Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας"

Transcript

1 Αποδείξεις σχέσεων και τύπων στο κεφάλαιο της Ιοντικής Ισορροπίας 3 (q) (l) 3 (q) (q). Να αποδείξετε ότι η ισορροπία H OOH HO H OO H3O έχει σταθερά Κ Κ = Κ,, H3OOH και ΗΝΟ. όπου Κ, και K, είναι αντίστοιχα οι σταθερές ιοντισμού των Στα υδατικά διαλύματα των ασθενών οξέων H3OOH και ΗNO γίνονται οι ιοντισμοί: 3 (q) (l) 3 (q) 3 (q) H OOH H O H OO H O με HO 3 H3OO Κ, = () H3OOH (q) (l) (q) 3 (q) HNO H O NO H O με HO 3 NO Κ, = () H NO Για την ισορροπία: χημικής ισορροπίας είναι: 3 (q) (q) 3 (q) (q) H OOH NO H OO HNO HNO H3OO Κ = (3) H3OOH NO Διαιρώντας κατά μέλη τις () και () προκύπτει:, η σταθερά Κ, = Κ, HO 3 H3OO H3OOH (3 ) H3OO HNO = HO 3 NO H3OOH NO H NO Κ, Κ = Κ, Τάσος Μπόκαρης Χημικός

2 . Σε υδατικό διάλυµα που περιέχει τα ασθενή οξέα ΗΑ και ΗΒ να αποδείξετε ότι η αναλογία των βαθµών τους ιοντισµού, ισούται µε την αναλογία των σταθερών τους ιοντισµού. Θεωρήστε ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Στα υδατικά διαλύματα των ασθενών οξέων HA και ΗB γίνονται οι ιοντισμοί: (q) (l) (q) 3 (q) HA H O A H O Ι. Ι. ( x)m xm (x ψ) Μ x (x ψ) με Κ = () (έκϕραση Κ µετά την προσέ γγιση),, (q) (l) (q) 3 (q) HΒ HO Β HO Ι. Ι. ( ψ)m ψ M (x ψ) Μ ψ (x ψ) με Κ = () (έκϕραση Κ µετά την προσέ γγιση ),, x ψ για τους βαθµούς ιοντισµού ισχύ ει ό τι : α = και α = (3) Με διαίρεση κατά μέλη των () και () προκύπτει ότι: x (x ψ) Κ, = Κ, ψ (x ψ) (3) Κ, Κ, α = α 3. Σε υδατικό διάλυµα άλατος συγκέντρωσης M, που προέκυψε από ασθενή βάση B (Kb) και ισχυρό οξύ HA να δείξετε ότι ισχύει: [Η Ο]= Θεωρήστε ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. 3 K. K ( B) b Σε υδατικό διάλυμα άλατος ΒΗΑ έχουμε: (s) HO (q) (q) ΒΗΑ ΒΗ Α Α HO (το HΑ είναι ισχυρό οξύ) Τάσος Μπόκαρης Χημικός

3 3 ΒΗ (q) ( x)m HO Β (q) xm HO 3 (q) xm (το ιόν ΒΗ λειτουργεί ως οξύ κατά BrönstedLowry με Υπολογισμός [Η3Ο ] διαλύματος του άλατος: HO Β HO HO K ( Β H )= = ή ΒΗ x [ Η Ο ] K, οπ ό K τε [Η Ο ]= 3 (BΗ ) 3 K ( B) b K( Β H) = K b K ( Β) ) 4. Υδατικό διάλυµα KOH 0 x M > 0 6 M έχει θερμοκρασία 5 o. Αν το διάλυµα θερμανθεί στους 30 o τότε για το ph του διαλύµατος στους 30 o να δείξετε ότι ισχύει: ph < 4 x. Στο υδατικό διάλυμα του ΚΟΗ στους 5 ο, γίνονται οι παρακάτω διαστάσεις και ιοντισμοί: (q) (q) (q) ΚOH Κ OH x x x 0 M 0 M 0 M HO(l) HO(l) H3Ο (q) OH (q) ψ Μ ψ Μ [ΟΗ ]ολ. = x ΟΗ = ΟΗ ΟΗ Ο Η = 0 M ολ. KOH H O KOH poh = log[oh ]=log0 x = x ph = pk poh = 4 x () Αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία στους 30 ο και με δεδομένο ότι ο αυτοιοντισμός του νερού είναι ενδόθερμος, μετατοπίζεται προς τα δεξιά, σύμφωνα με την αρχή Le htelier. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της [Η3Ο ] και η μείωση του ph (ph=log[η3ο ]). Έτσι, στους 30 ο και με βάση τη σχέση () προκύπτει ότι: ph < 4 x Τάσος Μπόκαρης Χημικός

4 4 5. Να δείξετε ότι σε υδατικό διάλυµα RNH, ο βαθµός ιοντισµού της RNH δίνεται από τη σχέση: α= Κ b Κb OH Στο διάλυμα της RNH γίνεται ο ιοντισμός: RNΗ(q) HO(l) RNH3 (q) OH (q) Ιοντική ισορροπία (χ) Μ χ Μ χ Μ Για τη σταθερά ιοντισμού Kb της RNH έχουμε: RNH 3 OH x OH Κ b = = () RNH x Για το βαθμό ιοντισμού της RNH ισχύει: x α= ή x =α () Με συνδυασμό των σχέσεων () και () προκύπτει: OH α α OH Κ b = = ή Κb α Κb =α OH α ( α) Τελικά από την παραπάνω σχέση προκύπτει: Κb α= Κ b OH 6. Να αποδείξετε ότι: α. Σε οποιοδήποτε υδατικό διάλυµα ισχύει: ph poh = pkw. pκ w β. Σε ένα ουδέτερο διάλυµα ισχύει: ph = poh = pκ w γ. Σε ένα βασικό διάλυµα ισχύει: ph > > poh Τάσος Μπόκαρης Χημικός

5 5 α. Όπως γνωρίζουμε σε κάθε υδατικό διάλυμα για τη σταθερά K ισχύει ότι: K=[H3O ] [OH ]. Αν λογαριθμήσουμε αυτή τη σχέση έχουμε: log([η3ο ] [ΟΗ ]) = logκ ή log[η3ο ] log[οη ] = logk log[η3ο ] log[οη ] = logk ή ή ph poh = pk () β. Όταν ένα διάλυμα είναι ουδέτερο ισχύει:[η3ο ] = [ΟΗ ] Αν λογαριθμήσουμε αυτή τη σχέση έχουμε: log[η3ο ] = log[οη ] ή ph = poh Από τη σχέση () προκύπτει ότι: ph = pk και τελικά ισχύει: pκ w ο ph = poh = (ουδέτερο διάλυμα σε τυχαία θερμοκρασία θ ) γ. Όταν ένα διάλυμα είναι βασικό ισχύει:[η3ο ] < [ΟΗ ] Αν λογαριθμήσουμε αυτή τη σχέση έχουμε: log[η3ο ] > log[οη ] ph > poh ph ph > ph poh Από τη σχέση () προκύπτει ότι: ph > pk και τελικά ισχύει: ή ή pκ w ο ph > > poh (βασικό διάλυμα σε τυχαία θερμοκρασία θ ) 7. Ρυθμιστική ικανότητα του ρυθμιστικού διαλύµατος ΗΑ M NA M είναι ο αριθµός των mol (n) ισχυρού οξέος ΗΒ που πρέπει να προσθέσουμε σε L του ρυθμιστικού διαλύµατος (Vδ/τος =σταθ.) ώστε να μεταβληθεί το ph του κατά μονάδα. α. Να αποδείξετε ότι n= 9 0 β. Από ποια σχέση δίνεται η τιµή του n αν οι συγκεντρώσεις των συστατικών του Ρ.. είναι ίσες; Τάσος Μπόκαρης Χημικός

6 6 α. Εφαρμόζουμε την εξίσωση Henderson Hsselblch για το αρχικό ρυθμιστικό διάλυμα: ph = pk log () αρχ. Με την προσθήκη n mol ισχυρού οξέος ΗΒ γίνεται η αντίδραση: ΝΑ HΒ NB HA Αρχικά mol n mol mol Τελικά ( n) mol n mol (n) mol Το NB δεν επηρεάζει το ph του διαλύματος καθώς είναι άλας που προέρχεται από την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος (ΗΒ) με ισχυρή βάση (NOH) έτσι, το ph του τελικού διαλύματος προκύπτει από την εξίσωση Henderson Hsselblch για το νέο ρυθμιστικό διάλυμα: n ph = pk log () τελ. n Με αφαίρεση της εξίσωσης () από την () έχουμε: n ( n) n phτελ. ph αρχ. = pk log pk log = log = log Όμως με n ( n) την προσθήκη του οξέος ΗΒ το ph μειώνεται κατά μονάδα οπότε ΔpH = και έτσι έχουμε: ( n) ( n) = log ή log = log ή 0 ( n) = ( n) Τελικά ισχύει: ( n) 0 ( n) n= 9 0 n β. Αν οι συγκεντρώσεις των συστατικών του ρυθμιστικού διαλύματος είναι ίσες δηλαδή, αν ισχύει ότι = = τότε από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι: 9 n= ή 9 n= Τάσος Μπόκαρης Χημικός

7 7 8. Υδατικό διάλυµα περιέχει τις ασθενείς μονοπρωτικές βάσεις Β και Β µε ίδια συγκέντρωση M και σταθερές ιοντισµού Κb και Κb αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το ph του διαλύµατος δίνεται από τη σχέση: ph = pk log[(κ b Κ b)]. Να θεωρήσετε ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Στο υδατικό διάλυμα των ασθενών βάσεων Β και Β γίνονται οι παρακάτω ιοντισμοί: Β(q) HO(l) ΒΗ (q) OH (q) Ιοντική ισορροπία (x) Μ x Μ (xψ) Μ Β(q) HO(l) ΒΗ (q) OH (q) Ιοντική ισορροπία (ψ) Μ ψ Μ (xψ) Μ Για τις σταθερές ιοντισμού των βάσεων Β και Β ισχύουν αντίστοιχα: BH OH x (x ψ) x (x ψ) Κ b = = ή x (x ψ) = Κ b () B x BH OH ψ(x ψ) ψ(x ψ) Κ b = = ή ψ (x ψ) = Κ b () B ψ Με πρόσθεση των εξισώσεων () και () κατά μέλη έχουμε: (x ψ) = (Κ Κ ) ή (x ψ) = (Κ Κ ) b b b b Όπου [ΟΗ ] = (xψ) Μ οπότε: / / = b b = b b log[οη ] log[(κ Κ )] ή poh log[(κ Κ )] () Όμως ph poh = pk ή poh = pk ph με αποτέλεσμα η εξίσωση () να γίνεται: pk ph = log[(κ Κ )] ή pk ph = log[(κ Κ )] Τελικά προκύπτει: ph = pk log[(κ Κ )] b b / b b b b Τάσος Μπόκαρης Χημικός

8 8 9. Ο δείκτης Η είναι ασθενές μονοπρωτικό οξύ. Να αποδείξετε ότι σε υδατικό Δ διάλυµα του δείκτη ισχύει η σχέση: ph = pκ (ΗΔ) log HΔ Σε υδατικό διάλυμα ο δείκτης ΗΔ ιοντίζεται και αποκαθίσταται η ισορροπία: ΗΔ ΗΟ Δ H3O Η έκφραση της σταθεράς ιοντισμού K(ΗΔ) του δείκτη είναι: (ΗΔ) Δ H3O HΔ Κ = H O = Κ () 3 (ΗΔ) HΔ Δ Με λογαρίθμηση της εξίσωσης () προκύπτει: HΔ HΔ log H3O = log Κ(ΗΔ) ή log H3O = logκ(ηδ) log. Δ Δ Τελικά προκύπτει: Δ ph = pκ (ΗΔ) log HΔ 0. Υδατικό ρυθµιστικό διάλυµα ( ) περιέχει ΗΑΝA. Να αποδείξετε ότι για να ελαττωθεί ο βαθµός ιοντισμού του ΗΑ 00 φορές πρέπει να προσθέσουμε στο διάλυμα Δ τόσο NΔ ώστε να μεταβληθεί το ph κατά μονάδες. Να θεωρήσετε ότι κατά την προσθήκη του NA δε μεταβάλλεται ο όγκος του διαλύματος και ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις. Στο ρυθμιστικό διάλυμα (Δ) που περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση οξέος Μ και το άλας NA με συγκέντρωση βάσης Μ συμβαίνουν οι παρακάτω διαστάσεις και ιοντισμοί: NΑ (s) N (q) Α (q)) Τελικά βμ βμ HΑ (q) HO(l) Α (q) H3O (q) Ιοντική ισορροπία (οξx)μ (βx)m x Μ Τάσος Μπόκαρης Χημικός

9 9 Οι βαθμοί ιοντισμού για τα ρυθμιστικά διαλύματα στους 5 ο είναι: Στο ρυθμιστικό διάλυμα Y: Στο ρυθμιστικό διάλυμα Y: x [H O ] = () 3 α = οξέος οξέος x [H O ] α = = 3 οξέος Με την προσθήκη NA το ph αυξάνεται κατά δύο μονάδες καθώς το NA είναι βασικό άλας οπότε ισχύει ότι: ph = ph ή log[η3ο ] = log[η3ο ] ή log[η3ο ] = log[η3ο ] log0 ή [Η3Ο ] = [Η3Ο ] 0 (3) οξέος () α Τελικά με συνδυασμό των σχέσεων (), () και (3) προκύπτει ότι α = 00 ο βαθµός ιοντισμού του ΗΑ ελαττώθηκε 00 φορές. δηλαδή,. Να αποδείξετε ότι όταν το ph ενός υδατικού διαλύµατος αυξηθεί κατά λ μονάδες ΗΟ 3 (ph=phλ) τότε ισχύει: ΗΟ 3 = 0 λ. Έστω ότι το ph ενός υδατικού διαλύµατος αυξάνεται κατά λ μονάδες, οπότε: ph = ph λ ή log[η3ο ] = log[η3ο ] λ ή log[η3ο ] = log[η3ο ] log0 λ ή [Η3Ο ] = [Η3Ο ] 0 λ ΗΟ 3 ΗΟ 3 = 0 λ. Αν κατά την αραίωση, σε σταθερή θερμοκρασία, ενός υδατικού διαλύµατος ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ M σε 50πλάσιο όγκο και ο βαθµός ιοντισµού του ΗΑ 5πλασιάζεται, τότε να δείξετε ότι για τη σταθερά ιοντισµού του HA ισχύει: Κ = 7 Τάσος Μπόκαρης Χημικός

10 0 Έστω υδατικό διάλυμα (Δ) ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ με συγκέντρωση M. Στο διάλυμα αυτό το οξύ ΗΑ ιοντίζεται μερικώς: (q) 3 ( H Α H O Α (q) H O q) Ι. Ι. : ( α)m α M α M Κατά την αραίωση του διαλύματος σε 50πλάσιο όγκο (V = 50 V), ισχύει: V = V ή V = 50 V ή = /50 () Ο βαθμός ιοντισμού (α) του ΗΑ 5πλασιάζεται μετά την αραίωση οπότε: α = 5 α () Εφαρμόζουμε το νόμο αραίωσης Ostwld για το αρχικό και το αραιωμένο διάλυμα: α Στο αρχικό διάλυμα (Δ ) : Κ (ΗΑ) = α α Στο αραιωμένο διάλυμα (Δ ) : Κ (ΗΑ) = (3) α Σε σταθερή θερμοκρασία η Κ(HA) δε μεταβάλλεται οπότε από τις (3) και (4) προκύπτει: (),() ( 5α ) α α α = = 50 ή α α α 5α 5α α α α = = (5) 5α 50 ή 9 Με συνδυασμό των σχέσεων (3) και (5) τελικά προκύπτει: Κ 9 9 (ΗΑ) = = ή Κ (ΗΑ) = 7 (4) Τάσος Μπόκαρης Χημικός

11 3. Υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ (α < 0,) αραιώνεται µε νερό, σε σταθερή θερμοκρασία, σε λπλάσιο όγκο. Να αποδείξετε ότι: α. Για το λόγο των βαθµών ιοντισµού στο αρχικό και στο αραιωμένο διάλυµα ισχύει: α = β. Για τη μεταβολή του ph ισχύει: α λ logλ ΔpH = ph ph =. Να θεωρήσετε ότι γίνονται οι γνωστές προσεγγίσεις. α. Στο υδατικό διάλυμα του ασθενούς οξέος ΗΑ αποκαθίσταται η ισορροπία: ΗΑ(q) HO(l) A (q) H3O (q) Ιοντική ισορροπία (x) Μ x Μ x Μ x x K = x = HO 3 = K () x Εφαρμόζουμε τον νόμο αραίωσης του Ostwld στο αρχικό διάλυμα () και στο αραιωμένο διάλυμα (): K K =α ή α = () και K K =α ή α = (3) Όταν το διάλυμα αραιωθεί σε λπλάσιο όγκο (V=λV) ο αριθμός των moles του οξέος ΗΑ παραμένει σταθερός, οπότε η αρχική συγκέντρωση του διαλύματος υπολπλασιάζεται: n = n V = V V = λv = (4) HA() HA() λ Αφού η θερμοκρασία του διαλύματος παραμένει σταθερή η σταθερά ιοντισμού K του ασθενούς οξέος ΗΑ δε μεταβάλλεται. Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις (3) και () έχουμε: Τάσος Μπόκαρης Χημικός

12 K α = α K (4) α = α λ α = α λ β. Εφαρμόζουμε για το αρχικό και το τελικό αραιωμένο διάλυμα τη σχέση () και με διαίρεση κατά μέλη αυτών έχουμε: HO 3 K HO 3 = K (4) 3 HO 3 = λ HO HO 3 = HO 3 λ HO 3 log = log ή HO 3 λ / log H3O ( log H 3O ) = log log λ ή logλ ΔpH = ph ph = 4. Κατά την αραίωση, σε σταθερή θερμοκρασία, υδατικού διαλύµατος ασθενούς οξέος ΗΑ M προκύπτει διάλυµα HA M. Να αποδείξετε ότι: α. Το ph του αραιωμένου διαλύµατος δίνεται από τη σχέση: ph = ph log β. Κατά την αραίωση σε 0 ν πλάσιο όγκο το ph του αραιωμένου διαλύµατος δίνεται ν από τη σχέση: ph = ph Να θεωρήσετε ότι γίνονται οι γνωστές προσεγγίσεις.. α. Έστω υδατικό διάλυμα (Δ) ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ με συγκέντρωση M. Στο διάλυμα αυτό το οξύ ΗΑ ιοντίζεται μερικώς: (q) (q) 3 (q) H Α H O Α H O Ι.Ι. : ( x)m xm xm ό που x = [ ΗΟ] ph = log[ ΗΟ ] = log x () 3 3 Τάσος Μπόκαρης Χημικός

13 3 HO 3 A x Κ (ΗΑ) = = x Κ (ΗΑ) HA x () Στο υδατικό διάλυμα (Δ) του ασθενούς οξέος ΗΑ με συγκέντρωση M ισχύει αντίστοιχα ότι: HO 3 A ψ Κ (ΗΑ) = = ψ Κ (ΗΑ) HA ψ (3) Για τα υδατικά διαλύματα πριν (Δ) και μετά (Δ) την αραίωση ισχύουν αντίστοιχα: ph= log[η3ο ]= log ψ (4) Με αφαίρεση της εξίσωσης () από την (4) κατά μέλη έχουμε: (), (3) x ph ph = logψ logx ή ph = ph log ph = ph log ψ Κ (ΗΑ) Κ (ΗΑ) Τελικά προκύπτει ότι: ph = ph log β. Κατά την αραίωση του διαλύματος σε 0 ν πλάσιο όγκο (V = 0 ν V), ισχύει: V = V ή V = 0 ν V ή = /0 ν (5) Από τις εξισώσεις (3), (4) και (5) προκύπτει ότι: (), () ν/ ph = log Κ = log Κ log0 ν 0 ν ph = ph Δηλαδή, όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε 0 ν πλάσιο όγκο υπό σταθερή θερμοκρασία και με δεδομένο ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις, τότε το ph του αυξάνεται κατά ν/ μονάδες. Έτσι για παράδειγμα αν με αραίωση δεκαπλασιάσουμε τον όγκο ενός υδατικού διαλύματος ασθενούς οξέος ΗΑ, τότε το ph του αυξάνεται κατά μισήμονάδα (ph = ph /). Τάσος Μπόκαρης Χημικός

14 4 5. Για ένα ρυθµιστικό διάλυµα ΝΗ3 Μ NH4l M, να αποδείξετε ότι: α. Ο βαθµός ιοντισµού της ΝΗ3 δίνεται από τη σχέση: β. Το ph του διαλύµατος από τη σχέση: K b(nh ) 3 α= 4 ph = pk(nh ) log γ. Αν το παραπάνω διάλυµα αραιωθεί σε λπλάσιο όγκο ώστε να ξαναπροκύψει ρυθµιστικό διάλυµα, να αποδείξετε ότι: γ.. Το ph του διαλύματος δε μεταβάλλεται δηλαδή, ph=0 και γ.. Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 λπλασιάζεται δηλαδή α = λ α. Θεωρήστε ότι γίνονται οι γνωστές προσεγγίσεις. α. Έστω υδατικό διάλυμα που περιέχει ΝΗ3 Μ NH4l M. Στο υδατικό διάλυμα συμβαίνουν οι παρακάτω διαστάσεις και ιοντισμοί: ΝH4l (s) ΝH4 (q) l (q)) Τελικά Μ Μ ΝΗ3 (q) HO(l) ΝH4 (q) OH (q) Ιοντική ισορροπία (x)μ (x) M x Μ Στο τελικό διάλυμα παρατηρούμε ότι υπάρχει Ε.Κ.Ι. με κοινό ιόν το ΝH4. Εκφράζουμε την σταθερά ιοντισμού της NH3 θεωρώντας ότι γίνονται προσεγγίσεις: OH NH 4 ( x) OH OH b(nh3 ) b b K = K = OH = K NH x Ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 είναι: 3 () x [OH ] α= = () Με συνδυασμό των σχέσεων () και () τελικά προκύπτει ότι: K b(nh ) 3 α= Τάσος Μπόκαρης Χημικός

15 5 β. Με λογαρίθμηση της εξίσωσης () έχουμε: log OH = logkb(nh ) log ή 3 pοη = pk log (3) b(nh ) 3 Γνωρίζουμε ότι ισχύουν οι σχέσεις: pk = ph poh ή poh = pk ph pk = p K pk ή pk = pk pk (5) ) ) (NH ) b(nh b(nh 3 3 (NH ) 4 4 (4) Από τις σχέσεις (3), (4) και (5) προκύπτει ότι: pk ph = pk pk log ή τελικ ά (NH ) 4 ph = pk(nh ) log (6) 4 Η σχέση (6) είναι γνωστή ως εξίσωση HendersonHsselblch με την οποία υπολογίζουμε το ph ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπό την προϋπόθεση ότι K b(nh ) επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις 3 0. γ.. Αν αραιώσουμε το ρυθμιστικό διάλυμα σε λπλάσιο όγκο για τις συγκεντρώσεις του οξέος και της βάσης ισχύουν οι σχέσεις: λ (7) V= V ή = λ V= V ή = λ λ (8) Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις (7) και (8) έχουμε: λ = λ = (9) Εφαρμόζουμε την εξίσωση HendersonHsselblch (6) για το ρυθμιστικό διάλυμα μετά την αραίωσή του: Τάσος Μπόκαρης Χημικός

16 6 ph = pk(nh ) log (9) 4 ph = pk(nh 4) log Δηλαδή, τελικά ισχύει: ph = ph ή ΔpH = 0 Με άλλα λόγια το ph του ρυθμιστικού διαλύματος δε μεταβάλλεται αν το αραιώσουμε μέσα σε όρια ώστε να ισχύουν οι προσεγγίσεις και η εξίσωση HendersonHsselblch. γ.. Αφού ph = ph ισχύει επίσης ότι poh = pοη ή [ΟΗ ] = [ΟΗ ] (0) Οι βαθμοί ιοντισμού της ΝΗ3 πριν και μετά την αραίωση με βάση την εξίσωση () είναι: α = α = [OH ] [OH ] () και () Διαιρώντας κατά μέλη τις εξισώσεις () και () έχουμε: [OH ] (7), (0) α α = = α [OH ] α [OH ] λ [OH ] α ή =λ α Τελικά ο βαθμός ιοντισμού της ΝΗ3 λπλασιάζεται δηλαδή α = λ α 6. Nα αποδείξετε ότι σε αραιό υδατικό διάλυµα η [ΗΟ] 55,5 Μ. ίνεται η πυκνότητα του νερού στους 5 o : ρ = g/ml. Σε αραιά υδατικά διαλύματα ισχύει V δ/τος = V δ/τη = V ΗΟ. Έτσι αν V δ/τος = V ΗΟ =L=000mL και επειδή στους 5o η πυκνότητα του νερού είναι ρ ΗΟ g/ml (ρ ΗΟ =0,997g/mL, στους 5ο ), ισχύει m ΗΟ = ρηο V ΗΟ =000g. Επομένως η συγκέντρωση του νερού είναι (Mr = 8): 000 mol ΗΟ = nh O = 8 = 55,5M V δ/τος L Τάσος Μπόκαρης Χημικός

17 7 7. Να αποδείξετε ότι: α. Αν σ ένα όξινο υδατικό διάλυµα στους 5 ο η [ΟΗ ] είναι 0 0 φορές μικρότερη από την [Η3Ο ] τότε poh = 6 ph. β. Αν σ ένα υδατικό διάλυµα στους 5 ο η [ΟΗ ] είναι 0 ν φορές μικρότερη από την [Η3Ο ] τότε poh ph = ν. α. Αφού η [ΟΗ ] είναι 0 0 φορές μικρότερη από την [Η3Ο ] είναι: ΗΟ 3 ΟΗ = () 0 0 Στους 5 ο, σε κάθε υδατικό διάλυμα ισχύει: K = 0 4 = [H3O ] [OH ] (). Με συνδυασμό των σχέσεων () και () έχουμε: ΗΟ = ΗΟ 3 ή ΗΟ 3 = 0 Μ ph = (3) 0 0 Οπότε από την () προκύπτει ότι ΟΗ = 0 Μ poh = (4) Τελικά από τις σχέσεις (3) και (4) προκύπτει ότι: poh = 6 ph. β. Αφού η [ΟΗ ] είναι 0 0 φορές μικρότερη από την [Η3Ο ] είναι: ΟΗ = ΗΟ 3 0 ν (5) Με συνδυασμό των σχέσεων (5) και () έχουμε: 7 ΗΟ 4 3 ( 4ν ) ν 0 = ΗΟ 3 ή ΗΟ 3 = 0 0 = Μ ph = 7 ν 0 ν (6) Οπότε ν ν poh = 4 7 = 7 (7) Αφαιρώντας κατά μέλη την (6) από την (7) τελικά προκύπτει: ν ν poh ph= 7 7 Τελικά προκύπτει ότι: poh ph = ν Τάσος Μπόκαρης Χημικός

18 8 8. Υδατικό διάλυµα βάσης RNH ( ) και υδατικό διάλυµα KOH ( ) έχουν τον ίδιο όγκο και το ίδιο pη. Για την πλήρη εξουδετέρωση των διαλυµάτων και απαιτούνται αντίστοιχα n mol ΗNO3 και n mol HNO3. Να αποδείξετε ότι για τους αριθµούς n και n ισχύει: n > n. Έστω M η συγκέντρωση της αμίνης RNH στο διάλυμα Δ και M η συγκέντρωση του ΚΟΗ στο διάλυμα Δ, οπότε γίνονται οι παρακάτω διαστάσεις και ιοντισμοί: Στο διάλυμα Δ: RΝΗ (q) HO(l) RΝH3 (q) OH (q) Ιοντική ισορροπία (x)μ x M x Μ Στο διάλυμα Δ: Τελικά (q) KOH K OH M M Με δεδομένο ότι τα διαλύματα Δ και Δ έχουν το ίδιο ph ισχύει ότι: ph = ph poh = poh [OH ] = [OH ] x = () (q) M Όμως x < (αφού η RNH είναι ασθενής βάση), οπότε ισχύει: > (). Έτσι, με δεδομένο ότι τα διαλύματα έχουν ίσους όγκους, για τα mol των RNH και ΚΟΗ ισχύει: n = V = z mol (RNH ) n = V=ψ mol (KOH) () z>ψ Τα διαλύματα Δ και Δ εξουδετερώνονται πλήρως οπότε: (3) RΝΗ HΝO3 RΝH3ΝΟ3 Αρχικά z mol n mol Τελικά z mol KOH HΝO3 KΝΟ3 HO Αρχικά ψ mol n mol Τελικά ψ mol Από τη στοιχειομετρία των αντιδράσεων προκύπτει ότι: n = z mol n = ψ mol (3) n >n Τάσος Μπόκαρης Χημικός

19 9 9. Να αποδείξετε ότι στους 5 ο : α. Για το νερό: Κ =,80 β. Για το Η3Ο : Κ=55,5. 6 και α. Ο αυτοιοντισμός του νερού δίνεται από τη χημική εξίσωση: HO(l) HO(l) H3Ο (q) OH (q) Έτσι, η σταθερά ισορροπίας Κ c του αυτοιοντισμού του νερού είναι: c HO 3 ΟΗ Κ = HO Η σταθερά ιοντισμού K του νερού δίνεται από τη σχέση: HO 3 ΟΗ K Κ = = HO HO Έτσι στους 5 ο για το νερό ισχύει 4 0 Κ = =,8 0 55,5 6. β. Ο ιοντισμός του Η3Ο στο νερό δίνεται από τη χημική εξίσωση: H3Ο (q) HO(l) HO(l) H3Ο (q) Έτσι, η σταθερά ισορροπίας Κ c του ιοντισμού του Η3Ο είναι: HO 3 HO Κ c = HO 3 HO Η σταθερά ιοντισμού K του νερού δίνεται από τη σχέση: Κ = HO 3 HO = H O= 55,5M HO 3 0. Ο δείκτης Β είναι µία ασθενής μονοπρωτική βάση µε σταθερά ιοντισµού Κb. Να αποδείξετε ότι σε υδατικό διάλυµα του δείκτη ισχύει η σχέση: [B] (phpk) = 0 [BH ] όπου Κ η σταθερά ιοντισµού της όξινης μορφής (ΒΗ ). Τάσος Μπόκαρης Χημικός

20 0 Ο δείκτης Β είναι ασθενής βάση οπότε στο υδατικό διάλυμα ιοντίζεται ως εξής: Β (q) HO(l) ΒΗ (q) OH (q) Εκφράζουμε την σταθερά ιοντισμού (Kb) της Β: ΒH OH Β OH Κb (Β) = = Β ΒH Κb(Β) () Γνωρίζουμε ότι ισχύουν: K K [OH ] = () και Κb(Β) = (3) [H3O ] Κ (ΒH ) Με συνδυασμό των σχέσεων (), () και (3) έχουμε: K Β ΒH = [H3O ] K 3 Κ (ΒH ) Κ(ΒH ) = (4) [H O ] Όμως ισχύουν τα παρακάτω: ph 3 (ΒH ) pκ (ΒH ) [H O ] = 0 (5) και Κ = 0 (6) Οπότε, με συνδυασμό των σχέσεων (4), (5) και (6) τελικά προκύπτει ότι: pκ (ΒH ) Β 0 Β = ή ph ΒH 0 ΒH = 0 (phpκ (ΒH ) ). Ρυθµιστικό διάλυµα περιέχει το ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση oξέος M και το άλας NA με συγκέντρωση βάσης Μ. Αν για το λόγο των oξέος συγκεντρώσεων σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα ισχύει 0, 0 τότε αυτό βάσης έχει ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα. Nα αποδείξετε ότι για να παρασκευάσουµε το παραπάνω ρυθµιστικό διάλυµα που να έχει ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε οξύ ΗΑ µε τιµή σταθεράς ιοντισµού Κ τέτοια ώστε να ισχύει: ph pκ ph. Τάσος Μπόκαρης Χημικός

21 Στο ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει το ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ με συγκέντρωση oξέος M και το άλας NA με συγκέντρωση βάσης Μ η εξίσωση HendersonHsselblch είναι: βάσης ph = pk log ή pk = ph log οξέος οξέος βάσης Για να έχει το ρυθμιστικό διάλυμα ικανοποιητική ρυθµιστική ικανότητα πρέπει: oξέος 0, 0 ή βάσης oξέος log 0, log log0 ή βάσης βάσης oξέος log ή oξέος pη p Η log p Η () βάσης Τελικά από τις σχέσεις () και () προκύπτει ότι: () pη pk pη. Να αποδείξετε: α. Το νόµο αραίωσης του Ostwld σε υδατικό διάλυµα ασθενούς οξέος ΗΑ συγκέντρωσης οξέος M. Ποια είναι η απλοποιηµένη µορφή που παίρνει ο νόµος αυτός; β. Αν στο παραπάνω διάλυµα προσθέσουµε NA (χωρίς µεταβολή του όγκου του διαλύµατος) ώστε να προκύψει ρυθµιστικό διάλυµα HA οξέος M NA βάσης Μ, τότε, αν ισχύουν οι προσεγγίσεις, να αποδείξετε την εξίσωση Henderson Hsselblch. α. Έστω αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, το οποίο έχει αρχική συγκέντρωση οξέος M και ιοντίζονται x Μ του οξέος ΗΑ, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: ΗΑ(q) HO(l) A (q) H3O (q) Ιοντική ισορροπία (M) (x) M x M x M Τάσος Μπόκαρης Χημικός

22 Από την έκφραση της σταθεράς ιοντισμού (K) του οξέος ΗΑ και αντικαθιστώντας τις συγκεντρώσεις στην κατάσταση της ισορροπίας έχουμε: HO 3 A x Κ = K = HA x () Για το βαθμό ιοντισμού (α) του οξέος ΗΑ έχουμε: x α= ή x = α () Με συνδυασμό των σχέσεων () και () έχουμε: Οπότε τελικά έχουμε: αα α K = ή K = α ( α) α K = α (3) Αν το οξύ ΗΑ είναι πολύ ασθενής ηλεκτρολύτης και ο βαθμός ιοντισμού του έχει πολύ μικρή τιμή (α 0,), οπότε χωρίς σημαντικό σφάλμα μπορούμε να κάνουμε τις εξής προσεγγίσεις: x και α. Οπότε από την εξίσωση (3) προκύπτει η απλοποιημένη εξίσωση: K =α (4) Οι εξισώσεις (3) και (4) αποτελούν μαθηματικές εκφράσεις του νόμου αραίωσης του Ostwld. β. Έστω υδατικό διάλυμα που περιέχει το ασθενές οξύ ΗΑ με συγκέντρωση οξέος Μ και το άλας NA με συγκέντρωση βάσης Μ (ρυθμιστικό διάλυμα). Στο υδατικό διάλυμα συμβαίνουν οι παρακάτω διαστάσεις και ιοντισμοί: NΑ (s) N (q) Α (q)) Τελικά βμ βμ HΑ (q) HO(l) Α (q) H3O (q) Ιοντική ισορροπία (οξx)μ (βx)m x Μ Στο τελικό διάλυμα παρατηρούμε ότι υπάρχει Ε.Κ.Ι. με κοινό ιόν το Α. Τάσος Μπόκαρης Χημικός

23 3 Εκφράζουμε την σταθερά ιοντισμού του ΗΑ θεωρώντας ότι γίνονται προσεγγίσεις: HO 3 Α ( x) HO 3 HO β 3 β Κ = K = οξ H3O = K (5) HΑ οξ x οξ β Με λογαρίθμηση της εξίσωσης (5) έχουμε: οξ log H3O = logk log ή β β ph = pk log (6) οξ Η σχέση (6) είναι γνωστή ως εξίσωση HendersonHsselblch με την οποία υπολογίζουμε το ph ενός ρυθμιστικού διαλύματος υπό την προϋπόθεση ότι Κ επιτρέπονται οι γνωστές προσεγγίσεις 0. οξ 3. Να αποδείξετε ότι για τις σταθερές ιοντισµού K και Κb ενός συζυγούς ζεύγους ΗΑ / Α ισχύει: pk pkb = pkw. Έστω το συζυγές ζεύγος που αποτελείται από το ασθενές μονοπρωτικό οξύ ΗΑ που έχει σταθερά ιοντισμού K και τη συζυγή του βάση Α που έχει σταθερά ιοντισμού Kb. Η χημική εξίσωση του ιοντισμού του ασθενούς οξέος ΗΑ σε υδατικό του διάλυμα είναι: (q) (l) (q) 3 (q) HA H O A H O Η έκφραση της σταθεράς ιοντισμού Κ [εξίσωση ()] του ΗΑ είναι: HO 3 A Κ = () HA Η χημική εξίσωση του ιοντισμού της συζυγούς του βάσης Α είναι: (q) (l) (q) (q) A H O HA OH Η έκφραση της σταθεράς ιοντισμού Κb [εξίσωση ()] της συζυγούς βάσης Α είναι: HA. OH K b = A () Τάσος Μπόκαρης Χημικός

24 4 Αν πολλαπλασιάσουμε κατά μέλη τις εξισώσεις () και () έχουμε: Κ K b = HO 3 A HA HA. OH A 3 = H O. OH = K Τελικά η σχέση που συνδέει τη σταθερά ιοντισμού K ενός οξέος με τη σταθερά ιοντισμού Kb της συζυγούς του βάσης, είναι: Κ K = K b (3) Αν λογαριθμήσουμε αυτή τη σχέση (3) έχουμε: log(k Kb) = logκ ή logk log Kb = logk ή logk log Kb = logk ή pk pk b = pk 4. Υδατικό διάλυμα ΚΑ (Δ) και υδατικό διάλυμα ΚΒ (Δ) έχουν την ίδια συγκέντρωση ( M) και την ίδια θερμοκρασία (5 ο ). Αν το διάλυμα Δ έχει μεγαλύτερη τιμή ph από το διάλυμα Δ, να συγκρίνετε την ισχύ των οξέων ΗΑ και ΗΒ. Δίνεται ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις και ότι τα οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ασθενή και μονοπρωτικά. Απάντηση Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις και ισχυροί ηλεκτρολύτες οπότε στα υδατικά τους διαλύματα διίστανται πλήρως: (s) HO (q) (q) KA K A M M M (s) HO (q) (q) KB K B M M M Από τα ιόντα που προκύπτουν από τη διάσταση των ΚΑ και ΚΒ μόνο τα Α και Β αντιδρούν με το νερό, επειδή τα συζυγή τους οξέα ΗΑ και ΗΒ είναι ασθενή. Στο διάλυμα Δ έχουμε: Τάσος Μπόκαρης Χημικός

25 5 (q) A H O H A, (q) OH (q) ΙΙ.. : ( x)m xm xm ό που x = [ ΟΗ ] K b( A ) () Στο διάλυμα Δ έχουμε: (q) B H O H B, (q) OH (q) ΙΙ.. : ( ψ)m ψm ψm ό που ψ = [ ΟΗ ] K b( Β ) () Αφού το διάλυμα Δ έχει μεγαλύτερη τιμή ph από το Δ, ισχύει: ph > ph poh < poh [OH ] > [OH ] x > ψ (3) Από τις εξισώσεις (), () και (3) προκύπτει ότι: Kb(Α ) > Kb(Β ) K(HΑ) < K(HΒ), Από αυτό προκύπτει τελικά ότι στην ίδια θερμοκρασία το οξύ ΗΒ είναι ισχυρότερο από το ΗΑ. 5. Να εξετάσετε αν τα υδατικά των παρακάτω αλάτων είναι ουδέτερα, όξινα ή βασικά: α. NHSO4, β. NHS, γ. H3OONH4. Δίνονται: για το HSO4 στο ο στάδιο ιοντισμού K=0, για το HS στο ο στάδιο ιοντισμού K=0 7 και στο ο στάδιο ιοντισμού K=0, για το H3OOH K=0 5, για την ΝΗ3 Kb=0 5, ενώ για το νερό K=0 4. Απάντηση α. Σε υδατικό διάλυμα NHSO4 έχουμε: HO NHSO 4(S) N(q) HSO4( q) N HO (το NOH είναι ισχυρή βάση) Τάσος Μπόκαρης Χημικός

26 6 4(q) 4(q) HSO H O SO HO 3 (q) ( ψ)m ψm ψm (το ιόν HSO4 λειτουργεί ως οξύ κατά BL αφού το HSO4 στον ο ιοντισμό του είναι ισχυρό οξύ με 4 HS 4 K ( HSO ) = K ( O ) 0, οπότε δεν γίνονται οι γνωστές προσεγγίσεις κατά τον ο ιοντισμό του) ΗΟ(l) ΗΟ(l) Η3Ο (q) OH (q) x M x M Στο υδατικό διάλυμα NHSO4 ισχύει ότι: [Η3Ο ]ολ.= [Η3Ο ] ΗSO4 [Η3Ο ]νερού >[ΟΗ ]. Έτσι τo υδατικό διάλυμα του NHSO4 είναι όξινο και έχει ph < 7 στους 5 ο. β. Σε υδατικό διάλυμα NHS έχουμε: N HO (s) HO (q) (q) NHS N HS M M M (το NOH είναι ισχυρή βάση) Το ανιόν HS είναι αμφιπρωτική ουσία οπότε αντιδρά με το νερό και ως οξύ και ως βάση: K 0 H O S, K 0 (q) H HS ( x)m xm xm 4 w (q) OH (q) b( HS = = = ) K όπου x = [ΟΗ ] K = 0 3,5 b( HS ) () (q) (q) HO 3 (q) HS H O S, K 0 ( ψ)m ψm ψm όπου ψ 6 =[Η3Ο ] K = 0 () ΗΟ(l) ΗΟ(l) Η3Ο (q) OH (q) z M z M Από τις εξισώσεις () και () προκύπτει ότι: [Η3Ο ]ολ.= ψz < xz = [ΟΗ ] ολ.. Έτσι, τo υδατικό διάλυμα του NHS είναι βασικό και έχει ph > 7 στους 5 ο. Τάσος Μπόκαρης Χημικός

27 7 γ. Σε υδατικό διάλυμα H3OONH4 έχουμε: 3 4(s) HO 3 (q) 4 (q) H OONΗ H OO NΗ M M M 3 O (q) H3 (q) OH (q) b( H OO 3 ) H O H O OOH, K 0 ( x)m xm xm 9 ό που x = [ ΟΗ ] K () b( H OO 3 ) 4 3 (q) (q) NH HO 3 (q) ( NΗ 4 ) NΗ H O, K 0 ( ψ)m ψm ψm 9 ό που ψ = [ Η Ο ] K 3 ( NΗ4 ) () ΗΟ(l) ΗΟ(l) Η3Ο (q) OH (q) z M z M Από τις εξισώσεις () και () και επειδή K(ΝΗ4 )= Kb(H3OO ) προκύπτει ότι: [Η3Ο ]ολ.=xz = ψz = [ΟΗ ] ολ.. Έτσι, τo υδατικό διάλυμα του H3OONH4 είναι ουδέτερο και έχει ph = 7 στους 5 ο. 6. Να αποδείξετε ότι όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα ισχυρού μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε 0 ν πλάσιο όγκο υπό σταθερή θερμοκρασία, τότε το ph του αυξάνεται κατά νμονάδες δηλαδή ph = ph ν. Έστω υδατικό διάλυμα (Δ) ισχυρού οξέος ΗΑ με συγκέντρωση M. Στο διάλυμα αυτό το οξύ ΗΑ ιοντίζεται πλήρως: ΗΑ(αq) ΗΟ(l) Α (αq) Η3Ο (q) M Μ Μ Οπότε ph= log[η3ο ]= log () Κατά την αραίωση του διαλύματος σε 0 ν πλάσιο όγκο (V = 0 ν V), ισχύει: V = V ή V = 0 ν V ή = /0 ν () Τάσος Μπόκαρης Χημικός

28 8 Στο υδατικό διάλυμα (Δ) του ισχυρού οξέος ΗΑ με συγκέντρωση M ισχύει αντίστοιχα ότι ph= log[η3ο ]= log (3) Από τις εξισώσεις () και (3) προκύπτει ότι: ph = log = log log0 ν 0 ν () ph = ph ν Δηλαδή, όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα ισχυρού μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε 0 ν πλάσιο όγκο υπό σταθερή θερμοκρασία, τότε το ph του αυξάνεται κατά νμονάδες. Έτσι για παράδειγμα αν με αραίωση δεκαπλασιάσουμε τον όγκο ενός υδατικού διαλύματος ισχυρού οξέος ΗΑ, τότε το ph του αυξάνεται κατά μονάδα (ph = ph ). 7. Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε με την αραίωση ενός διαλύματος μονοπρωτικού οξέος ΗΑ αν αυτό είναι ισχυρό ή ασθενές; Απάντηση ος τρόπος Όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε 0 ν πλάσιο όγκο υπό σταθερή θερμοκρασία και το ph του αυξάνεται κατά νμονάδες, τότε το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό. Όταν αραιώνεται ένα υδατικό διάλυμα μονοπρωτικού οξέος ΗΑ σε 0 ν πλάσιο όγκο υπό σταθερή θερμοκρασία και με δεδομένο ότι ισχύουν οι γνωστές προσεγγίσεις και το ph του αυξάνεται κατά ν/μονάδες, τότε το οξύ ΗΑ είναι ασθενές. ος τρόπος Όταν το οξύ ΗΑ είναι ισχυρό, ο ιοντισμός του είναι πλήρης. Κατά συνέπεια με την αραίωση ο βαθμός ιοντισμού του παραμένει σταθερός και είναι α=. Έτσι και ο αριθμός των moles των ιόντων Η3Ο του διαλύματος παραμένει σταθερός. Αραίωση ισχυρού οξέος ΗΑ:, α = = σταθερός, n(h3o )=σταθερά και [Η3Ο ] Όταν το οξύ ΗΑ είναι ασθενές, ο ιοντισμός του είναι μερικός και η αντίδραση ιοντισμού είναι αμφίδρομη (α<). Με την αραίωση αυξάνεται ο όγκος και έτσι μειώνεται η αρχική συγκέντρωση () του διαλύματος. Από το νόμο αραίωσης του Ostwld (Κ = α ) προκύπτει λοιπόν ότι αυξάνεται ο βαθμός ιοντισμού (α) του ΗΑ. Έτσι και ο αριθμός των moles των ιόντων Η3Ο του διαλύματος αυξάνεται ενώ, η [Η3Ο ] μειώνεται ( HO 3 Κ ). Τάσος Μπόκαρης Χημικός

29 9 Αραίωση ασθενούς οξέος ΗΑ:, α, n(h3o ) και [Η3Ο ] Αραίωση διαλύματος μονοπρωτικού οξέος ΗΑ V [Η3Ο ] ph α n(h3o ) Ισχυρό οξύ σταθερός σταθερά Ασθενές οξύ Αραίωση διαλύματος μονοπρωτικής βάσης Β V [ΟΗ ] ph α n(oh ) Ισχυρή βάση σταθερός σταθερά Ασθενής βάση Τάσος Μπόκαρης Χημικός

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση

Δρ.Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ιοντικής ισορροπίας Επίδοση Βαθμός./100 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σύμφωνα με τη θεωρία Bronsted Lowry το HCl είναι οξύ επειδή: α) είναι ηλεκτρολύτης

Διαβάστε περισσότερα

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3

Α. 0,5 mol HCl mol CH 3 COOH Β. 0,5 mol NaOH mol NH 3 Γ. 0,25 mol HCl mol NH 3. 0,5 mol HCl mol NH 3 1. Αναµιγνύονται ίσοι όγκοι διαλυµάτων Α και Β. Προκύπτει δ/µα µε µεγαλύτερη ρυθµιστική ικανότητα εάν Α. το Α είναι NaOH 0,5 M και το Β είναι CH 3 COOH 1 M B. το Α είναι NaOH 1 M και το Β είναι HCl 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων.

Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. Εύρεση mol και συγκέντρωση από αριθμητικά δεδομένα Επανάληψη προηγούμενων τάξεων. A. Εύρεση συγκέντρωσης c. A. Δίνονται τα mol της διαλυμένης ουσίας και ο όγκος του διαλύματος: n C, C σε Μ, V σε λίτρα.

Διαβάστε περισσότερα

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις.

25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 25 επαναληπτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα Οξέα - Βάσεις και ιοντική ισορροπία με τις απαντήσεις. 1. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος βάσης κατά Bronsted Lowry α) Η 3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ.

Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ. Α. Ιοντισμός ασθενούς οξέος και ασθενούς βάσης - Σταθερές ιοντισμού Κα και Κβ. Ο ιοντισμός ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, σε αραιό υδατικό διάλυμα, περιγράφεται από τη χημική εξίσωση: ΗΑ + Η 2 Ο Α + Η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτoϊοντισμός του νερού ph

Αυτoϊοντισμός του νερού ph Αυτoϊοντισμός του νερού ph Το καθαρό νερό είναι ηλεκτρολύτης; Το καθαρό νερό είναι ομοιοπολική ένωση και θα περιμέναμε να είναι μην εμφανίζει ηλεκτρική αγωγιμότητα. Μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας όμως έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες.

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και σωστό λάθος από τις πανελλήνιες. Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Όλα τα πολλαπλής επιλογής και

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ Ασκήσεις σε διαλύματα ισχυρών ηλεκτρολυτών I.ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΟΞΕΩΝ/ΒΑΣΕΩΝ 1. Υδατικό διάλυμα NaOH έχει ph=12. Να υπολογισθεί η %w/v περιεκτικότητα του διαλύματος. [ Απ. 0,04%] 2. Ένα διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Ιοντικής Ισορροπίας Εξεταστέα ύλη: Μάθημα: Χημεία Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Θετική Ονοματεπώνυμο:. Ζήτημα 1:.../25 Ημερομηνία: Ζήτημα 2:../25 Διάρκεια: hr Ζήτημα :../25 Ζήτημα 4:../25 Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Σ. Καλαμαράς,

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) Χημεία Γ Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σταθερά ιοντισμού Κ a - K b Νόμος αραίωσης του Ostwald Επίδραση κοινού ιόντος Ιοντισμός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισμού Κ a ασθενούς οξέος: Σταθερά ιοντισμού Κ b ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά το τέλος της µελέτης του 3ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει ποιες ουσίες ονοµάζονται ηλεκτρολύτες. Να γνωρίζει τι είναι ο ιοντισµός, τι η διάσταση, σε ποιες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. Λογαριθµίζοντας την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση Ηenderson - Hasselbalch, µε Ρυθµιστικά διαλύµατα 205. 9 o Ρυθµιστικά διαλύµατα Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ρυθµιστικά διαλύµατα: Ρυθµιστικά είναι τα διαλύµατα που διατηρούν το ph τους πρακτικά σταθερό, κατά την προσθήκη σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 8 από 14 Ρυθµιστικά διαλύµατα Περιέχουν (από τη διάσταση ή τον ιοντισµό διαφορετικών ηλεκτρολυτών) : ένα ασθενές οξύ και τη συζυγή του βάση (ΗΑ / Α - ) ή µια ασθενή βάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 02 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου ΘΕΜΑ Α A1. Όταν το ΚΒr διαλύεται στο νερό: α. ιοντίζεται β. δημιουργούνται ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O.

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ii. Στις βάσεις κατά Arrhenius, η συμπεριφορά τους περιορίζεται μόνο στο διαλύτη H 2 O. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 δ Α4 β Α5. α. i. Βάσεις κατά Arrhenius είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο H 2 O δίνουν OH ενώ κατά Bronsted Lowry είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχτούν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ.

Άσκηση 5η. Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. Άσκηση 5η Οξέα Βάσεις - Προσδιορισμός του ph διαλυμάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Ιοντικά διαλύματα- 2 Διάσταση Οι ιοντικές ενώσεις γενικώς διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12. ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΩΝ-ΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισορροπίες ιοντισμού οξέων Πολυπρωτικά οξέα Ισορροπίες ιοντισμού βάσεων Οξεοβασικές ιδιότητες διαλυμάτων αλάτων Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθμιστικά διαλύματα Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυμερισμό 1,4 δίνει η ένωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 29 ΜΑΪΟΥ πρωτονιοδέκτης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 29 ΜΑΪΟΥ πρωτονιοδέκτης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 9 ΜΑΪΟΥ 0 ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Arrhenius Bronsded - owry. ένωση. ουσία (ένωση ή ιόν). διαλύεται στο νερό. σε οποιοδήποτε δ/τη. δίνουν ανιόντα υδροξειδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β, Α2. α, Α. δ, Α4. β, Α5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1.α. β. Β2.α. 12 15 19 26 Mg : 1s 2s 2p 2+ 2 2 6 P : 1s 2s 2p s p

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α3. α Α4. δ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Λάθος ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ- Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.gr ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1998) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα)

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1998) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1998) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) 1 mol NaOH αντιδρά πλήρως µε 1 L υδατικού διαλύµατος που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2011 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα.

2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός www.xhmeiastokyma.gr Διάσταση ιοντισμός 1) Όλα τα οξέα είναι υδρογονούχες ενώσεις. 2) Σύμφωνα με τη θεωρία B-L τα οξέα μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια ή ιόντα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επιµέλεια: Νίκος Μακρολειβαδίτης 1 Arrrrheniius ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ (κατά Arrheniius καιι BrönstedLowry)

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ:

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1. ίνονται οι εξής χηµικές ενώσεις: 1. CH 3 CO 2. Na 3. NH 3 4. HCl 5. NaF 6. HF 7. NH 4 CN 8. CH 3 CH=O 9. CH 3 CH= CHC CH 10. CH 3 CHCH 3 11.CH 3 CH 2 CH 2 A. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc.

- Νόµος αραίωσης του Ostwald ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο Α +Η 3. Η σταθερά χηµικής ισορροπίας για τον ιοντισµό του οξέος είναι: Kc. Σταθερά ιοντισµού Κ a - Κ b - Νόµος αραίωσης του Ostwald 155 7 o Σταθερά ιοντισµού Κ a - K b Νόµος αραίωσης του Οstwald Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισµού Κ a ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A1. β Α. β. Α3. β. Α. γ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α) Το κύριο προϊόν της αντίδρασης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2NaCl αφού δε συμμετέχει

2NaCl αφού δε συμμετέχει ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣOΜΟΙΩΣΗΣ 016 xhmeiastokyma ΘΕΜΑ Α Α1. δ Α. γ Α. δ Α. β Α5. β Α6. Οξείδωση είναι η αποβολή ηλεκτρονίων και αναγωγή η πρόσληψη ηλεκτρονίων. Το NaCl είναι ιοντική ένωση. Το άτομο του

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O

Ιοντική Ισορροπία. α β γ δ ε H 2 O Ιοντική Ισορροπία 1) Ενα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 C, όταν: α. [OH - ] > [H 3 O + ] β. [OH - ] < [H 3 O + ] γ. ph < 7 δ. poh > 7 2) Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση

10 o ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 231. είκτες - Ογκοµέτρηση είκτες - Ογκοµέτρηση 231. 10 o είκτες - Ογκοµέτρηση Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ είκτες: Πρωτολυτικοί ή ηλεκτρολυτικοί δείκτες είναι ουσίες των οποίων το χρώµα αλλάζει ανάλογα µε το ph του διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ 2) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Διδάκτωρ Χημικός

Επιμέλεια: Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Διδάκτωρ Χημικός Απάντηση θέματος A: A1.β, Α.α, Α.δ, Α4.β, Α5. α. Σωστό, β. Σωστό, γ. Λάθος, δ. Λάθος, ε. Σωστό Σχόλιο [Π1]: 4 x5 = 0 μονάδες Σχόλιο [Π]: 1 x5 = 5 μονάδες Απάντηση θέματος Β: Β1: α) κάνω την κατανομή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0//03 ΘΕΜΑ Α Α. δ A. α A3. α A4. γ A5. i) Σύµφωνα µε τον Lewis: Οξέα είναι ουσίες που είναι δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α Α1. β, Α2. γ, Α3. β, Α4. α Α5. α. Διαφορετική ενέργεια, Διαφορετική μορφή και Διαφορετικό προσανατολισμό.

Θέμα Α Α1. β, Α2. γ, Α3. β, Α4. α Α5. α. Διαφορετική ενέργεια, Διαφορετική μορφή και Διαφορετικό προσανατολισμό. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέμα Α Α. β, Α. γ, Α. β, Α4. α Α5. α. Διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Θεωρητικό Μέρος ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Ορισμένα ζεύγη οξέων και των συζυγών τους βάσεων (καθώς και βάσεων και των συζυγών τους οξέων) έχουν την ιδιότητα να διατηρούν το ph των διαλυμάτων τους σταθερό όταν

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) Διδάσκουσα: ΣΟΥΠΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 004 Σάββατο, 5 Ιουνίου 004 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 26 Θέµατα πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Όξινο διάλυµα είναι το διάλυµα του α. CH 3 COONa 0,1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. α Α. δ Α4. β ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α. Σωστό β. Σωστό γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κύριο ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ ΓΙΑΝΝΗ του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ www.orion.edu.gr ΘΕΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. ιάλεξε

Διαβάστε περισσότερα

+ K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O OH

+ K 2 SO 4 + 2MnSO 4 + 8H 2 O OH ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέμα Α Α1. γ, Α. δ, Α. γ, Α. α, Α5. α Σωστό, β Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) ( ) Χημεία Γ Λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3 ο ΚΕΦ. (IONTIKH ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ) (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. Σε αραιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α.1 γ Α.2 β Α.3 δ Α.4 β Α.5 α. Διαφορές μεταξύ της βάσης κατά Arrhenius και της βάσης κατά Bronsted Lowry: 1. Κατά Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κανάρη 6, Δάφνη Τηλ 0 979 & 0 976976 ΧΗΜΕΙΑ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Α iii Α ii Α iii Α i Α5 ii Α6 Λ Α7 Λ Α8 Σ Α9 Λ Α0 Λ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β Α Fe 6 H SO Fe (SO SO 6 H O Στο H SO τα άτομα του S έχουν αο

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών

Δείκτες Ογκομέτρηση. Ορισμός των δεικτών Μάθημα 1 Δείκτες Ογκομέτρηση Ορισμός των δεικτών Οι δείκτες οξέων - βάσεων ή ηλεκτρολυτικοί ή πρωτολυτικοί δείκτες, είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την τιμή του ph του διαλύματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας εκέµβριος 2004 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Ρυθµιστικά διαλύµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΠΤΑ (7) Επιµέλεια : Μπεντρός Χαλατζιάν ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α4. Α5. ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. γ Α. α-λ: Η Ka των ασθενών οξέων εξαρτάται από τη φύση του διαλύτη, τη φύση του ηλεκτρολύτη και τη θερμοκρασία. Ο διαλύτης HO

Διαβάστε περισσότερα

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση

S Μονάδες 5 Α3. Η αντίδραση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Αν διαλύσουμε HCl σε υδατικό διάλυμα CH 3 COOH τότε: α. η [Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 004 ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Μονάδες Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ. Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τρίτη 5 Ιανουαρίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Α.. γ Α.. β Α.3. γ Α.4. γ Α.5. α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.6.. Σ. Λ (Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 01 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Θέμα Α Α1. γ, Α. β, Α. δ, Α4. β Α5. α. Θεωρία Arrheius 1.

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÖÁÓÌÁ ÐÅÔÑÏÕÐÏËÇ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α1. γ. Α2. β. Α3. δ. Α4. β ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΜΑΪΟΥ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ ) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 0 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α i) Στην θεωρία Arrhenius ο όξινος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Οδηγίες για τον καθηγητή

Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Οδηγίες για τον καθηγητή Τάξη Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Απαιτούµενος χρόνος Γ Λυκείου Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. 2 διδακτικές ώρες Ειδικοί διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ (Μονάδες Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Μερικές επισημάνσεις Οξέα και βάσεις κατά Arrhenius ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Στα οξέα κατά τον ορισμό του Arrhenius ανήκουν οι χημικές ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν Η + ( Η3Ο +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α 1. : β, Α 2.: α, Α. :δ, Α 4.: β, Α 5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4

ΘΕΜΑ 1 Ο : 1.1 Από τα παρακάτω υδατικά διαλύµατα είναι ρυθµιστικό διάλυµα το: α. Η 2 SO 4. (0,1Μ) Na 2 (0,1M) β. HCl (0,1M) NH 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : Για τις ερωτήσεις 11-14 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 201 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Πολυµερισµό 1,4

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2008 Επαναληπτικές

Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 2008 Επαναληπτικές Θέμα ο.. γ Πανελλήνιες Εξετάσεις Χημεία Γ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης Ημερήσιο: 008 Επαναληπτικές.. β (το ρη=4 άρα και το ph=3 θα είναι πριν το pka - ενώ το ph=0 μετά το ρκα + ).3. δ.4. γ.5: α. Σ β. Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Υδατικό διάλυμα NaCl 1M που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία

Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία Δείκτες- Ρυθμιστικά διαλύματα Εισαγωγική Χημεία 2013-14 1 ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ή ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ Τιτλοδότηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση ΤΕΛΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ = ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ= ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΗΜΕΙΟ Κατά την τιτλοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Σάββατο, 3 Ιουνίου 006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις. -.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση... O αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 1.1. Τα ατομικά τροχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. β Α. δ Α4. β Α5. α. Σύμφωνα με τη θεωρία Arrheius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό απελευθερώνουν ανιόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος Α3. γ γ. Λάθος Α4. α δ. Λάθος ε. Σωστό

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος Α3. γ γ. Λάθος Α4. α δ. Λάθος ε. Σωστό 1. Ούλωφ Πάλμε & Επάφου & Χρυσίππου 1 Ζωγράφου, 210 7 88 00 2. Φανερωμένης 1 Χολαργός, 210 65 6 551.en-dynamei.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2016 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α5. α. Σωστό Α2. δ β. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O +

Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry NH H 2 O F NH 3 + H 3 O + CN - + H 2 O F HCN + OH - H-CN + H-OH F CN - + H 3 O + ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ και ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Οξέα και βάσεις κατά Brönsted Lowry Σύµφωνα µε την θεωρία Brönsted Lowry οξέα είναι τα σώµατα που δίνουν πρωτόνια (κατιόντα υδρογόνου) ΟΤΕΣ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ, ενώ βάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1. να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.3 Τα ευγενή αέρια είναι συνολικά: α. οκτώ β. έξι γ. πέντε δ. επτά.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Α.3 Τα ευγενή αέρια είναι συνολικά: α. οκτώ β. έξι γ. πέντε δ. επτά. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Το ηλεκτρόνιο στο άτομο του υδρογόνου δεν είναι δυνατό να έχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Νεάπολη,././ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:...... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αναμιγνύονται 250mL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. δ Α4. β Α5. Arrhenius ένωση διαλύτης νερό σε υδατικά διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) ΘΕΜΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1) Α1. γ Α2. γ Α3. β Α4. α Α5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Λάθος δ. Λάθος ε. Σωστό ΘΕΜΑ Β Β1. α) Α : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6, Z=18 β) Β

Διαβάστε περισσότερα