ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ"

Transcript

1 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

2 ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε εθ. πειάηεο. 2000: 650 εθ. πειάηεο ΗΜΕΡΑ: 30% (>2 δηζ. άλζξσπνη) ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έθεβνη : ζηηο ΗΠΑ ρξήζε δηαδηθηχνπ 80%, ζηελ Διιάδα 53%.

3 Α. ΣΤΠΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Η ρξήζε είηε ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είηε γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Β. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Η ρξήζε πνπ δελ εμππεξεηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο, αιιά απνηειεί απηνζθνπφ πξνεηδνπνηψληαο γηα πηζαλή θαηάρξεζε. Γ. ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Δπαλαιακβαλφκελε ρξήζε πνπ νδεγεί ζε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο : κε δηεθπεξαίσζε επζπλψλ, θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, αξλεηηθέο ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. ειιηπήο ζίηηζε, χπλνο), (παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά). Δ. ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καηαλαγθαζηηθή ρξήζε, πνπ ελέρεη ηελ απψιεηα ειέγρνπ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο παξά ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο.

4 ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ To δηαδίθηπν (internet) είλαη έλα ζαπκάζην θαη δπλακηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Όκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο φξην, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο. Η ζπλερήο πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, πνπ κπνξεί λα ππνθαζηζηά θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ηε δσή ηνπ ρξήζηε, νξίδεηαη σο εμάξηεζε. Η ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ, πνπ πξννδεπηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απνκφλσζε, θαζψο θαη παξακέιεζε ζρνιηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη ηεο πγείαο, πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο. Η εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν (internet addiction), αληηκεησπίδεηαη, φπσο θαη άιιεο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (λαξθσηηθά, ηδφγνο θ.α.), ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηελ πην αθξαία κνξθή απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ.

5 ΓΗΑ ΝΑ ΘΔΧΡΖΘΔΗ ΟΣΗ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ ΔΥΔΗ ΔΞΑΡΣΖΖ Έρεη ζπλέρεηα ζην κπαιφ ηνπ ην δηαδίθηπν (ζθέθηεηαη πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην δηαδίθηπν ή πξνζκέλεη ηελ επφκελε ζχλδεζή ζην δηαδίθηπν). Θέιεη λα πεξλά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν γηα λα ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν. Έρεη πξνζπαζήζεη λα ειέγμεη, λα κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο επηηπρία. Δίλαη αλήζπρν, θαθφθεθν, κειαγρνιηθφ ή νμχζπκν φηαλ πξνζπαζεί λα κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.

6 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Παγθνζκίσο, ε επίπησζε ηεο δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο- εζηζκνχ κεηαμχ ησλ εθήβσλ θπκαίλεηαη απφ 0,9% σο 38%. ηνπο Δπξσπαίνπο εθήβνπο, ε επίπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 2% θαη 5,4%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζε 1% θαη 8,2% κεηαμχ εθήβσλ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο αληίζηνηρα. Πεξίπνπ ην 9,9% ησλ εμαξηεκέλσλ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 8 ψξεο ηελ εκέξα ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη μεθηλνχλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 7 εηψλ. Οη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ αδέξθηα θαη πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ εμάξηεζε. Σν 82% ησλ εθήβσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν εκθαλίδνπλ κεγάιν ζπκφ φηαλ δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη ην 81% γίλνληαη πνιχ λεπξηθνί ζηε πεξίπησζε πνπ ε ζχλδεζε ηνπο θαζπζηεξεί. Σν 28% ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξεί λα απνζπάζεη ηε ζθέςε ηνπ απφ ην δηαδίθηπν, αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη ζε ζχλδεζε κε απηφ.

7 ΠΟΟΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Ννξβεγία : 4% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε θαη 19% ζε θίλδπλν (Bakkan et al., 2008) Φηλιαλδία: 5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε. (Kaltiala-Heino et al., 2004) Νφηηα Κνξέα: 1.6% - 10% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε: 10 ζάλαηνη ζε ηληεξλέη θαθέ απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα, βξέθνο 4 κελψλ πέζαλε κφλν ηνπ, φηαλ νη γνλείο ηνπ έπαηδαλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζε ηληεξλέη θαθέ. (Park et al., 2009.) Σαηγνπάλ: 7.5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε.(siomos et al., 2008) Κίλα: 96% ησλ εθήβσλ ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ θαη 13,7 % ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη. (Leund et al., 2009) ΗΠΑ: 9-15 εθαηνκκχξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά, ελψ 8% ησλ ζπνπδαζηψλ θνιεγίσλ ρξεηάδεηαη ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα θαη αληίζηνηρα ζηελ Ιαπσλία: 1,5 εθαηνκκχξην έθεβνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα. (Wieland et al., 2005)

8 (έρεσνες) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - 1-8,2% ησλ εθήβσλ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ζην δηαδίθηπν (κ.ε. 14,8 έηε) - 26% αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη 8% ρξήζε >20 ψξεο εβδνκαδηαίσο. - Σα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. - 18,2% παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ - Ο πην ζπρλφο ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηα παηρλίδηα % ησλ κεηερφλησλ ζε έξεπλα είραλ δερηεί απεηιέο κέζσ δηαδηθηχνπ (cyber bulling victims). - Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. - Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ >10 ψξεο εβδνκαδηαίσο έρεη ζπζρεηηζζεί κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππεξβνιήο θαη επαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ. - Η ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ απνδεηθλχεηαη πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο έλαληη ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο. - Τπήξμε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήοππεξθηλεηηθφηεηαο. - Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη παξαβαηηθφηεηαο, θαζψο θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.

9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - Αλ ππνθέξεηε απφ άγρνο, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κέζν γηα λα ζαο απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο. - Αλ βηψλεηε θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κηα απφδξαζε, αιιά ππεξβνιηθφο ρξφλνο ελαζρφιεζεο ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζην ζηξεο, ηελ απνκφλσζε θαη ηε κνλαμηά. - Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε, φπσο ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, θαη ην ζεμ είζηε επάισηνη γηα εζηζκφ ζην δηαδίθηπν. - Aλ δελ ππάξρνπλ ππνζηεξηθηηθά θνηλσληθά δίθηπα ( νηθνγέλεηα, θίινη θηι) ην δηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη ηξφπν θαζηέξσζεο λέσλ ζρέζεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. - Αλ είζαη έθεβνο, ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη πην άλεηα απφ φ, ηη κε ηνπο αιεζηλνχο θίινπο ή ηηο ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο δσήο, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο παγίδεο. - Αλ είζηε ιηγφηεξν θηλεηηθά ή θνηλσληθά δξαζηήξηνη άηνκα ( είλαη δχζθνιν λα θχγεηε απφ ην ζπίηη) ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζαο παηδεχζεη. - Αλ δείηε ζε ζπλζήθεο stress, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθνχθηζε, κπνξεί φκσο λα έρεη θαη αληηπαξαγσγηθφ απνηέιεζκα,ηα επίπεδα ηνπ stress κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά πνιχ κε ηε πνιχσξε on line έθζεζε.

10 ΠΡΟΓΗΑΘΔΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Σν θαηλφκελν είλαη ζπρλφηεξν ζηα αγφξηα, ζε κνλνγνλετθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, ζε παηδηά κε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ή ππεξθηλεηηθφηεηα. Οη λέεο θνηλσληθέο δνκέο (αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, κηθξέο νηθνγέλεηεο ζε κεγάιεο θνηλσλίεο, κνλαμηά, απνπζία επίβιεςεο απφ ηνπο γνλείο ) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο: Έλα άηνκν κπνξεί λα πινεγείηαη ζην δηαδίθηπν γηα λα απνθχγεη ηελ νηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε. Κνηλσληθνί ιφγνη: Κάπνηνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα γλσξίζνπλ αλζξψπνπο απεπζείαο. Η ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ ελζαξξχλεη ηε αιφγηζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ. Σα δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, (chat rooms, ην θαη ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα), νδεγνχλ πην εχθνια ζηελ εμάξηεζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή κνλαρηθή πινήγεζε

11 ΠΡΟΓΡΟΜΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Υάλεηαη ε αίζζεζε ηνπ πσο πεξλά ν ρξφλνο, ελψ ν ρξήζηεο είλαη on line θαη πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν απφ φ,ηη αξρηθά είρε σο πξφζεζε. Αίζζεζε εξεζηζκνχ φηαλ ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν δηαθνπεί απφηνκα. Πξφβιεκα ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη. Παξακέιεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Αίζζεζε φηη θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη, εθηφο απφ ηνπο on line θίινπο ηνπ. Αίζζεκα ελνρήο γηα ην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην internet. Γηακαξηπξίεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ρξήζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ππνινγηζηή. Γηαπίζησζε ςεπδψλ δηθαηνινγηψλ γηα ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή. Αίζζεκα επθνξίαο φηαλ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο δηαζθέδαζε ή γηα ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. Πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζην Internet, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα.

12 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω Παξακνλή on-line γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην πξνηηζέκελν. Καηαλάισζε ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν (ινγηζκηθφ, ζθιεξνί δίζθνη θ.ιπ). Έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ζε θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, πξνζσπηθφ επίπεδν, παξακέιεζε πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο, απψιεηα χπλνπ, ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ζρνιηθή απνηπρία). πλέρηζε ρξήζεο παξά ηελ γλψζε ηεο παξαπάλσ έθπησζεο. πκπηψκαηα ζπλδξφκνπ απφζπξζεο, φπσο ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, εθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε δαθηπινγξάθεζεο, άγρνο, έκκνλε ζθέςε γηα ην Internet. Υξήζε Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζπκπηψκαηα απφζπξζεο.

13 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη επηηξέπεηαη κφλν γηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, παξνπζία ησλ γνλέσλ θαη φρη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ πξψηκε εθεβεία (10-14 εηψλ),ελψ είλαη πην ζπρλή ζηε κέζε εθεβεία (15-17 εηψλ), θαηά ηελ νπνία νη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη θαη ζηαδηαθά απηνλνκνχληαη, θαζψο θαη ζηελ φςηκε εθεβεία (> 17 εηψλ). Οη πεξηζζφηεξνη εμαξηεκέλνη έθεβνη αζρνινχληαη κε «παηρλίδηα», ζην ζπίηη ή ηα internet cafe. Μπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν, λα απνκνλσζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα είλαη επηζεηηθνί κε ηνπο γνλείο, λα θιέβνπλ ρξήκαηα απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα «παίδνπλ», λα δνπλ ζε έλα δσκάηην, λα απνθεχγνπλ ην θαγεηφ ή ην αληίζεην, λα κελ γπκλάδνληαη θαη λα κελ θνηκνχληαη γηα 24σξα. Μπνξεί αθφκε λα κελ αιιάδνπλ ξνχρα, λα παξακεινχλ ηελ πγηεηλή ηνπο θαη ηελ θαζαξηφηεηα.

14 Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ!!! άπεηξνη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, πεξίεξγνη, απνκνλσκέλνη ή κνλαρηθνί πνπ αλαδεηνχλ απεγλσζκέλα πξνζνρή θαη ζηνξγή, επηζεηηθνί ή επαλαζηαηηθνί πνπ επηδηψθνπλ λα δήζνπλ αθξαίεο εκπεηξίεο, ζε ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.

15 - ζπλερήο πινήγεζε, αγνξέο κέζσ Ιnternet - δηαδηθηπαθά- ζηξαηεγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, - δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο κέζσ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (msn, chat, facebook, skype θ.α.), - ειεθηξνληθφο ηδφγνο, ΔΞΑΡΣΖΖ Δ ΣΗ ; - αλαδήηεζε εξσηηθνχ ζπληξφθνπ, ζεμ ζην δηαδίθηπν - αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ - ςπραλαγθαζηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ.

16 ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 92% είλαη κέιε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ Γίθηπν Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (ΓΚΓ) 39.4% ησλ εθήβσλ αλαθέξνπλ ελαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο εκεξεζίσο Υξήζε ΓΚΓ πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζζεί κε ην χλδξνκν Δμάξηεζεο Γηαδηθηχνπ (ΔΓ) Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα Πεξηζζφηεξνη απφ 500 δηαδηθηπαθνί θίινη ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε ΓΓ

17 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ - ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ- ΣΕΟΓΟ 61.8% αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα. Ο η έθεβνη πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα έρνπλ δηπιάζηα πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ΓΓ. Η ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πεξηζζφηεξν απφ 2,6 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ΓΓ (p<0.001). 5.9% αζρνινχληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν (ηδφγν). Η εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηα on line ηπρεξά παηρλίδηα, ηα έρνπλ θαηαζηήζεη πνιχ πην πξνζηηά. On line ή εηθνληθέο ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο είλαη αλνηρηέο φιε ηελ εκέξα, θάζε κέξα γηα νπνηνλδήπνηε έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Η Ρνπκαλία θαη ε Διιάδα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηδφγνπ ζην δηαδίθηπν.

18 ON LINE ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ Καηαλαγθαζκνί, φπσο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ή on line δεκνπξαζίεο θαη ςψληα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ νηθνλνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά επηδήκηα, φπσο ηα on line ηπρεξά παηρλίδηα. Οη εζηζκέλνη απφ ην ebay, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα μππλήζνπλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε γηα ηα ηειεπηαία ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο. Μπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά, απιά γηα λα δήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο ζε δεκνπξαζία.

19 ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν είλαη ε επαπεηινχκελε πξνζβνιή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ θνληηλψλ ηνπο πξνζψπσλ (γνλείο, ινηπνί ζπγγελείο, θίινη). Η πξνζβνιή πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηα νπνία «απνζπνχλ» απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ζθνπνχο είηε λφκηκνπο (πρ εκπνξηθνχο), είηε παξάλνκνπο (πρ απαγσγέο, ιεζηείεο, πξνζειπηηζκφ θαη άιιεο αμηφπνηλεο πξάμεηο). Απφ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 31% ησλ αγνξηψλ θαη ην 27% ησλ θνξηηζηψλ δεκνζίεπζαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Σν 20,3% ησλ εθήβσλ γλσζηνπνίεζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζην πξνθίι θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην 20% δεκνζίεπζε πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, ην 13,1% αλέθεξε ην επψλπκν ηνπ ζην δηαδίθηπν, 7,7% αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά, 3% δεκνζίεπζε ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ην 1,2% ηελ δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ

20 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ 63% επηθνηλσλεί κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν 45.7% απφ απηνχο πνπ επηθνηλσλνχλ κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν, έρνπλ ζπλαληήζεη θάπνηνλ πνπ γλψξηζαλ ζην δηαδίθηπν θαη 9.3% δειψλνπλ φηη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή. Σν 50% ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ηαθηηθά on line, ιέλε ςέκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπο, ην βάξνο ηνπο, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ή ην θχιν. ηφρνο είλαη λα θεξδίζεη ν ελήιηθαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εθήβνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκθσλεζεί ζπλάληεζε ή απνζηνιή πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ ή βίληεν. Όηαλ νη on line θίινη ζπλαληηνχληαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλάδεη κε ηε ςεθηαθή κπνξεί λα επέιζεη δπλαηή ζπλαηζζεκαηηθή απνγνήηεπζε. Ο θίλδπλνο δηαδηθηπαθήο απνπιάλεζεο είλαη πςειφηεξνο ζηηο Ρνπκαλία, Γεξκαλία θαη Πνισλία, ελψ ε Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Η πξάμε ηηκσξείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 348Β Π.Κ., φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008.

21 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ- ΔΚΦΟΒΗΜΟ (CYBERBULLYING) Δπαλαιακβαλφκελε παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο: κελχκαηα κε πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν, θαθφβνπιε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ κε ζθνπφ ηελ παξελφριεζε, δηάδνζε θεκψλ θαη ςεπδψλ γεγνλφησλ κε ζθνπφ ηε δπζθήκηζε, αλψλπκεο θιήζεηο θαη κελχκαηα κε ζθνπφ ηε πξφθιεζε θφβνπ θαη ηαξαρήο. Άκεζνο εθθνβηζκφο: αξθαζκφο, αξλεηηθά ή κεησηηθά ζεμνπαιηθά ή ξαηζηζηηθά ζρφιηα, παξαηζνχθιηα, θνξντδία, απεηιέο, άζεκλεο θηλήζεηο Έκκεζνο εθθνβηζκφο: δηάδνζε θεκψλ θαη θνηλσληθή απνκφλσζε πζρεηηθφο εθθνβηζκφο: θαηαζηξνθή ηεο θήκεο ή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειήθνπο * 21.9% αλαθέξνπλ θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Η ηάζε απηή αθνξά θπξίσο ηα θνξίηζηα, ελψ 53.5% απφ απηνχο πνπ αλαθέξνπλ θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ δειψλνπλ φηη απηφ ηνπο έβιαςε.

22 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά γλσζηνπνηψληαο θαη ηξφπνπο απηνθηνλίαο. Οη δηαδηθηπαθέο απηνθηνλίεο ζπκβαίλνπλ κε ζχκθσλε γλψκε δπν ή πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζπλαηλνχλ λα δηαπξάμνπλ ηαπηφρξνλα απηνθηνλία ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν -θπξίσο ζε chat-rooms - θαη πξνθαζνξηζκέλε ψξα. Καηά κέζν φξν, ζρεδφλ 60 άλζξσπνη απηνθηνλνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ θάζε ρξφλν. Έξεπλεο απνθαίλνληαη πσο ππάξρνπλ ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθξηηά ζε εθήβνπο πνπ επηδηψθνπλ λα απηνθηνλήζνπλ: α) πξνέξρνληαη απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο (δηαδχγην ή ζάλαηνο γνλέσλ), β) έρνπλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ή απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, γ) έρνπλ ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, δ) θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε) έρνπλ ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ή απηνθαηαζηξνθήο. Πεξηζζφηεξεο απφ ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. αλαθέξνπλ ηξφπνπο απηνθηνλίαο κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Σα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απηνθηνλίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ιηγφηεξν απφ άιιεο πεγέο. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζε φζνπο εθήβνπο δήισζαλ φηη ληψζνπλ κφλνη θαη απειπηζκέλνη. Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ εθήβνπ: Α) γεγνλφηα δσήο (αλεξγία, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο) θαη Β) ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (απνκνλσκέλνο κε ρακειή απηνεθηίκεζε, θαηαζιηπηηθφο, επηζεηηθφο θαη ηειεηνκαλήο).

23 ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Χο sexting: νξίδεηαη σο ε πξάμε απνζηνιήο, ιήςεο ή δηαηήξεζεο κελπκάησλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κε θσηνγξαθηθφ ή νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είηε άιινπ κέζνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 58.8% έρεη εθηεζεί ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν 32.8% ησλ εθήβσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, δειψλνπλ φηη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα Η ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ζε αξρείν ηεο εηθφλαο πξνζψπνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Ν. 2472/1997).

24 ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ηζηνζειίδεο δηαθίλεζεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, εηήζηνο ηδίξνο > , ζηελ Διιάδα νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη πνπ «θηινμελνχλ» παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ απμάλνληαη ξαγδαία απφ ην 2001 θαηά 350%, ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat-rooms) ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) ζε νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroup) ηελ Διιάδα ζηηο ειηθίεο εηψλ 26% ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, 19,5% (πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα) επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ην 42,5% απηψλ > 2 ψξεο θαζεκεξηλά).

25 ΠΑΗΓΟΦΗΛΗΑ ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ κέζσ forum (π.ρ. ππνζηήξημεο απφ ζπλνκήιηθνπο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ) κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) κέζσ νκάδσλ ζπδήηεζεο (newsgroup) Οη παηδφθηινη πξνζπαζνχλ λα παξαζχξνπλ ζηαδηαθά ην ζχκα ηνπο δείρλνληαο πξνζνρή θαη ζηνξγή. Αθνχλ θαη θαηαλννχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ραξίδνπλ δψξα (θπξίσο ςεθηαθά), καζαίλνπλ ηε κνπζηθή θαη ηα ρφκπη πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά. ηαδηαθά εηζάγνπλ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο, πξνβάιινπλ ζεμνπαιηθά αθαηάιιειν πιηθφ Δπηδηψθνπλ επίκνλα λα ζπλαληεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν. ηελ Διιάδα, ην 20% ησλ εθήβσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πξνζεγγίδνληαη θάπνηα ζηηγκή απφ παηδφθηινπο. Η Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 θαηέγξαςε πάλσ απφ παηδφθηινπο ζηελ Διιάδα.

26 ε λνκνζεζία: Ν. 3064/2002 πξψηε θνξά εηζήρζε ζηνλ Διιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα ην άξζξν 348Α, ην νπνίν αθνξνχζε ζηε «δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Η πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο πνηληθνπνηείηαη κε βάζε ην άξζξν 337 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα: χκθσλα κε φζα νξίδεη ε δηάηαμε ζηελ παξάγξαθν 3 πνπ πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008: Ελήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηύνπ ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε πξόζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα 15 έηε θαη κε ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο αζειγείο, πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλειίθνπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα ή αλ επαθνινύζεζε ζπλάληεζε, ν ελήιηθνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. ην πνηληθφ ελδηαθέξνλ βξίζθνληαη ε δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ε πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ε πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηα, ε πξνηξνπή ζε απηνθηνλία (άξζξν 301 Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη ν θπβεξλνεθθνβηζκφο (cyber bullying).

27 ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Ο ππεξβνιηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Η έιιεηςε χπλνπ, θνχξαζε, ζρνιηθή βαζκνινγία ζε πηψζε, κεησκέλε απφδνζε ζηε δνπιεηά, απάζεηα. Μεησκέλε ελαζρφιεζε κε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σν άηνκν κπνξεί λα ιέεη ςέκαηα γηα ην ρξφλν πνπ πέξαζε ζην δηαδίθηπν ή λα αξλείηαη φηη έρεη πξφβιεκα. Σν άηνκν κπνξεί λα είλαη νμχζπκν φηαλ είλαη εθηφο δηαδηθηχνπ ή ζπκσκέλν πξνο νπνηνλδήπνηε ακθηζβεηεί ην ρξφλν ηνπ ζην δηαδίθηπν.

28 ΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Ξεξνθζαικία κπσπία Κεθαιαιγίεο, εκηθξαλίεο Αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ή απψιεηα βάξνπο Καηάζιηςε, άγρνο, απνκφλσζε Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία, παρπζαξθία). χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα απφ ηελ ππεξθφπσζε ησλ ρεξηψλ, απφ ηελ ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ Παζήζεηο ζε νζηά θαη κχεο Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο

29 ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Αληθαλφηεηα δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή Ακέιεηα νηθνγέλεηαο θαη θίισλ Ληγφηεξε επέλδπζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Αίζζεκα θελνχ, θαηάζιηςεο, επεξεζηζηφηεηαο φηαλ δελ ππάξρεη Η/Τ αίζζεκα επθνξίαο κπξνζηά ζηνλ Η/Τ. Φέκαηα ζηνπο θαζεγεηέο ή ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο Υάζηκν ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ Κνηλσληθή Φνβία Φφβνο θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ή θφβνο επίδνζεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο Απνθπγή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ Καηάζιηςε κείσζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ έμσ θφζκν, αηζζήκαηα ιχπεο, ιήζαξγνπ, δηαηαξαρή ζηνλ χπλν θαη ζηελ φξεμε γηα θαγεηφ

30 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ «έξεπλα» παξά ζηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Αηέιεησηεο εξγαζίεο. Αληθαλφηεηα ζηελ ζπγθέληξσζε φηαλ πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία ζηελ πξαγκαηηθή δσή Υακειή βαζκνινγία Υάλνπλ καζήκαηα απφ ην ζρνιείν ιφγσ μελπθηηνχ ζην δηαδίθηπν - θνχξαζε

31 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο θίινπο Σα παηδηά απνμελψλνληαη, έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο Σα παηδηά δελ επηβιέπνληαη Έκθαζε θαη ελδηαθέξνλ ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα Δλαιιαγέο δηάζεζεο θαη άγρνπο Αθαηάιιειεο ζρέζεηο Αληηδξαζηηθφηεηα θαη αλππαθνή

32 ΑΠΧΣΔΡΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κνηλσληθή απνκάθξπλζε, απνκφλσζε, απνγνήηεπζε απφ ηελ δσή Πεξηνξηζκφο δεκηνπξγηθνχ ρξφλνπ, δεχηεξε δσή ζην δηαδίθηπν Καηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε, ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο, παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, εγθιεκαηηθφηεηα, ςπραλαγθαζηηθφηεηα, απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ρνιηθή απνηπρία, ρακειή επίδνζε, δηαηαξαρέο χπλνπ, κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ρακειή πνηφηεηα δσήο Έθζεζε ζε εζηζηηθέο νπζίεο (αιθνφι, λαξθσηηθά θαη θάπληζκα). χλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο ρηδνθξέλεηα

33 Σν 26,5% φζσλ ζπρλάδνπλ ζηα internet θαθέ απνδεηθλχεηαη εμαξηεκέλν, θαζψο δαπαλνχλ 6-7 ψξεο ηελ εκέξα «θνιιεκέλνη» κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Σν 40% ησλ λέσλ ρξεζηψλ παίδνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παηρλίδηα βίαο, ελψ ην 30% αλαδεηά ηελ επηθνηλσλία ζηα δσκάηηα ζπλνκηιηψλ (chat rooms), ιηγφηεξνη βιέπνπλ βίληεν, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ έρνπλ νη επηζθέςεηο ζε ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν 28% αλαθέξεη πσο ληψζεη κειαγρνιία φηαλ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 48,6% δειψλεη πσο αηζζάλεηαη κνλαμηά θαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ην 57,3% δελ ζέιεη λα εξγαζηεί. Σν 15% ησλ γνλέσλ αλαθέξεη δπζθνιία λα ρεηξηζηεί ην γεγνλφο φηη ην παηδί ηνπο αζρνιείηαη ζπλερψο κε ηνλ ππνινγηζηή παίδνληαο παηρλίδηα.

34 Οη πεξηζζφηεξνη λένη πνπ ηείλνπλ ή είλαη ήδε εμαξηεκέλνη, καζεηέο θαη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο ζε πνζνζηφ 90%, αχμεζε ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο, παξνπζηάδνπλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνυπνζέηνπλ κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, παξνπζηάδνπλ δηπιάζην πνζνζηφ, εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν (16%), απφ θνηηεηέο πνχ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη. Η παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά, ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ video games ζπλδένληαη: κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ παηδηθή παρπζαξθία, ην θάπληζκα απφ κηθξή ειηθία θαη ηελ εκπινθή ζε επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο.

35 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο νδεγνχλ ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ ηα νπνία απφ κηθξή ειηθία ζα πξέπεη λα ηίζεληαη θαη λα ηεξνχληαη. Ο επηηξεπόκελνο ρξόλνο νζόλεο (screen time) θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία δελ μεπεξλά δηεζλώο ηηο 2 ώξεο ηελ εκέξα! Ο εβδνκαδηαίνο ρξόλνο ζην internet <10 ώξεο.

36 ΑΡΥΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ TH ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο από εηδηθνύο είλαη ην πξψην θαζνξηζηηθφ βήκα. Αλ ην παηδί ή ν έθεβφο παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ή ν ρξφλνο πνπ αζρνιείηαη κε ην ίληεξλεη απμάλεηαη θαζεκεξηλά ψζηε λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ θαη λα «απνκαθξχλεηαη» απφ θνηλσληθέο, ζρνιηθέο, πξνζσπηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο έρεη αλάγθε ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο. Η πιήξεο απνθπγή ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κε ξεαιηζηηθφο ζθνπφο. Σν δηαδίθηπν είλαη πηα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε κέηξν. Ελίζρπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλζαξξχλνληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο, ε ελαζρφιεζε κε άιια ρφκπη ηα νπνία κπνξεί λα ην ελδηαθέξνπλ. Δληζρχνληαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ εθήβνπ θαη δηεξεπλνχληαη ηπρφλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηνλ εζηζκφ ή ηελ ζπκπεξηθνξά θαηάρξεζεο.

37 ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ε θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε, ην γλσζηηθφ- ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ζεξαπείαο, ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, νη νκάδεο απεμάξηεζεο θαη, ν ξφινο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο. Σν πξψην Κέληξν Απεμάξηεζεο ιεηηνχξγεζε ην 1995, ζηελ Πελζπιβάληα ησλ Η.Π.Α., ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ν Νενυνξθέδνο ςπρίαηξνο Ivan Goldberg, ελ κέξεη αζηεηεπφκελνο, πηνζέηεζε πξψηνο ηνλ φξν Internet addiction.

38 Η θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο άξλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηδηψθεηαη ε επίγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλαγλψξηζε «εθιπηηθψλ» παξαγφλησλ, θηλεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ γηα κείσζε ηε ρξήζεο ζε ξεαιηζηηθό επίπεδν θαη δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ πγηώλ ζπκπεξηθνξώλ. Τπνζηήξημε πξνζθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από ηα παηδηά ηνπο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη ίδηνη ην κέζν. Σα πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (ηαθηηθέο πεηζαξρίαο, γνληθφο έιεγρνο, δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο), ελψ επηδηψθεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νξίσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηεξαξρίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ε δηακφξθσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θ.ά.

39 Οη νκάδεο απεμάξηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ νκάδσλ απεμάξηεζεο απφ άιινπο εζηζκνχο, ή βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο. ηε θαξκαθνζεξαπεία, απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ηεο εζηηαινπξάκεο, έρεη πξνηαζεί ε λαιηξεμφλε θαη ε κεζπιθεληδάηε ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ) θαη εζηζκφ ζε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, αιιά ν έθεβνο καζαίλεη λα ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη θαη πάιη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Η παξαθνινύζεζε θάζε πεξίπησζεο γίλεηαη από ηεηξακειή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδίαηξνο, παηδνςπρίαηξνο, παηδνςπρνιόγνο θαη νηθνγελεηαθόο ζύκβνπινο.

40 ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ Δηδηθφ ηαηξείν γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ εζηζκφ ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. Μνλάδα απεμάξηεζεο «18 άλσ» ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο. ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Γίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο Αλνηθηή γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν Διιεληθφο θφκβνο αζθαινχο δηθηχνπ Διιεληθφο θφξνπκ γηα ηνχο How to keep safe while chatting online Οξγαληζκφο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ Παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν Διιεληθή εηαηξεία κειέηεο ηεο δηαηαξαρήο εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν

41 ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Η ππνηξνπή ζε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλεζηζκέλε, νπφηε κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην ελδερφκελν. Είλαη ζεκαληηθό γηα ην άηνκν λα εληνπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα αλαπηύμεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Η αιιαγή πεξηβάιινληνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ έρεη θάλεη ην άηνκν κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Η ζεξαπεία δεχγνπο θαη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζα βνεζήζεη αλ ν ρξήζηεο θαηαθεχγεη ζην δηαδίθηπν γηα λα μεθχγεη απφ πξνβιήκαηα πνπ έρεη κε ην ζχληξνθν θαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή αλ ε εμάξηεζή ηνπ έρεη δηαηαξάμεη ηε ζπδπγηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ δσή.

42 ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΔΠΔΗ: Απφ κηθξή ειηθία πξέπεη λα ηίζεληαη φξηα. Όζν ην παηδί κεγαιψλεη, ηα φξηα λα ζπδεηνχληαη, ψζηε λα ιακβάλεηαη ε γλψκε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Δλαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ. Καιφ είλαη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην ηληεξλέη, καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Ο ππνινγηζηήο λα ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ψζηε λα κε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ηνπ παηδηνχ θαη λα ππάξρεη έιεγρνο. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα επηβξάβεπζε ή ηηκσξία. Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θίιηξα (απφ ηνπο γνλείο) γηα ηηο επηβιαβείο ηζηνζειίδεο. Αλνηθηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη εξσηήζεηο γηα ην αλ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηελ ρξήζε (π.ρ. παξελφριεζε). Δλεκέξσζε ησλ παηδηψλ κε απιά ιφγηα απφ κηθξή ειηθία γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Αλ παξαηεξεζεί ππεξβνιηθή ρξήζε ή θαη ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ αλαδήηεζε βνήζεηαο.

43 Ο ΥΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ Να ζπδεηά κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Να κελ κνηξάδεηαη ηνπο θσδηθνχο ηνπ, λα βάδεη ζχλζεηνπο θσδηθνχο, λα ηνπο αιιάδεη ζπρλά θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην θσδηθφ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Να δηαιέγεη αλαγλσξηζηηθφ φλνκα πνπ λα κελ απνθαιχπηεη πξνζσπηθά ζηνηρεία. Αλ αληηιεθζεί φηη έρνπλ θιέςεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, λα επηθνηλσλεί κε ηελ Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη λα ην αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο. Να κε δεκνζηεχεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ή κε θίινπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαλνήζεη πσο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκνζηεχεη ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε άιινπο ρξήζηεο πνπ ελδερνκέλσο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κε λφκηκν ζθνπφ. Να ζπκάηαη πσο νη άιινη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ζην κπνξεί λα κελ είλαη απηφ πνπ ιέλε θαη λα ζπκάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη ειεγρφκελεο θαη πσο πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο θαη παξάλνκεο πιεξνθνξίεο. Να κε κηιάεη θαη λα απνθεχγεη ζπλαληήζεηο κε άγλσζηνπο ρξήζηεο θαη λα αλαθέξεη ζε άηνκα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ελφριεζε ππνζηεί θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ζην δηαδίθηπν. Να κελ απαληά πνηέ ζηηο πξνθιήζεηο. Να γλσξίδεη φηη ν βξαδηλφο χπλνο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο νπφηε δελ πξέπεη λα ηνλ θαζπζηεξεί.

44 ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ

45 ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ - Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ - Παξνρή δηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε password/login θαη κέγηζην ρξφλν ρξήζεο (π.ρ. 1 ψξα /εκέξα). Να ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζε αθαηάιιειεο ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη. - Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην θαηλφκελν θαη ηα ζεκεία αλαγλψξηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο - Ύπαξμε ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ κε εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάρξεζεο δηαδηθηχνπ - Πξναγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείν κειέηεο θαη ελεκέξσζεο, θαη φρη απνθιεηζηηθά ζαλ κέζν ςπραγσγίαο

46 ΠΗΣΗ-ΓΟΝΔΗ - Η πνηνηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο αθηεξψλνπλ ζηα παηδηά θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζην internet καδί κε ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ. - Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ νδεγνχλ ζε ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ κέζα ζην ζπίηη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξνχληαη (νη ελνρηθνί γνλείο αδπλαηνχλ λα βάινπλ φξηα).

47 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Να ζπδεηεζεί αλ ρξεηάδεηαη φξην ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζε internet cafes. - Φίιηξα θαη φξην ρξήζεο (π.ρ. 2-3 ψξεο ζε εκεξήζηα επίζθεςε) ζε internet cafes - Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη παηδηψλ κε ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα ην θαηλφκελν, ηηο κνλάδεο ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο θ.α. - Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε δηαδηθηχνπ κε έληππν πιηθφ ζε κέξε πνπ ζπρλάδνπλ νη έθεβνη, θαζψο θαη απφ ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη.

48 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ - Δλεκέξσζε ησλ ηαηξψλ, εηδηθεπνκέλσλ θαη θνηηεηψλ γηα ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε δηαδηθηχνπ - Σν ζέκα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη εηδηθνί πγείαο πνπ ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηα πξνβιήκαηα (παηδίαηξνη, παηδνςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θ.α.)

49 ΚΡΑΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ (έθεβνη θαη γνλείο) - Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ - Ννκνζεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ internet cafe

50 Σν δηαδίθηπν θαιχπηεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ δσή ησλ λέσλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Δθηφο απφ ηηο αλακθηζβήηεηα επεξγεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη παζνγέλεηεο, φπσο ε εμάξηεζε πνπ είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ φπσο ε ςπρνθνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ λένπ. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη δελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηείηαη. σζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φξηα ζηηο επαίζζεηεο ειηθίεο. Πιεξνθνξηθή Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ Δηαζθέδαζε Κνηλσληθνπνίεζε

51 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι

Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οι ζελίδερ κοινυνικήρ δικηύυζηρ & οι κοινυνικέρ επιδπάζειρ ηοςρ Πόηε ππυηοεμθανίζηηκαν Τι είναι Οη ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. ηηο κέξεο καο απνηεινχλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεςςαλονίκησ

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεςςαλονίκησ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεςςαλονίκησ Η διερεύνηςη των απόψεων των νέων μεταξύ 18&35 ετών για τουσ πιθανούσ κινδύνουσ τησ υγείασ τουσ από την χρήςη των νέων τεχνολογιών, ειδικότερα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου

Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου Ο εθιςμόσ ωσ κοινωνικό πρόβλημα Ερευνητική εργαςία Α Λυκείου Γενικό Εςπερινό Λύκειο Κιλκίσ Ιανουάριοσ 2013 Υπεύθυνεσ καθηγήτριεσ: ΒιολέτταΚωφίδου ΠΕ09 Αναςταςία Κατρανίδου ΠΕ19 Περιετόμενα Δθιζμόρ ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κοινυνική δικηύυζη. Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ. Μαζηξνδεκήηξε Αγγειηθή Παξάζρε Βαζηιηθή

Κοινυνική δικηύυζη. Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ. Μαζηξνδεκήηξε Αγγειηθή Παξάζρε Βαζηιηθή Κοινυνική δικηύυζη Επεςνώνηαρ έναν νέο ηπόπο επικοινυνίαρ Η παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ 2 νπ ΓΔΛ Διεπζίλαο είρε σο βαζηθό ζέκα ηελ θνηλσληθή δηθηύσζε, σο κία κνξθή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ηνπ 21 νπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Κ. Μ. ΚΟΚΚΗΝΟ ΘΔΜΑ: «Ζ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΝ ΔΚΦΟΒΗΜΟ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Κ. Μ. ΚΟΚΚΗΝΟ ΘΔΜΑ: «Ζ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΝ ΔΚΦΟΒΗΜΟ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΘΤΜΑΣΟΠΟΗΖΖ» ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Κ. Μ. ΚΟΚΚΗΝΟ ΘΔΜΑ: «Ζ ΥΔΖ ΑΝΑΜΔΑ ΣΟΝ ΔΚΦΟΒΗΜΟ, ΣΖΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΖΝ ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ ΚΑΗ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΔΙΚΣΗ ΑΙΣΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2009 Τομέας Έρεσνας 18 Άνω Φστιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Αθήνα, Ιούνιος 2010 Η Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Χπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα