KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,"

Transcript

1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS PUBLICO e x a m in i s u b j ic iu n t M A S. GUST. W I L H. G U ^ ^ L I U S,. ء ΑΜΑΝ. I ii T. BRAIO. DOCENS An BIBLIOTH. ACAD.. اء ) اد! هها ءاءلد<[ STIF ET GUSTAVUS MAGNUS HELLEDAJI ٧» FEG. SVDERMANNO-KBRICrr, IN AUD. GUSTAV. DIE XII JUNII MDCCCXXI. H. A. M. s. UPSALIJE EXCUDEBANT RE G. ACAD. TYPOGRAPHI.

2 اسر د. ٠.. ٦ TROMAN KONUNGENS HOFRATTSRADET V.iLRORNE H e r r CARL TÖRNEBLA SAMT V Ä L B O R N A SOPH. CHARL. ToRNEBLAD med Innerlig vördnad och tacksamhet tillegnadt af G. M. H e l l i d a j i.

3 AUSCULTANTERT I KONGL. MAJ:TS o c محا :ءأ 1!أأ זז SVEA HOFRATT våt.bohne EMANUEL AUG. AF GEIJERSSTAM سه STUDERANDEN VID UPS A LA KONGL. ACADEMIE VÄLBORNE CLAES ERIC AF GEIJERSSTAM مءء 1 آ 0 0 «KONUNGENS TROTJENARE, CORXETTEif VID LIFREGEMKNTETS BRIGADENS I-IUSAR CORPS v ä l b o r n e H e h e CARL GUST. AF GEIJERSSTAM he^ar vanskapen dessa blad ٠٠ M. HeLLED A J*

4 NKKFRU ء H oga d l a Fi-iEDil. HELLEDAJI loiljwischau Den Huldas ء 1 Moder sn iydig Soj M a g n u s.

5 v ^ u u r n ante tresannos, specimen Academicum Geographia ء 1 إصجةاآل ceplrori ^ urus, ا أ(ء Gor spe$unt, hucusque in variis Europae Kiblio. ء thecis delitescentem, e Godice manuscripto dendum, versione el notis illustrandum sumsissena, miniane sperare poteram, meant in lroc ^ opusculo adornando uperarn tam cito felicioribus alius canalibus superfluam fore. Haud ٢٠^ ٢ Eip. um Gelel). apud fa tu$ post certior هءادا ءت sietrses Professorem Er Aug. Guil. spohn duo ej.tsde n Blernnrid Opuscula geagrapltica eodemque tempore integra edidisse e Cod. Ms. Parisiensi ١ sibique insuper proposuisse postea torpori Geographorutn ceterum minorum, quod, socio laboris cooptato Celeb. Er i ede manu, e- dere cmpit, inserere et variis animadversionihus illustrare, Nicephoro sic nafto editorem ٤٤ interpretem doörinac copia ه amplissimo eritico apparatu optime instru^un, meam qualem cumque operam, illo relido aliis dicare decrevi. Eostea vero fafturn est يا Codex Benzelianus E/incopensii, varia Astronomica 8c Geographica opuscula comprehendens, mihi. Bibliothecam إلزال ا 3 I/mcopensem, favente amico litterarii thesauri custode, perscrutanti occurreret, quem paullulum examinatum dignum, qui publice re. censeatur, judicavi, dmpri.mi* Canonem longi. مءم. أل 0 ها ي لل in رإ ء.آلأغ 01 أم ٤٤ latitudinis ةآ عاآلداء

6 poris G eographorura v e te ru m m in o ru m forno. I I I. d u d u m e d itu m, cu m hac editione con pa* ra tu m, m agna p lu rib u s in locis diversitate oh. $ervata, publici juris facere ا دامه m e c o n stitu i, ai quid inde l rcis acce l:t cm pt editioni Spohn i a n», aut si q u o d am m o d o alias usrti Critico, r u m in s e.v ir e no sit. I n t e g r u m h u n c C anonem jam tilti B- 1 j. typis e x scrip tu m tra d im u s, ها ههزأ ه variis q u i- h rs latn le g io n ib u s a ;l Kccvcvicv ٣ ٠ μ ή κ ο υ ς HCtf π λ ά τ ο υ ς τ ω ν ε π ίσ η μ ω ν π ό λ ε ω ν ן ab Is m. B ullial- do p rim u m e d itu m, d e in d e ٢١ laudato oper ٠ repetitum, excerptis ex eodem co. dice B enzeliano. Q u am v is apud a n im u m con- stifui cetera, qure continet Codex noster opti scula in posterunt r e c e n s e r e t am pliore^n e o r u m expositionem typis co tn m en d are, necessariurn ta- m en d uxi qusedam ad *tatem, in d o le m, ه pre. tium corlicis sestim andum pertinentia in prtesen. ti priecipere. Scriptus est fo rm a, ut d icitu r, quarta, char- ta bom bycina, sat eleg an tib u s characteribus, seri. p tu r e tam en com pendiis, in te rd u m explicatu dif- ficilioribus, scatens, S itu, p u lv ere, tin earu m 8c aq u aru m injuria ita corrosus e st, آء ءئ vel ١٠^ v issim e tetiget-is, m inuta fragreina disso lv an tu r, H 2ec q u 'q u e p rohibent q u o m in u s e x a m e n illiu a diileratur. ie/tatem certo d efinire h a u d بما ا أال ل v a l e m u s sed si ٨٢١Iris d e ea ju d icare l i c u e r i ^ ethi ءسهق سمهإل ta n tu m codices وةءثت لء أه له β*

7 i vocatis e x c i r صالثا أءس ٨ usurpavimus, culis piis quas ٢١ Palacograpbia Graeca visuntur, nou Sec. اءو صءاء contendere, hddtanms صاا آلسم! ه X IV. referendum esse ideoque ١١١١٠١^ ٢ recentio. ه- inter ٩١١ أسسمر(صا اء ا ' آإلمءة rem opusculis huc perlinent, alio ءال]إ e era, exhibet, د ل Ineo fusius explicare conahinrur. Eigatura per. gamena e s f, ea forma, qua pleriqueve ustior«elui Hispanici compagi occurrunt. A tergo ٨ ءأء^ greco. ]egunt.ur verba: Almauach bliotheca locupletissima JRever. quondam Arcbiepiscopi Erici J5errzelii, de quocumque litterarum genere i c praecipue de litteratura grasca a p u d meritissimi, olim servatus, port mortem» ٨ ٢١ ejus cum magna copia optimorum librorum E>ibl oth ecam Eincopensem migravit, dlli ٢٠- ro, ut videtur, ١٢١ possessionem cessit«quum apud exteros studiorum caussa moraretur. Eauca tantum adjicienda videntur de dua* bus hisce opusculis Gcographicis. Canon ille Ptolemaei multis in locis, si^e nomina sive ١٢١٠. gitudinis httitudinisve gradus spectaveris, abhorret ab editione Hudsoniana, Nonnumquam nomina addit Hudsono desiderata, neque ٢٥^ ٢ omisit ٩٧» apud Hudsonum leguntur. hfuiusque rei exempla scrutanti obvenient; apud nos ) أإلءا quoqu«in notulis citata habes. Nomina rum plurima, utpote alio atramento scripta, Hud desiderantur ex Qua prorsus evanuerunt. sono supplevimus, uncinis comprehensa. Jncipit verso d e sin it f. 162 ءو ٠ ءء 8 0 ةءء C odicis من 1 هء

8 poris أآ ا أه ل 'الل ob. servata, publici وأ^عا ز facere apud /ne constitui, si quid inde أ الال» accedat cmptse editioni Spoh«, niana aut si quodammodo alias usui Critico» Geographorum veterum minorum tnmo. X I I, dudu/n ediium, cum hac editione compa* ratum, magna pluiibus in locis. -TUM» i n» e. - 'v i r e p o s s i t. مر 1 Integrum hunc Canonem jam tihi B qui- v ri s ه حةزله tradimus, exscriptum ها ^ وم يوه μ'ήκΰυς ٣٠^ buadain legionibus ad Kixvcvicv Bullini- ab I8m. ן των επίσημω ν πόλεων ٨٠٤٢٠٧ do primum editum, deimle '/٢١ laudato opere Hudsoniano repetitum ٠ excerptis ex eodern codice Benzeliano. Quamvis apud animum con- مألم 0 gtitui cetera, quas contine Codex noster scula in ال/آاآءأم recenseret ampliorem eoruxr* expositionem typis commendare, necessarium tamen duxi quspdaxn ad *tatern, indolem, ه pre«tium coxlicis sesti/nandurn p^rtinerxtia in prtssen» ti prsecipere, criptus est forma, ut dicitur, quarta, chat> ta bombycina, sat elegantibus characteribus, seri, prurse tamen compendiis, interdum explicatu dif- ت&, pulvere, tinearum الءإة scatens. c lior bus, aquarum injuria ita corrosus est, ut si vel levissime tetigeris, minuta Agmina dissolvantur, n ec quoque prohibent quon inus examen illius diutius differatur. ^ tat m certo deftnire haud valemus sed si nobis de هء judicare licueric. etsi paucissimos tantum codices Mss ecos G1 ٠ ٠

9 culis uiurpavimus, in subsidium vocatis exempiis quas ٢١ Palseographia Gr a visuntur, non admodum dubitamus contendere, ۴١٢٣ ad Sec. ^ ^ ١٢٠ refötendurn esse ideoque آ اآالحم recentio. ه- rem opusculis Georgii Chrvsocorca?, quas inter pertinent, alio الال qua? exbibet. Celera, ها'ل loco lusiu» explicare conabimur. Jugatura per. amena est, ea ^orma, qua plerique veumiores libri Hispanici compagi occurrunt. A tergo leguntur verba: Almanach و repo* Iu Hi. Idiotheca locupletissima Rever. quondam Archiepiycopi Rrici Benzelii- de quocumque litterarum genere i c praecipue de litteratura grteca a p u d nos meritissimi, olim servatus, por mortem ejus cum magna copia optimorum librorum in Ilibliothepam Idncopensem migravit. Illi ٧ ٠ - ro, ut videtur, in possessionem cessit» quum apud e p eros studio^urp pa^ssa moraretur. Pauca tantum adjicienda vitientur d dua- 11 bus ١٢١s e opusculis Geograpliicis. Canon Ptolem^i multis in locis, sive nomina sive longitudinis batitudiuisve gradus spectaveris, abhotret ab editione Hudsoniana. Nonnumquam nomina addit Hudsono desiderata, neque raro مءالإاآ 1 leguntur. omisit qu» apud Hudsonum que rei exempla scrutanti obvenient; apud nos quoque in notulis citata habes. Nomina regioiium plurima, utpote alio atramento scripta, prorsus evanuerunt. Quae desiderantur ex Hudgorio supplevimus, uncinis mprel) n >a. lucipi verso. Sc desinit f. 162 مء ג 0 هجء ٠8 Codicis من 1 الء

10 ؤ,ء Fölio 1, vérsn interrupta est series locorum ila tamen ut ٨١١. 16f verso ءا آء دو omissa ٢..deat, }Uarnvis pilira omnino negleitasint. Mal ta vero e(iatn ةأا لي ه ا sunt,. qu e apud Hudso Sc ex num أ أي وص desiderantur٠ -opere co.snm 0 graphico Ptnlernssi péiira videntur Scriptus est duabus columnis اءأ singulis paginis ^Iterrrm öpuscufum, Cinoniou scilicet supra citatum, ia. legitur una tantum pagina, tri ها ء ا( مت ) ؤو مال 0 ء rs vere columnis, nominibus regiorrurn, quse h habet Hudsonus, hic omnino exclusis, ع ' s ٠ ^/. م إ Ob defeåum typorum apud nos ء> و= ' ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

11 Vanse Τ;θΛίοηβ : ad opusculum KΟίνων μήκους r s ficcf π λ ά τ ο υ ς. σημων) πόλεω ν ااهتعراءأأ 7 اء ) ١. - I7r e Codiee Liacop, BenzH. comparato U n editioni Hudsoniana. ١ ءم 7 «س π ό λ ε ι ς μ-ηγ.ος j }. 4 σ α ν τ ζ ο ί μ α ^ 5 σ φ ο ίλνη ξΐο ί هء ^ ة ٣ ٧ أء ء A y ة 7 μ ΰ ξεο ίς λ γ J o. μ υξϋοον 1 3 ccistc&v مبج. σενοορίμ ا 4 α 16. σ κ # λ 17. μουςαοολού 2 0. μ ο υ λ τ ο ί τ 2 1. ποογ^μοονα ν η μ ΐσ κ η μ ιχκκοϊν )'σ $ ζ!π ء 7 ه خ<تحء* φ ύ ^ ο ίτ مه ο ο ν τ ιμ Μ Τ ئ ا ٧ 3 5 A<? $. ξοί'κμά μ π α ξ Ύ ο ίο ό μ م 4 امء«ءو أ 4 ö it w l ءة 4 τ υ ξ η ν η مو 4 «

12 'MfWL ح* μ α σ ζ λ ρ ءه 4.ل ءة CVCKTIV 50. σΐξκζίν acv^ciplv.ا 5 VChVTCtHToé مه 5 V ξα σ μ ά ν مر 5 مم اءهء.ة 5 μκού? 56. ١. post اءله 0 ا/محي. 8 5 ffixocav مو 5 هءمءءؤث.60 آطء ا Οίμίνού (rccpiciv. * ء σόξ, νισα,ξττχν ך κο ν. T^ctyailoi χ ο ς τ χ ά τ V ٩٠٠ جء يمحامسمىة. قثا رء 7 7 τ σ«κ/λ.78 * و 80. (Τΰίμαξγ.άν φονςνοίσοί. t. ه τ ζ α τ ζ ι. 8 λγ ءم λ Λ λ ε م 4 ة 8 5 ν τεπ ί? ممح%اءمم ' أء'ءهبم ٣ ٠ ةغا ه%

13 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΉΜΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ε COCCE L1NCOPEN3I CENZELIANO. 7Γυ λειε β π υ ϊίμ α (ΕΤΡΩΙΙΗΣ) Θ ύλί] νήσος (ΙΟΤΕΕΡΝίΛΣ ΝΤί)ΣΟΤ ΒΡΕ- ΤΑΝΙΛΣ δοίίβϊοί Leve^Viff π ό λις (Λ Λ Ο Γ Ι,βΝ Ο Σ ΝΗΣΟΤ ΒΡΕ- 'ΓΑΝΙΑΣ πτερω τόν ~ξ0ίτόπε ον XCCTCVgCCKTCWOV ΐβόραχον λβό'όνιον όουμνού ννσος cvratis νήσος. (ΙΣΠ ΑΝΙΑΣ Λ Ο Ι)ΣΙΤΑ ΝΙΑΣ νήσος محي ءثب 7 uvycv^oc ημεριτα ΐίΟίΐσοόρειχه ءءعح 1 (ΙΣΠ ΑΝΙΑΣ ΒΑ1ΤΙΚΗΣ) ΐσ π α λ ιε (ΤΑΡΜΚΩΝΠΣ7ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ; αςουρίκοι α υ γό υ ^ χ ΚΜξ'χν!$ων ΥίΧ τοίξχκούυ χλο ννΐα κχισοίξεΐα α ν γο ν?» TÄctrc ك تآءم / ٨ ٤٧ ' ور ءاممحء ٠٠; ي ζ ζ κ κ κ Λ κ y ور ءم م' 7 م ومر آم آ ي هم ء ه غ ءز» ء ء ر 1 νζ s" r/ ء 7? مλ 7 ء Λ9 7 "ء < λ // م b ء λ ζ * " y ΰ y λ η ٤ ء و م ئ.ح همم 7 ٢٧ م ; ءم اء سر < ر

14 με^ό λα χο ς βουςά'-γαλίζ (ΛΟΪΓΔΟΤΝΗΣΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ) األءإلكجل*عمآلاكع KovyScvxcs ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ( ( ע هκ صمءזء ٩ 7 é'οξον.ϊξτονον )ΝΑΡΒΩΝΗΣίΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ( ر إ μ χ σ σ χ λ ι ο ί ί - 710hiS ειρηνική ر ναξζων ءء ا اء/رأم α ξ έλ χ το ς χεμχίνσον (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) α μ ε ιν ια ί مح مءهس εζονξοβιχον νν.άχΰκ 1Ύ!σοε ΓΡΕΤΙΑΣ και ΟΤΙΝΔΕΛΙΚΙΙΣ) QqiyxxTicv ) 2 ίονν^ελΐχχ ءء دأء 7 ءء ('ΝΩΡΙΚΟΤ) Χξελοίτγ] icväicv χξχικον./ (ΠΑΝΏΝΙΑΣ ΓΓΙΣ ΑΝΩ) TcvTcCcvicv 7rc7rcév0)l σ κ χ ξ ζ χ χ τ ΐχ γμούχειοί 7 ΐό λ ί ν.χξνουντοε 'دم S ' ٢ y ι ζ \1Υ ٢ y y ' y آم Yjy y μ ε 7 n. / 7 ا yjz) ς Ky هم/ "'יל ٢٩ s " 7 سم 7 سم μ ε ' γ.ό' ءم 'دم ء KCA ι) ثوآ 1 orbes tam ctlfbres apud Hudson desiderantur. 0'jivSeXtMit. ) icfibt' د م ر 7 ثم ء χ β م / // ء عم'ا كم A ot هم ء اء كم/ همما ٢٩ و حم ألا ٢٠٤ S Γ λ μ ٢ ء ء ح Ks ٢٤٠ ٢ ٩ ء مم. ٨ محم ءم ' 7 λ ٢ λ ύ ף ٢ λ ءنم هم ثمم'ا

15 ΚΛΤίΖ; ΤΗΣ ءحالءهس'ا) σβρζίτιον KtåxAcc صءإلؤم συξμιον χίλλτριασ, ΛΙΒΟΤΡΝΙΑΣ, ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ) مح '- ثمحا σοίλω ιαι Ρ- إلةل V. اتحهم?م να ξζχν é7tlfj0tvqos σχχζό'χνιζ vyjaos (ΙΤΑ Λ ΙΑ Σ ) \l'/.ci)cc TocqctKivou \ed710a1s ϊουαιον ام 7 أم rc&goc? β ^ ε ν τ ύ α ο ν u y e x v μ χ 7 لثم 7 يم م ' ء 7 ثم 7 μ β S ءيم 7 ٢ ء ٤ / μβ ς ο ٣ 7 7 ءامممح ؤ 7 /كاهم ء ثم يم يم ع يم يم نم 7 7 ءءم د 7 ثم An م λθ ثمم ت ء 7 مر ص أ ءيم ءءم ' 7 ءوم «م ' آ كم ء ي y 7 7 S 7 ا مح/ا ءءنم 7 كم ثم 7 ثم م 7 S ءيم ٣ «'ة نمك ج وثم ءءثم م 7 ء / λ 'λ7 y A y Α ς ٣٠ ٨ λ7 ء م أءهء أ'ءراهءءآؤ cckvayjx 3) «لهو م كها سمقمءااءم %QK1V T0 ΤζΙσσοί أأراآسم ر س?ص ά λ εςεκ ζ TicAtS μαξηχνη mendose رو ) ΝΗΣΟΤ, *< Λ7ί λ اء λ «م λ,» 7 μ 1 6 '' ΗΎ

16 ΣΑΡΔ(ΟΤΣ ΝΗΣΟΤ) σοκν.οι π υ ξγο ε Χιβυσσωνος 7 ουξουκκιε νεού Χη Ms. Jacuna, ubi forte 'Σιν.εΚίΜε νήσου fuit. πούπουλού π ό λις (ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΝΗΣΟΥ) λ ιλυζοοιον συξαχουσούΐ μεσηνη χ,εντουξίπποο ء' λί 7 λό' y ' Κ γ ٨» λ ε 7 Kr] s " y ٨٤ s y ٨ ^ Λ I y ءم ٨. لا י y ٨ ٤ ء و * κθ ς" ء ٨٨ ٨ ٤ λί ث ٨٤ ٨ ٤ ما 7 ע 9 ألم ' vt! ء V وم ٠٤ 7' " ء 7 ك ' 7 ٢٤ Ύ ةى ٢ ٤ ' Ί ' ء 7 م ' 7 ٢٨ r 7 م ء ٢٤ 7 ٢ ٤ ;هم μ ε ءم ث Κ ' 7 ٢ ص rf م S تم ء ٣٨ ءم ام م ء *لا 7 ءء هء ποονοςμοε K0CT06VYJ ΣΑΡΜΑΤΙΑΣ ΤΡΙΣ ΕΝ ΕΤΡ^ΝΙΙ ألءثءم رغالمءءج ναουχξον cxclcc η κομ βοςυσ$μυ\ς ΧΕΡΡ)ΟΝΝΗΣΟΤ ءس 1 ءمم ءه/ءمهممءق nccvnxccrtcuoi (ΙΑΖΎΓ^ΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ /3 όςμανον γιχςκού η 7{0μ πεξΐσσοί ΔΑΚΙΑΣ ccckxlvott ζοίξμιζε^/ε^ουσα ١ (Μ ΤΣΙΑΣ ΤΙΙΣ ΑΝΩ) ءمي ء«اسمو σκουποι (ΜΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ) ء كمءكألءمح 7

17 يم ٠١ ز ΤξιζχΧούν كم«ءآل كمامه 7 هءغراءثء πευκν] νήσος αίνος 0ί7Γολ.Α0ύνιο6ς (ΘΡΑΚΗΣ) βνζαόντιον 7TV(J1\ 0S ااممحا» πεξ] νικότϊΰλις ή \1Ά0710λις ملغك أتثر νεσσοο] λυαμα^ι'α φιλι7ί 7[0ΰ7ΐ0Χις «V ا vy vy / "ء ص أ' με تءمحم ءءم ءمم ٢ ٧ ص 7 عم ٣٠٠ "ء م م ك * V ص 7 ' في ro\is afyi0tvcv7 Τξ0ίϊανου7ΐ0Κις άποκχούνιοο (Λ-yy^lcchos ءمءغا 'فيا قه (ΜΑΚΕΔ)ΟΝΙΑΣ لم,/وءهرغمألم ; & &σ0ύϊ\0νΐ'αη ά μ φ ιπ ο λ ις ιϊξάγ.λ,εΐΰύ هم 7 كءأءء ττελκοο λοίξισσοο φ1λ17τ7ΐ0ΰ7ΐ0λ1ί γ.ασοίν&ρειη Olås ري 7rvrJ'v06 Re te apud Hu&onum r ره ة آ ء إ ءم وعم 'في S ءءمحم ٢٧ λθ ٣٠٠ ٢٧ ٢ ;و مد ٣٠ 7 ' ٧ ' ٧ يف' ء 'م وث م ء م/ و ءءيم وم / y ء V ء ٢ rr r أريم مح ء م/ ء ويم ٢ / ١١ ما V S O 1ζ ص > S /م ء و أ Λ0 ءيم ملهو>ا ad ef. ^

18 ءءمم ٢٠ ٢ ٠ ٢٠ Λ μ ε ٢٠ ٢٠ y*> y. ν λ "ء ٨٤ ٨١١ ό ٣ ك 'ء ٨٤ " بمم ح ٨ ٤ r λ ε ό' ٨ ٤ ٨ ٤ 7 7 أثم ةم ' ٨ λβ ج م/خ كهكق ا ءز 5 κϊήμνοε ( ρχμοθξοίχτ] νήσος ج. "ء Βοί'σοε νήσος 5) V0 كم ر 5 Τίξοικόνησοε ء ا (ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΤ) έλ εύ ε هم ا ς " ض ' «v3 y 1G' "ء V كم بمء (ΗΠΕΙΡΟΤ) v1v.c7rckiff Ύ م &ζξ0ίυ.ί& ٢١١ ννίσοε ءمماا ءما ءص μ ε y χεφχληνΐοο νήσος ٢٤ "ء κασιόπη μ ε t ' 7τολΚωνΙοοءء, μ ε ίζ ' &($ξ1χνού7τολ( ς μ ε 7 AXAIAS β α ιντίοιι ν ζ اءهحا ر 0 ممءم 7 محم ν ζ y 0cBv!vat ν μεσ σ ψ η ص ت ο$λφο) V.ΚΰξίνΒοε 6) \ct 8 ' رغ véysoc '$<'ς وم yauttäjcrci ء وم رغ كه 7 ممح 7 ءما ز 6 اسم' ءمهمءيا مخ ص ٨١١ "ء άμφικοχι-αον ٢١١ ءءءآل> مح ς 'Ί ζ محا 'ي S. Thraciam له. ref مءفيل أء. Cod )و ه مم nomen post ا.هزال Ad Peloponnesum referas زه ءم ا ءإمسومتم y 5 secundum Cod«Hudsonii inseras,.

19 710ιτς Χί CiKVCuV )ΕΤΒΟΙΛ.Σ ΚΗΣΟΤ( αλκ ί% xo cgvsof )ΚΡΗΤΗΣ ΚΗΣΟΤ(" y c q r v s KVCύσσοί?CVCCTO Ιβξοί ومح / '7 كاء λ ١ λء هء آ 'ال جء 'y A وم ا vy ء Λ>7 // ς" S ٨٩ ٠٧ ال مم ' Adمحم ر Λ vi 7 ا ا ه 6 ا 7 Ag Λ,د ء ا ك Ag ا /م ١ ' *' A Ad' أ ى y ء ا λ ί ٤ أ جا y ءإل ٨ أ με 7 ء ء Af 'ال Ag '7 Ag ؤص Ay م '" s<. y 1 ء ؤ Λ- Ay م ء a κβ 7' A ء ءا 'ال ac ال ء // ك أورA م,, ء κγ 'ال ^ λ أ م 7 ءهااأتل 7 μ η λο ς νίΐσος οϋλοε wcrcs ءءه ( 7 A n ci ممءأث'ا ςξΰφοίάεε - ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ ΤΪΓΓΙΤΑ )NHS Ttyyrcw olv T i ^ y t i. V وةا ماأ ص ءشء Α ' 0ί κολανίού ο ύ $ λ ο ΰ β ο λ ις ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ( YOt^TlSotj ουλού Y.<x1(T0cq 1cx.XY1( Γ<%λλΐν<Χί) C7r7rt00vcci0v ζ α γ ά ζ ο ίξ ε T0vq ci)nc7:tt0s 7iQ%TC fj.ccyos 8 ( viriose pro ryvif ا ء ء «ي/«ح &ϊ χ\ زج ) 7. 3pud ثوتاإل, Huds. iterum l' ic occuf*

20 {ΑΦΒίΚΗΣ) αλού ٨٠ تم λ ξ λ γ كام ٨ λα ς" λ.ξ ٨٤ ic λα μ ζ λα ν.ε ء γ λ α ٨ «٨ كمم λ γ λα λα 'ة λα λ.ζ ت λ i/ ء λ α. λ α ד ٨ ٨٩ c å λα أرءء/ أل 7 & ΧΧξχηά'ών μ εγ ά λ η αόξονμητος λ ε π τ ά μ εγ ά λ η ν.'ΐζτοί ιουλία σΐχα βοΰλλού cvåjiva Βυοοζοΐ?νήσο غ ا لم ν.έΰνΐ'οί yv.<t0s كءءآأ ا μ.ε λ ι τ η KTi^MAiKHS ΠΕΜΤΑΠΟ) - دتة كنءح βεςςονίχη μξσινοη π π ο λ εμ α ά απολλώ νια /.υξηνη τ ευχείξα ν'αϊγτπτοτ ΟΛΗΣ) %εξξό\ ησζς μ ε γ ά λ η 7rCC{CClTCCViQV كتور ' ه اν.ά ءمثمءها ممغء 7 ء πηλοΰσιον μ ε μ φ ι ε πτολεμχίε 'ξμείον (JUS παλιέ μεγάλη λ α م ء ٣٤ μη γ λ α و. د ιζ ' λα إ λα V ٨٠ μη λα \ ζ λ α νς λα ة 7 poi ς 'γ ' Sy ء ء ' ςγ ءءؤ ٢٤٢٠ reftius san in n stro ecdice abest.

21 CVY:\'Y] أث. ءء 'ادءعمممح car-ις μ ε γ ά λ η μ ν ο η ξ μ ο ς βεξνΐ'/.η Κ<χ.τ0ίζ α $ μ ο ) ιεξ<χ σ υ ν.α μ ιν ο ς ά φ ρ ο β ίτη ς νήσος أرا/ امحما ة α \τιω ς οξυζιλοί ποϊ'ΰς εξμο'όπολις μ ε γ ά λ η 0CVTCV و) (ΚΟΛΧΙΔΟΣ) ν.ζξιάς اءمم 7 νεοΐπολις φ ά σ ις π ό λ ις (!ΒΗ?ΙΑΣ) ο ζ>ταν/σσ» αξμοίχ,τιχα (ΑΛΒΑΝΙΑΣ) γ ο ίξ γ α ς ο ί م'ل.) هء.ρ α λβοίνο ί οσι'λ'λοί, τ ε λ ΐ-β χ τ τ ίλ ις K7 κ γ s γ >ιη γ ور ئ ء με ς"γ' μ $ descriptore per osci^m و Hic mendum gr3ve زو tiam commissum, وأاهل ه Africa ioca emittens in Λ transgreditur non interrupta scriptura. Sed Jocus صة ء vacuus, ubi insctiptura وللنظءا 0 ء fui nomen, plane deesc.

22 ٣ (ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΜΕΓΑ.\ΗΣ_) ههتءم 7 α ζ τα ζ ά τ 0 ί Β ε σ π ίχ ϊ ά ξ τ χ μ ό ν χ τ α κ ο λ χ 'ϊ (KTITFOT ΝΗΣΟΙ) Τϊάφος νέα αμίχβονς σ α λ α μ.ς ΤξίμνΒοΰς αφξο^ίσιον ανεμοξ'ΐον (ΣΤ1ΜΑΣ) k a : ΦΟΙΝΙΚΗΣ λοίοΰΐκείμ τυξοε νήσος ممما ء πόλις Οίξχόος rtjaos H&f π ίλ ιε uvt-icy/ict ίεροίττολις α π α μ ε ια εμεσσοί 7χχλμ ΰξα γ,λιουπολις ΚΜ σοίξεΐχ 7rotvlct كءيء أةعءءمءعمح β Υ]ξυτ0ς Τ ξίπ ο λ ιε αξκού σελεύκεια 7Τ1Εξ10ύ οαμοσατα cy CY] زه ٥٧ ءءه ٤ y مح ء ٤ ر ٤٩ كا آل y ' ٤٤ ٤ ٩ ٤^ وة CCC μοί7 7!μ β y y / 7 أرام i s " λ ε λ ε 'ء λ ε Λ y ' ιζ A7 f / ء λ λ ε Ä y ة ٨ λ ε Λ / ٠ λ λ Λγ λγ Λ7 λ7 $λ $λ λ ξ "٦ د' ء هءه ٤٤ ج &! رف ζ Ί 'ء إ S λ ζ ε y y y y y'

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM.

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. ccclr LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. [pp. 425, 426. TEWATERI AUCTARIUM VOCUM PAUCARUM, RECTE AUT SECUS PRO iegyptiacis HABITARUM. NEMO facile erit, ut spero et confido, qui non magno- 'Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum

NO. VI. VOL. I. 4 L. k antiquorum carminum memoria custodirent, ut velocissimum ΑΔ [p. 121y] ΑΔ 1263 fuit, quam fabri aut figuli, quam medici aut harioli* v. Od. P. 383. sqq. Hesiod. Έργ. 25. Hymn, in Apoll. 165» sqq. etc.; honorem autem publice privatimque habuit longe maximum. Sive

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT

SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT SERMO GRAECUS QUO SENATUS POPÜLUSQUE ROMANUS MAGISTRATÜSQTJE POPÜLT ROMANI USQUE AD TIBERII CAESAEIS AETATEM IN SCEIPTIS PÜBLICIS ÜSI SUNT EXAMINATÜR. COMMENTATIO PHILOLOGICA DE SENTENTIA AMPLISSIMI PHILOSOPHORUM

Διαβάστε περισσότερα

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.]

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] Bud. _ ex. Aristot., ' dici. Ιπί τον τελέως. σπουδαίου, '... de A Jacobs. Γ> j c Anim. I too 188. Unix Heyn. ττιιντη Horn._5, SS 485. rmmstj Κ. W; 3on a( j Eo/ qui est absolutae

Διαβάστε περισσότερα

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.

755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 755. ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. όξννομένου. είσι δέ οι μεν 'Ανεψιοί ', τών αδελφών Α Έπικηρύξαι καϊ Έπικηρυκεύσασθαι διαφέρει. Έπικη. 7 παίδες, καθά και ημείς έκδεχόμεθα' Έξανεψιοϊ δέ, οί ρυξαι μέν

Διαβάστε περισσότερα

M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG.

M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG. DECIMA ILIADIS [IO illeric^l R H APSODIA, 7/ eixjece ET SvETHICE. QdAM, VENIA AJIPL. FACULT. PHILOS, UPSALIENS. P R ie S I D E M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG. P. P. JON. W

Διαβάστε περισσότερα

[* " ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309 " Schw. Mss.]

[*  ΠΕΜΦΗΡΙΔΕΣ, Pisciculi nescio qui, memo-i rati Numenio ap. Athen. 309  Schw. Mss.] 7443 ΠΕ\Ϊ [Τ. nr. pp. 208 210.] ΠΕλΙ 7444 mus, Greg. Naz. Stelit. 2. de funere Gohstantii, cui A obviam effusa civitas eum ad tumulum usque deduxit pompatice, Μέροε γίνεται καί αίτια έκείνψ τής πρ. τιμής.

Διαβάστε περισσότερα

s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, P. I. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS.

s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, P. I. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS. QJU A M VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS. PUBLrCE VENTILANDAM DEFERUNT s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. E T. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, f. % IN AUDIT. GUST. DIE XV JU N

Διαβάστε περισσότερα

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa ( 7043 ΟΣΤ [Τ. II. pp. 1524 1526.] ΟΣΤ 7044 autem, cujusmodi haec όστρακα fuerint, figulinane an A Lucian. 2, 330. Thom. M. 526. Moer. 226. et n. ostreoruni. Sed et ea testa, qua ova integuntur, * Όστρακόεις,

Διαβάστε περισσότερα

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 accipere pro Clandestine recessu. ["Λάθρα, Cattier. Α πάνταε έλάνθανε δάκρυα λείβων, II. Χ (277 ) *Άψδ' Gazoph. Diod. S. 1, 234. ad Eur. Dan. 2S. Αάθρη, 'Αχιλήϊ

Διαβάστε περισσότερα

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum." [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.]

«< Γείθρον, Hesycbio ένδυμα, Indumentum. [Vid e etiam fem. ap. Hes. reperitur. Ετ Γείσο* ap. Suid. in Γείσον.] 3885 ra Epp 8 3- -810-3 γει 28»6 " ruptum est, έκπίεαμα appellatur. Sic dicitur άτ» oroni, quod* suggrundarum in modum propendet. Α ' ros έγγύι, Prope, quod os fractum ad subjectam Sic iu galea γείσον

Διαβάστε περισσότερα

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI.

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI. OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA S a C ET SVETHICE. Q TTA M, 'VENIA A M Pl. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR SIDE M a c. J O H A N N E T R A N É R, L U T E R. HUMAN. ADJ. ET PROFESS. REG. P. P. CAROLUS AUG.

Διαβάστε περισσότερα

P. V, SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA ERICUS ANDREAS WALLBERG VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. O p. x l i x

P. V, SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA ERICUS ANDREAS WALLBERG VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. O p. x l i x SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. PRiSIDE UTTER. HUMA». ADI. ET PROFESS. REG,. P. ERICUS ANDREAS WALLBERG 3TIP. REG. GOTHOJJ1JRGKNSIS, P. V, O p. x l i x IN AUDIT.

Διαβάστε περισσότερα

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Λατινικά Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΙΚΗ ΧΡΥΣΙΔΟΥ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr PISAURUM Brenno duce Galli, apud Alliam

Διαβάστε περισσότερα

Mânăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai şi legăturile ei cu Ţările Române

Mânăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai şi legăturile ei cu Ţările Române Adrian Marinescu Mânăstirea Sf. Ecaterina de la Muntele Sinai şi legăturile ei cu Ţările Române Perspectivă istorico-patristică Bucureşti, 2009 Viziunea grafică şi coperta: Alexandru MIHĂILĂ Tehnoredactare:

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE

SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE SCHEDA ANAGRAFICA SU PLATONE 1. Apul. Plat. I 1,1s. 1. Platoni habitudo corporis cognomentum dedit; namque Aristocles prius est nominatus. ei Ariston fuisse pater dictus est; ceterum Perictione, Glauci

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΪΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 14ου ΑΙΩΝΑ Ή Πελοπόννησος στα τέλη του Μου αιώνα, χωρισμένη ανάμεσα στους Βυζαντινούς του δεσποτάτου και στους τελευταίους Λατίνους της 'Αχαΐας, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA,

op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA, y/ SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA, G R jece e t s t e t h i c e. QUAM, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR1 SIDE M a g. J O H A N N E T R A N E R, LUTER. HUMAN. ADJ. ET FROFESS. REG. PRO G R

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 31 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Αρκτικοί χρόνοι στη Λατινική Α) ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ Β) ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ µε σηµασία ΕΝΣΤ. Γ) ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ( απλός και συντελεσµένος ) Ιστορικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΤΡΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1204 ΩΣ ΤΟ 1500

Η ΠΑΤΡΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1204 ΩΣ ΤΟ 1500 ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗ Η ΠΑΤΡΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1204 ΩΣ ΤΟ 1500 Οι περιγραφές των περιηγητών πού ταξίδεψαν στον ελλαδικό χώρο στους Μεσαιωνικούς και Νεώτερους χρόνους αποτελούν μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AND SECOND YEARS.

FIRST AND SECOND YEARS. ANNUAL EXAMINATION. FIRST AND SECOND YEARS. Translate into Latin Prose The life and faculties of man, at the best but short and limited, cannot be employed more rationally or laudably, than in the search

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συμβολή πρώτη Γιορτάσαμε το 1976 τα 500 χρόνια αφότου τυπώθηκε το πρώτο σ' ελληνική γλώσσα βιβλίο, ή Γραμματική του Κ. Λάσκαρη 1, κι ακόμα, ιδιαίτερα στα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα