2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5"

Transcript

1

2 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 7 Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς, Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς 9 Ε π α φ έ ς κ α ι Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 1 0 Ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν 1 1 Ε κ θ έ σ ε ι ς, Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, Η μ ε ρ ί δ ε ς κ α ι Σ υ ν έ δ ρ ι α 1 2 Τ ο ν έ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε, s e p e.g r 1 3 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Δ ι ε θ ν ε ί ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 1 7 Α ι ρ ε τ ά Ό ρ γ α ν α 1 7 Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Π ρ ο σ ω π ι κ ό 1 8 Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι- ς Μ έ λ η τ ο υ Σ Ε Π Ε 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

3 Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α γ ιεα π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α π έ ρ α α π ό ό λ α τ α ε π ώ δ υ ν α σ υ μ π τ ώ μ α τ α τ η ς ύ φ ε σ η ς, τ η ν τ ε ρ ά σ τ ι α ε ξ ο υ θ έ ν ω σ η π ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α α κι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, β ρ ε θ ή κ α μ ε ό λ ο ι α ν τ ι μ έ τ ω π ο ι κ α ι μ ε τ η σ τ α δ ι α κ ή π α γ ί ω σ η τ η ς π ι ο ε π ι κ ί ν δ υ ν η ς, ί σ ω ς, π α ρ α μ έ τ ρ ο υ. Τ η ς α π ο γ ο ή τ ε υ σ η ς. Τ η ς α ί σ θ η σ η ς ό τ ι η π α τ ρ ί δ α μ α ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί π α ρ ά ν α ζ ε ι σ τ η ν κ ό ψ η τ ο υ ξ υ ρ α φ ι ο ύ, π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο μ ο ι ρ α ί ο, ε ί τ ε α ι φ ν ί δ ι α, δ ι εα κί τά ε. σό τ αι, δ η λ α δ ή δ ε ν γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ε μ ά ς σ τ ο Σ Ε Π Ε π ρ ο φ α ν ώ ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ν α ε ί μ α ι α κ ρ ι β ή ς μ ό ν ο α λ λ ι ώ ς γ ί ν ε τ α ι. Κ α ι σ ε α υ τ ό ν τ ο ν ά λ λ ο τ ρ ό π ο π ο υ δ ι ο ρ θ ώ ν ε ι τ ι ς α δ ι κ ί ε ς, ε π ε ν δ ύ ε ι σ τ ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι μ ε τ ρ ό π ο β ι τώ α σ ι κμ ο ι ν ω ν ι κ ά α γ α θ ά, έ χ ο υ ν ε ν α π ο θ έ σ ε ι τ ι ς ε λ π ί δ ε ς τ ο υ ς ο ι π ο λ ί τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό π ο τ έ, π ρ ο έ χ ε ι η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς, π ο υ θ α ε μ π ν έ ε ι κ α ι θ α ε μ π ν έ ε τ α ι α π ό τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α ι ι κ α ν ό τ η τ ε ς π ο υ δτι όα πθ οέ ς τ ε μι α ς ο γ ι α δ υ ν α μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η. Β α σ ι κ ό ς κ α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ς π υ λ ώ ν α ς α υ τ ή ς τ η ς θ ε τ ι κ ή ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς ο π τ ι κ ή ς ε ί ν α ι ο κ λ ά δ ο ς τ ω ν Τ Π Ε. Ο Σ Ε Π Ε τ η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε υ π ή ρ ξ ε σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α, κ α θ ώ ς δ ε ν σ τ α μ ά τ η σ ε ν α μ ά χ ε τ α ι α π ό τ η δ ι κ ή τ ο υ π λ ε υ-μ ρ ά έ, σ α α π ό π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ ε κ ρ ί σ ι μ α ζ η τ ή μ α τ α, σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς, π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι δ ι α ρ κ ε ί ς ε π- ιστ ε ρ οαπυέ τς ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ρ ο ς τ η μ ε γ ά λ η μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η π ο υ έ χ ε ι α ν ά γ κ η η χ ώ ρ α, μ ε ο υ σ ι α σ τ ι κ ό κ α ι π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ρ ό λ ο γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. ε Αί νυ τα όι ς ά λ λ ω σ τ ε ο π υ ρ ή ν α ς τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ Σ Ε Π Ε, έ τ σ ι ό π ω ς κ α ι α υ τ ή ε ν σ ω μ ά τ ω σ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α τ η ς κ ρ ί σ η ς. Κ α ι ε ι δ ι κ ά τ ώ ρ α, π ο υ η Ε λ λ ά δ α χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι α π ό λ ο υ ς μ α ς κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν, ν α κ ά ν ο υ ν τ η δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ ς, σ υ ν δ ρ ά μ ο ν τ α ς ο υ σ ι α σ ττι όκ σά ο σ τ η ν Π ο λ ι τ ε ί α ό σ ο κ α ι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α σ τ η δ ι ά χ υ σ η μ ι α ς ν έ α ς κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς, ο κ λ ά δ ο ς τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ε ί ν α ι σ α φ ώ ς έ ν α ς κ ρ ί σ ι μ ο ς σ ύ μ μ α χ ο ς. Τ ο α κ ο ύ σ α μ ε ε ξ ά λ λ ο υ κ α ι α π ό τ ο ν ί δ ι ο τ ο ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς χ ώ ρ α ς, ό τ ι η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α α π ο τ ε λ ε ί έ ν α ν α π ό τ ο υ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Ο ι Ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς α π ό τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς δ ο κ ι μ ά σ τ η κ α ν ό σ ο π ο τ έ, έ χ ο υ ν ό μ ω ς μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς κ α ι π ο λ λ έ ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς α λ λ ά κ α ι ε υ κ α ι ρ ί ε ς. Η ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α, η α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς α ν θ ρ ώ π ι νυονυ α μδι κ ο ύ τ ο υ ς α λ λ ά κ α ι ο ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ έ χ ο υ ν, α π ο τ ε λ ο ύ ν ε γ γ ύ η σ η ό τ ι ο κ λ ά δ ο ς μ α ς π α ρ α μ έ ν ε ι ζ ω ν τ α ν ό ς α λ λ ά κ α ι μ ε π ο λ λ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς γ ι α π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά π τ υ ξ η, α ξ ι ώ ν ο ν τ α ς μ έ σ α α π ό τ η σ κ λ η ρ ή μ α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ό σ α ο φ ε ί λ ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ε ί σ τ ο ά μ ε σ ο μ έ λ λ ο ν. Ή ρ θ ε ο κ α ι ρ ό ς ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α α π ό τ α λ ά θ η μ α ς, ν α μ ε γ ι σ τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε κ α ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά σ ο υ μ ε ό τ ι κ ά ν α μ ε σ ω σ τ ά κ α ι μ ε ο δ η γ ό τ ο π ά θ ο ς π ο υ μ α ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ ο υ μ ε γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο τ η θ έ σ η κ α ι τ ο ρ ό λ ο σ τ ο ν έ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο τ ης χ ώ ρ α ς π ο υ τ ο υ α ρ μ ό ζ ε ι. Ά λ λ ω σ τ ε, α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γο ιρ α έ σ ον υα μ ε μ π ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ν α ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς. Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η, η ο π ο ί α μ ό ν ο ψ η φ ι α κ ή μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι. Τ ά σ ο ς Τ ζ ή κ α ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Σ Ε Π Ε Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

4 Ο κ λά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μ α ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ οδ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Π έ ρ α α π ό κ ά θ ε α μ φ ι β ο λ ί α, η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε ή τ α ν α π ό τ ι ς π λ έ ο ν κγρ ιί α σ ι τμ η ε ς χ ώ ρ α, τ η ν ο ιοκν ο μ ί α, τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Ο Σ Ε Π Ε ή τ α ν σ τ ο π λ ε υ ρ ό τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ α κ ο ύ γ ο ν τ α ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ς κ α ι α ν α λ ύ ο ν τ α ς τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ς μ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α θτέισςε ι ς τ ο υ ς σ ε σ η μ α ν τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α. Ε π ι π λ έ ο ν, υ π ή ρ ξ ε π α ρ α κ ι ν η τ ή ς κ α ι α ρ ω γ ό ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ, ο ατ λά λσ ά ε ι κς α ι υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α τ ο π ω ς μ επ ί ο ρ η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ίν α σ υ μ β ά λ ε ι κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ η ν ε π ί λ υ σ η ό λ ω ν τ ω ν σ η μ α ν τ ι κ ώ ν δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μά τ ω ν κ α ι γ ι α τ ηα ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μό τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς σ υ ν έ χ ι σ ε ν α σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ω ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ά ξ ο ν α α ν ά π τ υ ξ η ς γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ μ έ σ α α π ό τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ ε ε κ θ έ σ ε ι ς, ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, α π ο σ τ ο λ έ ς κ α ι π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς οπυ ι σ χ υ ρ ο π ο ί η σ α ν τ η ν η γ ε τ ι κ ή θ έ σ η π ο υ ο φ ε ί λ ε ι ν α έ χ ε ι ο κ λ ά δ ο ς γ ι α τ η ν ε θ ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α α π ο τ ε λ ε ί η α ν ά λ η ψ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η α π ό τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο τ η ς Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς τ ο υ e S k i l l s f o Jo r b s , μ ε μ ε γ ά λ η ε π ι τ υ χ ί α έ ω ς μ εσ ρή α, κ α ι η ο π ο ί α σ η μ α τ ο δ ο τ ή θ η κ ε α π ό τ ο es k i l l s f ojo r b s G r a n d E v e n t. Μ ί α ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ α ν έ δ ε ι ξ ε τ η σ η μ α σ ίτα η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί αγςι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ η ς ύ φ ε σ η ς κ α ι τ η ν έ ξ ο δ ο α π ό τ η σ η μ ε ρ ι ν ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ η, π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τ ο ν κ α ί ρ ι ο ρ ό λ ο τ η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν σ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Π α ρ ά λ λ η λ α, μ ί α α κ ό μ α ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ Σ Ε Π Ε α π ο τ έ λ ε σ ε η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κ α ι υ π ο γ ρ α φ ή τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ Gο rύ a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a l J o b, s α π ό 4 Υ π ο υ ρ γ ε ί α, 3 γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ α τ ε ί ε ς τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο πν ή κ α ι τ ο Σ Ε Π Ε, ώ σ τ ε η Ε λ λ ά δ α ν α σ υ ν α σ π ί σ ε ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς, κ ά τ ω α π ό μ ί α οε μν πι ρα έί λα α, έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α σ η μ α ν τ ι κ ό β ή μ α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ψ η φ ι α κ ο ύ α ν α λ φ α β η τα ι σ μ ο ύ κ τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η τ η ς χ ώ ρ α ς σ τδ οι ε θ ν ή τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό χ ά ρ τ η. Σ τ ο ί δ ι ο π λ α ί σ ι ο, σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ μ ε ε ν ε ρ γ ά μ έ σ ω D Iτ Gο Iυ T A L E U R O P E σ τ ο π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ό ρ α μ α γ ι α μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Ε ν ι α ί α Α γ ο ρ ά D ( i g i t a ls i n g l e M a r k e t ), ε ν ώ δ υ ν α μ ι κ ό ε ί ν α ι τ ο π α ρ ό ν μ α ς κ α ι σ τ ο W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e, τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό π ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α β ι ο μ η χ α ν ίτα ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Ο ρ γ α ν ισ μ ο ί σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς έ χ ο υ μ ε κ α τ α φ έ ρ ε ι ό χ ι μ ό ν ο ν α α κ ο ύ γ ε τ α ι η φ ω ν ή τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς α γ ο ρ ά ς, α λ λ ά κ α ι τ η ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ η ς δ ι ε θ ν ο ύ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ό λ ο α υ τ ό τ ο δ ι ά σ τ η μ α, ο Σ Ε Π Ε μ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ υ ν έ β α λ ε κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ο σ τό ρ αότ ρη αγ μι α κ τ η ς χ ώ ρ α ς γ ι α τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ η ς α ν ά π τ υ ξ η Σ. Ε ΠΟ Ε ή τ α ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ ώ ν σ ε ό λ α τ α Θ ε σ μ ι κ ά ό ρ γ α ν α κ α ι τ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς π ο υ π ρ ο ω θ ο ύ ν τ η ν α ν ά π τ υ ξ η α λ λ ά κ α ι τ η ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. Ο κ λ ά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ιο ρι ή σε επ ι ς χμ εα ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά. Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Γ ε ν ι κ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Σ Ε Π Ε Μ έ λ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ D I G I T A L E U R O P E Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς γ ι α τ η ν Ε υ ρ ώ π η W I T S A 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

5 Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ : Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κ ρ ί σ η κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α υ τ ή σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ε τ ό σ ο σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ, ο ν όο σμ ο ί α ς κ α ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς ο, Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι σ τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α, δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ο υ έ θ ε σ ε ω ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν ν ααπ τ υ ξ ι α κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή β ά σ η τ ω ν εμλ ώ ν μ α ς. Μ ε λ ί γ α λ ό γ ι α, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε σ ε ό λ α τ α f o r a κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α α π ο φ ά σ ε ω ν, μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κνρα ί σ η α, ν α δ ε ί ξ ε ι τ ο σ τ ρ α τ η γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ί α κ α ι τ ι ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς χ ρπεοιυ ά ζ αε υτ τα ήι, ο κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι. ώ ν Σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς γ ν ώ σ η ς, η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α α ν α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, π ρ ο ω θ εν ί ο τ το ημ ν ί α κ α ι κ α ι τ ι ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ ε κ ά θ ε π τ υ χ ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ αό ς. τ οέυνς α ς κ ύαρπι ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι ν α μ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ μ ε τ ο ν κ λ ά δ ο ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ε μ ι α η γ ε τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ θα α ν : ί α, π ο υ τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ η ν Έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ ο ν ψ η φ ι α κ ό α λ φ α β ησ τμ ιό κ α ι τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή ε φ α ρ μ ό σ ε ι τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η μ ε γ ά λ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν. Υ π ά ρ χ ο υ ν π έ ν τ ε π υ λ ώ ν ε ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς, η Ε λ λ ά δ α, π ρ έ π ε ι ν α β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τγ ηι ν κ ό πτ αη ρτ α γ ω κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α : Α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α Β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α μ ε τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Υ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι μ ό χ λ ε υ σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π ό τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς Ι σ χ υ ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίπ αο ς υ θ α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α ι θ α ο δ η γ ε ί μ ι α κ α ι ν ο τ ό μ α ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ε ν έ α π ε δ ί α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Σ υ ν ε κ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ς μ έ σ ω τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

6 Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Ε Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Ε θ ν ι κ ό Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Π λ α ί σ ι ο Α ν α φ ο ρ ά Ες Σ Π( Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε τ α ι ρ ι κ ό Σ ύ µ φ ω ν ο γ ι α τ ο Π λ α ί σ ι ο Α ν ά π τ υ ξ η ς Α ν α φ ο ρ ά ς ( Ε Σ Π Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Π. Ε. Π. : Α ν. Μ α κ ε δ ο ν ί α ς - Θ ρ ά κ η ς, Β. Α ι γ α ί ο υ, Δ υ τ. Μ α κ ε δ ο ν ί α, Ή π ε ι ρ ο ς, Θ ε σ σ α λ ί α, Ι ό ν ι ο ι Ν ή σ ο ι, Κ ρ ή τ η, Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς, Σ τ ε ρ ε ά Ε λ λ ά δ α, Α τ τ ι κ ή, Δ υ τ ι κ ή Εά λδ λα : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ο μ ά δ α π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ Τ ο μ ε α κ ο ύ Σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ ι ς Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ τ ο υ Ε Π Α Ν Ε Κ : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Υ π ο δ ο µ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή Ε π ι τ άχ υ ν σ η ς τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Ι. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς Ο μ ά δ α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ & κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο Ευ π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Τ Π Ε ( ): Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ, Ι. Γ ι α ν ν ί τ. σ ι ο ς Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Α ν. Τ ζ ή κ α ς Μ η τ ρ ώ ο Α ξ ι ο λ ο γ η τ ώ ν : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Β ρ α. δ ή ς Α θ η ν ά - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς σττπιε ς κ α ι τ η ς Γ ν ώ σ η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Β. Π α π α λ ά μ π ρ ο υ, Β. Ο ρ φ α ν ό ς. Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή E n t e r p r i s eg r e e c e : Α ν. Τ ζ ή κ α ς, Γ. Π α π α ρ ί δ. ο υ D I G I T A L E U R O P E E x e c u t i v eb o a r d : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. E u r o p e a n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O b s e r v a t o r y (E I T O ) T a s k F o r c e: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Μ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ. W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e ( W I T S A ) V i c e C h a i r m a n E u r o p e : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π έ ς κ α ι Ο µ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ί ατ ςο υ Σ Ε Π Ε Ε π ι τ ρ ο π ή Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Τ ι μ ο λ ό γ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ μ β ο ύ λ ω ν Τ Π Ε Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Π α ρ α κ ρ ά τ η σ η Φ ό ρ ο υ 2 0 % Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ ο Κ Φ Α Σ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Ε π ι τ ά χ υ ν σ η Δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι Δ ρ ά σ ε ιµ ςε ά λ λ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς Γ ε ν ι κή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ως ν τ Φ ύ λ ω ν Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ Ε Β Σ Ε Π Β Ε Σ Ε Κ Ε Ε Σ Ε Κ Τ Ε Ε Τ Δ Ε Θ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Α θ η ν ώ ν, Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς γ ι α τ ο η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ε π ι χ ε ι- ρ eε nί nν o v a t i o n e g g - e n t e r g r o w g o (C o r a l l i κa α ι E u r o b a n k ). 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

7 1. Ο µ ά δ α Έ ρ γ ο υ γ ι α τ η ν ε κ π ό ν η σ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ η ν τ ό ν ω σ η τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά: Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 2. Σ χ ε δ ί ου ν ό µ ο υ Έ κ δ ο σ η δ ι α τ α γ ή ς π λ η ρ ω µ ή ς γ α α ξ ι ώ σ ε ι ς α π ό δ ι ο ι κ η τ ι κ ή σ ύ µ β α σ η π ο υ έ χ ε ι σ υ ν α φ θ ε ί σ τ ο π λ α ί σ ι ο ε µ π ο ρ ι κ ή ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς : Β ο υ λ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν - Δ ι α ρ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σς η, Δ η μ ό σ ι α ς Τ ά ξ η ς & Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς. 3. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο Σ χ έ δ ι το η ς Υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς Α π ό φ α σ η ς γ ι α τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 4. Υ π ο χ ρ έ ω σ η χ ρ ή σ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι µ ε θ ό δ ω ν κ α τ α σ κ ε υ ή ς π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ σ ε Έ ρ γ α γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν Δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α Ο. Τ. Α.: Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ μ β ο υ λ ο Ε. Ε. Τ. Α. 5. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο ν ε ξ ο ρ θ ο λ ο γ ι σ µ ό τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 6. Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν Κ α τ ά ρ τ ι σ η, Π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α ι Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή µ ε σ τ ό χ ο τ η ν Ε ν δ υ ν ά µ ω σ η τ ω ν Δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν Ά ν ε ρ γ ω ν Ν έ ω ν ε τ ώ ν σ ε Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε τς ο υ τ ο µ έ α Τ Π Ε: Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς. 7. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η σ χ ε δ ί ο υ ν ό µ ο υ Ρ υ θ µ ί σ ε ι ς γ ι α τ η ν Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ. ν 8. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς γ ι α τ η ν α λ λ α γ ή τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ µ ο ν τ έ λ ο υ τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο µ ί: α ςπ ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς. 9. Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς σ ε ε π ι σ τ ο λ ή τ η ς Ε Ε Λ /: Λ Α Κ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Α τ τ ι κ ή ς, A ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ψ η φ ι α κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α τ τ ι κ ή ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Σ ύ ν τ α ξ η ς t o v i m a. g r 1 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή µ α τ α τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ Μ α κ ε δ ο ν ί α ς: Π ρ ό ε δ ρ ο Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή μ α τ α, Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η : σ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο σ χ ε δµ ιό α σκ α ι ε φ α ρ µ ο γ ή µ έ τ ρ ω ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ή ς κ α ι ν ο τ : ο µ ί α ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς & Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Θ έ µ α τ α τ ο υ Κ λ ά δ ο υ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ: ν Π ρ ό ε δ ρ ο Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α Έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η α π ο θ ή κ η ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν ( D a t a W a r e h o u s e ) τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ο ύ κ α ι α ν ά λ υ σ η ς τ η ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς γ ι α τ η β ι ώ σ ι µ η α ν ά π τ υ ξ η : Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Δ υ τ ι κ ή Ες λ λ ά δ α ς Έ ν τ α ξ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ ο Ν έ ο Λ ύ κ ε ι ο : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν Ε. Π. Α ν ά π τ υ ξ η Α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ Δ υ ν α µ ι κ ο ύ - Ά ξ ο ν ε ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 7, 8, 9 : Δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σ τ η ν Α π α σ χ ό λ η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ λφ ιά σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ Έ ρ γ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν τ ω ν Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν σ τ η χ ρ ή σ η Τ Π Ε : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ε π ι τ ρ ο π έ ς Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ε Π Α Ν ε Κ, Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ο υ Δ η µ ο σ ί ο υ & Ε Σ Π Α : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο ν ό µ ο υ Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η, Έ λ ε γ χ ο ς κ α ι Ε φ α ρ µ ο γ ή Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν Π α ρ ε µ β ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν Π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η. τ α ς 2 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο ν έ ο κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε Σ Π Α : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ. Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ. Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

8 2 1. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ί τ λ ο Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί : α Υ π. Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π. Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π. Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Α ν ά γ κ η ά µ ε σ η ς θ ε σ µ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν: Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η - Ά ξ ο ν α ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 2 Τ Π Ε κ α ι Β ε λ τ ί ω σ η Π ο ι ό τ η τ α ς Ζ ω ή ς : Ε ν δ ι ά μ ε σ ο Φ ο ρ έ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ε Φ Δ Ε.Ε.Τ.Α.Α Σ υ µ µ ε τ ο χ ή Ε. Κ Α θ η ν ά σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ µ ό γ ι α τ ο έ ρ γ ο Π λ α τ φ ό ρ µ α κ α ι α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς ο, ρ γ ά ν ω σ η ς, δ ι ά θ ε σ η ς ψ η φ ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ : Ε Δ Ε Τ Α Ε Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η Σ χ ε δ ί ο υ Ν ό µ ο υ γ ι α τ ι ς Δ η µ ό σ ι ε ς Σ υ µ β ά σ ε ι ς: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α. ς 2 6. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α π α ρ α κ ρ ά τ η σ η φ ό ρ ο υ 2 0 % : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e-s k i l l s f o r J o b s : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε., Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Α τ ζ έ ν τ α, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ Ε ο. Ε. γ ι α τ ι ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε, π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ε ρ γ α σ ί α, Ε π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τν η Π α ι δ ε ί α, τ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ.Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Ι δ. Γ ρ α φ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ εο ίυ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Γ,. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς Γ,. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Γ,. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς: Y φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς Η& λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ Σ Ε Κ Α θ η ν ά : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ςγ. Γ.Ε μ π ο ρ ί ο υ Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ηαν ν α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ Ε Ι Α θ ή ν α ς: Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο Τ μ ή μ α τ ο ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ. Ε Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η δ η µ ο σ ί ω ν σ η µ ε ί ω ν α σ ύ ρ µ α τ η ς ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ( W i F i H o t s p o t s ) σ τ η ν Ε λ λ η ν ή ι κ Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α: Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο Υ π ο έ ρ γ ο 2 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς Φ ο ρ έ ω ν κ α ι σ υ ν α λ λ α γ ώ ν π ο υ θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο π ε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς δ ρ ά σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Τ ώ ρ α : Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τρ αρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. ς 3 5. Π ρ ό τ α σ η γ ι α Έ λ λ η ν α Ψ η φ ι α κ ό Π ρ ω τ α θ λ η τ ή : Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Ν έ ο Τ ο µ ε α κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν τ ο µ έ α Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ν έ ο υ : Σ ΕΓ. Σ Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Υ π ό µ ν η µ α Ο δ ρ ό µ ο ς γ ι α τ η ν Ψ η φι α κ ή Ε λ λ ά δ α κ α ι η α ν ά δ ε ι ξ η τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ω ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Β ι ο µ η χ α ν ί α γ ι α τ η χ ώ: ρ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο µ ο ρ φ ό τ υ π ο τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ: ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ών σ τ η ν έ α π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ α σ χ ο λ ε ί α: Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Ε ι σ η γ η τ ή Σ χ ε δ ί. ο υ 4 1. Σ χ ό λ ι α ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς α γτ ιη ν Α ν ο ι κ τ ή Δ ι α κ υ βέ ρ ν η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά β ά ρ η Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α τ ά τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν τ ο υ Δ η µ ο σ ί : ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

9 4 3. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς I C T 4 G r o w t h : Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Υ Ε Ξ Ι Σ Ι: Ι Υ Α Π Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό o p e n s o u r c e: Ε Δ Ε Τ Α Ε Φ Π Α Δ η µ ο σ ί ω ν σ υ µ β ά σ ε ω ν : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ: Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α Ψ η φ ι α κ ή Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η : Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ς Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ I C T 4 G r o w t h: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ. α ς 5 1. Κ ώ δ ι κ α ς Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς Α π ε ι κ ό ν ι σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί ω ν: Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, Γ.Γ. Δ η μ ο σ ί ω ν Ε σ ό δ ω ν. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α. Κ. Σ α μ α ρ ά Α ρ χ η γ ό τ η ς Α ξ ι ω µ α τ ι κ ή ς Α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ, σ η Ας λ. Τ σ ί π ρ α Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ, π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν κ α ι Π ρ έ δ ρ ο τ ο υ Π Α Σ Ο Κ, Ε υ. Β ε ν ι ζ έ λ ο Γ ε ν ι κ ή Γα ρµ µ α τ έ α τ η ς Κ. Ο. τ ο υ Κ Κ Ε, Α λ. Π α π α ρ ή γ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ω ν Α ν ε ξ α ρ τ ήτ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Π. Κ α μ μ έ ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ή ς Α ρ ι σ τ ε ρ ά, ς Φ. Κ ο υ β έ λ η Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο ύ, Γ. Σ τ α θ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν, Γ. Σ τ ο υ ρ ν ά ρ α Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Κ. Χ α τ ζ η δ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς κ α ι Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς, Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς & Θ ρ η σ κ ε υ µ ά τ ω ν, Κ. Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Δ. Σ τ α μ ά τ η Α ν α π λ. Υ π ο υ ρ γ ό Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν & Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς, Γ. Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Δ. Κ ο ύ ρ κ ο υ λ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Ν. Μ η τ α ρ ά κ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Οδ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ό π ο υ λ ο Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Ε. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπ ο ύ λ ο υ Α ν α π λ. Γ. Γ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν & Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η, ς Δ. Τ σ ο υ κ α λ ά Γ. Γ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο, ύ Μ. Μ α ν ο υ σ ά κ η Γ. Γ. Δ η µ ο σ ί ω ν Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν & Ε Σ Π Α, Α. Χ α ρ ί τ σ η Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί, ω νδ. Τ ζ ώ ρ τ ζ η Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ µ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Δ. Β α ρ τ ζ ό π ο υ λ ο Γ. Γ.Ε µ π ο ρ ί ο υ, Σ τ. Κ ο μ ν η ν ό Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Β. Κ ό λ λ ι α Γ. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ω ν, Μ. Δ α σ κ α λ ά κ η Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Γ ρ α φ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο, ύ Μ. Ν ι κ ο λ α κ ά κ η Π ρ ό ε δ ρ ο Δ Σ Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Ι δ. Μ α ν ω λ ι τ σ ά κ η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Γ. Τ σ α κ ο γ ι ά ν ν η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Κ. Τ ζ ο ά ν ν. η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

10 Δ Ε Λ Τ Ι Α Τ Υ Π Ο Υ Έ ν α ρ ξ η τ η ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς e S k i l l s f o r J o b s σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η Σ υ ν ά ν τ η σ η μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ο Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Α ν α π λ η ρ ω τ ή Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς, κ. Γ ι ώ ρ γ ο Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο Χ ρ υ σ ό β ρ α β ε ί ο γ ι α τ ο s e p e. g r σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ν έ ε ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς - Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ά ομ ν τ έ λ α / Κ λ α δ ι κ ο ί Φ ο ρ ε ί ς & Μ Κ Ο σ τ α e-v o l u t i o n a w a r d s Σ τ ή ρ ι ξ η Σ Ε Π Ε σ τ η ν α π ό φ α σ η έ ν τ α ξ η ς τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ο υ μ α θ ή μ α τ ο ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ ο Ν έ ο Λ ύ κ ε ι ο Ά ν ε μ ο ς α ν α ν έ ω σ η ς γ ι α τ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε Ο Σ Ε Π Ε α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τ η ν τ ι μ η τ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η τ ρ ι ώ ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν υ π ο ψ η φ ι ο τ ή τ ω ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν W I T S A G l o b a l I C T E x c e l l e n c e A w a r d s Ο Σ Ε Π Ε α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τ ι ς υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ α W I T S A G l o b a l I C T E x c e l l e n c e A w a r 2d 0s 1 4 Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α ι Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ Τ Π Ε Ο ι Τ Π Ε σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ η ς ε θ ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς - Τ ο ό ρ α μ α γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς S i l i c o n V a l l e y σ τ η ν Ε λ λ ά δ α α ν έ δ ε ι ξ ε ο Σ Ε Π Ε e -S k i l l s f o r J o b s G r a n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α : Η Ε λ λ ά δ α, η έ κ τ η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή χ ώ ρ α π ο υ α π ο κ τ ά ε θ ν ι κ ή σ υ μ μ α χ ί α γ ι α τ η ν ψαη κφ ή ι ο ι κ ο ν ο μ ί α Σ τ ι ς6 Μ α ΐ ο υ τ ο G r a n d E v e n t τ ο υ e -S k i l l s f o r J o b s e -S k i l lfs o r J o b s : Μ ι α μ ε γ ά λ η ν έ α κ α μ π ά ν ι α ξ ε κ ι ν ά, σ τ ι ς 6 Μ α ΐ ο υ G rτ aο n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α Ψ η φ ι α κ έ ς Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς, Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η κ α ι Ψ η φ ι α κ ή Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τω ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν κ ύ ρ ι ο Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Μ ε ε π ι τ υ χ ί α ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν τ α W e b i n a r s γ ι α τ α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α μ B G A κ α ι P L C P r o g α π ό τ ο ν Σ Ε Π Ε Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Σ Ε Π Ε, Ν έ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι Μ ε λ έ τ ε ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί, Δ ι α β ο υ λ ε ύ σ ε ι ς & Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς 1 7 Δ ε λ τ ί α Τ ύ π ο υ. Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ - Α Ρ Θ Ρ Α Α π ο κ ό μ μ α τ α Τ ύ π ο υ σ ε έ ν τ υ π α κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ α μ ε α ν α φ ο ρ έ ς σ τ ο Σ Ε Π Ε 2 7 Ά ρ θ ρ α κ α ι Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξιες. S O C I A L M E D I A L i k e s σ τ ο f a c e b o o k C o n t a c t s σ τ ο L i n k e d I n L i n k e d I n g r o u p m e m b e r s F o l l o w e r sσ τ ο t w i t t e r. S E P E g r Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Τ Ο F A C E B O O K Κ έ ρ δ ι σ ε 1 T u r b o-x T a b l e t H i v e V 3 G 9.! 7 " Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ ι ς 2 κ ο ν σ ό λ ε ς S o n y P S 4! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 A p p l e i P amdi n i 3 W i-f i + C e l l u l a r 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 A p p l e i P a d m i n i -FW i 1 6 G B! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι i P o d n a n o 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ α 5 t a b l e t s b i t m o r e T a b 8 6 0! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 t a b l e t P C S o n y V A I O T a p 1 1! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 S m a r t p h o n e S o n y X p e r i a Z 1! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ ι ς 2 ε κ τ υ π ω τ έ ς X e r o x P h a s e r V / N! 3 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν γ ι α 1 χ ρ ό ν ο, ά δ ε ι α O f f i c e H o m e P r e m i u m! Κ ά ν ε δ ι κ ή σ ο υ μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή Μ η χ α ν ή S o n y C y b e r -S h o t D S C -T F 1! 1 0 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

11 1. B u s i n e s s I T E x c e l l e n c ea w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s - E L T R U N, Α θ ή ν α 2. T h e D i g i t a lg a t e - A i r p o r t I n n o v a t i o n C h a l l e n g e ", Δ ι ε θ ν ή ς Α ε ρ ο λ ι μ έ ν α ς Α θ η ν ώ- ν Ο Π Α, Α θ ή ν α 3. S A P F o r u m , S A P H e l l a s, Α θ ή ν α 4. D i g i t a l M e d i a A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 5. M o b i l e E x c e l l e n c e A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s - E L T R U N, Α θ ή ν α 6. M o b i l i t y F o r u m & A p p s A w a r d s , E t h o s M e d i a, Α θ ή ν α 7. C l o u d C o m p u t i n g C o n f e r e n c e , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 8. Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χεη π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν - Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - A T H E N S /T E C H C O L L E G E, Α θ ή ν α 9. 3 ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l la i - E u r o b a n k, Α θ ή ν α 1 0. Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ψ η φ ι α κ ή ς Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ ε ί ν e n ( n o v a t i o n ), E L T R U N, Α θ ή ν α 1 1. T o p L e v e l M e e t i n g, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 1 2. C i s c o C o n n e c t , C I S C O H e l l a s, Α θ ή ν α 1 3. D i s r u p t, S t a r t U p, S c a l e U p , I NR DY U S T D I S R U P T O R S - G A M E C H A N G E R S, Α θ ή ν α 1 4. W o m e n & G i r l sg o D i g i t a l A c t i o n P l a n, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Α θ ή ν α 1 5. O r a c l e D a y , O r a c l e H e l l a s, Α θ ή ν α 1 6. I T D i r e c t o r s F o r u m , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 1 7. D i g i t a l B a n k i n g C o n f e r e n c e , E t h o s M e d i a, Α θ ή ν α 1 8. I n f o C o m W o r l d , S m a r t P r e s s, Α θ ή ν α ο G r e e k I C T F o r u m, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 2 0. Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α 2 1. e -V o l u t i o n A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 2. W e b W o r l d E x p o & C o n f e r e n c e , Ζ ά π π ε ι ο Μ έ γ α ρ ο, V e r t i c a l C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 3. F o r u m " I C T R e s p o n s e t o t h e c r i s i s ", Ε λ λ η ν ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς & Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Ε Ι Π ), Ε Ε Δ Ε, Α θ ή ν α 2 4. Η μ ε ρ ί δ α " Ε β δ ο μ ά δ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς : Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ε β δ ο μ ά δ α Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ ", Π Ε Κ Α Π, Α θ ή ν α ο e -G o v e r n m e n t C o n f e r e n c e, B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 6. Y o u t h O n T h e M o v e, Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α τ η ς Ε. Ε. σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, Κ α λ α μ ά τ α 2 7. Έ ρ ε υ ν α Σ Ε Π Ε γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο Α ν ά π τ υ ξ η ς Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, Σ Ε Π Ε, Α θ ή νb αu s i n e s s I T E x c e l l e n c ea w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l l i a- E u r o b a n k, Α θ ή ν α 2 9. Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ΔΟΥ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α 3 0. K o d u K u p E u r o p e, M i c r o s o f t Ε λ λ ά ς - E u r o p e a n S c h o o l n e t, Α θ ή ν α o Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 3 2. Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο Η γ ε σ ί α ς W a k e u p y o u r C r e a t i v e M i n d!, S A R G I A P a r t n e r s S A Α, θ ή ν α 3 3. e -S k i l l s f o r J o b s G r a n d E vσeεn Πt Ε, - D I G I T A L E U R O P E, Α θ ή ν α 3 4. O U T S O U R C I N G C O N F E R E N C E , E t h o s E v e n t s, Α θ ή ν α 3 5. E n t e r p r i s e M o b i l i t y C o n f e r e n c e, B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 3 6. Ε κ δ ή λ ω σ η G e t o n l i n e W e e, H e P I S Α, θ ή ν α 3 7. Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e -S k i l lfs o r J o b s : Ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι Α π α σ χ ό λ η σ η , Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α 3 8. Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η Γ ι ο ρ τ ή Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α 3 9. e -V o l u t i o n A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α o Σ υ ν έ δ ρ ι ο I n f o C o m W o r l d , S m a r t P r e s s, Α θ ή ν α 4 1. I T D I R E C T O R S F O R U M , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α o G r e e k I C T F o r u m, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 4 3. B u s i n e s s I T E x c e l l e n c e A w a r d s 3 2, 0 1B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α ο Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , T E A M W O R K S, Αθ ή ν α 4 5. D i g i t a lb a n k i n g M o n e y C o n f e r e n c e, E t h o s M e d i a S.A. - Π ε ρ ι ο δ ι κ ό Χ Ρ Η Μ Α, Α θ ή ν α 4 6. Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε- ωμ ν ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - A I T, Α θ ή ν α ο ς Φ ο ι τ η τ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ ε ί ν e n ( n o v a t i o n ), E L T R U N, Α θ ή ν α ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l l i a- E u r o b a n k, Α θ ή ν α. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

12 Α π ό τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο ν α έ ρ α τ ο α ν α ν ε ω μ έ ν ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε, w w w. s e p e. g r, μ ε ν έ α μ ο ρ φ ή, α ν α β α θ μ ι σ μ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ι π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο, π λ ο ύ σ ι ο ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό υ λ ι κ ό κ α ι σ ύ γ χ ρ ο νιο α σσμχό ε. δ Τ ο ν έ ο s e p e. g r έ χ ε ι σ τ ό χ ο ν α φ έ ρ ε ι ν έ α π ν ο ή κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή κ α ι ν α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί έ γ κ υ ρ η, έ γ κ α ι ρ η πκ ηα γι ή αoξ nι lό iπ nι e σ τ η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς. Η π ε ρ ι ή γ η σ η ε ί ν α ι α κ ό μ α π ι ο φ ι λ ι κ ή κ α ι γ ρ ή γ ο ρ η π ρ ο ς τ ο χ ρ ή σ τ η, σ υ ν ε π ώ ς ο ε π ι σ κ έ π τ η ς έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α βρ ί σ κ ε ι μ ε τ α χ ύ ρ υ θ μ ό τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ α ν α ζ η τ ά. Β α σ ι κ ο ί ά ξ ο ν ε ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ ο υ p o r εt ίa νl α ιη π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, ο ι τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, τ α ψ η φ ι α κ ά π ρ ο ϊ ό ν τ α, τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, ε ν ώ π α ρ α μ έ ν ο υ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι η π ο λ ι τ ι κ ή, ά ρ θ ρ α κ α ι σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ κε αι ι ς, έ ρμ ε υλ νέ ετ ς ε ς κ α θ ώ ς κ α ι ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς α π ό τ ο ν κ ό στμοου Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ί ο υ Ε. π ι π λ έ ο ν, μ έ σ ω τ η ς ν έ α ς ε ν ό τ η τ ας V i e w p o i n t φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ι α π ό ψ ε ι ς ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι Σ τ ε λ ε χ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν, ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν, θ ε σ μ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν, κ. λ π., τ α γσιηα μ α ν τ ι κ ά θ έ μ α τ α τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λη ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Μ ό λ ι ς δ ύ ο μ ή ν ε ς α π ό τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ, τ ο ν έ ο, α ν α ν ε ω μ έ ν ο p o r t a l τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ ε β ρμ αε β ετ ύο τ η G o l d β ρ α β ε ί ο σ τ α -v e o l u t i o n a w a r d s , σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ν έ ε ς Υ π η ρ ε - σ ίε επ ς ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ά Μ ο ν τ έ λ α / Κ λ α δ ι κ ο ί Φ ο ρ ε ί ς κ α ι Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς, γ ι α τ ι ς κ α ι ν ο τ ό μ ε ς υ π η ρπ εο συ ί επ ς ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ α μ έ λ η τ ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι σ τ ο ε υ ρ ύ κ ο ι ν ό. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι ε π ι τ ύ χ ε ι α ύ ξ η σ9 η 5 3 % τ ω ν u n i q u e ε π ι σ κ ε π τ ώ ν τ ο υ, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η π ε ρ ί ο δ ο. Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι τ ο α ν α ν ε ω μ έ ν ο l p oτr οt υ a Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι έ ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο θ ε σ μ ι κ ό κ ό μ β ο α μ φ ί δ ρ ο μ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς γ ι α τ α ζ η τ ή μ α τ α τ ο υ κ λ ά δ ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ η ν π ρ ο β ο λ ή τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν α γ ο ρ ά τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ο υ ς π λ έ ο ν δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υα ς τ ακξ αι ι ω μ κέ ν ο υ ς φ ο ρ ε ί ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ ε ε θ ν ι κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο, τ ο ν έ ο p o r t a l s e p e. g r α π ο κ τ ά ν έ α δ υ ν α μ ι κ ή κ α ι α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι έ μ π ρ α κ τ α ε ι ό τ ι μ ε σ υτ μι βς α δ ί ζ σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς-r s s f e e d : B B C, B u s i n e s s W e e k, C N E T N e w s, C N N, c o r d i s, c o s m o. g r, C R M B u y e dr e, a s y.g r, d i g i t a l p l a n. g o v. g r, e C o m m e r c e T i m e s, e-g o. g r, e m e a. g r, e n e t. g r, E n t e r p r i s e S e c u r i t y T o d a y, e t h n o s. g r, e u r o n e w s, E u r o p e a n C e n t r a l B a n k E u r o s t a t, W e e e k, F T. c o m, g o a l d a y. g r, I D C, i m e r i s i a. g r, I n it n e. r gn r a, to in a l H e r a l d T r i b u n e, I n t e r n e t N e w s, I n t e r n a t i o n a l T e l e c o m m u n i c a t i o n U n i okn t, p a e.g r, L a w n e t. g r, M a c w o r l d, M a r k e t i n gw e e k. g r, m y p h o n e. g r, n a f t e m p o r i k i. g r, n e t w e e k. g r, N Y T i m e s. c o m, p a l o. g r, P C W o r l d, p r o t o t h e m a. g r, r e a l. g r, r e p o rt te er r s., g r, R e u s e n t r a g o a l. g r,s k a i. g r, s o f o k l e o u s i.g n r, s p o r t. g r, s p o r t 2 4. g r, t 3. c o m, t a n e a. g r, T e c h N e w s W o r l d, t e c h b l o g. g r, t e c h r a d a r, T e l e g r a p h, T h e R e g i s t e r, T h e W a s h i n g t o n P o s t, T h e W o r l d E c o n o m i c F o r u m, t i m e. c o m g, r, t o v i m a. W i r e d, Ε. Ε., Ε Ε Τ Τ, Ε Σ. Π Α 1 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

13 Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν π ρ ο σ π α θιεώ ν τ ο υ ν α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν α ι χ μ ή τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, ο Σ Ε ΠεΕ ί ν α ιμ έ λ ο ς τ ο υ E I T O (E u r o p e a n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O b s e r v a t o r y), ω ς ε π ί σ η μ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α, τ αέ χς ο τν ο ν τ ί τ λ ο S E P E - T h e o f f i c i ae li T O P a r t n e r f o r G r e e c e. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή, ο Σ Ε Π Ε ε κ δ ί δ ε ι ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά η λ ε κ τnρeοwν sιlκ eά t t e r sμ ε θ έ μ α Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ η ν α γ ο ρτά ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ, ν μ ε σ τ ό χ ο ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι π ο υ θ α α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α, ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά Τ Π Ε. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ι φ ι λ ό δ ο ξ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ έ ρ χ ε τ α ι ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο κ ε ν ό σ τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς μ ε ε π ί σ η μ α κ α ι έ γ κ υ ρ α σ τ ο ι χ ε ί α α π ό γε ιλ α λ ά τδ ηα ν κ α ι τ ο ν κ ό σ μ ο. Ο E I T O α π ό τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η δ ι ε θ ν ή κ α ι τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ οή ρς ά Ψ η φ ι α κ Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ( Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α ι Ψ η φ ι α κ ά Κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α ). Δ ι ο ι κ ε ί τ α ι αkπ Oό M τ ο ν B I T R e s e a r c h G m b H, θ υ γ α τ ρ ι κ ή τ η ς B IKT O M, π ο υ ε ί ν α ι ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ν έ ω ν Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε κ ο ρ υ φ α ί ε ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς ε ρ ε υ ν ώ ν τ ο υ Σκ τλ ο ά δ έο ρυ γ. ο τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι η Ο μ ά δ α Δ ρ ά σ η ς τ ο υ Ε Ι Τ Ο, π ο υ υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό Ε. Ε. τ η κν α ι τ ο ν Ο Ο Σ Α. Μ έ λ η τ ο υ E I T O ε ί ν α ι σ ύ ν δ ε σ μ ο ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ νο λ ο γ ί α ς α π ό τ ιχς ώ ρ ε ς : Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ β ε τ ί α, Ε λ λ ά δ α, Ι σ π α ν ί α, Ι τ α λ ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Π Γ Δ Μ κ α ι Ρ ο υ μ α ν. ί α s e p e. g r/ e i t o Ο Σ Ε Π Ε σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ η ν π ρ ό ο δ ο τ ο υ κ λ ά δ ο υ Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ οσ ς τ η ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ς Eυ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς e S k i l l s f o r J o b s , π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ ς σ ε σ χ έ σ η τ η μν ε ε ργ α σ ί α. Η ε κ σ τ ρ α τ εα ί δ ί νε ι α π ά ν τ η σ η σ τ η ν α υ ξ α ν ό μ ε ν η ζ ή τ η σ η γ ι α ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς κ α τ α ρ τ ι σ μ έ ν ο υ ς σ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς π ο - υ ε π ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο - ς δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι, π α ρ ά τ ο υ ψ η λ ό ε π ί π ε δ ο τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Η ε κ σ τ ρ α τ εα ί τ ε λε ί υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α τ η ς δ ρ ά στη ης ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς G r a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a l J o b s, μ ι α π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α π ο λ λ ώ ν ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν, π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν μ ε ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς υ νδα τ ό τ η τ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ. ν Ο κ ύ ρ ι ο ς σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ε ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς, π ο υ ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ ε ς γ ι α τ α ά τ ο μ α μ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε- ς ε κ ε ί ν ο υ ς ό σ ο υ ς ξ έ ρ ο υ ν π ώ ς ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς. Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α e S k i l l s f o r J o b s θ α υ λ ο π ο ι η θ ε ί σ ε 2 2 χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς: Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ λ ά δ α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο, Ι ρ λ α ν δ ί α, Ιτ α λ ί α, Ι σ π α ν ί α, Κ ρ ο α τ ί α, Κ ύ π ρ ο ς, Λ ε τ ο ν ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Μ ά λ τ α, Ο υ γ γ α ρ ί α, Ο λ λ α ν δ ί α, Π ο λ ω ν ί α, Π ο ρ τ ο γ α λ ί α, Ρ ο υ μ α ν ί α, Σ λ ο β α κ ί α, Σ λ ο β ε ν ί α κ α ι Τ σ ε χ ί α. Θ α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι φ ο ι τ η τ έ ς, α ν έ ρ γ ο υ ς, ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς τ ω ν Τ Π Ε κ α ι τ ω ν Μ μ Ε, σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ε υ ρ ύ φ ά σ μ α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, π ο υ χ σε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς Τ Π Ε σ ή μ ε ρ α. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

14 Σ τ ο e -S k i l l s f o r J o b s 2 0G 1r 4 a n d E v e n t, τ ο ο π ο ί ο ε ί χ ε ε ν τ α χ θ ε ί σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π ρ ο ε δ ρ ί α ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε. Ε. σ υ μ μ ε υ τ ε ί χ α ν υ ψ η λ ο ύ κ ύ ρ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν α π ό ό λ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η (κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί αι ξω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι π ο λ ι τ ι κ ο ί, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς κ α ι σ τ ε λ έ χ η, α κ α δ η μ αφϊ οκ ιο τί η, τ έ ς, μ α θ η τ έ ς, δη μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι, κ. ά. ), ο ι ο π αο νί έο πι τ υ ξ α ν τ ι ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς σ ε π α ρ ά λ λ η λ ε ς θ ε μ α τ ι κ έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς μ ε τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς τd ηi ς g i t a l A g e n d a Ε π ί σ η ς, σ τ ο π λ σα ιί ο τ ο υ -S e k i l l s f o r J o b s O p e n i n g E v e n t υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ο N a t i o n a l G r a n d C o a l i t i o n ( Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ί τ λ ο : Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ) ί αγ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ P L E N A R Y S E S S I O N O p e n i n g : H o w e -S k i l l s c a n C r e a t e J o b s P a n e l 1. E d u c a t i o n f o r D i g i t a l J o b s P a n e l 2. -Se k i l l s a n d E n t r e p r e n e u r s h i p / I n n o v a t i o n P a n e l 3. G r a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a- l A J o b s c o n v e r s a t i o n w i t h t h e uytoh P a n e l 4. D i g i t a l S k i l l s a n d E n t r e p r e n e u r s Τ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Σ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ... 2 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ : E x h i b i t i o na r e a & G a m e A r e a. 6 5 Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ : 1 Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς & 1 Ε π ί τ ρ ο π ο ς τ η ς Ε. Ε., 3 Υ π ο υ ρ γ ο ί τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ ηκςα ι 2 Γ ε ν ι κ ο ί Γ ρ α μ μ α τ ε. ί ς P R, A D V E R T I S I N G & M E D I A C A M P A I G N Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α σ ε s i t e, s p o r t a l s, ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, n e w s l e t t e r s& π ε ρ ι ο δ ι κ ά 2 5 Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ ~ π α ρ α λ ή π τ ε ς. T V & R A D I O 9 τ η λ ε ο π τ ι κ έ ςσ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι: ςσ Κ Α Ι T V - Τ Ω Ρ Α, S B C C h a n n e l, Ν Ε Ρ Ι Τ 3 ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι: ς9, 8 4 & Σ Κ Α Ι r a d i o. N e w s l e t t e r s: α π ο δ έ κ τ ε ς. B a n n e r s : i m p r e s s i o n s, c l i c k. s Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Π α ι δ ε ί& α ς Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Δ ι ο ι κ ητ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς κ α ι Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, τ ω ν Γ ε ν ι κώ ν Γ ρ α μ μ α τ ε ι ώ ν: Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν κ α ι Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, τ ο υ ΣΕ Π Ε κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ής. Σ τ ό χ ο ς τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς ε ί ν ααι ξ ιη ο π ο ί η σ η τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ αη ι σ ύ ν δ ε σ ή τ η ς μ ε τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, κ α θ ώ ς κ αο ι σ χ ε δ ι α σ μ ό ς σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς β α σ ι σ μ έ ν ε ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, π ο υ θ α α π ο δ ώ σ ο υ ν α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α μ ε τ η π ο λ υ μ ε τ ο χ ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α Δ η μ ό σ ι ο υ κ Ια δι ι ω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α. P A R A L L E L W O R K S H O P S W o r k s h o p I : R e i n f o r c i n g a c o m p e t i t i v e D i g i t a l E c o n o m y W o r k s h o p I I : T u r n i n g -S ek i l l s i n t o J o b s W o r k s h o p I I I : W o m e n a n d I C T W o r k s h o p I V : U s i n g -S e k i l l s t o C r e a t e D i g i t a l J o b s C l o s i n g D i n n e r Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ : Μ α θ η τ έ ς, Φ ο ι τ η τ έ ς, Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί Α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι Π ο λ ι τ ι κ ο ί, Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς, Σ τ ε λ έ χ η τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ Π Ε, Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι. e s k i l l4 sj o b s.g r v i s i t s 2, u n i q u e v i s i t o r9s 5, p a g e v i e w s. S O C I A L M E D I A f a c e b o o k : r e a c h, l i k e s, c l i c k s, s h a r e s, p o s t s e n g a g e m e n t s t w i t t e r: r e t w e e t s, f a v o r i t e s, c l i c k s y o u t u b e : v i e w s l i n k e d i: n l i k e s, c o m m e n t s f l i c k: r v i e w s e s k i l 4l js ob s.g r 1 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

15 M E M O R I E S Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

16 Τ ο έ ρ γ ο C l u s M E D (R e i n f o r c e m e n t o f I C T R e g u l a t i o n s& I C T s f o r t r a c k l i n gs o c i e t a lc h a l l e n ge s l i n k si n E u r o p e a n d M e d i t e r r a n e a n c o u n t r i e s) χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ια π ό τ ο 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε.Ε κ α ι σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η δ ι ε θ ν ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α σ τ ο ν τ ο μ έ α Τ Π Ε μ ε τ α ξ ύ τ η ς Ε.Ε. κ α ι τ ω ν κ ρ α τ ώ ν τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ. Τ ο έ ρ γ ο θ α ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ε ί σ τ ο ρ ό λ ο τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ίς ο υ ω κ α τ α λ ύ τ η γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν Τ Π Ε σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, μ έ σ ω τ η ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς, ε π ί σ η ς, σ τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό κ α ι τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή τ ω ν β έ λ τ ι σ τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν. Η δ ι ά ρ κ ε ι α έ ρ γ ο υ έ χ οε ρι ι σ θ ε ί σ ε 2 4 μ ή ν ε ς, μ ε έ ν α ρ ξ η τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ Ο. Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ ο ς γ ι α τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς μ ε σ υ μ μ ε τ ο χ ή, ε π ί σ η ς, σ τ ι ς κ ο ι ν έ ς ο μ ά δ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ έ ρ γ ο υ. Η κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α τ ω ν ε τ α ί ρ ω ν γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ έ ρ γ ο υ α π ο τε λ ε ί τ α ι α π ό τ ο υaς P: R E / Ι τ α λ ί α, A -C I N G / Ι σ π α ν ί α, U S M B A / Μ α ρ ό κ ο, D I G I T A L E U R O P E / Β έ λ γ ι ο, M N C / Μ α ρ ό κ ο, S u p C o m / Τ υ ν η σ ί α, R S D / Α λ γ ε ρ ί α, E I T E S A L/ Α ί γ υ π τ ο ς, A O U / Λ ί β α ν ο ς, Σ Ε Π Ε / Ε λ λ ά δ α, I J M A 3 / Λ ί β α ν ο ς. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο A N o v e l S y s t e m f o r t h e P r o d u c t i o n o f W o r l d s F i r s tm i c r o B a l lg r i d A r r a y S p h e r e s f o r e n a b l i n g t h e E U E l e c t r o n i cisn d u s t r yt o p r o d u c e Τ α B a l l G r i d A r r a y s α π ο τ ε λ ο ύ ν τ τε ηχ ν ο λ ο γ ί α-κ λ ε ι δ ί γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς ε π α φ ώ ν τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν κ υ κ λ ω μ ά τ ω ν π ο υ π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι σ ε κ ά θ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή σ υ σ κ ε υ ή. Π α ρ ά λ λ η λ α, ο Σ Ε Π Ε σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο κ α ι σ ε s m a l l e re l e c t r o n i c s g o o d s τ η ς Ε. Ε., τ ο ο π ο ί ο ε ί ν α ι έσνυ α ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ο ν Σ Ε Π Β Ε, σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ ο ν α δ ο θ ε ί η σ χ έ δ ι ο σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ α μλέη τ ο υ ς ν α α ξ ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν κ α ι ν α ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν. Σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η α ν ά π τ υ ξ η ν οκτ αό ιμ ω ν σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο υ έ ρ γ ο υ τ α ο π ο ί α τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν. Η α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν σ ε ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ θ α π ρ ο σ έ γ γ ι σ η μ B G A β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. δ ι α σ τ ά σ ε ω ν τ ω ν B a l l G r i d A r r a y s ( B G A s ) π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ε υ ρ έ ω ς π λ έ ο ν σ τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ίρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο P L-C P R O G, τ ο ο π ο ί ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ι α π ό το 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε. Ε., Π ρ ό σ κ λ η σ η : H o r i z o- n t a l R e s e a r c h A c t i v i t i ei sn v o l v i n gs M E s ", π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ε χ ν ι κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λ υ σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν μ ε τ η ν β ο ή θ ε ι α τ ω ν Τ Π Ε. Τ ο έ ρ γ ο ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν α υ τ ο μ α τ ι σ μ ώ ν κ α ι υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά Τκ εα χι ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς κ α ι τ ε λ ιύ κς ο χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω. ν Τ ο έ ρ γ ο υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α φ ο ρ έ ω ν, η ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι : α π ό 3 Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς : L A B O R, τ ο Τ μ ή μ α Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ω ν τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ τ η ς Β α λ έ ιν α θ κ α ι τ ο Ι σ π α ν ι κ ό Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Ι Τ Τ, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς : G Α Ι Α, B P F κ α ι Σ Ε Π Ε κ α ι 3 τ ε λ ι κ ο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω ν : D O T S O F T, Μ Ι Κ Ο Ν κ α ι L o g i t e k, π ο υ α ν τ ι π ρ ο σ- ω π ε ύ ο υ ν τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η ς. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α ω ς ε τ α ί ρ ο ς μ ε ρ ό λ ο σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς δ ι ά χ υ σ η ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ έ ρ γ ο υ. Τ ο έ ρ γ ο T o w e r P o w e r (C o n t i n u o u s m o n i t o r i n g o f t h e s t r u c t u r a l c o n d i t i o n o f t h e t o w e r a n d s u p p o r t i n g s t r u c t u r e o f f l o a t i n g a n d s t a t i c o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s ) α φ ο ρ ά τ η σ υ ν ε χ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η - σ η τη ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π ύ ρ γ ο υ κ α ι τ η ς σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν π λ ω τ ώ ν κ α ι τ ω ν σ τ α τ ι κ ώ ν υ π ε ρ ά κ τ ι ω ν α ν ε μ ο γ ε ν ν η τ ρ ι ώ ν κ α ι έ χ ε ι δ ι ά ρ κ ε ι α 3 6 μ ή ν ε ς. Σ τ α α ι ο λ ι κ ά π ά ρ κ α υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ ύ μ ε γ ά λ ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς /ό γ κ ο ι υ λ ι κ ο ύ π ρ ο ς ε ξ έ τ α σ η ο έ λ ε γ χ ο ς κ α θ ί σ τ α τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ η μ α ν τ ιεκπόις π. λ έ ο ν, δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η β ι ο μ η χ α ν ί α δ ο μ ι κ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ, α φ ι ε ρ ω μ έ ν η σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς α ι ο λ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ετ ιο α ς. έ ρ γ ο έ χ ε ι σ τ ό χ ο τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν κ α ι - α ξ ι ό π ι σ τ ω ν μ ε θ ό δ ω ν γ ι α τ η ν π α ρκ αο λ ο ύ θ η σ η o f w i n d δ ο μ ώ ν π ύ ρ γ ω ν - τ ο υ ρ μ π ί ν ε ς, π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α υ π ο σ τ ο ύ ν β λ ά β η α π ό ε ν έ μ α τ α κ α ι ο λ ί σ θ η σ η. Τ ο έ ρ γ ο θ α α ν α π τ ύ ξ ε ι, ε π ί σ τη ις ς, β έ λ τ ι σ τ ε ς π ρ α κ τ ι κ έ ς κ α ι τ η ν τ υ π ο π ο ί η σ η τ ω ν μ ε θ ό δ ω ν π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι κ α ι ό τ ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε -ν η μ έ ρ ω σ η ς κ α ι ε κ π α ί δ ε υ σ η ς γ ι α τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ό ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς θ α π α ρ α χ θ ε ί κ α ι θ α υ λ ο π ο ι η θ ε ί. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο έ ρ γ ο μ ε α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η κ α ι τ η δ ι ά δ ο σ η τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ. 1 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

17 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Τ ζ ή κ α ς, Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ο Ι Τ Ι Δ Α Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, S E N S E O N E T E C H N O L O G I E S Β Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ώ τ α Π α π α ρ ί δ ο υ, A G I L T E C H Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α θ α ν ά σ ι ο ς Κ ω τ σ ή ς, I N T R A S O F T I N T E R N A T I O N A L Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Β α σ ί λ η ς Ο ρ φ α ν ό ς, G L O B O T E C H N O L O G I E S Τ Α Μ Ι Α Σ Α ν τ ώ ν η ς Τ σ ι μ π ο ύ κ η ς, C I S C O S Y S T E M S Μ Ε Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ ό ς, K N O W L E D G E B R O A D B A N D S E R V I C E S Α ν τ ώ ν η ς Κ ο τ ζ α μ α ν ί δ η ς, E N T E R S O F T ( 5 / / ). Θ α ν ά σ η ς Π ε τ μ ε ζ ά ς, c o s m o O N E H E L L A S M A R K E T S I T E Μ α ρ ί κ α Λ ά μ π ρ ο υ, S I N G U L A R L O G I C ( 5 / / ). Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Π λ α γ ι ά ν ν η ς, M E L L O N T E C H N O L O G I E S Μ Ε Λ Η Γ ι ά ν ν η ς Γ ι α ν ν ί τ σ ι, ο Dς A T A C O N Τ ρ ύ φ ω ν Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ς, T E C H N O P O L I S. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α τ σ ά ν ο ς, I N F O G R O U P Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μ Ε Λ Η Δ η μ ή τ ρ η ς Δ ά φ ν η ς, C O S M O S C O N S U L T I N G Δ η μ ή τ ρ η ς Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, O K T A B I T. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Β ρ α δ ή ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Π α π α λ ά μ π ρ ο υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Μ ο υ λ ά ς Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ ο υ κ ο β ί ν ο ς Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ά ν ν α - Μ α ρ ί α Τ σ α κ α λ ά κ η Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Μ ύ ρ ι α μ Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ H E A D O F I N T E R N E T & S O C I A L M E D I A Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Ν α τ ά σ α Φ ρ α γ κ ο ύ λ η. s e p e. g r Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

18 0 1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, A C. & E. H E L L A S Α Ε, A C C E N T U R E, A E G E A N O M I R O S C O L L E G E, A G I L T E C H A E, A I S, A L F A W A R E, A L L W E B S O L U T I O N S S A, A L T A S O F T E E, A L T E C I N T E G R A T I O N Α Ε, A L T E C S O F T W A R E Α Ε, A M C O A B E E, A T C O M I N T E R N E T & M U L T I M E D I A A E, A T H E N S T E C H N O L O G Y C E N T E R Α Β Ε Τ Ε, A V A Y A E M E A Ε Π Ε, B E -B U S I N E S S E X C H A N G E S, Β -Λ Ο Γ Κ Ι Ν Α Ε, B M C Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Λ Λ Α Σ Μ Ε Π Ε, B R I D G E I T Α Ε, B R O K E R S Y S T E M S Α Ε, B U L L, B Y T E C O M P U T E R Α Β Ε Ε, C. M. R. Ε Π Ε, C I S C O S Y S T E M S, C I V I L T E C H A E, C L I C K M E D I A, C O N C E P T U M Α Ε, C O R E S E C A E, C O S M O L I N E, C O S M O O N E H E L L A S M A R K E T S I T E, C O S M O S C O N S U L T I N G, C O S M O T E, C O S M O T E C H, C R Y S T A L Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η, C Y B E R S T R E A M L T D, C Y B E R T E C H, C Y T A H E L L A S, D. D. S Y N E R G Y H E L L A S Α Ε, D A T A C O M M U N I C A T I O N Α Ε, D A T A C O N Α Ε Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν, D A T A V E R S E L T D, D E L L A E, D E X T E R A, D I S A E, E M C Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, E N C O D E Α Ε, E P S I L O N N E T A E, F O R T H C R S, G E N N E T Α Ε, G E O T A G A E R O V I E W S A, G L O B O T E C H N O L O G I E S S A, G O N E T, G O O G L E G R E E C E, G R I P D O M A I N, H E W L E T T - P A C K A R D H E L L A S Ε Π Ε, H Y P E R S Y S T E M S Α Ε, I B M Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, I C T L O G I C O M S O L U T I O N S, I K N O W H O W A E, I M S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, I N F O Q U E S T T E C H N O L O G I E S, I N F O R M A T I O N S Y S T E M S I M P A C T Α Ε, I N F O T E C H N I C A A E, I N T E * L E A R N, I N T E L Μ Ι Κ Ρ Ο Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Α Ι Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, I N T E L L I S O F T Ε Π Ε, I N T R A C O M T E L E C O M, I N T R A S O F T I N T E R N A T I O N A L, I P. G R, I R I D O, I S L C O M P U T E R S Ε Π Ε, I S T O R M Μ. Ε Π Ε, I T W A Y H E L L A S, K N O W L E D G E B R O D B A N D S E R V I C E S A E, L A V I S O F T Α Ε, L E X I S, L O G I N Ε Π Ε, M A N P O W E R A E, M A R L E X S O F T Α Ε Β Ε, M E D I T E R R A N E A N N A U T I L U S G R E E C E, M E L L O N T E C H N O L O G I E S S A, M E T R O S O F T Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, M I C R O S O F T H E L L A S Α Ε, M L S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, N E U R O P U B L I C A E, O K T A B I T A E, O N L I N E D A T A Α Ε, O P E N S Y S T E M S O F T W A R E, O P T I M U M, O R A C L E Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, O R A N G E B U S I N E S S S E R V I C E S, O T S A E, P A N S Y S T E M S A E, P A R T N E R S I N B U S I N E S S, P C S YTS E M S A E, P C S A E, P L U S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, P O S T S C R I P T U M, P R I N T E C Α Ε, P R O N E T Α Ε, Q U A L I T Y & R E L I A B I L I T Y A E, R E T A I L-L I N K, S A P H E L L A S A Ε, S A S I N S T I T U T E S. A., S C A N I N F O R M A T I O N S Y S T E M S, S C H N E I D E R E L E C T R I C I T G R E E C E Α Β Ε Ε, S C I E N T I A Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α Ε, S E N S E O N E T E C H N O L O G A E, S I B A S O F T Α Ε, S I M P L E X Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π Ε, S I N G U L A R L O G I C S A, S O F T O N E T E C H N O L O G I E S A E, S O N Y H E L L A S, S P A C E Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, S P O R T S. C O M M Α Ε, S U N S O F T, S Y S K O Α Ε, S Y S T E M S O F T A E, T A L E N T, T O P T E C H A E, U N I S Y S T E M S Α Ε, U N I X F O R S A, U P S T R E A M A E, U T E L I T Ε Π Ε, V O D A F O N E - P A N A F O N, W H I T E S T E P S A E, W I N D Ε Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α Ε Β Ε, X E R O X H E L L A S Α Ε Ε, Z T E Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Α & Ν Κ Ο Μ Π Ι Ο Υ Τ Ε Ρ Σ Ε Π Ε, Α Ϊ Τ Ι Μ Α Ε, Α Λ Φ Α Σ Ο Φ Τ Α Ε, Α Ν Ο Δ Ο Σ Α Ε, Α Ν Τ Α Κ Ο Μ Α Ε, Α Π Ο Ψ Η Α Ε, Β Α Σ Ι Σ Α Ε, Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ Α Ε, Γ Ν Ω Σ Ι Σ C O M P U T E R S, Δ Ε Ρ Μ Ι Τ Ζ Α Κ Η Σ Σ. & Υ Ι Ο Ι Ο Ε, Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Α Ε, Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ - S P E E C H C O M M U N I C A T I O N S, Ε Ξ Α Ν Τ Α Σ, Ε Λ Μ Η S Y S T E M S, Ε Ν Τ Ε Ρ Σ Ο Φ Τ Α Ε, Ε Π Α Φ Ο Σ Ε Π Ε, Ε Ρ Ι Κ Σ Ο Ν Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Ι Ν Φ Ο Γ Κ Ρ Ο Υ Π Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α Ε, Κ Ο Ρ Ρ Ε Ι Ω Α Ν Ν Α & Σ Ι Α Ο Ε, Μ Ε Ν Τ Ω Ρ Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, Ο Τ Ε Α Ε, Π Λ Α Ι Σ Ι Ο C O M P U T E R S Α Ε Β Ε, Σ Υ Ν Π Α Ν Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Σ Α Ρ Γ Ο Λ Ο Γ Ο Σ, Σ Υ Ν Τ Α Ξ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, Τ Ε Χ Ν Η & Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Ι Σ Α Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Σ Υ Σ, Φ Ω Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Π Ε, Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ο Ε. I E S -Γ Ε Ν Ι Κ Η 1 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

19 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

20 Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φ ρ α ν τ ζ ή 1 9, T 3 2 Α1 0θ ή9 ν2 4α F w w w.s e p e.g r i n f s e p e.g r

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 8ς (Λ, - Μ, (-ήα)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 8ς (Λ,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου Τεχνολογία Γ Γυμνασίου Όνομα μαθητή:. Τμήμα Γ1 Σχολικό έτος: 2016-2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Χρονοδιάγραμμα Εργασιών 3 2 Περίληψη 3 3 Παρουσίαση του προβλήματος 4 4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα