Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP"

Transcript

1 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή ηζρύο ησλ PC έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκό, πνπ επηηξέπεη κηα πνιύ πην εύθνιε θαη θπζηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην κεράλεκα. Αξθεί λα κπεη θαλείο ζην πλεύκα ηνπ ηξόπνπ αιιειεπίδξαζεο. Τν πξώην πξάγκα κε ην νπνίν ζα έιζεηε ζε επαθή μεθηλώληαο ηα Windows XP είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. Σην παξαπάλσ ζρήκα έρνπκε κία ηππηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κηαο εγθαηάζηαζεο Windows XP.

2 Η Ππώηη Γνωπιμία με ηο Πεπιβάλλον Επγαζίαρ Όζνη έρνπλ δνπιέςεη ήδε κε θάπνηα από ηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows, ζα αηζζαλζνύλ ακέζσο κηα νηθεηόηεηα κε απηό πνπ αληηθξίδνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows XP. Εάλ, βέβαηα, "πξνέξρνληαη" από ηηο πακπάιαηεο εθδόζεηο 3.1 ή NT 3.5 ηνπ ιεηηνπξγηθνύ, ηόηε πνιιά ζα ηνπο μελίζνπλ -σζηόζν, θαη πάιη ε εμνηθείσζε καδί ηνπο δελ είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά δύζθνιν. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη μαλαδνπιέςεη κε θάπνην γξαθηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ζηελ αξρή ζα κπεξδεπηεί. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζηελ πξώηε επαθή, ηα Windows XP εληππσζηάδνπλ κε ηνλ κνληέξλν ζρεδηαζκό θαη ηα δσεξά ρξώκαηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο.

3 Οι έννοιερ ηος Απλού και ηος Διπλού Κλικ Ο ρεηξηζκόο ηνπ πνληηθηνύ είλαη θάηη ην ηδηαίηεξα απιό. Ύζηεξα από ιίγεο ώξεο ρξήζεο, ζα πάςεηε λα ζθέθηεζηε ηνλ ηξόπν πνπ ην ρξεζηκνπνηείηε θαη όια ζα γίλνληαη κεραληθά. Ωζηόζν, όζνη έρνπλ ηώξα ηελ πξώηε ηνπο επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, ζα ρξεηαζηνύλ έλα κηθξό ρξόλν πξνζαξκνγήο κε ην πνληίθη. Μεξηθέο πνιύ απιέο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ είλαη νη παξαθάησ: Κλικ. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ην πνληηθηνύ, ελώ έρνπκε ην πνληίθη αθίλεην ζε θάπνηα ζέζε. Δεξί κλικ. Τν ίδην κε ην "θιηθ", αιιά εδώ ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ. Διπλό κλικ. Είλαη ην γξήγνξν επαλαιεπηηθό πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ, ην νπνίν γίλεηαη κε ην πνληίθη αθίλεην. Τα Απσεία και οι Φάκελοι Τν απσείο είλαη κία από ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ζηνλ θόζκν ησλ ππνινγηζηώλ. Μνινλόηη πξόθεηηαη γηα θάηη πνιύ απιό, ην όλνκά ηνπ κπεξδεύεη πνιιέο θνξέο όζνπο θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα. Αξρείν (file) ραξαθηεξίδεηαη γεληθά θάζε ζύλνιν δεδνκέλσλ, πνπ απνηειεί κηα απηνηειή ελόηεηα. Όια ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ππό κνξθή αξρείσλ, ειεθηξνληθά έγγξαθα, κνπζηθά θνκκάηηα, ή αθόκε θαη πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα θσηνγξαθία ελόο ηνπίνπ, ηελ νπνία κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή έλα ηξαγνύδη πνπ αθνύηε από ηα ερεία ηνπ, είλαη έλα αξρείν. Επίζεο, ην πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ βιέπεηε ηε θσηνγξαθία ή παίδεηε ην ηξαγνύδη απαξηίδεηαη επίζεο από έλα ή πεξηζζόηεξα αξρεία Καηά θαλόλα, ηα παθέηα ινγηζκηθνύ (δειαδή ηα "πξνγξάκκαηα") απνηεινύληαη από πνιιά αξρεία. Καζέλα από απηά θάλεη θαη κηα δηαθνξεηηθή

4 δνπιεηά: έλα πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα άιιν ηε βηβιηνζήθε δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη έλα ηξίην έλαλ ήρν, πνπ ζα παξάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο. Τα κεγαιύηεξα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζπγθξνηνύληαη από εθαηνληάδεο αξρεία θαη ηα πην κηθξά θαη απιά από κεξηθέο δεθάδεο. Κάζε αξρείν δηαζέηεη έλα όλνκα κε ην νπνίν κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη ν ρξήζηεο ή ην πξόγξακκα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, ην αξρείν απεπζύλεηαη είηε ζε θάπνην πξόγξακκα είηε ζηνλ ίδην ην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, ζα ην "αλνίμεη" ν ρξήζηεο γηα λα ην δηαβάζεη. Από ηελ άιιε έλα αξρείν δεδνκέλσλ, ελδέρεηαη λα πξννξίδεηαη γηα αλάγλσζε κόλν από ην αλάινγν πξόγξακκα. Σηα Windows XP ην όλνκα ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη από νπνηνπζδήπνηε 256 ραξαθηήξεο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο θαη θαηά θαλόλα είλαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Εθηόο από ην όλνκα, ππάξρεη θαη ν ηύπνο ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ γίλεηαη από ηξεηο ραξαθηήξεο, πνπ αθνινπζνύλ ην όλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ρσξίδνληαη από απηό κε κία ηειεία. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, είλαη ηύπνπ "txt" από ηε ιέμε text (θείκελν). Επίζεο, έλα αξρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηύπνπ "dat" (data), ελώ έλα αξρείν εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηύπνπ "exe" (executable). Τα ηξία γξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηνλ ηύπν ελόο αξρείνπ νλνκάδνληαη ζπρλά "επέθηαζε" ηνπ αξρείνπ, επεηδή απνηεινύλ επέθηαζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα νλνκάησλ αξρείσλ είλαη: "Τν βηνγξαθηθό κνπ.doc", "resource.dat", "wordpad.exe". Τέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ύπαξμε "επέθηαζεο" ζην όλνκα ελόο αξρείνπ δελ είλαη απαξαίηεηε, θαζώο θαη όηη ζηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο ησλ Windows απηή ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, αθόκα θαη εάλ ππάξρεη. Όια ηα αξρεία πνπ δηαζέηεη έλαο ππνινγηζηήο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα κέζα ζην ζθιεξό ηνπ δίζθν. Επεηδή απηά είλαη πάξα πνιιά, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ν ζθιεξόο δίζθνο ρσξίδεηαη ζε πνιιά ηκήκαηα θαηλνκεληθά απνκνλσκέλα κεηαμύ ηνπο. Κάζε ηκήκα πεξηέρεη είηε ηα αξρεία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ελόο παηρληδηνύ) είηε απηά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ (π.ρ. ηε ζπιινγή κνπζηθώλ θνκκαηηώλ καο). Απηά ηα ηκήκαηα νλνκάδνληαη θάκελοι.

5 Κάζε θάθεινο έρεη έλα όλνκά (κέρξη 256 ραξαθηήξεο), πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, ρσξίο λα δηαζέηεη "επέθηαζε". Γηα παξάδεηγκα, ν θάθεινο "Τα έγγξαθά κνπ" πεξηιακβάλεη δηάθνξα ειεθηξνληθά έγγξαθα -πηζαλόηαηα αξρεία κε επέθηαζε "doc" (documents). Επίζεο, ν θάθεινο "Η κνπζηθή κνπ" πξννξίδεηαη γηα λα θηινμελήζεη ηα κνπζηθά ζαο αξρεία. Κάζε θάθεινο είλαη δπλαηόλ λα έρεη θαη άιινπο ππνθαθέινπο. Σην θάθειν "Η κνπζηθή κνπ", επίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη νη ππνθάθεινη "Ειιεληθή" θαη "Ξέλε" θαη κέζα ζε απηνύο λα ππάξρνπλ ηα αξρεία ειιεληθήο θαη μέλεο κνπζηθήο αληίζηνηρα. Επηπιένλ, κέζα ζηνλ ππνθάθειν "Ειιεληθή" κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη ππνθάθεινη, όπσο "Λατθή", "Εληερλε", "Πνπ", νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηα αξρεία κνπζηθήο αλάινγνπ ηύπνπ. θαθέινπ ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. Τν όθεινο από ηε ρξήζε ησλ θαθέισλ είλαη πξνθαλέο: έρνληαο ηα αξρεία ζαο κέζα ζε θαθέινπο, αληί "ρύκα" ζην ζθιεξό δίζθν, ε εύξεζή ηνπο γίλεηαη πνιύ πην εύθνιε θαη γξήγνξε. Επίζεο, κεηώλεηαη ε αλάγθε αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ζην όλνκα θάζε αξρείνπ αθνύ ν ξόινο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη από ην όλνκα ηνπ

6 Σην παξαπάλσ ζρήκα, ζηνλ ηνπηθό δίζθν C: ππάξρνπλ αξθεηά αξρεία. Τα πεξηζζόηεξα, όκσο, βξίζθνληαη κέζα ζηνπο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο ηνπο. Τν παξάζπξν "Λεπηομέπειερ" θάησ αξηζηεξά καο ελεκεξώλεη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηνλ ειεύζεξν θαη ην ζπλνιηθό ρώξν ηνπ δίζθνπ.

7 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ (desktop) Όπσο ην γξαθείν ζαο δηαζέηεη κηα επηθάλεηα όπνπ ηνπνζεηείηε ηα έγγξαθά ζαο θαη εξγαδόζαζηε, έηζη θαη ην ειεθηξνληθό ζαο γξαθείν (δειαδή ν ππνινγηζηήο) έρεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Καηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows απηή παξνπζηάδεηαη πνιύ ιηηή, εληνύηνηο νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα άλεηε θαη απνδνηηθή εξγαζία είλαη πξαγκαηηθά απεξηόξηζηεο. Η επηθάλεηα εξγαζίαο θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Είλαη δπλαηόλ λα δηαζέηεη δηάθνξα εηθνλίδηα, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία ζα ηα ηνπνζεηήζεηε εζείο κε ηνλ θαηξό, θέξλνληάο ηε ζηα κέηξα ζαο, όπσο αθξηβώο ηαθηνπνηείηε θαη ην πξαγκαηηθό ζαο γξαθείν. Σηελ αξρηθή ηεο κνξθή πεξηέρεη κόλν έλα εηθνλίδην, απηό ηνπ "Κάδνπ Αλαθύθισζεο". Σην θάησ κέξνο ηεο ππάξρεη ε γξακκή εξγαζηώλ (taskbar), κέζσ ηεο νπνίαο απνθηάηε πξόζβαζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο ησλ Windows XP. Τν βαζηθόηεξν ζηνηρείν ηεο γξακκήο εξγαζηώλ είλαη ην πιήθηξν "Έλαξμε", πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά. Παηώληαο ην, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε

8 επηινγέο πνπ ζαο δίλνπλ πξόζβαζε ηόζν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. Σηελ πεξηνρή δίπια από ην πιήθηξν απηό εκθαλίδνληαη νη εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ θάζε ζηηγκή (είλαη "αλνηρηέο", όπσο ιέκε), ελώ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη θάπνηα εηθνλίδηα άκεζεο εθθίλεζεο νξηζκέλσλ εθαξκνγώλ. Τέινο, ζην δεμί ηεο άθξν ππάξρεη ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο ώξαο. Παξ' όιν πνπ ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows είλαη πνιύ πινύζηα ζε επηινγέο θαη ίζσο ζαο θαλεί πεξίπινθε, ζύληνκα ζα αλαθαιύςεηε όηη ηειηθά είλαη ηδηαίηεξα εύρξεζηε θαη εξγνλνκηθή ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Σην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαίλεηαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows XP ε νπνία απνηειείηαη από ηελ θπξίσο επηθάλεηα, πνπ θηινμελεί ηα δίαθνξα εηθνλίδηα, θαη ηε γξακκή εξγαζηώλ, ε νπνία ελζσκαηώλεη ην πιήθηξν "Ελαξμε" ζην αξηζηεξό ηεο άθξν. Το Πλήκηπο "Έναπξη" Τν πιήθηξν "Έλαξμε" είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν "πιήθηξν" ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο ην πάηεκά ηνπ είλαη ην πξώην βήκα γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν "Εναπξη" παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηινγέο ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν παξάζπξν. Μεηαθηλώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ παξαζύξνπ, νη επηινγέο πάλσ από ηηο νπνίεο πεξλά "θσηίδνληαη" απηόκαηα κε κπιε ρξώκα. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα από απηέο, ηελ ελεξγνπνηείηε θάλνληαο θιηθ, π.ρ., ζηελ επηινγή Internet μεθηλά ην πξόγξακκα αλάγλσζεο ηζηνζειίδσλ Internet Explorer. Αλάινγα, θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Τα έγγξαθά κνπ" αλνίγεη ν αληίζηνηρνο θάθεινο, ώζηε λα δείηε ηα πεξηερόκελά ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηάηαμε ησλ επηινγώλ κέζα ζην κελνύ Ελαξμε δελ είλαη ηπραία. Εηζη, ζην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηνπ βξίζθνληαη νη επηινγέο πνπ μεθηλνύλ ηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο αθνξνύλ ζην Internet, δειαδή ζηνλ Internet Explorer (γηα πεξηήγεζε ζην Δηαδίθηπν) θαη ζην Outlook Express (γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο). Πην θάησ, ζηελ αξηζηεξή πάληα ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα εηθνλίδηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα. Εάλ, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο, απηόκαηα ην εηθνλίδηό ηνπ κεηαθέξεηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ κελνύ, γηα λα έρεηε πην εύθνιε πξόζβαζε ζε απηό θαη

9 επνκέλσο ηαρύηεξε εθθίλεζε. Επάλσ δεμηά ζα ζπλαληήζηε ηηο επηινγέο πνπ αλνίγνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζσπηθώλ αξρείσλ ζαο, δειαδή "Τα έγγξαθά κνπ", "Οη εηθόλεο κνπ" θαη "Η κνπζηθή κνπ". Σεκεηώλνπκε, όκσο, όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό ηα πξνζσπηθά ζαο αξρεία λα βξίζθνληαη κέζα ζε απηνύο ηνπο θαθέινπο, αθνύ κπνξείηε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε νπνηνλδήπνηε θάθειν επηζπκείηε. Αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ επηινγέο ππάξρεη θαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη άκεζε πξόζβαζε ζηα "Πξόζθαηα Εγγξαθα". Απηή, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο, δελ αλνίγεη θάπνην θάθειν, αιιά ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνίμεηε θαηεπζείαλ έλα από ηα έγγξαθα πνπ επεμεξγαζηήθαηε πξόζθαηα. Να ηνλίζνπκε άιιε κία θνξά όηη κε ηνλ όξν έγγξαθα δελ ελλννύκε απνθιεηζηηθά αξρεία θεηκέλνπ, αιιά θαη αξρεία ήρνπ, εηθόλσλ, ινγηζηηθώλ θύιισλ θ.ιπ. Κάησ από απηέο ηηο επηινγέο, ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο, ζρεηηθέο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά ζε μερσξηζηή ελόηεηα. Σην θάησ κέξνο ηνπ κελνύ "Ελαξμε" βξίζθεηαη ε επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", ε νπνία, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηεο, πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή, αλνίγνληαο ηα αλάινγα ππνκελνύ. Τέινο, ζηε βάζε ηνπ ππάξρνπλ ηα πιήθηξα αιιαγήο ρξήζηε θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή. Τα Windows XP, εμάιινπ, ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην παξακεηξνπνηήζεηε ζε κεγάιν βαζκό, ώζηε λα εμππεξεηεζείηε θαιύηεξα. Κάλνληαο δεμί θιηθ, γηα παξάδεηγκα, πάλσ ηνπ θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο", πξνζζέηεηε ή αθαηξείηε επηινγέο από απηό, ή ηνπ δίλεηε ηελ πην απιή κνξθή πνπ είρε ζηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα κέζα από ην πιήθηξν "Έλαξμε" έρνπκε πξόζβαζε ζε όια ηα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ζε

10 όιεο ηηο ππόινηπεο επηινγέο. Παηώληαο ηελ επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", εκθαλίδνληαη δεθάδεο επηινγέο, πνιύ ινγηθά ηαμηλνκεκέλεο. Η Γπαμμή Επγαζιών Τν πιήθηξν "Ελαξμε" απνηειεί έλα κηθξό κέξνο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, ε νπνία θαηαιακβάλεη νιόθιεξν ην θάησ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows. Ο ξόινο πνπ παίδεη ε γξακκή εξγαζηώλ ζην ρεηξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, γη' απηό θαη είλαη ην κόλν ζηνηρείν πνπ δελ επηθαιύπηεηαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο (παξ' όιν πνπ, όπσο ζα δνύκε, ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα). Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηελ έρεηε ξπζκίζεη, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξεο δνπιεηέο. Τν θπξηόηεξν θαη πην ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ηεο, από ην νπνίν παίξλεη θαη ην όλνκά ηεο, είλαη όηη πάλσ ηεο εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ είλαη λά πάζα ζηηγκή αλνηρηέο. Έηζη, αλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηε αλνίμεη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word θαη ζπγρξόλσο ρξεζηκνπνηείηε ην πξόγξακκα ινγηζηηθώλ θύιισλ Excel, ζηε γξακκή εξγαζηώλ ζα εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ δύν απηώλ εθαξκνγώλ, κε ηε κνξθή πιήθηξσλ. Με ηελ ίδηα κνξθή παξνπζηάδνληαη όια ηα αλνηρηά παξάζπξα (όπσο, π.ρ., " Ο Υπνινγηζηήο κνπ", "Τα Εγγξαθά κνπ"), αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαηνξαηά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή θαιύπηνληαη από άιια. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην πιήθηξν κε ην όλνκα κηαο εθαξκνγήο, απηόκαηα κεηαβαίλεηε ζε απηή, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη

11 ζηελ νζόλε ζαο, επηθαιύπηνληαο ηα ππόινηπα παξάζπξα. Επηπξόζζεηα, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα θηινμελήζεη θάπνηα εηθνλίδηα "γξήγνξεο εθθίλεζεο". Απηά θάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα δνπιεηά κε ηα απιά εηθνλίδηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ. Τν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη δελ θξύβνληαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο, αθνύ, όπσο είπακε, ε γξακκή εξγαζηώλ δελ επηθαιύπηεηαη. Τέινο, ζην δεμί άθξν ηεο ππάξρνπλ ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην ξνιόη, ε ξύζκηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θάλνληαο δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ. Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζύξνπ κπνξνύκε λα θέξνπκε ηε γξακκή εξγαζηώλ ζηα κέηξα καο.

12 Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γξακκέο εξγαιείσλ" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ. Τα Εικονίδια Τα εηθνλίδηα είλαη κηθξά γξαθηθά αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη ζπλήζσο είηε κε θάπνηα εθαξκνγή είηε κε θάπνην αξρείν δεδνκέλσλ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην μεθηλά ε ζρεηηθή εθαξκνγή. Σηε δεύηεξε, "αλνίγεη" ην αξρείν (δειαδή δηαβάδεηαη) κέζσ ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο. Τέινο, ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα εηθνλίδην λα απνηειεί ην ζύλδεζκν πξνο θάπνην θάθειν πνπ πεξηέρεη αξρεία. Τέηνην εηθνλίδην

13 είλαη ην γλσζηό "Τα έγγξαθά κνπ", ην νπνίν καο νδεγεί ζηνλ νκώλπκν θάθειν. Η κνξθή θάζε εηθνληδίνπ θαλεξώλεη ζπλήζσο θαη ην είδνο ηνπ αξρείνπ ή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Γηα παξάδεηγκα, ην εηθνλίδην ελόο αξρείνπ θεηκέλνπ (txt) είλαη έλα κπινθάθη, ελώ έλα αξρείν ήρνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε ην εηθνλίδην ελόο κηθξνύ κεγαθώλνπ. Μηα ιεπηή δηαθνξά πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηό είλαη απηή κεηαμύ ελόο "θαλνληθνύ" εηθνληδίνπ θαη ελόο εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο. Τν πξώην απνηειεί όλησο έλα αξρείν, θάθειν ή εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν πνπ ην βιέπνπκε. Αλ ην δηαγξάςνπκε, ράλνληαη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα από ην ζθιεξό καο δίζθν. Αληίζεηα ε ζπληόκεπζε είλαη απιώο έλαο ζύλδεζκνο κε ην πξαγκαηηθό αξρείν ή θάθειν, έλαο "δείθηεο" πνπ καο νδεγεί ζε απηό. Τν πξαγκαηηθό αξρείν (ή θάθεινο) κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θάθειν από ηε ζπληόκεπζε -αθόκε θαη ζε άιινλ ππνινγηζηή! Σβήλνληάο ηε ζπληόκεπζε, ην αξρείν (ή ν θάθεινο) ζην νπνίν απηή νδεγεί κέλεη άζηθην. Τν πιενλέθηεκα ησλ ζπληνκεύζεσλ είλαη όηη καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε άκεζε πξόζβαζε ζηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα κεηαθηλήζνπκε θαη ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηα δηαγξάςνπκε θαηά ιάζνο. Κιείλνληαο κε ηα εηθνλίδηα, λα πνύκε όηη ζην θάησ κέξνο ηνπ θαζελόο αλαγξάθεηαη έλα όλνκα, απηό ηνπ αξρείνπ, ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ θαθέινπ πνπ ζπκβνιίδεη. Γηα λα "ελεξγνπνηήζνπκε" έλα εηθνλίδην θάλνπκε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ.

14 Τα εηθνλίδηα μεθηλνύλ θαηά θαλόλα από ην αξηζηεξό ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Κάησ από θάζε εηθνλίδην αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ή κηα πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Ο Κάδορ Ανακύκλωζηρ Έλα ηδηαίηεξν εηθνλίδην πνπ ζπλαληάκε επάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δελ ζβήλεηαη είλαη ν "Κάδνο αλαθύθισζεο". Πξόθεηηαη γηα έλα θάθειν όπνπ απνζεθεύνληαη γηα ιίγεο κέξεο ηα αξρεία πνπ δηαγξάθνπκε, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ όηαλ ππάξμεη αλάγθε. Κάλνληαο δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ, κπνξνύκε λα δνύκε ηα πεξηερόκελά ηνπ (ηα ζθνππίδηα καο, δειαδή!), ελώ κε δεμί θιηθ είλαη δπλαηόλ λα αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, κεηαβάιινληαο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπ.

15 Ο "Κάδνο αλαθύθισζεο" είλαη ην κνλαδηθό εηθνλίδην πνπ βξίζθνπκε ζε κηα "θξέζθηα" εγθαηάζηαζε ησλ Windows XP.

16 Από ην παξάζπξν απηό ξπζκίδνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ "Κάδνπ αλαθύθισζεο". Εάλ επηζπκνύκε, κπνξνύκε λα ηνλ απελεξγνπνηήζνπκε, νπόηε ηα αξρεία καο ζα ζβήλνληαη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα όηαλ παηάκε "Δηαγξαθή".

17 Ρςθμίζειρ ηηρ Επιθάνειαρ Επγαζίαρ Έλα από ηα ηζρπξόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows είλαη ε κεγάιε παξακεηξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα δερηεί, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύκε λα ηε δηακνξθώζνπκε θαηά ην δνθνύλ. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη πάξα πνιιέο. Θα εμεηάζνπκε, ινηπόλ, ηηο ζεκαληηθόηεξεο από απηέο -θπξίσο όζεο αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ζηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ. Κάλνληαο δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο" εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζή ηεο.

18 Ρςθμίζειρ ηος Φόνηος και ηων Χπωμάηων Γηα λα ξπζκίζνπκε ην θόλην αιιά θαη ηε γεληθόηεξε εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Windows, ζα πξέπεη λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη λα επηιέμνπκε "Ιδιόηηηερ". Τν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη δηαζέηεη αξθεηέο "θαξηέιεο". Απηέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νη θαξηέιεο "Θέκαηα", "Επηθάλεηα εξγαζίαο" θαη "Εκθάληζε". Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπο, κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη ηα ρξώκαηα ησλ παξαζύξσλ, ην κέγεζνο, ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθόκα θαη ηνλ ηύπν ηνπο, επαλαθέξνληαο ην ζηηι ησλ παιαηόηεξσλ εθδόζεσλ Windows. Φπζηθά, κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην θόλην, ηελ εηθόλα δειαδή πνπ θαίλεηαη ζηελ νζόλε όηαλ ε επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη ειεύζεξε. Τέινο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ηξόπνπ απεηθόληζεο ησλ ραξαθηήξσλ ("εμνκάιπλζε" ησλ γξακκαηνζεηξώλ), αιιά θαη δηαθόξσλ άιισλ ιεπηνκεξεηώλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, εάλ ηα κελνύ ζα έρνπλ ζθηά, κε ηη ηξόπν ζα "αλαδύνληαη" θ.ιπ. Από ην παξάζπξν ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο επηιέγνπκε ην "ζέκα" ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηε γεληθή αίζζεζε ηνπ κεραλήκαηνο, όπσο νη ήρνη, ην θόλην, ηα ρξώκαηα, νη γξακκαηνζεηξέο, νη δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ θ.ιπ.

19 Σε απηό ην ζεκείν επηιέγνπκε ηελ εηθόλα ηνπ θόληνπ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο καο. Σην πεδίν "ζέζε" ξπζκίδνπκε αλ απηή ζα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (αλ ην κέγεζόο ηεο είλαη δηαθνξεηηθό), αλ ζα επαλαιακβάλεηαη (εθόζνλ είλαη κηθξόηεξε) ή αλ ζα θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα (ελ αλάγθε, "ηεληώλνληαο" ηελ εηθόλα). Παηώληαο "Πποζαπμογή επιθάνειαρ επγαζίαρ", εκθαλίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν. Κάλνληαο θιηθ ζηηο ηέζζεξηο επηινγέο ζην επάλσ κέξνο, κπνξνύκε λα θέξνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ XP πην θνληά ζε απηή ησλ παιαηόηεξσλ Windows, ηα νπνία εκθάληδαλ εμαξρήο ηα εηθνλίδηα "Ο ππνινγηζηήο κνπ", "Τα έγγξαθά κνπ" θ.ιπ. Οη βαζηθέο επεκβάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαζύξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ γίλνληαη από ηελ θαξηέια "Εμθάνιζη".

20 Ρςθμίζειρ Γπαμμήρ Επγαζιών Όπσο ίζσο ζα πεξηκέλαηε, γηα λα επέκβνπκε ζηηο ξπζκίζεηο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ αξθεί λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο. Η επηινγή "Γξακκέο εξγαιείσλ" ηνπ κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη νξίδεη ηα εξγαιεία πνπ εκθαλίδνληαη επάλσ ηεο. Απηά κπνξεί λα είλαη από πιήθηξα εθθίλεζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ κέρξη έλα πεδίν ζπκπιήξσζεο ηληεξλεηηθώλ δηεπζύλζεσλ. Επίζεο, από ην ίδην κελνύ κπνξνύκε λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα παξάζπξα ησλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ καο, έηζη ώζηε λα κελ αιιεινθαιύπηνληαη ("παξάζεζε"). Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Ιδηόηεηεο", κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε γξακκή εξγαζηώλ απηή θαζαπηή, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ απηόκαηε νκαδνπνίεζε ζε έλα πιήθηξν ησλ νκνεηδώλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ ή ηελ απηόκαηε απόθξπςή ηεο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε γξακκή εξγαζηώλ εμαθαλίδεηαη όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύκε θαη επαλεκθαλίδεηαη απηόκαηα κόιηο ζύξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην θάησ ηκήκα ηεο νζόλεο. Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γπαμμέρ επγαλείων" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ.

21 Σηηο ηδηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, όηαλ ηζεθαξηζηεί ε επηινγή "Κλείδωμα" δελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή πάλσ ζηελ κπάξα (π.ρ., πξνζζαθαίξεζε εηθνληδίσλ, κεηαθίλεζε θ.ιπ.).

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo.

Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δημιουργία παρτιτοφρων με Sibelius & Finale. Εγγραφή μουςικήσ με GarageBand & Nuendo. Γιπλωματική Δργασία τοσ Γημοσθένη Μακρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα