2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5"

Transcript

1

2 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 7 Π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς, Π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι Ε ι σ η γ ή σ ε ι ς 9 Ε π α φ έ ς κ α ι Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς 1 0 Ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν 1 1 Ε κ θ έ σ ε ι ς, Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, Η μ ε ρ ί δ ε ς κ α ι Σ υ ν έ δ ρ ι α 1 2 Τ ο ν έ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε, s e p e.g r 1 3 Ε υ ρ ω π α ϊ κ ά Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α κ α ι Δ ι ε θ ν ε ί ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς 1 7 Α ι ρ ε τ ά Ό ρ γ α ν α 1 7 Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Π ρ ο σ ω π ι κ ό 1 8 Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι- ς Μ έ λ η τ ο υ Σ Ε Π Ε 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

3 Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γ ι α ν α μ π ο ρ έ σ ο υ μ ε ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν α γ ιεα π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α π έ ρ α α π ό ό λ α τ α ε π ώ δ υ ν α σ υ μ π τ ώ μ α τ α τ η ς ύ φ ε σ η ς, τ η ν τ ε ρ ά σ τ ι α ε ξ ο υ θ έ ν ω σ η π ο υ π ρ ο κ ά λ ε σ ε σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α α κι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, β ρ ε θ ή κ α μ ε ό λ ο ι α ν τ ι μ έ τ ω π ο ι κ α ι μ ε τ η σ τ α δ ι α κ ή π α γ ί ω σ η τ η ς π ι ο ε π ι κ ί ν δ υ ν η ς, ί σ ω ς, π α ρ α μ έ τ ρ ο υ. Τ η ς α π ο γ ο ή τ ε υ σ η ς. Τ η ς α ί σ θ η σ η ς ό τ ι η π α τ ρ ί δ α μ α ς δ ε ν μ π ο ρ ε ί π α ρ ά ν α ζ ε ι σ τ η ν κ ό ψ η τ ο υ ξ υ ρ α φ ι ο ύ, π ε ρ ι μ έ ν ο ν τ α ς τ ο μ ο ι ρ α ί ο, ε ί τ ε α ι φ ν ί δ ι α, δ ι εα κί τά ε. σό τ αι, δ η λ α δ ή δ ε ν γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ε μ ά ς σ τ ο Σ Ε Π Ε π ρ ο φ α ν ώ ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι α λ λ ι ώ ς. Γ ι α ν α ε ί μ α ι α κ ρ ι β ή ς μ ό ν ο α λ λ ι ώ ς γ ί ν ε τ α ι. Κ α ι σ ε α υ τ ό ν τ ο ν ά λ λ ο τ ρ ό π ο π ο υ δ ι ο ρ θ ώ ν ε ι τ ι ς α δ ι κ ί ε ς, ε π ε ν δ ύ ε ι σ τ ι ς δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ έ ς δ υ ν ά μ ε ι ς κ α ι ε ξ α σ φ α λ ί ζ ε ι μ ε τ ρ ό π ο β ι τώ α σ ι κμ ο ι ν ω ν ι κ ά α γ α θ ά, έ χ ο υ ν ε ν α π ο θ έ σ ε ι τ ι ς ε λ π ί δ ε ς τ ο υ ς ο ι π ο λ ί τ ε ς. Ω ς ε κ τ ο ύ τ ο υ, σ ή μ ε ρ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό π ο τ έ, π ρ ο έ χ ε ι η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε ν ό ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς α ι σ ι ο δ ο ξ ί α ς, π ο υ θ α ε μ π ν έ ε ι κ α ι θ α ε μ π ν έ ε τ α ι α π ό τ ι ς ι δ ι α ί τ ε ρ ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς κ α ι ι κ α ν ό τ η τ ε ς π ο υ δτι όα πθ οέ ς τ ε μι α ς ο γ ι α δ υ ν α μ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η. Β α σ ι κ ό ς κ α ι α π α ρ α ί τ η τ ο ς π υ λ ώ ν α ς α υ τ ή ς τ η ς θ ε τ ι κ ή ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς ο π τ ι κ ή ς ε ί ν α ι ο κ λ ά δ ο ς τ ω ν Τ Π Ε. Ο Σ Ε Π Ε τ η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε υ π ή ρ ξ ε σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς σ ε α υ τ ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α, κ α θ ώ ς δ ε ν σ τ α μ ά τ η σ ε ν α μ ά χ ε τ α ι α π ό τ η δ ι κ ή τ ο υ π λ ε υ-μ ρ ά έ, σ α α π ό π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς σ ε κ ρ ί σ ι μ α ζ η τ ή μ α τ α, σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς, π ρ ο τ ά σ ε ι ς κ α ι δ ι α ρ κ ε ί ς ε π- ιστ ε ρ οαπυέ τς ή τ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ρ ο ς τ η μ ε γ ά λ η μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η π ο υ έ χ ε ι α ν ά γ κ η η χ ώ ρ α, μ ε ο υ σ ι α σ τ ι κ ό κ α ι π ρ ω τ ε ύ ο ν τ α ρ ό λ ο γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. ε Αί νυ τα όι ς ά λ λ ω σ τ ε ο π υ ρ ή ν α ς τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ Σ Ε Π Ε, έ τ σ ι ό π ω ς κ α ι α υ τ ή ε ν σ ω μ ά τ ω σ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α τ η ς κ ρ ί σ η ς. Κ α ι ε ι δ ι κ ά τ ώ ρ α, π ο υ η Ε λ λ ά δ α χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι α π ό λ ο υ ς μ α ς κ α ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν, ν α κ ά ν ο υ ν τ η δ ο υ λ ε ι ά τ ο υ ς, σ υ ν δ ρ ά μ ο ν τ α ς ο υ σ ι α σ ττι όκ σά ο σ τ η ν Π ο λ ι τ ε ί α ό σ ο κ α ι σ τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α σ τ η δ ι ά χ υ σ η μ ι α ς ν έ α ς κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς, ο κ λ ά δ ο ς τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ε ί ν α ι σ α φ ώ ς έ ν α ς κ ρ ί σ ι μ ο ς σ ύ μ μ α χ ο ς. Τ ο α κ ο ύ σ α μ ε ε ξ ά λ λ ο υ κ α ι α π ό τ ο ν ί δ ι ο τ ο ν Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς χ ώ ρ α ς, ό τ ι η τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α α π ο τ ε λ ε ί έ ν α ν α π ό τ ο υ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ς ά ξ ο ν ε ς τ η ς χ ώ ρ α ς. Ο ι Ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς α π ό τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς δ ο κ ι μ ά σ τ η κ α ν ό σ ο π ο τ έ, έ χ ο υ ν ό μ ω ς μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς κ α ι π ο λ λ έ ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς α λ λ ά κ α ι ε υ κ α ι ρ ί ε ς. Η ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α, η α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς α ν θ ρ ώ π ι νυονυ α μδι κ ο ύ τ ο υ ς α λ λ ά κ α ι ο ι ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ε ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ο υ μ π ο ρ ο ύ ν ν α π α ρ έ χ ο υ ν, α π ο τ ε λ ο ύ ν ε γ γ ύ η σ η ό τ ι ο κ λ ά δ ο ς μ α ς π α ρ α μ έ ν ε ι ζ ω ν τ α ν ό ς α λ λ ά κ α ι μ ε π ο λ λ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς γ ι α π ε ρ α ι τ έ ρ ω α ν ά π τ υ ξ η, α ξ ι ώ ν ο ν τ α ς μ έ σ α α π ό τ η σ κ λ η ρ ή μ α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ό σ α ο φ ε ί λ ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ε ί σ τ ο ά μ ε σ ο μ έ λ λ ο ν. Ή ρ θ ε ο κ α ι ρ ό ς ν α α ξ ι ο π ο ι ή σ ο υ μ ε τ η ν ε μ π ε ι ρ ί α α π ό τ α λ ά θ η μ α ς, ν α μ ε γ ι σ τ ο π ο ι ή σ ο υ μ ε κ α ι π ο λ λ α π λ α σ ι ά σ ο υ μ ε ό τ ι κ ά ν α μ ε σ ω σ τ ά κ α ι μ ε ο δ η γ ό τ ο π ά θ ο ς π ο υ μ α ς δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ ο υ μ ε γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο τ η θ έ σ η κ α ι τ ο ρ ό λ ο σ τ ο ν έ ο π α ρ α γ ω γ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο τ ης χ ώ ρ α ς π ο υ τ ο υ α ρ μ ό ζ ε ι. Ά λ λ ω σ τ ε, α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α σ η μ α ί ν ε ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ έ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α. Η ε π ό μ ε ν η δ ι ε τ ί α θ α ε ί ν α ι α κ ό μ η π ι ο κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ή γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι ε ί μ α ι π ε π ε ι σ μ έ ν ο ς ό τ ι η π ρ ο σ π ά θ ε ι ά μ α ς θ α π ρ έ π ε ι σ τ ο ε ξ ή ς ν α ε ν τ α θ ε ί γο ιρ α έ σ ον υα μ ε μ π ό λ ο ι μ α ζ ί, ε ν ω μ έ ν ο ι ν α κ α τ α β ά λ ο υ μ ε κ ά θ ε δ υ ν α τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α γ ι α ν α ε π ι σ τ ρ έ ψ ο υ μ ε σ τ η ν π ο λ υ π ό θ η τ η ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς. Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η, η ο π ο ί α μ ό ν ο ψ η φ ι α κ ή μ π ο ρ ε ί ν α ε ί ν α ι. Τ ά σ ο ς Τ ζ ή κ α ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Σ Ε Π Ε Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

4 Ο κ λά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς μ α ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ οδ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Α γ α π η τ ο ί σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, Π έ ρ α α π ό κ ά θ ε α μ φ ι β ο λ ί α, η δ ι ε τ ί α π ο υ π έ ρ α σ ε ή τ α ν α π ό τ ι ς π λ έ ο ν κγρ ιί α σ ι τμ η ε ς χ ώ ρ α, τ η ν ο ιοκν ο μ ί α, τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο ν κ λ ά δ ο Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Ο Σ Ε Π Ε ή τ α ν σ τ ο π λ ε υ ρ ό τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν τ ο υ κ λ ά δ ο υ α κ ο ύ γ ο ν τ α ς κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τ α ς κ α ι α ν α λ ύ ο ν τ α ς τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α κ α ι τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ ς, α λ λ ά κ α ι υ π ε ρ α σ π ί ζ ο ν τ α ς μ ε α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό τ η τ α θτέισςε ι ς τ ο υ ς σ ε σ η μ α ν τ ι κ ά ζ η τ ή μ α τ α. Ε π ι π λ έ ο ν, υ π ή ρ ξ ε π α ρ α κ ι ν η τ ή ς κ α ι α ρ ω γ ό ς τ η ς Π ο λ ι τ ε ί α ς μ ε σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς π ρ, ο ατ λά λσ ά ε ι κς α ι υ π ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α τ ο π ω ς μ επ ί ο ρ η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ίν α σ υ μ β ά λ ε ι κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ η ν ε π ί λ υ σ η ό λ ω ν τ ω ν σ η μ α ν τ ι κ ώ ν δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ώ ν π ρ ο β λ η μά τ ω ν κ α ι γ ι α τ ηα ν ά π τ υ ξ η κ α ι ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μό τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς σ υ ν έ χ ι σ ε ν α σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α ω ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ά ξ ο ν α α ν ά π τ υ ξ η ς γ ι α τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ μ έ σ α α π ό τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ ε ε κ θ έ σ ε ι ς, ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς, α π ο σ τ ο λ έ ς κ α ι π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς οπυ ι σ χ υ ρ ο π ο ί η σ α ν τ η ν η γ ε τ ι κ ή θ έ σ η π ο υ ο φ ε ί λ ε ι ν α έ χ ε ι ο κ λ ά δ ο ς γ ι α τ η ν ε θ ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό, α π ο κ ο ρ ύ φ ω μ α α π ο τ ε λ ε ί η α ν ά λ η ψ η κ α ι υ λ ο π ο ί η σ η α π ό τ ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο τ η ς Π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς τ ο υ e S k i l l s f o Jo r b s , μ ε μ ε γ ά λ η ε π ι τ υ χ ί α έ ω ς μ εσ ρή α, κ α ι η ο π ο ί α σ η μ α τ ο δ ο τ ή θ η κ ε α π ό τ ο es k i l l s f ojo r b s G r a n d E v e n t. Μ ί α ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ α ν έ δ ε ι ξ ε τ η σ η μ α σ ίτα η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί αγςι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ η ς ύ φ ε σ η ς κ α ι τ η ν έ ξ ο δ ο α π ό τ η σ η μ ε ρ ι ν ή ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ ρ ί σ η, π ρ ο β ά λ λ ο ν τ α ς τ ο ν κ α ί ρ ι ο ρ ό λ ο τ η ς α ν ά π τ υ ξ η ς τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν σ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς. Π α ρ ά λ λ η λ α, μ ί α α κ ό μ α ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ Σ Ε Π Ε α π ο τ έ λ ε σ ε η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α κ α ι υ π ο γ ρ α φ ή τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ Gο rύ a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a l J o b, s α π ό 4 Υ π ο υ ρ γ ε ί α, 3 γ ε ν ι κ έ ς γ ρ α μ μ α τ ε ί ε ς τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο πν ή κ α ι τ ο Σ Ε Π Ε, ώ σ τ ε η Ε λ λ ά δ α ν α σ υ ν α σ π ί σ ε ι τ ι ς δ υ ν ά μ ε ι ς τ η ς, κ ά τ ω α π ό μ ί α οε μν πι ρα έί λα α, έ ν α ι δ ι α ί τ ε ρ α σ η μ α ν τ ι κ ό β ή μ α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ψ η φ ι α κ ο ύ α ν α λ φ α β η τα ι σ μ ο ύ κ τ η ν τ ο π ο θ έ τ η σ η τ η ς χ ώ ρ α ς σ τδ οι ε θ ν ή τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό χ ά ρ τ η. Σ τ ο ί δ ι ο π λ α ί σ ι ο, σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ μ ε ε ν ε ρ γ ά μ έ σ ω D Iτ Gο Iυ T A L E U R O P E σ τ ο π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ό ρ α μ α γ ι α μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Ε ν ι α ί α Α γ ο ρ ά D ( i g i t a ls i n g l e M a r k e t ), ε ν ώ δ υ ν α μ ι κ ό ε ί ν α ι τ ο π α ρ ό ν μ α ς κ α ι σ τ ο W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e, τ ο ν ο ρ γ α ν ι σ μ ό π ο υ ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α β ι ο μ η χ α ν ίτα ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Ο ρ γ α ν ισ μ ο ί σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς έ χ ο υ μ ε κ α τ α φ έ ρ ε ι ό χ ι μ ό ν ο ν α α κ ο ύ γ ε τ α ι η φ ω ν ή τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς α γ ο ρ ά ς, α λ λ ά κ α ι τ η ν ο υ σ ι α σ τ ι κ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή μ α ς σ τ ο σ χ ε δ ι α σ μ ό τ η ς δ ι ε θ ν ο ύ ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ ς. Ε π ι π λ έ ο ν, ό λ ο α υ τ ό τ ο δ ι ά σ τ η μ α, ο Σ Ε Π Ε μ ε π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ υ ν έ β α λ ε κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ά σ τ ο σ τό ρ αότ ρη αγ μι α κ τ η ς χ ώ ρ α ς γ ι α τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ η ς α ν ά π τ υ ξ η Σ. Ε ΠΟ Ε ή τ α ν τ α υ τ ό χ ρ ο ν α π α ρ ώ ν σ ε ό λ α τ α Θ ε σ μ ι κ ά ό ρ γ α ν α κ α ι τ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς π ο υ π ρ ο ω θ ο ύ ν τ η ν α ν ά π τ υ ξ η α λ λ ά κ α ι τ η ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. Ο κ λ ά δ ο ς μ α ς μ π ο ρ ε ί κ α ι π ρ έ π ε ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι π ρ ό τ υ π ο α ν ά π τ υ ξ η ς, ιο ρι ή σε επ ι ς χμ εα ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν σ η μ ε ί ο α ν α φ ο ρ ά ς γ ι α τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τ η ν ε ξ ω σ τ ρ έ φ ε ι α κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ ά τ η ς χ ώ ρ α ς. Τ ο β έ β α ι ο ε ί ν α ι π ω ς ο Σ Ε Π Ε θ α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α ε ί ν α ι δ ί π λ α τ ο υ ς σ τ ο δ ύ σ κ ο λ ο α υ τ ό ε γ χ ε ί ρ η μ α, σ τ η μ ε γ ά λ η α υ τ ή π ρ ό κ λ η σ η θ έ τ ο ν τ α ς υ ψ η λ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς μ ε ο ρ ί ζ ο ν τ α μ ί α σ ύ γ χ ρ ο ν η Ε λ λ ά δ α, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά. Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Γ ε ν ι κ ό ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Σ Ε Π Ε Μ έ λ ο ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ D I G I T A L E U R O P E Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς γ ι α τ η ν Ε υ ρ ώ π η W I T S A 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

5 Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ : Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Κ Λ Α Δ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κ ρ ί σ η κ α ι τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α υ τ ή σ υ σ σ ώ ρ ε υ σ ε τ ό σ ο σ τ ο σ ύ ν ο λ ο τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ, ο ν όο σμ ο ί α ς κ α ι σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς ο, Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι σ τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α, δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ς μ ι α ν έ α σ τ ρ α τ η γ ι κ ή π ο υ έ θ ε σ ε ω ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ η ν ν ααπ τ υ ξ ι α κ ή κ α ι π α ρ α γ ω γ ι κ ή β ά σ η τ ω ν εμλ ώ ν μ α ς. Μ ε λ ί γ α λ ό γ ι α, ο Σ Ε Π Ε π ρ ο σ π ά θ η σ ε σ ε ό λ α τ α f o r a κ α ι τ α κ έ ν τ ρ α α π ο φ ά σ ε ω ν, μ ε δ ε δ ο μ έ ν η τ η ν κνρα ί σ η α, ν α δ ε ί ξ ε ι τ ο σ τ ρ α τ η γ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α π ο υ π ρ έ π ε ι ν α έ χ ε ι γ ι α τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο µ ί α κ α ι τ ι ς µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς χ ρπεοιυ ά ζ αε υτ τα ήι, ο κ λ ά δ ο ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι. ώ ν Σ τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α ο ι κ ο ν ο μ ί α τ η ς γ ν ώ σ η ς, η ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α α ν α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ί α, π ρ ο ω θ εν ί ο τ το ημ ν ί α κ α ι κ α ι τ ι ς δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ έ ς α λ λ α γ έ ς σ ε κ ά θ ε π τ υ χ ή τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ αό ς. τ οέυνς α ς κ ύαρπι ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς μ α ς ε ί ν α ι ν α μ ε τ α τ ρ έ ψ ο υ μ ε τ ο ν κ λ ά δ ο ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ε μ ι α η γ ε τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή β ι ο μ η χ θα α ν : ί α, π ο υ τ ο ν ώ σ ε ι τ η ν Ε λ λ η ν ι κ ή ο ι κ ο ν ο μ ί α ε ν θ α ρ ρ ύ ν ε ι τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σ τ η ν Έ ρ ε υ ν α κ α ι τ η ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ε ν ι σ χ ύ σ ε ι τ ο ν ψ η φ ι α κ ό α λ φ α β ησ τμ ιό κ α ι τ η ν ί δ ι α σ τ ι γ μ ή ε φ α ρ μ ό σ ε ι τ η ν ψ η φ ι α κ ή τ ε χ ν ο λ ο γ ί α γ ι α τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η μ ε γ ά λ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν π ρ ο κ λ ή σ ε ω ν. Υ π ά ρ χ ο υ ν π έ ν τ ε π υ λ ώ ν ε ς σ τ ο υ ς ο π ο ί ο υ ς, η Ε λ λ ά δ α, π ρ έ π ε ι ν α β ε λ τ ι σ τ ο π ο ι ή σ ε ι τ η ν κ α ι ν ο τ ο μ ί α, τγ ηι ν κ ό πτ αη ρτ α γ ω κ α ι τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α : Α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο μ έ α Β ε λ τ ί ω σ η τ η ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς τ ο υ δ η μ ό σ ι ο υ τ ο μ έ α μ ε τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Υ ι ο θ έ τ η σ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ α ι μ ό χ λ ε υ σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς α π ό τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς Ι σ χ υ ρ ή β ι ο μ η χ α ν ί α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ίπ αο ς υ θ α υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι κ α ι θ α ο δ η γ ε ί μ ι α κ α ι ν ο τ ό μ α ο ι κ ο ν ο μ ί α μ ε ν έ α π ε δ ί α ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς Σ υ ν ε κ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο λ ι τ ι κ ή ς π ο υ σ τ η ρ ί ζ ε ι τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ς μ έ σ ω τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

6 Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Σ Η Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Ε Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Κ Α Ι Φ Ο Ρ Ε Ι Σ Ε θ ν ι κ ό Σ τ ρ α τ η γ ι κ ό Π λ α ί σ ι ο Α ν α φ ο ρ ά Ες Σ Π( Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Γ. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε τ α ι ρ ι κ ό Σ ύ µ φ ω ν ο γ ι α τ ο Π λ α ί σ ι ο Α ν ά π τ υ ξ η ς Α ν α φ ο ρ ά ς ( Ε Σ Π Α ) Ε π ι τ ρ ο π ή Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Π. Ε. Π. : Α ν. Μ α κ ε δ ο ν ί α ς - Θ ρ ά κ η ς, Β. Α ι γ α ί ο υ, Δ υ τ. Μ α κ ε δ ο ν ί α, Ή π ε ι ρ ο ς, Θ ε σ σ α λ ί α, Ι ό ν ι ο ι Ν ή σ ο ι, Κ ρ ή τ η, Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο ς, Σ τ ε ρ ε ά Ε λ λ ά δ α, Α τ τ ι κ ή, Δ υ τ ι κ ή Εά λδ λα : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ο μ ά δ α π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α ς τ ο υ Τ ο μ ε α κ ο ύ Σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ ι ς Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ τ ο υ Ε Π Α Ν Ε Κ : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Υ π ο δ ο µ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Υ π ο ε π ι τ ρ ο π ή Ε π ι τ άχ υ ν σ η ς τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η : Γ. Π α π α ρ ί δ ο υ, Ι. Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς Ο μ ά δ α σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ & κ α τ ά ρ τ ι σ η ς τ ο Ευ π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Τ Π Ε ( ): Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ, Ι. Γ ι α ν ν ί τ. σ ι ο ς Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Α ν. Τ ζ ή κ α ς Μ η τ ρ ώ ο Α ξ ι ο λ ο γ η τ ώ ν : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Γ. Β ρ α. δ ή ς Α θ η ν ά - Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Κ α ι ν ο τ ο µ ί α ς σττπιε ς κ α ι τ η ς Γ ν ώ σ η ς Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο : Β. Π α π α λ ά μ π ρ ο υ, Β. Ο ρ φ α ν ό ς. Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή E n t e r p r i s eg r e e c e : Α ν. Τ ζ ή κ α ς, Γ. Π α π α ρ ί δ. ο υ D I G I T A L E U R O P E E x e c u t i v eb o a r d : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. E u r o p e a n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O b s e r v a t o r y (E I T O ) T a s k F o r c e: Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς, Μ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ. W o r l d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d S e r v i c e s A l l i a n c e ( W I T S A ) V i c e C h a i r m a n E u r o p e : Γ. Σ ύ ρ ρ ο ς. Ε π ι τ ρ ο π έ ς κ α ι Ο µ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ί ατ ςο υ Σ Ε Π Ε Ε π ι τ ρ ο π ή Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή Ψ η φ ι α κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Τ ι μ ο λ ό γ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή Σ υ μ β ο ύ λ ω ν Τ Π Ε Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Π α ρ α κ ρ ά τ η σ η Φ ό ρ ο υ 2 0 % Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ ο Κ Φ Α Σ Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν Ε π ι τ ά χ υ ν σ η Δ ρ ά σ ε ω ν τ ο υ Ε Σ Π Α Ο μ ά δ α Ε ρ γ α σ ί α ς γ ι α τ η ν ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς κ α ι Δ ρ ά σ ε ιµ ςε ά λ λ ο υ ς Φ ο ρ ε ί ς Γ ε ν ι κή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ως ν τ Φ ύ λ ω ν Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ Ε Β Σ Ε Π Β Ε Σ Ε Κ Ε Ε Σ Ε Κ Τ Ε Ε Τ Δ Ε Θ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Α θ η ν ώ ν, Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς γ ι α τ ο η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ε π ι χ ε ι- ρ eε nί nν o v a t i o n e g g - e n t e r g r o w g o (C o r a l l i κa α ι E u r o b a n k ). 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

7 1. Ο µ ά δ α Έ ρ γ ο υ γ ι α τ η ν ε κ π ό ν η σ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ σ χ ε δ ί ο υ γ ι α τ η ν τ ό ν ω σ η τ ω ν ψ η φ ι α κ ώ ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά: Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 2. Σ χ ε δ ί ου ν ό µ ο υ Έ κ δ ο σ η δ ι α τ α γ ή ς π λ η ρ ω µ ή ς γ α α ξ ι ώ σ ε ι ς α π ό δ ι ο ι κ η τ ι κ ή σ ύ µ β α σ η π ο υ έ χ ε ι σ υ ν α φ θ ε ί σ τ ο π λ α ί σ ι ο ε µ π ο ρ ι κ ή ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς : Β ο υ λ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν - Δ ι α ρ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή Δ η μ ό σ ι α ς Δ ι ο ί κ η σς η, Δ η μ ό σ ι α ς Τ ά ξ η ς & Δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς. 3. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο Σ χ έ δ ι το η ς Υ π ο υ ρ γ ι κ ή ς Α π ό φ α σ η ς γ ι α τ η ν ε φ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 4. Υ π ο χ ρ έ ω σ η χ ρ ή σ η ς σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν κ α ι µ ε θ ό δ ω ν κ α τ α σ κ ε υ ή ς π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ σ ε Έ ρ γ α γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν Δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α Ο. Τ. Α.: Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ μ β ο υ λ ο Ε. Ε. Τ. Α. 5. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ ο ν ε ξ ο ρ θ ο λ ο γ ι σ µ ό τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 2 1 τ ο υ Ν / : Α ν α π λ η ρ ω τ έ ς Υ π ο υ ρ γ ο ύ ς Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν. 6. Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν Κ α τ ά ρ τ ι σ η, Π ι σ τ ο π ο ί η σ η κ α ι Σ υ µ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή µ ε σ τ ό χ ο τ η ν Ε ν δ υ ν ά µ ω σ η τ ω ν Δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν Ά ν ε ρ γ ω ν Ν έ ω ν ε τ ώ ν σ ε Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε τς ο υ τ ο µ έ α Τ Π Ε: Α ν α π λ η ρ ώ τ ρ ι α Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς. 7. Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η σ χ ε δ ί ο υ ν ό µ ο υ Ρ υ θ µ ί σ ε ι ς γ ι α τ η ν Ε π α ν ε κ κ ί ν η σ η τ η ς Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ. ν 8. Ο ι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ό ς π α ρ ά γ ο ν τ α ς γ ι α τ η ν α λ λ α γ ή τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ µ ο ν τ έ λ ο υ τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο µ ί: α ςπ ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς. 9. Δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ε ι ς σ ε ε π ι σ τ ο λ ή τ η ς Ε Ε Λ /: Λ Α Κ Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Α τ τ ι κ ή ς, A ν τ ι π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ψ η φ ι α κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Α τ τ ι κ ή ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Σ ύ ν τ α ξ η ς t o v i m a. g r 1 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή µ α τ α τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ Μ α κ ε δ ο ν ί α ς: Π ρ ό ε δ ρ ο Δ. Π. Μ. Σ. σ τ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ τ ή μ α τ α, Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Μ α κ ε δ ο ν ί α ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η : σ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο σ χ ε δµ ιό α σκ α ι ε φ α ρ µ ο γ ή µ έ τ ρ ω ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ή ς κ α ι ν ο τ : ο µ ί α ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς & Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Θ έ µ α τ α τ ο υ Κ λ ά δ ο υ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ: ν Π ρ ό ε δ ρ ο Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α Έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η α π ο θ ή κ η ς δ ε δ ο µ έ ν ω ν ( D a t a W a r e h o u s e ) τ η ς Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Δ υ τ ι κ ή ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς υ π η ρ ε σ ί ε ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ο ύ κ α ι α ν ά λ υ σ η ς τ η ς π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς γ ι α τ η β ι ώ σ ι µ η α ν ά π τ υ ξ η : Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ά ρ χ η Δ υ τ ι κ ή Ες λ λ ά δ α ς Έ ν τ α ξ η τ ο υ µ α θ ή µ α τ ο ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ ο Ν έ ο Λ ύ κ ε ι ο : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν Ε. Π. Α ν ά π τ υ ξ η Α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ Δ υ ν α µ ι κ ο ύ - Ά ξ ο ν ε ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 7, 8, 9 : Δ ι ε υ κ ό λ υ ν σ η τ η ς Π ρ ό σ β α σ η ς σ τ η ν Α π α σ χ ό λ η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ λφ ιά σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Π ρ ό τ α σ η γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ Έ ρ γ ο υ Ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν ο Π ρ ό γ ρ α µ µ α Ε ν ί σ χ υ σ η ς τ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν τ ω ν Ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν σ τ η χ ρ ή σ η Τ Π Ε : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Ε π ι τ ρ ο π έ ς Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς Ε. Π. Ε Π Α Ν ε Κ, Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ο υ Δ η µ ο σ ί ο υ & Ε Σ Π Α : Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο σ χ έ δ ι ο ν ό µ ο υ Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η, Έ λ ε γ χ ο ς κ α ι Ε φ α ρ µ ο γ ή Α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν Π α ρ ε µ β ά σ ε ω ν γ ι α τ η ν Π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή Π ε ρ ί ο δ ο : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η. τ α ς 2 0. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ο ν έ ο κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε Σ Π Α : Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ. Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ. Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο υ ς Κ. Ο. Σ Υ Ρ Ι Ζ Α, Π Α Σ Ο Κ, Κ Κ Ε, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Δ Η Μ Α Ρ, Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ν Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ώ ν Β ο υ λ ε υ τ ώ ν. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

8 2 1. Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς µ ε τ ί τ λ ο Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί : α Υ π. Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π. Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π. Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π. Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Α ν ά γ κ η ά µ ε σ η ς θ ε σ µ ι κ ή ς π α ρ έ µ β α σ η ς γ ι α τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν: Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Π ρ ο τ ά σ ε ι ς σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ Ε. Π. Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η - Ά ξ ο ν α ς Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς 2 Τ Π Ε κ α ι Β ε λ τ ί ω σ η Π ο ι ό τ η τ α ς Ζ ω ή ς : Ε ν δ ι ά μ ε σ ο Φ ο ρ έ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Ε Φ Δ Ε.Ε.Τ.Α.Α Σ υ µ µ ε τ ο χ ή Ε. Κ Α θ η ν ά σ τ ο Δ ι α γ ω ν ι σ µ ό γ ι α τ ο έ ρ γ ο Π λ α τ φ ό ρ µ α κ α ι α ν ά π τ υ ξ η λ ο γ ι σ µ ι κ ο ύ ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς ο, ρ γ ά ν ω σ η ς, δ ι ά θ ε σ η ς ψ η φ ι α κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ : Ε Δ Ε Τ Α Ε Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η Σ χ ε δ ί ο υ Ν ό µ ο υ γ ι α τ ι ς Δ η µ ό σ ι ε ς Σ υ µ β ά σ ε ι ς: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α. ς 2 6. Υ π ό µ ν η µ α γ ι α π α ρ α κ ρ ά τ η σ η φ ό ρ ο υ 2 0 % : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e-s k i l l s f o r J o b s : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς, Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε., Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Α τ ζ έ ν τ α, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ Ε ο. Ε. γ ι α τ ι ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς Ε, π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τ η ν Ε ρ γ α σ ί α, Ε π ί τ ρ ο π ο Ε. Ε. γ ι α τν η Π α ι δ ε ί α, τ ο ν Π ο λ ι τ ι σ μ ό, Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Γ. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν, Γ. Γ.Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Ι δ. Γ ρ α φ ε ί ο υ Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ εο ίυ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Π ρ ό ε δ ρ ο Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ί α : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς & Υ π. Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν κ α ι Δ ι κ τ ύ ω ν, Υ π ο υ ρ γ ό Ε ρ γ α σ ί α ς, Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Γ,. Γ. Σ υ ν τ ο ν ι σ μ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η ς Γ,. Γ. Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Γ. Γ. Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς Γ,. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η ε π ί τ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς: Y φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς Η& λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ Σ Ε Κ Α θ η ν ά : Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ςγ. Γ.Ε μ π ο ρ ί ο υ Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ ηαν ν α µ ό ρ φ ω σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ Τ µ ή µ α τ ο ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ Ε Ι Α θ ή ν α ς: Π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο Τ μ ή μ α τ ο ς Μ η χ α ν ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς Τ. Ε Δ η µ ό σ ι α Δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο έ ρ γ ο Α ν ά π τ υ ξ η δ η µ ο σ ί ω ν σ η µ ε ί ω ν α σ ύ ρ µ α τ η ς ε υ ρ υ ζ ω ν ι κ ή ς π ρ ό σ β α σ η ς σ τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο ( W i F i H o t s p o t s ) σ τ η ν Ε λ λ η ν ή ι κ Ε π ι κ ρ ά τ ε ι α: Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Σ υ γ κ ρ ό τ η σ η Ε π ι τ ρ ο π ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν γ ι α τ ο Υ π ο έ ρ γ ο 2 Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς Φ ο ρ έ ω ν κ α ι σ υ ν α λ λ α γ ώ ν π ο υ θ α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο π ε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς δ ρ ά σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Τ ώ ρ α : Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τρ αρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η. ς 3 5. Π ρ ό τ α σ η γ ι α Έ λ λ η ν α Ψ η φ ι α κ ό Π ρ ω τ α θ λ η τ ή : Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Ν έ ο Τ ο µ ε α κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο ν τ ο µ έ α Τ Π Ε σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ν έ ο υ : Σ ΕΓ. Σ Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ω ν Υ π ό µ ν η µ α Ο δ ρ ό µ ο ς γ ι α τ η ν Ψ η φι α κ ή Ε λ λ ά δ α κ α ι η α ν ά δ ε ι ξ η τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ω ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Β ι ο µ η χ α ν ί α γ ι α τ η χ ώ: ρ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Δ η µ ό σ ι α δ ι α β ο ύ λ ε υ σ η γ ι α τ ο µ ο ρ φ ό τ υ π ο τ ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν π α ρ α σ τ α τ ι κ ώ: ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Α ν ά δ ε ι ξ η τ ο υ α ν α π τ υ ξ ι α κ ο ύ ρ ό λ ο υ τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ών σ τ η ν έ α π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο : Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό, Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς Υ, π ο υ ρ γ ό & Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Υ π ο υ ρ γ ό Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο µ ά θ η µ α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ α σ χ ο λ ε ί α: Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ο υ Γ ρ α φ ε ί ο υ Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ & Ψ η φ ι α κ ο ύ Σ χ ε δ ι α σ μ ο ύ, Ε ι σ η γ η τ ή Σ χ ε δ ί. ο υ 4 1. Σ χ ό λ ι α ε π ί τ ο υ Σ χ ε δ ί ο υ Δ ρ ά σ η ς α γτ ιη ν Α ν ο ι κ τ ή Δ ι α κ υ βέ ρ ν η σ η : Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ π ό µ ν η µ α γ ι α τ α Δ ι ο ι κ η τ ι κ ά β ά ρ η Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α τ ά τ η σ υ µ µ ε τ ο χ ή τ ο υ ς σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν τ ο υ Δ η µ ο σ ί : ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς. 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

9 4 3. Π ρ ο τ ά σ ε ι ς γ ι α τ η ν α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς I C T 4 G r o w t h : Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α Ε Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Υ Ε Ξ Ι Σ Ι: Ι Υ Α Π Ε π ι σ τ ο λ ή σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ο λ ο γ ι σ µ ι κ ό o p e n s o u r c e: Ε Δ Ε Τ Α Ε Φ Π Α Δ η µ ο σ ί ω ν σ υ µ β ά σ ε ω ν : Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν Έ ρ γ ο Σ Υ Ζ Ε Υ Ξ Ι Σ: Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α Ψ η φ ι α κ ή Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η : Γ. Γ. Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε: ς Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς & Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν Α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ο υ I C T 4 G r o w t h: Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ. α ς 5 1. Κ ώ δ ι κ α ς Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς Α π ε ι κ ό ν ι σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί ω ν: Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν, Γ.Γ. Δ η μ ο σ ί ω ν Ε σ ό δ ω ν. Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό τ η ς Ε λ λ ά δ α ς, Α. Κ. Σ α μ α ρ ά Α ρ χ η γ ό τ η ς Α ξ ι ω µ α τ ι κ ή ς Α ν τ ι π ο λ ί τ ε υ, σ η Ας λ. Τ σ ί π ρ α Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς Υ, π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν κ α ι Π ρ έ δ ρ ο τ ο υ Π Α Σ Ο Κ, Ε υ. Β ε ν ι ζ έ λ ο Γ ε ν ι κ ή Γα ρµ µ α τ έ α τ η ς Κ. Ο. τ ο υ Κ Κ Ε, Α λ. Π α π α ρ ή γ α Π ρ ό ε δ ρ ο τ ω ν Α ν ε ξ α ρ τ ήτ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν, Π. Κ α μ μ έ ν ο Π ρ ό ε δ ρ ο τ η ς Δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ή ς Α ρ ι σ τ ε ρ ά, ς Φ. Κ ο υ β έ λ η Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο ύ, Γ. Σ τ α θ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν, Γ. Σ τ ο υ ρ ν ά ρ α Υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Κ. Χ α τ ζ η δ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς κ α ι Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Κ. Μ η τ σ ο τ ά κ η Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς, Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς & Θ ρ η σ κ ε υ µ ά τ ω ν, Κ. Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Υ π ο υ ρ γ ό Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς, Δ. Σ τ α μ ά τ η Α ν α π λ. Υ π ο υ ρ γ ό Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν & Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η ς, Γ. Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν, Δ. Κ ο ύ ρ κ ο υ λ α Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Ν. Μ η τ α ρ ά κ η Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, ς Οδ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ό π ο υ λ ο Υ φ υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς, Ε. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ οπ ο ύ λ ο υ Α ν α π λ. Γ. Γ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν & Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η, ς Δ. Τ σ ο υ κ α λ ά Γ. Γ. Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο, ύ Μ. Μ α ν ο υ σ ά κ η Γ. Γ. Δ η µ ο σ ί ω ν Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν & Ε Σ Π Α, Α. Χ α ρ ί τ σ η Γ. Γ. Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί, ω νδ. Τ ζ ώ ρ τ ζ η Γ. Γ.Σ υ ν τ ο ν ι σ µ ο ύ τ η ς Κ υ β έ ρ ν η σ η, ς Δ. Β α ρ τ ζ ό π ο υ λ ο Γ. Γ.Ε µ π ο ρ ί ο υ, Σ τ. Κ ο μ ν η ν ό Γ. Γ.Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Β. Κ ό λ λ ι α Γ. Γ.Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ω ν, Μ. Δ α σ κ α λ ά κ η Δ ι ε υ θ υ ν τ ή Γ ρ α φ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ί α ς, Υ π ο δ ο µ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ µ ο, ύ Μ. Ν ι κ ο λ α κ ά κ η Π ρ ό ε δ ρ ο Δ Σ Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Ι δ. Μ α ν ω λ ι τ σ ά κ η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Γ. Τ σ α κ ο γ ι ά ν ν η Δ ι ε υ θ ύ ν ο ν τ α Σ ύ µ β ο υ λ ο Κ ο ι ν ω ν ί α τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Α. Ε., Κ. Τ ζ ο ά ν ν. η Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

10 Δ Ε Λ Τ Ι Α Τ Υ Π Ο Υ Έ ν α ρ ξ η τ η ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς e S k i l l s f o r J o b s σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η Σ υ ν ά ν τ η σ η μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε ο Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Α ν α π λ η ρ ω τ ή Υ π ο υ ρ γ ό Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς, κ. Γ ι ώ ρ γ ο Κ α τ ρ ο ύ γ κ α λ ο Χ ρ υ σ ό β ρ α β ε ί ο γ ι α τ ο s e p e. g r σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ν έ ε ς Υ π η ρ ε σ ί ε ς - Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ά ομ ν τ έ λ α / Κ λ α δ ι κ ο ί Φ ο ρ ε ί ς & Μ Κ Ο σ τ α e-v o l u t i o n a w a r d s Σ τ ή ρ ι ξ η Σ Ε Π Ε σ τ η ν α π ό φ α σ η έ ν τ α ξ η ς τ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ο υ μ α θ ή μ α τ ο ς τ η ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς σ τ ο Ν έ ο Λ ύ κ ε ι ο Ά ν ε μ ο ς α ν α ν έ ω σ η ς γ ι α τ ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε Ο Σ Ε Π Ε α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τ η ν τ ι μ η τ ι κ ή δ ι ά κ ρ ι σ η τ ρ ι ώ ν Ε λ λ η ν ι κ ώ ν υ π ο ψ η φ ι ο τ ή τ ω ν σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν W I T S A G l o b a l I C T E x c e l l e n c e A w a r d s Ο Σ Ε Π Ε α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι τ ι ς υ π ο ψ η φ ι ό τ η τ ε ς γ ι α τ α W I T S A G l o b a l I C T E x c e l l e n c e A w a r 2d 0s 1 4 Α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α ι Π α ρ ο υ σ ί α σ η τ η ς Ε θ ν ι κ ή ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς τ ο υ κ λ ά δ ο υ Τ Π Ε Ο ι Τ Π Ε σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τ η ς ε θ ν ι κ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς - Τ ο ό ρ α μ α γ ι α τ η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς S i l i c o n V a l l e y σ τ η ν Ε λ λ ά δ α α ν έ δ ε ι ξ ε ο Σ Ε Π Ε e -S k i l l s f o r J o b s G r a n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α : Η Ε λ λ ά δ α, η έ κ τ η ε υ ρ ω π α ϊ κ ή χ ώ ρ α π ο υ α π ο κ τ ά ε θ ν ι κ ή σ υ μ μ α χ ί α γ ι α τ η ν ψαη κφ ή ι ο ι κ ο ν ο μ ί α Σ τ ι ς6 Μ α ΐ ο υ τ ο G r a n d E v e n t τ ο υ e -S k i l l s f o r J o b s e -S k i l lfs o r J o b s : Μ ι α μ ε γ ά λ η ν έ α κ α μ π ά ν ι α ξ ε κ ι ν ά, σ τ ι ς 6 Μ α ΐ ο υ G rτ aο n d E v e n t σ τ η ν Α θ ή ν α Ψ η φ ι α κ έ ς Δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς, Ψ η φ ι α κ ή Σ ύ γ κ λ ι σ η κ α ι Ψ η φ ι α κ ή Γ υ ν α ι κ ε ί α Α π α σ χ ό λ η σ η σ τ ο ε π ί κ ε ν τ ρ ο τω ν σ υ ν α ν τ ή σ ε ω ν τ ο υ Σ Ε Π Ε Σ υ ν ά ν τ η σ η Σ Ε Π Ε μ ε τ ο ν Υ π ο υ ρ γ ό Π α ι δ ε ί α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν κ ύ ρ ι ο Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο Μ ε ε π ι τ υ χ ί α ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ α ν τ α W e b i n a r s γ ι α τ α ε υ ρ ω π α ϊ κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α μ B G A κ α ι P L C P r o g α π ό τ ο ν Σ Ε Π Ε Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η Σ Ε Π Ε, Ν έ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο. Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Μ Ε Λ Ω Ν Έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι Μ ε λ έ τ ε ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί, Δ ι α β ο υ λ ε ύ σ ε ι ς & Π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ι ς Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς 1 7 Δ ε λ τ ί α Τ ύ π ο υ. Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ - Α Ρ Θ Ρ Α Α π ο κ ό μ μ α τ α Τ ύ π ο υ σ ε έ ν τ υ π α κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ α μ ε α ν α φ ο ρ έ ς σ τ ο Σ Ε Π Ε 2 7 Ά ρ θ ρ α κ α ι Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξιες. S O C I A L M E D I A L i k e s σ τ ο f a c e b o o k C o n t a c t s σ τ ο L i n k e d I n L i n k e d I n g r o u p m e m b e r s F o l l o w e r sσ τ ο t w i t t e r. S E P E g r Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε Σ Τ Ο F A C E B O O K Κ έ ρ δ ι σ ε 1 T u r b o-x T a b l e t H i v e V 3 G 9.! 7 " Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ ι ς 2 κ ο ν σ ό λ ε ς S o n y P S 4! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 A p p l e i P amdi n i 3 W i-f i + C e l l u l a r 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 A p p l e i P a d m i n i -FW i 1 6 G B! 1 τ υ χ ε ρ ό ς κ ε ρ δ ί ζ ε ι i P o d n a n o 1 6 G B! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ α 5 t a b l e t s b i t m o r e T a b 8 6 0! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 t a b l e t P C S o n y V A I O T a p 1 1! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 S m a r t p h o n e S o n y X p e r i a Z 1! Κ έ ρ δ ι σ ε 1 α π ό τ ι ς 2 ε κ τ υ π ω τ έ ς X e r o x P h a s e r V / N! 3 τ υ χ ε ρ ο ί κ ε ρ δ ί ζ ο υ ν γ ι α 1 χ ρ ό ν ο, ά δ ε ι α O f f i c e H o m e P r e m i u m! Κ ά ν ε δ ι κ ή σ ο υ μ ι α Ψ η φ ι α κ ή Φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ή Μ η χ α ν ή S o n y C y b e r -S h o t D S C -T F 1! 1 0 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

11 1. B u s i n e s s I T E x c e l l e n c ea w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s - E L T R U N, Α θ ή ν α 2. T h e D i g i t a lg a t e - A i r p o r t I n n o v a t i o n C h a l l e n g e ", Δ ι ε θ ν ή ς Α ε ρ ο λ ι μ έ ν α ς Α θ η ν ώ- ν Ο Π Α, Α θ ή ν α 3. S A P F o r u m , S A P H e l l a s, Α θ ή ν α 4. D i g i t a l M e d i a A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 5. M o b i l e E x c e l l e n c e A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s - E L T R U N, Α θ ή ν α 6. M o b i l i t y F o r u m & A p p s A w a r d s , E t h o s M e d i a, Α θ ή ν α 7. C l o u d C o m p u t i n g C o n f e r e n c e , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 8. Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χεη π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν - Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - A T H E N S /T E C H C O L L E G E, Α θ ή ν α 9. 3 ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l la i - E u r o b a n k, Α θ ή ν α 1 0. Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς Ψ η φ ι α κ ή ς Κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ ε ί ν e n ( n o v a t i o n ), E L T R U N, Α θ ή ν α 1 1. T o p L e v e l M e e t i n g, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 1 2. C i s c o C o n n e c t , C I S C O H e l l a s, Α θ ή ν α 1 3. D i s r u p t, S t a r t U p, S c a l e U p , I NR DY U S T D I S R U P T O R S - G A M E C H A N G E R S, Α θ ή ν α 1 4. W o m e n & G i r l sg o D i g i t a l A c t i o n P l a n, Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν, Α θ ή ν α 1 5. O r a c l e D a y , O r a c l e H e l l a s, Α θ ή ν α 1 6. I T D i r e c t o r s F o r u m , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 1 7. D i g i t a l B a n k i n g C o n f e r e n c e , E t h o s M e d i a, Α θ ή ν α 1 8. I n f o C o m W o r l d , S m a r t P r e s s, Α θ ή ν α ο G r e e k I C T F o r u m, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 2 0. Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α 2 1. e -V o l u t i o n A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 2. W e b W o r l d E x p o & C o n f e r e n c e , Ζ ά π π ε ι ο Μ έ γ α ρ ο, V e r t i c a l C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 3. F o r u m " I C T R e s p o n s e t o t h e c r i s i s ", Ε λ λ η ν ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς & Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ( Ε Ι Π ), Ε Ε Δ Ε, Α θ ή ν α 2 4. Η μ ε ρ ί δ α " Ε β δ ο μ ά δ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς : Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ε β δ ο μ ά δ α Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ ", Π Ε Κ Α Π, Α θ ή ν α ο e -G o v e r n m e n t C o n f e r e n c e, B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 2 6. Y o u t h O n T h e M o v e, Α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ί α τ η ς Ε. Ε. σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, Κ α λ α μ ά τ α 2 7. Έ ρ ε υ ν α Σ Ε Π Ε γ ι α τ ο ν κ λ ά δ ο Α ν ά π τ υ ξ η ς Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, Σ Ε Π Ε, Α θ ή νb αu s i n e s s I T E x c e l l e n c ea w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l l i a- E u r o b a n k, Α θ ή ν α 2 9. Κ ι ν η τ ό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ΔΟΥ Σ Σ Ε Α Σ, Χ α μ ό γ ε λ ο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ, Α θ ή ν α 3 0. K o d u K u p E u r o p e, M i c r o s o f t Ε λ λ ά ς - E u r o p e a n S c h o o l n e t, Α θ ή ν α o Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 3 2. Σ ε μ ι ν ά ρ ι ο Η γ ε σ ί α ς W a k e u p y o u r C r e a t i v e M i n d!, S A R G I A P a r t n e r s S A Α, θ ή ν α 3 3. e -S k i l l s f o r J o b s G r a n d E vσeεn Πt Ε, - D I G I T A L E U R O P E, Α θ ή ν α 3 4. O U T S O U R C I N G C O N F E R E N C E , E t h o s E v e n t s, Α θ ή ν α 3 5. E n t e r p r i s e M o b i l i t y C o n f e r e n c e, B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α 3 6. Ε κ δ ή λ ω σ η G e t o n l i n e W e e, H e P I S Α, θ ή ν α 3 7. Π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α e -S k i l lfs o r J o b s : Ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι Α π α σ χ ό λ η σ η , Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α 3 8. Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η Γ ι ο ρ τ ή Σ Ε Π Ε, Α θ ή ν α 3 9. e -V o l u t i o n A w a r d s , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α o Σ υ ν έ δ ρ ι ο I n f o C o m W o r l d , S m a r t P r e s s, Α θ ή ν α 4 1. I T D I R E C T O R S F O R U M , B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α o G r e e k I C T F o r u m, T e a m w o r k s, Α θ ή ν α 4 3. B u s i n e s s I T E x c e l l e n c e A w a r d s 3 2, 0 1B o u s s i a s C o m m u n i c a t i o n s, Α θ ή ν α ο Ε τ ή σ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς , T E A M W O R K S, Αθ ή ν α 4 5. D i g i t a lb a n k i n g M o n e y C o n f e r e n c e, E t h o s M e d i a S.A. - Π ε ρ ι ο δ ι κ ό Χ Ρ Η Μ Α, Α θ ή ν α 4 6. Υ π ο τ ρ ο φ ί ε ς γ ι α σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε- ωμ ν ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε γ ι α μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ά π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α, Σ Ε Π Ε - A I T, Α θ ή ν α ο ς Φ ο ι τ η τ ι κ ό ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς γ ι α τ ο Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό Ε π ι χ ε ι ρ ε ί ν e n ( n o v a t i o n ), E L T R U N, Α θ ή ν α ο ς κ ύ κ λ ο ς e g g, C o r a l l i a- E u r o b a n k, Α θ ή ν α. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

12 Α π ό τ ο ν Ο κ τ ώ β ρ ι ο τ ο υ β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ ο ν α έ ρ α τ ο α ν α ν ε ω μ έ ν ο p o r t a l τ ο υ Σ Ε Π Ε, w w w. s e p e. g r, μ ε ν έ α μ ο ρ φ ή, α ν α β α θ μ ι σ μ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν κ α ι π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο, π λ ο ύ σ ι ο ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό υ λ ι κ ό κ α ι σ ύ γ χ ρ ο νιο α σσμχό ε. δ Τ ο ν έ ο s e p e. g r έ χ ε ι σ τ ό χ ο ν α φ έ ρ ε ι ν έ α π ν ο ή κ α ι δ υ ν α μ ι κ ή κ α ι ν α σ υ ν ε χ ί σ ε ι ν α α π ο τ ε λ ε ί έ γ κ υ ρ η, έ γ κ α ι ρ η πκ ηα γι ή αoξ nι lό iπ nι e σ τ η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς. Η π ε ρ ι ή γ η σ η ε ί ν α ι α κ ό μ α π ι ο φ ι λ ι κ ή κ α ι γ ρ ή γ ο ρ η π ρ ο ς τ ο χ ρ ή σ τ η, σ υ ν ε π ώ ς ο ε π ι σ κ έ π τ η ς έ χ ε ι τ η δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α βρ ί σ κ ε ι μ ε τ α χ ύ ρ υ θ μ ό τ ι ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π ο υ α ν α ζ η τ ά. Β α σ ι κ ο ί ά ξ ο ν ε ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ ο υ p o r εt ίa νl α ιη π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, ο ι τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς, τ α ψ η φ ι α κ ά π ρ ο ϊ ό ν τ α, τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, ε ν ώ π α ρ α μ έ ν ο υ ν η ο ι κ ο ν ο μ ί α, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι η π ο λ ι τ ι κ ή, ά ρ θ ρ α κ α ι σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ κε αι ι ς, έ ρμ ε υλ νέ ετ ς ε ς κ α θ ώ ς κ α ι ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς α π ό τ ο ν κ ό στμοου Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ί ο υ Ε. π ι π λ έ ο ν, μ έ σ ω τ η ς ν έ α ς ε ν ό τ η τ ας V i e w p o i n t φ ι λ ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ι α π ό ψ ε ι ς ε κ π ρ ο σ ώ π ω ν κ α ι Σ τ ε λ ε χ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν, ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν, θ ε σ μ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν, κ. λ π., τ α γσιηα μ α ν τ ι κ ά θ έ μ α τ α τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λη ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Μ ό λ ι ς δ ύ ο μ ή ν ε ς α π ό τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο υ, τ ο ν έ ο, α ν α ν ε ω μ έ ν ο p o r t a l τ ο υ Σ υ ν δ έ σ μ ο υ κ ε β ρμ αε β ετ ύο τ η G o l d β ρ α β ε ί ο σ τ α -v e o l u t i o n a w a r d s , σ τ η ν κ α τ η γ ο ρ ί α Ν έ ε ς Υ π η ρ ε - σ ίε επ ς ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ά Μ ο ν τ έ λ α / Κ λ α δ ι κ ο ί Φ ο ρ ε ί ς κ α ι Μ η Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ έ ς Ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς, γ ι α τ ι ς κ α ι ν ο τ ό μ ε ς υ π η ρπ εο συ ί επ ς ρ ο σ φ έ ρ ε ι σ τ α μ έ λ η τ ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι σ τ ο ε υ ρ ύ κ ο ι ν ό. Ε π ί σ η ς, έ χ ε ι ε π ι τ ύ χ ε ι α ύ ξ η σ9 η 5 3 % τ ω ν u n i q u e ε π ι σ κ ε π τ ώ ν τ ο υ, σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η ν α ν τ ί σ τ ο ι χ η π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η π ε ρ ί ο δ ο. Σ τ ό χ ο ς μ α ς ε ί ν α ι τ ο α ν α ν ε ω μ έ ν ο l p oτr οt υ a Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ν α α π ο τ ε λ έ σ ε ι έ ν α σ ύ γ χ ρ ο ν ο θ ε σ μ ι κ ό κ ό μ β ο α μ φ ί δ ρ ο μ η ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς γ ι α τ α ζ η τ ή μ α τ α τ ο υ κ λ ά δ ο υ, κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α τ η ν π ρ ο β ο λ ή τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν α γ ο ρ ά τ η ς ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ο υ ς π λ έ ο ν δ ι α κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υα ς τ ακξ αι ι ω μ κέ ν ο υ ς φ ο ρ ε ί ς ε ν η μ έ ρ ω σ η ς σ ε ε θ ν ι κ ό α λ λ ά κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο, τ ο ν έ ο p o r t a l s e p e. g r α π ο κ τ ά ν έ α δ υ ν α μ ι κ ή κ α ι α π ο δ ε ι κ ν ύ ε ι έ μ π ρ α κ τ α ε ι ό τ ι μ ε σ υτ μι βς α δ ί ζ σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ί α ς κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Σ υ ν ε ρ γ α σ ί ε ς-r s s f e e d : B B C, B u s i n e s s W e e k, C N E T N e w s, C N N, c o r d i s, c o s m o. g r, C R M B u y e dr e, a s y.g r, d i g i t a l p l a n. g o v. g r, e C o m m e r c e T i m e s, e-g o. g r, e m e a. g r, e n e t. g r, E n t e r p r i s e S e c u r i t y T o d a y, e t h n o s. g r, e u r o n e w s, E u r o p e a n C e n t r a l B a n k E u r o s t a t, W e e e k, F T. c o m, g o a l d a y. g r, I D C, i m e r i s i a. g r, I n it n e. r gn r a, to in a l H e r a l d T r i b u n e, I n t e r n e t N e w s, I n t e r n a t i o n a l T e l e c o m m u n i c a t i o n U n i okn t, p a e.g r, L a w n e t. g r, M a c w o r l d, M a r k e t i n gw e e k. g r, m y p h o n e. g r, n a f t e m p o r i k i. g r, n e t w e e k. g r, N Y T i m e s. c o m, p a l o. g r, P C W o r l d, p r o t o t h e m a. g r, r e a l. g r, r e p o rt te er r s., g r, R e u s e n t r a g o a l. g r,s k a i. g r, s o f o k l e o u s i.g n r, s p o r t. g r, s p o r t 2 4. g r, t 3. c o m, t a n e a. g r, T e c h N e w s W o r l d, t e c h b l o g. g r, t e c h r a d a r, T e l e g r a p h, T h e R e g i s t e r, T h e W a s h i n g t o n P o s t, T h e W o r l d E c o n o m i c F o r u m, t i m e. c o m g, r, t o v i m a. W i r e d, Ε. Ε., Ε Ε Τ Τ, Ε Σ. Π Α 1 2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

13 Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ω ν π ρ ο σ π α θιεώ ν τ ο υ ν α β ρ ί σ κ ε τ α ι σ τ η ν α ι χ μ ή τ ω ν δ ι ε θ ν ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν κ λ ά δ ο Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς, ο Σ Ε ΠεΕ ί ν α ιμ έ λ ο ς τ ο υ E I T O (E u r o p e a n I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O b s e r v a t o r y), ω ς ε π ί σ η μ ο ς σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς τ ο υ ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ κ α τ α ξ ι ω μ έ ν ο υ ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α, τ αέ χς ο τν ο ν τ ί τ λ ο S E P E - T h e o f f i c i ae li T O P a r t n e r f o r G r e e c e. Α ξ ι ο π ο ι ώ ν τ α ς τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α α υ τ ή, ο Σ Ε Π Ε ε κ δ ί δ ε ι ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ά η λ ε κ τnρeοwν sιlκ eά t t e r sμ ε θ έ μ α Έ ρ ε υ ν α γ ι α τ η ν α γ ο ρτά ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ, ν μ ε σ τ ό χ ο ν α π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς σ τ ο ν κ λ ά δ ο μ α ς κ α ι π ο υ θ α α φ ο ρ ο ύ ν τ η ν π α γ κ ό σ μ ι α, ε υ ρ ω π α ϊ κ ή κ α ι ε λ λ η ν ι κ ή α γ ο ρ ά Τ Π Ε. Π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α μ ι α σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ι φ ι λ ό δ ο ξ η π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ο υ έ ρ χ ε τ α ι ν α κ α λ ύ ψ ε ι τ ο κ ε ν ό σ τ η ν ε ν η μ έ ρ ω σ η γ ι α θ έ μ α τ α ψ η φ ι α κ ή ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς μ ε ε π ί σ η μ α κ α ι έ γ κ υ ρ α σ τ ο ι χ ε ί α α π ό γε ιλ α λ ά τδ ηα ν κ α ι τ ο ν κ ό σ μ ο. Ο E I T O α π ό τ ο π ρ ο σ φ έ ρ ε ι έ ρ ε υ ν ε ς κ α ι μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η δ ι ε θ ν ή κ α ι τ η ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή α γ οή ρς ά Ψ η φ ι α κ Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ( Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή, Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α ι Ψ η φ ι α κ ά Κ α τ α ν α λ ω τ ι κ ά Π ρ ο ϊ ό ν τ α ). Δ ι ο ι κ ε ί τ α ι αkπ Oό M τ ο ν B I T R e s e a r c h G m b H, θ υ γ α τ ρ ι κ ή τ η ς B IKT O M, π ο υ ε ί ν α ι ο Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς, Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι Ν έ ω ν Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ η ς Γ ε ρ μ α ν ί α ς κ α ι σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε κ ο ρ υ φ α ί ε ς ε τ α ι ρ ε ί ε ς ε ρ ε υ ν ώ ν τ ο υ Σκ τλ ο ά δ έο ρυ γ. ο τ ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι η Ο μ ά δ α Δ ρ ά σ η ς τ ο υ Ε Ι Τ Ο, π ο υ υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό Ε. Ε. τ η κν α ι τ ο ν Ο Ο Σ Α. Μ έ λ η τ ο υ E I T O ε ί ν α ι σ ύ ν δ ε σ μ ο ι Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ νο λ ο γ ί α ς α π ό τ ιχς ώ ρ ε ς : Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Γ α λ λ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ β ε τ ί α, Ε λ λ ά δ α, Ι σ π α ν ί α, Ι τ α λ ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Π Γ Δ Μ κ α ι Ρ ο υ μ α ν. ί α s e p e. g r/ e i t o Ο Σ Ε Π Ε σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς μ ε σ υ ν έ π ε ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α ι τ η ν π ρ ό ο δ ο τ ο υ κ λ ά δ ο υ Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ οσ ς τ η ν π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α τ η ς Eυ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς e S k i l l s f o r J o b s , π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι ν α ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α β ε λ τ ι ώ σ ο υ ν τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ ς σ ε σ χ έ σ η τ η μν ε ε ργ α σ ί α. Η ε κ σ τ ρ α τ εα ί δ ί νε ι α π ά ν τ η σ η σ τ η ν α υ ξ α ν ό μ ε ν η ζ ή τ η σ η γ ι α ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς κ α τ α ρ τ ι σ μ έ ν ο υ ς σ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς π ο - υ ε π ί τ ο υ π α ρ ό ν τ ο - ς δ ε ν κ α λ ύ π τ ε τ α ι, π α ρ ά τ ο υ ψ η λ ό ε π ί π ε δ ο τ η ς α ν ε ρ γ ί α ς σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η. Η ε κ σ τ ρ α τ εα ί τ ε λε ί υ π ό τ η ν α ι γ ί δ α τ η ς δ ρ ά στη ης ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς G r a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a l J o b s, μ ι α π α ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α π ο λ λ ώ ν ε ν δ ι α φ ε ρ ο μ έ ν ω ν, π ο υ β ο η θ ο ύ ν σ τ η ν α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ο υ ε λ λ ε ί μ μ α τ ο ς σ τ ο ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν μ ε ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ έ ς ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς κ α ι σ τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η τ η ς υ νδα τ ό τ η τ α ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν Τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ. ν Ο κ ύ ρ ι ο ς σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η γ ι α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η, τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η, τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, κ α θ ώ ς κ α ι ά λ λ ε ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς, π ο υ ε ί ν α ι δ ι α θ έ σ ι μ ε ς γ ι α τ α ά τ ο μ α μ ε ψ η φ ι α κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε- ς ε κ ε ί ν ο υ ς ό σ ο υ ς ξ έ ρ ο υ ν π ώ ς ν α χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά τ ι ς ψ η φ ι α κ έ ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς. Η ε κ σ τ ρ α τ ε ί α e S k i l l s f o r J o b s θ α υ λ ο π ο ι η θ ε ί σ ε 2 2 χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε υ ρ ώ π η ς: Α υ σ τ ρ ί α, Β έ λ γ ι ο, Β ο υ λ γ α ρ ί α, Γ ε ρ μ α ν ί α, Ε λ λ ά δ α, Η ν ω μ έ ν ο Β α σ ί λ ε ι ο, Ι ρ λ α ν δ ί α, Ιτ α λ ί α, Ι σ π α ν ί α, Κ ρ ο α τ ί α, Κ ύ π ρ ο ς, Λ ε τ ο ν ί α, Λ ι θ ο υ α ν ί α, Μ ά λ τ α, Ο υ γ γ α ρ ί α, Ο λ λ α ν δ ί α, Π ο λ ω ν ί α, Π ο ρ τ ο γ α λ ί α, Ρ ο υ μ α ν ί α, Σ λ ο β α κ ί α, Σ λ ο β ε ν ί α κ α ι Τ σ ε χ ί α. Θ α ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι φ ο ι τ η τ έ ς, α ν έ ρ γ ο υ ς, ε π α γ γ ε λ μ α τ ί ε ς τ ω ν Τ Π Ε κ α ι τ ω ν Μ μ Ε, σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ ο ε υ ρ ύ φ ά σ μ α τ ω ν ε υ κ α ι ρ ι ώ ν, π ο υ χ σε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς σ τ ι ς Τ Π Ε σ ή μ ε ρ α. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

14 Σ τ ο e -S k i l l s f o r J o b s 2 0G 1r 4 a n d E v e n t, τ ο ο π ο ί ο ε ί χ ε ε ν τ α χ θ ε ί σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς Π ρ ο ε δ ρ ί α ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ τ η ς Ε. Ε. σ υ μ μ ε υ τ ε ί χ α ν υ ψ η λ ο ύ κ ύ ρ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ο τ ή τ ω ν α π ό ό λ η τ η ν Ε υ ρ ώ π η (κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί αι ξω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι π ο λ ι τ ι κ ο ί, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς κ α ι σ τ ε λ έ χ η, α κ α δ η μ αφϊ οκ ιο τί η, τ έ ς, μ α θ η τ έ ς, δη μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι, κ. ά. ), ο ι ο π αο νί έο πι τ υ ξ α ν τ ι ς α π ό ψ ε ι ς τ ο υ ς σ ε π α ρ ά λ λ η λ ε ς θ ε μ α τ ι κ έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς ά μ ε σ α σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ε ς μ ε τ ο υ ς σ τ ό χ ο υ ς τd ηi ς g i t a l A g e n d a Ε π ί σ η ς, σ τ ο π λ σα ιί ο τ ο υ -S e k i l l s f o r J o b s O p e n i n g E v e n t υ π ο γ ρ ά φ η κ ε τ ο N a t i o n a l G r a n d C o a l i t i o n ( Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ ί τ λ ο : Σ υ µ µ α χ ί α γ ι α τ η ν Ψ η φ ι α κ ή Ο ι κ ο ν ο µ ) ί αγ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α μ ε τ α ξ ύ τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ P L E N A R Y S E S S I O N O p e n i n g : H o w e -S k i l l s c a n C r e a t e J o b s P a n e l 1. E d u c a t i o n f o r D i g i t a l J o b s P a n e l 2. -Se k i l l s a n d E n t r e p r e n e u r s h i p / I n n o v a t i o n P a n e l 3. G r a n d C o a l i t i o n f o r D i g i t a- l A J o b s c o n v e r s a t i o n w i t h t h e uytoh P a n e l 4. D i g i t a l S k i l l s a n d E n t r e p r e n e u r s Τ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Σ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο Υ Σ... 2 Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ : E x h i b i t i o na r e a & G a m e A r e a. 6 5 Ο Μ Ι Λ Η Τ Ε Σ : 1 Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς & 1 Ε π ί τ ρ ο π ο ς τ η ς Ε. Ε., 3 Υ π ο υ ρ γ ο ί τ η ς Ε λ λ η ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ ηκςα ι 2 Γ ε ν ι κ ο ί Γ ρ α μ μ α τ ε. ί ς P R, A D V E R T I S I N G & M E D I A C A M P A I G N Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Μ Α Τ Α σ ε s i t e, s p o r t a l s, ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς, n e w s l e t t e r s& π ε ρ ι ο δ ι κ ά 2 5 Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ ~ π α ρ α λ ή π τ ε ς. T V & R A D I O 9 τ η λ ε ο π τ ι κ έ ςσ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι: ςσ Κ Α Ι T V - Τ Ω Ρ Α, S B C C h a n n e l, Ν Ε Ρ Ι Τ 3 ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ έ ς σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι: ς9, 8 4 & Σ Κ Α Ι r a d i o. N e w s l e t t e r s: α π ο δ έ κ τ ε ς. B a n n e r s : i m p r e s s i o n s, c l i c k. s Α ν ά π τ υ ξ η ς & Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α ς, Π α ι δ ε ί& α ς Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, Δ ι ο ι κ ητ ι κ ή ς Μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η ς & Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς Δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς κ α ι Υ π ο δ ο μ ώ ν, Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν & Δ ι κ τ ύ ω ν, τ ω ν Γ ε ν ι κώ ν Γ ρ α μ μ α τ ε ι ώ ν: Μ έ σ ω ν Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς, Ι σ ό τ η τ α ς τ ω ν Φ ύ λ ω ν κ α ι Ν έ α ς Γ ε ν ι ά ς, τ ο υ ΣΕ Π Ε κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ής. Σ τ ό χ ο ς τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς ε ί ν ααι ξ ιη ο π ο ί η σ η τ η ς Ψ η φ ι α κ ή ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς κ αη ι σ ύ ν δ ε σ ή τ η ς μ ε τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς, κ α θ ώ ς κ αο ι σ χ ε δ ι α σ μ ό ς σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι δ ρ ά σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς β α σ ι σ μ έ ν ε ς σ τ ι ς Τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς κ α ι Ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν, π ο υ θ α α π ο δ ώ σ ο υ ν α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α μ ε τ η π ο λ υ μ ε τ ο χ ι κ ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α Δ η μ ό σ ι ο υ κ Ια δι ι ω τ ι κ ο ύ τ ο μ έ α. P A R A L L E L W O R K S H O P S W o r k s h o p I : R e i n f o r c i n g a c o m p e t i t i v e D i g i t a l E c o n o m y W o r k s h o p I I : T u r n i n g -S ek i l l s i n t o J o b s W o r k s h o p I I I : W o m e n a n d I C T W o r k s h o p I V : U s i n g -S e k i l l s t o C r e a t e D i g i t a l J o b s C l o s i n g D i n n e r Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Ν Τ Ε Σ : Μ α θ η τ έ ς, Φ ο ι τ η τ έ ς, Κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ο ί Α ξ ι ω μ α τ ο ύ χ ο ι κ α ι Π ο λ ι τ ι κ ο ί, Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί ε ς, Σ τ ε λ έ χ η τ η ς α γ ο ρ ά ς Τ Π Ε, Α κ α δ η μ α ϊ κ ο ί, Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι. e s k i l l4 sj o b s.g r v i s i t s 2, u n i q u e v i s i t o r9s 5, p a g e v i e w s. S O C I A L M E D I A f a c e b o o k : r e a c h, l i k e s, c l i c k s, s h a r e s, p o s t s e n g a g e m e n t s t w i t t e r: r e t w e e t s, f a v o r i t e s, c l i c k s y o u t u b e : v i e w s l i n k e d i: n l i k e s, c o m m e n t s f l i c k: r v i e w s e s k i l 4l js ob s.g r 1 4 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

15 M E M O R I E S Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

16 Τ ο έ ρ γ ο C l u s M E D (R e i n f o r c e m e n t o f I C T R e g u l a t i o n s& I C T s f o r t r a c k l i n gs o c i e t a lc h a l l e n ge s l i n k si n E u r o p e a n d M e d i t e r r a n e a n c o u n t r i e s) χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ια π ό τ ο 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε.Ε κ α ι σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η δ ι ε θ ν ή σ υ ν ε ρ γ α σ ί α σ τ ο ν τ ο μ έ α Τ Π Ε μ ε τ α ξ ύ τ η ς Ε.Ε. κ α ι τ ω ν κ ρ α τ ώ ν τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ. Τ ο έ ρ γ ο θ α ε π ι κ ε ν τ ρ ω θ ε ί σ τ ο ρ ό λ ο τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ίς ο υ ω κ α τ α λ ύ τ η γ ι α τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ω ν Τ Π Ε σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο, μ έ σ ω τ η ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι σ υ γ κ ρ ι τ ι κ ή ς α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς τ ο υ κ α ν ο ν ι σ τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ σ τ ι ς χ ώ ρ ε ς τ η ς Μ ε σ ο γ ε ί ο υ, σ τ ο χ ε ύ ο ν τ α ς, ε π ί σ η ς, σ τ ο ν ε ν τ ο π ι σ μ ό κ α ι τ η ν α ν τ α λ λ α γ ή τ ω ν β έ λ τ ι σ τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν. Η δ ι ά ρ κ ε ι α έ ρ γ ο υ έ χ οε ρι ι σ θ ε ί σ ε 2 4 μ ή ν ε ς, μ ε έ ν α ρ ξ η τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο τ ο υ Ο. Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε θ ν ι κ ό ς ε τ α ί ρ ο ς γ ι α τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς α π ο τ ύ π ω σ η ς κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς μ ε σ υ μ μ ε τ ο χ ή, ε π ί σ η ς, σ τ ι ς κ ο ι ν έ ς ο μ ά δ ε ς ε ρ γ α σ ί α ς τ ο υ έ ρ γ ο υ. Η κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α τ ω ν ε τ α ί ρ ω ν γ ι α τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ο υ έ ρ γ ο υ α π ο τε λ ε ί τ α ι α π ό τ ο υaς P: R E / Ι τ α λ ί α, A -C I N G / Ι σ π α ν ί α, U S M B A / Μ α ρ ό κ ο, D I G I T A L E U R O P E / Β έ λ γ ι ο, M N C / Μ α ρ ό κ ο, S u p C o m / Τ υ ν η σ ί α, R S D / Α λ γ ε ρ ί α, E I T E S A L/ Α ί γ υ π τ ο ς, A O U / Λ ί β α ν ο ς, Σ Ε Π Ε / Ε λ λ ά δ α, I J M A 3 / Λ ί β α ν ο ς. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ί ρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο A N o v e l S y s t e m f o r t h e P r o d u c t i o n o f W o r l d s F i r s tm i c r o B a l lg r i d A r r a y S p h e r e s f o r e n a b l i n g t h e E U E l e c t r o n i cisn d u s t r yt o p r o d u c e Τ α B a l l G r i d A r r a y s α π ο τ ε λ ο ύ ν τ τε ηχ ν ο λ ο γ ί α-κ λ ε ι δ ί γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς ε π α φ ώ ν τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν κ υ κ λ ω μ ά τ ω ν π ο υ π ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι σ ε κ ά θ ε η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή σ υ σ κ ε υ ή. Π α ρ ά λ λ η λ α, ο Σ Ε Π Ε σ ε ε θ ν ι κ ό ε π ί π ε δ ο κ α ι σ ε s m a l l e re l e c t r o n i c s g o o d s τ η ς Ε. Ε., τ ο ο π ο ί ο ε ί ν α ι έσνυ α ν ε ρ γ α σ ί α μ ε τ ο ν Σ Ε Π Β Ε, σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ ο ν α δ ο θ ε ί η σ χ έ δ ι ο σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς μ ε τ α ξ ύ ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι δ υ ν α τ ό τ η τ α σ τ α μλέη τ ο υ ς ν α α ξ ι ο λ ο γ ή σ ο υ ν κ α ι ν α ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν. Σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η α ν ά π τ υ ξ η ν οκτ αό ιμ ω ν σ υ μ μ ε τ ά σ χ ο υ ν σ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ο υ έ ρ γ ο υ τ α ο π ο ί α τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν σ τ η ν α γ ο ρ ά τ ω ν Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν. Η α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ύ ν σ ε ε κ δ ή λ ω σ η π ο υ θ α π ρ ο σ έ γ γ ι σ η μ B G A β α σ ί ζ ε τ α ι σ τ η ν ε λ α χ ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. δ ι α σ τ ά σ ε ω ν τ ω ν B a l l G r i d A r r a y s ( B G A s ) π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ε υ ρ έ ω ς π λ έ ο ν σ τ η ν τ ε χ ν ο λ ο γ ί α τ ω ν ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι ω ς ε τ α ίρ ο ς σ τ ο έ ρ γ ο P L-C P R O G, τ ο ο π ο ί ο χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ α ι α π ό το 7 ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α Π λ α ί σ ι ο τ η ς Ε. Ε., Π ρ ό σ κ λ η σ η : H o r i z o- n t a l R e s e a r c h A c t i v i t i ei sn v o l v i n gs M E s ", π ο υ σ τ ο χ ε ύ ε ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ ε χ ν ι κ ώ ν λ ύ σ ε ω ν γ ι α τ η ν ε π ί λ υ σ η π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν μ ε τ η ν β ο ή θ ε ι α τ ω ν Τ Π Ε. Τ ο έ ρ γ ο ε σ τ ι ά ζ ε τ α ι σ τ ο ν τ ο μ έ α τ ω ν α υ τ ο μ α τ ι σ μ ώ ν κ α ι υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά Τκ εα χι ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς κ α ι τ ε λ ιύ κς ο χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω. ν Τ ο έ ρ γ ο υ λ ο π ο ι ε ί τ α ι α π ό κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α φ ο ρ έ ω ν, η ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι : α π ό 3 Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά κ α ι Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ά Κ έ ν τ ρ α Α ν ά π τ υ ξ η ς : L A B O R, τ ο Τ μ ή μ α Η λ ε κ τ ρ ο λ ό γ ω ν τ ο υ Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ τ η ς Β α λ έ ιν α θ κ α ι τ ο Ι σ π α ν ι κ ό Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Ι Τ Τ, Σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς : G Α Ι Α, B P F κ α ι Σ Ε Π Ε κ α ι 3 τ ε λ ι κ ο ύ ς χ ρ ή σ τ ε ς β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν ε τ α ί ρ ω ν : D O T S O F T, Μ Ι Κ Ο Ν κ α ι L o g i t e k, π ο υ α ν τ ι π ρ ο σ- ω π ε ύ ο υ ν τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η ς. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α ω ς ε τ α ί ρ ο ς μ ε ρ ό λ ο σ τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς δ ι ά χ υ σ η ς κ α ι ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ έ ρ γ ο υ. Τ ο έ ρ γ ο T o w e r P o w e r (C o n t i n u o u s m o n i t o r i n g o f t h e s t r u c t u r a l c o n d i t i o n o f t h e t o w e r a n d s u p p o r t i n g s t r u c t u r e o f f l o a t i n g a n d s t a t i c o f f s h o r e w i n d t u r b i n e s ) α φ ο ρ ά τ η σ υ ν ε χ ή π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η - σ η τη ς κ α τ ά σ τ α σ η ς τ ο υ π ύ ρ γ ο υ κ α ι τ η ς σ τ ή ρ ι ξ η ς τ ω ν π λ ω τ ώ ν κ α ι τ ω ν σ τ α τ ι κ ώ ν υ π ε ρ ά κ τ ι ω ν α ν ε μ ο γ ε ν ν η τ ρ ι ώ ν κ α ι έ χ ε ι δ ι ά ρ κ ε ι α 3 6 μ ή ν ε ς. Σ τ α α ι ο λ ι κ ά π ά ρ κ α υ π ά ρ χ ο υ ν π ο λ ύ μ ε γ ά λ ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς /ό γ κ ο ι υ λ ι κ ο ύ π ρ ο ς ε ξ έ τ α σ η ο έ λ ε γ χ ο ς κ α θ ί σ τ α τ α ι ι δ ι α ί τ ε ρ α σ η μ α ν τ ιεκπόις π. λ έ ο ν, δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η β ι ο μ η χ α ν ί α δ ο μ ι κ ο ύ ε λ έ γ χ ο υ, α φ ι ε ρ ω μ έ ν η σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς α ι ο λ ι κ ή ς ε ν έ ρ γ ετ ιο α ς. έ ρ γ ο έ χ ε ι σ τ ό χ ο τ η ν α ν ά π τ υ ξ η κ α τ ά λ λ η λ ω ν κ α ι - α ξ ι ό π ι σ τ ω ν μ ε θ ό δ ω ν γ ι α τ η ν π α ρκ αο λ ο ύ θ η σ η o f w i n d δ ο μ ώ ν π ύ ρ γ ω ν - τ ο υ ρ μ π ί ν ε ς, π ο υ θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν ν α υ π ο σ τ ο ύ ν β λ ά β η α π ό ε ν έ μ α τ α κ α ι ο λ ί σ θ η σ η. Τ ο έ ρ γ ο θ α α ν α π τ ύ ξ ε ι, ε π ί σ τη ις ς, β έ λ τ ι σ τ ε ς π ρ α κ τ ι κ έ ς κ α ι τ η ν τ υ π ο π ο ί η σ η τ ω ν μ ε θ ό δ ω ν π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι κ α ι ό τ ι έ ν α π ρ ό γ ρ α μ μ α ε -ν η μ έ ρ ω σ η ς κ α ι ε κ π α ί δ ε υ σ η ς γ ι α τ ο π ρ ο σ ω π ι κ ό ε π ι θ ε ώ ρ η σ η ς θ α π α ρ α χ θ ε ί κ α ι θ α υ λ ο π ο ι η θ ε ί. Ο Σ Ε Π Ε σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ τ ο έ ρ γ ο μ ε α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ν α ξ ι ο π ο ί η σ η κ α ι τ η δ ι ά δ ο σ η τ ω ν α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν τ ο υ. 1 6 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

17 Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Τ ζ ή κ α ς, Θ Ε Ρ Μ Ο Κ Ο Ι Τ Ι Δ Α Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Θ ε ο δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς, S E N S E O N E T E C H N O L O G I E S Β Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Γ ι ώ τ α Π α π α ρ ί δ ο υ, A G I L T E C H Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α θ α ν ά σ ι ο ς Κ ω τ σ ή ς, I N T R A S O F T I N T E R N A T I O N A L Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Β α σ ί λ η ς Ο ρ φ α ν ό ς, G L O B O T E C H N O L O G I E S Τ Α Μ Ι Α Σ Α ν τ ώ ν η ς Τ σ ι μ π ο ύ κ η ς, C I S C O S Y S T E M S Μ Ε Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ ό ς, K N O W L E D G E B R O A D B A N D S E R V I C E S Α ν τ ώ ν η ς Κ ο τ ζ α μ α ν ί δ η ς, E N T E R S O F T ( 5 / / ). Θ α ν ά σ η ς Π ε τ μ ε ζ ά ς, c o s m o O N E H E L L A S M A R K E T S I T E Μ α ρ ί κ α Λ ά μ π ρ ο υ, S I N G U L A R L O G I C ( 5 / / ). Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Π λ α γ ι ά ν ν η ς, M E L L O N T E C H N O L O G I E S Μ Ε Λ Η Γ ι ά ν ν η ς Γ ι α ν ν ί τ σ ι, ο Dς A T A C O N Τ ρ ύ φ ω ν Σ ω τ η ρ ό π ο υ λ ο ς, T E C H N O P O L I S. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Κ α τ σ ά ν ο ς, I N F O G R O U P Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μ Ε Λ Η Δ η μ ή τ ρ η ς Δ ά φ ν η ς, C O S M O S C O N S U L T I N G Δ η μ ή τ ρ η ς Π α π α ϊ ω ά ν ν ο υ, O K T A B I T. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ Γ ι ά ν ν η ς Σ ύ ρ ρ ο ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ά ν ν η ς Β ρ α δ ή ς Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Η Σ Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Π α π α λ ά μ π ρ ο υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Δ η μ ή τ ρ η ς Μ ο υ λ ά ς Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Γ ι ώ ρ γ ο ς Κ ο υ κ ο β ί ν ο ς Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ά ν ν α - Μ α ρ ί α Τ σ α κ α λ ά κ η Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ & Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Μ ύ ρ ι α μ Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ H E A D O F I N T E R N E T & S O C I A L M E D I A Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Ν α τ ά σ α Φ ρ α γ κ ο ύ λ η. s e p e. g r Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

18 0 1 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, A C. & E. H E L L A S Α Ε, A C C E N T U R E, A E G E A N O M I R O S C O L L E G E, A G I L T E C H A E, A I S, A L F A W A R E, A L L W E B S O L U T I O N S S A, A L T A S O F T E E, A L T E C I N T E G R A T I O N Α Ε, A L T E C S O F T W A R E Α Ε, A M C O A B E E, A T C O M I N T E R N E T & M U L T I M E D I A A E, A T H E N S T E C H N O L O G Y C E N T E R Α Β Ε Τ Ε, A V A Y A E M E A Ε Π Ε, B E -B U S I N E S S E X C H A N G E S, Β -Λ Ο Γ Κ Ι Ν Α Ε, B M C Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Λ Λ Α Σ Μ Ε Π Ε, B R I D G E I T Α Ε, B R O K E R S Y S T E M S Α Ε, B U L L, B Y T E C O M P U T E R Α Β Ε Ε, C. M. R. Ε Π Ε, C I S C O S Y S T E M S, C I V I L T E C H A E, C L I C K M E D I A, C O N C E P T U M Α Ε, C O R E S E C A E, C O S M O L I N E, C O S M O O N E H E L L A S M A R K E T S I T E, C O S M O S C O N S U L T I N G, C O S M O T E, C O S M O T E C H, C R Y S T A L Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η, C Y B E R S T R E A M L T D, C Y B E R T E C H, C Y T A H E L L A S, D. D. S Y N E R G Y H E L L A S Α Ε, D A T A C O M M U N I C A T I O N Α Ε, D A T A C O N Α Ε Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν, D A T A V E R S E L T D, D E L L A E, D E X T E R A, D I S A E, E M C Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, E N C O D E Α Ε, E P S I L O N N E T A E, F O R T H C R S, G E N N E T Α Ε, G E O T A G A E R O V I E W S A, G L O B O T E C H N O L O G I E S S A, G O N E T, G O O G L E G R E E C E, G R I P D O M A I N, H E W L E T T - P A C K A R D H E L L A S Ε Π Ε, H Y P E R S Y S T E M S Α Ε, I B M Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, I C T L O G I C O M S O L U T I O N S, I K N O W H O W A E, I M S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, I N F O Q U E S T T E C H N O L O G I E S, I N F O R M A T I O N S Y S T E M S I M P A C T Α Ε, I N F O T E C H N I C A A E, I N T E * L E A R N, I N T E L Μ Ι Κ Ρ Ο Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Α Ι Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, I N T E L L I S O F T Ε Π Ε, I N T R A C O M T E L E C O M, I N T R A S O F T I N T E R N A T I O N A L, I P. G R, I R I D O, I S L C O M P U T E R S Ε Π Ε, I S T O R M Μ. Ε Π Ε, I T W A Y H E L L A S, K N O W L E D G E B R O D B A N D S E R V I C E S A E, L A V I S O F T Α Ε, L E X I S, L O G I N Ε Π Ε, M A N P O W E R A E, M A R L E X S O F T Α Ε Β Ε, M E D I T E R R A N E A N N A U T I L U S G R E E C E, M E L L O N T E C H N O L O G I E S S A, M E T R O S O F T Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, M I C R O S O F T H E L L A S Α Ε, M L S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, N E U R O P U B L I C A E, O K T A B I T A E, O N L I N E D A T A Α Ε, O P E N S Y S T E M S O F T W A R E, O P T I M U M, O R A C L E Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, O R A N G E B U S I N E S S S E R V I C E S, O T S A E, P A N S Y S T E M S A E, P A R T N E R S I N B U S I N E S S, P C S YTS E M S A E, P C S A E, P L U S Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Ε, P O S T S C R I P T U M, P R I N T E C Α Ε, P R O N E T Α Ε, Q U A L I T Y & R E L I A B I L I T Y A E, R E T A I L-L I N K, S A P H E L L A S A Ε, S A S I N S T I T U T E S. A., S C A N I N F O R M A T I O N S Y S T E M S, S C H N E I D E R E L E C T R I C I T G R E E C E Α Β Ε Ε, S C I E N T I A Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α Ε, S E N S E O N E T E C H N O L O G A E, S I B A S O F T Α Ε, S I M P L E X Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Π Ε, S I N G U L A R L O G I C S A, S O F T O N E T E C H N O L O G I E S A E, S O N Y H E L L A S, S P A C E Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, S P O R T S. C O M M Α Ε, S U N S O F T, S Y S K O Α Ε, S Y S T E M S O F T A E, T A L E N T, T O P T E C H A E, U N I S Y S T E M S Α Ε, U N I X F O R S A, U P S T R E A M A E, U T E L I T Ε Π Ε, V O D A F O N E - P A N A F O N, W H I T E S T E P S A E, W I N D Ε Λ Λ Α Σ Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ε Σ Α Ε Β Ε, X E R O X H E L L A S Α Ε Ε, Z T E Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Α & Ν Κ Ο Μ Π Ι Ο Υ Τ Ε Ρ Σ Ε Π Ε, Α Ϊ Τ Ι Μ Α Ε, Α Λ Φ Α Σ Ο Φ Τ Α Ε, Α Ν Ο Δ Ο Σ Α Ε, Α Ν Τ Α Κ Ο Μ Α Ε, Α Π Ο Ψ Η Α Ε, Β Α Σ Ι Σ Α Ε, Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ Α Ε, Γ Ν Ω Σ Ι Σ C O M P U T E R S, Δ Ε Ρ Μ Ι Τ Ζ Α Κ Η Σ Σ. & Υ Ι Ο Ι Ο Ε, Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Α Ε, Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ - S P E E C H C O M M U N I C A T I O N S, Ε Ξ Α Ν Τ Α Σ, Ε Λ Μ Η S Y S T E M S, Ε Ν Τ Ε Ρ Σ Ο Φ Τ Α Ε, Ε Π Α Φ Ο Σ Ε Π Ε, Ε Ρ Ι Κ Σ Ο Ν Ε Λ Λ Α Σ Α Ε, Ι Ν Φ Ο Γ Κ Ρ Ο Υ Π Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Α Ε, Κ Ο Ρ Ρ Ε Ι Ω Α Ν Ν Α & Σ Ι Α Ο Ε, Μ Ε Ν Τ Ω Ρ Ε Λ Λ Α Σ Μ. Ε Π Ε, Ο Τ Ε Α Ε, Π Λ Α Ι Σ Ι Ο C O M P U T E R S Α Ε Β Ε, Σ Υ Ν Π Α Ν Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Σ Α Ρ Γ Ο Λ Ο Γ Ο Σ, Σ Υ Ν Τ Α Ξ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Α Β Ε Ε, Τ Ε Χ Ν Η & Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Π Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Π Ο Λ Ι Σ Α Ε, Τ Ε Χ Ν Ο Σ Υ Σ, Φ Ω Τ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η Ε Π Ε, Χ Ρ Ο Ν Ο Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Ο Ε. I E S -Γ Ε Ν Ι Κ Η 1 8 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

19 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ

20 Α μ β ρ ο σ ί ο υ Φ ρ α ν τ ζ ή 1 9, T 3 2 Α1 0θ ή9 ν2 4α F w w w.s e p e.g r i n f s e p e.g r

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β

ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ. η. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΥΠΟ. ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ^^^^ αεοκοεβ Ρ Ε Χ Ι 8. Α Τ Η Ε Ν Ε β ΜΑ ΜΑΙΕ 1ΤΑ ΥΠΟ η ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΒΕΐΎΘΕίΜ ΕΝ τ ο ΕΤΗΙΙ9 ΕΩΡΓΙΟΥ αεοκοεβ Α Τ Η Ε Ν Ε β Ρ Ε Χ Ι 8 ΦΕΞίτ ΕΛΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ν ΜΟΡΕΚΑτο Ψφ====, ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 β Η Γ ΚλεδΌ- Ε λα πα με ψ έ' λα 1" κυμβαλον ί3 -με ες

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ

δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ γθδεσ Μ σίδκ Πκζυ χθ έκ ( ΜΠ) ξκζά Χβηδευθ Μβξαθδευθ - ΣκηΫαμ ΙΙ ΜκθΪ α Μβξαθδεάμ δ λΰα δυθ Τ λκΰκθαθγλϊεπθ εαδ δκεαυ έηπθ δκθ έα ζ εαδ ΠλΪ δθκ Ν έα ζ πμ Yπκεα Ϊ α α κυ Π λ ζα εκτ Ν έα ζ Ν. ΠαπαΰδαθθΪεκμ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα