KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,"

Transcript

1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS PUBLICO e x a m in i s u b j ic iu n t M A S. GUST. W I L H. G U ^ ^ L I U S,. ء ΑΜΑΝ. I ii T. BRAIO. DOCENS An BIBLIOTH. ACAD.. اء ) اد! هها ءاءلد<[ STIF ET GUSTAVUS MAGNUS HELLEDAJI ٧» FEG. SVDERMANNO-KBRICrr, IN AUD. GUSTAV. DIE XII JUNII MDCCCXXI. H. A. M. s. UPSALIJE EXCUDEBANT RE G. ACAD. TYPOGRAPHI.

2 اسر د. ٠.. ٦ TROMAN KONUNGENS HOFRATTSRADET V.iLRORNE H e r r CARL TÖRNEBLA SAMT V Ä L B O R N A SOPH. CHARL. ToRNEBLAD med Innerlig vördnad och tacksamhet tillegnadt af G. M. H e l l i d a j i.

3 AUSCULTANTERT I KONGL. MAJ:TS o c محا :ءأ 1!أأ זז SVEA HOFRATT våt.bohne EMANUEL AUG. AF GEIJERSSTAM سه STUDERANDEN VID UPS A LA KONGL. ACADEMIE VÄLBORNE CLAES ERIC AF GEIJERSSTAM مءء 1 آ 0 0 «KONUNGENS TROTJENARE, CORXETTEif VID LIFREGEMKNTETS BRIGADENS I-IUSAR CORPS v ä l b o r n e H e h e CARL GUST. AF GEIJERSSTAM he^ar vanskapen dessa blad ٠٠ M. HeLLED A J*

4 NKKFRU ء H oga d l a Fi-iEDil. HELLEDAJI loiljwischau Den Huldas ء 1 Moder sn iydig Soj M a g n u s.

5 v ^ u u r n ante tresannos, specimen Academicum Geographia ء 1 إصجةاآل ceplrori ^ urus, ا أ(ء Gor spe$unt, hucusque in variis Europae Kiblio. ء thecis delitescentem, e Godice manuscripto dendum, versione el notis illustrandum sumsissena, miniane sperare poteram, meant in lroc ^ opusculo adornando uperarn tam cito felicioribus alius canalibus superfluam fore. Haud ٢٠^ ٢ Eip. um Gelel). apud fa tu$ post certior هءادا ءت sietrses Professorem Er Aug. Guil. spohn duo ej.tsde n Blernnrid Opuscula geagrapltica eodemque tempore integra edidisse e Cod. Ms. Parisiensi ١ sibique insuper proposuisse postea torpori Geographorutn ceterum minorum, quod, socio laboris cooptato Celeb. Er i ede manu, e- dere cmpit, inserere et variis animadversionihus illustrare, Nicephoro sic nafto editorem ٤٤ interpretem doörinac copia ه amplissimo eritico apparatu optime instru^un, meam qualem cumque operam, illo relido aliis dicare decrevi. Eostea vero fafturn est يا Codex Benzelianus E/incopensii, varia Astronomica 8c Geographica opuscula comprehendens, mihi. Bibliothecam إلزال ا 3 I/mcopensem, favente amico litterarii thesauri custode, perscrutanti occurreret, quem paullulum examinatum dignum, qui publice re. censeatur, judicavi, dmpri.mi* Canonem longi. مءم. أل 0 ها ي لل in رإ ء.آلأغ 01 أم ٤٤ latitudinis ةآ عاآلداء

6 poris G eographorura v e te ru m m in o ru m forno. I I I. d u d u m e d itu m, cu m hac editione con pa* ra tu m, m agna p lu rib u s in locis diversitate oh. $ervata, publici juris facere ا دامه m e c o n stitu i, ai quid inde l rcis acce l:t cm pt editioni Spohn i a n», aut si q u o d am m o d o alias usrti Critico, r u m in s e.v ir e no sit. I n t e g r u m h u n c C anonem jam tilti B- 1 j. typis e x scrip tu m tra d im u s, ها ههزأ ه variis q u i- h rs latn le g io n ib u s a ;l Kccvcvicv ٣ ٠ μ ή κ ο υ ς HCtf π λ ά τ ο υ ς τ ω ν ε π ίσ η μ ω ν π ό λ ε ω ν ן ab Is m. B ullial- do p rim u m e d itu m, d e in d e ٢١ laudato oper ٠ repetitum, excerptis ex eodem co. dice B enzeliano. Q u am v is apud a n im u m con- stifui cetera, qure continet Codex noster opti scula in posterunt r e c e n s e r e t am pliore^n e o r u m expositionem typis co tn m en d are, necessariurn ta- m en d uxi qusedam ad *tatem, in d o le m, ه pre. tium corlicis sestim andum pertinentia in prtesen. ti priecipere. Scriptus est fo rm a, ut d icitu r, quarta, char- ta bom bycina, sat eleg an tib u s characteribus, seri. p tu r e tam en com pendiis, in te rd u m explicatu dif- ficilioribus, scatens, S itu, p u lv ere, tin earu m 8c aq u aru m injuria ita corrosus e st, آء ءئ vel ١٠^ v issim e tetiget-is, m inuta fragreina disso lv an tu r, H 2ec q u 'q u e p rohibent q u o m in u s e x a m e n illiu a diileratur. ie/tatem certo d efinire h a u d بما ا أال ل v a l e m u s sed si ٨٢١Iris d e ea ju d icare l i c u e r i ^ ethi ءسهق سمهإل ta n tu m codices وةءثت لء أه له β*

7 i vocatis e x c i r صالثا أءس ٨ usurpavimus, culis piis quas ٢١ Palacograpbia Graeca visuntur, nou Sec. اءو صءاء contendere, hddtanms صاا آلسم! ه X IV. referendum esse ideoque ١١١١٠١^ ٢ recentio. ه- inter ٩١١ أسسمر(صا اء ا ' آإلمءة rem opusculis huc perlinent, alio ءال]إ e era, exhibet, د ل Ineo fusius explicare conahinrur. Eigatura per. gamena e s f, ea forma, qua pleriqueve ustior«elui Hispanici compagi occurrunt. A tergo ٨ ءأء^ greco. ]egunt.ur verba: Almauach bliotheca locupletissima JRever. quondam Arcbiepiscopi Erici J5errzelii, de quocumque litterarum genere i c praecipue de litteratura grasca a p u d meritissimi, olim servatus, port mortem» ٨ ٢١ ejus cum magna copia optimorum librorum E>ibl oth ecam Eincopensem migravit, dlli ٢٠- ro, ut videtur, ١٢١ possessionem cessit«quum apud exteros studiorum caussa moraretur. Eauca tantum adjicienda videntur de dua* bus hisce opusculis Gcographicis. Canon ille Ptolemaei multis in locis, si^e nomina sive ١٢١٠. gitudinis httitudinisve gradus spectaveris, abhorret ab editione Hudsoniana, Nonnumquam nomina addit Hudsono desiderata, neque ٢٥^ ٢ omisit ٩٧» apud Hudsonum leguntur. hfuiusque rei exempla scrutanti obvenient; apud nos ) أإلءا quoqu«in notulis citata habes. Nomina rum plurima, utpote alio atramento scripta, Hud desiderantur ex Qua prorsus evanuerunt. sono supplevimus, uncinis comprehensa. Jncipit verso d e sin it f. 162 ءو ٠ ءء 8 0 ةءء C odicis من 1 هء

8 poris أآ ا أه ل 'الل ob. servata, publici وأ^عا ز facere apud /ne constitui, si quid inde أ الال» accedat cmptse editioni Spoh«, niana aut si quodammodo alias usui Critico» Geographorum veterum minorum tnmo. X I I, dudu/n ediium, cum hac editione compa* ratum, magna pluiibus in locis. -TUM» i n» e. - 'v i r e p o s s i t. مر 1 Integrum hunc Canonem jam tihi B qui- v ri s ه حةزله tradimus, exscriptum ها ^ وم يوه μ'ήκΰυς ٣٠^ buadain legionibus ad Kixvcvicv Bullini- ab I8m. ן των επίσημω ν πόλεων ٨٠٤٢٠٧ do primum editum, deimle '/٢١ laudato opere Hudsoniano repetitum ٠ excerptis ex eodern codice Benzeliano. Quamvis apud animum con- مألم 0 gtitui cetera, quas contine Codex noster scula in ال/آاآءأم recenseret ampliorem eoruxr* expositionem typis commendare, necessarium tamen duxi quspdaxn ad *tatern, indolem, ه pre«tium coxlicis sesti/nandurn p^rtinerxtia in prtssen» ti prsecipere, criptus est forma, ut dicitur, quarta, chat> ta bombycina, sat elegantibus characteribus, seri, prurse tamen compendiis, interdum explicatu dif- ت&, pulvere, tinearum الءإة scatens. c lior bus, aquarum injuria ita corrosus est, ut si vel levissime tetigeris, minuta Agmina dissolvantur, n ec quoque prohibent quon inus examen illius diutius differatur. ^ tat m certo deftnire haud valemus sed si nobis de هء judicare licueric. etsi paucissimos tantum codices Mss ecos G1 ٠ ٠

9 culis uiurpavimus, in subsidium vocatis exempiis quas ٢١ Palseographia Gr a visuntur, non admodum dubitamus contendere, ۴١٢٣ ad Sec. ^ ^ ١٢٠ refötendurn esse ideoque آ اآالحم recentio. ه- rem opusculis Georgii Chrvsocorca?, quas inter pertinent, alio الال qua? exbibet. Celera, ها'ل loco lusiu» explicare conabimur. Jugatura per. amena est, ea ^orma, qua plerique veumiores libri Hispanici compagi occurrunt. A tergo leguntur verba: Almanach و repo* Iu Hi. Idiotheca locupletissima Rever. quondam Archiepiycopi Rrici Benzelii- de quocumque litterarum genere i c praecipue de litteratura grteca a p u d nos meritissimi, olim servatus, por mortem ejus cum magna copia optimorum librorum in Ilibliothepam Idncopensem migravit. Illi ٧ ٠ - ro, ut videtur, in possessionem cessit» quum apud e p eros studio^urp pa^ssa moraretur. Pauca tantum adjicienda vitientur d dua- 11 bus ١٢١s e opusculis Geograpliicis. Canon Ptolem^i multis in locis, sive nomina sive longitudinis batitudiuisve gradus spectaveris, abhotret ab editione Hudsoniana. Nonnumquam nomina addit Hudsono desiderata, neque raro مءالإاآ 1 leguntur. omisit qu» apud Hudsonum que rei exempla scrutanti obvenient; apud nos quoque in notulis citata habes. Nomina regioiium plurima, utpote alio atramento scripta, prorsus evanuerunt. Quae desiderantur ex Hudgorio supplevimus, uncinis mprel) n >a. lucipi verso. Sc desinit f. 162 مء ג 0 هجء ٠8 Codicis من 1 الء

10 ؤ,ء Fölio 1, vérsn interrupta est series locorum ila tamen ut ٨١١. 16f verso ءا آء دو omissa ٢..deat, }Uarnvis pilira omnino negleitasint. Mal ta vero e(iatn ةأا لي ه ا sunt,. qu e apud Hudso Sc ex num أ أي وص desiderantur٠ -opere co.snm 0 graphico Ptnlernssi péiira videntur Scriptus est duabus columnis اءأ singulis paginis ^Iterrrm öpuscufum, Cinoniou scilicet supra citatum, ia. legitur una tantum pagina, tri ها ء ا( مت ) ؤو مال 0 ء rs vere columnis, nominibus regiorrurn, quse h habet Hudsonus, hic omnino exclusis, ع ' s ٠ ^/. م إ Ob defeåum typorum apud nos ء> و= ' ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

11 Vanse Τ;θΛίοηβ : ad opusculum KΟίνων μήκους r s ficcf π λ ά τ ο υ ς. σημων) πόλεω ν ااهتعراءأأ 7 اء ) ١. - I7r e Codiee Liacop, BenzH. comparato U n editioni Hudsoniana. ١ ءم 7 «س π ό λ ε ι ς μ-ηγ.ος j }. 4 σ α ν τ ζ ο ί μ α ^ 5 σ φ ο ίλνη ξΐο ί هء ^ ة ٣ ٧ أء ء A y ة 7 μ ΰ ξεο ίς λ γ J o. μ υξϋοον 1 3 ccistc&v مبج. σενοορίμ ا 4 α 16. σ κ # λ 17. μουςαοολού 2 0. μ ο υ λ τ ο ί τ 2 1. ποογ^μοονα ν η μ ΐσ κ η μ ιχκκοϊν )'σ $ ζ!π ء 7 ه خ<تحء* φ ύ ^ ο ίτ مه ο ο ν τ ιμ Μ Τ ئ ا ٧ 3 5 A<? $. ξοί'κμά μ π α ξ Ύ ο ίο ό μ م 4 امء«ءو أ 4 ö it w l ءة 4 τ υ ξ η ν η مو 4 «

12 'MfWL ح* μ α σ ζ λ ρ ءه 4.ل ءة CVCKTIV 50. σΐξκζίν acv^ciplv.ا 5 VChVTCtHToé مه 5 V ξα σ μ ά ν مر 5 مم اءهء.ة 5 μκού? 56. ١. post اءله 0 ا/محي. 8 5 ffixocav مو 5 هءمءءؤث.60 آطء ا Οίμίνού (rccpiciv. * ء σόξ, νισα,ξττχν ך κο ν. T^ctyailoi χ ο ς τ χ ά τ V ٩٠٠ جء يمحامسمىة. قثا رء 7 7 τ σ«κ/λ.78 * و 80. (Τΰίμαξγ.άν φονςνοίσοί. t. ه τ ζ α τ ζ ι. 8 λγ ءم λ Λ λ ε م 4 ة 8 5 ν τεπ ί? ممح%اءمم ' أء'ءهبم ٣ ٠ ةغا ه%

13 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΉΜΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ε COCCE L1NCOPEN3I CENZELIANO. 7Γυ λειε β π υ ϊίμ α (ΕΤΡΩΙΙΗΣ) Θ ύλί] νήσος (ΙΟΤΕΕΡΝίΛΣ ΝΤί)ΣΟΤ ΒΡΕ- ΤΑΝΙΛΣ δοίίβϊοί Leve^Viff π ό λις (Λ Λ Ο Γ Ι,βΝ Ο Σ ΝΗΣΟΤ ΒΡΕ- 'ΓΑΝΙΑΣ πτερω τόν ~ξ0ίτόπε ον XCCTCVgCCKTCWOV ΐβόραχον λβό'όνιον όουμνού ννσος cvratis νήσος. (ΙΣΠ ΑΝΙΑΣ Λ Ο Ι)ΣΙΤΑ ΝΙΑΣ νήσος محي ءثب 7 uvycv^oc ημεριτα ΐίΟίΐσοόρειχه ءءعح 1 (ΙΣΠ ΑΝΙΑΣ ΒΑ1ΤΙΚΗΣ) ΐσ π α λ ιε (ΤΑΡΜΚΩΝΠΣ7ΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ; αςουρίκοι α υ γό υ ^ χ ΚΜξ'χν!$ων ΥίΧ τοίξχκούυ χλο ννΐα κχισοίξεΐα α ν γο ν?» TÄctrc ك تآءم / ٨ ٤٧ ' ور ءاممحء ٠٠; ي ζ ζ κ κ κ Λ κ y ور ءم م' 7 م ومر آم آ ي هم ء ه غ ءز» ء ء ر 1 νζ s" r/ ء 7? مλ 7 ء Λ9 7 "ء < λ // م b ء λ ζ * " y ΰ y λ η ٤ ء و م ئ.ح همم 7 ٢٧ م ; ءم اء سر < ر

14 με^ό λα χο ς βουςά'-γαλίζ (ΛΟΪΓΔΟΤΝΗΣΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ) األءإلكجل*عمآلاكع KovyScvxcs ΒΕΛΓΙΚΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ( ( ע هκ صمءזء ٩ 7 é'οξον.ϊξτονον )ΝΑΡΒΩΝΗΣίΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ( ر إ μ χ σ σ χ λ ι ο ί ί - 710hiS ειρηνική ر ναξζων ءء ا اء/رأم α ξ έλ χ το ς χεμχίνσον (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) α μ ε ιν ια ί مح مءهس εζονξοβιχον νν.άχΰκ 1Ύ!σοε ΓΡΕΤΙΑΣ και ΟΤΙΝΔΕΛΙΚΙΙΣ) QqiyxxTicv ) 2 ίονν^ελΐχχ ءء دأء 7 ءء ('ΝΩΡΙΚΟΤ) Χξελοίτγ] icväicv χξχικον./ (ΠΑΝΏΝΙΑΣ ΓΓΙΣ ΑΝΩ) TcvTcCcvicv 7rc7rcév0)l σ κ χ ξ ζ χ χ τ ΐχ γμούχειοί 7 ΐό λ ί ν.χξνουντοε 'دم S ' ٢ y ι ζ \1Υ ٢ y y ' y آم Yjy y μ ε 7 n. / 7 ا yjz) ς Ky هم/ "'יל ٢٩ s " 7 سم 7 سم μ ε ' γ.ό' ءم 'دم ء KCA ι) ثوآ 1 orbes tam ctlfbres apud Hudson desiderantur. 0'jivSeXtMit. ) icfibt' د م ر 7 ثم ء χ β م / // ء عم'ا كم A ot هم ء اء كم/ همما ٢٩ و حم ألا ٢٠٤ S Γ λ μ ٢ ء ء ح Ks ٢٤٠ ٢ ٩ ء مم. ٨ محم ءم ' 7 λ ٢ λ ύ ף ٢ λ ءنم هم ثمم'ا

15 ΚΛΤίΖ; ΤΗΣ ءحالءهس'ا) σβρζίτιον KtåxAcc صءإلؤم συξμιον χίλλτριασ, ΛΙΒΟΤΡΝΙΑΣ, ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ) مح '- ثمحا σοίλω ιαι Ρ- إلةل V. اتحهم?م να ξζχν é7tlfj0tvqos σχχζό'χνιζ vyjaos (ΙΤΑ Λ ΙΑ Σ ) \l'/.ci)cc TocqctKivou \ed710a1s ϊουαιον ام 7 أم rc&goc? β ^ ε ν τ ύ α ο ν u y e x v μ χ 7 لثم 7 يم م ' ء 7 ثم 7 μ β S ءيم 7 ٢ ء ٤ / μβ ς ο ٣ 7 7 ءامممح ؤ 7 /كاهم ء ثم يم يم ع يم يم نم 7 7 ءءم د 7 ثم An م λθ ثمم ت ء 7 مر ص أ ءيم ءءم ' 7 ءوم «م ' آ كم ء ي y 7 7 S 7 ا مح/ا ءءنم 7 كم ثم 7 ثم م 7 S ءيم ٣ «'ة نمك ج وثم ءءثم م 7 ء / λ 'λ7 y A y Α ς ٣٠ ٨ λ7 ء م أءهء أ'ءراهءءآؤ cckvayjx 3) «لهو م كها سمقمءااءم %QK1V T0 ΤζΙσσοί أأراآسم ر س?ص ά λ εςεκ ζ TicAtS μαξηχνη mendose رو ) ΝΗΣΟΤ, *< Λ7ί λ اء λ «م λ,» 7 μ 1 6 '' ΗΎ

16 ΣΑΡΔ(ΟΤΣ ΝΗΣΟΤ) σοκν.οι π υ ξγο ε Χιβυσσωνος 7 ουξουκκιε νεού Χη Ms. Jacuna, ubi forte 'Σιν.εΚίΜε νήσου fuit. πούπουλού π ό λις (ΣΙΚΕΛΙΑΣ ΝΗΣΟΥ) λ ιλυζοοιον συξαχουσούΐ μεσηνη χ,εντουξίπποο ء' λί 7 λό' y ' Κ γ ٨» λ ε 7 Kr] s " y ٨٤ s y ٨ ^ Λ I y ءم ٨. لا י y ٨ ٤ ء و * κθ ς" ء ٨٨ ٨ ٤ λί ث ٨٤ ٨ ٤ ما 7 ע 9 ألم ' vt! ء V وم ٠٤ 7' " ء 7 ك ' 7 ٢٤ Ύ ةى ٢ ٤ ' Ί ' ء 7 م ' 7 ٢٨ r 7 م ء ٢٤ 7 ٢ ٤ ;هم μ ε ءم ث Κ ' 7 ٢ ص rf م S تم ء ٣٨ ءم ام م ء *لا 7 ءء هء ποονοςμοε K0CT06VYJ ΣΑΡΜΑΤΙΑΣ ΤΡΙΣ ΕΝ ΕΤΡ^ΝΙΙ ألءثءم رغالمءءج ναουχξον cxclcc η κομ βοςυσ$μυ\ς ΧΕΡΡ)ΟΝΝΗΣΟΤ ءس 1 ءمم ءه/ءمهممءق nccvnxccrtcuoi (ΙΑΖΎΓ^ΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ /3 όςμανον γιχςκού η 7{0μ πεξΐσσοί ΔΑΚΙΑΣ ccckxlvott ζοίξμιζε^/ε^ουσα ١ (Μ ΤΣΙΑΣ ΤΙΙΣ ΑΝΩ) ءمي ء«اسمو σκουποι (ΜΤΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ) ء كمءكألءمح 7

17 يم ٠١ ز ΤξιζχΧούν كم«ءآل كمامه 7 هءغراءثء πευκν] νήσος αίνος 0ί7Γολ.Α0ύνιο6ς (ΘΡΑΚΗΣ) βνζαόντιον 7TV(J1\ 0S ااممحا» πεξ] νικότϊΰλις ή \1Ά0710λις ملغك أتثر νεσσοο] λυαμα^ι'α φιλι7ί 7[0ΰ7ΐ0Χις «V ا vy vy / "ء ص أ' με تءمحم ءءم ءمم ٢ ٧ ص 7 عم ٣٠٠ "ء م م ك * V ص 7 ' في ro\is afyi0tvcv7 Τξ0ίϊανου7ΐ0Κις άποκχούνιοο (Λ-yy^lcchos ءمءغا 'فيا قه (ΜΑΚΕΔ)ΟΝΙΑΣ لم,/وءهرغمألم ; & &σ0ύϊ\0νΐ'αη ά μ φ ιπ ο λ ις ιϊξάγ.λ,εΐΰύ هم 7 كءأءء ττελκοο λοίξισσοο φ1λ17τ7ΐ0ΰ7ΐ0λ1ί γ.ασοίν&ρειη Olås ري 7rvrJ'v06 Re te apud Hu&onum r ره ة آ ء إ ءم وعم 'في S ءءمحم ٢٧ λθ ٣٠٠ ٢٧ ٢ ;و مد ٣٠ 7 ' ٧ ' ٧ يف' ء 'م وث م ء م/ و ءءيم وم / y ء V ء ٢ rr r أريم مح ء م/ ء ويم ٢ / ١١ ما V S O 1ζ ص > S /م ء و أ Λ0 ءيم ملهو>ا ad ef. ^

18 ءءمم ٢٠ ٢ ٠ ٢٠ Λ μ ε ٢٠ ٢٠ y*> y. ν λ "ء ٨٤ ٨١١ ό ٣ ك 'ء ٨٤ " بمم ح ٨ ٤ r λ ε ό' ٨ ٤ ٨ ٤ 7 7 أثم ةم ' ٨ λβ ج م/خ كهكق ا ءز 5 κϊήμνοε ( ρχμοθξοίχτ] νήσος ج. "ء Βοί'σοε νήσος 5) V0 كم ر 5 Τίξοικόνησοε ء ا (ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΤ) έλ εύ ε هم ا ς " ض ' «v3 y 1G' "ء V كم بمء (ΗΠΕΙΡΟΤ) v1v.c7rckiff Ύ م &ζξ0ίυ.ί& ٢١١ ννίσοε ءمماا ءما ءص μ ε y χεφχληνΐοο νήσος ٢٤ "ء κασιόπη μ ε t ' 7τολΚωνΙοοءء, μ ε ίζ ' &($ξ1χνού7τολ( ς μ ε 7 AXAIAS β α ιντίοιι ν ζ اءهحا ر 0 ممءم 7 محم ν ζ y 0cBv!vat ν μεσ σ ψ η ص ت ο$λφο) V.ΚΰξίνΒοε 6) \ct 8 ' رغ véysoc '$<'ς وم yauttäjcrci ء وم رغ كه 7 ممح 7 ءما ز 6 اسم' ءمهمءيا مخ ص ٨١١ "ء άμφικοχι-αον ٢١١ ءءءآل> مح ς 'Ί ζ محا 'ي S. Thraciam له. ref مءفيل أء. Cod )و ه مم nomen post ا.هزال Ad Peloponnesum referas زه ءم ا ءإمسومتم y 5 secundum Cod«Hudsonii inseras,.

19 710ιτς Χί CiKVCuV )ΕΤΒΟΙΛ.Σ ΚΗΣΟΤ( αλκ ί% xo cgvsof )ΚΡΗΤΗΣ ΚΗΣΟΤ(" y c q r v s KVCύσσοί?CVCCTO Ιβξοί ومح / '7 كاء λ ١ λء هء آ 'ال جء 'y A وم ا vy ء Λ>7 // ς" S ٨٩ ٠٧ ال مم ' Adمحم ر Λ vi 7 ا ا ه 6 ا 7 Ag Λ,د ء ا ك Ag ا /م ١ ' *' A Ad' أ ى y ء ا λ ί ٤ أ جا y ءإل ٨ أ με 7 ء ء Af 'ال Ag '7 Ag ؤص Ay م '" s<. y 1 ء ؤ Λ- Ay م ء a κβ 7' A ء ءا 'ال ac ال ء // ك أورA م,, ء κγ 'ال ^ λ أ م 7 ءهااأتل 7 μ η λο ς νίΐσος οϋλοε wcrcs ءءه ( 7 A n ci ممءأث'ا ςξΰφοίάεε - ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ ΤΪΓΓΙΤΑ )NHS Ttyyrcw olv T i ^ y t i. V وةا ماأ ص ءشء Α ' 0ί κολανίού ο ύ $ λ ο ΰ β ο λ ις ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ( YOt^TlSotj ουλού Y.<x1(T0cq 1cx.XY1( Γ<%λλΐν<Χί) C7r7rt00vcci0v ζ α γ ά ζ ο ίξ ε T0vq ci)nc7:tt0s 7iQ%TC fj.ccyos 8 ( viriose pro ryvif ا ء ء «ي/«ح &ϊ χ\ زج ) 7. 3pud ثوتاإل, Huds. iterum l' ic occuf*

20 {ΑΦΒίΚΗΣ) αλού ٨٠ تم λ ξ λ γ كام ٨ λα ς" λ.ξ ٨٤ ic λα μ ζ λα ν.ε ء γ λ α ٨ «٨ كمم λ γ λα λα 'ة λα λ.ζ ت λ i/ ء λ α. λ α ד ٨ ٨٩ c å λα أرءء/ أل 7 & ΧΧξχηά'ών μ εγ ά λ η αόξονμητος λ ε π τ ά μ εγ ά λ η ν.'ΐζτοί ιουλία σΐχα βοΰλλού cvåjiva Βυοοζοΐ?νήσο غ ا لم ν.έΰνΐ'οί yv.<t0s كءءآأ ا μ.ε λ ι τ η KTi^MAiKHS ΠΕΜΤΑΠΟ) - دتة كنءح βεςςονίχη μξσινοη π π ο λ εμ α ά απολλώ νια /.υξηνη τ ευχείξα ν'αϊγτπτοτ ΟΛΗΣ) %εξξό\ ησζς μ ε γ ά λ η 7rCC{CClTCCViQV كتور ' ه اν.ά ءمثمءها ممغء 7 ء πηλοΰσιον μ ε μ φ ι ε πτολεμχίε 'ξμείον (JUS παλιέ μεγάλη λ α م ء ٣٤ μη γ λ α و. د ιζ ' λα إ λα V ٨٠ μη λα \ ζ λ α νς λα ة 7 poi ς 'γ ' Sy ء ء ' ςγ ءءؤ ٢٤٢٠ reftius san in n stro ecdice abest.

21 CVY:\'Y] أث. ءء 'ادءعمممح car-ις μ ε γ ά λ η μ ν ο η ξ μ ο ς βεξνΐ'/.η Κ<χ.τ0ίζ α $ μ ο ) ιεξ<χ σ υ ν.α μ ιν ο ς ά φ ρ ο β ίτη ς νήσος أرا/ امحما ة α \τιω ς οξυζιλοί ποϊ'ΰς εξμο'όπολις μ ε γ ά λ η 0CVTCV و) (ΚΟΛΧΙΔΟΣ) ν.ζξιάς اءمم 7 νεοΐπολις φ ά σ ις π ό λ ις (!ΒΗ?ΙΑΣ) ο ζ>ταν/σσ» αξμοίχ,τιχα (ΑΛΒΑΝΙΑΣ) γ ο ίξ γ α ς ο ί م'ل.) هء.ρ α λβοίνο ί οσι'λ'λοί, τ ε λ ΐ-β χ τ τ ίλ ις K7 κ γ s γ >ιη γ ور ئ ء με ς"γ' μ $ descriptore per osci^m و Hic mendum gr3ve زو tiam commissum, وأاهل ه Africa ioca emittens in Λ transgreditur non interrupta scriptura. Sed Jocus صة ء vacuus, ubi insctiptura وللنظءا 0 ء fui nomen, plane deesc.

22 ٣ (ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΜΕΓΑ.\ΗΣ_) ههتءم 7 α ζ τα ζ ά τ 0 ί Β ε σ π ίχ ϊ ά ξ τ χ μ ό ν χ τ α κ ο λ χ 'ϊ (KTITFOT ΝΗΣΟΙ) Τϊάφος νέα αμίχβονς σ α λ α μ.ς ΤξίμνΒοΰς αφξο^ίσιον ανεμοξ'ΐον (ΣΤ1ΜΑΣ) k a : ΦΟΙΝΙΚΗΣ λοίοΰΐκείμ τυξοε νήσος ممما ء πόλις Οίξχόος rtjaos H&f π ίλ ιε uvt-icy/ict ίεροίττολις α π α μ ε ια εμεσσοί 7χχλμ ΰξα γ,λιουπολις ΚΜ σοίξεΐχ 7rotvlct كءيء أةعءءمءعمح β Υ]ξυτ0ς Τ ξίπ ο λ ιε αξκού σελεύκεια 7Τ1Εξ10ύ οαμοσατα cy CY] زه ٥٧ ءءه ٤ y مح ء ٤ ر ٤٩ كا آل y ' ٤٤ ٤ ٩ ٤^ وة CCC μοί7 7!μ β y y / 7 أرام i s " λ ε λ ε 'ء λ ε Λ y ' ιζ A7 f / ء λ λ ε Ä y ة ٨ λ ε Λ / ٠ λ λ Λγ λγ Λ7 λ7 $λ $λ λ ξ "٦ د' ء هءه ٤٤ ج &! رف ζ Ί 'ء إ S λ ζ ε y y y y y'

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum Pacuvius dixit sonora quidem esse et grandia quae scripsisset, sed videri tamen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στρ. Καραϊσκάκη 62, Χαϊδάρι 12461, 210 5319707 708 E-mail : theriapraxis@htmail.cm, Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015

Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 Οδηγός χρήσης της ταυτότητας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ 2015 EL Εικόνα: David Lliff Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 60 Rue Wiertz 1047 Βρυξέλλες, Βέλγιο Εκδότης Pedro López

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο q = C V => q = 48(HiC. e και. I = -3- => I = 24mA. At. 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ

Κεφάλαιο q = C V => q = 48(HiC. e και. I = -3- => I = 24mA. At. 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ Κεφάλαιο 3.1 1. q = C V => q = 48(HiC q = χ e => χ = - e και => χ = 3 ΙΟ 15 ηλεκτρόνια I = -3- => I = 24mA. At 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ 3. Έστω u d η μέση ταχύτητα κίνησης των ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλίο Β,Κεφ.ΙI,20-21 Λακεδαιμόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ibi vix animum sollicitum somno dederat, cum repente apparuit ei species horrenda. Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et

Διαβάστε περισσότερα

Το Κάλεσμα Του Ποταμού

Το Κάλεσμα Του Ποταμού نہر کی ص داي یں Nahar ki Sada`yn Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ουρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ ال عال

Διαβάστε περισσότερα

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια

Ε λεκ το ρ. Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ηλεκτρονικά διαβατήρια Ε λεκ το ρ Περιεχόμενα Αρ. τεύχους 289, Σεπτέμβριος 2 0 0 6 Περιεχόμενα Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή τηλεόραση Ηλεκτρονικά νέα και αγορά Ηλεκτρονικά διαβατήρια Εναρκτήριο λάκτισμα για την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΛΑΤΙΝΙΚΑ *** Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ [Α] ΚΕΙΜΕΝΟ Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam absens dictator est factus;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ XV XIX A.KEIMENO 1. Locis frigidissimis pelles solum habent et in fluminibus lavantur. Cum civitas bellum gerit, magistratus creanturr cum vitae

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Template MS-Word 2010

Template MS-Word 2010 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Template MS-Word 2010 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2013 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Το έργο Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 1: Λατινικά 1. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 1: Λατινικά 1 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις

Μονάδες 40. Β. Παρατηρήσεις ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. Να μεταφράσετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ.Τ.Ε.Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΦΥΩΝ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA.

ARIST0TELIS MAGNA MOKALIA. ARIST0TELIS QUAE FERUNTUR MAGNA MOKALIA. RECOGNOVIT FRANCISCUS SUSEMIHL. m LIPSIAE IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI. MDCCCLXXXIII. IilPSIAE: TTPIS Β. G. TEUBNERI. HENRICO IACKSONI ET HENRICO OMONTO D. D. D. EDITOR,

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Khó học LTðH KT-: ôn Tán (Thầy Lê á Trần Phương) THỂ TÍH KHỐ HÓP (Phần 4) ðáp Á À TẬP TỰ LUYỆ Giá viên: LÊ Á TRẦ PHƯƠG ác ài tập trng tài liệu này ñược iên sạn kèm the ài giảng Thể tich khối chóp (Phần

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Σάββατο, 31 Μαΐου 2008 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 210 50 51 557 210 50 56 296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 20 990 210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 210 50 50 658 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 11 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δου ά για την ανάγνωση του βιβλίου

Δου ά για την ανάγνωση του βιβλίου Ένα Φωτεινό Πρόσωπο Ελληνική μετάφραση του φυλλαδίου «Ένα Φωτεινό Πρόσωπο ALL RIGHTS RESERVED Copyright 2013 Maktaba-tul-Madinah Κανένα τμήμα αυτής της έκδοσης δεν μπορεί αναπαραχθεί ή να μεταβιβαστεί,

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

Κικέρων (106-43 π.χ.)

Κικέρων (106-43 π.χ.) Κικέρων (106-43 π.χ.) Α. Βίος: Ο Κικέρων γεννήθηκε το 106 στο Arpinum. Αν και homo novus, διέτρεξε τα αξιώματα με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, με κορυφαία κατάληξη την υπατεία του έτους 63 (εξουδετέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 1. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι παρακάτω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ γ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 21 30 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus Roma Athenas fugit. Is Athenis apud Patronem Epicureum paucos menses pro libero fuit, inde

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση.

Οι τελικές προτάσεις εκφέρονται πάντα με υποτακτική γιατί ο σκοπός στα Λατινικά θεωρείται υποκειμενική κατάσταση. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (κειμ.=21, 24, 25, 30, 34, 41, 46, 49) quod, quia, quoniam, quando α.με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β.με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Κ. Σ Α Μ Σ Α Ρ Η Σ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΣ Π ΡΟ ΤΥ Π Ο ΡΩΜ ΑΙΩ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩ Ν Μ ι α πρώτη αποτίμηση τον φαινομένου της ρωμαϊκής imitatio Alexandri* Ο ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς π ο

Διαβάστε περισσότερα

Studies on the Athena Parthenos of Pheidias

Studies on the Athena Parthenos of Pheidias University of Iowa Iowa Research Online Theses and Dissertations 1914 Studies on the Athena Parthenos of Pheidias Charles Amzi Vannoy State University of Iowa This work has been identified with a Creative

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΣΕΣ Θεός, Ναός, Τόπος ΜΕΡΟΣ Γ ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΠΑΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΓΩΣΙΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ 2 Από το πρωτοπελασγικό υπόστρωμα της Αρκαδικής θρησκευτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.)

Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Τίτος Λίβιος (59 π.χ.-17 μ.χ.) Ο Τίτος Λίβιος με το έργο του Ab urbe condita (142 βιβλία) αφηγείται την ιστορία της Ρώμης από τις μυθολογικές της καταβολές (753 π.χ.) έως το θάνατο του θετού γιου του Αυγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote

Διαβάστε περισσότερα

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις

1.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεµιά από τις ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσµατα: Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit

Διαβάστε περισσότερα

Template MS-Word 2013

Template MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Template MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν οι: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΚΕΙΜΕΝΑ 28-35 Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 1.Tu hominem investiga, quaeso, summaque diligentia vel Romam mitte vel Epheso rediens tecum deduc. Noli spectare quanti homo sit. Parvi enim preti est, qui

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Τετάρτη, 27 Μα ου 2009 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΜΕΝΟ Cum omnes recentem esse dixissent, «Atqui ante tertium diem» inquit «scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ )

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ ) ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 21-28) Α1. Να μεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσματα: Huic Arria funus ita paravit, ut ignoraretur a marito; quin immo cum illa cubiculum mariti

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Πέµπτη, 9 Ιουνίου 2005 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΤΙΝΙΚΑ A ΚΕΙΙΜΕΝΟ Νon Sicanorum aut Pelasgorum, qui primi coluisse Italiam dicuntur, sed aetatis suae verbis utebantur. Tu autem, proinde quasi cum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ταχ. κώδικας: Χώρα: Ελλάδα 681 00 ΕΛΛΑΔΑ-GR Σημείο(-α) επαφής: Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα

Template MS-PowerPoint 2010 Έκδοση 1.0

Template MS-PowerPoint 2010 Έκδοση 1.0 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων Template MS-PowerPoint 2010 Έκδοση 1.0 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου koupe@di.uoa.gr Αδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 27 Β ΟΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Εκφέρεται είτε με απλή αφαιρετική είτε με το σύνδεσμο quam και ομοιόπτωτα ή ομοιότροπα (όταν ο α όρος δεν κλίνεται, είναι δηλαδή επίρρημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα: Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο με εργαλεία ΤΠΕ. Ροδούλα Σαμψών Σάββα Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς

Διερευνώντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο με εργαλεία ΤΠΕ. Ροδούλα Σαμψών Σάββα Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς Διερευνώντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο με εργαλεία ΤΠΕ Ροδούλα Σαμψών Σάββα Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς Διαδίκτυο: ευλογία ή κατάρα; ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΣΚΟΠΟΣ: Στ Δημοτικού Αγωγή Υγείας Τα παιδιά να διερευνήσουν

Διαβάστε περισσότερα