ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ"

Transcript

1 ΑΓΑ:ΒΓΓ846907Σ-ΝΞΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ Σασ. Κωδ. : Αξ. πξση Πληποθοπίερ : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθωνο : FAX : Ππορ: Κάθε ενδιαθεπόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ (ΑΝΑΛΤΣΔ CPV ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ζχκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ΑΝΑΛΤΣΩΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ παξαθάησ εηδψλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ (CPV )

2 ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΤΚΔΤΖ ΓΛΤΚΩΕΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΣΑΔΩΝ Α ΓΛΤΚΟΕΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ Test ΤΝΟΛΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 3500 ΣΔΣ ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 2 ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ PH-PO2-PCO2-SATO2-HB-Ht-γαιαθηηθφ α νμχ & ζάθραξν Κ,Να Test 3. Ανηιδπαζηήπια Παθολογοαναηομικού επγαζηηπίος Ανηιοπποί και Ανηιζώμαηα Ανοζοϊζηοσημείαρ ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ Δηδηθφ πγξφ αξαίσζεο αληηζσκάησλ (antibodieο diluent) έηνηκν 1 πξνο ρξήζε 1000 ml 2 a-1 ACT έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 3 A Fetoprotein (Clone C3 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 4 Β cell (Clone 7 D1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 5 Bcl-2/100/D5 (Clone D5) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 6 b-hcg έηνηκν πξνο ρξήζε polyclone 1 FL ησλ 7 ml 7 CA 19-9 έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone C241:5:1:9) 1 FL ησλ 7 ml 8 Calcitonin έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone CL 1948) 1 FL ησλ 7 ml 9 CD5 (Clone 4C7) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 10 CA 15-3 (Clone DF3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 11 CD 15 (Clone BY87) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 12 CD 23 (Clone 1B 12 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 13 CD 30 Βer-H2 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml

3 14 CD 34 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 15 CD 57 (Clone NK-1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 16 CD 117 (c-kit) (Clone T595) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 17 CA 125 (Clone Ov 185 :1 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 18 CEA ζπκππθλσκέλν (clone ) 1 FL ησλ 1 ml 19 C-erb -2 kit ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 20 Chromogranin (Clone 5H7) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 21 Collagen ΗII έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 22 Collagen ΗV (clone PHH-12) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 23 Cytokeratin Cam 5,2 ( Clone 5D3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 1 FL ησλ 7 ml 24 Cytokeratin High Molecular Weight έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone AE3) 1 FL ησλ 7 ml 25 Cytokeratin Low Molecular έηνηκν πξνο ρξήζε(clone AE1) 26 Cytokeratin 7 ζπκππθλσκέλν (Clone OV-TL12/30) 1 FL ησλ 1 ml 27 Cytokeratin 8/18 (Clone 5D3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 28 Cytokeratin 20 ζπκππθλσκέλν (Clone KS 208) 1 FL ησλ 1 ml 29 Cytokeratin 34BE12 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 30 Desmin (Clone DE-R-11) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) (Clone EGFR 25 ) 31 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 32 EMA (GP 1,4) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 33 PR ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 34 ΔR ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 35 Factor VIII (Clone 36B11) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 36 Fibronectin (Clone 568 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 37 Gastrin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 38 GCDFP-15 (Clone 28A3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 39 GFAP έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone GA-5) 1 FL ησλ 7 ml 40 Helicobacter pylori (Clone ULC3R) ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 41 HMB-45 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 42 Ki-67 (Clone MM 1) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 43 θ-κappa light chain (Clone KP-53) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 44 ι Lambda light chain (Clone HP6054) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 45 Laminin (Clone 636) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 46 LCA CD45(Clone X16/99) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 47 Lysozyme έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 48 Melan-A (MART1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 49 Myoglobin (Clone MY018) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 50 NSE (Clone Δ2 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 51 Neurofilament έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 52 P53 (Clone DO7) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 53 Pan Keratin έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone AE1/AE3) 2 FL ησλ 7 ml 54 Papillovirus type 6/11/18 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml

4 Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) (Clone 8A9) έηνηκν πξνο 55 ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 56 PSA (Clone 28/A4) έηνηκν πξνο ρξήζε 2 FL ησλ 7 ml 57 PSAP (Clone PASE/4LJ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 58 S-100 protein (Clone SH-B1 ) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 59 SMA ( Alpha Smooth muscle Actin ) ( Clone asm -1 ) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 60 Secretin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 61 Serotonin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 62 Synaptophysin (Clone 27G12) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 63 T-cell (UCHL1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 64 Σ4 (CD 45RC) (Clone B12 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 65 Σ8 (Clone 1A5) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 66 Thrombomodulin (Clone 15C8) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 67 Thyroglobulin (Clone 1D4) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 68 Vimentin (Clone V9) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 69 CD 56 (clone 1B6) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 70 TTF1 (clone 8G7G3/1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 71 CD68 (clone PGM1) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 72 Keratin 5.6 (Clone D5/1684) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 73 Cyclin D1 (Rabbit Mo) (Clone SP4) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 74 Mesothelial HMBE-1 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 75 Tdt (clone sen28) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 76 CD4 (clone 1F6) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 77 Calretinin (clone 5A5) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 78 Tag72 (clone B72.3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 79 SPB (p) 0.1 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 80 SPB (m) 0.2 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 81 CD1a (clone MTB 1 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 82 Surfactant A (clone PE10) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 83 P63 (clone 7JUL) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 84 Πιήξεο kit (Γεληθφ πνιπδχλακν ππεξεπαίζζεην Αληρλεπηηθφ Κηη polymer biotin free, κε ππεξνμεηδάζε - DAB. Nα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηέιεζε ηεο Αλνζντζηνρεκηθήο εμέηαζεο εθηφο ηνπ πξσηαξρηθνχ αληηζψκαηνο, δειαδή link, label, ρξσκνγφλν DAB, πξσηεϊληθφ κπινθ γηα απνθπγή ςεπδνχο ζεηηθήο ρξψζεο θαη αηκαηνμπιίλε ΜΑΤERS. Oια ηα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία γηα ρξήζε θαη ζε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα Αλνζντζηνρεκείαο). 12 ΚΗΣ 85 Cytokeratin 19 (Clone b170) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 86 CD3(Clone LN10) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 87 CD 79a (Clone 11D104) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml εκείσζε : Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ εμεηάζεηο πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί.

5 1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ. 1. Να είλαη θνξεηφο αλαιπηήο πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γηα ηελ άκεζε κέηξεζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ΖbΑ1c επί ηνηο % ζε δείγκα νιηθνχ αίκαηνο ηξηρνεηδηθφ θιεβηθφ 2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά απφ δηεζλήο νξγαληζκνχο φπνπ λα πηζηνπνηείηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ σο κεζφδνπ αλαθνξάο φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 3. Να έρεη κεγάιε αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. 4. Σν φιν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε. 5. Να αξθεί πνιχ κηθξφο φγθνο δείγκαηνο θαη φρη κεγαιχηεξνο ησλ 5,0κl. 6. Να έρεη δπλαηφηεηα γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ θαη εθηππσηή. 7. Ο ρξφλνο εμέηαζεο λα είλαη θάησ απφ 10 ιεπηά κε απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ αζζελή. 8. Να κελ ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία θαη λα είλαη έηνηκα ηα αληηδξαζηήξηα γηα άκεζε ρξήζε. 2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΜΕΘ, ΣΕΠ, ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ) 1. Να κεηξά απηφκαηα: ph, pco2, po2, Αηκαηνθξίηε, Αηκνζθαηξίλεο, Καιίνπ, Ναηξίνπ, Αζβεζηίνπ, Υισξίνπ, αθράξνπ, Γαιαθηηθνχ νμένο,. ηα ΣΔΠ ρσξίο γαιαθηηθφ νμχ. 2. Να ππνινγίδεη απηφκαηα θαη εθηππψλεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο : Πεξίζζεηα βάζεσο/ζηαζεξά πεξίζζεηα βάζεσο (ΒΔ vv vt) Γηαλζξαθηθφ νξνχ/θαλνληθφ δηαλζξαθηθφ (HCO3 act/std) Οιηθά δηηαλζξαθηθά (Tco2). Κνξεζκφ νμπγφλνπ (02SAT). Σππνπνηεκέλα ή πιαζκαηηθά δηηηαλζξαθηθά (SBC). Πεξίζζεηα Βάζεσλ Δμσθπηηαξηθνχ νξνχ (ΒΔ-ECF) Πεξηερφκελν Ομπγφλνπ (Ο2 CONT) 3. Να δηαζέηεη πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο STAND-BY, ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη κε απιφ ηξφπν απφ ηνλ ρεηξηζηή. Έηζη επηηπγράλεηαη κεγάιε νηθνλνκία ηνπ αλαιπηή θαη απνθεχγεηαη ε άζθνπε ζπαηάιε αληηδξαζηεξίσλ. Δπίζεο λα κελ απαηηείηαη βαζκνλφκεζε ή άιιε πξνεηνηκαζία γηα ηελ κέηξεζε επεηγφλησλ δεηγκάησλ. 4. Να δηαζέηεη πξφγξακκα ειέγρνπ, service θαη δηάγλσζεο ζθαικάησλ κε εχθνια κελχκαηα πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ ηερληθφ γηα ηελ εχθνιε θαη ηαρεία απνθαηάζηαζε βιαβψλ, φπσο επίζεο θαη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο (ALARM) γηα ηπρφλ αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 5. Να δέρεηαη δείγκα απφ ζχξηγγα, ηξηρνεηδηθφ θαη δηάθνξα δνρεία φπσο πνηεξάθηα νξνχ, ζσιήλεο θπγφθεληξνπ θιπ. Ο δε απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο λα είλαη <200 κl. 6. Να δηαζέηεη ελζσκαηνκέλε ςεθηαθή νζφλε θαη εθηππσηή γηα ηελ απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ, ησλ βαζκνλνκήζεσλ θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. 7. Να δηαζέηεη πξφγξακκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλάδσλ, θαη ηνπ αξηζκνχ απαληεηηθψλ αληίηππσλ. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ πξνο κέηξεζε παξακέηξσλ. 8. Να δέρεηαη ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη αηκνζθαηξίλε ηνπ αζζελνχο θαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ππνινγηδνκελσλ παξακέηξσλ.

6 9. Να δηαζέηεη ειεθηξφδηα πνπ δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε - αιιαγή κεκβξαλσλ φηαλ απαηηεζεί ε αληηθαηαζηαζή ηνπο, λα γίλεη κε απιή πξνζζαθαίξεζε αθφκα θαη απφ κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 10. Ο αλαιπηήο λα βαζκνλνκείηαη θαη θαζαξίδεηαη ζε ηαθηά αιιά θαη ξπζκηδφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο ν αλαιπηήο λα απηνθαζαξίδεηαη κεηά απφ θάζε δείγκα. Ζ βαζκνλφκεζε, 1 νπ θαη 2 νπ ζεκείνπ λα εθηειείηαη απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα ζε δηαζηήκαηα πνπ επηιέγεη ή πξνγξακκαηίδεη ν ρεηξηζηήο (SELF DIAGNOSIS SYSTEM). 11. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθφ Ζ/Τ, δίθηπν κεραλνξγάλσζεο ή άιιε ζπζθεπή. 12. Οη βαζκνλνκήζεηο λα κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ δεηγκάησλ. Ζ ζπζθεπή λα ειέγρεηαη ζπλερψο απφ ηνλ ππνινγηζηή, ν δε ρεηξηζηήο λα έρεη δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα θάλεη βαζκνλφκεζε, θαζαξηζκφ θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ κεξψλ ηεο. 13. Ζ ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαζψο θαη ν ρξφλνο ιήμεο ηνπο λα ειέγρεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο γηα ηελ πνζφηεηα δηαζέζηκνπ αληηδξαζηεξίνπ. 14. Να δηαζέηνπλ απηφκαην αληρλεπηή πήγκαηνο,θπζζαιιίδσλ. 15. Να δηαζέηνπλ πιήξε θαη άξηην ζάιακν νξαηφηεηαο πνξείαο δεηγκάησλ. Λογιζμικό ζύζηημα ζύνδεζηρ αναλςηών αεπίων μέζω modem απόζηαζη. με Ζ/Τ για ηον έλεγσο ηοςρ από 1. Σν ινγηζκηθφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε απεξηφξηζην αξηζκφ αλαιπηψλ αεξίσλ αίκαηνο εγθαηεζηεκέλνπο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ζπλδεδεκέλνπο αλαιπηέο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα είλαη: Γεκνγξαθηθά Μεηξήζεηο Βαζκνλφκεζεο Γεδνκέλα ζπληήξεζεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 3. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ αλαιπηψλ (READY/NOT READY) ζηελ νζφλε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή. 4. Να ειέγρεηαη ε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 5. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο θιεηδψκαηνο ησλ παξακέηξσλ πνπ δελ έρνπλ βαζκνλνκεζεί. 6. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ησλ δηαιπκάησλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 7. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πιχζεσλ θαη θαζαξηζκνχ ησλ ζπζθεπψλ απφ απφζηαζε 8. Να είλαη εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο βαζκνλφκεζεο ζε πεξίπησζε απνηπρεκέλεο βαζκνλφκεζεο θάπνησλ ειεθηξνδίσλ 9. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο θάπνηνπ εθ ησλ αλαιπηψλ έσο ηελ επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηέινο 10. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο αλαιπηέο, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα επέκβαζεο, πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. ηερληθνί), κέζσ modem, αθνχ δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Ννζνθνκείν καο.

7 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΑΝΟΟΪΣΟΥΖΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ - Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη λα εθηειεί ζην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν ηε ρξψζε. Αλαιπηηθφηεξα λα κπνξεί λα θάλεη απνπαξαθίλσζε, απνθάιπςε αληηγνληθφηεηαο θαη αλνζρξψζε, ρσξίο ηελ παξακηθξή ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε θαζψο θαη λα παξέρεη πςειή πνηφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα απνηειεζκάησλ. - Δηδηθά ε απνθάιπςε αληηγνληθφηεηαο λα κπνξεί λα γίλεη είηε ζεξκηθά κε ηε ρξήζε δηαιπκάησλ απνθάιπςεο κε δηαθνξεηηθά ΡΖ, είηε ελδπκηθά, κε φισλ ησλ εηδψλ ηα έλδπκα, Ηδηαίηεξν πξνζφλ ζα ζεσξεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηειεί θαη ηηο δχν αλσηέξσ ηερληθέο απνθάιπςεο ηαπηφηρξνλα.. - Να έρεη δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε αλνζντζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ ζε 30 ηνπιάρηζηνλ slides κε ηνπιάρηζηνλ 30 δηαθνξεηηθά αληηζψκαηα αλά θχθιν θαη δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε πιάθα πνπ ζα απνζεθεχεηαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. - To απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα λα είλαη ζπλερνχο θφξησζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ εηζαγσγή επεηγφλησλ δεηγκάησλ, ελψ βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη ρσξίο λα θαηαζηξέθνληαη ηα πξνυπάξρνληα δείγκαηα. - Σα πιαθίδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε νξηδφληηεο ζεξκαηλφκελεο ζέζεηο κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έσο 100 C. - Να είλαη πιήξσο αλνηρηφ ζχζηεκα ψζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε θάζε εκπνξηθά δηαζέζηκνπ πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο θαη ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θαη λα κπνξεί λα δνθηκαζηνχλ εξεπλεηηθά ή άιια δηαγλσζηηθά πξσηφθνιια ειεχζεξα απφ ην ρξήζηε. - Να κπνξεί λα δερηεί ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξα απφ έλα ρξσκνγφλα, ε αλάκεημε ησλ νπνίσλ λα γίλεηαη απφ ηνλ αλαιπηή ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. - Σα ηνμηθά απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε μερσξηζηά θιεηζηά δνρεία γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. - Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηνπ θχθινπ. - Να έρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο θάιπςεο ηνπ πιαθηδίνπ κε κέγηζην φγθν αληηδξαζηεξίνπ 150 κl θαη λα ηεθκεξηψλεηαη έγγξαθα ή απφ ην βηβιίν ρξήζηε ηνπ θαηαζθεπαζηή. - Να εμαζθαιίδεη ηηο ηνκέο απφ ηελ μήξαλζε, αθφκα θαη ζε νινλχρηηα ιεηηνπξγία. - Να έρεη γηα θάζε αληηδξαζηήξην δπλαηφηεηα επηινγήο φγθνπ, ρξφλνπ επψαζεο θαη πεξηνρήο πνπ ζα θαιχςεη ζε θάζε πιαθίδην. - Να απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ε ζέζε ησλ πιαθηδίσλ ζην ζηαηψ θαη ν ειάρηζηνο επηηξεπφκελνο φγθνο θάζε αληηδξαζηεξίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεζφδνπ,θαζψο επίζεο θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε έγθαηξα, ζε ηπρφλ ειιείςεηο. - Να έρεη δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θάζε πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο απφ ηελ αξαίσζή ηνπ. - Να έρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ θάζε δείγκαηνο κε ζχζηεκα barcode, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη ηαρχηεξε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. - Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αλνζντζηνρεκηθψλ κεζφδσλ ζηνλ ίδην θχθιν ιεηηνπξγίαο. - Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ αλά είδνο εμέηαζεο θαη πεξηνδηθήο αλάιπζεο αλά εβδνκάδα, κήλα, έηνο;, θ.ι.π. - Να δηαζέηεη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζηα Διιεληθά, θαη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα ειιεληθά (manual book) ψζηε λα είλαη εχρξεζην απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. - Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζε θάζε λέα ζπκβαηή Σερλνινγία.

8 - Να είλαη επηηξαπέδην ζχζηεκα, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην(software) & hardware. Δπίζεο λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ UPS θαη εθηππσηή. - Σφζν ζην ζχζηεκα αλνζνρξψζεσλ φζν θαη ηα πιηθά πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε. - Να δηαζέηεη CE/IVD. - Απαπάβαηορ όπορ: Να εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο θαη δσξεάλ ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνδεηθλχεηαη κε επίζεκν έγγξαθν απφ ηελ αληηπξφζσπν εηαηξεία. Δπιπλέον ηεσνικά ζηοισεία ηος ζςζηήμαηορ θα αξιολογηθούν ζηην βαθμολόγηζη ηος. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΑΝΟΟΗΣΟΥΖΜΔΗΑ 1.- Ωο ειάρηζηε πνζφηεηα αλα πιαθίδην-εμέηαζε, ηφζν ηνπ βαζηθνχ kit ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ αληηζσκάησλ ζα ππνινγίδεηαη 150 κl. 2.- ηα ζπκππθλσκέλα αληηζψκαηα ζα ππνινγίδεηαη ε κηθξφηεξε πξνηεηλφκελε αξαίσζε. Οη πξνηεηλφκελεο αξαηψζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα ησλ αληηζσκάησλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απφξξηςεο. 3.- Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζην απηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλνζνηζηνρεκείαο. 4.- Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 5.- Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπο λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 6.- Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. 7.- Να έρνπλ θαηάιιειε αζθαιή ζπζθεπαζία. Θα πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 1. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηε Γεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη απφ ηελ Σεηάξηε ψξα 8:00 έσο θαη ηελ Σεηάξηε ψξα 8: Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξφζεζκεο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

9 6. Δπειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππφςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.

Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail. Γπαθείο Ππομηθειών Πιεξ: E. ηαπξνπνχινπ Θεζζαινλίθε, 17/07/2015 Tει: 2310 32 31 15 Αξ. Πξση. 29974 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.com 1 η ΠΡΟΚΛΗΗ MINI ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΔ ΣΗ ΤΜΦΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-ΩΛ4 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠΤΟ Γ/ΝΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ Ζ/Τ (Γ31) ΣΜΖΜΑ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30/04/2014 I. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΩΝΔΗΩΝ & ΔΦΚ Αξηζ.Πξση.: ΓΔΦΚ Α 5010479 ΔΞ 2014 A. Γ/ΝΖ ΔΗΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Επιμέλεια: Ευαγγελία Δολαψάκη Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης ΧΑΝΙΑ 2010 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗ ΓΓEΔ-ΓΓMΔ ελίδα από 44 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο με σπήζη ςπέπςθπυν αιζθηηήπυν ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΩΝ Τπολογιζμόρ θέζηρ και πποζαναηολιζμού ενδοζκοπικήρ κάμεπαρ ζηον σώπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ Σαρ.Γ/λζε: Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 Αζήλα, 20/01/2014 Σαρ.Κωδ. : 15780 Εσγξάθνπ Αξηζ. Πξση.: 1078 Πιεξνθνξίεο: θα Κνιίληδα Γήκεηξα, θα Αλαζηαζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ

LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ LIGNI [ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ] Σο εγχειρίδιο οδηγιών χρήςησ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του προϊόντοσ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΙΣΛΟ ΕΛΙΔΑ Ειςαγωγή 3 κοπόσ του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα