Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home"

Transcript

1 Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί να είναι ηετνολογίας IDE/SATA/USB. A. Κλωνοποίηζη δίζκοσ (clone disk)με ηο Acronis True Image Βήμα 1 Ρπζκίδνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο λα μεθηλήζεη από ηνλ νδεγό CD/DVD θαη ηνπνζεηνύκε ην Acronis True Image Home 11 Bootable CD ζηνλ νδεγό CD/DVD. (Μόιηο μεθηλήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή καο παηάκε ην πιήθηξν F2 γηα λα κπνύκε ζην BIOS. Αθνύ θνξησζεί ην BIOS SETUP UTILITY, επηιέγνπκε BOOT, κεηά Boot Device Priority θαη ηέινο επηιέγνπκε 1 st Boot Device ην CD/DVD) Βήμα 2 Επηιέγνπκε Full Version ζηελ πξώηε νζόλε ώζηε λα ππνζηεξίδνληαη θαη δίζθνη USB/SCSI. Όηαλ νινθιεξσζεί ε θόξησζε ηεο εθαξκνγήο ζα εκθαληζηεί ε θεληξηθή ζειίδα επηινγώλ: Σελίδα 1 από 16

2 Βήμα 3 Επηιέμηε Hard Disk Utilities- Clone Disk Βήμα 4 ηελ νζόλε θαισζνξίζκαηνο επηιέμηε Next. Βήμα 5 Αθνύ γίλεη κηα ζύληνκε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ απνζεθεπηηθώλ κνλάδσλ, ζα καο εκθαλίζεη ηελ επόκελε νζόλε κέζα από ηελ νπνία κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη ιεηηνπξγίαο: Automatic ή Manual. Σελίδα 2 από 16

3 Ο απηόκαηνο ηξόπνο ζα ζαο δεηήζεη λα επηιέμεηε ηα απνιύησο απαξαίηεηα θαη κε 2-3 θιηθ ζα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Πξνηείλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δεύηεξνο δίζθνο πνπ ηνπνζεηήζαηε είλαη θαηλνύξγηνο. Ο ρεηξνθίλεηνο ηξόπνο ζα ζαο δεηήζεη λα θάλεηε επηινγέο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Πξνηείλεηαη λα επηιέμεηε Manual γηα λα έρεηε ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαη γηα λα δείηε όιεο ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Παηήζηε Next γηα λα ζπλερίζεηε. Η επόκελε νζόλε ζα εκθαλίζεη ηνπο δηαζέζηκνπο ζθιεξνύο δίζθνπο. Βήμα 6 Επηιέμηε ηνλ παιηό (πξσηόηππν) ζθιεξό δίζθν παηήζηε Next. Σελίδα 3 από 16

4 Βήμα 7 Αλ έρεηε δύν δίζθνπο ζην ζύζηεκα ζαο, ν δεύηεξνο ζα επηιερζεί απηόκαηα σο λένο (αληίγξαθν) δίζθνο. Αλ νη δίζθνη είλαη πεξηζζόηεξνη, επηιέμηε ηνλ λέν δίζθν θαη παηήζηε Next. Βήμα 8 ηε ζπλέρεηα ζα εξσηεζείηε γηα ην πώο ζέιεηε ε εθαξκνγή λα ρεηξηζηεί ηνλ παιηό δίζθν κεηά ηελ θισλνπνίεζε. Σξεηο είλαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο: Create new partition layout: Νέν partition ζηνλ δίζθν θαη δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Keep Data: Να παξακείλεη άζηθηνο. Destroy Data: Να θαηαζηξέςεη ηα δεδνκέλα ρσξίο δπλαηόηεηα αλάθηεζήο ηνπο. Επηιέμηε Keep Data ώζηε λα κελ πεηξαρζεί ν παιηόο δίζθνο ζε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά. Παηήζηε Next γηα λα ζπλερίζεηε. Σελίδα 4 από 16

5 Βήμα 9 Σν επόκελν βήκα είλαη λα επηιέμεηε πσο ζέιεηε ε εθαξκνγή λα ρεηξηζηεί ηνλ λέν δίζθν. Καη εδώ, ηξεηο είλαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο: As is: Σν λέν partition λα έρεη αθξηβώο ην ίδην κέγεζνο κε ην παιηό, αλεμάξηεηα ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ λένπ δίζθνπ. Πξνηείλεηαη αλ νη δίζθνη είλαη ίδηαο ρσξεηηθόηεηαο. Proportional: Σν κέγεζνο ηνπ λένπ partition λα πξνζαξκνζηεί ζηε δηαζέζηκε ρσξεηηθόηεηα ηνπ λένπ δίζθνπ. Manual: Σν κέγεζνο ηνπ partition λα νξηζζεί από εζάο. Εθόζνλ νη δίζθνη είλαη ηεο ίδηαο ρσξεηηθόηεηαο επηιέμηε As is. Ωζηόζν, γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ λένπ δίζθνπ, πξνηείλεηαη λα επηιέμεηε Proportional. ηε ζπλέρεηα παηήζηε Next. Βήμα 10 Η επόκελε νζόλε είλαη κηα πξνεπηζθόπεζε ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θισλνπνίεζεο. Εθόζνλ ζπκθσλείηε, παηήζηε Next. Σελίδα 5 από 16

6 Βήμα 11 Η ηειεπηαία νζόλε εκθαλίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Εθόζνλ ζπκθσλείηε επηιέμηε Proceed γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θισλνπνίεζεο. Όηαλ νινθιεξσζεί ε θισλνπνίεζε, επηιέμηε Operations - Exit γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ εθαξκνγή. Σελίδα 6 από 16

7 B. Γημιοσργία Δθεδρικών Αρτείων (Backup) με ηο Acronis True Image Βήμα 1 Αθνύ έρνπκε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ώζηε όηαλ μεθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή καο λα δηαβάδεη πξώηα από ην CD/DVD driver, ηνπνζεηνύκε ην Acronis Bootable CD ζην driver θαη εθθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή καο. ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε πην θάησ εηθόλα. Γηα ηε δεκηνπξγία Εθεδξηθώλ Αξρείσλ (Backup Files) επηιέγνπκε ηελ πξώηε επηινγή Acronis True Image Home(Full Version). Βήμα 2 Εκθαλίδεηαη ε πην θάησ νζόλε όπνπ έρνπκε λα επηιέμνπκε λα θάλνπκε είηε Back Up, είηε Recover. Γηα δεκηνπξγία Εθεδξηθώλ Αξρείσλ (Backup Files) επηιέγνπκε Back Up παηώληαο κε ην πνληίθη καο. Σελίδα 7 από 16

8 Βήμα 3 Έρνπκε δύν επηινγέο, Disk backup, θαη Data backup. Εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε Backup νιόθιεξν ηνλ δίζθν καο ή κέξνο ηνπο δίζθνπ καο εάλ έρνπκε partition επηιέγνπκε Disk backup. Εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε Backup κόλν ηα δεδνκέλα καο (αξρεία θαη θαθέινπο) επηιέγνπκε θαη Data backup. Γηα backup ηνπ δίζθνπ επηιέγνπκε Disk backup παηώληαο κε ην πνληίθη καο. Βήμα 4 Εάλ έρνπκε ελώζεη ηνλ εμσηεξηθό καο USB δίζθν ήδε ζηνλ ππνινγηζηή καο ηόηε εκθαλίδεη ην Disk 1 πνπ είλαη ν εμσηεξηθόο καο δίζθνο, θαη ην Disk 2 πνπ είλαη ν εζσηεξηθόο δίζθνο ηνπ ππνινγηζηή καο κε ηα partition ηνπ εάλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη πξνεγνπκέλσο. Επηιέγνπκε ην δίζθν ή κέξνο ηνπ δίζθνπ καο (partition) πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε εθεδξηθά αξρεία (backup). Εάλ ζέινπκε νιόθιεξν ην δίζθν βάδνπκε ζηα αξηζηεξά ηνπ Disk2. Αλ ζέινπκε ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ δίζθνπ(partition) ηόηε βάδνπκε κόλν εθεί. Σελίδα 8 από 16

9 Βήμα 5 ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα επηιέμνπκε πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ηα εθεδξηθά καο αξρεία (backup files). Παηάκε ζηελ επηινγή Browse. Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε ηα εθεδξηθά καο αξρεία είηε ζε εμσηεξηθό δίζθν USB, είηε ζε άιιν partition ηνπ ππνινγηζηή καο. Σελίδα 9 από 16

10 Βήμα 6 Επηιέγνπκε πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ηα εθεδξηθά καο αξρεία(backup files) θαη παηνύκε ζην θνπκπί Generate name, δεκηνπξγείηαη έλα όνομα αρτείοσ κε επέθηαζε. tib, ην νπνίν κπνξνύκε λα αιιάμνπκε. Είλαη ρξήζηκν λα δίλνπκε έλα όλνκα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηη θάλνπκε backup π.ρ. εκεξνκελία δεκηνπξγίαο θαη κνληέιν ηνπ ππνινγηζηή καο. Βήμα 7 Αθνύ νινθιεξώζακε ηε δηαδηθαζία ηη ζα θάλνπκε backup θαη πνπ ζα απνζεθεπηεί παηάκε ζηελ επηινγή Next. Σελίδα 10 από 16

11 Βήμα 8 Η ηειεπηαία νζόλε εκθαλίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Εθόζνλ ζπκθσλείηε επηιέμηε Proceed γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ησλ εθεδξηθώλ αξρείσλ (backup). Σελίδα 11 από 16

12 Γ. Δπαναθορά Δθεδρικών Αρτείων (Recovery)με ηο Acronis TrueImage Βήμα 1 Αθνύ έρνπκε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ώζηε όηαλ μεθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή καο λα δηαβάδεη πξώηα από ην CD/DVD driver, ηνπνζεηνύκε ην Acronis Bootable CD ζην driver θαη εθθηλνύκε ηνλ ππνινγηζηή καο. ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε πην θάησ εηθόλα. Γηα ηελ επαλαθνξά Εθεδξηθώλ Αξρείσλ (Recovery) επηιέγνπκε ηελ πξώηε επηινγή Acronis True Image Home(Full Version). Βήμα 2 Εκθαλίδεηαη ε πην θάησ νζόλε όπνπ έρνπκε λα επηιέμνπκε λα θάλνπκε είηε Back Up, είηε Recover. Γηα ηελ επαλαθνξά Εθεδξηθώλ Αξρείσλ (Recover) επηιέγνπκε Recover παηώληαο κε ην πνληίθη καο. Σελίδα 12 από 16

13 Βήμα 3 Παηάκε ζην θνπκπί Browse for backup γηα λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε ην αξρείν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θάλνπκε Recovery. Βήμα 4 ηελ πην θάησ νζόλε επηιέγνπκε ην αρτείο μας ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θάλνπκε Recovery. Σελίδα 13 από 16

14 Βήμα 5 Επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα επαλαθνξά θαη παηάκε δεμί θιηθ θαη από ηηο επηινγέο πνπ καο δίλνληαη παηάκε Recover. Βήμα 6 ηελ αθόινπζε νζόλε έρνπκε λα επηιέμνπκε πνηα κέζνδν επαλαθνξάο ζέινπκε λα εθαξκόζνπκε: Recover whole disks and partitions: Επαλαθνξά όινπ ηνπ δίζθνπ ή κέξνο ηνπ δίζθνπ, δειαδή θάπνην ή θάπνηα από ηα partitions εάλ έρνπκε. Recover chosen files and folders: Επαλαθνξά αξρείσλ θαη θαθέισλ. Επηιέγνπκε ηελ πξώηε επηινγή θαη παηάκε Next. Σελίδα 14 από 16

15 Βήμα 7 ηελ πην θάησ νζόλε επηιέγνπκε νιόθιεξν ην δίζθν ή κέξνο/ε απηνύ (partitions) βάδνληαο. Βάδνληαο ζην Disk 2 επηιέγνπκε νιόθιεξν ην δίζθν. Αθνύ θάλνπκε ηηο επηινγέο καο παηάκε ζην θνπκπί Next. Βήμα 8 Εκθαλίδνληαη νη επηινγέο πνπ έρνπκε θάλεη, δειαδή όηη ζα θάλνπκε επαλαθνξά αξρείσλ (recovery) από ην Disk 1 πνπ είλαη εμσηεξηθόο καο USB δίζθνο, ζην Disk 2 ηνπ ππνινγηζηή καο. Παηάκε Next γηα λα ζπλερίζνπκε. Σελίδα 15 από 16

16 Βήμα 9 Εκθαλίδεηαη ην πην θάησ πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα πνπ καο ελεκεξώλεη όηη ν ζθιεξόο δίζθνο ηνπ ππνινγηζηή καο ζηνλ νπνίν επηιέμακε λα κεηαθέξνπκε ηα εθεδξηθά καο αξρεία, δειαδή λα θάλνπκε recovery είλαη ρσξηζκέλνο ζε δηάθνξα κέξε (partitions) θαη πηζαλόλ λα πεξηέρεη ρξήζηκα δεδνκέλα. Γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο επαλαθνξάο ν δίζθνο πξέπεη λα είλαη άδεηνο άξα ζα δηαγξαθεί νηηδήπνηε είλαη απνζεθεπκέλν ζε απηό. Παηάκε ΟΚ γηα λα πξνρσξήζνπκε. Βήμα 10 Η ηειεπηαία νζόλε εκθαλίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξόθεηηαη λα αθνινπζήζνπλ. Εθόζνλ ζπκθσλείηε επηιέμηε Proceed γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία επαλαθνξάο ησλ εθεδξηθώλ αξρείσλ (Recovery) Σελίδα 16 από 16

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη.

ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. ΟΔΗΓΟΣ: Πωσ να χρηςιμοποιήςετε αποδοτικά e-books/etextbooks ςτην διδαςκαλία και μάθηςη. Πποϋποθέζειρ ηηρ μάθηζηρ (R. Gagne) Δπηζθόπεζε: Πποζαπμοζμένο από «Gagne's Nine Commandments of Instruction». Απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα