ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ δηάζεζε ινγηζκηθνύ ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηνπ ΣΕΙ/Λ. Σν Λνγηζκηθό κπνξεί λα αλήθεη ζηα πξνγξάκκαηα ειεύζεξεο δηαλνκήο (freeware), ηα νπνία θάπνηνο κπνξεί λα θαηεβάζεη από ην internet θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο ρξέσζε είηε λα αλήθεη ζε εκπνξηθό ινγηζκηθό, γηα ην νπνίν ην ΣΕΙ/Λ έρεη πξνκεζεπηεί ηηο λόκηκεο άδεηεο ρξήζεο. ΠΡΟΒΑΗ ΣΟΝ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ δ/λζε: Ο δηακνηξαζηήο Λνγηζκηθνύ είλαη WEB εθαξκνγή, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηελ Η πξόζβαζε ζην ζύζηεκα είλαη ειεγρόκελε θαη απαηηνύληαη: 1. Σαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζην ζύζηεκα. Σα δηαπηζηεπηήξηα εηζόδνπ (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθόο πξόζβαζεο) είλαη ηα ίδηα κε απηά ηνπ ινγαξηαζκνύ ειεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ζην ΣΕΙ/Λ. 2. Ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλδξνκήο ζε θαηεγνξία Λνγηζκηθνύ (π.ρ Windows). Η ελεξγνπνίεζε γίλεηαη από ηνπο Δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά πεξίπησζε κεηά από επηθνηλσλία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ην Κέληξν Δηθηύνπ. ειίδα από 14

2 ΚΑΣΔΒΑΜΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Οη ρξήζηεο εθόζνλ ελεκεξσζνύλ από ην Κέληξν Δηθηύνπ όηη έρνπλ πξόζβαζε ζην ζύζηεκα γηα λα θαηεβάζνπλ ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθό (π.ρ Autocad 2010), ζπλδένληαη από ηνλ πινεγό ηνπο (π.ρ. Internet Explorer) ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε (http://software.teilar.gr), πιεθηξνινγνύλ ην όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο θαη κπαίλνπλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Η επηινγή Πινήγεζε Αξρείσλ νδεγεί ζην απνζεθεπκέλν ινγηζκηθό: ειίδα από 14

3 ηνλ βαζηθό θαηάινγν ΛΟΓΙΜΙΚΟ ππάξρεη ν θάθεινο MICROSOFT. Μπείηε ζηνλ θάθειν πνπ πεξηέρεη ηα αξρεία ηεο έθδνζεο ησλ Windows πνπ πξνηηκάηε (Windows, Windows XP, Windows Server 2003 θ.ιπ) ηνλ θάθειν ησλ Windows ππάξρεη ν ππνθάθεινο DEPLOY. ηνλ ππνθάθειν πεξηέρνληαη αξρεία εηθόλαο νπηηθνύ δίζθνπ (CD images) ζε κνξθή.iso γηα θάζε ππνέθδνζε ησλ Windows (32 ή 64 bit. Γηα ηα Windows XP, Windows 2003, Office 2003, Office 2007 ζα βξείηε θαη έλα αξρείν θεηκέλνπ κε ην θιεηδί εγθαηάζηαζεο. Υξεζηκνπνηήζηε ην αλ απαηηείηαη To Office 2010 ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα ρσξίο ρξήζε θσδηθνύ εθόζνλ ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα έρεη ελεξγνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο από ηνλ Activation Server. Πηέδεηε κε ην αξηζηεξό πιήθηξν ζην όλνκα ηεο ππν-έθδνζεο πνπ πξνηηκάηε θαη βιέπεηε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αξρείνπ: ειίδα από 14

4 Πηέδεηε ην πιήθηξν Καηέβαζκα αξρείνπ θαη απνζεθεύεηε ην αξρείν.iso ζε κία πξνζσξηλή ζέζε ζηνλ Η/Τ ζαο. Εγγξάθεηε ην αξρείν.iso ζε έλαλ άδεην νπηηθό δίζθν (CD) θαη παξάγεηε ην CD εθθίλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Windows. Πξνζνρή! Ειέγμηε κεηά ηελ εγγξαθή ηα πεξηερόκελα ηνπ CD. Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηνπ δίζθνπ εθθίλεζεο θαη όρη ην αξρείν.iso. ηελ επόκελε εηθόλα βιέπεηε έλα παξάδεηγκα κε ηελ εγγξαθή ηνπ.iso αξρείνπ ζην CD κε ην πξόγξακκα NERO (Επηινγή File/Open). ειίδα από 14

5 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ WINDOWS ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER 1. Εθθηλείηε ηνλ Η/Τ κε ην CD εγθαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγήζαηε κε ηελ πξνεγνύκελε δηαδηθαζία. Εκθαλίδεηαη ε πξώηε νζόλε ηνπ νδεγνύ δηθηπαθήο εγθαηάζηαζεο: Πηέδεηε ην πιήθηξν Configure with Static IP Address αλ απαηηείηαη εηζαγσγή IP δ.λζεο. Εηζάγεηε ηελ ip δ/λζε, ηελ κάζθα ππνδηθηύνπ (subnet mask) ηελ ip ηεο πύιεο (gateway) θαη ηελ ip ηνπ DNS Server. Πποζοχή! Δελ απαηηείηαη ξύζκηζε ηνπ δηθηύνπ αλ βξίζθεζηε πίζσ από εηθνληθό δίθηπν (π.ρ ζύλδεζε ADSL). Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ξπζκίζεηο ip, επηθνηλσλήζηε κε ην Κέληξν Δηθηύνπ. ειίδα από 14

6 Πηέδεηε ην πιήθηξν Run the Deployment Wizard to install a new Operating System. 2. Εηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε, ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη ην όλνκα ηνπ domain γηα λα ζπλδεζείηε ζηνλ Microsoft Deployment Server: Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα εηζάγεηε είλαη: Επιλογή Τιμή User Name installer Password 2010 Domain license ειίδα από 14

7 3. ηελ επόκελε νζόλε επηιέγεηε ηελ έθδνζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί: Πηέδεηε ην πιήθηξν Next θαη μεθηλά ε εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. 4. ηελ επόκελε θαξηέια εηζάγεηε ην όλνκα ηνπ Η/Τ (π.ρ. student1) θαη πηέδεηε ην πιήθηξν Next. ειίδα από 14

8 5. ηελ επόκελε θαξηέια αθήλεηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο θαη πηέδεηε ην πιήθηξν Next. 6. ηελ επόκελε θαξηέια επηιέγεηε ηελ επηινγή Do not restore user data θαη πηέδεηε ην πιήθηξν Next. ειίδα από 14

9 7. Επηιέγεηε γιώζζα εγθαηάζηαζεο, πιεθηξνινγίνπ θαη δώλε ώξαο: 8. Επηιέγεηε ηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ κε ην ιεηηνπξγηθό (Office 2007 θαη Clam Antivirus). πληζηνύκε λα εγθαηαζηήζεηε ηνπιάρηζηνλ ην πξόγξακκα πξνζηαζίαο από ηνύο: ειίδα από 14

10 9. ην επόκελν βήκα επηιέγεηε αλ ζα απνζεθεύζεηε κία εηθόλα ηνπ Η/Τ γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα DVD αλαθνξάο. Επηιέγεηε Όρη (Do not capture an image of this computer). 10. Πηέδεηε ην πιήθηξν Begin θαη μεθηλάεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζηνλ Η/Τ ζαο: Καηά ηελ εγθαηάζηαζε διαγπάθονηαι ηα partitions ηνπ δίζθνπ. ειίδα από 14

11 11. Η εγθαηάζηαζε εθθηλεί. Σα επόκελα βήκαηα αθνξνύλ ηελ ηππηθή δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ windows θαη ηνπ Office αλ ην έρεηε επηιέμεη. 12. Ο Η/Τ επαλεθθηλεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαλεθθίλεζεο αθαηξνύκε ην CD εγθαηάζηαζεο. 13. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ λα νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε. Ο Η/Τ επαλεθθηλεί. 14. Γίλεηαη εθθίλεζε ησλ windows. 15. Γίλεηαη ιήςε ελεκεξώζεσλ. 16. Ξεθηλάεη o oδεγόο εγθαηάζηαζεο ηνπ Office. 17. Οινθιεξώλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ελεκεξώζεσλ. Επαλεθθηλείηε ηνλ Η/Τ. 18. Ξεθηλάεη πάιη o oδεγόο εγθαηάζηαζεο ηνπ Office. 19. Οινθιεξώλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Office. O H/Y επαλεθθηλεί. 20. Ξεθηλάεη o oδεγόο εγθαηάζηαζεο ηνπ ClamWin (Clam antivirus) 21. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ antivirus δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο νινθιεξώλεηαη θαη εκθαλίδεηαη ην κήλπκα: OPERATING SYSTEM DEPLOYMENT COMPLETED SUCCESFULLY. FINISH. Οινθιεξώλεηε ηελ εγθαηάζηαζε θάλνληαο ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο (δίθηπν, ινγαξηαζκνί θαη θσδηθνί ρξεζηώλ, antivirus θ.ιπ). Πποζοχή!!! Αλ δελ θάλεηε ηηο ξπζκίζεηο δηηθύνπ θαη ν Η/Τ ζαο βξίζθεηαη ζε δίθηπν κε πξαγκαηηθέο IP δ/λζεηο, δελ ζα έρεηε δίθηπν. Οη αξρηθέο ξπζκίζεηο δηθηύνπ παύνπλ λα ηζρύνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. ειίδα από 14

12 ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ WINDOWS Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Windows ζα πξέπεη λα γίλεη ε ελεξγνπνίεζή ηνπο Η δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο αθνξά ηηο παξαθάησ εθδόζεηο: Windows 7 Windows Server 2008 Οη εθδόζεηο Windows XP θαη Windows Server 2003 δελ απαηηνύλ ελεξγνπνίεζε. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηα Windows, εθηειείηε ηα παξαθάησ. 1. Από ην Μενού Δναπξη/Όλα ηα Ππογπάμμαηα αλνίγεηε ηνλ θάθειν Βοηθήμαηα θαη εθηειείηε ην πξόγξακκα Γπαμμή ενηολών σο Δηαρεηξηζηήο. 2. Πιεθηξνινγήζηε ζηελ γξακκή δηαηαγήο ηελ εληνιή: slmgr.vbs /skms license.teilar.gr:1688 Γηα λα δειώζεηε ηνλ Activation Server ειίδα από 14

13 3. Πιεθηξνινγήζηε ηελ εληνιή κε ην θιεηδί ελεξγνπνίεζεο: Γηα ηα Windows 7 professional πιεθηξνινγήζηε slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 Γηα ηα Windows Server 2008 R2 Enterprize πιεθηξνινγήζηε slmgr.vbs /ipk 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y Γηα ηα Windows Web Server 2008 R2 πιεθηξνινγήζηε slmgr.vbs /ipk 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4 5. Οινθιεξώζηε πιεθηξνινγώληαο: slmgr.vbs /ato ειίδα από 14

14 Αλ ν Η/Τ ζαο εκθαλίζεη ην παξαθάησ κήλπκα, δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ν ελάχιζηορ απιθμόρ ηων 25 εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Windows 7 (4 γηα ηελ έθδνζε Windows server 2008). O H/Y ζαο ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα ζπλδέεηαη ζηνλ Activation Server θαη ζα πξνζπαζεί λα ελεξγνπνηεζεί. Η ελεξγνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε δηάζηεκα 30 ημεπών απηόκαηα, δηαθνξεηηθά ηα Windows ζα απελεξγνπνηεζνύλ. ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Η/Τ ζαο ζα ζπλερίζεη λα αλαθέξεηαη όηη απνκέλνπλ 3 εκέξεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ windows. Αγλνήζηε ην κήλπκα. ειίδα από 14

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα