ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 17 ης Αριθµός απόφασης : 203/ /10/2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Περί: Υπογραφής Προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ, του ήµου Νέας Σµύρνης, του ήµου Καλλιθέας και της.η.κ.ε.κ. του ήµου Καλλιθέας Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 31/10/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (35) µέλη ήτοι. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 23. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 24. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 4. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 25. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 5. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 26. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 27. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 28. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 29. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 30. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 10. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 31. ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΥΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 12. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 33. ΝΕΦΕΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 13. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 34. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 35. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΑΡΚΑ ΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 36. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16. ΜΟΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 37. ΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 17. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 38. ΣΤΕΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 39. ΚΑΣΙΜΕΡΗ ΘΕΟ ΩΡΑ 19. ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 41. ΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ 21. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : 1. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 2. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 5. ΝΕΦΕΛΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 6. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1

2 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ. αριθµ. 17 ης Συνεδρίασης της 31/10/2012 και Εισηγούµενος το 1 ο Έκτακτο Θέµα εκτός Ηµερήσιας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση του κου ηµάρχου, που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, «Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώµα να λάβει απόφαση, για την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ του ήµου Νέας Σµύρνης, του ήµου Καλλιθέας και της.η.κ.ε.κ. του ήµου Καλλιθέας µε σκοπό, την υλοποίηση δράσης «Βοήθεια Στο Σπίτι» - για παροχή φροντίδας των συµπολιτών µας της τρίτης ηλικίας από 1/10/2012 έως 31/3/2013. Για αυτόν το λόγο παρακαλώ να µε εξουσιοδοτήσει το σώµα, να προβώ σε όλες της ενέργειες, για την υπογραφή της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης. Τ Ο Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του το συνηµµένο Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ήµου Νέας Σµύρνης, του ήµου Καλλιθέας και της.η.κ.ε.κ. του ήµου Καλλιθέας, µετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνει οµόφωνα : α) Το έκτακτο και επείγον του θέµατος και τη συζήτησή του ως Θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης µε αυξ. αρ. 1 α. β) Την υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης, µεταξύ του ήµου Νέας Σµύρνης, του ήµου Καλλιθέας και της.η.κ.ε.κ. του ήµου Καλλιθέας µε σκοπό, την υλοποίηση δράσης «Βοήθεια Στο Σπίτι» - για παροχή φροντίδας των συµπολιτών µας της τρίτης ηλικίας από 1/10/2012 έως 31/3/2013. Η Προγραµµατική Σύµβαση έχει ως εξής : ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στο ήµο Καλλιθέας σήµερα. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός: (α) ο ήµος Καλλιθέας που εδρεύει στην Καλλιθέα (Ματζαγριωτάκη 76) και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από τον ήµαρχο κο Ασκούνη Κώστα, (β) ο ήµος Νέας Σµύρνης που εδρεύει στη Νέα Σµύρνη Αττικής Ελ. Βενιζέλου 14 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον ήµαρχο Σταύρο Τζουλάκη και αφετέρου (γ) Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας» ( Η.Κ.Ε.Κ.) που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου Αναστασία Αδαµοπούλου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 225 & 259 του Ν. 3463/2006 και 100 του Ν. 3852/2010, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: Προοίµιο Η Η.Κ.Ε.Κ. του ήµου Καλλιθέας (πρώην.ε.π.κ.α. ήµου Καλλιθέας) από το 2003 έως υλοποίησε το πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι" για λογαριασµό του ήµου Νέας Σµύρνης. Με τα νέα δεδοµένα για τα έτη 2012 και 2013, που αφορούν τα κριτήρια χρηµατοδότησης των προγραµµάτων "Βοήθεια στο Σπίτι", το πρόγραµµα του ήµου Νέας Σµύρνης δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί στο χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα, σύµφωνα και µε το Ν.4087/12 άρθρο 1 ο παρ.2 περί «παράτασης του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». Με την υπογραφή της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης θα συνεχίσει να υλοποιείται στο ήµο Νέας Σµύρνης, η δράση εξυπηρέτησης πολιτών - «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» - που καλύπτει άτοµα της τρίτης ηλικίας που δεν έχουν δυνατότητα 2

3 βοήθειας από το οικείο τους περιβάλλον, από την ΗΚΕΚ η οποία αναλαµβάνει την πλήρη υλοποίηση του εν λόγω προγράµµατος. Άρθρο 1 Αντικείµενο - Σκοπός και περιεχόµενο της σύµβασης Οι παρόντες συµβαλλόµενοι, συνάπτουν προγραµµατική συµφωνία διάρκειας έξι (6) µηνών, που αφορά εξειδικευµένα στα παρακάτω αντικείµενα: 1. Την ανάθεση προς την Η.Κ.Ε.Κ. του ήµου Καλλιθέας από το ήµο Νέας Σµύρνης και το ήµο Καλλιθέας, υλοποίησης δράσης για παροχή υπηρεσιών, φροντίδας πολιτών της τρίτης ηλικίας, που δεν έχουν δυνατότητα βοήθειας από το οικείο τους περιβάλλον. Στο ήµο Νέας Σµύρνης εξυπηρετούνται 90 άτοµα µοναχικοί ΑΜΕΑ κ.λ.π τα οποία δεν έχουν οικείο κοινωνικό και συγγενικό περιβάλλον. Το πρόγραµµα θα τους εξυπηρετεί στη καθαριότητα, αγορά τροφίµων, συνταγογράφηση, συνοδεία σε φορείς και σε νοσοκοµεία, µέτρηση σακχάρου και πίεσης, διανοµή φαγητού (σισίτιο) από την εκκλησία ή άλλους φορείς της πόλης µας και 2. Την διαχείριση από τη Η.Κ.Ε.Κ. της παραπάνω ενέργειας. Άρθρο 2 Πόροι Ποσά Χρηµατοδότησης Προϋπολογισµός Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης ήτοι το αντάλλαγµα για την εν λόγω παροχή υπηρεσιών ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40,000,00 ) το οποίο συµφωνείται ότι είναι εύλογο, δίκαιο και ανταποκρίνεται στις κρατούσες συνθήκες. Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί ως εξής: (α) από το ήµο Νέας Σµύρνης 38,0000,00 µε καταβολή προς την Η.Κ.Ε.Κ. η οποία θα καλύψει µε τούτο άπασες τις σχετικές κοστολογηµένες δαπάνες (πάσης φύσεως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, τους πάσης φύσεως φόρους (πλην Φ.Π.Α.), τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις), βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου εκδίδοντας τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά, (β) από το ήµο Καλλιθέας 1,000,00 και (γ) 1000,00 από την Η.Κ.Ε.Κ.. Σύνολο 40,000,00. Η πληρωµή για την παροχή των κατά την σύµβαση υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά, µε την έκδοση ισόποσου τιµολογίου παροχής υπηρεσιών σε κάθε έναν από τους εµπλεκόµενους, από την Η.Κ.Ε.Κ. και κατάθεση του ποσού στο λογαριασµό στην τράπεζα PRO BANK µε αριθµό GR και ειδικότερα ως εξής: Α. ήµος Νέας Σµύρνης 1. 1 η δόση 31/12/ ,000,00 2. Εξόφληση 31/03/ ,000,00 Β. ήµος Καλλιθέας 1. Εξόφληση 31/03/ ,00 Τέλος συµφωνείται ότι µεταβολή του προϋπολογισµού δεν είναι δυνατή. Άρθρο 3 ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων Ο ήµος Νέας Σµύρνης, για την υλοποίηση της σύµβασης υποχρεούται να : Α. ιαθέτει προς την ΗΚΕΚ 2 άτοµα από το προσωπικό του και συγκεκριµένα έναν οδηγό και έναν διοικητικό για τις αποδοχές των οποίων είναι πλήρως υπεύθυνος. Β. Παραχωρήσει στην ΗΚΕΚ τη χρήση του αυτοκινήτου µε αρ. ΚΗΥ 5549 Γ. Παραχωρήσει για τις ανάγκες της σύµβασης γραφεία επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 16 Ν. Σµύρνη µε τον αναγκαίο εξοπλισµό και. Συµµετέχει στην κοινή επιτροπή. Αυτονόητα η διάρκεια των παραπάνω υποχρεώσεων λήγει µε τη λήξη της διάρκειας της παρούσας. 3

4 Ο ήµος Καλλιθέας για την υλοποίηση της σύµβασης υποχρεούται να διαθέτει στο ήµο Νέας Σµύρνης Ενα (1) ψυχολόγο Η ΗΚΕΚ, για την υλοποίηση της σύµβασης υποχρεούται να : Α. ιαθέτει 3 άτοµα στο ήµο Νέας Σµύρνης από το προσωπικό της και ειδικότερα 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ και 2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΥΣ, Β. Μισθοδοτεί το παραπάνω προσωπικό Γ. Αναλάβει την οικονοµική διαχείριση της υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης µε υποχρέωση της για έγκριση των σχετικών συνολικών ή επί µέρους δράσεων και χρονοδιαγραµµάτων από την Κοινή Επιτροπή του σχετικού άρθρου της παρούσας. Υποχρεούται να συνεργάζεται αρµονικά σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους άλλους συµβαλλόµενους και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της για την υλοποίηση όσων προβλέπονται στη σύµβαση αυτή &. Συµµετέχει στη κοινή επιτροπή. Άρθρο 4 ιάρκεια Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης - Χώρος Ισχύος της Σύµβασης Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση έχει συνολική διάρκεια έξι (6) µηνών αρχοµένη από και λήγουσα την Αυτοδίκαιη σιωπηρή παράταση του χρόνου διαρκείας της παρούσας δεν θα ισχύει. Οποιαδήποτε παράταση θα συµφωνείται από κοινού από τους συµβαλλοµένους και µόνον εγγράφως. Η παροχή των κατά την παρούσα σύµβαση υπηρεσιών θα παρέχεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του ήµου Νέας Σµύρνης. Άρθρο 5 Πιθανή Επιχορήγηση Σε περίπτωση που επιχορηγηθεί το παραπάνω πρόγραµµα από οιονδήποτε φορέα το ποσόν της επιχορήγησης θα συµψηφισθεί µε το ποσό που θα καταβάλει ο ήµος Νέας Σµύρνης. Άρθρο 6 Όργανο παρακολούθησης εφαρµογής της σύµβασης Οι συµβαλλόµενοι φορείς ρητά συµφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 1. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ηµοτική Σύµβουλος ήµου Νέας Σµύρνης & 2. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρόεδρος της Η.Κ.Ε.Κ. 3. ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ηµοτική Σύµβουλός του ήµου Καλλιθέας. Άρθρο 7 Αρµοδιότητες οργάνου παρακολούθησης Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη της σύµβασης και συντονίζει το διατιθέµενο προσωπικό. Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το πρόγραµµα. Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συµβαλλόµενων µερών και συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως επίσης συντάσσει εκθέσεις για την οµαλή εξέλιξη του προγράµµατος.. Επιλαµβάνεται τυχόν προβληµάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύµβασης. Σε περίπτωση που το όργανο αδυνατεί να επιλύσει το όποιο τυχόν πρόβληµα από την εφαρµογή της παρούσας, η διαφορά θα εισάγεται προς επίλυση στα αρµόδια πολιτικά ικαστήρια. Άρθρο 8 Καταγγελία της σύµβασης Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση για σπουδαίο λόγο. Καθυστέρηση η πληµµέλεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση παρέχει προς τους συµβαλλόµενους το δικαίωµα να καταγγείλουν την σύµβαση για σπουδαίο λόγο, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την επίδοση προς τον αντισυµβαλλόµενο του εγγράφου της καταγγελίας. 4

5 Σε περίπτωση που ο σπουδαίος λόγος που συνέτρεξε για την καταγγελία είναι υπαίτιος, επέρχονται και οι συνέπειες του νόµου, ιδιαίτερα δε αυτός που έχει δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης θα έχει και αξίωση κατά του άλλου συµβαλλόµενου για αποκατάστασης κάθε θετικής και αποθετικής του ζηµίας. Καταγγελία µε προειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Οι συµβαλλόµενοι δικαιούνται για οποιονδήποτε λόγο (σπουδαίο ή µη), να καταγγείλουν την σύµβαση, οποτεδήποτε και αζηµίως και για τα δύο µέρη, τηρώντας όµως προθεσµία 60 ηµερών από την παρέλευση της καταγγελίας στον έτερο συµβαλλόµενο για την επέλευση των αποτελεσµάτων της. Άρθρο 9 ικαστική επίλυση διαφορών Οι συµβαλλόµενοι υποβάλλονται από τώρα αµετάκλητα στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, τα οποία ορίζουν ως αποκλειστικά αρµόδια σε όλους τους βαθµούς και τις διαδικασίες για οποιαδήποτε διαφορά σχετική µε την ερµηνεία και την εφαρµογή και εκτέλεση που ήθελε προκύψει από την σύµβαση αυτή. Άρθρο 10 Τελικές διατάξεις - Τροποποιήσεις της προγραµµατικής σύµβασης Άπαντες οι όροι της παρούσας σύµβασης συνοµολογούνται ουσιώδεις, αποτελούν την πλήρη και ανεπιφύλακτη συµφωνία των συµβαλλοµένων µη ισχυούσης οιασδήποτε τυχόν προγενεστέρας προφορικής ή εγγράφου τοιαύτης. Οποιαδήποτε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης συµβάσεως θα γίνεται και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά µε έγγραφο, υπογεγραµµένο από τους παρόντες συµβαλλόµενους. Ο ήµος Νέας Σµύρνης ουδεµία ευθύνη αστική, διοικητική ή ποινική φέρει έναντι τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων, δια πράξεις ή παραλείψεις της ΗΚΕΚ ή/και των προστιθέντων της, υπαλλήλου της ή των εν γένει εξ αυτής ελκόντων δικαιώµατα προσώπων καθ όλη την διάρκεια της παρούσης συµβάσεως. Η ΗΚΕΚ θα προβεί σε δήλωση ότι όλοι οι απασχοληθέντες ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ και ότι παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνη και αναλαµβάνει κάθε σχετική συνέπεια από τυχόν απαίτηση που θα εµφανισθεί µελλοντικά. Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης συµβάσεως και ιδιαίτερα η µη προσήκουσα παράδοση παροχή των συµβατικών υποχρεώσεων της ΗΚΕΚ, η επιβράδυνση, ή η εκτέλεση µε τρόπο που αντιβαίνει την σύµβαση και καθιστά αδύνατη την παράδοση - παροχή, και γενικά η µη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς της από την παρούσα σύµβαση, χορηγεί το δικαίωµα στον ήµο Νέας Σµύρνης να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. Παράλειψη οιουδήποτε των συµβαλλοµένων να απαιτήσει την ακριβή τήρηση των όρων της παρούσης ή να κάνει χρήση των δικαιωµάτων του που απορρέουν από αυτήν σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτησή του από αυτά. Τόπος χρόνος κατάρτισης της Σύµβασης Η σύµβαση αυτή καταρτίσθηκε στη Καλλιθέα την.όπου συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτοί οι παραπάνω όροι, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόµενό της και υπογράφεται όπως ακολουθεί σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα εκ των οποίων έλαβε από δύο (2) έκαστο συµβαλλόµενο µέρος προκειµένου να το καταθέσει στην αρµόδια.ο.υ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προγραµµατικής σύµβασης. Ποσά Χρηµατοδότησης Προϋπολογισµός Προγραµµατικής Σύµβασης Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση της σύµβασης ανέρχεται σε ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ). Αναλυτικά : Για το διάστηµα από 01/10/2012 έως 31/12/2012 Α) Προσωπικό 1 Νοσηλεύτρια 1.424,03 x 3 µήνες =

6 1 Οικ. Βοηθό x 3 µήνες = Οικ. Βοηθό x 3 µήνες = Αναλογία ώρου Χριστουγέννων Νοσηλεύτρια Οικ. Βοηθό Οικ. Βοηθό Β ) Έξοδα Κίνησης 3*45*3 = Γ ) Αναλώσιµα Υλικά ) Αµοιβή Παρεχοµένων Υπηρεσιών & Τεχνογνωσίας Ε) Συµµετοχή ήµου Καλλιθέας 500,00 Στ) Συµµετοχή Η.Κ.Ε.Κ. 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Για το διάστηµα από 01/01/2013 έως 31/03/2013 Α) Προσωπικό 1 Νοσηλεύτρια 1.424,03 x 3 µήνες = Οικ. Βοηθό x 3 µήνες = Οικ. Βοηθό x 3 µήνες = Αναλογία ώρου Πάσχα Νοσηλεύτρια 445,00 Οικ. Βοηθό 430,92 Οικ. Βοηθό 476,66 Αναλογία Επιδόµατος Αδείας Νοσηλεύτρια 341,76 Οικ. Βοηθό 330,96 Οικ. Βοηθό 366,12 Αναλογία Αποζηµίωσης Αδείας Νοσηλεύτρια 341,76 Οικ. Βοηθό 330,96 Οικ. Βοηθό 366,12 Β ) Έξοδα Κίνησης 3*45*3 =

7 Γ ) Αναλώσιµα Υλικά ) Αµοιβή Παρεχοµένων Υπηρεσιών & Τεχνογνωσίας Ε) Συµµετοχή ήµου Καλλιθέας 929,66 500,00 Στ) Συµµετοχή Η.Κ.Ε.Κ. 500,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Από τον ανωτέρω συνολικό προϋπολογισµό ρητά συµφωνείται η καταβολή των ,00 από το ήµο Νέας Σµύρνης και η οικονοµική συµµετοχή των 1.000,00 από τον ήµο Καλλιθέας και την ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας Η.Κ.Ε.Κ. έκαστος, για την κάλυψη µέρους των αναλωσίµων υλικών. Για τον ήµο Νέας Σµύρνης Ο ήµαρχος Σταύρος Τζουλάκης Για την Η.Κ.Ε.Κ. Η Πρόεδρος Αδαµοπούλου Αναστασία Για το ήµο Καλλιθέας Ο ήµαρχος Κώστας Ασκούνης Β. Εξουσιοδοτεί οµόφωνα το ήµαρχο Νέας Σµύρνης κ. Τζουλάκη Στάυρο όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες, για την υπογραφή της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σµύρνη 1/11/2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΖΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. :

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής : Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου ΑΠΟΦΑΣΗ - 16 - Αρ. Πρωτ.: 20/02/2013 Ημερομηνία: 367 6

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς»

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337. «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς» Ανάπτυξη και Εφαρµ ογή Συστηµ άτων Πληροφορικής στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες των Νοµ αρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών Πειραιώς ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.337 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής στις

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου

1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου. 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης εκπόνησης µελέτης έργου 2. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης επίβλεψης έργου 3. Σύµβαση ανάθεσης ανάληψης µελέτης και επίβλεψης έργου 4. Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 37193/18-07-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 15 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 247/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Σύµβαση Έργου «Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και υποδοµών στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της περιφέρειας Αττικής.» ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.324 Προµήθεια και Εγκατάσταση Βασικού εξοπλισµού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός απόφασης : 34/2013 Περί : Α Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 34/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014

ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β. Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 Συνεδρίαση 12 η ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθµ. 176/2014 ΑΔΑ: ΒΙ097Λ7-Α0Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 25/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάθεση εργασιών της αφής των κανδήλων και του πλυσίµατος των τάφων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα