ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ"

Transcript

1 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Κ.ΣΟΤΜΑΚΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ

2 ΔΝ ΑΡΥΖ ΖΝ.. ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 1969: δεκηνπξγία δηαδηθηχνπ (Internet) ζηηο ΗΠΑ σο κέζν επηθνηλσλίαο ζε ππξεληθφ πφιεκν. 1997: ην δηαδίθηπν εμππεξεηνχζε εθ. πειάηεο. 2000: 650 εθ. πειάηεο ΗΜΕΡΑ: 30% (>2 δηζ. άλζξσπνη) ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έθεβνη : ζηηο ΗΠΑ ρξήζε δηαδηθηχνπ 80%, ζηελ Διιάδα 53%.

3 Α. ΣΤΠΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Η ρξήζε είηε ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ είηε γηα ιφγνπο αλαςπρήο. Β. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Η ρξήζε πνπ δελ εμππεξεηείηαη ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο, αιιά απνηειεί απηνζθνπφ πξνεηδνπνηψληαο γηα πηζαλή θαηάρξεζε. Γ. ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ Δπαλαιακβαλφκελε ρξήζε πνπ νδεγεί ζε έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο : κε δηεθπεξαίσζε επζπλψλ, θνηλσληθά θαη δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα, αξλεηηθέο ζσκαηηθέο ζπλέπεηεο (π.ρ. ειιηπήο ζίηηζε, χπλνο), (παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά). Δ. ΕΞΑΡΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καηαλαγθαζηηθή ρξήζε, πνπ ελέρεη ηελ απψιεηα ειέγρνπ θαη ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο παξά ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο.

4 ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ To δηαδίθηπν (internet) είλαη έλα ζαπκάζην θαη δπλακηθφ κέζν επηθνηλσλίαο κε αξθεηέο δπλαηφηεηεο πνπ δηεπθνιχλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Όκσο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο φξην, έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο. Η ζπλερήο πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, πνπ κπνξεί λα ππνθαζηζηά θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο θαη ηε δσή ηνπ ρξήζηε, νξίδεηαη σο εμάξηεζε. Η ζπκπεξηθνξά εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν ραξαθηεξίδεηαη απφ απψιεηα ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ, πνπ πξννδεπηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απνκφλσζε, θαζψο θαη παξακέιεζε ζρνιηθψλ θαη δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη ηεο πγείαο, πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο. Η εμάξηεζε απφ ην δηαδίθηπν (internet addiction), αληηκεησπίδεηαη, φπσο θαη άιιεο εμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (λαξθσηηθά, ηδφγνο θ.α.), ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ηελ πην αθξαία κνξθή απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ.

5 ΓΗΑ ΝΑ ΘΔΧΡΖΘΔΗ ΟΣΗ ΔΝΑ ΑΣΟΜΟ ΔΥΔΗ ΔΞΑΡΣΖΖ Έρεη ζπλέρεηα ζην κπαιφ ηνπ ην δηαδίθηπν (ζθέθηεηαη πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην δηαδίθηπν ή πξνζκέλεη ηελ επφκελε ζχλδεζή ζην δηαδίθηπν). Θέιεη λα πεξλά φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν γηα λα ληψζεη ηθαλνπνηεκέλν. Έρεη πξνζπαζήζεη λα ειέγμεη, λα κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ρσξίο επηηπρία. Δίλαη αλήζπρν, θαθφθεθν, κειαγρνιηθφ ή νμχζπκν φηαλ πξνζπαζεί λα κεηψζεη ή λα ζηακαηήζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.

6 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Παγθνζκίσο, ε επίπησζε ηεο δηαδηθηπαθήο εμάξηεζεο- εζηζκνχ κεηαμχ ησλ εθήβσλ θπκαίλεηαη απφ 0,9% σο 38%. ηνπο Δπξσπαίνπο εθήβνπο, ε επίπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 2% θαη 5,4%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζε 1% θαη 8,2% κεηαμχ εθήβσλ ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο αληίζηνηρα. Πεξίπνπ ην 9,9% ησλ εμαξηεκέλσλ παξακέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 8 ψξεο ηελ εκέξα ζπλδεδεκέλνη ζην δηαδίθηπν θαη μεθηλνχλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 7 εηψλ. Οη έθεβνη πνπ δελ έρνπλ αδέξθηα θαη πξνέξρνληαη απφ κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ εμάξηεζε. Σν 82% ησλ εθήβσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ εμάξηεζε ζην δηαδίθηπν εκθαλίδνπλ κεγάιν ζπκφ φηαλ δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη ην 81% γίλνληαη πνιχ λεπξηθνί ζηε πεξίπησζε πνπ ε ζχλδεζε ηνπο θαζπζηεξεί. Σν 28% ησλ ρξεζηψλ δελ κπνξεί λα απνζπάζεη ηε ζθέςε ηνπ απφ ην δηαδίθηπν, αθφκα θαη φηαλ δελ είλαη ζε ζχλδεζε κε απηφ.

7 ΠΟΟΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΝΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Ννξβεγία : 4% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε θαη 19% ζε θίλδπλν (Bakkan et al., 2008) Φηλιαλδία: 5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε. (Kaltiala-Heino et al., 2004) Νφηηα Κνξέα: 1.6% - 10% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε: 10 ζάλαηνη ζε ηληεξλέη θαθέ απφ θαξδηναλαπλεπζηηθά αίηηα, βξέθνο 4 κελψλ πέζαλε κφλν ηνπ, φηαλ νη γνλείο ηνπ έπαηδαλ δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ζε ηληεξλέη θαθέ. (Park et al., 2009.) Σαηγνπάλ: 7.5% ησλ εθήβσλ ζε εμάξηεζε.(siomos et al., 2008) Κίλα: 96% ησλ εθήβσλ ρξεζηκνπνηνχλ Η/Τ θαη 13,7 % ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη. (Leund et al., 2009) ΗΠΑ: 9-15 εθαηνκκχξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαζεκεξηλά, ελψ 8% ησλ ζπνπδαζηψλ θνιεγίσλ ρξεηάδεηαη ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα θαη αληίζηνηρα ζηελ Ιαπσλία: 1,5 εθαηνκκχξην έθεβνη ρξεηάδνληαη βνήζεηα. (Wieland et al., 2005)

8 (έρεσνες) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ - 1-8,2% ησλ εθήβσλ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ζην δηαδίθηπν (κ.ε. 14,8 έηε) - 26% αλαθέξνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε θαη 8% ρξήζε >20 ψξεο εβδνκαδηαίσο. - Σα αγφξηα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα. - 18,2% παξνπζηάδνπλ ζπρλά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε δηαδηθηχνπ - Ο πην ζπρλφο ιφγνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηα παηρλίδηα % ησλ κεηερφλησλ ζε έξεπλα είραλ δερηεί απεηιέο κέζσ δηαδηθηχνπ (cyber bulling victims). - Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. - Υξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ >10 ψξεο εβδνκαδηαίσο έρεη ζπζρεηηζζεί κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ππεξβνιήο θαη επαθφινπζσλ πξνβιεκάησλ. - Η ελαζρφιεζε κε ην δηαδίθηπν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ απνδεηθλχεηαη πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο έλαληη ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο. - Τπήξμε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήοππεξθηλεηηθφηεηαο. - Θεηηθέο ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ θαη κεηαμχ ρξήζεο δηαδηθηχνπ θαη παξαβαηηθφηεηαο, θαζψο θαη αλάπηπμεο δπζιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο.

9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ - Αλ ππνθέξεηε απφ άγρνο, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κέζν γηα λα ζαο απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο θφβνπο. - Αλ βηψλεηε θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κηα απφδξαζε, αιιά ππεξβνιηθφο ρξφλνο ελαζρφιεζεο ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζην ζηξεο, ηελ απνκφλσζε θαη ηε κνλαμηά. - Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε άιιε εμάξηεζε, φπσο ηα λαξθσηηθά, ην αιθνφι, ηα ηπρεξά παηρλίδηα, θαη ην ζεμ είζηε επάισηνη γηα εζηζκφ ζην δηαδίθηπν. - Aλ δελ ππάξρνπλ ππνζηεξηθηηθά θνηλσληθά δίθηπα ( νηθνγέλεηα, θίινη θηι) ην δηαδίθηπν κπνξεί λα απνηειέζεη ηξφπν θαζηέξσζεο λέσλ ζρέζεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο, ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο άιινπο. - Αλ είζαη έθεβνο, ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ζε θάλεη λα αηζζάλεζαη πην άλεηα απφ φ, ηη κε ηνπο αιεζηλνχο θίινπο ή ηηο ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο δσήο, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο παγίδεο. - Αλ είζηε ιηγφηεξν θηλεηηθά ή θνηλσληθά δξαζηήξηνη άηνκα ( είλαη δχζθνιν λα θχγεηε απφ ην ζπίηη) ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ζαο παηδεχζεη. - Αλ δείηε ζε ζπλζήθεο stress, ην δηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθνχθηζε, κπνξεί φκσο λα έρεη θαη αληηπαξαγσγηθφ απνηέιεζκα,ηα επίπεδα ηνπ stress κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά πνιχ κε ηε πνιχσξε on line έθζεζε.

10 ΠΡΟΓΗΑΘΔΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Σν θαηλφκελν είλαη ζπρλφηεξν ζηα αγφξηα, ζε κνλνγνλετθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο, ζε παηδηά κε θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα ή ππεξθηλεηηθφηεηα. Οη λέεο θνηλσληθέο δνκέο (αχμεζε ησλ δηαδπγίσλ, κηθξέο νηθνγέλεηεο ζε κεγάιεο θνηλσλίεο, κνλαμηά, απνπζία επίβιεςεο απφ ηνπο γνλείο ) ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο: Έλα άηνκν κπνξεί λα πινεγείηαη ζην δηαδίθηπν γηα λα απνθχγεη ηελ νηθνγελεηαθή ζχγθξνπζε. Κνηλσληθνί ιφγνη: Κάπνηνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζνχζαλ λα γλσξίζνπλ αλζξψπνπο απεπζείαο. Η ζπκπεξηθνξά ησλ ζπλνκειίθσλ ελζαξξχλεη ηε αιφγηζηε ρξήζε δηαδηθηχνπ. Σα δηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαδηθηχνπ, (chat rooms, ην θαη ηα δηαδξαζηηθά παηρλίδηα), νδεγνχλ πην εχθνια ζηελ εμάξηεζε ζε ζρέζε κε ηελ απιή κνλαρηθή πινήγεζε

11 ΠΡΟΓΡΟΜΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Υάλεηαη ε αίζζεζε ηνπ πσο πεξλά ν ρξφλνο, ελψ ν ρξήζηεο είλαη on line θαη πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην δηαδίθηπν απφ φ,ηη αξρηθά είρε σο πξφζεζε. Αίζζεζε εξεζηζκνχ φηαλ ε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν δηαθνπεί απφηνκα. Πξφβιεκα ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ζηελ εξγαζία ή ζην ζπίηη. Παξακέιεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Αίζζεζε φηη θαλείο δελ ηνλ θαηαιαβαίλεη, εθηφο απφ ηνπο on line θίινπο ηνπ. Αίζζεκα ελνρήο γηα ην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην internet. Γηακαξηπξίεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπ ρξήζηε γηα ην θιείζηκν ηνπ ππνινγηζηή. Γηαπίζησζε ςεπδψλ δηθαηνινγηψλ γηα ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή. Αίζζεκα επθνξίαο φηαλ ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ζην Γηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο δηαζθέδαζε ή γηα ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε. Πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ ζην Internet, αιιά ρσξίο απνηέιεζκα.

12 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ τουλάχιστον 3 από τα παρακάτω Παξακνλή on-line γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην πξνηηζέκελν. Καηαλάισζε ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ ή θαη ρξήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ην δηαδίθηπν (ινγηζκηθφ, ζθιεξνί δίζθνη θ.ιπ). Έθπησζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ζε θνηλσληθφ, νηθνγελεηαθφ, πξνζσπηθφ επίπεδν, παξακέιεζε πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη πγηεηλήο, απψιεηα χπλνπ, ελδννηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο, ζρνιηθή απνηπρία). πλέρηζε ρξήζεο παξά ηελ γλψζε ηεο παξαπάλσ έθπησζεο. πκπηψκαηα ζπλδξφκνπ απφζπξζεο, φπσο ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε, εθνχζηα ή αθνχζηα θίλεζε δαθηπινγξάθεζεο, άγρνο, έκκνλε ζθέςε γηα ην Internet. Υξήζε Γηαδηθηχνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζπκπηψκαηα απφζπξζεο.

13 ΖΛΗΚΗΑΚΔ ΟΜΑΓΔ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη επηηξέπεηαη κφλν γηα εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, παξνπζία ησλ γνλέσλ θαη φρη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Μπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ πξψηκε εθεβεία (10-14 εηψλ),ελψ είλαη πην ζπρλή ζηε κέζε εθεβεία (15-17 εηψλ), θαηά ηελ νπνία νη έθεβνη πεηξακαηίδνληαη θαη ζηαδηαθά απηνλνκνχληαη, θαζψο θαη ζηελ φςηκε εθεβεία (> 17 εηψλ). Οη πεξηζζφηεξνη εμαξηεκέλνη έθεβνη αζρνινχληαη κε «παηρλίδηα», ζην ζπίηη ή ηα internet cafe. Μπνξεί λα ζηακαηήζνπλ ην ζρνιείν, λα απνκνλσζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο, λα είλαη επηζεηηθνί κε ηνπο γνλείο, λα θιέβνπλ ρξήκαηα απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα «παίδνπλ», λα δνπλ ζε έλα δσκάηην, λα απνθεχγνπλ ην θαγεηφ ή ην αληίζεην, λα κελ γπκλάδνληαη θαη λα κελ θνηκνχληαη γηα 24σξα. Μπνξεί αθφκε λα κελ αιιάδνπλ ξνχρα, λα παξακεινχλ ηελ πγηεηλή ηνπο θαη ηελ θαζαξηφηεηα.

14 Δ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΟΗ ΔΦΖΒΟΗ!!! άπεηξνη ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, πεξίεξγνη, απνκνλσκέλνη ή κνλαρηθνί πνπ αλαδεηνχλ απεγλσζκέλα πξνζνρή θαη ζηνξγή, επηζεηηθνί ή επαλαζηαηηθνί πνπ επηδηψθνπλ λα δήζνπλ αθξαίεο εκπεηξίεο, ζε ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα.

15 - ζπλερήο πινήγεζε, αγνξέο κέζσ Ιnternet - δηαδηθηπαθά- ζηξαηεγηθά ειεθηξνληθά παηρλίδηα, - δηαδηθηπαθέο ζρέζεηο κέζσ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (msn, chat, facebook, skype θ.α.), - ειεθηξνληθφο ηδφγνο, ΔΞΑΡΣΖΖ Δ ΣΗ ; - αλαδήηεζε εξσηηθνχ ζπληξφθνπ, ζεμ ζην δηαδίθηπν - αλαδήηεζε θαη δηαθίλεζε πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ - ςπραλαγθαζηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ.

16 ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 92% είλαη κέιε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ Γίθηπν Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (ΓΚΓ) 39.4% ησλ εθήβσλ αλαθέξνπλ ελαζρφιεζε ηνπιάρηζηνλ 2 ψξεο εκεξεζίσο Υξήζε ΓΚΓ πεξηζζφηεξν απφ 2 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζζεί κε ην χλδξνκν Δμάξηεζεο Γηαδηθηχνπ (ΔΓ) Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα Πεξηζζφηεξνη απφ 500 δηαδηθηπαθνί θίινη ζπλδένληαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα αλάπηπμε ΓΓ

17 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ - ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ- ΣΕΟΓΟ 61.8% αζρνινχληαη κε ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα. Ο η έθεβνη πνπ παίδνπλ ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα έρνπλ δηπιάζηα πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ΓΓ. Η ελαζρφιεζε κε ειεθηξνληθά ή δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πεξηζζφηεξν απφ 2,6 ψξεο εκεξεζίσο, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ΓΓ (p<0.001). 5.9% αζρνινχληαη κε ηπρεξά παηρλίδηα ζην δηαδίθηπν (ηδφγν). Η εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ζηα on line ηπρεξά παηρλίδηα, ηα έρνπλ θαηαζηήζεη πνιχ πην πξνζηηά. On line ή εηθνληθέο ραξηνπαηθηηθέο ιέζρεο είλαη αλνηρηέο φιε ηελ εκέξα, θάζε κέξα γηα νπνηνλδήπνηε έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Η Ρνπκαλία θαη ε Διιάδα έρνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηδφγνπ ζην δηαδίθηπν.

18 ON LINE ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΗΚΔ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ Καηαλαγθαζκνί, φπσο νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο ή on line δεκνπξαζίεο θαη ςψληα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ νηθνλνκηθά αιιά θαη θνηλσληθά επηδήκηα, φπσο ηα on line ηπρεξά παηρλίδηα. Οη εζηζκέλνη απφ ην ebay, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα μππλήζνπλ θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε γηα ηα ηειεπηαία ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο. Μπνξνχλ λα αγνξάζνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά, απιά γηα λα δήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο ζε δεκνπξαζία.

19 ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ Έλαο απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε πινήγεζε ζην δηαδίθηπν είλαη ε επαπεηινχκελε πξνζβνιή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ θνληηλψλ ηνπο πξνζψπσλ (γνλείο, ινηπνί ζπγγελείο, θίινη). Η πξνζβνιή πξνέξρεηαη απφ ηξίηνπο, νη νπνίνη ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ηα νπνία «απνζπνχλ» απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ζθνπνχο είηε λφκηκνπο (πρ εκπνξηθνχο), είηε παξάλνκνπο (πρ απαγσγέο, ιεζηείεο, πξνζειπηηζκφ θαη άιιεο αμηφπνηλεο πξάμεηο). Απφ έξεπλα δηαπηζηψζεθε πσο ην 31% ησλ αγνξηψλ θαη ην 27% ησλ θνξηηζηψλ δεκνζίεπζαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν. Σν 20,3% ησλ εθήβσλ γλσζηνπνίεζαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζην πξνθίι θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην 20% δεκνζίεπζε πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο, ην 13,1% αλέθεξε ην επψλπκν ηνπ ζην δηαδίθηπν, 7,7% αλέθεξε ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά, 3% δεκνζίεπζε ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπ θαη ην 1,2% ηελ δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ

20 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΠΟΠΛΑΝΖΖ 63% επηθνηλσλεί κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν 45.7% απφ απηνχο πνπ επηθνηλσλνχλ κε αγλψζηνπο ζην δηαδίθηπν, έρνπλ ζπλαληήζεη θάπνηνλ πνπ γλψξηζαλ ζην δηαδίθηπν θαη 9.3% δειψλνπλ φηη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή. Σν 50% ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ηαθηηθά on line, ιέλε ςέκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπο, ην βάξνο ηνπο, ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ή ην θχιν. ηφρνο είλαη λα θεξδίζεη ν ελήιηθαο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εθήβνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπκθσλεζεί ζπλάληεζε ή απνζηνιή πξνζσπηθψλ θσηνγξαθηψλ ή βίληεν. Όηαλ νη on line θίινη ζπλαληηνχληαη θαη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλάδεη κε ηε ςεθηαθή κπνξεί λα επέιζεη δπλαηή ζπλαηζζεκαηηθή απνγνήηεπζε. Ο θίλδπλνο δηαδηθηπαθήο απνπιάλεζεο είλαη πςειφηεξνο ζηηο Ρνπκαλία, Γεξκαλία θαη Πνισλία, ελψ ε Διιάδα έρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ. Η πξάμε ηηκσξείηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 348Β Π.Κ., φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008.

21 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΑΡΔΝΟΥΛΖΖ- ΔΚΦΟΒΗΜΟ (CYBERBULLYING) Δπαλαιακβαλφκελε παξελφριεζε θαη εθθνβηζκφο: κελχκαηα κε πξνζβιεηηθφ πεξηερφκελν, θαθφβνπιε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ κε ζθνπφ ηελ παξελφριεζε, δηάδνζε θεκψλ θαη ςεπδψλ γεγνλφησλ κε ζθνπφ ηε δπζθήκηζε, αλψλπκεο θιήζεηο θαη κελχκαηα κε ζθνπφ ηε πξφθιεζε θφβνπ θαη ηαξαρήο. Άκεζνο εθθνβηζκφο: αξθαζκφο, αξλεηηθά ή κεησηηθά ζεμνπαιηθά ή ξαηζηζηηθά ζρφιηα, παξαηζνχθιηα, θνξντδία, απεηιέο, άζεκλεο θηλήζεηο Έκκεζνο εθθνβηζκφο: δηάδνζε θεκψλ θαη θνηλσληθή απνκφλσζε πζρεηηθφο εθθνβηζκφο: θαηαζηξνθή ηεο θήκεο ή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκειήθνπο * 21.9% αλαθέξνπλ θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ. Η ηάζε απηή αθνξά θπξίσο ηα θνξίηζηα, ελψ 53.5% απφ απηνχο πνπ αλαθέξνπλ θάπνηα εκπεηξία δηαδηθηπαθνχ εθθνβηζκνχ δειψλνπλ φηη απηφ ηνπο έβιαςε.

22 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηελ απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά γλσζηνπνηψληαο θαη ηξφπνπο απηνθηνλίαο. Οη δηαδηθηπαθέο απηνθηνλίεο ζπκβαίλνπλ κε ζχκθσλε γλψκε δπν ή πεξηζζφηεξσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζπλαηλνχλ λα δηαπξάμνπλ ηαπηφρξνλα απηνθηνλία ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν -θπξίσο ζε chat-rooms - θαη πξνθαζνξηζκέλε ψξα. Καηά κέζν φξν, ζρεδφλ 60 άλζξσπνη απηνθηνλνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ θάζε ρξφλν. Έξεπλεο απνθαίλνληαη πσο ππάξρνπλ ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθξηηά ζε εθήβνπο πνπ επηδηψθνπλ λα απηνθηνλήζνπλ: α) πξνέξρνληαη απφ δηαιπκέλεο νηθνγέλεηεο (δηαδχγην ή ζάλαηνο γνλέσλ), β) έρνπλ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ ή απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο, γ) έρνπλ ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, δ) θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε) έρνπλ ηζηνξηθφ απηνθηνληθήο ζπκπεξηθνξάο ή απηνθαηαζηξνθήο. Πεξηζζφηεξεο απφ ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν. αλαθέξνπλ ηξφπνπο απηνθηνλίαο κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο. Σα αγφξηα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο απηνθηνλίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ιηγφηεξν απφ άιιεο πεγέο. Ο απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλνο ζε φζνπο εθήβνπο δήισζαλ φηη ληψζνπλ κφλνη θαη απειπηζκέλνη. Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ εθήβνπ: Α) γεγνλφηα δσήο (αλεξγία, ζρνιηθφο εθθνβηζκφο) θαη Β) ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (απνκνλσκέλνο κε ρακειή απηνεθηίκεζε, θαηαζιηπηηθφο, επηζεηηθφο θαη ηειεηνκαλήο).

23 ΗΣΟΔΛΗΓΔ ΔΞΟΤΑΛΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ Χο sexting: νξίδεηαη σο ε πξάμε απνζηνιήο, ιήςεο ή δηαηήξεζεο κελπκάησλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ κε θσηνγξαθηθφ ή νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ είηε άιινπ κέζνπ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 58.8% έρεη εθηεζεί ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν 32.8% ησλ εθήβσλ πνπ εθηέζεθαλ ζε ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν, δειψλνπλ φηη απηή ε εκπεηξία ήηαλ ηξαπκαηηθή Η ηάζε απηή αθνξά πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα Η ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ζε αξρείν ηεο εηθφλαο πξνζψπνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζή ηνπ ζπληζηά παξάβαζε ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Ν. 2472/1997).

24 ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΗΑ ηζηνζειίδεο δηαθίλεζεο παηδηθνχ πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, εηήζηνο ηδίξνο > , ζηελ Διιάδα νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη πνπ «θηινμελνχλ» παηδηθφ πνξλνγξαθηθφ πιηθφ απμάλνληαη ξαγδαία απφ ην 2001 θαηά 350%, ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο (chat-rooms) ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ( ) ζε νκάδεο ζπδήηεζεο (newsgroup) ηελ Διιάδα ζηηο ειηθίεο εηψλ 26% ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ, 19,5% (πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα) επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ην 42,5% απηψλ > 2 ψξεο θαζεκεξηλά).

25 ΠΑΗΓΟΦΗΛΗΑ ζηα δσκάηηα ζπλνκηιίαο κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ κέζσ forum (π.ρ. ππνζηήξημεο απφ ζπλνκήιηθνπο γηα αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ) κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ( ) κέζσ νκάδσλ ζπδήηεζεο (newsgroup) Οη παηδφθηινη πξνζπαζνχλ λα παξαζχξνπλ ζηαδηαθά ην ζχκα ηνπο δείρλνληαο πξνζνρή θαη ζηνξγή. Αθνχλ θαη θαηαλννχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ραξίδνπλ δψξα (θπξίσο ςεθηαθά), καζαίλνπλ ηε κνπζηθή θαη ηα ρφκπη πνπ ελδηαθέξνπλ ηα παηδηά. ηαδηαθά εηζάγνπλ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο, πξνβάιινπλ ζεμνπαιηθά αθαηάιιειν πιηθφ Δπηδηψθνπλ επίκνλα λα ζπλαληεζνχλ πξφζσπν κε πξφζσπν. ηελ Διιάδα, ην 20% ησλ εθήβσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πξνζεγγίδνληαη θάπνηα ζηηγκή απφ παηδφθηινπο. Η Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηνλ Ινχλην ηνπ 2010 θαηέγξαςε πάλσ απφ παηδφθηινπο ζηελ Διιάδα.

26 ε λνκνζεζία: Ν. 3064/2002 πξψηε θνξά εηζήρζε ζηνλ Διιεληθφ Πνηληθφ Κψδηθα ην άξζξν 348Α, ην νπνίν αθνξνχζε ζηε «δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ. Η πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο πνηληθνπνηείηαη κε βάζε ην άξζξν 337 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα: χκθσλα κε φζα νξίδεη ε δηάηαμε ζηελ παξάγξαθν 3 πνπ πξνζηέζεθε κε ην Ν. 3727/2008: Ελήιηθνο, ν νπνίνο κέζσ δηαδηθηύνπ ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, απνθηά επαθή κε πξόζσπν πνπ δελ ζπκπιήξσζε ηα 15 έηε θαη κε ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο αζειγείο, πξνζβάιιεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλειίθνπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δύν εηώλ. Αλ ε πξάμε ηειείηαη θαηά ζπλήζεηα ή αλ επαθνινύζεζε ζπλάληεζε, ν ελήιηθνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ. ην πνηληθφ ελδηαθέξνλ βξίζθνληαη ε δηαθίλεζε παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, ε πξνζέιθπζε παηδηψλ γηα γελεηήζηνπο ιφγνπο, ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη ε πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηα, ε πξνηξνπή ζε απηνθηνλία (άξζξν 301 Πνηληθνχ Κψδηθα) θαη ν θπβεξλνεθθνβηζκφο (cyber bullying).

27 ΤΜΠΣΧΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Ο ππεξβνιηθφο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Η έιιεηςε χπλνπ, θνχξαζε, ζρνιηθή βαζκνινγία ζε πηψζε, κεησκέλε απφδνζε ζηε δνπιεηά, απάζεηα. Μεησκέλε ελαζρφιεζε κε θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σν άηνκν κπνξεί λα ιέεη ςέκαηα γηα ην ρξφλν πνπ πέξαζε ζην δηαδίθηπν ή λα αξλείηαη φηη έρεη πξφβιεκα. Σν άηνκν κπνξεί λα είλαη νμχζπκν φηαλ είλαη εθηφο δηαδηθηχνπ ή ζπκσκέλν πξνο νπνηνλδήπνηε ακθηζβεηεί ην ρξφλν ηνπ ζην δηαδίθηπν.

28 ΧΜΑΣΗΚΑ ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Ξεξνθζαικία κπσπία Κεθαιαιγίεο, εκηθξαλίεο Αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ή απψιεηα βάξνπο Καηάζιηςε, άγρνο, απνκφλσζε Μείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο Γηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία, παρπζαξθία). χλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλα απφ ηελ ππεξθφπσζε ησλ ρεξηψλ, απφ ηελ ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ χπλνπ Παζήζεηο ζε νζηά θαη κχεο Μεησκέλε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα Παξακέιεζε πξνζσπηθήο πγηεηλήο

29 ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Αληθαλφηεηα δηαθνπήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή Ακέιεηα νηθνγέλεηαο θαη θίισλ Ληγφηεξε επέλδπζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Αίζζεκα θελνχ, θαηάζιηςεο, επεξεζηζηφηεηαο φηαλ δελ ππάξρεη Η/Τ αίζζεκα επθνξίαο κπξνζηά ζηνλ Η/Τ. Φέκαηα ζηνπο θαζεγεηέο ή ζηελ νηθνγέλεηα γηα ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο Υάζηκν ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ Κνηλσληθή Φνβία Φφβνο θνηλσληθψλ πιαηζίσλ ή θφβνο επίδνζεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο Γηαηαξαρή ηεο Πξνζσπηθφηεηαο Απνθπγή δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ Καηάζιηςε κείσζε ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ έμσ θφζκν, αηζζήκαηα ιχπεο, ιήζαξγνπ, δηαηαξαρή ζηνλ χπλν θαη ζηελ φξεμε γηα θαγεηφ

30 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηελ «έξεπλα» παξά ζηελ νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο. Αηέιεησηεο εξγαζίεο. Αληθαλφηεηα ζηελ ζπγθέληξσζε φηαλ πξφθεηηαη γηα δηδαζθαιία ζηελ πξαγκαηηθή δσή Υακειή βαζκνινγία Υάλνπλ καζήκαηα απφ ην ζρνιείν ιφγσ μελπθηηνχ ζην δηαδίθηπν - θνχξαζε

31 ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα, κε ηνπο θίινπο Σα παηδηά απνμελψλνληαη, έιιεηςε θνηλσληθφηεηαο Σα παηδηά δελ επηβιέπνληαη Έκθαζε θαη ελδηαθέξνλ ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα Δλαιιαγέο δηάζεζεο θαη άγρνπο Αθαηάιιειεο ζρέζεηο Αληηδξαζηηθφηεηα θαη αλππαθνή

32 ΑΠΧΣΔΡΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Κνηλσληθή απνκάθξπλζε, απνκφλσζε, απνγνήηεπζε απφ ηελ δσή Πεξηνξηζκφο δεκηνπξγηθνχ ρξφλνπ, δεχηεξε δσή ζην δηαδίθηπν Καηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε, ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο, παξνξκεηηθφηεηα, επηζεηηθφηεηα, εγθιεκαηηθφηεηα, ςπραλαγθαζηηθφηεηα, απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ρνιηθή απνηπρία, ρακειή επίδνζε, δηαηαξαρέο χπλνπ, κεησκέλε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ρακειή πνηφηεηα δσήο Έθζεζε ζε εζηζηηθέο νπζίεο (αιθνφι, λαξθσηηθά θαη θάπληζκα). χλδξνκν ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάζπαζεο πξνζνρήο ρηδνθξέλεηα

33 Σν 26,5% φζσλ ζπρλάδνπλ ζηα internet θαθέ απνδεηθλχεηαη εμαξηεκέλν, θαζψο δαπαλνχλ 6-7 ψξεο ηελ εκέξα «θνιιεκέλνη» κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Σν 40% ησλ λέσλ ρξεζηψλ παίδνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παηρλίδηα βίαο, ελψ ην 30% αλαδεηά ηελ επηθνηλσλία ζηα δσκάηηα ζπλνκηιηψλ (chat rooms), ιηγφηεξνη βιέπνπλ βίληεν, ελψ ζεκαληηθφ πνζνζηφ έρνπλ νη επηζθέςεηο ζε ηζηνζειίδεο πνξλνγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σν 28% αλαθέξεη πσο ληψζεη κειαγρνιία φηαλ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ην 48,6% δειψλεη πσο αηζζάλεηαη κνλαμηά θαη απφ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ην 57,3% δελ ζέιεη λα εξγαζηεί. Σν 15% ησλ γνλέσλ αλαθέξεη δπζθνιία λα ρεηξηζηεί ην γεγνλφο φηη ην παηδί ηνπο αζρνιείηαη ζπλερψο κε ηνλ ππνινγηζηή παίδνληαο παηρλίδηα.

34 Οη πεξηζζφηεξνη λένη πνπ ηείλνπλ ή είλαη ήδε εμαξηεκέλνη, καζεηέο θαη θνηηεηέο παξνπζηάδνπλ ρακειή απφδνζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο ζε πνζνζηφ 90%, αχμεζε ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο, παξνπζηάδνπλ κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Οη θνηηεηέο πνπ ζπνπδάδνπλ γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνυπνζέηνπλ κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, παξνπζηάδνπλ δηπιάζην πνζνζηφ, εμάξηεζεο απφ ην δηαδίθηπν (16%), απφ θνηηεηέο πνχ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη. Η παξαηεηακέλε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηα παηδηά, ηεο ηειεφξαζεο θαη ησλ video games ζπλδένληαη: κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ παηδηθή παρπζαξθία, ην θάπληζκα απφ κηθξή ειηθία θαη ηελ εκπινθή ζε επηθίλδπλεο ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο.

35 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο νδεγνχλ ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ ηα νπνία απφ κηθξή ειηθία ζα πξέπεη λα ηίζεληαη θαη λα ηεξνχληαη. Ο επηηξεπόκελνο ρξόλνο νζόλεο (screen time) θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία δελ μεπεξλά δηεζλώο ηηο 2 ώξεο ηελ εκέξα! Ο εβδνκαδηαίνο ρξόλνο ζην internet <10 ώξεο.

36 ΑΡΥΔ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ TH ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ Αλαδήηεζε ππνζηήξημεο από εηδηθνύο είλαη ην πξψην θαζνξηζηηθφ βήκα. Αλ ην παηδί ή ν έθεβφο παξνπζηάδεη ζπκπηψκαηα εμάξηεζεο ή ν ρξφλνο πνπ αζρνιείηαη κε ην ίληεξλεη απμάλεηαη θαζεκεξηλά ψζηε λα κελ κπνξεί λα ειέγμεη ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ θαη λα «απνκαθξχλεηαη» απφ θνηλσληθέο, ζρνιηθέο, πξνζσπηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο έρεη αλάγθε ππνζηήξημεο απφ εηδηθνχο. Η πιήξεο απνθπγή ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη κε ξεαιηζηηθφο ζθνπφο. Σν δηαδίθηπν είλαη πηα αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θνηλσληθήο, εθπαηδεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κε κέηξν. Ελίζρπζε ησλ παξαγόλησλ πνπ βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλζαξξχλνληαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε εθπαίδεπζε, ε ζπλαλαζηξνθή κε θίινπο, ε ελαζρφιεζε κε άιια ρφκπη ηα νπνία κπνξεί λα ην ελδηαθέξνπλ. Δληζρχνληαη νη δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο ηνπ εθήβνπ θαη δηεξεπλνχληαη ηπρφλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηνλ εζηζκφ ή ηελ ζπκπεξηθνξά θαηάρξεζεο.

37 ΜΔΑ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ ε θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε, ην γλσζηηθφ- ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν ζεξαπείαο, ε ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγέλεηα, νη νκάδεο απεμάξηεζεο θαη, ν ξφινο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο. Σν πξψην Κέληξν Απεμάξηεζεο ιεηηνχξγεζε ην 1995, ζηελ Πελζπιβάληα ησλ Η.Π.Α., ελψ ηελ ίδηα ρξνληά ν Νενυνξθέδνο ςπρίαηξνο Ivan Goldberg, ελ κέξεη αζηεηεπφκελνο, πηνζέηεζε πξψηνο ηνλ φξν Internet addiction.

38 Η θηλεηνπνηεηηθή ζπλέληεπμε είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηνλ ρεηξηζκφ ηεο άξλεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπηδηψθεηαη ε επίγλσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ππεξβνιηθήο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ε αλαγλψξηζε «εθιπηηθψλ» παξαγφλησλ, θηλεηνπνίεζε ηνπ αηόκνπ γηα κείσζε ηε ρξήζεο ζε ξεαιηζηηθό επίπεδν θαη δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ πγηώλ ζπκπεξηθνξώλ. Τπνζηήξημε πξνζθέξεηαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη νη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηε ρξήζε ηνπ Δηαδηθηύνπ από ηα παηδηά ηνπο, είλαη λα γλσξίζνπλ νη ίδηνη ην κέζν. Σα πξνγξάκκαηα βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο (ηαθηηθέο πεηζαξρίαο, γνληθφο έιεγρνο, δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο), ελψ επηδηψθεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ νξίσλ θαη ηεο εζσηεξηθήο ηεξαξρίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ε δηακφξθσζε ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θ.ά.

39 Οη νκάδεο απεμάξηεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πξαθηηθέο ησλ νκάδσλ απεμάξηεζεο απφ άιινπο εζηζκνχο, ή βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο. ηε θαξκαθνζεξαπεία, απνηειεζκαηηθή είλαη ε ρξήζε ηεο εζηηαινπξάκεο, έρεη πξνηαζεί ε λαιηξεμφλε θαη ε κεζπιθεληδάηε ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ) θαη εζηζκφ ζε δηαδηθηπαθά παηρλίδηα. ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο δε δηαθφπηεηαη ε ρξήζε, αιιά ν έθεβνο καζαίλεη λα ζέηεη φξηα ζηε ρξήζε θαη λα αξρίζεη θαη πάιη ηελ ελαζρφιεζε κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Η παξαθνινύζεζε θάζε πεξίπησζεο γίλεηαη από ηεηξακειή νκάδα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ παηδίαηξνο, παηδνςπρίαηξνο, παηδνςπρνιόγνο θαη νηθνγελεηαθόο ζύκβνπινο.

40 ΚΔΝΣΡΑ ΑΠΔΞΑΡΣΖΖ Δηδηθφ ηαηξείν γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ εζηζκφ ζην Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο. Μνλάδα απεμάξηεζεο «18 άλσ» ηνπ Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο. ΥΡΖΗΜΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ Γίσμε ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο Αλνηθηή γξακκή γηα ην παξάλνκν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν Διιεληθφο θφκβνο αζθαινχο δηθηχνπ Διιεληθφο θφξνπκ γηα ηνχο How to keep safe while chatting online Οξγαληζκφο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ Παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν Διιεληθή εηαηξεία κειέηεο ηεο δηαηαξαρήο εζηζκνχ ζην δηαδίθηπν

41 ΤΠΟΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ Η ππνηξνπή ζε εζηζηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζπλεζηζκέλε, νπφηε κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη θαη ε πξνεηνηκαζία γηα ην ελδερφκελν. Είλαη ζεκαληηθό γηα ην άηνκν λα εληνπίζεη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππξνδνηήζνπλ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη λα αλαπηύμεη ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ. Η αιιαγή πεξηβάιινληνο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ έρεη θάλεη ην άηνκν κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Η ζεξαπεία δεχγνπο θαη ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζα βνεζήζεη αλ ν ρξήζηεο θαηαθεχγεη ζην δηαδίθηπν γηα λα μεθχγεη απφ πξνβιήκαηα πνπ έρεη κε ην ζχληξνθν θαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή αλ ε εμάξηεζή ηνπ έρεη δηαηαξάμεη ηε ζπδπγηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπ δσή.

42 ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΔΠΔΗ: Απφ κηθξή ειηθία πξέπεη λα ηίζεληαη φξηα. Όζν ην παηδί κεγαιψλεη, ηα φξηα λα ζπδεηνχληαη, ψζηε λα ιακβάλεηαη ε γλψκε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. Δλαζρφιεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ. Καιφ είλαη λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζην ηληεξλέη, καδί κε ηα παηδηά ηνπο. Ο ππνινγηζηήο λα ηνπνζεηείηαη ζε θνηλφρξεζην ρψξν, ψζηε λα κε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ηνπ παηδηνχ θαη λα ππάξρεη έιεγρνο. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα επηβξάβεπζε ή ηηκσξία. Να ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά θίιηξα (απφ ηνπο γνλείο) γηα ηηο επηβιαβείο ηζηνζειίδεο. Αλνηθηφ θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη εξσηήζεηο γηα ην αλ ππήξμε θάπνην πξφβιεκα θαηά ηελ ρξήζε (π.ρ. παξελφριεζε). Δλεκέξσζε ησλ παηδηψλ κε απιά ιφγηα απφ κηθξή ειηθία γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. Αλ παξαηεξεζεί ππεξβνιηθή ρξήζε ή θαη ζπκπεξηθνξέο εζηζκνχ αλαδήηεζε βνήζεηαο.

43 Ο ΥΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ Να ζπδεηά κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Να κελ κνηξάδεηαη ηνπο θσδηθνχο ηνπ, λα βάδεη ζχλζεηνπο θσδηθνχο, λα ηνπο αιιάδεη ζπρλά θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην θσδηθφ γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Να δηαιέγεη αλαγλσξηζηηθφ φλνκα πνπ λα κελ απνθαιχπηεη πξνζσπηθά ζηνηρεία. Αλ αληηιεθζεί φηη έρνπλ θιέςεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, λα επηθνηλσλεί κε ηελ Γίσμε Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη λα ην αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κέζσ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο. Να κε δεκνζηεχεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο ή κε θίινπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη λα θαηαλνήζεη πσο νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία δεκνζηεχεη ζα είλαη δηαζέζηκε θαη ζε άιινπο ρξήζηεο πνπ ελδερνκέλσο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα κε λφκηκν ζθνπφ. Να ζπκάηαη πσο νη άιινη ζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο ζην κπνξεί λα κελ είλαη απηφ πνπ ιέλε θαη λα ζπκάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ είλαη ειεγρφκελεο θαη πσο πνιιέο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο θαη παξάλνκεο πιεξνθνξίεο. Να κε κηιάεη θαη λα απνθεχγεη ζπλαληήζεηο κε άγλσζηνπο ρξήζηεο θαη λα αλαθέξεη ζε άηνκα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε ελφριεζε ππνζηεί θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ ζην δηαδίθηπν. Να κελ απαληά πνηέ ζηηο πξνθιήζεηο. Να γλσξίδεη φηη ν βξαδηλφο χπλνο είλαη αλαληηθαηάζηαηνο νπφηε δελ πξέπεη λα ηνλ θαζπζηεξεί.

44 ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΔΞΑΡΣΖΖ

45 ΥΟΛΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ - Δθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ - Παξνρή δηαδηθηχνπ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, κε password/login θαη κέγηζην ρξφλν ρξήζεο (π.ρ. 1 ψξα /εκέξα). Να ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα πνπ απαγνξεχνπλ ηελ είζνδν ζε αθαηάιιειεο ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη. - Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ην θαηλφκελν θαη ηα ζεκεία αλαγλψξηζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο ρξήζεο - Ύπαξμε ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ κε εθπαίδεπζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάρξεζεο δηαδηθηχνπ - Πξναγσγή ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή σο εξγαιείν κειέηεο θαη ελεκέξσζεο, θαη φρη απνθιεηζηηθά ζαλ κέζν ςπραγσγίαο

46 ΠΗΣΗ-ΓΟΝΔΗ - Η πνηνηηθή ζρέζε κε ηνπο γνλείο, ν ρξφλνο πνπ νη γνλείο αθηεξψλνπλ ζηα παηδηά θαη ε ελαζρφιεζε ηνπο ζην internet καδί κε ηα παηδηά κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ. - Η ζπλαηζζεκαηηθή θάιπςε ησλ παηδηψλ, ε θαιή ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία φισλ ησλ κειψλ νδεγνχλ ζε ζσζηή εθαξκνγή ΟΡΙΧΝ κέζα ζην ζπίηη, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξνχληαη (νη ελνρηθνί γνλείο αδπλαηνχλ λα βάινπλ φξηα).

47 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - Να ζπδεηεζεί αλ ρξεηάδεηαη φξην ειηθίαο γηα ηελ είζνδν ζε internet cafes. - Φίιηξα θαη φξην ρξήζεο (π.ρ. 2-3 ψξεο ζε εκεξήζηα επίζθεςε) ζε internet cafes - Δλεκέξσζε γνλέσλ θαη παηδηψλ κε ζρεηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο γηα ην θαηλφκελν, ηηο κνλάδεο ελεκέξσζεο θαη αληηκεηψπηζεο, ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηειεθσληθέο γξακκέο θ.α. - Παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αζθαιή ρξήζε δηαδηθηχνπ κε έληππν πιηθφ ζε κέξε πνπ ζπρλάδνπλ νη έθεβνη, θαζψο θαη απφ ηζηνζειίδεο πνπ επηζθέπηνληαη.

48 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ - Δλεκέξσζε ησλ ηαηξψλ, εηδηθεπνκέλσλ θαη θνηηεηψλ γηα ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε δηαδηθηχνπ - Σν ζέκα λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο, ψζηε λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη εηδηθνί πγείαο πνπ ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηα πξνβιήκαηα (παηδίαηξνη, παηδνςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θ.α.)

49 ΚΡΑΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ - Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ (έθεβνη θαη γνλείο) - Δθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ - Ννκνζεζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ internet cafe

50 Σν δηαδίθηπν θαιχπηεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηελ δσή ησλ λέσλ ζηελ ζχγρξνλε επνρή. Δθηφο απφ ηηο αλακθηζβήηεηα επεξγεηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη παζνγέλεηεο, φπσο ε εμάξηεζε πνπ είλαη πξντφλ αιιειεπίδξαζεο παξαγφλησλ φπσο ε ςπρνθνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ λένπ. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη δελ πξέπεη λα δαηκνλνπνηείηαη. σζηή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη φξηα ζηηο επαίζζεηεο ειηθίεο. Πιεξνθνξηθή Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ Δηαζθέδαζε Κνηλσληθνπνίεζε

51 ΔΤΥΑΡΗΣΧ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ Α

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ

Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Η ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΙΚΣΤΩΝ Ω ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ ΠΑΣΡΑ ΓΔΩΡΓΗΑ & ΣΗΟΜΠΑΝΟΤΓΖ ΖΡΩ ΑΠΡΗΛΗΟ 2013 ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Μάιακα Διενλφξα-Ηνπιία

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Σοςπιζηική βιομησανία ( e-tourism ) εθαπμογέρ, δςναηόηηηερ και πποοπηικέρ εξέλιξηρ ΠΟΤΓΑΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα

Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 825 Εθιζμόρ ζηο Διαδίκηςο Έπεςνα ζηην Ελλάδα Α. Σοθόρ 1, Η. Αθαναζιάδηρ 2, Κ. Διάκορ 3, Α. Δούκα 4 1 Π.Σ.Γ.Δ., Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, lsofos@rhodes.aegean.gr 2 Π.Σ.Γ.Δ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor).

1. To ζηξεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ θαζελφο, γηα ηνλ παξάγνληα πνπ ην πξνθαιεί (stressor). KEΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΓΧΟΣ (Stress) Without stress there would be no life, Hans Seyle 4.1 Οξηζκόο ηνπ άγρνπο (Stress) H πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έρνπλ απνδερζεί ην ζηξεο, σο αλαπφζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ Τα Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) τοσ 21 οσ αιώνα και η τρήση των Social Networking

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα

Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα Όηαλ είζαη έηνηκνο πάηα enter. Από ηα video games ζηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα ΣΗΣΛΟ: Ηζηνξία VG, Δίδε, Γεκνθηιέζηεξα, Ολνκαηνινγία, Θεκαηνινγία, Γεληέο- Γχν θφζκνη, Γηαθήκηζε, Πσιήζεηο, Τπεξθαηαλάισζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ. Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΥΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. ΤΓΚΡΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο:

Διπλωματική Εργαςία. Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Π.Μ.Σ. Διδακτική τησ Τεχνολογίασ και Ψηφιακών Συςτημάτων Διπλωματική Εργαςία Εγκλήματα ςτο Διαδίκτυο: Εναλλακτικοί Τρόποι Εκδήλωςησ, Τρόποι Αντιμετώπιςησ και Διερεύνηςήσ των ηνχξε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α

Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Γ Η Π Λ Ω Μ ΑΣ Η Κ Ζ Δ Ρ ΓΑ Η Α «ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΤΠΟΤ WIKI ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» (Use of Wikis in Education)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ»

ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ησλ καζεηψλ ηνπ Α 3 ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μπγδνλίαο ΘΔΜΑ: INTERNET «ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΗ Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ» Δπηβιέπνπζα Καζεγήηξηα : Γήκεηξα Ι. Υαηδνπνύινπ, Πιεξνθνξηθήο, MSc. ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Διαδίκτυο και Δίκαιο υμβάσεις Τπηρεσιών Διαδικτύου Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα