Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτoϊοντισμός του νερού ph"

Transcript

1 Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν ότι το καθαρό νερό εμφανίζει ασθενή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αυτή οφείλεται στο ότι στο καθαρό νερό υπάρχουν κατιόντα Η 3 Ο + (οξωνίου) και ανιόντα ΟΗ - (υδροξειδίου). Πως προκύπτουν τα ιόντα του νερού; Τα ιόντα αυτά προκύπτουν από τον αυτοϊοντισμό του νερού: H O H O H O HO Ο ιοντισμός του νερού γίνεται σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Σε διακόσια περίπου εκατομμύρια μόρια νερού, ένα μόνο μόριο έχει ιοντιστεί. Τι είναι η σταθερά ιοντισμού Κ w του νερού; Στην παραπάνω αμφίδρομη αντίδραση ιοντισμού του νερού το γινόμενο [H 3 O + ] [OH - ] είναι σταθερός αριθμός και στους 25 ο C ισούται με Συμβολίζεται με Κ w και δίνεται από τη σχέση: K w = [H 3 O + ] [OH - ] Οι μονάδες του K w (mol 2 /L 2 ) χάριν ευκολίας παραλείπονται, όπως συνήθως γίνεται και στις άλλες σταθερές ισορροπίας. Ονομάζεται σταθερά ιοντισμού ή γινόμενο ιόντων του νερού. Η τιμή K w, στα αραιά υδατικά διαλύματα, εξαρτάται μόνο από τη μεταβολή της θερμοκρασίας και συγκεκριμένα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, καθώς οι αντιδράσεις ιοντισμού είναι ενδόθερμες. Πως προκύπτει η K w του νερού; - Στη χημική ισορροπία: H O H O H O HO , H3O OH K 2 K K 2 H2O H3O OH ισχύει: H O K W 3 2 H O OH 2 K H O W 2 145

2 Η πυκνότητα του νερού είναι ρ =1000 g /L = στους 25 o C. Έτσι ενσωματώσαμε τη σταθερή συγκέντρωση του νερού στην Κ: m 1000 n n Mr mol m [H 2O] [H2O] 18 55,5M V VMr L Πόση είναι η συγκέντρωση καθενός από τα ιόντα του νερού στους 25 ο C; Σε κάθε υδατικό διάλυμα στους 25 ºC ισχύει η σχέση: [Η 3 Ο + ] [ΟΗ - ] = Στο καθαρό νερό στους 25 ºC έχουμε: [Η 3 Ο + ] = [ΟΗ - ] =10-7 Μ Αλλάζει το γινόμενο των συγκεντρώσεων του νερού στα υδατικά διαλύματα; Το γινόμενο των συγκεντρώσεων ιόντων Η 3 Ο + και ΟΗ - παραμένει σταθερό, αλλά όσο μεγαλώνει η συγκέτρωση του ενός ιόντος τόσο μειώνεται η τιμή του άλλου. Έτσι: Σε ένα όξινο υδατικό διάλυμα στους 25 ºC έχουμε: [Η 3 Ο + ] >10-7 Μ και [ΟΗ - ] < 10-7 Μ. Στα όξινα υδατικά διαλύματα υπάρχουν και ιόντα ΟΗ - που προκύπτουν από τον αυτοϊοντισμό του νερού αλλά η συγκέντρωσή τους είναι μικρότερη των οξωνίων. Σε ένα βασικό υδατικό διάλυμα στους 25 ºC έχουμε: [ΟΗ - ] > 10-7 M και [Η 3 Ο + ] < 10-7 M. o Στα βασικά υδατικά διαλύματα υπάρχουν και ιόντα Η 3 Ο + που προκύπτεουν από τον αυτοϊοντισμό του νερού αλλά η συγκέντρωσή τους είναι μικρότερη των ανιόντων OH -. Τι ονομάζεται οξύτητα υδατικού διαλύματος; Οξύτητα, είναι η συγκέντρωση των οξωνίων Η 3 Ο + του διαλύματος. Τι ορίζεται ως ph τι ως poh και γενικότερα τι ως px υδατικού διαλύματος; Το ph (πε-χα) είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της αριθμητικής της συγκέντρωσης των ιόντων οξωνίου Η 3 Ο + στο υδατικό διάλυμα, δηλαδή: ph log[h3o ] Παράδειγμα: Αν [Η 3 Ο + ] = 10-2 Μ, τότε ph = -log 10-2 = 2. Την έννοια του ph την εισήγαγε ο Sοrensen το

3 Το pοh (πε-ο-χά) είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της αριθμητικής της συγκέντρωσης των ιόντων υδροξειδίου ΟΗ - στο υδατικό διάλυμα, δηλαδή: poh log[oh ] Αν θεωρήσουμε την αριθμητική τιμή οποιασδήποτε ποσότητας X, ορίζουμε και την ποσότητα: px = - logx. Έτσι επεκτείνοντας την έννοια του ph ορίζουμε : pkw = -logk w pka = -logk a pkb = -logk b Πως προσδιορίζεται η οξύτητα των υδατικών διαλυμάτων και το ph ή το poh τους στους 25 ºC; Σε όλα τα υδατικά διαλύματα στους 25 ºC : Σε ουδέτερα διαλύματα και στο νερό στους 25 ºC Σε όξινα διαλύματα στους 25 ºC Σε βασικά (αλκαλικά) διαλύματα στους 25 ο C [Η 3 Ο + ] [ΟΗ - ] = K w = ph + poh = 14 [Η 3 Ο + ] = 10-7 M = [ΟΗ - ] ph = 7 = poh [Η 3 Ο + ] > 10-7 M > [ΟΗ - ] ph < 7 < poh [Η 3 Ο + ] < 10-7 M < [ΟΗ - ] ph > 7 > poh Πως προσδιορίζεται η τιμή του ph των υδατικών διαλυμάτων; Ο κατά προσέγγιση προσδιορισμός του ph γίνεται με τους δείκτες 1, Ακριβέστερες μετρήσεις γίνονται με τη βοήθεια ενός οργάνου που λέγεται πεχάμετρο. Ποια είναι η χρησιμότητα της γνώσης του ph των υδατικών διαλυμάτων; Η γνώση της τιμής του ph είναι πρωταρχικής σημασίας στη βιομηχανία, αναλυτική χημεία, βιοχημεία, ιατρική και σε άλλους τομείς. Τα διάφορα υγρά στον οργανισμό μας, όπως το αίμα και το γαστρικό υγρό πρέπει να έχουν περίπου σταθερό ph ή να μεταβάλλονται σε αυστηρά καθορισμένα όρια ph. Επίσης στη βιομηχανία πολλές χημικές - βιοχημικές διεργασίες γίνονται σε καθορισμένο ph και τα παραγόμενα προϊόντα πολλές φορές ελέγχονται με βάση την τιμή του ph 1 θα τους μελετήσουμε σε επόμενο μάθημα 147

4 Σύγκριση οξύτητας 8-1. Μεταξύ δύο υδατικών διαλυμάτων περισσότερο βασικό είναι αυτό που έχει : A. ph=12, B. ph= 7, Γ. ph= 2, Δ. ph= 6t Αν σε υδατικό διάλυμα με ph=5 προσθέσουμε νερό, τότε το ph του διαλύματος θα: Α. αυξηθεί, Β. μειωθεί, Γ. παραμείνει σταθερό, Δ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 8-3. Ένα υδατικό διάλυμα είναι βασικό (αλκαλικό) όταν: Α. ροη > 7 Β. [Η ] > [ΟΗ] Γ. [Η 3 Ο + ] < [ΟΗ] Δ. ρη < 7 Ε. ροη< Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα έχει ρη < 7στους25 C Α. διάλυμα ΚΝ0 3, Β. διάλυμα ΝΗ 3, Γ. αραιό διάλυμα ΚΟΗ, Δ. Διάλυμα CH 3 COOH. δ. Διάλυμα CH 3 NH 2 c Μ. ε. Διάλυμα NaCI c Μ Να καταταγούν κατά σειρά αυξανόμενου ρη τα παρακάτω διαλύματα και να αιτιολογηθεί η απάντηση σας. α. Διάλυμα NaOH c Μ. β. Διάλυμα HCI c Μ. γ. Διάλυμα CH 3 COOH c Μ α. Να αντιστοιχίσετε τα διαλύματα συγκέντρωσης 0,1 Μ που αναγράφονται στην πρώτη στήλη (I) με το ρη των διαλυμάτων που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (II). Το ΗΑ είναι ασθενές οξύ. Στήλη (I) Στήλη (II) α. HCI i. 13 β. ΗΑ ii. 3 γ. NαA iii. 1 δ. NαOH iv. 9 β. Να βρείτε την Κ 3 του ΗΑ, αν Κ w = Σχέση ph - συγκέντρωσης και άλλων παραγόντων 8-7. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ισχύει πάντα η σχέση ph+poh=14 στους 25 0 C: A. σε κάθε διάλυμα B. μόνο στο καθαρό νερό Γ. σε κάθε υδατικό διάλυμα Δ. μόνο σε διαλύματα οξέων ή βάσεων 8-8. Ένα υδατικό διάλυμα ισχυρού οξέος Η 3 Α έχει ρη=1. Η συγκέντρωση του οξέος είναι A. [Η 3 Α]= 1 3 Μ 148

5 B. [Η 3 Α]= 1Μ Γ. [Η 3 Α]= 3Μ Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 8-9. Το ρη υδατικού διαλύματος HCI αυξάνεται: Α. αν προσθέσουμε ποσότητα βάσης, Β. αν προσθέσουμε διάλυμα HCI της ίδιας συγκέντρωσης, Γ. αν αραιώσουμε το διάλυμα, Δ. αν αφαιρέσουμε διαλύτη Το ρη υδατικού διαλύματος ΚΟΗ μειώνεται: Α. αν αφαιρέσουμε νερό, Β. αν προσθέσουμε νερό, Γ. αν προσθέσουμε διάλυμα ΚΟΗ της ίδιας Ποιες από τις επόμενες διαπιστώσεις εί-ναι σωστές και ποιες λανθασμένες για ένα διά-λυμα ισχυρού οξέος ΗΑ 1 Μ; α. [Α] > [Η 3 O + ]., β. Το ρη του διαλύματος είναι 0. γ. [Η 3 O + ] = 1 Μ, δ. [Η 3 O + ] + [Α] = 1 Μ Σε διάλυμα HCI με ρη = 2 προσθέτουμε νερό και παίρνουμε αραιωμένο διάλυμα το οποίο έχει ρη: Α. 1,5 Β. 12 Γ. 2,5 Δ Σε διάλυμα NaOH με ρη = 13 προσθέτουμε νερό και παίρνουμε αραιωμένο διάλυμα το οποίο έχει ρη: Α. 1 Β. 12,2 Γ. 7 Δ. 13, Σε διάλυμα ΗΝ0 3 0,001 Μ προσθέτουμε καθαρό ΗΝ0 3 και παίρνουμε διάλυμα, το οποίο έχει όγκο ίσο με τον αρχικό όγκο και ρη: Α. 3,5 Β. 7 Γ. 6 Δ. 2, Να γίνει η γραφική παράσταση της μεταβολής της [ΟΗ - ] συναρτήσει της [Η 3 Ο + ] ενός υδατικού διαλύματος στους 25 C Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Σε κάθε υδατικό διάλυμα στους 0 C ισχύει η σχέση: [Η 3 Ο + ][ΟΗ1 = β. Η τιμή του ρη για ένα ουδέτερο διάλυμα μπορεί να είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από το επτά. γ. Υδατικό διάλυμα ΚΝ0 3 c Μ έχει ορισμένη τιμή ρη μικρότερη από το 7 στους 30 C. δ. Οποιοδήποτε υδατικό διάλυμα με ρη = 7,2 είναι βασικό. ε. Στα υδατικά διαλύματα των οξέων ισχύει: [Η ] > [ΟΗ-] Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. α. Υδατικό διάλυμα άλατος του οποίου κανένα ιόν δεν αντιδρά με το νερό θα έχει ορισμένη τιμή ρη που είναι μεγαλύτερη από την τιμή 7 στους 40 C β. Υδατικό διάλυμα άλατος του οποίου κανένα ιόν δεν αντιδρά με το νερό διατηρεί την τιμή 7, αν από τους 25 C μειωθεί η θερμοκρασία στους 20 C. γ. Υδατικό διάλυμα άλατος του οποίου κανένα ιόν δεν αντιδρά με το νερό με ορισμένη τιμή ρη μεγαλύτερη από την τιμή 7, θα έχει θερμοκρασία μικρότερη από 25 C. δ. Ένα υδατικό διάλυμα οξέος με τιμή ρη ίση με 3, θα έχει οπωσδήποτε αρχική συγκέντρωση ίση με 10-3 Μ. 149

6 Εύρεση της Κw σε διάφορες συνθήκες H K w υδατικού διαλύματος στους 30 0 C είναι: A. K w > B. K w <10-14 Γ. K w = Αν σε νερό διαλυθεί ισχυρό οξύ τότε θα αυξηθεί: A. το poh B. το γινόμενο [Η 3 Ο + ] [ΟH - ] Γ. το ph Δ. ο αυτοϊοντισμός του νερού Όταν διαλύουμε βάση με νερό σε σταθερή θερμοκρασία, η τιμή του γινομένου: [Η 3 Ο + ][ΟΗ - ] Α. αυξάνεται, λόγω της αύξησης των ΟΗ -, Β. μειώνεται, λόγω της μείωσης των Η 3 Ο +, Γ. παραμένει σταθερή, Δ. αυξάνεται ή μειώνεται, ανάλογα με την τιμή της θερμοκρασίας Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία, πώς θα μεταβληθεί η τιμή της Κ w Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να προσθέσουμε σε 5 ml διαλύματος ΗΑ 0,2 Μ, ώστε να ελαττωθεί το ρη του διαλύματος; Α. 5 ml Η 2 O. Β. 5 ml διαλύματος ΗΑ 0,3 Μ. Γ. 5 ml διαλύματος ΗΑ 0,1 Μ. Δ. 5 ml διαλύματος ΚΟΗ 0,2 Μ. Υπολογισμός συγκέντρωσης ιόντων του νερού και ph Υδατικό διάλυμα υδροχλωρίου έχει ρη μικρότερο του 2, εφόσον η συγκέντρωση του διαλύματος είναι ίση με: Α Μ, Β Μ, Γ Μ, Δ Μ Σ ένα υδατικό διάλυμα στους 250C έχουμε [OH - ]=10-4 Μ. Το ph του διαλύματος είναι: Α. 6, Β. 4, Γ. 8, Δ Σ ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος HCl με συγκέντρωση 10-7 στους 25 0 C ισχύει: A. [Η 3 Ο + ]=10-7 Μ, B. [Η 3 Ο + ]>10-7 Μ, Γ. [Η 3 Ο + ]<10-7 Μ, Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 150

7 8-26. Αν αναμείξουμε ένα υδατικό διάλυμα [ΚΟΗ]=12Μ, μ ένα υδατικό διάλυμα ΝαΟΗ, τότε το τελικό διάλυμα θα έχει ph: A. 12, B. 2, Γ. 11, Δ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε Ένα υδατικό διάλυμα ισχυρής βάσης Β(ΟΗ) 2 με συγκέντρωση 0,05 έχει A. ρη=1, B. ρη >1, Γ. ρη= 13, Δ. ρη <13 Όλα τα παρακάτω είναι υδατικά διαλύματα βάσεων στους 25 0 C με συγκέντρωση 10-1 Μ το καθένα Ποιο από αυτά έχει μεγαλύτερο ρη αν η συγκέντρωση καθενός είναι 1Μ; A. ΝαΟΗ, B. ΚΟΗ, Γ. Ca(OH) 2, Δ. NH Είναι δυνατόν ένα βασικό υδατικό διάλυμα να έχει ph μικρότερο του 7. Σ Λ Αν σε ένα υδατικό διάλυμα θερμοκρασίας 25 0 C είναι [OH - ] = 10-2 Μ, τότε : [Η 3 Ο + ] =..., ph =..., poh = Το ρη διαλύματος (25 C), το οποίο περιέχει ΟΗ - σε συγκέντρωση 2, mol/l(log4 = 0,6) είναι ίσο με: Α. 11,4 Β. 12,6 Γ. 2,6 Δ. 1,4 Ε. κανένα από τα προηγούμενα Σε υδατικό διάλυμα ισχύει [ΟΗ - ] = Μ. Το ρη του διαλύματος είναι: Α. 9,7 Β. 8,5 Γ. 5,5 Δ. 4,3 οξέος (HCI) με ρη = 2, είναι λανθασμένη; Α. [H 3 O + ] = 10-2 mol/l. Β. [ΟΗ ] = mol/l. Γ. Υπάρχουν 10 4 mol Η σε 10 ml διαλύματος. Δ. 1 L του διαλύματος εξουδετερώνεται πλήρως από 10 2 mol ΚΟΗ. Ε. c = 0,01 Μ Σε κάθε διάλυμα που αναφέρεται στην πρώτη στήλη (I) να αντιστοιχίσετε το ρη του που αναγράφεται στη δεύτερη στήλη (II). Στήλη (I) Στήλη (I) α. HCI 10-2 Μ I. 13 β. HBr 10-4 Μ ii. 4 γ. NaOH 0,1 Μ iii. 11 δ. ΚΟΗ 10-3 Μ iv Υδατικό διάλυμα NaCI έχει ρη = 7 στους25 C. Το διάλυμα θερμαίνεται στους 40 C. ΤορΗ του νέου διαλύματος θα είναι: Α. ίσο με 7. Β. μικρότερο από 7. Γ. μεγαλύτερο από 7. Δ. δε γνωρίζουμε Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα μπορεί να έχει ρη = 7 στους 60 C; Α. Διάλυμα NaCI. Β. Διάλυμα CH 3 COOH. Γ. Διάλυμα ΝΗ 3. Δ. Διάλυμα HCI. Δίνεται Κ = στους 60 C Σε υδατικό διάλυμα ΗΝ0 3 1 Μ η [Η 3 Ο + ]από τον ιοντισμό του νερού στους 25 C θα είναι ίση με: Α. [Η ] = 10-7 Μ. Β. [Η ] = 1 Μ. Γ. [Η 3 O + ] «10-7 Μ. 151

8 Δ. [Η 3 O + ] 10-7 Μ. Ε. [Η 3 Ο + ]<10-7 Μ. ΣΤ.[Η 3 O + ] > 10-7 Μ Το ρη διαλύματος NaOH 10 s Μ έχει μία από τις επόμενες τιμές: Α. ρη = 6. Β. ρη = 8. Γ. ρη = 7,02. Δ. ρη = 14. Να διαλέξετε τη σωστή απάντηση. Δίνεται η θερμοκρασία του διαλύματος 25 C α. Πώς ορίζεται υπολογίσετε την τιμή του το ρη και το ροη ενός υδατικού διαλύματος; β. Να ρη και του ροη υδατικού διαλύματος στους 25 C στις παρακάτω περιπτώσεις: i. [H 3 O + ] = 10-4 mol/l, ii. [OH - ]= iii. iv mol/l, [Η ] = 1, mol/l, [Η ] = 1, mol/l. γ. Να υπολογίσετε την τιμή της [Η ] και της[οη _ ] υδατικού διαλύματος στους 25 C στις παρακάτω περιπτώσεις: i. ρη = 10 ii. ρη=4,5 iii. ρη = 5,1 iv. ρη = 11,78. Δίνεται log2 = 0,3 και log3 = 0, Σε υδατικό διάλυμα, στους 60 C, ισχύει σχέση [Η ] = 10 [ΟΗ - ]. Να υπολογιστεί το ρη του διαλύματος, αν στους 60 C είναι Κ w = Να αποδειχθεί ότι το ρη ουδέτερου διαλύματος δίνεται από τη σχέση: ρη = 0,5ρΚ w Να γίνει η γραφική παράσταση της μεταβολής της [ΟΗ - ] συναρτήσει της [Η 3 Ο + ] ενός υδατικού διαλύματος στους 25 C Σε κάποιο υδατικό διάλυμα στους 25 C, έχουμε [Η ] = 100 [ΟΗ - ]. Να υπολογίσετε το ρη του διαλύματος Ποιο είναι το πιθανό ρη διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ 10-2 Μ; Α. 1 Β. 2 Γ. 4 Δ Ποιες από τις επόμενες διαπιστώσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες για ένα διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ 0,1 Μ; α. Το ρη του διαλύματος είναι ίσο με 1, β. [Η ]>>[Α - ], γ. [Η ] = [Α - ], δ. Το ρη του διαλύματος είναι μικρότερο από 1, ε. Το ρη του διαλύματος είναι μεγαλύτερο από Ένα διάλυμα μονοπρωτικής βάσης συγκέντρωσης 1 mol/l με σταθερά ιοντισμού ίση 10-6, θα έχει ρη ίσο με: Α. 3 Β. 6 Γ. 11 Δ

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 42 Κεφάλαιο 1ο 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α) Το... κάθε υδατικού διαλύματος οξέος παίρνει τιμές... από 7. β) Όσο πιο πολλά κατιόντα... περιέχονται σε ορισμένο όγκο διαλύματος του

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε.

Οι βάσεις 65. Εκπαιδευτικός Οργανισμός δ. τσιάρας & σια ε.ε. Οι βάσεις 65 1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται διάφορα διαλύματα ή γαλακτώματα και οι αντίστοιχες τιμές ph. Να τα διατάξετε από το περισσότερο όξινο προς το πλέον βασικό. Διάλυμα / γαλάκτωμα ph 1. διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1 Arrrrheniius ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (κατά Arrheniius καιι BrönstedLowry)

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα

Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Μέτρηση ph Ρυθμιστικά διαλύματα Η έννοια του ph: Η 2 Ο + Η 2 Ο Η 3 Ο + + ΟΗ ή Η 2 Ο Η + + ΟΗ K + [H ][OH ] = [H O] 2 K + [H2O]=[H ][OH ] Κ[Η 2 Ο] = Κ w = γινόμενο ιόντων νερού ή σταθερά διάστασης νερού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Ι. Βάκρος Ι. Σπηλιόπουλος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Ι. Βάκρος Ι. Σπηλιόπουλος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2014 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι. Βάκρος Ι. Σπηλιόπουλος ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο εργαστήριο Κανόνες Ασφαλείας 2. Συνήθης Εργαστηριακός εξοπλισμός και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Η ηλεκτρονιακή δομή, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε το βασικό χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τις βάσεις κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 Ε_3.Xλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίσουμε με τη βοήθεια πειραμάτων τη χημική αντίδραση της εξουδετέρωσης Να ορίζουμε τη χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο

Σημειώσεις Χημείας Α Λυκείου - Κεφάλαιο 1 ο ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Γενικά για τα διαλύματα Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών, οι οποίες αποτελούν τα συστατικά του διαλύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα