Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP"

Transcript

1 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή ηζρύο ησλ PC έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκό, πνπ επηηξέπεη κηα πνιύ πην εύθνιε θαη θπζηθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην κεράλεκα. Αξθεί λα κπεη θαλείο ζην πλεύκα ηνπ ηξόπνπ αιιειεπίδξαζεο. Τν πξώην πξάγκα κε ην νπνίν ζα έιζεηε ζε επαθή μεθηλώληαο ηα Windows XP είλαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο. Σην παξαπάλσ ζρήκα έρνπκε κία ηππηθή εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο κηαο εγθαηάζηαζεο Windows XP.

2 Η Ππώηη Γνωπιμία με ηο Πεπιβάλλον Επγαζίαρ Όζνη έρνπλ δνπιέςεη ήδε κε θάπνηα από ηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows, ζα αηζζαλζνύλ ακέζσο κηα νηθεηόηεηα κε απηό πνπ αληηθξίδνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows XP. Εάλ, βέβαηα, "πξνέξρνληαη" από ηηο πακπάιαηεο εθδόζεηο 3.1 ή NT 3.5 ηνπ ιεηηνπξγηθνύ, ηόηε πνιιά ζα ηνπο μελίζνπλ -σζηόζν, θαη πάιη ε εμνηθείσζε καδί ηνπο δελ είλαη θάηη ην εμαηξεηηθά δύζθνιν. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη μαλαδνπιέςεη κε θάπνην γξαθηθό ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ζηελ αξρή ζα κπεξδεπηεί. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζηελ πξώηε επαθή, ηα Windows XP εληππσζηάδνπλ κε ηνλ κνληέξλν ζρεδηαζκό θαη ηα δσεξά ρξώκαηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο.

3 Οι έννοιερ ηος Απλού και ηος Διπλού Κλικ Ο ρεηξηζκόο ηνπ πνληηθηνύ είλαη θάηη ην ηδηαίηεξα απιό. Ύζηεξα από ιίγεο ώξεο ρξήζεο, ζα πάςεηε λα ζθέθηεζηε ηνλ ηξόπν πνπ ην ρξεζηκνπνηείηε θαη όια ζα γίλνληαη κεραληθά. Ωζηόζν, όζνη έρνπλ ηώξα ηελ πξώηε ηνπο επαθή κε ηνπο ππνινγηζηέο, ζα ρξεηαζηνύλ έλα κηθξό ρξόλν πξνζαξκνγήο κε ην πνληίθη. Μεξηθέο πνιύ απιέο έλλνηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πνληηθηνύ είλαη νη παξαθάησ: Κλικ. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ην πνληηθηνύ, ελώ έρνπκε ην πνληίθη αθίλεην ζε θάπνηα ζέζε. Δεξί κλικ. Τν ίδην κε ην "θιηθ", αιιά εδώ ελλννύκε ην πάηεκα ηνπ δεμηνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ. Διπλό κλικ. Είλαη ην γξήγνξν επαλαιεπηηθό πάηεκα ηνπ αξηζηεξνύ πιήθηξνπ ηνπ πνληηθηνύ, ην νπνίν γίλεηαη κε ην πνληίθη αθίλεην. Τα Απσεία και οι Φάκελοι Τν απσείο είλαη κία από ηηο βαζηθόηεξεο έλλνηεο ζηνλ θόζκν ησλ ππνινγηζηώλ. Μνινλόηη πξόθεηηαη γηα θάηη πνιύ απιό, ην όλνκά ηνπ κπεξδεύεη πνιιέο θνξέο όζνπο θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα. Αξρείν (file) ραξαθηεξίδεηαη γεληθά θάζε ζύλνιν δεδνκέλσλ, πνπ απνηειεί κηα απηνηειή ελόηεηα. Όια ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ ππνινγηζηή είλαη ππό κνξθή αξρείσλ, ειεθηξνληθά έγγξαθα, κνπζηθά θνκκάηηα, ή αθόκε θαη πξνγξάκκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κηα θσηνγξαθία ελόο ηνπίνπ, ηελ νπνία κπνξείηε λα απεηθνλίζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ή έλα ηξαγνύδη πνπ αθνύηε από ηα ερεία ηνπ, είλαη έλα αξρείν. Επίζεο, ην πξόγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ βιέπεηε ηε θσηνγξαθία ή παίδεηε ην ηξαγνύδη απαξηίδεηαη επίζεο από έλα ή πεξηζζόηεξα αξρεία Καηά θαλόλα, ηα παθέηα ινγηζκηθνύ (δειαδή ηα "πξνγξάκκαηα") απνηεινύληαη από πνιιά αξρεία. Καζέλα από απηά θάλεη θαη κηα δηαθνξεηηθή

4 δνπιεηά: έλα πεξηέρεη ηνλ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο, έλα άιιν ηε βηβιηνζήθε δεδνκέλσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη έλα ηξίην έλαλ ήρν, πνπ ζα παξάγεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο. Τα κεγαιύηεξα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζπγθξνηνύληαη από εθαηνληάδεο αξρεία θαη ηα πην κηθξά θαη απιά από κεξηθέο δεθάδεο. Κάζε αξρείν δηαζέηεη έλα όλνκα κε ην νπνίν κπνξεί λα ην αλαδεηήζεη ν ρξήζηεο ή ην πξόγξακκα πνπ ην ρξεζηκνπνηεί. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ, ην αξρείν απεπζύλεηαη είηε ζε θάπνην πξόγξακκα είηε ζηνλ ίδην ην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, ζα ην "αλνίμεη" ν ρξήζηεο γηα λα ην δηαβάζεη. Από ηελ άιιε έλα αξρείν δεδνκέλσλ, ελδέρεηαη λα πξννξίδεηαη γηα αλάγλσζε κόλν από ην αλάινγν πξόγξακκα. Σηα Windows XP ην όλνκα ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα απαξηίδεηαη από νπνηνπζδήπνηε 256 ραξαθηήξεο, κε θάπνηεο εμαηξέζεηο θαη θαηά θαλόλα είλαη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Εθηόο από ην όλνκα, ππάξρεη θαη ν ηύπνο ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ηύπνπ γίλεηαη από ηξεηο ραξαθηήξεο, πνπ αθνινπζνύλ ην όλνκα ηνπ αξρείνπ θαη ρσξίδνληαη από απηό κε κία ηειεία. Γηα παξάδεηγκα, έλα αξρείν θεηκέλνπ, είλαη ηύπνπ "txt" από ηε ιέμε text (θείκελν). Επίζεο, έλα αξρείν δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηύπνπ "dat" (data), ελώ έλα αξρείν εθηειέζηκνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηύπνπ "exe" (executable). Τα ηξία γξάκκαηα πνπ δείρλνπλ ηνλ ηύπν ελόο αξρείνπ νλνκάδνληαη ζπρλά "επέθηαζε" ηνπ αξρείνπ, επεηδή απνηεινύλ επέθηαζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα νλνκάησλ αξρείσλ είλαη: "Τν βηνγξαθηθό κνπ.doc", "resource.dat", "wordpad.exe". Τέινο λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ύπαξμε "επέθηαζεο" ζην όλνκα ελόο αξρείνπ δελ είλαη απαξαίηεηε, θαζώο θαη όηη ζηηο ηειεπηαίεο εθδόζεηο ησλ Windows απηή ελδέρεηαη λα κελ εκθαλίδεηαη ζην ρξήζηε, αθόκα θαη εάλ ππάξρεη. Όια ηα αξρεία πνπ δηαζέηεη έλαο ππνινγηζηήο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα κέζα ζην ζθιεξό ηνπ δίζθν. Επεηδή απηά είλαη πάξα πνιιά, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο ηαμηλόκεζήο ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ν ζθιεξόο δίζθνο ρσξίδεηαη ζε πνιιά ηκήκαηα θαηλνκεληθά απνκνλσκέλα κεηαμύ ηνπο. Κάζε ηκήκα πεξηέρεη είηε ηα αξρεία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. ελόο παηρληδηνύ) είηε απηά ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ (π.ρ. ηε ζπιινγή κνπζηθώλ θνκκαηηώλ καο). Απηά ηα ηκήκαηα νλνκάδνληαη θάκελοι.

5 Κάζε θάθεινο έρεη έλα όλνκά (κέρξη 256 ραξαθηήξεο), πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ, ρσξίο λα δηαζέηεη "επέθηαζε". Γηα παξάδεηγκα, ν θάθεινο "Τα έγγξαθά κνπ" πεξηιακβάλεη δηάθνξα ειεθηξνληθά έγγξαθα -πηζαλόηαηα αξρεία κε επέθηαζε "doc" (documents). Επίζεο, ν θάθεινο "Η κνπζηθή κνπ" πξννξίδεηαη γηα λα θηινμελήζεη ηα κνπζηθά ζαο αξρεία. Κάζε θάθεινο είλαη δπλαηόλ λα έρεη θαη άιινπο ππνθαθέινπο. Σην θάθειν "Η κνπζηθή κνπ", επίζεο κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη νη ππνθάθεινη "Ειιεληθή" θαη "Ξέλε" θαη κέζα ζε απηνύο λα ππάξρνπλ ηα αξρεία ειιεληθήο θαη μέλεο κνπζηθήο αληίζηνηρα. Επηπιένλ, κέζα ζηνλ ππνθάθειν "Ειιεληθή" κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιινη ππνθάθεινη, όπσο "Λατθή", "Εληερλε", "Πνπ", νη νπνίνη ζα θηινμελήζνπλ ηα αξρεία κνπζηθήο αλάινγνπ ηύπνπ. θαθέινπ ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. Τν όθεινο από ηε ρξήζε ησλ θαθέισλ είλαη πξνθαλέο: έρνληαο ηα αξρεία ζαο κέζα ζε θαθέινπο, αληί "ρύκα" ζην ζθιεξό δίζθν, ε εύξεζή ηνπο γίλεηαη πνιύ πην εύθνιε θαη γξήγνξε. Επίζεο, κεηώλεηαη ε αλάγθε αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ζην όλνκα θάζε αξρείνπ αθνύ ν ξόινο ηνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη από ην όλνκα ηνπ

6 Σην παξαπάλσ ζρήκα, ζηνλ ηνπηθό δίζθν C: ππάξρνπλ αξθεηά αξρεία. Τα πεξηζζόηεξα, όκσο, βξίζθνληαη κέζα ζηνπο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο ηνπο. Τν παξάζπξν "Λεπηομέπειερ" θάησ αξηζηεξά καο ελεκεξώλεη, κεηαμύ άιισλ, γηα ηνλ ειεύζεξν θαη ην ζπλνιηθό ρώξν ηνπ δίζθνπ.

7 Η Επιθάνεια Επγαζίαρ (desktop) Όπσο ην γξαθείν ζαο δηαζέηεη κηα επηθάλεηα όπνπ ηνπνζεηείηε ηα έγγξαθά ζαο θαη εξγαδόζαζηε, έηζη θαη ην ειεθηξνληθό ζαο γξαθείν (δειαδή ν ππνινγηζηήο) έρεη ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. Καηά ηελ εθθίλεζε ησλ Windows απηή παξνπζηάδεηαη πνιύ ιηηή, εληνύηνηο νη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη γηα άλεηε θαη απνδνηηθή εξγαζία είλαη πξαγκαηηθά απεξηόξηζηεο. Η επηθάλεηα εξγαζίαο θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή. Είλαη δπλαηόλ λα δηαζέηεη δηάθνξα εηθνλίδηα, ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία ζα ηα ηνπνζεηήζεηε εζείο κε ηνλ θαηξό, θέξλνληάο ηε ζηα κέηξα ζαο, όπσο αθξηβώο ηαθηνπνηείηε θαη ην πξαγκαηηθό ζαο γξαθείν. Σηελ αξρηθή ηεο κνξθή πεξηέρεη κόλν έλα εηθνλίδην, απηό ηνπ "Κάδνπ Αλαθύθισζεο". Σην θάησ κέξνο ηεο ππάξρεη ε γξακκή εξγαζηώλ (taskbar), κέζσ ηεο νπνίαο απνθηάηε πξόζβαζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηινγέο θαη δπλαηόηεηεο ησλ Windows XP. Τν βαζηθόηεξν ζηνηρείν ηεο γξακκήο εξγαζηώλ είλαη ην πιήθηξν "Έλαξμε", πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά. Παηώληαο ην, εκθαλίδεηαη κηα ιίζηα κε

8 επηινγέο πνπ ζαο δίλνπλ πξόζβαζε ηόζν ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηνλ ππνινγηζηή. Σηελ πεξηνρή δίπια από ην πιήθηξν απηό εκθαλίδνληαη νη εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνύλ θάζε ζηηγκή (είλαη "αλνηρηέο", όπσο ιέκε), ελώ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη θάπνηα εηθνλίδηα άκεζεο εθθίλεζεο νξηζκέλσλ εθαξκνγώλ. Τέινο, ζην δεμί ηεο άθξν ππάξρεη ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ηεο ώξαο. Παξ' όιν πνπ ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows είλαη πνιύ πινύζηα ζε επηινγέο θαη ίζσο ζαο θαλεί πεξίπινθε, ζύληνκα ζα αλαθαιύςεηε όηη ηειηθά είλαη ηδηαίηεξα εύρξεζηε θαη εξγνλνκηθή ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Σην ζρήκα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο θαίλεηαη ε επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Windows XP ε νπνία απνηειείηαη από ηελ θπξίσο επηθάλεηα, πνπ θηινμελεί ηα δίαθνξα εηθνλίδηα, θαη ηε γξακκή εξγαζηώλ, ε νπνία ελζσκαηώλεη ην πιήθηξν "Ελαξμε" ζην αξηζηεξό ηεο άθξν. Το Πλήκηπο "Έναπξη" Τν πιήθηξν "Έλαξμε" είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελν "πιήθηξν" ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζώο ην πάηεκά ηνπ είλαη ην πξώην βήκα γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε όιεο ζρεδόλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. Κάλνληαο θιηθ ζην πιήθηξν "Εναπξη" παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηινγέο ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν παξάζπξν. Μεηαθηλώληαο ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζηα πιαίζηα απηνύ ηνπ παξαζύξνπ, νη επηινγέο πάλσ από ηηο νπνίεο πεξλά "θσηίδνληαη" απηόκαηα κε κπιε ρξώκα. Κάλνληαο θιηθ ζε θάπνηα από απηέο, ηελ ελεξγνπνηείηε θάλνληαο θιηθ, π.ρ., ζηελ επηινγή Internet μεθηλά ην πξόγξακκα αλάγλσζεο ηζηνζειίδσλ Internet Explorer. Αλάινγα, θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Τα έγγξαθά κνπ" αλνίγεη ν αληίζηνηρνο θάθεινο, ώζηε λα δείηε ηα πεξηερόκελά ηνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηάηαμε ησλ επηινγώλ κέζα ζην κελνύ Ελαξμε δελ είλαη ηπραία. Εηζη, ζην πάλσ αξηζηεξό ηκήκα ηνπ βξίζθνληαη νη επηινγέο πνπ μεθηλνύλ ηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο αθνξνύλ ζην Internet, δειαδή ζηνλ Internet Explorer (γηα πεξηήγεζε ζην Δηαδίθηπν) θαη ζην Outlook Express (γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο). Πην θάησ, ζηελ αξηζηεξή πάληα ζηήιε, εκθαλίδνληαη ηα εηθνλίδηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπρλόηεξα. Εάλ, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηείηε ζπρλά ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο, απηόκαηα ην εηθνλίδηό ηνπ κεηαθέξεηαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ηνπ κελνύ, γηα λα έρεηε πην εύθνιε πξόζβαζε ζε απηό θαη

9 επνκέλσο ηαρύηεξε εθθίλεζε. Επάλσ δεμηά ζα ζπλαληήζηε ηηο επηινγέο πνπ αλνίγνπλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζσπηθώλ αξρείσλ ζαο, δειαδή "Τα έγγξαθά κνπ", "Οη εηθόλεο κνπ" θαη "Η κνπζηθή κνπ". Σεκεηώλνπκε, όκσο, όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό ηα πξνζσπηθά ζαο αξρεία λα βξίζθνληαη κέζα ζε απηνύο ηνπο θαθέινπο, αθνύ κπνξείηε λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζε νπνηνλδήπνηε θάθειν επηζπκείηε. Αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ επηινγέο ππάξρεη θαη απηή πνπ εμαζθαιίδεη άκεζε πξόζβαζε ζηα "Πξόζθαηα Εγγξαθα". Απηή, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο, δελ αλνίγεη θάπνην θάθειν, αιιά ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλνίμεηε θαηεπζείαλ έλα από ηα έγγξαθα πνπ επεμεξγαζηήθαηε πξόζθαηα. Να ηνλίζνπκε άιιε κία θνξά όηη κε ηνλ όξν έγγξαθα δελ ελλννύκε απνθιεηζηηθά αξρεία θεηκέλνπ, αιιά θαη αξρεία ήρνπ, εηθόλσλ, ινγηζηηθώλ θύιισλ θ.ιπ. Κάησ από απηέο ηηο επηινγέο, ππάξρνπλ θάπνηεο άιιεο, ζρεηηθέο κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά ζε μερσξηζηή ελόηεηα. Σην θάησ κέξνο ηνπ κελνύ "Ελαξμε" βξίζθεηαη ε επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", ε νπνία, όπσο ιέεη θαη ην όλνκά ηεο, πξνζθέξεη πξόζβαζε ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ππνινγηζηή, αλνίγνληαο ηα αλάινγα ππνκελνύ. Τέινο, ζηε βάζε ηνπ ππάξρνπλ ηα πιήθηξα αιιαγήο ρξήζηε θαη ηεξκαηηζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνινγηζηή. Τα Windows XP, εμάιινπ, ζαο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην παξακεηξνπνηήζεηε ζε κεγάιν βαζκό, ώζηε λα εμππεξεηεζείηε θαιύηεξα. Κάλνληαο δεμί θιηθ, γηα παξάδεηγκα, πάλσ ηνπ θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο", πξνζζέηεηε ή αθαηξείηε επηινγέο από απηό, ή ηνπ δίλεηε ηελ πην απιή κνξθή πνπ είρε ζηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα κέζα από ην πιήθηξν "Έλαξμε" έρνπκε πξόζβαζε ζε όια ηα εγθαηεζηεκέλα πξνγξάκκαηα, αιιά θαη ζε

10 όιεο ηηο ππόινηπεο επηινγέο. Παηώληαο ηελ επηινγή "Όλα ηα ππογπάμμαηα", εκθαλίδνληαη δεθάδεο επηινγέο, πνιύ ινγηθά ηαμηλνκεκέλεο. Η Γπαμμή Επγαζιών Τν πιήθηξν "Ελαξμε" απνηειεί έλα κηθξό κέξνο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, ε νπνία θαηαιακβάλεη νιόθιεξν ην θάησ ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows. Ο ξόινο πνπ παίδεη ε γξακκή εξγαζηώλ ζην ρεηξηζκό ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, γη' απηό θαη είλαη ην κόλν ζηνηρείν πνπ δελ επηθαιύπηεηαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο (παξ' όιν πνπ, όπσο ζα δνύκε, ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα). Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηελ έρεηε ξπζκίζεη, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηάθνξεο δνπιεηέο. Τν θπξηόηεξν θαη πην ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθό ηεο, από ην νπνίν παίξλεη θαη ην όλνκά ηεο, είλαη όηη πάλσ ηεο εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ εθαξκνγώλ πνπ είλαη λά πάζα ζηηγκή αλνηρηέο. Έηζη, αλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηε αλνίμεη ην πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ Word θαη ζπγρξόλσο ρξεζηκνπνηείηε ην πξόγξακκα ινγηζηηθώλ θύιισλ Excel, ζηε γξακκή εξγαζηώλ ζα εκθαλίδνληαη ηα νλόκαηα ησλ δύν απηώλ εθαξκνγώλ, κε ηε κνξθή πιήθηξσλ. Με ηελ ίδηα κνξθή παξνπζηάδνληαη όια ηα αλνηρηά παξάζπξα (όπσο, π.ρ., " Ο Υπνινγηζηήο κνπ", "Τα Εγγξαθά κνπ"), αλεμαξηήησο ηνπ εάλ είλαηνξαηά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή θαιύπηνληαη από άιια. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζην πιήθηξν κε ην όλνκα κηαο εθαξκνγήο, απηόκαηα κεηαβαίλεηε ζε απηή, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη

11 ζηελ νζόλε ζαο, επηθαιύπηνληαο ηα ππόινηπα παξάζπξα. Επηπξόζζεηα, ε γξακκή εξγαζηώλ κπνξεί λα θηινμελήζεη θάπνηα εηθνλίδηα "γξήγνξεο εθθίλεζεο". Απηά θάλνπλ νπζηαζηηθά ηελ ίδηα δνπιεηά κε ηα απιά εηθνλίδηα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ. Τν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη δελ θξύβνληαη από ηηο αλνηρηέο εθαξκνγέο, αθνύ, όπσο είπακε, ε γξακκή εξγαζηώλ δελ επηθαιύπηεηαη. Τέινο, ζην δεμί άθξν ηεο ππάξρνπλ ε έλδεημε ηεο γιώζζαο ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ην ξνιόη, ε ξύζκηζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θάλνληαο δηπιό θιηθ πάλσ ηνπ. Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζύξνπ κπνξνύκε λα θέξνπκε ηε γξακκή εξγαζηώλ ζηα κέηξα καο.

12 Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γξακκέο εξγαιείσλ" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ. Τα Εικονίδια Τα εηθνλίδηα είλαη κηθξά γξαθηθά αληηθείκελα ηα νπνία ζπλδένληαη ζπλήζσο είηε κε θάπνηα εθαξκνγή είηε κε θάπνην αξρείν δεδνκέλσλ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, θάλνληαο δηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην μεθηλά ε ζρεηηθή εθαξκνγή. Σηε δεύηεξε, "αλνίγεη" ην αξρείν (δειαδή δηαβάδεηαη) κέζσ ηεο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο. Τέινο, ππάξρεη ε πεξίπησζε έλα εηθνλίδην λα απνηειεί ην ζύλδεζκν πξνο θάπνην θάθειν πνπ πεξηέρεη αξρεία. Τέηνην εηθνλίδην

13 είλαη ην γλσζηό "Τα έγγξαθά κνπ", ην νπνίν καο νδεγεί ζηνλ νκώλπκν θάθειν. Η κνξθή θάζε εηθνληδίνπ θαλεξώλεη ζπλήζσο θαη ην είδνο ηνπ αξρείνπ ή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Γηα παξάδεηγκα, ην εηθνλίδην ελόο αξρείνπ θεηκέλνπ (txt) είλαη έλα κπινθάθη, ελώ έλα αξρείν ήρνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε ην εηθνλίδην ελόο κηθξνύ κεγαθώλνπ. Μηα ιεπηή δηαθνξά πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ζην ζεκείν απηό είλαη απηή κεηαμύ ελόο "θαλνληθνύ" εηθνληδίνπ θαη ελόο εηθνληδίνπ ζπληόκεπζεο. Τν πξώην απνηειεί όλησο έλα αξρείν, θάθειν ή εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θάθειν πνπ ην βιέπνπκε. Αλ ην δηαγξάςνπκε, ράλνληαη ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα από ην ζθιεξό καο δίζθν. Αληίζεηα ε ζπληόκεπζε είλαη απιώο έλαο ζύλδεζκνο κε ην πξαγκαηηθό αξρείν ή θάθειν, έλαο "δείθηεο" πνπ καο νδεγεί ζε απηό. Τν πξαγκαηηθό αξρείν (ή θάθεινο) κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθό θάθειν από ηε ζπληόκεπζε -αθόκε θαη ζε άιινλ ππνινγηζηή! Σβήλνληάο ηε ζπληόκεπζε, ην αξρείν (ή ν θάθεινο) ζην νπνίν απηή νδεγεί κέλεη άζηθην. Τν πιενλέθηεκα ησλ ζπληνκεύζεσλ είλαη όηη καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε άκεζε πξόζβαζε ζηνπο θαθέινπο θαη ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα κεηαθηλήζνπκε θαη ρσξίο λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ηα δηαγξάςνπκε θαηά ιάζνο. Κιείλνληαο κε ηα εηθνλίδηα, λα πνύκε όηη ζην θάησ κέξνο ηνπ θαζελόο αλαγξάθεηαη έλα όλνκα, απηό ηνπ αξρείνπ, ηεο εθαξκνγήο ή ηνπ θαθέινπ πνπ ζπκβνιίδεη. Γηα λα "ελεξγνπνηήζνπκε" έλα εηθνλίδην θάλνπκε δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ.

14 Τα εηθνλίδηα μεθηλνύλ θαηά θαλόλα από ην αξηζηεξό ηκήκα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Κάησ από θάζε εηθνλίδην αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ή κηα πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηειεί. Ο Κάδορ Ανακύκλωζηρ Έλα ηδηαίηεξν εηθνλίδην πνπ ζπλαληάκε επάλσ ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο θαη δελ ζβήλεηαη είλαη ν "Κάδνο αλαθύθισζεο". Πξόθεηηαη γηα έλα θάθειν όπνπ απνζεθεύνληαη γηα ιίγεο κέξεο ηα αξρεία πνπ δηαγξάθνπκε, ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαθηεζνύλ όηαλ ππάξμεη αλάγθε. Κάλνληαο δηπιό θιηθ επάλσ ηνπ, κπνξνύκε λα δνύκε ηα πεξηερόκελά ηνπ (ηα ζθνππίδηα καο, δειαδή!), ελώ κε δεμί θιηθ είλαη δπλαηόλ λα αιιάμνπκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, κεηαβάιινληαο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηε ρσξεηηθόηεηά ηνπ.

15 Ο "Κάδνο αλαθύθισζεο" είλαη ην κνλαδηθό εηθνλίδην πνπ βξίζθνπκε ζε κηα "θξέζθηα" εγθαηάζηαζε ησλ Windows XP.

16 Από ην παξάζπξν απηό ξπζκίδνπκε ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ "Κάδνπ αλαθύθισζεο". Εάλ επηζπκνύκε, κπνξνύκε λα ηνλ απελεξγνπνηήζνπκε, νπόηε ηα αξρεία καο ζα ζβήλνληαη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα όηαλ παηάκε "Δηαγξαθή".

17 Ρςθμίζειρ ηηρ Επιθάνειαρ Επγαζίαρ Έλα από ηα ηζρπξόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ησλ Windows είλαη ε κεγάιε παξακεηξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα δερηεί, κε απνηέιεζκα λα κπνξνύκε λα ηε δηακνξθώζνπκε θαηά ην δνθνύλ. Οη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ είλαη πάξα πνιιέο. Θα εμεηάζνπκε, ινηπόλ, ηηο ζεκαληηθόηεξεο από απηέο -θπξίσο όζεο αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη ζηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ. Κάλνληαο δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη επηιέγνληαο "Ιδηόηεηεο" εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηηο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζή ηεο.

18 Ρςθμίζειρ ηος Φόνηος και ηων Χπωμάηων Γηα λα ξπζκίζνπκε ην θόλην αιιά θαη ηε γεληθόηεξε εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ Windows, ζα πξέπεη λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη λα επηιέμνπκε "Ιδιόηηηερ". Τν παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη δηαζέηεη αξθεηέο "θαξηέιεο". Απηέο πνπ αθνξνύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη νη θαξηέιεο "Θέκαηα", "Επηθάλεηα εξγαζίαο" θαη "Εκθάληζε". Μέζα από ηηο επηινγέο ηνπο, κπνξεί θαλείο λα αιιάμεη ηα ρξώκαηα ησλ παξαζύξσλ, ην κέγεζνο, ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, αθόκα θαη ηνλ ηύπν ηνπο, επαλαθέξνληαο ην ζηηι ησλ παιαηόηεξσλ εθδόζεσλ Windows. Φπζηθά, κπνξεί λα αιιάμεη θαη ην θόλην, ηελ εηθόλα δειαδή πνπ θαίλεηαη ζηελ νζόλε όηαλ ε επηθάλεηα εξγαζίαο είλαη ειεύζεξε. Τέινο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηνπ ηξόπνπ απεηθόληζεο ησλ ραξαθηήξσλ ("εμνκάιπλζε" ησλ γξακκαηνζεηξώλ), αιιά θαη δηαθόξσλ άιισλ ιεπηνκεξεηώλ, όπσο, γηα παξάδεηγκα, εάλ ηα κελνύ ζα έρνπλ ζθηά, κε ηη ηξόπν ζα "αλαδύνληαη" θ.ιπ. Από ην παξάζπξν ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο επηιέγνπκε ην "ζέκα" ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε έλα ζύλνιν ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηε γεληθή αίζζεζε ηνπ κεραλήκαηνο, όπσο νη ήρνη, ην θόλην, ηα ρξώκαηα, νη γξακκαηνζεηξέο, νη δείθηεο ηνπ πνληηθηνύ θ.ιπ.

19 Σε απηό ην ζεκείν επηιέγνπκε ηελ εηθόλα ηνπ θόληνπ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο καο. Σην πεδίν "ζέζε" ξπζκίδνπκε αλ απηή ζα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο (αλ ην κέγεζόο ηεο είλαη δηαθνξεηηθό), αλ ζα επαλαιακβάλεηαη (εθόζνλ είλαη κηθξόηεξε) ή αλ ζα θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα (ελ αλάγθε, "ηεληώλνληαο" ηελ εηθόλα). Παηώληαο "Πποζαπμογή επιθάνειαρ επγαζίαρ", εκθαλίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν. Κάλνληαο θιηθ ζηηο ηέζζεξηο επηινγέο ζην επάλσ κέξνο, κπνξνύκε λα θέξνπκε ηελ επηθάλεηα ησλ XP πην θνληά ζε απηή ησλ παιαηόηεξσλ Windows, ηα νπνία εκθάληδαλ εμαξρήο ηα εηθνλίδηα "Ο ππνινγηζηήο κνπ", "Τα έγγξαθά κνπ" θ.ιπ. Οη βαζηθέο επεκβάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαζύξσλ ηνπ ιεηηνπξγηθνύ γίλνληαη από ηελ θαξηέια "Εμθάνιζη".

20 Ρςθμίζειρ Γπαμμήρ Επγαζιών Όπσο ίζσο ζα πεξηκέλαηε, γηα λα επέκβνπκε ζηηο ξπζκίζεηο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ αξθεί λα θάλνπκε δεμί θιηθ επάλσ ζε θάπνην ζεκείν ηεο. Η επηινγή "Γξακκέο εξγαιείσλ" ηνπ κελνύ πνπ εκθαλίδεηαη νξίδεη ηα εξγαιεία πνπ εκθαλίδνληαη επάλσ ηεο. Απηά κπνξεί λα είλαη από πιήθηξα εθθίλεζεο ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ κέρξη έλα πεδίν ζπκπιήξσζεο ηληεξλεηηθώλ δηεπζύλζεσλ. Επίζεο, από ην ίδην κελνύ κπνξνύκε λα ηαθηνπνηήζνπκε ηα παξάζπξα ησλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ καο, έηζη ώζηε λα κελ αιιεινθαιύπηνληαη ("παξάζεζε"). Κάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Ιδηόηεηεο", κπνξνύκε λα ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνύλ ζηε γξακκή εξγαζηώλ απηή θαζαπηή, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ απηόκαηε νκαδνπνίεζε ζε έλα πιήθηξν ησλ νκνεηδώλ αλνηρηώλ εθαξκνγώλ ή ηελ απηόκαηε απόθξπςή ηεο. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε γξακκή εξγαζηώλ εμαθαλίδεηαη όηαλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύκε θαη επαλεκθαλίδεηαη απηόκαηα κόιηο ζύξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνύ ζην θάησ ηκήκα ηεο νζόλεο. Με δεμί θιηθ επάλσ ζηε γξακκή εξγαζηώλ εκθαλίδνληαη απηέο νη επηινγέο. Επηιέγνληαο "Γπαμμέρ επγαλείων" νξίδνπκε πνηα εξγαιεία (θαη άξα πνηεο δπλαηόηεηεο) ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλα ε γξακκή εξγαζηώλ.

21 Σηηο ηδηόηεηεο ηεο γξακκήο εξγαζηώλ, όηαλ ηζεθαξηζηεί ε επηινγή "Κλείδωμα" δελ επηηξέπεηαη θακηά αιιαγή πάλσ ζηελ κπάξα (π.ρ., πξνζζαθαίξεζε εηθνληδίσλ, κεηαθίλεζε θ.ιπ.).

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX

ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ UNIX ηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, ζα παξνπζηαζηεί ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Unix, θαζώο θαη δηάθνξεο βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο. 1. Οριζμός Λειηοσργικού

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ

Ενόσησα 1.1. Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Ενόσησα 1.1 Εξοικείωςη με σον Υπολογιςσή και σο Γπαυικό Πεπιβάλλον Επγαςίαρ Δθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή ζαο Γηα λα εθθηλήζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, πξέπεη λα ηνπ «δώζεηε ξεύκα». Δληνπίζηε θαη παηήζηε ην δηαθόπηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα