τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»"

Transcript

1

2 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και συγκεκριμένα: Η παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών, τα σχετικά τιμολόγια καθώς και κάθε επικαιροποίησή τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Στις επικουρικές υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που είναι απαραίτητα για Ημερήσια Αναφορά Μέτρησης Ποσοτικών Στοιχείων Φ.Α., τον έλεγχο των τιμολογούμενων ποσοτήτων και της ποιότητας φυσικού αερίου ή στοιχεία που είναι απαραίτητα για την Ημερήσια Αναφορά Μέτρησης Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Φ.Α., και τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» Σύνταξη Μηνιαίας Αναφοράς Μέτρησης Φ.Α. Θεωρούμε ότι η παροχή των εν λόγω στοιχείων που αναφέρονται σε ωριαία στοιχεία κατανάλωσης φυσικού αερίου δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στις επικουρικές υπηρεσίες μεταφοράς καθώς αποτελούν αναγκαία στοιχεία ελέγχου των μετρήσεων που διενεργεί ο ΔΕΣΦΑ και αποτελούν στοιχεία που είναι φανερό ότι αποτελούν τα πρωτογενή στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΣΦΑ επομένως η παροχή τους δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη επιπλέον επεξεργασία και θα πρέπει να παρέχονται εγκαίρως και δωρεάν Επικουρικές Υπηρεσίες Να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές (Παράρτημα Ι, παράγραφοι 1.6 και 1.7) του ΕΚ 715/2009 σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης τρίτων μερών που αφορούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς Ημερήσιος Προγραμματισμός Στον Προγραμματισμό της λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, συμβάλλουν καθοριστικά οι Εταιρίες Παροχής Αερίου οι οποίες σύμφωνα με συμβάσεις που έχουν υπογράψει προ της ισχύος του Κώδικα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν εβδομαδιαίες και ημερήσιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη από τον προμηθευτή των ΕΠΑ δηλαδή τη ΔΕΠΑ που είναι χρήστης του συστήματος μεταφοράς ώστε να γίνει η τελική δήλωση από τη ΔΕΠΑ στον ΔΕΣΦΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 4Β: Ο Να προστεθούν οι παρακάτω δυο παράγραφοι: «5. Ο διαχειριστής δεν χρεώνει χωριστά τους Χρήστες για αιτήματα παροχής πληροφοριών και συναλλαγές που σχετίζονται με τις συμβάσεις μεταφοράς τις οποίες έχουν συνάψει και που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τυποποιημένους κανόνες και διαδικασίες. 6. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών που απαιτούν εξαιρετικές ή υπέρογκες δαπάνες, όπως μελέτες σκοπιμότητας, είναι δυνατόν να χρεώνονται χωριστά, εφόσον τα έξοδα είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν δεόντως.» Προτείνεται προσθήκη παραγράφου 3 ως εξής: «Οι χρήστες καθώς και οι πελάτες τους, που έχουν υποχρεώσεις υποβολής ημερήσιων δηλώσεων βάσει συμβάσεων προγενέστερων ή μη του υπάρχοντος κώδικα, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος σε on line ωραία δεδομένα κατανάλωσης των σημείων εισόδου από τα οποία παραλαμβάνουν αέριο. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα, τα στοιχεία αυτά θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία από το Διαχειριστή.» 1

3 Χρήστης Μεταφοράς υποβάλλει Εβδομαδιαίες και Ημερήσιες Δηλώσεις, σύμφωνα με το Κεφάλαιο [4], αναφορικά με το αντίστοιχο ΣΕΔΔ» Σημειώνουμε ότι η αντίστοιχη χρέωση ημερήσιου προγραμματισμού για τις ΕΠΑ είναι σε τάξη μεγέθους δεκαπλάσια της χρέωσης των χρηστών μεταφοράς. Συμπερασματικά, θεωρείται εύλογη η on line πρόσβαση των χρηστών μεταφοράς αλλά και των ΕΠΑ σε στοιχεία ωριαίων καταναλώσεων ανά σημείο εισόδου από το οποίο παραλαμβάνουν αέριο, της προηγούμενης ημέρας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα πρόβλεψης των εταιριών αυτών και να εξασφαλιστεί η καλή, αξιόπιστη, ασφαλή και πλέον οικονομική λειτουργία του ΕΣΜΦΑ Ελάχιστη πίεση εξόδου Σύμφωνα με την παράγραφο 6, «Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους [3], [4] και [5], ο Χρήστης Μεταφοράς απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Χρέωσης Ημερήσιου Προγραμματισμού στην περίπτωση κατά την οποία η Ποσότητα που κατανέμεται σε αυτόν υπολείπεται της Ποσότητας την οποία ο Χρήστης Μεταφοράς είχε δηλώσει ότι θα παραλάβει, κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου [4], εξαιτίας της αδυναμίας του Διαχειριστή να τηρήσει την υποχρέωσή του σχετικά με τη διατήρηση της Ελάχιστης Πίεσης Εξόδου στο Σημείο αυτό.» Συνεπώς για τις ανάγκες και της συγκεκριμένης παραγράφου, απαιτείται η παροχή στοιχείων σε ωραία βάση συμπεριλαμβανομένης και της πίεσης Παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών Η έννοια του Αερίου Εκτός Προδιαγραφών αναφέρεται σε ωριαία βάση όπως φαίνεται από την παράγραφο 2 καθώς «Εντός δύο (2) ωρών από την χρονική στιγμή κατά την οποία διαπιστώνεται ότι Φυσικό Αέριο το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς παραλαβή ή παραλαμβάνεται ή έχει παραληφθεί από τους Χρήστες Μεταφοράς σε Σημείο Εξόδου είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τους Χρήστες Μεταφοράς σχετικά (α) με τις παραμέτρους ποιότητας οι οποίες είναι εκτός των Προδιαγραφών Ποιότητας Φυσικού Αερίου και το ποσοστό απόκλισής τους από αυτές και (β) τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης των παραμέτρων εντός των Προδιαγραφών Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 11 ως εξής: «Την 5η μέρα μετά το τέλος κάθε μήνα, ο Διαχειριστής παρέχει συγκεντρωτικά ωριαία στοιχεία καταναλώσεων και ποιότητας αερίου για κάθε σημείο εισόδου στους χρήστες που παραλαμβάνουν φυσικό αέριο από τα εν λόγω σημεία.» 2

4 Ποιότητας Φυσικού Αερίου.» και σύμφωνα με την παράγραφο 7: «Στην περίπτωση που Χρήστες Μεταφοράς παρέλαβαν από το ΕΣΜΦΑ Αέριο Εκτός Προδιαγραφών και δεν ενημερώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, από τον Διαχειριστή ή δεν γνώριζαν από άλλη αιτία ότι το διαθέσιμο προς παραλαβή Φυσικό Αέριο είναι Αέριο Εκτός Προδιαγραφών, ο Διαχειριστής υποχρεούται να καταβάλει στους εν λόγω Χρήστες Μεταφοράς:» Συμπερασματικά, θα πρέπει η παροχή των στοιχείων που δίνει ο ΔΕΣΦΑ στους Χρήστες Μεταφοράς να είναι σε ωριαία βάση προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος τήρησης των παραπάνω Διαδικασία Κατανομής Οι αλλαγές που πρότεινε ο ΔΕΣΦΑ για μετατροπή του αριθμού των ημερών από απλές σε εργάσιμες (στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5) θα δημιουργούσαν πολύ σημαντικό πρόβλημα στις υφιστάμενες συμβάσεις τόσο της ΔΕΠΑ με τις ΕΠΑ όσο και στις ΕΠΑ με τους μεγάλους καταναλωτές της καθώς θα δημιουργούσαν σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τιμολογήσεις του φυσικού αερίου. Μη αποδεκτά τα σχόλια του ΔΕΣΦΑ Νο 24, 25, 26, Διαδικασία Κατανομής Σημειώνεται ότι η διαδικασία που προτείνεται με την προσθήκη της επιπλέον παραγράφου υπήρξε πάγια τακτική που εντασσόταν στη διαδικασία Παράδοσης Παραλαβής του φυσικού αερίου και καλυπτόταν από τις υφιστάμενες συμβάσεις ΔΕΠΑ ΕΠΑ. Αποτελεί απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να ελεγχθούν τα πρωτογενή στοιχεία και να αντιπαρατεθούν με τα στοιχεία των μετρούμενων ποσοτήτων και των κατανομών προκειμένου να υποβληθούν οποιεσδήποτε αιτιολογημένες αντιρρήσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη παράγραφο 3. Οι Εταιρίες Παροχής Αερίου βάσει της σύμβασής τους χρεώνονται φυσικό αέριο σύμφωνα με τις καταναλώσεις τους και όχι σύμφωνα με τις κατανομές που αντιστοιχούν στη ΔΕΠΑ (Χρήστης Μεταφοράς). Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο την τρίτη μέρα κάθε μήνα να υπογράφεται Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής (προτεινόμενο υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται)αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι βάσει των Μετά την παράγραφο 1 και πριν την παράγραφο 2 να προστεθεί μια παράγραφος ως εξής: «Την 1η μέρα του εκάστοτε μήνα, ή τη 2η μέρα των μηνών Ιανουαρίου και Μαΐου, ο χρήστης θα έχει το δικαίωμα να μεταβαίνει στα Κεντρικά Γραφεία του Διαχειριστή προκειμένου να παραλαμβάνει σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή τα ωριαία και ημερήσια στοιχεία που εξάγονται από τις καταγραφές των σημείων εισόδου για τα οποία είναι συμβεβλημένος. Την 3 η μέρα του εκάστοτε μήνα, ειδικά για το αέριο που παραδίδεται στις Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), θα υπογράφεται από το ΔΕΣΦΑ, το Χρήστη Μεταφοράς και την αντίστοιχη ΕΠΑ το Πρωτόκολλο του Παραρτήματος που θα περιέχει κατ ελάχιστο την πληροφορία των ποσοτήτων (σε Nm3 και kwh) ανά σημείο εισόδου και ανά επιλέγοντα καταναλωτή όλων των Προμηθευτών της αντίστοιχης περιοχής. Το πρωτόκολλο θα αναφέρει την ποσότητα του συμβατικού αερίου που παραδίδεται εκφρασμένη σε Nm3 και kwh» (βλ. σελίδα 9) 3

5 μετρήσεων που παραδίνονται την 1 η μέρα του μήνα. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται εγκαίρως η ποσότητας φυσικού αερίου (σε Nm3 και kwh) που πρέπει να χρεωθεί η ΕΠΑ καθώς και η θερμογόνος δύναμη του συμβατικού φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται άμεσα στην τιμολόγηση των πελατών των ΕΠΑ σύμφωνα με τις Άδειες Διανομής που έχουν χορηγηθεί από την Πολιτεία Διαδικασία Κατανομής Τα στοιχεία των μετρήσεων σε ημερήσια και ωριαία βάση αποτελούν τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων του ΔΕΣΦΑ και είναι η βάση κάθε ελέγχου που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι Χρήστες στις περαιτέρω επεξεργασίες στοιχείων από το ΔΕΣΦΑ. Επειδή οι υφιστάμενες συμβάσεις ΔΕΠΑ ΕΠΑ προβλέπουν χρέωση ισχύος βάσει των ωριαίων μετρήσιμων αιχμών, ο κώδικας θα πρέπει να προβλέψει ότι το ημερήσιο και ωριαίο μετρούμενο προφίλ του κάθε χρήστη θα είναι διαθέσιμο από το Διαχειριστή που διενεργεί τις μετρήσεις Διαδικασία Κατανομής Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, που δεν βρίσκεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα, η αποστολή των εν λόγω αρχείων γίνεται σε μη επεξεργάσιμη μορφή δηλαδή σε σκαναρισμένο υπογεγραμμένο αρχείο. Προτείνεται η υπογραφή του αρχείου να είναι ηλεκτρονική και τα στοιχεία να είναι εύκολα επεξεργάσιμα Διαδικασία Κατανομής Το χρονοδιάγραμμα που αναφέρει ο Κώδικας όσον αφορά τη Διαδικασία Κατανομής Ποσοτήτων φυσικού αερίου και το οποίο προβλέπει αρχική κατανομή ποσοτήτων την 5η μέρα και τελική κατανομή την 10η, ενέχει τον κίνδυνο να μην έχει η ΕΠΑ στη διάθεσή της τα κατάλληλα στοιχεία Συμπλήρωση του υφιστάμενου άρθρου 2 ως εξής: «Έως την δέκατη έκτη ώρα και πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μετρήσεων ΕΣΦΑ. Παράλληλα, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει τα αντίστοιχα στοιχεία των μετρούμενων ποσοτήτων σε ημερήσια και ωριαία βάση. Ο Διαχειριστής θα αποστέλλει επίσης σε κάθε Χρήστη τα στοιχεία των μετρούμενων ποσοτήτων σε ημερήσια και ωριαία βάση όλων των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι σε σύστημα Δικτύου Διανομής, των οποίων οι μετρήσεις διενεργούνται από τον Διαχειριστή. Σε περίπτωση που στο ίδιο σύστημα Δικτύου Διανομής υπάρχουν επιλέγοντες πελάτες που τροφοδοτούνται από περισσότερους του ενός Χρηστών, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει το ημερήσιο και ωριαίο προφίλ του κάθε Χρήστη στο Σύστημα Διανομής στον εκ λόγω Χρήστη για σκοπούς εκπλήρωσης των υφιστάμενων συμβάσεών του. Στην παράγραφο 2 να προστεθεί: «Έως την δέκατη έκτη ώρα (16:00) της τρίτης (3ης) Ημέρας κάθε Μήνα, o Διαχειριστής αποστέλλει, μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος, σε επεξεργάσιμη μορφή, σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου το οποίο περιλαμβάνεται στη σχετική Σύμβαση Μεταφοράς, την Αρχική Κατανομή για κάθε Ημέρα του αμέσως προηγούμενου Μήνα σύμφωνα με το υπόδειγμα «Αρχική Κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου» του Παραρτήματος [ΙΙ] του Κώδικα. Σε επεξεργάσιμη μορφή είναι και όλα τα σχετικά πρωτόκολλα που υπογράφονται μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών.» Προτείνεται οι προθεσμίες να συντομεύσουν ώστε η αρχική κατανομή να είναι διαθέσιμη την 3 η μέρα και η τελική κατανομή να είναι διαθέσιμη την 8 η μέρα (όχι εργάσιμη αλλά ημερολογιακή). 4

6 εγκαίρως για να τιμολογήσει τους πελάτες της Δικαιώματα και υποχρεώσεις Χρηστών και Διαχειριστή Να ληφθεί υπόψη ΕΚ 715/2009/ , άρθρο 18 (Απαιτήσεις διαφάνειας που αφορούν διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς) παράγραφος 6 Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: «Ο Διαχειριστής δημοσιοποιεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφορίες για την προσφορά και τη ζήτηση, με βάση ορισμούς δυναμικότητας, προβλέψεις και πραγματοποιηθείσες εισροές ή εκροές του συστήματος. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας εξασφαλίζει ότι όλες οι ως άνω πληροφορίες δημοσιοποιούνται. Ο βαθμός αναλυτικότητας των πληροφοριών δημοσιεύεται και ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που διαθέτει ο Διαχειριστής.» Παροχή στοιχείων στο Διαχειριστή 13. Παράρτημα ΈΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΈΝΤΥΠΟ ΙΙ 2.1 Έντυπο Ενδεικτικής/Αρχικής/Τε λικής Κατανομής Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Έκτακτη Αναθεώρηση Προγράμματος Ανάπτυξης & Κατάλογος Μικρών Έργων Άλλο ένα επιχείρημα για όσα υποστηρίζονται στο σχολιασμό των άλλων άρθρων σχετικά με την παροχή ωριαίων στοιχείων από το ΔΕΣΦΑ χωρίς η παροχή αυτή να θεωρείται επικουρική υπηρεσία είναι ότι οι Χρήστες τουλάχιστον σε 3μηνιαία βάση παρέχουν μέγιστες ωριαίες προβλέψεις ζήτησης για κάθε σημείο εισόδου/εξόδου για κάθε μέρα του τριμήνου. Είναι άτοπη η απαίτηση ικανοποιητικών τέτοιων προβλέψεων χωρίς να παρέχεται από το ΔΕΣΦΑ το αντίστοιχο ιστορικό ωριαίων καταναλώσεων. Προτείνουμε το Έντυπο Ενδεικτικής, Αρχικής και Τελικής κατανομής ποσοτήτων να προσαρμοστεί ώστε να δίνονται και ωριαία και ημερήσια στοιχεία. Επίσης να αποστέλλεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία να είναι επεξεργάσιμα (τόσο αυτά τα έντυπα όσο και όλα τα πρωτόκολλα που αποστέλλονται από το ΔΕΣΦΑ). Δεν περιγράφεται η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο ΔΕΣΦΑ αποφασίζει ποια μικρά έργα θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (είτε τακτικό είτε αναθεωρημένο έκτακτο) και ποια όχι. Συγκεκριμένα, ενώ στο 94 5 αναφέρεται ότι ο διαχειριστής μπορεί να προβεί στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των Μικρών Έργων και δεν περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης, χωρίς την προηγούμενη έκτακτη αναθεώρηση του Προγράμματος, εφόσον το Κρίνεται σκόπιμο να περιγραφούν οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία υλοποίησης μικρών έργων χωρίς ένταξή τους στο πρόγραμμα ανάπτυξης. 5

7 προϋπολογισθέν κόστος του συνόλου των Μικρών Έργων δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ( ), στους ορισμούς αναφέρεται ότι μικρό έργο είναι έργο ανάπτυξης, ενίσχυσης ή διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, ο προϋπολογισμός υλοποίησης του οποίου δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια [ ] ευρώ. Δεν περιγράφεται η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ο ΔΕΣΦΑ κρίνει ότι ένα έργο που εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών έργων μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Θα τηρείται χρονική προτεραιότητα και αν ναι ποια είναι η χρονική αφετηρία; Α Από όσα αναφέρονται στον Κώδικα προκύπτει ότι για την 95 Δ υλοποίηση μικρού έργου το οποίο δεν έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ προαπαιτούνται σωρευτικά τα ακόλουθα: Η υποβολή αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας Η έγκρισή της από το Διαχειριστή Η έγκριση μελέτης εκπόνησης του έργου Η υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης Η υπογραφή Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας Α Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μικρού έργου: 95 Δ Από τις προτεινόμενες διατάξεις του Κώδικα σχετικά με την υλοποίηση μικρού έργου προκύπτει ότι οι ελάχιστοι χρόνοι που απαιτούνται για την εξέλιξη της διαδικασίας είναι 1 μήνας για την υποβολή της αίτησης 1 μήνας από την υποβολή της αίτησης για να κρίνει ο ΔΕΣΦΑ αν το έργο εντάσσεται στα προγραμματισμένα ή μη 1 μήνας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος 4 μήνες για την αξιολόγηση της αίτησης από το Διαχειριστή Παρακαλούμε να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθεί αν ένας χρήστης ο οποίος συνδέεται ήδη με το ΔΕΣΦΑ με συμφωνία σύνδεσης ή σύμβαση δέσμευσης δυναμικότητας και επιθυμεί την περαιτέρω επέκταση του συστήματος ΕΣΦΑ με την υλοποίηση μικρού έργου μπορεί α) να τροποποιήσει υπάρχουσες συμφωνίες και β) να ακολουθήσει διαφορετική από την προβλεπόμενη στον Κώδικα διαδικασία. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση μικρού έργου ανέρχεται σε 12 μήνες. Κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένα έργα ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του χρήστη και έγκριση του Διαχειριστή να υλοποιούνται σε μικρότερο χρονικό διάστημα με τη διαδικασία του επείγοντος. 6

8 30 ημέρες μετά την αποδοχή της πρότασης 30 ημέρες πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης 15 ημέρες χρόνος κλήσης χρήστη Min 4 μήνες χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του έργου άλλως καταβάλλεται ποσοστό αποζημίωσης Β 9Α Δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία ο ΔΕΣΦΑ αποφασίζει για την ένταξη της αίτησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ Β 9Β περίπτ ωση iii) Β 9Γ Απόρριψη της αίτησης μελλοντικής δυναμικότητας Δ 1 και επόμεν α Διαδικασία και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας Αναφέρεται ότι ο ΔΕΣΦΑ μπορεί εναλλακτικά για λόγους οι οποίοι δεν προσδιορίζονται να αποφασίσει την ανάληψη της χρηματοδότησης του έργου από τον αιτούντα. Προβλέπεται ως λόγος απόρριψης η μη τεκμηρίωση της τεχνικής δυνατότητας του έργου και της οικονομικής αποτελεσματικής υλοποίησης του έργου. Ο λόγος αυτός δεν είναι επαρκώς ορισμένος να δοθούν συγκεκριμένες αιτιολογίες και παραδείγματα για την τεκμηρίωση του συγκεκριμένου λόγου απόρριψης της αίτησης από το ΔΕΣΦΑ. Στο άρθρο 95Ζ προβλέπεται ότι «εφόσον ο Διαχειριστής αποφασίσει τη διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε αυτή οι έχοντες υποβάλλει Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας η οποία αφορά σε μη Προγραμματισμένο Έργο κατά την περίπτωση α της παραγράφου 12 του άρθρου 95Α. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αιτούντος κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής απορρίπτει την αντίστοιχη Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας. Η απόφαση του Διαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ.» Προτείνεται να διαγραφεί η παραπάνω περίπτωση και να προστεθεί διαδικασία στην οποία να προβλέπεται ότι ο χρήστης ύστερα από αίτησή του μπορεί να ζητήσει την ανάληψη της χρηματοδότησης του έργου και ότι στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΣΦΑ μπορεί μόνο αιτιολογημένα να αρνηθεί το σχετικό αίτημα του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται ότι η μελέτη για την εκπόνηση του έργου, το κόστος του προϋπολογισμού αυτού ή και η τυχόν εκτέλεσή του μπορεί να πραγματοποιείται και από το χρήστη κατόπιν έγκρισης του ΔΕΣΦΑ. Προτείνεται η αντικατάσταση της παραγράφου ως εξής: «εφόσον ο Διαχειριστής αποφασίσει τη διεξαγωγή Ανοικτής Διαδικασίας υποχρεούνται μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή οι έχοντες υποβάλλει Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας η οποία αφορά σε μη Προγραμματισμένο Έργο κατά την περίπτωση α της παραγράφου 12 του άρθρου 95Α. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αιτούντος κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής απορρίπτει την αντίστοιχη Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας. Η απόφαση του Διαχειριστή περί απόρριψης της αίτησης κοινοποιείται στη ΡΑΕ.» Εναλλακτικά προτείνεται η προσθήκη εξαίρεσης για χρήστες οι 7

9 οποίοι προτίθενται να δεσμεύσουν μελλοντική δυναμικότητα σε μικρά έργα Δ 1 και επόμεν α Δ 1 και επόμεν α Διαδικασία και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας Διαδικασία και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας δέσμευσης μελλοντικής δυναμικότητας Περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος Στο άρθρο 95 ΣΤ προβλέπεται ότι μέσω της Ανοικτής Διαδικασίας διατίθεται προς δέσμευση και κατανέμεται στους ενδιαφερόμενους η νέα δυναμικότητα στην οποία αφορά το έργο (Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας) και ότι ο Διαχειριστής δύναται να προσφέρει τη Δυναμικότητα Ανοικτής Διαδικασίας μέσω επιμέρους μεριδίων (Μερίδιο Δυναμικότητας). Δεν είναι επαρκώς ορισμένες και σαφείς οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες υποχρεούται ο ΔΕΣΦΑ να προβεί σε ανοικτή διαδικασία δεν είναι καθόλου ορισμένος ο τρόπος κατανομής της νέας δυναμικότητας. Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα μοιράζονται τα μερίδια δυναμικότητας οι συμμετέχοντες; Κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας οι περιπτώσεις α) της Ανάπτυξη τουλάχιστον ενός νέου Σημείου Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ και β) της Αύξησης της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής υφιστάμενων Σημείων Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Να ληφθεί υπόψη ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου. Να γίνει διόρθωση της παραγράφου 1 ως εξής: «Στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα δημοσιεύονται κατ ελάχιστον τα σχετικά με το ΕΣΜΦΑ στοιχεία τα οποία καθορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού 715/2009/ΕΚ (EE L 211) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου (Κανονισμός 715/2009), και για όλα τα σχετικά σημεία, όπως ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό καθώς και της απόφασης της επιτροπής της 10 ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 715/2009. Η επικαιροποίηση των στοιχείων πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και κατ 715/2009 ελάχιστον σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται ανά κατηγορία στοιχείων στον Κανονισμό 715/2009.» 8

10 Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Φυσικού Αερίου στις Εταιρίες Παροχής Αερίου ΕΠΑ: Συμβατική Περίοδος: Συνολικές Ποσότητες Αερίου Παραδοθείσες σε ΕΠΑ Αρ. Μον Σημείο Εισόδου Vn (Nm3) GCV (kwh/nm 3 ) E (MJ) E (kwh) Παραδοθέν αέριο Κωδ Σημείο Παροχής Vn (Nm3) GCV (kwh/nm 3 ) E (MJ) E (kwh) Αέριο Μεταφοράς Συμβατικό Αέριο Εκπρόσωπος ΕΠΑ Εκπρόσωπος Χρήστη Μεταφοράς Εκπρόσωπος ΔΕΣΦΑ (ΔΕΠΑ) 9

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ Η εταιρεία μας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» εκτιμά ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντικατοπτρίζει με συνάφεια τις προβλέψεις τόσο του ΕΚ 994/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η 4 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 19 Άρθρο 1... 19 Ορισμοί... 19 Άρθρο 2...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270132050 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α.

Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. Επεξήγηση Λογαριασμού Φ.Α. 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ο λογαριασμός αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, που υπολογίζεται αναλογικά με την ενέργεια (kwh) που έχει καταναλωθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΚ715/2009 Εν πρώτοις, η εταιρία μας ΔΕΠΑ Α.Ε. εκτιμά την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 32/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ... 1 (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο-

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής:

«διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται ως εξής: Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά (η «διαδικασία εκχώρησης») θα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 184/2017 Τροποποίηση του άρθρου 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) (ΦΕΚ Β 3164/30.09.2016), ως ισχύει. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 4.1.3/3.1 ΚΑΙ 4.1.3/3.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14669 5 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1549 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 239/2017 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ: «Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α, Β ΙΙ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 03 Νοεμβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 3 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 10 Άρθρο 1... 10 Ορισµοί... 10 Άρθρο 2... 16 Σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 12/20.09.2017 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Χ X Αφαίρεση έργου Άλλο Eπικαιροποίηση λόγω ολοκλήρωσης έργων και με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία λόγω αποστολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΗ Α. Γενικές Παρατηρήσεις 1. Δεν προκύπτει, από το εν λόγω σχέδιο, η υποχρεωτική εμπλοκή του ΑΔΜΗΕ στην όλη διαδικασία ούτε και, από όσο γνωρίζουμε, η εμπλοκή του

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα