ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ"

Transcript

1 ΑΓΑ:ΒΓΓ846907Σ-ΝΞΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ «ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» Υαληά, Σασ. Γιεύθςνζη : Μοςπνιέρ Κςδωνίαρ Σασ. Κωδ. : Αξ. πξση Πληποθοπίερ : ΝΗΚΑ ΜΑΡΗΑ Σηλέθωνο : FAX : Ππορ: Κάθε ενδιαθεπόμενο ΠΡΟΚΛΖΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ (ΑΝΑΛΤΣΔ CPV ) ηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ζχκθσλα κε ην αξηζκ. πξση.6515/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη δηελέξγεηαο ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΣΑΚΣΗΚΟΤ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ΑΝΑΛΤΣΩΝ (CPV ) ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε γηα Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ παξαθάησ εηδψλ: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ (CPV )

2 ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΤΚΔΤΖ ΓΛΤΚΩΕΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΣΑΔΩΝ Α ΓΛΤΚΟΕΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ Test ΤΝΟΛΟ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 3500 ΣΔΣ ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ 2 ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ PH-PO2-PCO2-SATO2-HB-Ht-γαιαθηηθφ α νμχ & ζάθραξν Κ,Να Test 3. Ανηιδπαζηήπια Παθολογοαναηομικού επγαζηηπίος Ανηιοπποί και Ανηιζώμαηα Ανοζοϊζηοσημείαρ ΣΖΛΖ 1 ΣΖΛΖ 2 ΣΖΛΖ 3 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ Δηδηθφ πγξφ αξαίσζεο αληηζσκάησλ (antibodieο diluent) έηνηκν 1 πξνο ρξήζε 1000 ml 2 a-1 ACT έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 3 A Fetoprotein (Clone C3 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 4 Β cell (Clone 7 D1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 5 Bcl-2/100/D5 (Clone D5) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 6 b-hcg έηνηκν πξνο ρξήζε polyclone 1 FL ησλ 7 ml 7 CA 19-9 έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone C241:5:1:9) 1 FL ησλ 7 ml 8 Calcitonin έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone CL 1948) 1 FL ησλ 7 ml 9 CD5 (Clone 4C7) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 10 CA 15-3 (Clone DF3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 11 CD 15 (Clone BY87) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 12 CD 23 (Clone 1B 12 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 13 CD 30 Βer-H2 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml

3 14 CD 34 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 15 CD 57 (Clone NK-1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 16 CD 117 (c-kit) (Clone T595) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 17 CA 125 (Clone Ov 185 :1 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 18 CEA ζπκππθλσκέλν (clone ) 1 FL ησλ 1 ml 19 C-erb -2 kit ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 20 Chromogranin (Clone 5H7) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 21 Collagen ΗII έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 22 Collagen ΗV (clone PHH-12) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 23 Cytokeratin Cam 5,2 ( Clone 5D3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 1 FL ησλ 7 ml 24 Cytokeratin High Molecular Weight έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone AE3) 1 FL ησλ 7 ml 25 Cytokeratin Low Molecular έηνηκν πξνο ρξήζε(clone AE1) 26 Cytokeratin 7 ζπκππθλσκέλν (Clone OV-TL12/30) 1 FL ησλ 1 ml 27 Cytokeratin 8/18 (Clone 5D3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 28 Cytokeratin 20 ζπκππθλσκέλν (Clone KS 208) 1 FL ησλ 1 ml 29 Cytokeratin 34BE12 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 30 Desmin (Clone DE-R-11) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) (Clone EGFR 25 ) 31 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 32 EMA (GP 1,4) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 33 PR ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 34 ΔR ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 35 Factor VIII (Clone 36B11) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 36 Fibronectin (Clone 568 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 37 Gastrin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 38 GCDFP-15 (Clone 28A3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 39 GFAP έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone GA-5) 1 FL ησλ 7 ml 40 Helicobacter pylori (Clone ULC3R) ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 41 HMB-45 ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 42 Ki-67 (Clone MM 1) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 43 θ-κappa light chain (Clone KP-53) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 44 ι Lambda light chain (Clone HP6054) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 45 Laminin (Clone 636) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 46 LCA CD45(Clone X16/99) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 47 Lysozyme έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 48 Melan-A (MART1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 49 Myoglobin (Clone MY018) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 50 NSE (Clone Δ2 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 51 Neurofilament έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 52 P53 (Clone DO7) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 53 Pan Keratin έηνηκν πξνο ρξήζε (Clone AE1/AE3) 2 FL ησλ 7 ml 54 Papillovirus type 6/11/18 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml

4 Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) (Clone 8A9) έηνηκν πξνο 55 ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 56 PSA (Clone 28/A4) έηνηκν πξνο ρξήζε 2 FL ησλ 7 ml 57 PSAP (Clone PASE/4LJ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 58 S-100 protein (Clone SH-B1 ) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 59 SMA ( Alpha Smooth muscle Actin ) ( Clone asm -1 ) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 60 Secretin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 61 Serotonin έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 62 Synaptophysin (Clone 27G12) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 63 T-cell (UCHL1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 64 Σ4 (CD 45RC) (Clone B12 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 65 Σ8 (Clone 1A5) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 66 Thrombomodulin (Clone 15C8) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 67 Thyroglobulin (Clone 1D4) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 68 Vimentin (Clone V9) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 69 CD 56 (clone 1B6) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 70 TTF1 (clone 8G7G3/1) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 71 CD68 (clone PGM1) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 72 Keratin 5.6 (Clone D5/1684) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 73 Cyclin D1 (Rabbit Mo) (Clone SP4) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 74 Mesothelial HMBE-1 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 75 Tdt (clone sen28) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 76 CD4 (clone 1F6) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 77 Calretinin (clone 5A5) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 78 Tag72 (clone B72.3) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 79 SPB (p) 0.1 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 80 SPB (m) 0.2 έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 81 CD1a (clone MTB 1 ) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 82 Surfactant A (clone PE10) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 83 P63 (clone 7JUL) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 84 Πιήξεο kit (Γεληθφ πνιπδχλακν ππεξεπαίζζεην Αληρλεπηηθφ Κηη polymer biotin free, κε ππεξνμεηδάζε - DAB. Nα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα γηα ηελ ηέιεζε ηεο Αλνζντζηνρεκηθήο εμέηαζεο εθηφο ηνπ πξσηαξρηθνχ αληηζψκαηνο, δειαδή link, label, ρξσκνγφλν DAB, πξσηεϊληθφ κπινθ γηα απνθπγή ςεπδνχο ζεηηθήο ρξψζεο θαη αηκαηνμπιίλε ΜΑΤERS. Oια ηα παξαπάλσ πιηθά λα είλαη ζε εηδηθή ζπζθεπαζία γηα ρξήζε θαη ζε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα Αλνζντζηνρεκείαο). 12 ΚΗΣ 85 Cytokeratin 19 (Clone b170) ζπκππθλσκέλν 1 FL ησλ 1 ml 86 CD3(Clone LN10) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml 87 CD 79a (Clone 11D104) έηνηκν πξνο ρξήζε 1 FL ησλ 7 ml εκείσζε : Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ θαη λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ εμεηάζεηο πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί.

5 1. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ. 1. Να είλαη θνξεηφο αλαιπηήο πνζνηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ γηα ηελ άκεζε κέηξεζε ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο ΖbΑ1c επί ηνηο % ζε δείγκα νιηθνχ αίκαηνο ηξηρνεηδηθφ θιεβηθφ 2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά απφ δηεζλήο νξγαληζκνχο φπνπ λα πηζηνπνηείηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ σο κεζφδνπ αλαθνξάο φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 3. Να έρεη κεγάιε αθξίβεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. 4. Σν φιν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη εχθνιν ζηε ρξήζε. 5. Να αξθεί πνιχ κηθξφο φγθνο δείγκαηνο θαη φρη κεγαιχηεξνο ησλ 5,0κl. 6. Να έρεη δπλαηφηεηα γηα ζχλδεζε κε Ζ/Τ θαη εθηππσηή. 7. Ο ρξφλνο εμέηαζεο λα είλαη θάησ απφ 10 ιεπηά κε απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ αζζελή. 8. Να κελ ρξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία θαη λα είλαη έηνηκα ηα αληηδξαζηήξηα γηα άκεζε ρξήζε. 2. ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΕΞΙ (6) ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ (ΜΕΘ, ΣΕΠ, ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ, ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ) 1. Να κεηξά απηφκαηα: ph, pco2, po2, Αηκαηνθξίηε, Αηκνζθαηξίλεο, Καιίνπ, Ναηξίνπ, Αζβεζηίνπ, Υισξίνπ, αθράξνπ, Γαιαθηηθνχ νμένο,. ηα ΣΔΠ ρσξίο γαιαθηηθφ νμχ. 2. Να ππνινγίδεη απηφκαηα θαη εθηππψλεη ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο : Πεξίζζεηα βάζεσο/ζηαζεξά πεξίζζεηα βάζεσο (ΒΔ vv vt) Γηαλζξαθηθφ νξνχ/θαλνληθφ δηαλζξαθηθφ (HCO3 act/std) Οιηθά δηηαλζξαθηθά (Tco2). Κνξεζκφ νμπγφλνπ (02SAT). Σππνπνηεκέλα ή πιαζκαηηθά δηηηαλζξαθηθά (SBC). Πεξίζζεηα Βάζεσλ Δμσθπηηαξηθνχ νξνχ (ΒΔ-ECF) Πεξηερφκελν Ομπγφλνπ (Ο2 CONT) 3. Να δηαζέηεη πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο STAND-BY, ην νπνίν λα ελεξγνπνηείηαη κε απιφ ηξφπν απφ ηνλ ρεηξηζηή. Έηζη επηηπγράλεηαη κεγάιε νηθνλνκία ηνπ αλαιπηή θαη απνθεχγεηαη ε άζθνπε ζπαηάιε αληηδξαζηεξίσλ. Δπίζεο λα κελ απαηηείηαη βαζκνλφκεζε ή άιιε πξνεηνηκαζία γηα ηελ κέηξεζε επεηγφλησλ δεηγκάησλ. 4. Να δηαζέηεη πξφγξακκα ειέγρνπ, service θαη δηάγλσζεο ζθαικάησλ κε εχθνια κελχκαηα πξνο ηνλ ρξήζηε θαη ηνλ ηερληθφ γηα ηελ εχθνιε θαη ηαρεία απνθαηάζηαζε βιαβψλ, φπσο επίζεο θαη ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο (ALARM) γηα ηπρφλ αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 5. Να δέρεηαη δείγκα απφ ζχξηγγα, ηξηρνεηδηθφ θαη δηάθνξα δνρεία φπσο πνηεξάθηα νξνχ, ζσιήλεο θπγφθεληξνπ θιπ. Ο δε απαηηνχκελνο φγθνο δείγκαηνο λα είλαη <200 κl. 6. Να δηαζέηεη ελζσκαηνκέλε ςεθηαθή νζφλε θαη εθηππσηή γηα ηελ απεηθφληζε ησλ κεηξήζεσλ, ησλ βαζκνλνκήζεσλ θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα κελχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή. 7. Να δηαζέηεη πξφγξακκα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κνλάδσλ, θαη ηνπ αξηζκνχ απαληεηηθψλ αληίηππσλ. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ πξνο κέηξεζε παξακέηξσλ. 8. Να δέρεηαη ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη αηκνζθαηξίλε ηνπ αζζελνχο θαη λα ηηο ιακβάλεη ππφςε ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ππνινγηδνκελσλ παξακέηξσλ.

6 9. Να δηαζέηεη ειεθηξφδηα πνπ δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε - αιιαγή κεκβξαλσλ φηαλ απαηηεζεί ε αληηθαηαζηαζή ηνπο, λα γίλεη κε απιή πξνζζαθαίξεζε αθφκα θαη απφ κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 10. Ο αλαιπηήο λα βαζκνλνκείηαη θαη θαζαξίδεηαη ζε ηαθηά αιιά θαη ξπζκηδφκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο ν αλαιπηήο λα απηνθαζαξίδεηαη κεηά απφ θάζε δείγκα. Ζ βαζκνλφκεζε, 1 νπ θαη 2 νπ ζεκείνπ λα εθηειείηαη απηφκαηα ή ρεηξνθίλεηα ζε δηαζηήκαηα πνπ επηιέγεη ή πξνγξακκαηίδεη ν ρεηξηζηήο (SELF DIAGNOSIS SYSTEM). 11. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθφ Ζ/Τ, δίθηπν κεραλνξγάλσζεο ή άιιε ζπζθεπή. 12. Οη βαζκνλνκήζεηο λα κπνξνχλ λα δηαθνπνχλ ζε πεξίπησζε επεηγφλησλ δεηγκάησλ. Ζ ζπζθεπή λα ειέγρεηαη ζπλερψο απφ ηνλ ππνινγηζηή, ν δε ρεηξηζηήο λα έρεη δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα θάλεη βαζκνλφκεζε, θαζαξηζκφ θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ κεξψλ ηεο. 13. Ζ ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαζψο θαη ν ρξφλνο ιήμεο ηνπο λα ειέγρεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ελεκεξψλεηαη ν ρεηξηζηήο γηα ηελ πνζφηεηα δηαζέζηκνπ αληηδξαζηεξίνπ. 14. Να δηαζέηνπλ απηφκαην αληρλεπηή πήγκαηνο,θπζζαιιίδσλ. 15. Να δηαζέηνπλ πιήξε θαη άξηην ζάιακν νξαηφηεηαο πνξείαο δεηγκάησλ. Λογιζμικό ζύζηημα ζύνδεζηρ αναλςηών αεπίων μέζω modem απόζηαζη. με Ζ/Τ για ηον έλεγσο ηοςρ από 1. Σν ινγηζκηθφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε απεξηφξηζην αξηζκφ αλαιπηψλ αεξίσλ αίκαηνο εγθαηεζηεκέλνπο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ζπλδεδεκέλνπο αλαιπηέο ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα είλαη: Γεκνγξαθηθά Μεηξήζεηο Βαζκνλφκεζεο Γεδνκέλα ζπληήξεζεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 3. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηεο θαηάζηαζεο φισλ ησλ αλαιπηψλ (READY/NOT READY) ζηελ νζφλε ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηή. 4. Να ειέγρεηαη ε ζηάζκε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε φινπο ηνπο αλαιπηέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 5. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εμ απνζηάζεσο θιεηδψκαηνο ησλ παξακέηξσλ πνπ δελ έρνπλ βαζκνλνκεζεί. 6. Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαξξφθεζεο ησλ δηαιπκάησλ θαηφπηλ ζρεηηθήο εληνιήο απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή 7. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο πιχζεσλ θαη θαζαξηζκνχ ησλ ζπζθεπψλ απφ απφζηαζε 8. Να είλαη εθηθηή ε ελεξγνπνίεζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο βαζκνλφκεζεο ζε πεξίπησζε απνηπρεκέλεο βαζκνλφκεζεο θάπνησλ ειεθηξνδίσλ 9. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο θάπνηνπ εθ ησλ αλαιπηψλ έσο ηελ επίζθεςε ηνπ ηερληθνχ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηέινο 10. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο αλαιπηέο, ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα επέκβαζεο, πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο (π.ρ. ηερληθνί), κέζσ modem, αθνχ δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Ννζνθνκείν καο.

7 3. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΑΝΟΟΪΣΟΥΖΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ - Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θαη λα εθηειεί ζην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη κφλν ηε ρξψζε. Αλαιπηηθφηεξα λα κπνξεί λα θάλεη απνπαξαθίλσζε, απνθάιπςε αληηγνληθφηεηαο θαη αλνζρξψζε, ρσξίο ηελ παξακηθξή ρεηξνθίλεηε παξέκβαζε θαζψο θαη λα παξέρεη πςειή πνηφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα απνηειεζκάησλ. - Δηδηθά ε απνθάιπςε αληηγνληθφηεηαο λα κπνξεί λα γίλεη είηε ζεξκηθά κε ηε ρξήζε δηαιπκάησλ απνθάιπςεο κε δηαθνξεηηθά ΡΖ, είηε ελδπκηθά, κε φισλ ησλ εηδψλ ηα έλδπκα, Ηδηαίηεξν πξνζφλ ζα ζεσξεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηειεί θαη ηηο δχν αλσηέξσ ηερληθέο απνθάιπςεο ηαπηφηρξνλα.. - Να έρεη δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε αλνζντζηνρεκηθψλ ρξψζεσλ ζε 30 ηνπιάρηζηνλ slides κε ηνπιάρηζηνλ 30 δηαθνξεηηθά αληηζψκαηα αλά θχθιν θαη δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε θάζε πιάθα πνπ ζα απνζεθεχεηαη γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. - To απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα λα είλαη ζπλερνχο θφξησζεο, ψζηε λα επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ εηζαγσγή επεηγφλησλ δεηγκάησλ, ελψ βξίζθεηαη ήδε ζε ιεηηνπξγία θαη ρσξίο λα θαηαζηξέθνληαη ηα πξνυπάξρνληα δείγκαηα. - Σα πιαθίδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε νξηδφληηεο ζεξκαηλφκελεο ζέζεηο κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο απφ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έσο 100 C. - Να είλαη πιήξσο αλνηρηφ ζχζηεκα ψζηε λα επηηξέπεη ηε ρξήζε θάζε εκπνξηθά δηαζέζηκνπ πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο θαη ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο θαη λα κπνξεί λα δνθηκαζηνχλ εξεπλεηηθά ή άιια δηαγλσζηηθά πξσηφθνιια ειεχζεξα απφ ην ρξήζηε. - Να κπνξεί λα δερηεί ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξα απφ έλα ρξσκνγφλα, ε αλάκεημε ησλ νπνίσλ λα γίλεηαη απφ ηνλ αλαιπηή ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. - Σα ηνμηθά απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε μερσξηζηά θιεηζηά δνρεία γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. - Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηνπ θχθινπ. - Να έρεη δπλαηφηεηα πιήξνπο θάιπςεο ηνπ πιαθηδίνπ κε κέγηζην φγθν αληηδξαζηεξίνπ 150 κl θαη λα ηεθκεξηψλεηαη έγγξαθα ή απφ ην βηβιίν ρξήζηε ηνπ θαηαζθεπαζηή. - Να εμαζθαιίδεη ηηο ηνκέο απφ ηελ μήξαλζε, αθφκα θαη ζε νινλχρηηα ιεηηνπξγία. - Να έρεη γηα θάζε αληηδξαζηήξην δπλαηφηεηα επηινγήο φγθνπ, ρξφλνπ επψαζεο θαη πεξηνρήο πνπ ζα θαιχςεη ζε θάζε πιαθίδην. - Να απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ε ζέζε ησλ πιαθηδίσλ ζην ζηαηψ θαη ν ειάρηζηνο επηηξεπφκελνο φγθνο θάζε αληηδξαζηεξίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεζφδνπ,θαζψο επίζεο θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε έγθαηξα, ζε ηπρφλ ειιείςεηο. - Να έρεη δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θάζε πξσηνγελνχο αληηζψκαηνο απφ ηελ αξαίσζή ηνπ. - Να έρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ θάζε δείγκαηνο κε ζχζηεκα barcode, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη ηαρχηεξε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. - Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ αλνζντζηνρεκηθψλ κεζφδσλ ζηνλ ίδην θχθιν ιεηηνπξγίαο. - Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ αλά είδνο εμέηαζεο θαη πεξηνδηθήο αλάιπζεο αλά εβδνκάδα, κήλα, έηνο;, θ.ι.π. - Να δηαζέηεη ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ζηα Διιεληθά, θαη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα ειιεληθά (manual book) ψζηε λα είλαη εχρξεζην απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ. - Να ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ηνπ, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζε θάζε λέα ζπκβαηή Σερλνινγία.

8 - Να είλαη επηηξαπέδην ζχζηεκα, πνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ην απαξαίηεην(software) & hardware. Δπίζεο λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ UPS θαη εθηππσηή. - Σφζν ζην ζχζηεκα αλνζνρξψζεσλ φζν θαη ηα πιηθά πνπ απηφ ρξεζηκνπνηεί, λα είλαη πηζηνπνηεκέλα γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε. - Να δηαζέηεη CE/IVD. - Απαπάβαηορ όπορ: Να εμαζθαιίδεηαη ε δηαξθήο θαη δσξεάλ ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα απνδεηθλχεηαη κε επίζεκν έγγξαθν απφ ηελ αληηπξφζσπν εηαηξεία. Δπιπλέον ηεσνικά ζηοισεία ηος ζςζηήμαηορ θα αξιολογηθούν ζηην βαθμολόγηζη ηος. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΩΝ ΑΝΣΗΩΜΑΣΩΝ ΑΝΟΟΗΣΟΥΖΜΔΗΑ 1.- Ωο ειάρηζηε πνζφηεηα αλα πιαθίδην-εμέηαζε, ηφζν ηνπ βαζηθνχ kit ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ησλ αληηδξαζηεξίσλ αληηζσκάησλ ζα ππνινγίδεηαη 150 κl. 2.- ηα ζπκππθλσκέλα αληηζψκαηα ζα ππνινγίδεηαη ε κηθξφηεξε πξνηεηλφκελε αξαίσζε. Οη πξνηεηλφκελεο αξαηψζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη απφ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα ησλ αληηζσκάησλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, επί πνηλή απφξξηςεο. 3.- Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζην απηνπνηεκέλν ζχζηεκα αλνζνηζηνρεκείαο. 4.- Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 5.- Να έρνπλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεσο θαη ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπο λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 6.- Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. 7.- Να έρνπλ θαηάιιειε αζθαιή ζπζθεπαζία. Θα πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ αληηδξαζηεξίσλ θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, γεγνλφο ην νπνίν πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 1. Με ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζε Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε, ε Τπεξεζία καο θαηαζέηεη ηηο παξαπάλσ Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο κε ζθνπφ ηε Γεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε ελδερνκέλσλ παξαηεξήζεσλ ζρνιίσλ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ πξνκεζεπηψλ. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη ζε κία βδνκάδα απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.chaniahospital.gr) ήηνη απφ ηελ Σεηάξηε ψξα 8:00 έσο θαη ηελ Σεηάξηε ψξα 8: Παξαθαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηεθκεξησκέλεο παξαηεξήζεηο θαη λα επηζεκάλνπλ ηνπο φξνπο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηνλ δηαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήκαηα θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηε δεκνζίεπζε σο ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ηηο εκπξφζεζκεο απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπο θαζψο θαη λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 5. To Ννζνθνκείν δελ δεζκεχεηαη λα πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο θαη ζα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπκκεηνρή πξνκεζεπηψλ, εμαζθαιίδνληαο φκσο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.

9 6. Δπειπηζηνχκε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ ππφςε δηαδηθαζία, ζπλδξάκνληαο ζηελ πξνκήζεηα δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΓΟΤΛΓΔΡΑΚΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002743521 2015-04-30

15PROC002743521 2015-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή

Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Τπεξεζία Dell Compellent Copilot Optimize Πεξηγξαθή Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Απηή ε Πεξηγξαθή ππεξεζίαο ("Πεξηγξαθή ππεξεζίαο") ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πειάηε ("εζείο" ή "Πειάηεο") θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Product Version: 4.0

Product Version: 4.0 Product Version: 4.0 S i E B E N I n n o v a t i v e S o lutions Κ α ξ ί λ ν π Αληύπα 28, 14121, Λ. Ζ ξ ά θ ι ε ην, Α ζήλα Ρ ε ι. : 210 2725350, Fax. : 210 2724439 w w w. s i e b e n. g r, e - m ail: i

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631)

Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Πηστιακή Εργαζία Τίηλος: Ανάπτυξη ιςτοςελίδασ online εξυπηρζτηςησ ςυνεργειϊν επιςκευϊν Αλμπερτ Μπουςαΐ (Α.Μ:34631) Επιβλζπων καθηγητήσ: Ι. Γ. Αγγειόπνπινο, MSc., PhD. Καζ. ΣΔΙ Πεηξαηά Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Θεσσαλονίκη 2008 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ

Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Πεξηγξαθή ππεξεζίαο Τπεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο (BRS) γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ Δπηζθφπεζε ππεξεζίαο Η ππεξεζία αληηθαηάζηαζεο κπαηαξίαο γηα κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ («Τπεξεζία»)

Διαβάστε περισσότερα