Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP"

Transcript

1 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή ηζρύο ησλ PC έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκό, πνπ επηηξέπεη κηα πνιύ πην εύθνιε θαη θπζηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην κεράλεκα. Αξθεί λα κπεη θαλείο ζην πλεύκα ηνπ ηξόπνπ αιιειεπίδξαζεο. Τν πξώην πξάγκα κε ην νπνίν ζα έιζεηε ζε επαθή μεθηλώληαο ηα Windows XP είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. Σην παξαπάλσ ζρήκα έρνπκε κία ηππηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κηαο εγθαηάζηαζεο Windows XP.

2 Η Ππώηη Γνωπιμία με ηο Πεπιβάλλον Επγαζίαρ Όζνη έρνπλ δνπιέςεη ήδε κε θάπνηα από ηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows, ζα αηζζαλζνύλ ακέζσο κηα νηθεηόηεηα κε απηό πνπ αληηθξίδνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows XP. Εάλ, βέβαηα, "πξνέξρνληαη" από ηηο πακπάιαηεο εθδόζεηο 3.1 ή NT 3.5 ηνπ ιεηηνπξγηθνύ, ηόηε πνιιά ζα ηνπο μελίζνπλ -σζηόζν, θαη πάιη ε εμνηθείσζε καδί ηνπο δελ είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά δύζθνιν. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη μαλαδνπιέςεη κε θάπνην γξαθηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ζηελ αξρή ζα κπεξδεπηεί. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζηελ πξώηε επαθή, ηα Windows XP εληππσζηάδνπλ κε ηνλ κνληέξλν ζρεδηαζκό θαη ηα δσεξά ρξώκαηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο.

3 Οι έννοιερ ηος Απλού και ηος Διπλού Κλικ Ο ρεηξηζκόο ηνπ πνληηθηνύ είλαη θάηη ην ηδηαίηεξα απιό. Ύζηεξα από ιίγεο ώξεο ρξήζεο, ζα πάςεηε λα ζθέθηεζηε ηνλ ηξόπν πνπ ην ρξεζηκνπνηείηε θαη όια ζα γίλνληαη κεραληθά. Ωζηόζν, όζνη έρνπλ ηώξα ηελ πξώηε ηνπο επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, ζα ρξεηαζηνύλ έλα κηθξό ρξόλν πξνζαξκνγήο κε ην πνληίθη. Μεξηθέο πνιύ απιέο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ είλαη νη παξαθάησ: Κλικ. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ην πνληηθηνύ, ελώ έρνπκε ην πνληίθη αθίλεην ζε θάπνηα ζέζε. Δεξί κλικ. Τν ίδην κε ην "θιηθ", αιιά εδώ ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ. Διπλό κλικ. Είλαη ην γξήγνξν επαλαιεπηηθό πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ, ην νπνίν γίλεηαη κε ην πνληίθη αθίλεην. Τα Απσεία και οι Φάκελοι Τν απσείο είλαη κία από ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ζηνλ θόζκν ησλ ππνινγηζηώλ. Μνινλόηη πξόθεηηαη γηα θάηη πνιύ απιό, ην όλνκά ηνπ κπεξδεύεη πνιιέο θνξέο όζνπο θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα. Αξρείν (file) ραξαθηεξίδεηαη γεληθά θάζε ζύλνιν δεδνκέλσλ, πνπ απνηειεί κηα απηνηειή ελόηεηα. Όια ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ππό κνξθή αξρείσλ, ειεθηξνληθά έγγξαθα, κνπζηθά θνκκάηηα, ή αθόκε θαη πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα θσηνγξαθία ελόο ηνπίνπ, ηελ νπνία κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή έλα ηξαγνύδη πνπ αθνύηε από ηα ερεία ηνπ, είλαη έλα αξρείν. Επίζεο, ην πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ βιέπεηε ηε θσηνγξαθία ή παίδεηε ην ηξαγνύδη απαξηίδεηαη επίζεο από έλα ή πεξηζζόηεξα αξρεία Καηά θαλόλα, ηα παθέηα ινγηζκηθνύ (δειαδή ηα "πξνγξάκκαηα") απνηεινύληαη από πνιιά αξρεία. Καζέλα από απηά θάλεη θαη κηα δηαθνξεηηθή

4 δνπιεηά: έλα πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα άιιν ηε βηβιηνζήθε δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη έλα ηξίην έλαλ ήρν, πνπ ζα παξάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο. Τα κεγαιύηεξα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζπγθξνηνύληαη από εθαηνληάδεο αξρεία θαη ηα πην κηθξά θαη απιά από κεξηθέο δεθάδεο. Κάζε αξρείν δηαζέηεη έλα όλνκα κε ην νπνίν κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη ν ρξήζηεο ή ην πξόγξακκα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, ην αξρείν απεπζύλεηαη είηε ζε θάπνην πξόγξακκα είηε ζηνλ ίδην ην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, ζα ην "αλνίμεη" ν ρξήζηεο γηα λα ην δηαβάζεη. Από ηελ άιιε έλα αξρείν δεδνκέλσλ, ελδέρεηαη λα πξννξίδεηαη γηα αλάγλσζε κόλν από ην αλάινγν πξόγξακκα. Σηα Windows XP ην όλνκα ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη από νπνηνπζδήπνηε 256 ραξαθηήξεο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο θαη θαηά θαλόλα είλαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Εθηόο από ην όλνκα, ππάξρεη θαη ν ηύπνο ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ γίλεηαη από ηξεηο ραξαθηήξεο, πνπ αθνινπζνύλ ην όλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ρσξίδνληαη από απηό κε κία ηειεία. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, είλαη ηύπνπ "txt" από ηε ιέμε text (θείκελν). Επίζεο, έλα αξρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηύπνπ "dat" (data), ελώ έλα αξρείν εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηύπνπ "exe" (executable). Τα ηξία γξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηνλ ηύπν ελόο αξρείνπ νλνκάδνληαη ζπρλά "επέθηαζε" ηνπ αξρείνπ, επεηδή απνηεινύλ επέθηαζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα νλνκάησλ αξρείσλ είλαη: "Τν βηνγξαθηθό κνπ.doc", "resource.dat", "wordpad.exe". Τέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ύπαξμε "επέθηαζεο" ζην όλνκα ελόο αξρείνπ δελ είλαη απαξαίηεηε, θαζώο θαη όηη ζηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο ησλ Windows απηή ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, αθόκα θαη εάλ ππάξρεη. Όια ηα αξρεία πνπ δηαζέηεη έλαο ππνινγηζηήο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα κέζα ζην ζθιεξό ηνπ δίζθν. Επεηδή απηά είλαη πάξα πνιιά, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ν ζθιεξόο δίζθνο ρσξίδεηαη ζε πνιιά ηκήκαηα θαηλνκεληθά απνκνλσκέλα κεηαμύ ηνπο. Κάζε ηκήκα πεξηέρεη είηε ηα αξρεία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ελόο παηρληδηνύ) είηε απηά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ (π.ρ. ηε ζπιινγή κνπζηθώλ θνκκαηηώλ καο). Απηά ηα ηκήκαηα νλνκάδνληαη θάκελοι.

5 Κάζε θάθεινο έρεη έλα όλνκά (κέρξη 256 ραξαθηήξεο), πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, ρσξίο λα δηαζέηεη "επέθηαζε". Γηα παξάδεηγκα, ν θάθεινο "Τα έγγξαθά κνπ" πεξηιακβάλεη δηάθνξα ειεθηξνληθά έγγξαθα -πηζαλόηαηα αξρεία κε επέθηαζε "doc" (documents). Επίζεο, ν θάθεινο "Η κνπζηθή κνπ" πξννξίδεηαη γηα λα θηινμελήζεη ηα κνπζηθά ζαο αξρεία. Κάζε θάθεινο είλαη δπλαηόλ λα έρεη θαη άιινπο ππνθαθέινπο. Σην θάθειν "Η κνπζηθή κνπ", επίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη νη ππνθάθεινη "Ειιεληθή" θαη "Ξέλε" θαη κέζα ζε απηνύο λα ππάξρνπλ ηα αξρεία ειιεληθήο θαη μέλεο κνπζηθήο αληίζηνηρα. Επηπιένλ, κέζα ζηνλ ππνθάθειν "Ειιεληθή" κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη ππνθάθεινη, όπσο "Λατθή", "Εληερλε", "Πνπ", νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηα αξρεία κνπζηθήο αλάινγνπ ηύπνπ. θαθέινπ ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. Τν όθεινο από ηε ρξήζε ησλ θαθέισλ είλαη πξνθαλέο: έρνληαο ηα αξρεία ζαο κέζα ζε θαθέινπο, αληί "ρύκα" ζην ζθιεξό δίζθν, ε εύξεζή ηνπο γίλεηαη πνιύ πην εύθνιε θαη γξήγνξε. Επίζεο, κεηώλεηαη ε αλάγθε αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ζην όλνκα θάζε αξρείνπ αθνύ ν ξόινο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη από ην όλνκα ηνπ

6 Σην παξαπάλσ ζρήκα, ζηνλ ηνπηθό δίζθν C: ππάξρνπλ αξθεηά αξρεία. Τα πεξηζζόηεξα, όκσο, βξίζθνληαη κέζα ζηνπο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο ηνπο. Τν παξάζπξν "Λεπηομέπειερ" θάησ αξηζηεξά καο ελεκεξώλεη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηνλ ειεύζεξν θαη ην ζπλνιηθό ρώξν ηνπ δίζθνπ.

7 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ (desktop) Όπσο ην γξαθείν ζαο δηαζέηεη κηα επηθάλεηα όπνπ ηνπνζεηείηε ηα έγγξαθά ζαο θαη εξγαδόζαζηε, έηζη θαη ην ειεθηξνληθό ζαο γξαθείν (δειαδή ν ππνινγηζηήο) έρεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Καηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows απηή παξνπζηάδεηαη πνιύ ιηηή, εληνύηνηο νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα άλεηε θαη απνδνηηθή εξγαζία είλαη πξαγκαηηθά απεξηόξηζηεο. Η επηθάλεηα εξγαζίαο θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Είλαη δπλαηόλ λα δηαζέηεη δηάθνξα εηθνλίδηα, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία ζα ηα ηνπνζεηήζεηε εζείο κε ηνλ θαηξό, θέξλνληάο ηε ζηα κέηξα ζαο, όπσο αθξηβώο ηαθηνπνηείηε θαη ην πξαγκαηηθό ζαο γξαθείν. Σηελ αξρηθή ηεο κνξθή πεξηέρεη κόλν έλα εηθνλίδην, απηό ηνπ "Κάδνπ Αλαθύθισζεο". Σην θάησ κέξνο ηεο ππάξρεη ε γξακκή εξγαζηώλ (taskbar), κέζσ ηεο νπνίαο απνθηάηε πξόζβαζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο ησλ Windows XP. Τν βαζηθόηεξν ζηνηρείν ηεο γξακκήο εξγαζηώλ είλαη ην πιήθηξν "Έλαξμε", πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά. Παηώληαο ην, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε

8 επηινγέο πνπ ζαο δίλνπλ πξόζβαζε ηόζν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. Σηελ πεξηνρή δίπια από ην πιήθηξν απηό εκθαλίδνληαη νη εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ θάζε ζηηγκή (είλαη "αλνηρηέο", όπσο ιέκε), ελώ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη θάπνηα εηθνλίδηα άκεζεο εθθίλεζεο νξηζκέλσλ εθαξκνγώλ. Τέινο, ζην δεμί ηεο άθξν ππάξρεη ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο ώξαο. Παξ' όιν πνπ ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows είλαη πνιύ πινύζηα ζε επηινγέο θαη ίζσο ζαο θαλεί πεξίπινθε, ζύληνκα ζα αλαθαιύςεηε όηη ηειηθά είλαη ηδηαίηεξα εύρξεζηε θαη εξγνλνκηθή ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Σην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαίλεηαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows XP ε νπνία απνηειείηαη από ηελ θπξίσο επηθάλεηα, πνπ θηινμελεί ηα δίαθνξα εηθνλίδηα, θαη ηε γξακκή εξγαζηώλ, ε νπνία ελζσκαηώλεη ην πιήθηξν "Ελαξμε" ζην αξηζηεξό ηεο άθξν. Το Πλήκηπο "Έναπξη" Τν πιήθηξν "Έλαξμε" είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν "πιήθηξν" ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο ην πάηεκά ηνπ είλαη ην πξώην βήκα γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν "Εναπξη" παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηινγέο ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν παξάζπξν. Μεηαθηλώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ παξαζύξνπ, νη επηινγέο πάλσ από ηηο νπνίεο πεξλά "θσηίδνληαη" απηόκαηα κε κπιε ρξώκα. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα από απηέο, ηελ ελεξγνπνηείηε θάλνληαο θιηθ, π.ρ., ζηελ επηινγή Internet μεθηλά ην πξόγξακκα αλάγλσζεο ηζηνζειίδσλ Internet Explorer. Αλάινγα, θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Τα έγγξαθά κνπ" αλνίγεη ν αληίζηνηρνο θάθεινο, ώζηε λα δείηε ηα πεξηερόκελά ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηάηαμε ησλ επηινγώλ κέζα ζην κελνύ Ελαξμε δελ είλαη ηπραία. Εηζη, ζην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηνπ βξίζθνληαη νη επηινγέο πνπ μεθηλνύλ ηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο αθνξνύλ ζην Internet, δειαδή ζηνλ Internet Explorer (γηα πεξηήγεζε ζην Δηαδίθηπν) θαη ζην Outlook Express (γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο). Πην θάησ, ζηελ αξηζηεξή πάληα ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα εηθνλίδηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα. Εάλ, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο, απηόκαηα ην εηθνλίδηό ηνπ κεηαθέξεηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ κελνύ, γηα λα έρεηε πην εύθνιε πξόζβαζε ζε απηό θαη

9 επνκέλσο ηαρύηεξε εθθίλεζε. Επάλσ δεμηά ζα ζπλαληήζηε ηηο επηινγέο πνπ αλνίγνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζσπηθώλ αξρείσλ ζαο, δειαδή "Τα έγγξαθά κνπ", "Οη εηθόλεο κνπ" θαη "Η κνπζηθή κνπ". Σεκεηώλνπκε, όκσο, όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό ηα πξνζσπηθά ζαο αξρεία λα βξίζθνληαη κέζα ζε απηνύο ηνπο θαθέινπο, αθνύ κπνξείηε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε νπνηνλδήπνηε θάθειν επηζπκείηε. Αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ επηινγέο ππάξρεη θαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη άκεζε πξόζβαζε ζηα "Πξόζθαηα Εγγξαθα". Απηή, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο, δελ αλνίγεη θάπνην θάθειν, αιιά ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνίμεηε θαηεπζείαλ έλα από ηα έγγξαθα πνπ επεμεξγαζηήθαηε πξόζθαηα. Να ηνλίζνπκε άιιε κία θνξά όηη κε ηνλ όξν έγγξαθα δελ ελλννύκε απνθιεηζηηθά αξρεία θεηκέλνπ, αιιά θαη αξρεία ήρνπ, εηθόλσλ, ινγηζηηθώλ θύιισλ θ.ιπ. Κάησ από απηέο ηηο επηινγέο, ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο, ζρεηηθέο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά ζε μερσξηζηή ελόηεηα. Σην θάησ κέξνο ηνπ κελνύ "Ελαξμε" βξίζθεηαη ε επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", ε νπνία, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηεο, πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή, αλνίγνληαο ηα αλάινγα ππνκελνύ. Τέινο, ζηε βάζε ηνπ ππάξρνπλ ηα πιήθηξα αιιαγήο ρξήζηε θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή. Τα Windows XP, εμάιινπ, ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην παξακεηξνπνηήζεηε ζε κεγάιν βαζκό, ώζηε λα εμππεξεηεζείηε θαιύηεξα. Κάλνληαο δεμί θιηθ, γηα παξάδεηγκα, πάλσ ηνπ θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο", πξνζζέηεηε ή αθαηξείηε επηινγέο από απηό, ή ηνπ δίλεηε ηελ πην απιή κνξθή πνπ είρε ζηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα κέζα από ην πιήθηξν "Έλαξμε" έρνπκε πξόζβαζε ζε όια ηα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ζε

10 όιεο ηηο ππόινηπεο επηινγέο. Παηώληαο ηελ επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", εκθαλίδνληαη δεθάδεο επηινγέο, πνιύ ινγηθά ηαμηλνκεκέλεο. Η Γπαμμή Επγαζιών Τν πιήθηξν "Ελαξμε" απνηειεί έλα κηθξό κέξνο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, ε νπνία θαηαιακβάλεη νιόθιεξν ην θάησ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows. Ο ξόινο πνπ παίδεη ε γξακκή εξγαζηώλ ζην ρεηξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, γη' απηό θαη είλαη ην κόλν ζηνηρείν πνπ δελ επηθαιύπηεηαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο (παξ' όιν πνπ, όπσο ζα δνύκε, ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα). Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηελ έρεηε ξπζκίζεη, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξεο δνπιεηέο. Τν θπξηόηεξν θαη πην ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ηεο, από ην νπνίν παίξλεη θαη ην όλνκά ηεο, είλαη όηη πάλσ ηεο εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ είλαη λά πάζα ζηηγκή αλνηρηέο. Έηζη, αλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηε αλνίμεη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word θαη ζπγρξόλσο ρξεζηκνπνηείηε ην πξόγξακκα ινγηζηηθώλ θύιισλ Excel, ζηε γξακκή εξγαζηώλ ζα εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ δύν απηώλ εθαξκνγώλ, κε ηε κνξθή πιήθηξσλ. Με ηελ ίδηα κνξθή παξνπζηάδνληαη όια ηα αλνηρηά παξάζπξα (όπσο, π.ρ., " Ο Υπνινγηζηήο κνπ", "Τα Εγγξαθά κνπ"), αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαηνξαηά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή θαιύπηνληαη από άιια. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην πιήθηξν κε ην όλνκα κηαο εθαξκνγήο, απηόκαηα κεηαβαίλεηε ζε απηή, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη

11 ζηελ νζόλε ζαο, επηθαιύπηνληαο ηα ππόινηπα παξάζπξα. Επηπξόζζεηα, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα θηινμελήζεη θάπνηα εηθνλίδηα "γξήγνξεο εθθίλεζεο". Απηά θάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα δνπιεηά κε ηα απιά εηθνλίδηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ. Τν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη δελ θξύβνληαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο, αθνύ, όπσο είπακε, ε γξακκή εξγαζηώλ δελ επηθαιύπηεηαη. Τέινο, ζην δεμί άθξν ηεο ππάξρνπλ ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην ξνιόη, ε ξύζκηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θάλνληαο δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ. Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζύξνπ κπνξνύκε λα θέξνπκε ηε γξακκή εξγαζηώλ ζηα κέηξα καο.

12 Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γξακκέο εξγαιείσλ" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ. Τα Εικονίδια Τα εηθνλίδηα είλαη κηθξά γξαθηθά αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη ζπλήζσο είηε κε θάπνηα εθαξκνγή είηε κε θάπνην αξρείν δεδνκέλσλ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην μεθηλά ε ζρεηηθή εθαξκνγή. Σηε δεύηεξε, "αλνίγεη" ην αξρείν (δειαδή δηαβάδεηαη) κέζσ ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο. Τέινο, ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα εηθνλίδην λα απνηειεί ην ζύλδεζκν πξνο θάπνην θάθειν πνπ πεξηέρεη αξρεία. Τέηνην εηθνλίδην

13 είλαη ην γλσζηό "Τα έγγξαθά κνπ", ην νπνίν καο νδεγεί ζηνλ νκώλπκν θάθειν. Η κνξθή θάζε εηθνληδίνπ θαλεξώλεη ζπλήζσο θαη ην είδνο ηνπ αξρείνπ ή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Γηα παξάδεηγκα, ην εηθνλίδην ελόο αξρείνπ θεηκέλνπ (txt) είλαη έλα κπινθάθη, ελώ έλα αξρείν ήρνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε ην εηθνλίδην ελόο κηθξνύ κεγαθώλνπ. Μηα ιεπηή δηαθνξά πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηό είλαη απηή κεηαμύ ελόο "θαλνληθνύ" εηθνληδίνπ θαη ελόο εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο. Τν πξώην απνηειεί όλησο έλα αξρείν, θάθειν ή εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν πνπ ην βιέπνπκε. Αλ ην δηαγξάςνπκε, ράλνληαη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα από ην ζθιεξό καο δίζθν. Αληίζεηα ε ζπληόκεπζε είλαη απιώο έλαο ζύλδεζκνο κε ην πξαγκαηηθό αξρείν ή θάθειν, έλαο "δείθηεο" πνπ καο νδεγεί ζε απηό. Τν πξαγκαηηθό αξρείν (ή θάθεινο) κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θάθειν από ηε ζπληόκεπζε -αθόκε θαη ζε άιινλ ππνινγηζηή! Σβήλνληάο ηε ζπληόκεπζε, ην αξρείν (ή ν θάθεινο) ζην νπνίν απηή νδεγεί κέλεη άζηθην. Τν πιενλέθηεκα ησλ ζπληνκεύζεσλ είλαη όηη καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε άκεζε πξόζβαζε ζηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα κεηαθηλήζνπκε θαη ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηα δηαγξάςνπκε θαηά ιάζνο. Κιείλνληαο κε ηα εηθνλίδηα, λα πνύκε όηη ζην θάησ κέξνο ηνπ θαζελόο αλαγξάθεηαη έλα όλνκα, απηό ηνπ αξρείνπ, ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ θαθέινπ πνπ ζπκβνιίδεη. Γηα λα "ελεξγνπνηήζνπκε" έλα εηθνλίδην θάλνπκε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ.

14 Τα εηθνλίδηα μεθηλνύλ θαηά θαλόλα από ην αξηζηεξό ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Κάησ από θάζε εηθνλίδην αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ή κηα πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Ο Κάδορ Ανακύκλωζηρ Έλα ηδηαίηεξν εηθνλίδην πνπ ζπλαληάκε επάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δελ ζβήλεηαη είλαη ν "Κάδνο αλαθύθισζεο". Πξόθεηηαη γηα έλα θάθειν όπνπ απνζεθεύνληαη γηα ιίγεο κέξεο ηα αξρεία πνπ δηαγξάθνπκε, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ όηαλ ππάξμεη αλάγθε. Κάλνληαο δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ, κπνξνύκε λα δνύκε ηα πεξηερόκελά ηνπ (ηα ζθνππίδηα καο, δειαδή!), ελώ κε δεμί θιηθ είλαη δπλαηόλ λα αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, κεηαβάιινληαο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπ.

15 Ο "Κάδνο αλαθύθισζεο" είλαη ην κνλαδηθό εηθνλίδην πνπ βξίζθνπκε ζε κηα "θξέζθηα" εγθαηάζηαζε ησλ Windows XP.

16 Από ην παξάζπξν απηό ξπζκίδνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ "Κάδνπ αλαθύθισζεο". Εάλ επηζπκνύκε, κπνξνύκε λα ηνλ απελεξγνπνηήζνπκε, νπόηε ηα αξρεία καο ζα ζβήλνληαη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα όηαλ παηάκε "Δηαγξαθή".

17 Ρςθμίζειρ ηηρ Επιθάνειαρ Επγαζίαρ Έλα από ηα ηζρπξόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows είλαη ε κεγάιε παξακεηξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα δερηεί, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύκε λα ηε δηακνξθώζνπκε θαηά ην δνθνύλ. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη πάξα πνιιέο. Θα εμεηάζνπκε, ινηπόλ, ηηο ζεκαληηθόηεξεο από απηέο -θπξίσο όζεο αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ζηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ. Κάλνληαο δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο" εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζή ηεο.

18 Ρςθμίζειρ ηος Φόνηος και ηων Χπωμάηων Γηα λα ξπζκίζνπκε ην θόλην αιιά θαη ηε γεληθόηεξε εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Windows, ζα πξέπεη λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη λα επηιέμνπκε "Ιδιόηηηερ". Τν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη δηαζέηεη αξθεηέο "θαξηέιεο". Απηέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νη θαξηέιεο "Θέκαηα", "Επηθάλεηα εξγαζίαο" θαη "Εκθάληζε". Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπο, κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη ηα ρξώκαηα ησλ παξαζύξσλ, ην κέγεζνο, ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθόκα θαη ηνλ ηύπν ηνπο, επαλαθέξνληαο ην ζηηι ησλ παιαηόηεξσλ εθδόζεσλ Windows. Φπζηθά, κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην θόλην, ηελ εηθόλα δειαδή πνπ θαίλεηαη ζηελ νζόλε όηαλ ε επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη ειεύζεξε. Τέινο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ηξόπνπ απεηθόληζεο ησλ ραξαθηήξσλ ("εμνκάιπλζε" ησλ γξακκαηνζεηξώλ), αιιά θαη δηαθόξσλ άιισλ ιεπηνκεξεηώλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, εάλ ηα κελνύ ζα έρνπλ ζθηά, κε ηη ηξόπν ζα "αλαδύνληαη" θ.ιπ. Από ην παξάζπξν ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο επηιέγνπκε ην "ζέκα" ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηε γεληθή αίζζεζε ηνπ κεραλήκαηνο, όπσο νη ήρνη, ην θόλην, ηα ρξώκαηα, νη γξακκαηνζεηξέο, νη δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ θ.ιπ.

19 Σε απηό ην ζεκείν επηιέγνπκε ηελ εηθόλα ηνπ θόληνπ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο καο. Σην πεδίν "ζέζε" ξπζκίδνπκε αλ απηή ζα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (αλ ην κέγεζόο ηεο είλαη δηαθνξεηηθό), αλ ζα επαλαιακβάλεηαη (εθόζνλ είλαη κηθξόηεξε) ή αλ ζα θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα (ελ αλάγθε, "ηεληώλνληαο" ηελ εηθόλα). Παηώληαο "Πποζαπμογή επιθάνειαρ επγαζίαρ", εκθαλίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν. Κάλνληαο θιηθ ζηηο ηέζζεξηο επηινγέο ζην επάλσ κέξνο, κπνξνύκε λα θέξνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ XP πην θνληά ζε απηή ησλ παιαηόηεξσλ Windows, ηα νπνία εκθάληδαλ εμαξρήο ηα εηθνλίδηα "Ο ππνινγηζηήο κνπ", "Τα έγγξαθά κνπ" θ.ιπ. Οη βαζηθέο επεκβάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαζύξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ γίλνληαη από ηελ θαξηέια "Εμθάνιζη".

20 Ρςθμίζειρ Γπαμμήρ Επγαζιών Όπσο ίζσο ζα πεξηκέλαηε, γηα λα επέκβνπκε ζηηο ξπζκίζεηο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ αξθεί λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο. Η επηινγή "Γξακκέο εξγαιείσλ" ηνπ κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη νξίδεη ηα εξγαιεία πνπ εκθαλίδνληαη επάλσ ηεο. Απηά κπνξεί λα είλαη από πιήθηξα εθθίλεζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ κέρξη έλα πεδίν ζπκπιήξσζεο ηληεξλεηηθώλ δηεπζύλζεσλ. Επίζεο, από ην ίδην κελνύ κπνξνύκε λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα παξάζπξα ησλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ καο, έηζη ώζηε λα κελ αιιεινθαιύπηνληαη ("παξάζεζε"). Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Ιδηόηεηεο", κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε γξακκή εξγαζηώλ απηή θαζαπηή, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ απηόκαηε νκαδνπνίεζε ζε έλα πιήθηξν ησλ νκνεηδώλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ ή ηελ απηόκαηε απόθξπςή ηεο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε γξακκή εξγαζηώλ εμαθαλίδεηαη όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύκε θαη επαλεκθαλίδεηαη απηόκαηα κόιηο ζύξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην θάησ ηκήκα ηεο νζόλεο. Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γπαμμέρ επγαλείων" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ.

21 Σηηο ηδηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, όηαλ ηζεθαξηζηεί ε επηινγή "Κλείδωμα" δελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή πάλσ ζηελ κπάξα (π.ρ., πξνζζαθαίξεζε εηθνληδίσλ, κεηαθίλεζε θ.ιπ.).

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Windows Internet Word Πξώηεο Επαθέο

Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο. Windows Internet Word Πξώηεο Επαθέο Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο Windows Internet Word Πξώηεο Επαθέο Σα Μέξε ηνπ Τπνινγηζηή Έλαο ππνινγηζηήο απνηειείηαη (ζπλήζσο) από ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ κέξε. Τελ Κεληξηθή Μνλάδα, ηελ Οζόλε, ην Πιεθηξνιόγην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα