2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5"

Transcript

1

2 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 7 Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς, Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς 9 Ε π α φ έ ς κ α ι Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 1 0 Ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν 1 1 Ε κ θ έ σ ε ι ς, Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, Η μ ε ρ ί δ ε ς κ α ι Σ υ ν έ δ ρ ι α 1 2 Τ ο ν έ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε, s e p e.g r 1 3 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Δ ι ε θ ν ε ί ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 1 7 Α ι ρ ε τ ά Ό ρ γ α ν α 1 7 Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Π ρ ο σ ω π ι κ ό 1 8 Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι- ς Μ έ λ η τ ο υ Σ Ε Π Ε 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

3 Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α γ ιεα π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α π έ ρ α α π ό ό λ α τ α ε π ώ δ υ ν α σ υ μ π τ ώ μ α τ α τ η ς ύ φ ε σ η ς, τ η ν τ ε ρ ά σ τ ι α ε ξ ο υ θ έ ν ω σ η π ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α α κι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, β ρ ε θ ή κ α μ ε ό λ ο ι α ν τ ι μ έ τ ω π ο ι κ α ι μ ε τ η σ τ α δ ι α κ ή π α γ ί ω σ η τ η ς π ι ο ε π ι κ ί ν δ υ ν η ς, ί σ ω ς, π α ρ α μ έ τ ρ ο υ. Τ η ς α π ο γ ο ή τ ε υ σ η ς. Τ η ς α ί σ θ η σ η ς ό τ ι η π α τ ρ ί δ α μ α ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί π α ρ ά ν α ζ ε ι σ τ η ν κ ό ψ η τ ο υ ξ υ ρ α φ ι ο ύ, π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο μ ο ι ρ α ί ο, ε ί τ ε α ι φ ν ί δ ι α, δ ι εα κί τά ε. σό τ αι, δ η λ α δ ή δ ε ν γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ε μ ά ς σ τ ο Σ Ε Π Ε π ρ ο φ α ν ώ ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ν α ε ί μ α ι α κ ρ ι β ή ς μ ό ν ο α λ λ ι ώ ς γ ί ν ε τ α ι. Κ α ι σ ε α υ τ ό ν τ ο ν ά λ λ ο τ ρ ό π ο π ο υ δ ι ο ρ θ ώ ν ε ι τ ι ς α δ ι κ ί ε ς, ε π ε ν δ ύ ε ι σ τ ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι μ ε τ ρ ό π ο β ι τώ α σ ι κμ ο ι ν ω ν ι κ ά α γ α θ ά, έ χ ο υ ν ε ν α π ο θ έ σ ε ι τ ι ς ε λ π ί δ ε ς τ ο υ ς ο ι π ο λ ί τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό π ο τ έ, π ρ ο έ χ ε ι η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς, π ο υ θ α ε μ π ν έ ε ι κ α ι θ α ε μ π ν έ ε τ α ι α π ό τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α ι ι κ α ν ό τ η τ ε ς π ο υ δτι όα πθ οέ ς τ ε μι α ς ο γ ι α δ υ ν α μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η. Β α σ ι κ ό ς κ α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ς π υ λ ώ ν α ς α υ τ ή ς τ η ς θ ε τ ι κ ή ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς ο π τ ι κ ή ς ε ί ν α ι ο κ λ ά δ ο ς τ ω ν Τ Π Ε. Ο Σ Ε Π Ε τ η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε υ π ή ρ ξ ε σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α, κ α θ ώ ς δ ε ν σ τ α μ ά τ η σ ε ν α μ ά χ ε τ α ι α π ό τ η δ ι κ ή τ ο υ π λ ε υ-μ ρ ά έ, σ α α π ό π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ ε κ ρ ί σ ι μ α ζ η τ ή μ α τ α, σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς, π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι δ ι α ρ κ ε ί ς ε π- ιστ ε ρ οαπυέ τς ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ρ ο ς τ η μ ε γ ά λ η μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η π ο υ έ χ ε ι α ν ά γ κ η η χ ώ ρ α, μ ε ο υ σ ι α σ τ ι κ ό κ α ι π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ρ ό λ ο γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. ε Αί νυ τα όι ς ά λ λ ω σ τ ε ο π υ ρ ή ν α ς τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ Σ Ε Π Ε, έ τ σ ι ό π ω ς κ α ι α υ τ ή ε ν σ ω μ ά τ ω σ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α τ η ς κ ρ ί σ η ς. Κ α ι ε ι δ ι κ ά τ ώ ρ α, π ο υ η Ε λ λ ά δ α χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι α π ό λ ο υ ς μ α ς κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν, ν α κ ά ν ο υ ν τ η δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ ς, σ υ ν δ ρ ά μ ο ν τ α ς ο υ σ ι α σ ττι όκ σά ο σ τ η ν Π ο λ ι τ ε ί α ό σ ο κ α ι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α σ τ η δ ι ά χ υ σ η μ ι α ς ν έ α ς κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς, ο κ λ ά δ ο ς τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ε ί ν α ι σ α φ ώ ς έ ν α ς κ ρ ί σ ι μ ο ς σ ύ μ μ α χ ο ς. Τ ο α κ ο ύ σ α μ ε ε ξ ά λ λ ο υ κ α ι α π ό τ ο ν ί δ ι ο τ ο ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς χ ώ ρ α ς, ό τ ι η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α α π ο τ ε λ ε ί έ ν α ν α π ό τ ο υ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Ο ι Ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς α π ό τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς δ ο κ ι μ ά σ τ η κ α ν ό σ ο π ο τ έ, έ χ ο υ ν ό μ ω ς μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς κ α ι π ο λ λ έ ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς α λ λ ά κ α ι ε υ κ α ι ρ ί ε ς. Η ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α, η α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς α ν θ ρ ώ π ι νυονυ α μδι κ ο ύ τ ο υ ς α λ λ ά κ α ι ο ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ έ χ ο υ ν, α π ο τ ε λ ο ύ ν ε γ γ ύ η σ η ό τ ι ο κ λ ά δ ο ς μ α ς π α ρ α μ έ ν ε ι ζ ω ν τ α ν ό ς α λ λ ά κ α ι μ ε π ο λ λ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς γ ι α π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά π τ υ ξ η, α ξ ι ώ ν ο ν τ α ς μ έ σ α α π ό τ η σ κ λ η ρ ή μ α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ό σ α ο φ ε ί λ ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ε ί σ τ ο ά μ ε σ ο μ έ λ λ ο ν. Ή ρ θ ε ο κ α ι ρ ό ς ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α α π ό τ α λ ά θ η μ α ς, ν α μ ε γ ι σ τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε κ α ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά σ ο υ μ ε ό τ ι κ ά ν α μ ε σ ω σ τ ά κ α ι μ ε ο δ η γ ό τ ο π ά θ ο ς π ο υ μ α ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ ο υ μ ε γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο τ η θ έ σ η κ α ι τ ο ρ ό λ ο σ τ ο ν έ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο τ ης χ ώ ρ α ς π ο υ τ ο υ α ρ μ ό ζ ε ι. Ά λ λ ω σ τ ε, α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γο ιρ α έ σ ον υα μ ε μ π ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ν α ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς. Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η, η ο π ο ί α μ ό ν ο ψ η φ ι α κ ή μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι. Τ ά σ ο ς Τ ζ ή κ α ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Σ Ε Π Ε Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

4 Ο κ λά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μ α ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ οδ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Π έ ρ α α π ό κ ά θ ε α μ φ ι β ο λ ί α, η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε ή τ α ν α π ό τ ι ς π λ έ ο ν κγρ ιί α σ ι τμ η ε ς χ ώ ρ α, τ η ν ο ιοκν ο μ ί α, τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Ο Σ Ε Π Ε ή τ α ν σ τ ο π λ ε υ ρ ό τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ α κ ο ύ γ ο ν τ α ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ς κ α ι α ν α λ ύ ο ν τ α ς τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ς μ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α θτέισςε ι ς τ ο υ ς σ ε σ η μ α ν τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α. Ε π ι π λ έ ο ν, υ π ή ρ ξ ε π α ρ α κ ι ν η τ ή ς κ α ι α ρ ω γ ό ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ, ο ατ λά λσ ά ε ι κς α ι υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α τ ο π ω ς μ επ ί ο ρ η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ίν α σ υ μ β ά λ ε ι κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ η ν ε π ί λ υ σ η ό λ ω ν τ ω ν σ η μ α ν τ ι κ ώ ν δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μά τ ω ν κ α ι γ ι α τ ηα ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μό τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς σ υ ν έ χ ι σ ε ν α σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ω ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ά ξ ο ν α α ν ά π τ υ ξ η ς γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ μ έ σ α α π ό τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ ε ε κ θ έ σ ε ι ς, ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, α π ο σ τ ο λ έ ς κ α ι π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς οπυ ι σ χ υ ρ ο π ο ί η σ α ν τ η ν η γ ε τ ι κ ή θ έ σ η π ο υ ο φ ε ί λ ε ι ν α έ χ ε ι ο κ λ ά δ ο ς γ ι α τ η ν ε θ ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α α π ο τ ε λ ε ί η α ν ά λ η ψ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η α π ό τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο τ η ς Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς τ ο υ e S k i l l s f o Jo r b s , μ ε μ ε γ ά λ η ε π ι τ υ χ ί α έ ω ς μ εσ ρή α, κ α ι η ο π ο ί α σ η μ α τ ο δ ο τ ή θ η κ ε α π ό τ ο es k i l l s f ojo r b s G r a n d E v e n t. Μ ί α ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ α ν έ δ ε ι ξ ε τ η σ η μ α σ ίτα η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί αγςι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ η ς ύ φ ε σ η ς κ α ι τ η ν έ ξ ο δ ο α π ό τ η σ η μ ε ρ ι ν ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ η, π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τ ο ν κ α ί ρ ι ο ρ ό λ ο τ η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν σ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Π α ρ ά λ λ η λ α, μ ί α α κ ό μ α ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ Σ Ε Π Ε α π ο τ έ λ ε σ ε η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κ α ι υ π ο γ ρ α φ ή τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ Gο rύ a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a l J o b, s α π ό 4 Υ π ο υ ρ γ ε ί α, 3 γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ α τ ε ί ε ς τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο πν ή κ α ι τ ο Σ Ε Π Ε, ώ σ τ ε η Ε λ λ ά δ α ν α σ υ ν α σ π ί σ ε ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς, κ ά τ ω α π ό μ ί α οε μν πι ρα έί λα α, έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α σ η μ α ν τ ι κ ό β ή μ α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ψ η φ ι α κ ο ύ α ν α λ φ α β η τα ι σ μ ο ύ κ τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η τ η ς χ ώ ρ α ς σ τδ οι ε θ ν ή τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό χ ά ρ τ η. Σ τ ο ί δ ι ο π λ α ί σ ι ο, σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ μ ε ε ν ε ρ γ ά μ έ σ ω D Iτ Gο Iυ T A L E U R O P E σ τ ο π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ό ρ α μ α γ ι α μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Ε ν ι α ί α Α γ ο ρ ά D ( i g i t a ls i n g l e M a r k e t ), ε ν ώ δ υ ν α μ ι κ ό ε ί ν α ι τ ο π α ρ ό ν μ α ς κ α ι σ τ ο W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e, τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό π ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α β ι ο μ η χ α ν ίτα ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Ο ρ γ α ν ισ μ ο ί σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς έ χ ο υ μ ε κ α τ α φ έ ρ ε ι ό χ ι μ ό ν ο ν α α κ ο ύ γ ε τ α ι η φ ω ν ή τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς α γ ο ρ ά ς, α λ λ ά κ α ι τ η ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ η ς δ ι ε θ ν ο ύ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ό λ ο α υ τ ό τ ο δ ι ά σ τ η μ α, ο Σ Ε Π Ε μ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ υ ν έ β α λ ε κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ο σ τό ρ αότ ρη αγ μι α κ τ η ς χ ώ ρ α ς γ ι α τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ η ς α ν ά π τ υ ξ η Σ. Ε ΠΟ Ε ή τ α ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ ώ ν σ ε ό λ α τ α Θ ε σ μ ι κ ά ό ρ γ α ν α κ α ι τ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς π ο υ π ρ ο ω θ ο ύ ν τ η ν α ν ά π τ υ ξ η α λ λ ά κ α ι τ η ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. Ο κ λ ά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ιο ρι ή σε επ ι ς χμ εα ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά. Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Γ ε ν ι κ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Σ Ε Π Ε Μ έ λ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ D I G I T A L E U R O P E Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς γ ι α τ η ν Ε υ ρ ώ π η W I T S A 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

5 Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ : Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κ ρ ί σ η κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α υ τ ή σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ε τ ό σ ο σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ, ο ν όο σμ ο ί α ς κ α ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς ο, Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι σ τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α, δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ο υ έ θ ε σ ε ω ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν ν ααπ τ υ ξ ι α κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή β ά σ η τ ω ν εμλ ώ ν μ α ς. Μ ε λ ί γ α λ ό γ ι α, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε σ ε ό λ α τ α f o r a κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α α π ο φ ά σ ε ω ν, μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κνρα ί σ η α, ν α δ ε ί ξ ε ι τ ο σ τ ρ α τ η γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ί α κ α ι τ ι ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς χ ρπεοιυ ά ζ αε υτ τα ήι, ο κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι. ώ ν Σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς γ ν ώ σ η ς, η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α α ν α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, π ρ ο ω θ εν ί ο τ το ημ ν ί α κ α ι κ α ι τ ι ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ ε κ ά θ ε π τ υ χ ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ αό ς. τ οέυνς α ς κ ύαρπι ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι ν α μ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ μ ε τ ο ν κ λ ά δ ο ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ε μ ι α η γ ε τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ θα α ν : ί α, π ο υ τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ η ν Έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ ο ν ψ η φ ι α κ ό α λ φ α β ησ τμ ιό κ α ι τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή ε φ α ρ μ ό σ ε ι τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η μ ε γ ά λ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν. Υ π ά ρ χ ο υ ν π έ ν τ ε π υ λ ώ ν ε ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς, η Ε λ λ ά δ α, π ρ έ π ε ι ν α β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τγ ηι ν κ ό πτ αη ρτ α γ ω κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α : Α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α Β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α μ ε τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Υ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι μ ό χ λ ε υ σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π ό τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς Ι σ χ υ ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίπ αο ς υ θ α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α ι θ α ο δ η γ ε ί μ ι α κ α ι ν ο τ ό μ α ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ε ν έ α π ε δ ί α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Σ υ ν ε κ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ς μ έ σ ω τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

6 Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Ε Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Ε θ ν ι κ ό Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Π λ α ί σ ι ο Α ν α φ ο ρ ά Ες Σ Π( Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε τ α ι ρ ι κ ό Σ ύ µ φ ω ν ο γ ι α τ ο Π λ α ί σ ι ο Α ν ά π τ υ ξ η ς Α ν α φ ο ρ ά ς ( Ε Σ Π Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Π. Ε. Π. : Α ν. Μ α κ ε δ ο ν ί α ς - Θ ρ ά κ η ς, Β. Α ι γ α ί ο υ, Δ υ τ. Μ α κ ε δ ο ν ί α, Ή π ε ι ρ ο ς, Θ ε σ σ α λ ί α, Ι ό ν ι ο ι Ν ή σ ο ι, Κ ρ ή τ η, Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς, Σ τ ε ρ ε ά Ε λ λ ά δ α, Α τ τ ι κ ή, Δ υ τ ι κ ή Εά λδ λα : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ο μ ά δ α π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ Τ ο μ ε α κ ο ύ Σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ ι ς Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ τ ο υ Ε Π Α Ν Ε Κ : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Υ π ο δ ο µ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή Ε π ι τ άχ υ ν σ η ς τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Ι. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς Ο μ ά δ α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ & κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο Ευ π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Τ Π Ε ( ): Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ, Ι. Γ ι α ν ν ί τ. σ ι ο ς Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Α ν. Τ ζ ή κ α ς Μ η τ ρ ώ ο Α ξ ι ο λ ο γ η τ ώ ν : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Β ρ α. δ ή ς Α θ η ν ά - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς σττπιε ς κ α ι τ η ς Γ ν ώ σ η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Β. Π α π α λ ά μ π ρ ο υ, Β. Ο ρ φ α ν ό ς. Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή E n t e r p r i s eg r e e c e : Α ν. Τ ζ ή κ α ς, Γ. Π α π α ρ ί δ. ο υ D I G I T A L E U R O P E E x e c u t i v eb o a r d : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. E u r o p e a n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O b s e r v a t o r y (E I T O ) T a s k F o r c e: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Μ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ. W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e ( W I T S A ) V i c e C h a i r m a n E u r o p e : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π έ ς κ α ι Ο µ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ί ατ ςο υ Σ Ε Π Ε Ε π ι τ ρ ο π ή Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Τ ι μ ο λ ό γ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ μ β ο ύ λ ω ν Τ Π Ε Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Π α ρ α κ ρ ά τ η σ η Φ ό ρ ο υ 2 0 % Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ ο Κ Φ Α Σ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Ε π ι τ ά χ υ ν σ η Δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι Δ ρ ά σ ε ιµ ςε ά λ λ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς Γ ε ν ι κή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ως ν τ Φ ύ λ ω ν Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ Ε Β Σ Ε Π Β Ε Σ Ε Κ Ε Ε Σ Ε Κ Τ Ε Ε Τ Δ Ε Θ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Α θ η ν ώ ν, Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς γ ι α τ ο η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ε π ι χ ε ι- ρ eε nί nν o v a t i o n e g g - e n t e r g r o w g o (C o r a l l i κa α ι E u r o b a n k ). 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

7 1. Ο µ ά δ α Έ ρ γ ο υ γ ι α τ η ν ε κ π ό ν η σ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ η ν τ ό ν ω σ η τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά: Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 2. Σ χ ε δ ί ου ν ό µ ο υ Έ κ δ ο σ η δ ι α τ α γ ή ς π λ η ρ ω µ ή ς γ α α ξ ι ώ σ ε ι ς α π ό δ ι ο ι κ η τ ι κ ή σ ύ µ β α σ η π ο υ έ χ ε ι σ υ ν α φ θ ε ί σ τ ο π λ α ί σ ι ο ε µ π ο ρ ι κ ή ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς : Β ο υ λ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν - Δ ι α ρ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σς η, Δ η μ ό σ ι α ς Τ ά ξ η ς & Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς. 3. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο Σ χ έ δ ι το η ς Υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς Α π ό φ α σ η ς γ ι α τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 4. Υ π ο χ ρ έ ω σ η χ ρ ή σ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι µ ε θ ό δ ω ν κ α τ α σ κ ε υ ή ς π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ σ ε Έ ρ γ α γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν Δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α Ο. Τ. Α.: Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ μ β ο υ λ ο Ε. Ε. Τ. Α. 5. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο ν ε ξ ο ρ θ ο λ ο γ ι σ µ ό τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 6. Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν Κ α τ ά ρ τ ι σ η, Π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α ι Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή µ ε σ τ ό χ ο τ η ν Ε ν δ υ ν ά µ ω σ η τ ω ν Δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν Ά ν ε ρ γ ω ν Ν έ ω ν ε τ ώ ν σ ε Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε τς ο υ τ ο µ έ α Τ Π Ε: Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς. 7. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η σ χ ε δ ί ο υ ν ό µ ο υ Ρ υ θ µ ί σ ε ι ς γ ι α τ η ν Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ. ν 8. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς γ ι α τ η ν α λ λ α γ ή τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ µ ο ν τ έ λ ο υ τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο µ ί: α ςπ ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς. 9. Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς σ ε ε π ι σ τ ο λ ή τ η ς Ε Ε Λ /: Λ Α Κ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Α τ τ ι κ ή ς, A ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ψ η φ ι α κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α τ τ ι κ ή ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Σ ύ ν τ α ξ η ς t o v i m a. g r 1 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή µ α τ α τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ Μ α κ ε δ ο ν ί α ς: Π ρ ό ε δ ρ ο Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή μ α τ α, Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η : σ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο σ χ ε δµ ιό α σκ α ι ε φ α ρ µ ο γ ή µ έ τ ρ ω ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ή ς κ α ι ν ο τ : ο µ ί α ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς & Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Θ έ µ α τ α τ ο υ Κ λ ά δ ο υ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ: ν Π ρ ό ε δ ρ ο Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α Έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η α π ο θ ή κ η ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν ( D a t a W a r e h o u s e ) τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ο ύ κ α ι α ν ά λ υ σ η ς τ η ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς γ ι α τ η β ι ώ σ ι µ η α ν ά π τ υ ξ η : Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Δ υ τ ι κ ή Ες λ λ ά δ α ς Έ ν τ α ξ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ ο Ν έ ο Λ ύ κ ε ι ο : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν Ε. Π. Α ν ά π τ υ ξ η Α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ Δ υ ν α µ ι κ ο ύ - Ά ξ ο ν ε ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 7, 8, 9 : Δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σ τ η ν Α π α σ χ ό λ η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ λφ ιά σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ Έ ρ γ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν τ ω ν Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν σ τ η χ ρ ή σ η Τ Π Ε : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ε π ι τ ρ ο π έ ς Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ε Π Α Ν ε Κ, Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ο υ Δ η µ ο σ ί ο υ & Ε Σ Π Α : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο ν ό µ ο υ Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η, Έ λ ε γ χ ο ς κ α ι Ε φ α ρ µ ο γ ή Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν Π α ρ ε µ β ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν Π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η. τ α ς 2 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο ν έ ο κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε Σ Π Α : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ. Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ. Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

8 2 1. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ί τ λ ο Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί : α Υ π. Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π. Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π. Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Α ν ά γ κ η ά µ ε σ η ς θ ε σ µ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν: Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η - Ά ξ ο ν α ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 2 Τ Π Ε κ α ι Β ε λ τ ί ω σ η Π ο ι ό τ η τ α ς Ζ ω ή ς : Ε ν δ ι ά μ ε σ ο Φ ο ρ έ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ε Φ Δ Ε.Ε.Τ.Α.Α Σ υ µ µ ε τ ο χ ή Ε. Κ Α θ η ν ά σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ µ ό γ ι α τ ο έ ρ γ ο Π λ α τ φ ό ρ µ α κ α ι α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς ο, ρ γ ά ν ω σ η ς, δ ι ά θ ε σ η ς ψ η φ ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ : Ε Δ Ε Τ Α Ε Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η Σ χ ε δ ί ο υ Ν ό µ ο υ γ ι α τ ι ς Δ η µ ό σ ι ε ς Σ υ µ β ά σ ε ι ς: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α. ς 2 6. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α π α ρ α κ ρ ά τ η σ η φ ό ρ ο υ 2 0 % : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e-s k i l l s f o r J o b s : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε., Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Α τ ζ έ ν τ α, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ Ε ο. Ε. γ ι α τ ι ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε, π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ε ρ γ α σ ί α, Ε π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τν η Π α ι δ ε ί α, τ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ.Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Ι δ. Γ ρ α φ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ εο ίυ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Γ,. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς Γ,. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Γ,. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς: Y φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς Η& λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ Σ Ε Κ Α θ η ν ά : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ςγ. Γ.Ε μ π ο ρ ί ο υ Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ηαν ν α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ Ε Ι Α θ ή ν α ς: Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο Τ μ ή μ α τ ο ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ. Ε Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η δ η µ ο σ ί ω ν σ η µ ε ί ω ν α σ ύ ρ µ α τ η ς ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ( W i F i H o t s p o t s ) σ τ η ν Ε λ λ η ν ή ι κ Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α: Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο Υ π ο έ ρ γ ο 2 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς Φ ο ρ έ ω ν κ α ι σ υ ν α λ λ α γ ώ ν π ο υ θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο π ε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς δ ρ ά σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Τ ώ ρ α : Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τρ αρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. ς 3 5. Π ρ ό τ α σ η γ ι α Έ λ λ η ν α Ψ η φ ι α κ ό Π ρ ω τ α θ λ η τ ή : Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Ν έ ο Τ ο µ ε α κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν τ ο µ έ α Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ν έ ο υ : Σ ΕΓ. Σ Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Υ π ό µ ν η µ α Ο δ ρ ό µ ο ς γ ι α τ η ν Ψ η φι α κ ή Ε λ λ ά δ α κ α ι η α ν ά δ ε ι ξ η τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ω ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Β ι ο µ η χ α ν ί α γ ι α τ η χ ώ: ρ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο µ ο ρ φ ό τ υ π ο τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ: ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ών σ τ η ν έ α π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ α σ χ ο λ ε ί α: Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Ε ι σ η γ η τ ή Σ χ ε δ ί. ο υ 4 1. Σ χ ό λ ι α ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς α γτ ιη ν Α ν ο ι κ τ ή Δ ι α κ υ βέ ρ ν η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά β ά ρ η Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α τ ά τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν τ ο υ Δ η µ ο σ ί : ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα