤΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Ζ άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηελ ΑΔΠΗ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ είλαη απφ ην λφκν ππνρξεσηηθά γξαπηή (άξζξν 14 λ. 2121/93), θαη ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ρνξεγεζεί, ζηνλ ρξήζηε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3,14, 18 παξ. 1β θαη 63, παξ.2, ηνπ λ. 2121/93, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δεκφζηαο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζηνλ ρψξν ηνπ. Πάλσ ζην ζψκα ηεο άδεηαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ππνρξεψζεηο θαη νη φξνη, θάησ απφ ηνπο νπνίνπο εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη (άξζξν 14 λ.2121/93).

6 6 Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα θαηαβάιιεη ζηελ ΑΔΠΗ ηελ ακνηβή (βάζεη άξζξνπ 32 θιπ.) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο, κε βάζε ην ακνηβνιφγηφ ηεο (άξζξνπ 56, παξ.3, παξ.2, ηνπ λ.2121/93). Ζ άδεηα έρεη πάληνηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη δίδεηαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηελ ΑΔΠΗ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο (Διιεληθνχ θαη Ξέλνπ). Με ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ε ΑΔΠΗ εθδίδεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ην λφκηκν παξαζηαηηθφ, εθ ηνπ νπνίνπ απνδεηθλχεηαη θαη ε ηηκνιφγεζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ αλαινγνχλ ζηελ εθάζηνηε ρξήζε. Ζ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΜΟΗΒΖ ΔΗΝΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ (άξζξν 32, παξ. 1, λ /93) Ζ ΑΔΠΗ, σο Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ, θαη γηα φιν ην κνπζηθφ ξεπεξηφξην απηψλ (Διιήλσλ θαη Ξέλσλ), λνκηκνπνηείηαη απφ ηα άξζξα 55 θαη 56 ηνπ λ / 93 θαη δηθαηνχηαη λα αμηψλεη θαη λα εηζπξάηηεη απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ κνπζηθψλ ηεο έξγσλ, ηελ ακνηβή ηεο (ζηηρνπξγψλ ζπλζεηψλ θαη δηθαηνχρσλ ηεο) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε πνπ γίλεηαη ζηα κνπζηθά ηνπο έξγα. Ζ ακνηβή πνπ ε ΑΔΠΗ εηζπξάηηεη πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 32, παξ. 1, ηνπ λ. 2121/93, θαη ζε εηδηθφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη απφ άιια άξζξα ηνπ ηδίνπ λφκνπ (φπσο ελδεηθηηθά ην άξζξν 37 ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο, ην άξζξν 36 ζηα ζέαηξα θιπ). Σν πλεπκαηηθφ δηθαίσκα, ε λφκηκε ακνηβή, δει. ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ/δηθαηνχρνπ, είλαη ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ ε ΑΔΠΗ σο Οξγαληζκφο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο αμηψλεη θαη εηζπξάηηεη κε λφκηκν παξαζηαηηθφ θαη κε βάζε ην λφκηκν ακνηβνιφγηφ ηεο (άξζξν 56 παξ. 3, πεξίπησζε 2 απηνχ). Ζ ΑΜΟΗΒΖ ΚΑΘΟΡΗΕΔΣΑΗ Δ ΠΟΟΣΟ Ζ ΚΑΗ Δ ΠΟΟ Ζ ακνηβή ηνπ δεκηνπξγνχ / δηθαηνχρνπ (πλεπκαηηθφ δηθαίσκα), θαζνξίδεηαη κε ην ακνηβνιφγην, πνπ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ζην άξζξν 56, παξ. 3, πεξ. 2 ηνπ λ.2121/93, ηφζν ζε ειάρηζην πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ εμφδσλ ηεο πεγήο, φζν θαη ζε ειάρηζην πνζφ, αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο θαη εμαηξέζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ίδηα δηάηαμε ηνπ λφκνπ (άξζξν 32 παξ.1), γηα ηελ δηεπθφιπλζε φισλ ησλ πιεπξψλ (Οξγαληζκνχ -ΑΔΠΗ, Γεκηνπξγψλ θαη Υξεζηψλ).

7 7 ην ακνηβνιφγην ηεο ΑΔΠΗ, πνπ πην θάησ αλαιπηηθά αθνινπζεί ζα βξείηε, ηα ειάρηζηα πνζνζηά επί ησλ εζφδσλ εμφδσλ ηεο πεγήο, ή ηα ειάρηζηα εκεξήζηα αλά εθδήισζε ή αλά κήλα ή αλά ζαηδφλ εθ άπαμ πνζά, πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη αλά νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ (θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ θ.ιπ). Ζ ακνηβή θαζνξίδεηαη ζην ακνηβνιφγην ζε ειάρηζηα εθ άπαμ πνζά (π.ρ. κεληαία ή αλά ζαηδφλ ή αλά εθδήισζε θιπ.), ζ φιεο ηηο νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο, κε βάζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, πνπ είλαη αλαινγηθά θαη δηαβαζκηζκέλα αλά νκνεηδή θαηεγνξία πεγήο θαη ρξήζεο ηεο κνπζηθήο, φπσο θαη αλάινγα κε ηα π.ρ. ηκ ηνπ ρψξνπ πνπ ν ρξήζηεο δηαζέηεη, ιεηηνπξγεί θαη εθκεηαιιεχεηαη, φπσο θαη αλά πεξηθέξεηα ή πεξηνρή αζηηθψλ, επαξρηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ, παξαζεξηζηηθψλ πεξηνρψλ, φπσο επίζεο θαη αλάινγα κε ηελ εηήζηα, ηελ ζεξηλή ή πεξηνδηθή ιεηηνπξγία ηεο πεγήο (θαηαζηήκαηνο, επηρείξεζεο). ΣΟ ΤΦΟ ΣΖ ΑΜΟΗΒΖ Δ ΔΛΑΥΗΣΟ ΠΟΟ Σν ειάρηζην εθ άπαμ πνζφ, ηνπ χςνπο ηεο κεληαίαο θιπ. ακνηβήο, ζην ακνηβνιφγην καο θαζνξίδεηαη βάζεη ζεηξάο αληηθεηκεληθψλ παξακέηξσλ, πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε, (1)Σα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηζρχνπλ ζην ρψξν ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο πνπ πξνβάιινπλ αληηξξήζεηο θαη δελ παξέρνπλ ζπλέρεηα θαη ζηαζεξά ηα επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ εζφδσλ ή εμφδσλ ηεο επηρείξεζεο ηνπο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Νφκν σο βάζε ( έζνδα έμνδα ) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ακνηβήο πνζνζηηαία. (2)Σελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο πνζνζηηαίαο ακνηβήο, δηφηη είλαη αληηθεηκεληθά θαη πξαθηηθά αδχλαην, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ, λα βξεζνχλ κε άιιν λφκηκν ηξφπν ηα επίζεκα θαη πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ εζφδσλ εμφδσλ ρηιηάδσλ επηρεηξήζεσλ,κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο λνκηθέο θαη ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ζηνηρείσλ θαη κάιηζηα κε ειέγρνπο δηαξθείαο αλά κήλα, αλά ζαηδφλ ιεηηνπξγίαο ή αλά εηήζηα ή πεξηνδηθή ιεηηνπξγία γηα ην θαζέλα εμ απηψλ, αιιά θαη γηα ρηιηάδεο πεγέο (θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο θιπ), κε απνηέιεζκα λα έρνπκε άκεζε δηαθηλδχλεπζε είζπξαμεο ηεο ακνηβήο, ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ. (3)Σελ δηαθηλδχλεπζε, ζε κεγάιν βαζκφ, ηεο είζπξαμεο ηεο ακνηβήο, ιφγσ θαη ησλ αιιεπάιιεισλ κεηαβηβάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ηεο αλεμέιεγθηεο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηνπο (πξνζσξηλά ή νξηζηηθά), ηεο κεηαβνιήο ή αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ, φπσο θαη ησλ εηαηξηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη κνξθψλ, κε απνηέιεζκα ή πνζνζηηαία βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ακνηβήο λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά θαη ζε βάξνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο, θαη ζηελ νπζία

8 8 λα θαζηζηά απξνζηάηεπην ιεηηνπξγηθά θαη αλαπνηειεζκαηηθή ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο (ακνηβήο). (4)Σα έμνδα πνπ ζα απαηηεζνχλ θαη ζα επηβαξχλνπλ είηε ηνπο επηρεηξεκαηίεο ρξήζηεο είηε ηνπο δεκηνπξγνχο γηα ηνλ επηπξφζζεην έιεγρν, ηελ παξνρή, ηελ ζπιινγή, ηελ εμεχξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ δηαζηαχξσζε θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απαηηνπκέλσλ επηζήκσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εθνξίαο (εζφδσλ θαη εμφδσλ) ηεο θάζε πεγήο (θαηαζηήκαηνο, επηρείξεζεο), πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν πνζνζηηαίνο ππνινγηζκφο ηεο ακνηβήο, είλαη πξνθαλψο δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ηελ εηζπξαηηφκελε ζε πνζφ ειάρηζηε ακνηβή. (5) Σα έμνδα πνπ ήδε ζήκεξα, θαζεκεξηλά, θαη επί ζεηξά εηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη επηβαξχλνληαη νη δεκηνπξγνί θαη ε ΑΔΠΗ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ πάηαμε ηεο ηξέρνπζαο παξάλνκεο δεκφζηαο εθηέιεζεο θαη ηελ πάηαμε ηεο πεηξαηείαο, θαη ηελ ελ γέλεη πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, είλαη ήδε πνιχ πςειά θαη επηβαξχλνπλ ηελ ήδε εηζπξαηηφκελε ακνηβή (πρ. καγλεηνθσλήζεηο, ζπιινγή ζηνηρείσλ έμνδα γηα δηψμεηο, απαγνξεχζεηο, αγσγέο, εμψδηθα, Γηθαζηήξηα θαη Γηθεγφξνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Διιάδαο θ.ι.π). (6)Σελ θχζε θαη ηηο ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο πνπ θαζηζηνχλ ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαη πεξηπηψζεηο πεγψλ αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ, ιφγσ ηνπ φηη ζηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο νκάδεο ησλ πεγψλ (θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ) απηψλ, ππάξρεη άιιε θχξηα ιεηηνπξγία (π.ρ. αεξνπνξηθή, λαπηηιηαθή, κεηξφ, super market θ.ι.π), θαη ε κνπζηθή είλαη κελ ρξήζηκε, σθέιηκε ή απαξαίηεηε ζηνλ ρψξν απηψλ, αιιά απνηειεί δεπηεξεχνληα παξάγνληα ηνπ θχξηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πεγήο (θαηαζηήκαηνο, επηρείξεζεο), θαη εθ ησλ πξαγκάησλ αληηθεηκεληθά λα δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ακνηβήο ζε ειάρηζην πνζφ. (7)Σελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη φισλ ησλ ρξεζηψλ θαη κε ηνλ νξηζκφ ζ ειάρηζην εθ άπαμ κεληαίν πνζφ (θιπ) ηεο ακνηβήο, θαηεγνξηνπνηεκέλα, αλαινγηθά δηαβαζκηζκέλα, θαη αληηθεηκεληθά κε ην ακνηβνιφγην θαη κε ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξηζζεί, θαη ηζρχνπλ ζηελ Δπξψπε γεγνλφο πνπ δηεπξχλεη ηελ ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη ηελ πίζηε ησλ κεξψλ ζηηο θαζεκεξηλέο επαθέο, ηελ ζπλεξγαζία, θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ, ζε ζρέζε κε φινπο θαη γηα φινπο, ρσξίο επηπξφζζεηα άιια έμνδα θαη δαπάλεο γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ή ηνπο ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο. (8)Σελ αλαγλψξηζε, απνδνρή θαη επηβεβαίσζε ηνπ ακνηβνινγίνπ, θαη φπσο απηφ θαζνξίζηεθε κε ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ, ζηνλ ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη απφ ηα Γηθαζηήξηα.

9 9 (9) Βάζεη ησλ άξζξσλ 3,14,63, 56 παξ. 2 πεξ. 2 πξνθχπηεη μεθάζαξα φηη ή άδεηα ρξήζεο εθκεηάιιεπζεο πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο άδεηαο ρξήζεο θαη φρη λα έπεηαη απηήο. Ζ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΔΠΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΠΡΟΣΑΣΔΤΔΗ ΑΓΗΑΚΡΗΣΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΥΡΖΣΔ ΜΟΤΗΚΖ θνπφο αληηθεηκεληθφο ηεο ρξήζεο απφ ηελ ΑΔΠΗ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο ακνηβήο ηεο (ζε πνζνζηφ ή πνζφ) είλαη ε ίζε, ε δίθαηε, ε αληηθεηκεληθή, ε αληίζηνηρε θαη ε αλάινγε κεηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε φισλ αδηάθξηηα ησλ νκνεηδψλ ρξεζηψλ, θαηά ηνλ πιένλ αληηθεηκεληθφ ηξφπν κεηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή πνπ νθείινπλ απηνί λα θαηαβάιινπλ ζ απηήλ, γηα ηηο ρξήζεηο, ηηο παξνπζηάζεηο, ηηο δεκφζηεο εθηειέζεηο θαη ηηο εθκεηαιιεχζεηο πνπ θάλνπλ ή πξφθεηηαη λα θάλνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν ζην κνπζηθφ ξεπεξηφξην ηεο (Διιεληθφ θαη Ξέλν), ζην ρψξν ηεο αγνξάο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ακνηβνινγίνπ ηεο, ζέηνπλ ην πιαίζην φισλ ησλ θξηηεξίσλ εθείλσλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην νκνεηδέο ησλ θαηεγνξηψλ αλά πεγέο θαηά είδνο, κνξθή, θχζε θαη ζθνπφ ιεηηνπξγίαο απηψλ (π.ρ. θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θιπ.), αιιά θαη ην νκνεηδέο ησλ ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο θαηά ηξφπν, κνξθή θαη κέζν ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο, παξνπζίαζεο, δεκφζηαο εθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ζηνλ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ρψξν θαη ρξφλν, φπνπ ιεηηνπξγεί ε πεγή (θαηάζηεκα, επηρείξεζε). Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα απνηππψλνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα πξαγκαηηθά θαη αιεζηλά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ δηαρξνληθά κέρξη θαη ζήκεξα ζηελ αγνξά θαη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, αλαθνξηθά κε ηνπο ζπλήζεηο ηξφπνπο, ηηο κνξθέο θαη ηα κέζα ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο απφ ηνπο ρξήζηεο ζηνπο ρψξνπο επζχλεο απηψλ (θαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο, δηνξγαλψζεηο), θαζψο επίζεο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο ρξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο πνπ γίλνληαη θαη θάλνπλ νη ίδηνη ζηα πξνζηαηεπφκελα κνπζηθά έξγα (Διιεληθά θαη Ξέλα). Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηεγνξηνπνηνχλ ζε ζπλαθείο ελφηεηεο θαη ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο ηηο πεγέο. Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ζέηνπλ ην παξαδεθηφ ζηηο ζπλαιιαγέο πιαίζην ηεο ίζεο θαη δίθαηεο κεηαρείξηζεο φισλ ησλ ρξεζηψλ κε νκνεηδείο πεγέο θαη νκνεηδείο ρξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο ηεο κνπζηθήο, θαηεγνξηνπνηεκέλα αληίζηνηρα θαη δηαβαζκηζκέλα αλάινγα, δίθαηα θαη ηζφηηκα, αθξηβψο ιφγσ ηφζν ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ πεγψλ (θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ), φζν θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο, ζε νκνεηδείο ή παξεκθεξείο ή ζπλαθείο ή δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο πεγψλ,

10 10 κε εμ ίζνπ φκνηνπο, κεηθηνχο,απινχο ή δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, κνξθέο θαη κέζα ρξήζεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνζηαηεπκέλνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο ΑΔΠΗ. Σα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαηεγνξηνπνηεκέλα νκνεηδψο, δηαβαζκηζκέλα θαη αλαινγηθά πξνζδηνξηζκέλα, θνζηνινγνχλ ην ζπλήζσο θαηαβαιιφκελν θαη ειάρηζην χςνο ακνηβήο ζε πνζνζηφ ή πνζφ, αλάινγα κε ηελ ρξήζε, ηελ ρξεζηκφηεηα, ηελ ρξεζηηθφηεηα, ηελ σθειηκφηεηα, ην απαξαίηεην, ην αλαγθαίν, ην αλαγθαίν θαη απαξαίηεην, γηα ηνλ ρξήζηε απηήο. Με ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ηφζν νη πεγέο (θαηαζηήκαηα επηρεηξήζεηο), φζν θαη νη αληίζηνηρεο ρξήζεηο εθκεηαιιεχζεηο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ δηαβαζκίδνληαη εθ ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ θαη ζπλήζσο ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, θαη αξρήλ ζε παξεκθεξείο θαη ζπλαθείο ελφηεηεο πεγψλρξήζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ αλά ελφηεηα, έηζη ψζηε αλάινγα κε ηα θνηλά θαη αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηψλ (πεγψλ ρξήζεσλ εθκεηαιιεχζεσλ) αλά νκνεηδή θαηεγνξία, λα θνζηνινγείηαη αδηάθξηηα ίζα, δίθαηα, ηζφηηκα, αληίζηνηρα θαη αλάινγα θαη ην αληίζηνηρν ειάρηζην χςνο ηεο νθεηιφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο ακνηβήο ηεο ΑΔΠΗ. Με ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα δηαζθαιίδεηαη ίζε θαη δίθαηε αληηκεηψπηζε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ζ φιεο ηηο νκνεηδείο θαηεγνξίεο θαη πεξηπηψζεηο πεγψλ, πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ζηνηρεία ζηελ αγνξά, κε ηηο ίδηεο ρξήζεηο θαη εθκεηαιιεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κέζσ ησλ κνπζηθψλ έξγσλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ, επίζεο, ιάβεη ζνβαξά ππφςε θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζην ρψξν ηεο αγνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαη ζηνρεχνπλ κέζα απφ ηελ ίζε θαη αληηθεηκεληθή κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ηελ θαιή πίζηε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ (ΑΔΠΗ θαη ΥΡΖΣΧΝ) ζηελ είζπξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ / ακνηβήο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ζεηηθή καθξφρξνλε πνξεία, εκπεηξία, γλψζε, ζηάζε, ζπλέπεηα θαη ιεηηνπξγία ηεο ΑΔΠΗ ζηελ είζπξαμε, ζηε δηαρείξηζε θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δεκηνπξγψλ. Σα θξηηήξηα απηά ζηνρεχνπλ ζηελ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν, επίζεο, εχξπζκε θαη ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη κνπζηθή ζηνπο ρψξνπο ηνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη άληζεο κεηαρεηξίζεηο ησλ ρξεζηψλ ηφζν επί νκνεηδψλ πεγψλ, φζν θαη επί νκνεηδψλ θαηά ηξφπν, κνξθή θαη κέζν ρξήζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηαιιεχζεσλ ηεο κνπζηθήο απφ απηνχο. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ ηχρεη θαη Γηθαζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη απνδνρήο γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νξηζκέλνη ρξήζηεο ακθηζβήηεζαλ ην χςνο ηεο ακνηβήο θαη πξνζέθπγαλ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ην χςνο απηήο θαη δελ δηθαηψζεθαλ, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη θαηά γεληθή παξαδνρή απαξαίηεηα θαη αλαγθαία λα ηα γλσξίδεη θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο, πξνθεηκέλνπ φρη απιά λα ηα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην πψο αθξηβψο θαζνξίδεηαη θαη ην πνην είλαη ην εθάζηνηε χςνο ηεο ακνηβήο ηεο ΑΔΠΗ (είηε ζ ειάρηζην πνζνζηφ, είηε ειάρηζην πνζφ), γηα θάζε θαηεγνξία πεγήο θαη ρξήζεο κνπζηθήο, αιιά θαη γηα λα ξπζκίδεη έγθαηξα ηηο

11 11 πεξί ακνηβήο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ έλαληη ηεο ΑΔΠΗ, ζε πεξίπησζε πνπ ζα επηζπκήζεη λα αλνίμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηάζηεκα ή επηρείξεζε κε ηελ ρξήζε θαη ηελ ιεηηνπξγία κνπζηθήο εληφο απηνχ/ή απηήο. Σα Αληηθεηκεληθά Κξηηήξηα, ηέινο, δηαζθαιίδνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ θαη ηελ ίδηα ηελ ΑΔΠΗ, ηφζν απέλαληη ζηα κέιε ηεο (δεκηνπξγνχο - δηθαηνχρνπο), αλαθνξηθά κε ηα δηαθαλή θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ηνλ θαλνληζκφ πεξί ακνηβνινγίνπ πνπ εθαξκφδεη απέλαληη ζ φινπο αδηάθξηηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο (Διιεληθνχ θαη Ξέλνπ) γηα ηελ είζπξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ /ακνηβήο, φζν θαη απέλαληη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη ππφρξενπο απηήο (ακνηβήο), δηφηη κε ηελ δηαθαλή ζπλεπή εθαξκνγή απηψλ αδηάθξηηα θαη ηζφηηκα έλαληη φισλ ησλ ρξεζηψλ, εληζρχεηαη ε πίζηε ηεο ζηελ αγνξά σο Ο..Γ,, ε αμηνπηζηία απηήο ζην ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ, θαη ε εκπηζηνζχλε θαη ζπλεξγαζία ησλ ρξεζηψλ ζην πξφζσπν ηεο. ΑΜΟΗΒΟΛΟΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΜΟΗΒΧΝ Σν ακνηβνιφγην είλαη ν θαλνληζκφο θαη αλαιπηηθφο θαηάινγνο κε ηηο επί κέξνπο ακνηβέο πνπ ηζρχνπλ, θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν, κνξθή ή κέζν ρξήζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, αιιά θαη αλά θάζε θαηεγνξία θαη νκάδα νκνεηδψλ θαη παξεκθεξψλ αλάινγσλ θαη δηαβαζκηζκέλσλ πεγψλ, ρξήζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ ηεο, κε βάζε ην νπνίν λνκηκνπνηείηαη θαη δηθαηνχηαη απφ ηνλ λφκν ε ΑΔΠΗ λα αμηψλεη θαη λα εηζπξάηηεη απφ θάζε ρξήζηε ηελ νθεηιφκελε ακνηβή ηεο. Σν ακνηβνιφγην ηεο ΑΔΠΗ έρεη δεκνζηεπζεί ζε ηξεηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, φπσο ν λφκνο ξεηά νξίδεη, πξνθεηκέλνπ έγθαηξα θαη απφ πξηλ νη ρξήζηεο κνπζηθήο λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ακνηβψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά. Ζ ΑΔΠΗ ζηα πιαίζηα ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαιχηεξεο θαη επξχηεξεο αθφκε δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ Αξρψλ, ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ρξεζηψλ κνπζηθήο, δεκνζηεχεη ην ακνηβνιφγην ηεο, εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν δεκνζηεχζεσλ ζε ηξεηο εθεκεξίδεο, θαη ζην δηαδίθηπν (internet), πνπ απνηειεί ην ηαρχηεξν θαη ακεζφηεξν ζχγρξνλν κέζν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. Σν ακνηβνιφγην εηδηθφηεξα δεζκεχεη θαη ηελ ΑΔΠΗ απέλαληη ζηα κέιε ηεο δεκηνπξγνχο θαη δηθαηνχρνπο, αιιά θαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλαιιάζζνληαη καδί ηεο, θαη ηνπο δηαζθαιίδεη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπο, απέλαληη ζηελ ΑΔΠΗ, αιιά θαη απέλαληη ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε Αξρή. Κάζε, ινηπφλ, ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο κνπζηθήο, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηεο ΑΔΠΗ, θαη λα αλαδεηήζεη θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη άκεζα.

12 ΓΖΜΟΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΜΟΤΗΚΖ ( άξζξα 3, παξ. 2 θαη 18 παξ.1β λ. 2121/93 ) 12 Κάζε ρξήζηεο ηεο κνπζηθήο έρεη ην δηθαίσκα θαη νθείιεη λα γλσξίδεη επζχο εμ αξρήο ην ηη δελ είλαη (1) ηδησηηθή ρξήζε θαη ην ηη είλαη (2) δεκφζηα ρξήζε εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο, θαη εηδηθφηεξα φηη, Ηδησηηθή ρξήζε δελ απνηειεί ε ρξήζε κνπζηθήο πνπ γίλεηαη ζην πιαίζην κηαο επηρείξεζεο ή κηαο ππεξεζίαο ή ελφο νξγαληζκνχ (άξζξν 18, παξ. 1 β λ. 2121/1993). Γεκφζηα ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 2 ηνπ λ. 2121/93, θάζε ρξήζε ή εθηέιεζε ή παξνπζίαζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ (ηφζν ηνπ ειιεληθνχ φζν θαη ηνπ μέλνπ κνπζηθνχ ξεπεξηνξίνπ), πνπ ηα θάλνπλ πξνζηηά ζε θχθιν πξνζψπσλ επξχηεξν απφ ηνλ ζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξφζσπα απηνχ ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. εκεηψλνπκε θαη δηεπθξηλίδνπκε πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν ρξήζηε κνπζηθήο φηη, ε δεκφζηα ρξήζε, παξνπζίαζε, εθηέιεζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ κπνξεί θαη αξθεί λα γίλεη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, κνξθή ή κέζν, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρξεηάδεηαη άδεηα θαη θαηαβνιή ακνηβήο εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, αλάινγα ηελ ρξήζε ηεο κνπζηθήο. ε θάζε πεξίπησζε Γεκφζηαο ρξήζεο-εθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ αξθεί ην φηη ηα έξγα γίλνληαη πξνζηηά ζην θνηλφ (π.ρ. ζηνπο πειάηεο, επηζθέπηεο, ζακψλεο, εξγαδφκελνπο, θαη ζε νπνηνλδήπνηε εηζέξρεηαη εληφο π.ρ. θαηαζηήκαηνο, πινίνπ, μελνδνρείνπ, αεξνπιάλνπ, επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ, θνξέα θ.ιπ.). Δίλαη επίζεο, κε εμαξηψκελνο ν ηξφπνο ή ε κνξθή ή ην κέζν κεηάδνζεο, αλακεηάδνζεο, παξαγσγήο ή αλαπαξαγσγήο, δεκφζηαο ρξήζεο ή δεκφζηαο εθηέιεζεο ηνπ ήρνπ ηεο κνπζηθήο, π.ρ. απφ ξαδηνθψλνπ ή ηειενξάζεσο νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο ή δσληαλά κε κνπζηθά φξγαλα θαη ηξαγνπδηζηέο ή κε κεραληθά θαη ηερλνινγηθά κέζα ή απφ νπηηθναθνπζηηθά κέζα, απφ πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ ή απφ ειεθηξνληθά ή ςεθηαθά θιπ κέζα. Οη άδεηεο πνπ ιακβάλνπλ νη Ράδην Σειενπηηθνί ηαζκνί απφ ηελ ΑΔΠΗ γηα ηηο εθπνκπέο θαη ηηο κεηαδφζεηο ή αλακεηαδφζεηο πνπ θάλνπλ πξνο ην θνηλφ δίδνληαη κφλν γηα ηελ εθ κέξνπο ησλ Ραδην Σειενπηηθψλ ηαζκψλ, κεηάδνζε αλακεηάδνζε ησλ έξγσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο έρνπκε ζ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ λ. 3463/2006 Νένο Κψδηθαο Πεξί Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη 63 παξ. 2 λ.2121/93 (π.ρ. θέληξα δηαζθεδάζεσο, θιακπ, ληίζθν, κπαξ, θακπαξέ, θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, αίζνπζεο εθδειψζεσλ, θηήκαηα, αλαςπθηήξηα, ζλαθ κπαξ, δαραξνπιαζηεία, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα, θνπξεία θνκκσηήξηα, γπκλαζηήξηα, θαθελεία, νηλνπσιεία, θπιηθεία, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο, αλαςπθηήξηα ρσξίο θαζίζκαηα, super market, θαηαζηήκαηα εληφο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ, camping, επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ), παηδφηνπνη θιπ, εληφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη ρξήζε ή παξνπζίαζε ή εθηέιεζε κνπζηθήο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν.

13 13 Όκνηα, επίζεο, δεκφζηα εθηέιεζε κνπζηθήο ππάξρεη π.ρ. ζηα μελνδνρεία θαη ζ φινπο ηνπο ρψξνπο απηψλ κεδέ ησλ δσκαηίσλ εμαηξνπκέλσλ, ζηα πινία, ζηα αεξνπιάλα, ζηα ηξέλα, ζην κεηξφ, ζηα δεκφζηαο θπθινθνξίαο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ηνπ θνηλνχ, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε θάζε επίγεην ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηφπν θαη ρψξν ( θιεηζηφ ή αλνηρηφ, ζηεγαζκέλν ή αζηέγαζην), ελαέξην (αεξνπιάλα) ή ζαιάζζην ρψξν (πινία), φπνπ ππάξρεη αφξηζηνο αξηζκφο πξνζψπσλ θνηλφ - πέξαλ ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ θαη πεξηβάιινληνο, αξθεί λα γίλεηαη ρξήζε ή παξνπζίαζε ή εθηέιεζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν. Καηά ηελ ίδηα έλλνηα δεκφζηα ρξήζε-εθηέιεζε κνπζηθήο έρνπκε π.ρ. ζε φιεο ηηο ζπλαπιίεο, ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, ζηα θεζηηβάι, ζηα ζπλεδξηαθά θαη εθζεζηαθά θέληξα, ζηα αζιεηηθά ζηάδηα θαη γήπεδα, ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο γηα ηελ επελδπκέλε κνπζηθή ζηηο ηαηλίεο, ζηα ζέαηξα, ζηηο επηζεσξήζεηο, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ζε θάζε δηνξγάλσζε πνπ ηελ θάλεη ν νπνηνζδήπνηε δηνξγαλσηήο ηδηψηεο επηρεηξεκαηίαο ή Γεκφζηα Αξρή ή δεκφζηνο νξγαληζκφο (π.ρ. Ο.Σ.Α, Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, χιινγνη, θνξείο θιπ), είηε ε κνπζηθή εθηέιεζε γίλεηαη κε δσληαλφ ηξφπν (κνπζηθά φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο), είηε γίλεηαη κε κεραληθά θαη ηερλνινγηθά κέζα ε θάζε, ινηπφλ, πεξίπησζε δεκφζηαο ρξήζεο -εθηέιεζεο κνπζηθήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θάζε ρξήζηεο φηη ρξεηάδεηαη απφ πξηλ άδεηα ηεο ΑΔΠΗ θαη θαηαβνιή ζ απηήλ ηεο ακνηβήο ηεο, ζχκθσλα κε ην ακνηβνιφγην ηεο, πνπ πην θάησ εηδηθφηεξα θαηά θαηεγνξία πεγήο αλαιπηηθφηεξα αλαθέξεηαη. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ ΣΧΝ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Αληηθεηκεληθά ζην ρψξν ηεο αγνξάο, ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ πιεζψξα θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο απηψλ ην κνπζηθφ ξεπεξηφξην ηεο ΑΔΠΗ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κνξθέο θαη κέζα, θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Απηή, ινηπφλ, ε πνιπκνξθία ησλ πνιιψλ παξεκθεξψλ, ζπλαθψλ θαη δηαθνξεηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, επηβάιιεη αληηθεηκεληθά θαη δίθαηα, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ αλάινγα θαη αληίζηνηρα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ζηνηρεία πνπ, είηε εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έρνπλ είηε εθ ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ δηαζέηνπλ, έηζη ψζηε νκνεηδψο θαηεγνξηνπνηεκέλα θαη αλαινγηθψο δηαβαζκηζκέλα κέζα ζηελ ίδηα ηελ ελφηεηα θαη νκνεηδή θαηεγνξία πνπ πξαγκαηηθά αλήθνπλ, λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, δίθαηα θαη αλάινγα, ζε ζρέζε κε ηελ ακνηβή πνπ νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ γηα ην κνπζηθφ ξεπεξηφξην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο απηψλ.

14 14 Έηζη ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο ρξήζεο - Δθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ έξγσλ, νη ελφηεηεο πεγψλ πνπ αληηθεηκεληθά έρνπλ αληηζηνίρεζε θαη αλαινγηθή ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο είλαη νη εμήο: ( 1 ) ΔΝΟΣΖΣΔ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΔΧΝ Α. ΣΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΠΖΓΧΝ Α.1. ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΖΓΧΝ (ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ) Καηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο είλαη εθείλα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ λ.3463/2006, ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο, φπσο θαη φιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζήκεξα κε άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ ζχκθσλα κε ην πξνηζρχζαλ δίθαην, εληφο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κνπζηθή. Σηο άδεηεο πεξί ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηηο εθδίδνπλ, ηηο ρνξεγνχλ, ηηο ειέγρνπλ θαη ηηο αλαθαινχλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ, απνθιεηζηηθά νη νηθείνη θαηά ηφπν αξκφδηνη Ο.Σ.Α. (Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο ), ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3463/93. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ γλψξηζκα ησλ πεγψλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ) είλαη ην γεγνλφο φηη, ρξεζηκνπνηνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ θπξίσο θαη ζπλήζσο εληφο απηψλ κνπζηθή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, κνξθέο θαη κέζα, δηφηη ε κνπζηθή εθηέιεζε άπηεηαη θαη ζπλάδεη θχξηα θαη βαζηθά θαη κε θπκαηλφκελε ζεκαζία θαη βαξχηεηα ζην ρψξν, κε απηήλ θαζαπηή ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, κε ηελ εζηίαζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ δηαζθέδαζε πνπ ηα θαηαζηήκαηα θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο παξέρνπλ κεηά θαγεηνχ ή πνηνχ ή θαη ησλ δχν καδί πξνο ην θνηλφ (πειάηεο) απηψλ, σο εθ ηεο κνξθήο, ηνπ είδνπο, ηεο θχζεο θαη ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο ησλ πεγψλ απηψλ (π.ρ. θέληξν δηαζθέδαζεο, κπαξ, θιακπ, θαθεηέξηα, ηαβέξλα, εζηηαηφξην, αίζνπζα εθδειψζεσλ θιπ). Έηζη, ινηπφλ, ζηελ ελφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εκπίπηνπλ θαη εληάζζνληαη φια ηα ελδεηθηηθψο αλαθεξζέληα αλσηέξσ θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ηφζν εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 75 παξ. 2, πεξ. 18 θαη 80 παξ. 1 θαη 4, λ / 2006 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 63, παξ.2,λ. 2121/93) πεξί ρνξεγήζεσλ αδεηψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ή κνπζηθψλ νξγάλσλ, φζν θαη εθ ηεο πξαγκαηηθήο ζχλδεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ κε ηελ εζηίαζε, ηελ ςπραγσγία θαη ηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ) απηψλ, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκνεηδή θαη δηαβαζκίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ θείκελε λνκνζεζία, αλάινγα θαη αληίζηνηρα ζηηο εμήο θαηεγνξίεο πεγψλ.

15 ηα παξαθάησ θαηαζηήκαηα ε κνπζηθή άιινηε είλαη απαξαίηεηε, άιινηε αλαγθαία θαη άιινηε ρξήζηκε ζηελ ιεηηνπξγία απηψλ φπσο: 1. ηα θέληξα δηαζθεδάζεσο (Τ.Γ. ΑηΒ/ 8577/1983 άξζξα 40, 41, κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη θαη ν νξηζκφο απηνχ. 2. ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο πνηψλ, ρσξίο θαγεηφ, ζε θαζήκελνπο πειάηεο (Τ.Γ. Αηβ / 8577 /1983 άξζξν 37, φπσο ηα κπαξ, νη θαθεηέξηεο, ηα θπιηθεία, ηα open Bar, ηα θαθελεία). 3. ηα θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο θαγεηψλ κε ηελ ζπλνδεία ή κε πνηψλ ζε θαζήκελνπο πειάηεο (Τ.Γ. Αηβ/ 8577/1983, άξζξν 38, φπσο εζηηαηφξηα, νηλνκαγεηξεία, ηαβέξλεο, παηζαηδίδηθα, ςαξνηαβέξλεο, ςεηνπσιεία, νβειηζηήξηα, πηηζαξίεο, ζλαθ κπαξ, δπζνπσιεία, κππξαξίεο, νπδεξί, Fast Food). 4. ηα θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο γιπθηζκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ γάιαθηνο ζε θαζήκελνπο πειάηεο (Τ.Γ. Αηβ / 8577 / 1983, άξζξν 39 φπσο, δαραξνπιαζηεία, δαραξνπιαζηεία ρσξίο εξγαζηήξην, γαιαθηνπσιεία, αλαςπθηήξηα, κπνπγαηζάδηθα, ακηγή ινπθνπκαηδίδηθα, ρψξνη παξαζθεπήο θαη δηάζεζεο παγσηνχ πξνο ην θνηλφ). 5. ηα κηθηά θαηαζηήκαηα παξαζθεπήο θαη πξνζθνξάο θαγεηψλ, πνηψλ, γιπθηζκάησλ θιπ ζε θαζήκελνπο πειάηεο (Τ.Γ. Αηβ/ 8577/1983, άξζξν 40). 6. ηα θαηαζηήκαηα πξνζθνξάο ηξνθίκσλ ή θαη πνηψλ ζε πεξαζηηθνχο (κε θαζήκελνπο) πειάηεο (Τ.Γ. ΑΗΒ/8577/1983, άξζξν 42 φπσο, αλαςπθηήξην ρσξίο θαζίζκαηα, παγσηνπσιείν, νβειηζηήξην, θπιηθεία κεγάξσλ, θηλεηέο θαληίλεο). 7. ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Αηβ /8577 /1983, άξζξν 43 ). 8. ηα Γπκλαζηήξηα ( λ. 2725/99 άξζξν 32 - Π.Γ. 219/06 ). 9. ηα Κνπξεία Κνκκσηήξηα (Τγεηνλ. Καλ. Άξζξα 55 θαη 65, Π.Γ. 148/1994 (ΦΔΚ 99 / Α ( - Π.Γ. 133 / 05). 10. ηα θαηαζηήκαηα Τπεξαγνξάο Σξνθίκσλ (Super Market) - ( Τ.Γ. Αηβ / 8577/1983 άξζξν 44, - λ. 2323/95 άξζξν 10, - Ν. 2741/99 άξζξν 10). 11. ηα θαηαζηήκαηα εληφο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ, επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, campings ) Y.Γ. Αηβ/3659/1982 (ΦΔΚ 297 Β ). 12. ηα θαηαζηήκαηα εληφο θξαηηθψλ αεξνιηκέλσλ (Τ.Γ. Τηβ /6020/1993 ΦΔΚ ηνπο παηδφηνπνπο ( Ν. 2946/2001, άξζξν 18 παξ. 5 ΚΤΑ / 2003 ΦΔΚ 1354 / Β ). 14. ηα ζέαηξα θαη ηνπο Κηλεκαηνγξάθνπο (Α.Ν. 445 / 1937 θαη 446 / 1937 β.δ. 15/5-17/5/1956 ΦΔΚ 123/Α ). Με βάζε, ινηπφλ, ηελ θείκελε λνκνζεζία ζε πην θάησ θεθάιαηα απηήο ηεο ελφηεηαο πεγψλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη δηαβαζκίδνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ, εμ ίζνπ αληηθεηκεληθά θαη νη νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο. 15

16 16 Α.2. ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΖΓΧΝ (ΜΟΤΗΚΔ ΠΑΡΑΣΑΔΗ) ηελ ελφηεηα απηή εκπίπηνπλ θαη εληάζζνληαη φιεο νη νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ, φπνπ ε κνπζηθή ρξεζηκνπνηείηαη θαη εθηειείηαη ζε κνπζηθέο παξαζηάζεηο θαη κε δσληαλή εθηέιεζε ε κνπζηθή φπσο ελδεηθηηθά π.ρ. ζπλαπιίεο, θαιιηηερληθέο, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, θεζηηβάι θιπ, φπνπ θαη αλ απηά δηνξγαλψλνληαη π.ρ. θέληξα δηαζθέδαζεο clubs, ζηάδηα, γήπεδα, παξαιίεο πιαηείεο θιπ, θαη ε κνπζηθή απνηειεί ην απαξαίηεην ζηνηρείν σο κνπζηθφ πξντφλ γηα ηελ ιεηηνπξγία απηψλ. Α.3. ΣΡΗΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΖΓΧΝ (ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΟΠΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΧ ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ηελ ελφηεηα απηή εκπίπηνπλ θαη εληάζζνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ άιισλ θχξησλ ζθνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζηα νπνία θαη ηηο νπνίεο ε κνπζηθή ρξήζε εθηέιεζε έρεη δεπηεξνγελή αμία θαη ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηνλ θχξην ζθνπφ ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. ηηο πεγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ε κνπζηθή είλαη ρξήζηκε θαη σθέιηκε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δμ ίζνπ αληηθεηκεληθά θαη αλαινγηθά γίλεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεγψλ (θαηαζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ ) θαη απηήο ηεο ελφηεηαο, ζε νκνεηδείο θαηεγνξίεο πεγψλ θαη ρξήζεσλ ηεο κνπζηθήο εληφο απηψλ. Α.1. ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΖΓΧΝ: ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΟΜΟΔΗΓΔΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΖΓΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΔΧΝ Α.1.1 ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ, ΜΟΤΗΚΔ ΚΖΝΔ ΚΛΠ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

17 17 Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε (π.ρ. νξρήζηξα, κνπζηθνχο, ηξαγνπδηζηέο θιπ). ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη πάζεο θχζεσο θαη ζθνπνχ, ζηεγαζκέλνη ή αζηέγαζηνη ρψξνη ( θαηαζηήκαηα επηρεηξήζεηο θιπ ), πνπ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο πξνζθέξνπλ κνπζηθφ θαιιηηερληθφ πξφγξακκα ζην θνηλφ (πειάηεο απηψλ), θαη κε θχξην θαη πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ κνπζηθή δηαζθέδαζε απηψλ κε ηελ πξνζθνξά θαγεηνχ ή πνηνχ, θαη κε ηελ θαηαβνιή ακνηβήο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ρψξνπο απηνχο. ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ε κνπζηθή είλαη απαξαίηεηε, σο θχξην θαη πξσηαξρηθφ ζηνηρείν, γη απηήλ θαζ απηήλ ηελ χπαξμε θαη ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δσληαλή κνπζηθή. Α.1.2.ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ, ΣΑ CLUB DISCO, ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΜΔ ΤΓΚΡΟΣΖΖ BAR ΚΛΠ ΜΔ DISC JOCKEY Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο, θιεηζηνχο ή αλνηρηνχο φπσο (club- disco θιπ), ζηνπο νπνίνπο ε κνπζηθή εθηέιεζε γίλεηαη ζχλζεηα,δειαδή κε disc jockey θαη κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά, κεραληθά θαη νπηηθναθνπζηηθά κέζα γηα ηελ επ ακνηβή δηαζθέδαζε ησλ πειαηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ( πεγψλ ) απηψλ. Α.1.3.ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΜΦΑΝΗΔΗ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΣΑ CLUB DISCO, ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΜΔ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΜΠΑΡ, ΣΗ ΜΟΤΗΚΔ ΚΖΝΔ, ΣΑ CASINO ΚΛΠ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο πνπ είλαη εθνδηαζκέλνη κελ κε άδεηα δεκφζηαο εθηέιεζεο κε κεραληθά κέζα (disc jockey) γηα ηελ ζπλήζε ιεηηνπξγία απηψλ, πιελ φκσο ζηηο νπνίεο, σο εθ ησλ ζπλεζεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θνηλνχ, γίλνληαη θαη έθηαθηεο εκθαλίζεηο θαη παξνπζηάζεηο θαιιηηερληθψλ κνπζηθψλ πξνγξακκάησλ, κε κεηαθιήζεηο θαη έθηαθηεο παξνπζίεο θαιιηηερλψλ γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εθηέιεζε λένπ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο κε δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ πειαηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ.

18 18 Α.1.4.STRIP SHOW, ΚΑΜΠΑΡΔ ΚΛΠ. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο κπαξ, θέληξα δηαζθέδαζεο,cabaret,θιπ,νκνεηδείο πεξηπηψζεηο πεγψλ ζεάκαηνο αθξνάκαηνο, ζηηο νπνίεο ε κνπζηθή εθηέιεζε γίλεηαη ζχλζεηα κε disc jockey, αιιά θαη κε ζχγρξνλα ηερλνινγηθά θαη κεραληθά κέζα, ζε ζπλδπαζκφ κε show, ρνξνγξαθίεο θαη δηάθνξα ζεάκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαη ε κνπζηθή απνηειεί απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.5.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο νη κπνπάη, ηα κπαξ, ηα ζλαθ-κπαξ, νη πακπ, νη θαθεηέξηεο, ηα αλαςπθηήξηα θιπ θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο πξνζθέξνπλ ζηελ πειαηεία ηνπο ηελ δηαζθέδαζε κέζσ ηεο δσληαλήο κνπζηθήο εθηέιεζεο. θνπφο ησλ πεγψλ απηψλ είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ) κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνζθνξά πνηψλ θαη / ή εδεζκάησλ γηα ηελ αλαςπρή θαη δηαζθέδαζε απηψλ, κέζσ ηεο δσληαλήο κνπζηθήο εθηέιεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.6.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ DISC JOCKEY. Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο νη κπνπάη, ηα κπαξ, ηα ζλαθ-κπαξ, νη πακπ, νη θαθεηέξηεο, ηα αλαςπθηήξηα θιπ θαηαζηήκαηα, αιιά θαη θάζε άιιεο κνξθήο θαη είδνπο επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ), κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα ίδηα κέζα. Ζ ρξήζε, εθηέιεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ κνπζηθψλ έξγσλ ζηε πξνθείκελε θαηεγνξία πεγψλ γίλεηαη κε νκνεηδείο ηξφπνπο θαη κέζα, δειαδή κε disc jockey θαη κε ηερλνινγηθά θαη κεραληθά κέζα. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ.

19 19 Α.1.7.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΜΗΚΣΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ Με DISC JOCKEY και ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο νη κπνπάη, ηα κπαξ, ηα ζλαθ-κπαξ, νη πακπ, νη θαθεηέξηεο, ηα αλαςπθηήξηα θιπ θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο νη ρξήζηεο πξνζθέξνπλ ζηελ πειαηεία ηνπο ηελ δηαζθέδαζε κε ζχλζεηα - κηθηά κέζα (disc jockey θαη δσληαλή κνπζηθή). ηηο πεγέο απηέο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε, κέζα απφ ζχλζεηε- κεηθηή κνξθή θαη ρξήζε ησλ κέζσλ εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο (δσληαλά ή θαη κε disc jockey), πξνζέιθπζε ηνπ θνηλνχ θαη ε ςπραγσγία απηνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.8.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΣΟΤ ΟΠΟΗΟΤ ΠΑΡΔΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΥΡΖΣΔ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο κπαξ, πακπ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα, ζχγρξνλα θαθελεία, internet θαθέ, αίζνπζεο ςπραγσγίαο δειαδή κπηιηάξδα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κπφνπιηγθ, παηηλάδ, ξφιεξο, παηδφηνπνη θιπ, εληφο ησλ νπνίσλ θαη σο εθ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ (πειάηεο) ηνπο ηελ κνπζηθή δηαζθέδαζε κε κεραληθά κέζα.. Οη πεγέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ λπθηεξηλψλ σξψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (ήηνη κεηά ηηο 23:00) κεηαηξέπνπλ κνπζηθά ηελ γλψξηκε θαη ηελ εθ ηεο αδείαο ηνπο ζπλήζε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε ρψξν πξνζθνξάο κνπζηθήο δηαζθέδαζεο κε κεραληθά κέζα θαη πιηθνχο θνξείο ήρνπ ή εηθφλαο θαη ήρνπ. φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεγψλ απηψλ, ην αλαγθαίν θχξην ζηνηρείν γηα ηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ, απνηειεί θπξίσο ε κεραληθή κνπζηθή εθηέιεζε κε πνιπκνξθία (δει. άιιε είλαη ε ρξήζε ρξεζηκφηεηα ηεο κνπζηθήο θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη άιιε θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ιεηηνπξγίαο) θαη έληαζε (δει. άιιε είλαη ε έληαζε ηεο κνπζηθήο θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαη άιιε θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο ιεηηνπξγίαο), κέζσ cd player, dvd, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, internet θιπ, ρξήζε θαη εθηέιεζε ησλ νπνίσλ θαηά ηα αλσηέξσ, απμάλεη ζεκαληηθά ηελ παξακνλή ησλ πειαηψλ ζην ρψξν θαη ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο, ζηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο θαη αλακελφκελεο γίλεηαη αλαγθαία πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ.

20 20 Α.1.9.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΜΗΚΣΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία αθνξά φια ηα θαηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ρψξνπο εθείλνπο φπσο είλαη ελδεηθηηθά ηα κπαξ, πακπ, θαθεηέξηεο, αλαςπθηήξηα, ζχγρξνλα θαθελεία, internet θαθέ, αίζνπζεο ςπραγσγίαο δειαδή κπηιηάξδα, ειεθηξνληθά παηρλίδηα, κπφνπιηγθ, παηηλάδ, ξφιεξο, παηδφηνπνη θιπ, εληφο ησλ νπνίσλ θαη σο εθ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ (πειάηεο)ηνπο ηελ κνπζηθή δηαζθέδαζε θαη κε δσληαλή κνπζηθή. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.10.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ. ( Ραδιόθωνο Σηλεόραζη ) Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ελδεηθηηθά ηηο θαθεηέξηεο, ζχγρξνλα θαθελεία, ζλαθ κπαξ, ίληεξλεη θαθέ, αλαςπθηήξηα, αίζνπζεο ςπραγσγίαο, δειαδή Μπηιηάξδα, Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα, Μπφνπιηγθ, Παηηλάδ, Ρφιεξο, Παηδφηνπνπο θιπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ εληφο απηψλ θαη θαηά ηελ ζπλήζε ιεηηνπξγία ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν απιά κεραληθά κέζα, γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο ζην ρψξν ηνπο. ηα απιά κεραληθά κέζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ην ξαδηφθσλν ή ε ηειεφξαζε θαη ε κνπζηθή είλαη ρξήζηκε ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο. Ζ θαη απηφλ ηνλ ηξφπν θαη κε ηα κέζα απηά κνπζηθή ρξήζε εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο έρεη σο ζθνπφ, ηελ δεκηνπξγία απιήο, αιιά ρξήζηκεο θαη σθέιηκεο γηα ηνλ ρψξν αηκφζθαηξαο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αθξφαζε ή ηελ ζέαζε θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, εηδήζεσλ θαη ζεκάησλ επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην θνηλφ (πειάηεο) ησλ πεγψλ ( θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ) πνπ θάλνπλ ηελ παξαπάλσ ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ απιψλ κεραληθψλ κέζσλ. Α.1.11.ΥΧΡΟΗ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΜΗΚΣΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ ΚΑΗ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ

21 21 Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ελδεηθηηθά ηηο θαθεηέξηεο, ζχγρξνλα θαθελεία, ζλαθ κπαξ, ίληεξλεη θαθέ, αλαςπθηήξηα, αίζνπζεο ςπραγσγίαο, δειαδή Μπηιηάξδα, Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα, Μπφνπιηγθ, Παηηλάδ, Ρφιεξο, Παηδφηνπνπο θιπ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ εληφο απηψλ θαη θαηά ηελ ζπλήζε ιεηηνπξγία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο ζην ρψξν ηνπο, άιινηε απιά κεραληθά κέζα θαη άιινηε δσληαλφ ηξφπν, δειαδή νξρήζηξα κνπζηθψλ νξγάλσλ ή θαη ηξαγνπδηζηψλ ζε κφληκε κεληαία βάζε. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.12.ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ ΚΑΦΔΝΔΗΑ ΑΣΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΜΔ ΑΠΛΑ ΜΖΥΑΝΗΚΑ ΜΔΑ ( Ραδιόθωνο Σηλεόραζη Καζεηόθωνο CD ) ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα θιαζζηθά, παξαδνζηαθά θαθελεία ησλ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ, ηα νπνία δηαζέηνπλ κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, εθηειείηαη κφλν απφ ξαδηνθψλνπ, ε ηειενξάζεσο ή θαζεηνθψλνπ cd, φπσο θαη ηα πξναλαθεξζέληα κεραληθά κέζα. Ζ κνπζηθή ρξήζε ζηνπο ελ ιφγσ ρψξνπο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ δσληάληα ηνπ ρψξνπ θαη ζπλδπάδεηαη ιφγσ ησλ κέζσλ εθηέιεζεο ηεο θαη κε άιια ελδηαθέξνληα ζην θνηλφ ζέκαηα (φπσο εηδήζεηο, αζιεηηθά γεγνλφηα, ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο κε ζπλνδεία ή απηνηειή ρξήζε ηεο κνπζηθήο, ζεάκαηα θιπ) θαη απνηειεί δεπηεξεχνλ θαη παξαθνινπζεκαηηθφ ζηνηρείν ζηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Παξαδνζηαθφ θαθελείν ζεσξείηαη εθείλν πνπ νξίδνπλ νη αληίζηνηρεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εγθχθιηνη (Τ.Γ. Α1β/8577/83, 3/ ). ε θάζε πεξίπησζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έλλνηα απηνχ επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή εθζπγρξνληζκέλνπ θαθελείνπ. Α.1.13.ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΜΦΑΝΗΔΗ Δ ΥΧΡΟΤ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ Ζ DISC JOCKEΤ ΟΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΥΧΡΑ ΓΔΞΗΧΔΗ, ΓΑΜΟΤ, ΒΑΦΣΗΔΗ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ Δ ΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΥΧΡΟΤ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Ζ θαηεγνξία απηή αθνξά φινπο ηνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη κε ρψξνπο θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο (ζηεγαζκέλνπο ή αζηέγαζηνπο), κε δσληαλή ή κεραληθή εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο επηπξφζζεηα θαη πέξαλ ηεο ζπλήζνπο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ ρψξν, θαη γηα φιεο ηηο σο άλσ έθηαθηεο εκθαλίζεηο εθηειέζεηο ηεο κνπζηθήο, πνπ γίλνληαη εληφο απηψλ.

22 22 ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζρέζεο πνπ επνλνκάδνληαη σο «θηήκαηα», δειαδή νη ζηεγαζκέλνη ή αζηέγαζηνη πνιχ-ρψξνη κνπζηθήο δηαζθέδαζεο κεηά θαγεηνχ θαη πνηνχ. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ δηαζθέδαζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.14.ΥΧΡΟΗ ΔΣΗΑΖ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ηελ παξνχζα θαηεγνξία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο αλήθνπλ φια ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ λ.3463/2006 θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, φπσο εζηηαηφξηα, κεδεδνπσιεία, ηαβέξλεο, νπδεξί, πηηζαξίεο, δαραξνπιαζηεία θιπ, ζηα νπνία ππάξρεη εζηίαζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ) κε ρξήζε δσληαλήο κνπζηθήο εθηέιεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ). θνπφο ησλ πεγψλ απηψλ είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ) κέζα απφ πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πξνζθνξά θπξίσο θαγεηνχ γηα ηελ αλαςπρή θαη δηαζθέδαζε απηψλ, κέζσ ηεο δσληαλήο κνπζηθήο εθηέιεζεο πνπ απνηειεί ην απαξαίηεην ζηνηρείν, ζε ζρέζε κε άιινπο φκνηνπο ρψξνπο πνπ δελ δηαζέηνπλ δσληαλή εθηέιεζε. ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.15.ΥΧΡΟΗ ΔΣΗΑΖ ΜΔ DISC JOCKEY ηελ παξνχζα θαηεγνξία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο αλήθνπλ φια ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ λ. 3463/ 2006 θαη ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, φπσο εζηηαηφξηα, κεδεδνπσιεία, ηαβέξλεο, νπδεξί, πηηζαξίεο, δαραξνπιαζηεία θιπ, ζηα νπνία ππάξρεη εζηίαζε ηνπ θνηλνχ - πειαηψλ θαη ε εθηέιεζε ηεο κνπζηθήο ζηε θαηεγνξία απηψλ ησλ πεγψλ γίλεηαη κε disc jockey θαη κε ηερλνινγηθά κεραληθά κέζα, κε ζθνπφ ηελ δηαζθέδαζε ηνπ θνηλνχ (πειαηψλ). ηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ νκνεηδψλ πεγψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ε κνπζηθή απνηειεί ηελ απαξαίηεηε πξψηε χιε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (πεγψλ) απηψλ. Α.1.16.ΥΧΡΟΗ ΔΣΗΑΖ ΜΔ ΜΗΚΣΖ ΥΡΖΖ ΜΟΤΗΚΖ ΜΔ JOCKEY ΚΑΗ ΜΔ ΕΧΝΣΑΝΖ ΜΟΤΗΚΖ DISC

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΜΟΤΙΚΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ» ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ: ΑΘΖΝΑ ΠΤΡΗΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΝΑΛΜΠΑΝΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα