Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο T1. Ταλαντώσεις"

Transcript

1 Κεφάλαιο T1 Ταλαντώσεις

2 Ταλαντώσεις και µηχανικά κύµατα Η περιοδική κίνηση είναι η επαναλαµβανόµενη κίνηση ενός σώµατος, το οποίο επιστρέφει σε µια δεδοµένη θέση και µε την ίδια ταχύτητα µετά από ένα σταθερό χρονικό διάστηµα. Οι επαναλαµβανόµενες κινήσεις ενός τέτοιου σώµατος ονοµάζονται ταλαντώσεις. Θα επικεντρωθούµε σε µια ειδική περίπτωση περιοδικής κίνησης που ονοµάζεται απλή αρµονική κίνηση. Με την απλή αρµονική κίνηση µπορούµε επίσης να κατανοήσουµε τα µηχανικά κύµατα. Με τις ταλαντώσεις και τα κύµατα µπορούµε επίσης: Να εξηγήσουµε τις ταλαντώσεις γεφυρών και ουρανοξυστών. Να κατανοήσουµε τη λειτουργία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Να κατανοήσουµε την ατοµική θεωρία. Εισαγωγή

3 Περιοδική κίνηση Η περιοδική κίνηση είναι η κίνηση που εκτελεί ένα σώµα όταν επιστρέφει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σε µια συγκεκριµένη θέση. Στα µηχανικά συστήµατα, όταν η δύναµη που ασκείται σε ένα σώµα είναι ανάλογη της θέσης του σώµατος ως προς τη θέση ισορροπίας του, παρατηρείται µια ειδική µορφή περιοδικής κίνησης. Αν η δύναµη αυτή έχει κατεύθυνση πάντα προς τη θέση ισορροπίας, τότε η κίνηση ονοµάζεται απλή αρµονική κίνηση. Εισαγωγή

4 Κίνηση συστήµατος σώµατος-ελατηρίου Ένας κύβος µάζας m είναι συνδεδεµένος στο άκρο ενός ελατηρίου και µπορεί και κινείται ελεύθερα επάνω σε µια οριζόντια επιφάνεια χωρίς τριβές. Όταν το ελατήριο δεν είναι ούτε εκτεταµένο ούτε συµπιεσµένο, ο κύβος βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. x = 0 Αν ένα τέτοιο σύστηµα αποµακρυνθεί από τη θέση ισορροπίας του, θα αρχίσει να ταλαντώνεται. Ενότητα Τ1.1

5 Ο νόµος του Hooke Ο νόµος του Hooke ορίζει ότι F s = kx F s είναι η δύναµη επαναφοράς. Έχει κατεύθυνση πάντα προς τη θέση ισορροπίας Άρα, είναι πάντα αντίθετη µε τη µετατόπιση του σώµατος από τη θέση ισορροπίας. k είναι η σταθερά ελατηρίου. x είναι η µετατόπιση. Ενότητα Τ1.1

6 Δύναµη επαναφοράς και το σύστηµα σώµατος-ελατηρίου Στην εικόνα (α), ο κύβος µετατοπίζεται δεξιά από το σηµείο x = 0. Η θέση είναι θετική. Η δύναµη επαναφοράς έχει κατεύθυνση προς τα αριστερά. Στην εικόνα (β), ο κύβος βρίσκεται στη θέση ισορροπίας. x = 0 Το ελατήριο δεν είναι ούτε εκτεταµένο ούτε συµπιεσµένο. Η δύναµη είναι ίση µε 0. Ενότητα Τ1.1

7 Δύναµη επαναφοράς (συνέχεια) Το σώµα µετατοπίζεται αριστερά από το σηµείο x = 0. Η θέση είναι αρνητική. Η δύναµη επαναφοράς έχει κατεύθυνση προς τα δεξιά. Ενότητα Τ1.1

8 Επιτάχυνση Μόλις ο κύβος µετατοπιστεί από τη θέση ισορροπίας του και αφεθεί ελεύθερος, θα κινηθεί ως σωµατίδιο υπό την επίδραση συνισταµένης δύναµης και άρα θα επιταχυνθεί. Η δύναµη που περιγράφει ο νόµος του Hooke είναι η συνισταµένη δύναµη του δεύτερου νόµου του Νεύτωνα. kx = mα x k αx = x m Η επιτάχυνση του κύβου είναι ανάλογη της µετατόπισής του. Η κατεύθυνση της επιτάχυνσης είναι αντίθετη από την κατεύθυνση της µετατόπισης του κύβου από τη θέση ισορροπίας του. Ένα σώµα εκτελεί απλή αρµονική κίνηση όταν η επιτάχυνσή του είναι ανάλογη της θέσης του και έχει κατεύθυνση αντίθετη από αυτή της µετατόπισης από τη θέση ισορροπίας. Ενότητα Τ1.1

9 Επιτάχυνση (συνέχεια) Η επιτάχυνση δεν είναι σταθερή. Άρα, δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε τις εξισώσεις της κινηµατικής. Αν ο κύβος µετατοπιστεί στη θέση x = A, τότε η αρχική επιτάχυνσή του είναι ka/m. Τη στιγµή που ο κύβος διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, α = 0. Ο κύβος θα συνεχίσει να κινείται µέχρι τη θέση x = A όπου η επιτάχυνσή του είναι +ka/m. Ενότητα Τ1.1

10 Κίνηση του σώµατος Ο κύβος συνεχίζει να ταλαντώνεται µεταξύ των σηµείων A και +A. Στα σηµεία αυτά αλλάζει η κατεύθυνση της κίνησης. Η δύναµη είναι συντηρητική. Αν δεν υπάρχουν τριβές, η κίνηση δεν θα σταµατήσει ποτέ. Στα πραγµατικά συστήµατα υπάρχουν τριβές, οπότε αυτά δεν ταλαντώνονται επ άπειρον. Ενότητα Τ1.1

11 Μοντέλο ανάλυσης: Σωµατίδιο που εκτελεί απλή αρµονική κίνηση Μοντελοποιούµε τον κύβο ως σωµατίδιο. Μοντέλο του σωµατιδίου που εκτελεί απλή αρµονική κίνηση Θεωρούµε ότι η ταλάντωση γίνεται στον άξονα x. Επιτάχυνση 2 dx k α = = 2 dt m Θέτουµε 2 k ω = m οπότε α = ω 2 x x Ενότητα Τ1.2

12 Σωµατίδιο που εκτελεί απλή αρµονική κίνηση (2) Πρέπει να βρούµε µια συνάρτηση που να ικανοποιεί την εξίσωση. Δηλαδή µια συνάρτηση x(t) η οποία θα έχει δεύτερη παράγωγο ίδια µε την αρχική συνάρτηση, αλλά µε αρνητικό πρόσηµο και πολλαπλασιασµένη µε ω 2. Οι τριγωνοµετρικές συναρτήσεις του ηµιτόνου (sine) και του συνηµιτόνου (cosine) πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Ενότητα Τ1.2

13 Απλή αρµονική κίνηση Γραφική αναπαράσταση Μία λύση είναι η x(t) = Acos (ωt + φ). Τα A, ω, φ είναι σταθερές. Θα ορίσουµε τη φυσική σηµασία τους, χρησιµοποιώντας την καµπύλη του συνηµιτόνου. Ενότητα Τ1.2

14 Απλή αρµονική κίνηση Ορισµοί Το A είναι το πλάτος της κίνησης. Είναι η µέγιστη τιµή της θέσης του σωµατιδίου είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση του άξονα x. Η σταθερά ω ονοµάζεται κυκλική συχνότητα ή γωνιακή συχνότητα. Μετριέται σε ακτίνια ανά δευτερόλεπτο (rad/s) k ω = m Η σταθερή γωνία φ ονοµάζεται σταθερά φάσης ή αρχική γωνία φάσης. Ενότητα Τ1.2

15 Απλή αρµονική κίνηση (συνέχεια) Οι σταθερές A και φ προσδιορίζονται µε µονοσήµαντο τρόπο από τη θέση και την ταχύτητα του σωµατιδίου τη χρονική στιγµή t = 0. Αν τη χρονική στιγµή t = 0 το σωµατίδιο βρίσκεται στη θέση x = A, τότε φ = 0. Η φάση της κίνησης είναι το µέγεθος (ωt + φ). Η συνάρτηση x(t) είναι περιοδική και έχει την ίδια τιµή κάθε φορά που το ωt αυξάνεται κατά 2π ακτίνια. Ενότητα Τ1.2

16 Περίοδος Η περίοδος T της κίνησης είναι το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται το σωµατίδιο για να πραγµατοποιήσει έναν πλήρη κύκλο κίνησης. Οι τιµές των x και v για το σωµατίδιο τη χρονική στιγµή t είναι ίσες µε τις τιµές των x και v τη χρονική στιγµή t + T. T = 2π ω Ενότητα Τ1.2

17 Συχνότητα Το αντίστροφο της περιόδου είναι η συχνότητα. Η συχνότητα είναι ο αριθµός των ταλαντώσεων που εκτελεί το σωµατίδιο ανά µονάδα χρόνου. 1 ω ƒ = = T 2π Μετριέται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο = hertz (Hz). Ενότητα Τ1.2

18 Σύνοψη εξισώσεων Περίοδος και συχνότητα Ας ξαναγράψουµε τις εξισώσεις της συχνότητας και της περιόδου για να λύσουµε ως προς ω. ω = 2πƒ = 2π T Η περίοδος και η συχνότητα µπορούν επίσης να εκφραστούν ως: T 2 m ƒ 1 = π = k 2 π k m Η συχνότητα και η περίοδος εξαρτώνται µόνο από τη µάζα του σωµατιδίου και τη σταθερά του ελατηρίου. Δεν εξαρτώνται από τις παραµέτρους της κίνησης. Η συχνότητα είναι µεγάλη όταν το ελατήριο είναι σκληρό (έχει µεγάλη σταθερά k) και µειώνεται όσο αυξάνεται η µάζα του σωµατιδίου. Ενότητα Τ1.2

19 Οι εξισώσεις της απλής αρµονικής κίνησης xt ( ) = Acos ( ωt+ φ) dx v = = ωasin( ωt + φ) dt 2 d x 2 α = = ω Acos( ωt + φ) 2 dt Η απλή αρµονική κίνηση είναι κίνηση σε µία διάσταση, οπότε συµβολίζουµε την κατεύθυνσή της µε τα πρόσηµα + και. Υπενθυµίζουµε ότι η απλή αρµονική κίνηση δεν είναι οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση. Ενότητα Τ1.2

20 Μέγιστες τιµές των v και α Επειδή οι συναρτήσεις του ηµιτόνου και του συνηµιτόνου κυµαίνονται µεταξύ των τιµών ±1, µπορούµε εύκολα να υπολογίσουµε τις µέγιστες τιµές της ταχύτητας και της επιτάχυνσης για ένα σώµα που εκτελεί απλή αρµονική κίνηση. k vmax = ωa = A m 2 k αmax = ω A = A m Ενότητα Τ1.2

21 Γραφήµατα Δεξιά φαίνονται τα γραφήµατα: (α) θέσης-χρόνου (β) ταχύτητας-χρόνου (γ ) επιτάχυνσης-χρόνου Η ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι εκτός φάσης από τη θέση κατά 90 o και 180 o, αντίστοιχα. Ενότητα Τ1.2

22 Απλή αρµονική κίνηση Παράδειγµα 1 Οι αρχικές συνθήκες τη χρονική στιγµή t = 0 είναι x (0)= A v (0) = 0 Αυτό σηµαίνει ότι φ = 0. Οι ακραίες τιµές της επιτάχυνσης είναι ±ω 2 A και προκύπτουν στις θέσεις ±A. Οι ακραίες τιµές της ταχύτητας είναι ±ωa και προκύπτουν στη θέση x = 0. Ενότητα Τ1.2

23 Απλή αρµονική κίνηση Παράδειγµα 2 Οι αρχικές συνθήκες τη χρονική στιγµή t = 0 είναι x (0) = 0 v (0) = v i Αυτό σηµαίνει ότι φ = π/2. Το γράφηµα έχει µετατεθεί προς τα δεξιά κατά ένα τέταρτο του κύκλου ταλάντωσης ως προς το γράφηµα x (0) = A. Ενότητα Τ1.2

24 Ενέργεια του απλού αρµονικού ταλαντωτή Ένα σύστηµα στο οποίο ένα σωµατίδιο εκτελεί απλή αρµονική κίνηση έχει µηχανική ενέργεια. Για παράδειγµα, υποθέστε ότι ένα σύστηµα σώµατος-ελατηρίου κινείται επάνω σε µια επιφάνεια χωρίς τριβές. Εφόσον η επιφάνεια δεν έχει τριβές, το σύστηµα είναι αποµονωµένο. Άρα, η συνολική ενέργειά του είναι σταθερή. Μπορούµε να βρούµε την κινητική ενέργειά του από τη σχέση K = ½mv 2 = ½mω 2 A 2 sin 2 (ωt + φ) Υποθέτουµε ότι το ελατήριο δεν έχει µάζα, οπότε η µάζα του συστήµατος είναι η µάζα του σώµατος. Μπορούµε να βρούµε την ελαστική δυναµική ενέργεια από τη σχέση U = ½kx 2 = ½kA 2 cos 2 (ωt + φ) Η συνολική ενέργεια είναι E = K + U = ½kA 2. Ενότητα Τ1.3

25 Ενέργεια του απλού αρµονικού ταλαντωτή (συνέχεια) Η συνολική µηχανική ενέργεια είναι σταθερή. Σε κάθε χρονική στιγµή, η συνολική ενέργεια είναι ½kA 2 Η συνολική µηχανική ενέργεια είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους. Η αποθηκευµένη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου µετατρέπεται συνεχώς σε κινητική ενέργεια του σώµατος και αντιστρόφως. Στο διάγραµµα, φ = 0.. Ενότητα Τ1.3

26 Ενέργεια του απλού αρµονικού ταλαντωτή (τελική διαφάνεια) Επίσης, µπορούµε να παρατηρήσουµε τις µεταβολές των K και U ως προς τη θέση. Η αποθηκευµένη δυναµική ενέργεια του ελατηρίου µετατρέπεται συνεχώς σε κινητική ενέργεια του σώµατος και αντιστρόφως. Η συνολική ενέργεια παραµένει σταθερή. Ενότητα Τ1.3

27 Ενέργεια του απλού αρµονικού ταλαντωτή Σύνοψη Ενότητα Τ1.3

28 Ταχύτητα σε µια συγκεκριµένη θέση Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την ενέργεια για να βρούµε την ταχύτητα: E = K + U = mv + kx = ka k v =± A x m 2 2 ( ) =± ω A x Ενότητα Τ1.3

29 Σπουδαιότητα των απλών αρµονικών ταλαντωτών Οι απλοί αρµονικοί ταλαντωτές αποτελούν καλά µοντέλα για διάφορα φυσικά φαινόµενα. Το παράδειγµα των µορίων Αν τα άτοµα µέσα στα µόρια δεν αποµακρύνονται πολύ µεταξύ τους, µπορούµε να µοντελοποιήσουµε τις δυνάµεις συνοχής τους ως δυνάµεις που προκαλούνται από µικροσκοπικά ελατήρια. Η δυναµική ενέργεια συµπεριφέρεται όπως στην περίπτωση του απλού αρµονικού ταλαντωτή. Ενότητα Τ1.3

30 Απλή αρµονική κίνηση και κυκλική κίνηση Στην εικόνα φαίνεται µια πειραµατική διάταξη που δείχνει τη σχέση µεταξύ της απλής αρµονικής κίνησης και της κυκλικής κίνησης. Καθώς ο δίσκος περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα σταθερού µέτρου, η σκιά της σφαίρας κινείται µπρος-πίσω εκτελώντας απλή αρµονική κίνηση. Ενότητα Τ1.4

31 Απλή αρµονική κίνηση και κυκλική κίνηση (2) Ο κύκλος που διαγράφει το σωµατίδιο ονοµάζεται κύκλος αναφοράς. Θα τον χρησιµοποιήσουµε για να συγκρίνουµε την απλή αρµονική κίνηση µε την οµαλή κυκλική κίνηση. Επιλέγουµε ως θέση αναφοράς τη θέση του σηµείου Σ τη χρονική στιγµή t = 0. Τη χρονική στιγµή t = 0, το ευθύγραµµο τµήµα ΟΣ σχηµατίζει γωνία φ µε τον άξονα x. Ενότητα Τ1.4

32 Απλή αρµονική κίνηση και κυκλική κίνηση (3) Το σωµατίδιο κινείται επάνω στον κύκλο µε γωνιακή ταχύτητα σταθερού µέτρου ω. Το ευθύγραµµο τµήµα ΟΣ σχηµατίζει γωνία θ µε τον άξονα x. Σε κάποια χρονική στιγµή, η γωνία µεταξύ του ΟΣ και του άξονα x θα είναι θ = ωt + φ. Τα σηµεία Σ και Τ έχουν πάντα την ίδια τετµηµένη x. x (t) = A cos (ωt + φ) Αυτό δείχνει ότι το σηµείο Τ εκτελεί απλή αρµονική κίνηση κατά µήκος του άξονα x. Ενότητα Τ1.4

33 Απλή αρµονική κίνηση και κυκλική κίνηση (4) Η γωνιακή ταχύτητα του σηµείου Σ έχει ίδια τιµή µε την κυκλική συχνότητα της απλής αρµονικής κίνησης στον άξονα x. Η ταχύτητα του σηµείου Τ έχει ίδια τιµή µε τη συνιστώσα x της ταχύτητας του σηµείου Σ. Η συνιστώσα x της ταχύτητας είναι v = ωa sin (ωt + φ) Ενότητα Τ1.4

34 Απλή αρµονική κίνηση και κυκλική κίνηση (5) Η επιτάχυνση του σηµείου Σ επάνω στον κύκλο αναφοράς κατευθύνεται ακτινικά προς το Ο. Έχει µέτρο α = ω 2 A. Η συνιστώσα x της επιτάχυνσης είναι ω 2 A cos (ωt + φ) Αυτή είναι επίσης η επιτάχυνση του σηµείου Τ στον άξονα x. Ενότητα Τ1.4

35 Απλό εκκρεµές Το απλό εκκρεµές εκτελεί επίσης περιοδική κίνηση. Αποτελείται από ένα σφαιρίδιο µάζας m, το οποίο είναι αναρτηµένο από ένα αβαρές νήµα µήκους L. Η κίνηση πραγµατοποιείται στο κατακόρυφο επίπεδο και προκαλείται από τη βαρυτική δύναµη. Η κίνηση µοιάζει πολύ µε την κίνηση ενός απλού αρµονικού ταλαντωτή. Για γωνίες < 10 o Ενότητα Τ1.5

36 Απλό εκκρεµές (2) Οι δυνάµεις που ασκούνται στο σφαιρίδιο είναι η τάση και το βάρος. T r είναι η δύναµη που ασκεί το νήµα στο σφαιρίδιο. mg r είναι η βαρυτική δύναµη. Η εφαπτοµενική συνιστώσα της βαρυτικής δύναµης είναι µια δύναµη επαναφοράς. Ενότητα Τ1.5

37 Απλό εκκρεµές (3) Στην εφαπτοµενική διεύθυνση, 2 ds Ft = mαt mgsinθ = m dt 2 Το µήκος L του εκκρεµούς είναι σταθερό, και για µικρές τιµές της γωνίας θ ισχύει 2 d θ g g = sinθ = θ 2 dt L L Αυτό επιβεβαιώνει ότι η κίνηση του εκκρεµούς έχει την ίδια µαθηµατική µορφή µε την απλή αρµονική κίνηση. Ενότητα Τ1.5

38 Απλό εκκρεµές (4) Η συνάρτηση θ µπορεί να γραφτεί ως θ = θ max cos (ωt + φ). Η κυκλική συχνότητα είναι ω = g L Η περίοδος είναι T 2π = = ω 2π L g Ενότητα Τ1.5

39 Απλό εκκρεµές Σύνοψη Η περίοδος και η συχνότητα του απλού εκκρεµούς εξαρτώνται µόνο από το µήκος του νήµατος και την επιτάχυνση της βαρύτητας. Η περίοδος είναι ανεξάρτητη της µάζας. Όλα τα απλά εκκρεµή που έχουν ίσο µήκος νήµατος και βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική τοποθεσία έχουν την ίδια περίοδο ταλάντωσης. Ενότητα Τ1.5

40 Φυσικό εκκρεµές (1) Φυσικό εκκρεµές ονοµάζεται ένα σύστηµα το οποίο αποτελείται από ένα αναρτηµένο σώµα, που δεν µπορεί να µοντελοποιηθεί ως σηµειακή µάζα, και το οποίο ταλαντώνεται γύρω από έναν σταθερό άξονα που δεν διέρχεται από το κέντρο µάζας του. Δεν είναι απλό εκκρεµές. Η βαρυτική δύναµη προκαλεί ροπή ως προς έναν άξονα που διέρχεται από το σηµείο Ο. Το µέτρο της ροπής είναι mgd sin θ Ενότητα Τ1.5

41 Φυσικό εκκρεµές (2) Το I είναι η ροπή αδράνειας ως προς τον άξονα που διέρχεται από το σηµείο Ο. Σύµφωνα µε τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα, mgd sinθ = 2 d θ I dt 2 Η βαρυτική δύναµη προκαλεί µια ροπή επαναφοράς. Αν υποθέσουµε ότι η γωνία θ είναι µικρή, η εξίσωση γίνεται 2 d θ mgd = θ 2 dt = I 2 ω θ Ενότητα Τ1.5

42 Φυσικό εκκρεµές (3) Η παραπάνω εξίσωση έχει την ίδια µαθηµατική µορφή µε την εξίσωση που περιγράφει ένα σώµα το οποίο εκτελεί απλή αρµονική κίνηση. Η λύση της είναι η λύση του απλού αρµονικού ταλαντωτή. Η κυκλική συχνότητα είναι ω = mgd I Η περίοδος είναι T 2π = = ω 2π I mgd Ενότητα Τ1.5

43 Φυσικό εκκρεµές (4) Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το φυσικό εκκρεµές για να µετρήσουµε τη ροπή αδράνειας ενός επίπεδου, άκαµπτου σώµατος. Αν γνωρίζουµε την απόσταση d, µπορούµε να βρούµε τη ροπή αδράνειας I µετρώντας την περίοδο. Αν I = md 2, τότε το φυσικό εκκρεµές ισοδυναµεί µε το απλό εκκρεµές. Όλη η µάζα είναι συγκεντρωµένη στο κέντρο µάζας. Ενότητα Τ1.5

44 Στροφικό εκκρεµές Ας υποθέσουµε ότι ένα άκαµπτο σώµα είναι αναρτηµένο από ένα σύρµα, το οποίο είναι στερεωµένο σε ένα σταθερό σηµείο. Αν στρέψουµε το σώµα κατά µια γωνία θ, το συστραµµένο σύρµα θα ασκήσει µια ροπή επαναφοράς στο σώµα η οποία είναι ανάλογη της γωνιακής θέσης του. Ενότητα Τ1.5

45 Στροφικό εκκρεµές Έστω ότι ένα άκαµπτο σώµα είναι αναρτηµένο από ένα σύρµα η πάνω άκρη του οποίου είναι στερεωµένη σε ένα σταθερό στήριγµα. Το συστραµµένο σύρµα ασκεί µια ροπή επαναφοράς στο σώµα, η οποία είναι ανάλογη της γωνιακής θέσης του. Η ροπή επαναφοράς είναι τ = κθ. Το κ είναι η σταθερά στρέψης του σύρµατος. Σύµφωνα µε τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα 2 d θ τ = Iα κθ = I dt 2 2 d θ κ = 2 θ dt I Ενότητα Τ1.5

46 Περίοδος στροφικού εκκρεµούς (συνέχεια) Από την εξίσωση της ροπής προκύπτει η εξίσωση της κίνησης του απλού αρµονικού ταλαντωτή. Η κυκλική συχνότητα είναι ω = κ I Η περίοδος είναι I T = 2π κ Δεν υπάρχει ο περιορισµός της µικρής γωνίας. Υποθέτουµε ότι δεν υπερβαίνουµε το όριο ελαστικότητας του σύρµατος. Ενότητα Τ1.5

47 Φθίνουσες ταλαντώσεις Σε πολλά πραγµατικά συστήµατα, δρουν µη συντηρητικές δυνάµεις. Αυτά τα συστήµατα δεν είναι ιδανικά (όπως τα συστήµατα που µελετήσαµε µέχρι τώρα). Η τριβή και η αντίσταση του αέρα είναι µη συντηρητικές δυνάµεις. Σε αυτή την περίπτωση, η µηχανική ενέργεια του συστήµατος µειώνεται συναρτήσει του χρόνου και η κίνηση είναι φθίνουσα. Ενότητα Τ1.6

48 Φθίνουσες ταλαντώσεις Παράδειγµα Ένα παράδειγµα φθίνουσας κίνησης είναι η κίνηση ενός σώµατος το οποίο είναι προσαρτηµένο σε ένα ελατήριο και βυθισµένο σε ένα παχύρρευστο υγρό. Η δύναµη επιβράδυνσης εκφράζεται ως r r R = bv Η σταθερά b ονοµάζεται συντελεστής απόσβεσης. Ενότητα Τ1.6

49 Φθίνουσες ταλαντώσεις Γράφηµα Το γράφηµα µιας φθίνουσας ταλάντωσης. Το πλάτος µειώνεται ως προς τον χρόνο. Οι διακεκοµµένες γραµµές ορίζουν την περιβάλλουσα της καµπύλης της κίνησης. Η δύναµη επαναφοράς ισούται µε kx. Ενότητα Τ1.6

50 Φθίνουσες ταλαντώσεις Εξισώσεις Από τον δεύτερο νόµο του Νεύτωνα παίρνουµε ΣF x = kx bv x = mα x Όταν η δύναµη τριβής είναι µικρή συγκριτικά µε τη µέγιστη δύναµη επαναφοράς, µπορούµε να βρούµε τη συνάρτηση που δίνει το x. Αυτό συµβαίνει όταν ο συντελεστής b είναι µικρός. Η θέση περιγράφεται από τη σχέση # ( b ) t 2m x = Ae cos(! t + ") Η κυκλική συχνότητα είναι k b ω = m 2m 2 Ενότητα Τ1.6

51 Φθίνουσες ταλαντώσεις Ιδιοσυχνότητα Όταν η δύναµη τριβής είναι µικρή, η κίνηση εξακολουθεί να είναι ταλάντωση, αλλά το πλάτος µειώνεται εκθετικά µε τον χρόνο. Τελικά η κίνηση σταµατά. Η κυκλική συχνότητα µπορεί να εκφραστεί και στη µορφή: ω 2 2 b = ω0 2m Όπου ω 0 είναι η κυκλική συχνότητα όταν δεν υπάρχει δύναµη τριβής, η οποία ονοµάζεται ιδιοσυχνότητα (ή φυσική συχνότητα) του συστήµατος. ω o = k m Ενότητα Τ1.6

52 Είδη απόσβεσης Όταν η δύναµη επαναφοράς είναι τέτοια ώστε b/2m < ω 0, τότε λέµε ότι το σύστηµα παρουσιάζει υποαπόσβεση. Όταν ο συντελεστής b πάρει µια οριακή τιµή b c τέτοια ώστε b c /2m = ω 0, το σύστηµα δεν ταλαντώνεται. Τότε λέµε ότι έχουµε κρίσιµη απόσβεση. Αν η δύναµη επαναφοράς είναι τέτοια ώστε b/2m > ω 0, τότε λέµε ότι το σύστηµα παρουσιάζει υπεραπόσβεση. Ενότητα Τ1.6

53 Είδη απόσβεσης (συνέχεια) Γραφήµατα θέσης-χρόνου για έναν ταλαντωτή µε υποαπόσβεση (µπλε καµπύλη) έναν ταλαντωτή µε κρίσιµη απόσβεση (κόκκινη καµπύλη) έναν ταλαντωτή µε υπεραπόσβεση (µαύρη καµπύλη) Τα συστήµατα στα οποία έχουµε κρίσιµη απόσβεση και υπεραπόσβεση, δεν έχουν κυκλική συχνότητα. Ενότητα Τ1.6

54 Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις Μπορούµε να αντισταθµίσουµε την απώλεια ενέργειας σε µια φθίνουσα ταλάντωση ασκώντας µια περιοδική εξωτερική δύναµη. Το πλάτος της κίνησης διατηρείται σταθερό αν η ενέργεια που παρέχεται σε κάθε κύκλο ταλάντωσης ισούται µε τη µείωση της µηχανικής ενέργειας που προκαλούν οι δυνάµεις αντίστασης σε κάθε κύκλο. Όταν σε ένα αρχικά ακίνητο σώµα αρχίσει να ασκείται µια δύναµη διέγερσης, το σώµα θα αρχίσει να ταλαντώνεται µε ολοένα µεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης. Έπειτα από αρκετό χρονικό διάστηµα, Ενέργεια δύναµης διέγερσης = Ενέργεια που µετατρέπεται σε εσωτερική Το σύστηµα φτάνει σε µια σταθερή κατάσταση. Οι ταλαντώσεις συνεχίζονται µε σταθερό πλάτος. Ενότητα Τ1.7

55 Εξαναγκασµένες ταλαντώσεις (συνέχεια) Το πλάτος µιας εξαναγκασµένης ταλάντωσης είναι A = F ( ω ω0 ) m 2 bω + m 2 Το ω 0 είναι η ιδιοσυχνότητα του ταλαντωτή χωρίς απόσβεση. Ενότητα Τ1.7

56 Συντονισµός Όταν η συχνότητα της δύναµης διέγερσης πλησιάζει την ιδιοσυχνότητα της ταλάντωσης (ω ω 0 ), παρατηρείται αύξηση του πλάτους. Αυτή η θεαµατική αύξηση του πλάτους ονοµάζεται συντονισµός. Η ιδιοσυχνότητα ω 0 είναι γνωστή και ως συχνότητα συντονισµού του συστήµατος. Κατά τον συντονισµό, η δύναµη διέγερσης βρίσκεται σε φάση µε την ταχύτητα και η ισχύς που µεταφέρεται στον ταλαντωτή παίρνει τη µέγιστη τιµή της. Η δύναµη διέγερσης και η ταχύτητα v είναι και οι δύο ανάλογες προς το sin (ωt + φ). Η ισχύς που αποδίδεται είναι r r Fv g Είναι µέγιστη όταν η δύναµη και η ταχύτητα βρίσκονται σε φάση. Η ισχύς που µεταφέρεται στον ταλαντωτή παίρνει τη µέγιστη τιµή της. Ενότητα Τ1.7

57 Συντονισµός (συνέχεια) Συντονισµός παρατηρείται (κορυφή του γραφήµατος Α-ω) όταν η συχνότητα της δύναµης διέγερσης είναι ίδια µε την ιδιοσυχνότητα. Όταν η απόσβεση µειώνεται, το πλάτος Α της ταλάντωσης αυξάνεται. Όταν η απόσβεση αυξάνεται, το πλάτος της καµπύλης αυξάνεται. Το σχήµα της καµπύλης συντονισµού εξαρτάται από τον συντελεστή b. Ενότητα Τ1.7

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt

.,, T = N N f = T rad/s. : dφ. ω =. dt -,.. -. ( ). -.,,.. ( ),. t, t T = N N f = t. s s - /s Hz.,. f = T,, ( ) π ω = = πf T rad/s.... : dφ ω =. dt. 8 -3 ).......,...,. x x = Aηµ ωt (. ).,,. 9 .. -. -... υ = υ συν ωt (.) max a = a ωt (.3) maxηµ

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (μέρος 1 ο )

Ενότητα 3 (μέρος 1 ο ) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού Ενότητα 3 (μέρος 1 ο ) Σιέττος Κωνσταντίνος Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

M files RCL Κυκλώματα

M files RCL Κυκλώματα M files RCL Κυκλώματα Στο MATLAB γράφουμε τις δικές μας εντολές και προγράμματα μέσω αρχείων που καλούνται m-files. Έχουν το επίθεμα.m π.χ compute.m Υπάρχουν δύο είδη m-files: τα αρχεία script (script

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαρτίου 2013, Βόλος

17 Μαρτίου 2013, Βόλος Συνήθεις ιαφορικές Εξισώσεις 1ης Τάξης Σ Ε 1ης τάξης, Πεδία κατευθύνσεων, Υπαρξη και μοναδικότητα, ιαχωρίσιμες εξισώσεις, Ολοκληρωτικοί παράγοντες, Αντικαταστάσεις, Αυτόνομες εξισώσεις Μανόλης Βάβαλης

Διαβάστε περισσότερα

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση

KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση ΦΥΣ 131 - Διαλ.34 1 KYMATA Ανάκλαση - Μετάδοση q Παλµός πάνω σε χορδή: Ένα άκρο της σταθερό (δεµένο) Προσπίπτων Ο παλµός ασκεί µια δύναµη προς τα πάνω στον τοίχο ο οποίος ασκεί µια δύναµη προς τα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15:

Παλμογράφος. ω Ν. Άσκηση 15: Άσκηση 15: Παλμογράφος Σκοπός: Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών Προγραµµατισµός Αρχεία εντολών (script files) Τυπικό hello world πρόγραµµα σε script ηµιουργία αρχείου στον matlab editor Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών disp( ( 'HELLO WORLD!'); % τυπική εντολή εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

ψ (x) = e γ x A 3 x < a b / 2 A 2 cos(kx) B 2 b / 2 < x < b / 2 sin(kx) cosh(γ x) A 1 sin(kx) a b / 2 < x < b / 2 cos(kx) + B 2 e γ x x > a + b / 2

ψ (x) = e γ x A 3 x < a b / 2 A 2 cos(kx) B 2 b / 2 < x < b / 2 sin(kx) cosh(γ x) A 1 sin(kx) a b / 2 < x < b / 2 cos(kx) + B 2 e γ x x > a + b / 2 Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική 014-015 ΕΡΓΑΣΙΑ 3 η Υπόδειξη λύσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Η άρτια κυµατοσυνάρτηση θα δίνεται από (x) = A 3 e γ x x < a b / A cos(kx) B sin(kx) a b / < x < b / A

Διαβάστε περισσότερα

ẋ = f(x) n 1 f i (i = 1, 2,..., n) x i (i = 1, 2,..., n) x(0) = x o x(t) t > 0 t < 0 x(t) x o U I xo I xo : α xo < t < β xo α xo β xo x(t) t β t α + x f(x) = 0 x x x x V 1 x x o V 1 x(t) t > 0 x o V 1

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ι Σταύρος Κομηνέας Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Περιεχόμενα 0.1 Πρόλογος.......................................... ii 1 Μηχανική 1 1.1 Εισαγωγή..........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ

Δυναμική Μηχανών I. Διάλεξη 3. Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δυναμική Μηχανών I Διάλεξη 3 Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Περιεχόμενα: Διακριτή Μοντελοποίηση Μηχανικών Συστημάτων Επανάληψη: Διακριτά στοιχεία μηχανικών δυναμικών συστημάτων Δυναμικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Φωκίτη Εµµανουήλ Πρόχειρες Περιληπτικές Σηµειώσεις Κυµατικής Αναθεωρήθηκαν 6, ΕΚ.007 Πρόλογος Στις σηµειώσεις αυτές καλύπτεται ένα τµήµα,στην πραγµατικότητα περίληψη, της ύλης

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Πρίκας, Eκδόσεις Zήτη, Ιούνιος 2009, Θεσσαλονίκη

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. Copyright: Πρίκας, Eκδόσεις Zήτη, Ιούνιος 2009, Θεσσαλονίκη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Πρίκας Αθανάσιος Διδάκτωρ Φυσικής Στοιχειωδών Σωματίων Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, 3 19 Τηλ: 646 81535 E-mail: aprikas@central.ntua.gr ISBN 978-96-456-16-9

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 5. ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Μεταλλικοί Πλαστικοί ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΕΣ Γερανών Κενές ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ Μετασχημαστής /1 Μετασχηματιστής /5 Μετασχηματιστής Αθροιστικός

Διαβάστε περισσότερα