Η συμβολή των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση: ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσής τους Ελένη Τζιάφα*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συμβολή των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση: ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσής τους Ελένη Τζιάφα*"

Transcript

1 83 Η συμβολή των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση: ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσής τους Ελένη Τζιάφα* This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heraclitus II: Investing in knowledge society through the European Social Fund. In this paper we aim to outline the contribution of parallel and comparable corpora to translation. Nevertheless, corpora are not a new or unknown method to translators. Besides translated texts, there is a long tradition of using parallel texts, meaning similar texts, in the same domain or register as the text-source. In this paper though, in accordance with modern bibliography, we consider as a parallel corpus a collection of texts in language A and their translation in language B, while comparable corpora are collections of texts of two languages or more, constructed on the basis of certain criteria (text size, subject, time period, etc.). Moreover, we focus on the creation of parallel and comparable corpora in the domain of the Stock Market and we describe the electronic tools used for their construction. The creation of a glossary of 1,908 Stock Market terms and frequency lists of simple and multi-word terms, which could be used by translators in order to deal with terminology. 1. Εισαγωγή Ηπαρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνη- * Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2 84 Ελένη Τζιάφα τικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 1 Η μελέτη των σωμάτων κειμένων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στις νέες τεχνικές δυνατότητες των Η/Υ, υλικού και λογισμικού, αποτελεί πλέον μία εκ των ων ουκ άνευ μεθοδολογία για την αυτόματη ανάλυση και επεξεργασία της γλώσσας, σε τέτοιο βαθμό ώστε να συζητείται αν πρόκειται απλώς για μεθοδολογία ή για ανεξάρτητο κλάδο της γλωσσολογίας (Tognini- Bonelli 2001). Επιπλέον, η χρήση των σωμάτων κειμένων στη μετάφραση και τις μεταφραστικές σπουδές έχει αυξηθεί σημαντικά, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία, όπως υποδεικνύει ο όγκος της σχετικής βιβλιογραφίας (Laviosa 2002, Bowker, Pearson 2002, Zanettin, Bernardini, Stewart 2003). Ωστόσο, τα σώματα κειμένων κάθε άλλο παρά άγνωστη ή νέα πρακτική αποτελούν για τους μεταφραστές. Υπάρχει μια μακρά παράδοση χρήσης παράλληλων κειμένων, με την έννοια των παρόμοιων κειμένων του ίδιου τομέα ή κειμενικού είδους με το κείμενο πηγή. Όσον αφορά τους όρους όμως παράλληλα και συγκρίσιμα, υπάρχει μια σύγχυση στη βιβλιογραφία. Έως πρόσφατα στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνταν ο όρος παράλληλα γι αυτά που σήμερα ονομάζονται συγκρίσιμα, ενώ τα παράλληλα καλούνταν στοιχισμένα. Εν κατακλείδι, στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει πλέον καθιερωθεί να ονομάζουμε παράλληλο σώμα κειμένων ένα σύνολο κειμένων στη γλώσσα Α και τη μετάφρασή τους στη γλώσσα Β, ενώ συγκρίσιμα σώματα κειμένων ονομάζονται οι συλλογές κειμένων δύο ή περισσότερων γλωσσών που κατασκευάζονται βάσει ορισμένων κριτηρίων (κείμενα ενός ορισμένου μεγέθους, ενός συγκεκριμένου θέματος, μίας δεδομένης περιόδου κτλ.). Καθώς μέσω του διαδικτύου η διαδικασία εύρεσης είτε παράλληλων είτε συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων έχει διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό, έχει δημιουργηθεί πλέον μια νέα περιοχή έρευνας στην επεξεργασία φυσικών γλωσσών μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στόχος της εργασίας αυτής, στο πλαίσιο της έρευνας για την ανάλυση της ελληνικής γλώσσας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Kyriacopoulou 2005), είναι να συνοψίσουμε τη συμβολή των παράλληλων και συγκρίσιμων κειμένων στη μετάφραση, αλλά και να καταγράψουμε μια σειρά από ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία συγκεκριμένων παράλληλων και συγκρίσιμων κειμένων που βρίσκονται πλέον στη διάθεση των μεταφραστών. 1.

3 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση Παράλληλα και συγκρίσιμα σώματα κειμένων Σύμφωνα με τους Sinclair και Ball (1996) στην τυπολογία της EA- GLES, 2 ένα παράλληλο σώμα κειμένων είναι μια συλλογή κειμένων, καθένα από τα οποία έχει μεταφραστεί σε μία ή περισσότερες γλώσσες από ένα πρωτότυπο κείμενο. Στην απλούστερη περίπτωση εμπλέκονται δύο μόνο γλώσσες: ένα από τα σώματα κειμένων αποτελεί τη μετάφραση του άλλου. Ωστόσο, ορισμένα παράλληλα σώματα κειμένων περιλαμβάνουν περισσότερες από μία γλώσσες. Παράλληλα σώματα κειμένων παράγονται σε πολύγλωσσους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες, όπως ο Καναδάς. Όσον αφορά τα συγκρίσιμα σώματα κειμένων, αυτά περιλαμβάνουν «μια συλλογή πρωτότυπων κειμένων στις εμπλεκόμενες γλώσσες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί βάσει κριτηρίων ομοιότητας ως προς το περιεχόμενο, το θεματικό πεδίο και την επικοινωνιακή λειτουργία» (Zanettin 1998). Κοινό στοιχείο ανάμεσα στα δύο αυτά είδη σωμάτων κειμένων παραμένει η δυνατότητα της σύγκρισης μεταξύ των δομών δύο ή περισσότερων γλωσσών, καθώς και η δυνατότητα εφαρμογής ηλεκτρονικών εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσής τους. Ως επί το πλείστον γίνεται χρήση των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στους τομείς της μετάφρασης, αλλά και της εκπαίδευσης μεταφραστών, της δίγλωσσης λεξικογραφίας και της μηχανικής μετάφρασης. Όπως αναφέρει η Frérot (2009), η έρευνα και ανάλυση συγκρίσιμων και παράλληλων σωμάτων κειμένων μέσω προγραμμάτων δημιουργίας συμφραστικών πινάκων (concordancers) μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο βοήθημα κατά τη διαδικασία της μετάφρασης (Zanettin 2001, Pearson 2003, Wilkinson 2005), ενώ εμπειρικές μέθοδοι κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα της χρήσης σωμάτων κειμένων κατά τη διδασκαλία της μετάφρασης (Williams 1996, Bowker 1998, Zanettin 1998). Συγκεκριμένα, η Bowker (1998) συνέκρινε την αποτελεσματικότητα ενός ειδικού μονόγλωσσου σώματος κειμένων σε φυσική γλώσσα με αυτή συμβατικών πηγών, π.χ. λεξικών, και κατέδειξε ότι τα σώματα κειμένων παρείχαν πληροφορίες που έλειπαν από τα λεξικά, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων όρων και τις ιδιωματικές εκφράσεις. Επιπλέον, ο Williams (1996) απέδειξε ότι τα παράλληλα σώματα κειμένων συμβάλλουν στην επιλογή των κατάλληλων μεταφραστικών αντιστοιχιών κατά 40%, σε σύγκριση με τη συμβολή δίγλωσσων λεξικών. 02. Eagles (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards): Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Τυποποίηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από την Consorzio Pisa Ricerche στην Πίζα της Ιταλίας.

4 86 Ελένη Τζιάφα 2.1. Παράλληλα σώματα κειμένων Η χρησιμότητα των παράλληλων κειμένων είναι προφανής: ο μεταφραστής μπορεί να δει πώς αντιμετωπίστηκαν ορισμένα μεταφραστικά ζητήματα από άλλους και να εμπνευστεί από αυτά. Υπάρχουν ορισμένοι τύποι μεταφραστικών προβλημάτων, για την επίλυση των οποίων χρειάζεται ο μεταφραστής να καταφύγει σε παράλληλα σώματα κειμένων, κι αυτό γιατί καταδεικνύουν τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από επαγγελματίες μεταφραστές (Olohan 2004: ). Τα παράλληλα σώματα κειμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις σε διαφορετικά επίπεδα της γλώσσας, από τη λέξη ως τη σύνταξη και ως το είδος του λόγου. Διευκολύνοντας τον εντοπισμό και την καταγραφή των αντιστοιχιών μεταξύ των γλωσσών, τα παράλληλα σώματα κειμένων μπορούν να διασαφηνίσουν τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές μεταξύ ζευγών γλωσσών και να βελτιώσουν την ακρίβεια της περιγραφής της κάθε γλώσσας ξεχωριστά. Η σύγκριση με την άλλη γλώσσα καθιστά βαθύτερη τη μελέτη της γλώσσας-πηγής (Kenning 1999). Επίσης, συμβάλλουν στην εξαγωγή πληροφοριών και όρων, χρησιμοποιούνται δηλ. για ορολογική αναζήτηση σε μια τράπεζα δεδομένων, η οποία περιέχει ευθυγραμμισμένες δίγλωσσες προτάσεις. Η χρήση των παράλληλων σωμάτων κειμένων στη σύγχρονη υπολογιστική γλωσσολογία επιτρέπει σε ελάχιστο χρόνο την εξαγωγή ορολογίας και τη δημιουργία δίγλωσσων ή και πολύγλωσσων ορολογικών βάσεων και λεξικών. Ακόμη, καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη, η εκπαίδευση και αξιολόγηση συστημάτων αυτόματης μετάφρασης. Επιπλέον, μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη του φαινομένου της υπερμετάφρασης (translationese,) (Kenny 1998: 51), δηλ. της μη φυσικής χρήσης της γλώσσας-στόχου που προκύπτει ως απόρροια της προσκόλλησης σε χαρακτηριστικά της γλώσσας-πηγής (Shuttleworth, Cowie 1997: 120) Συγκρίσιμα σώματα κειμένων Η επίδραση, ωστόσο, της μεταφραστικής διαδικασίας, συνιστά ένα σημαντικό μειονέκτημα: «Η εργασία με μεταφράσεις σημαίνει εργασία με διαστρεβλωμένες κατοπτρικές εικόνες της γλώσσας-πηγής μέσω της γλώσσαςστόχου, ενώ ο στόχος είναι η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας αυθύπαρκτης και όχι ως γλώσσας-στόχου» (Teubert 1996). Γι αυτό το λόγο, ενώ τα παράλληλα σώματα μπορούν να αποτελέσουν σημεία εκκίνησης, πρέπει ωστόσο να συμπληρωθούν. Η ανάλυση και περιγραφή της γλώσσας ολοκληρώνεται λοιπόν με τη μελέτη των συγκρίσιμων σωμάτων, τα οποία περιέχουν πρωτότυπα και αυθεντικά κείμενα και μπορούν να συντελέσουν στην πληρέστερη κατανόηση του κειμένου πηγής και της ορολογίας του, καθώς και στον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών αντιστοιχιών (Aston, Kübler 2010). Παρά τη διαθεσιμότητα μεταφρασμένων κειμένων μετά την έλευση του διαδικτύου, τα υπάρχοντα παράλληλα σώματα κειμένων είναι περιορισμένα ως προς τον αριθμό τους, αλλά και τον αριθμό των γλωσσών που αφορούν, καθώς και τα θέματα

5 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 87 που καλύπτουν. Έτσι, είναι ευκολότερη η συλλογή και κατασκευή συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας των πηγών, ενώ έτσι μπορούν να είναι και μεγαλύτερα, πράγμα που ενισχύει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα σώματα μπορούν επίσης να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον μεταφραστή, δεδομένου ότι μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση του κειμένου πηγής και της ορολογίας του, στον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ισοδυνάμων στη γλώσσα-στόχο, καθώς επίσης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κατάλληλης φρασεολογίας στη γλώσσαστόχο. Οι τεχνικές εξαγωγής δεδομένων (data mining) έχουν επεκταθεί και στα συγκρίσιμα σώματα, χρησιμοποιώντας μεθόδους προερχόμενες από τη συσχέτιση των συχνοτήτων των λέξεων μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, ώστε να ανιχνευθούν οι αντιστοιχίες (Tao, Zhai, 2005). Η μελέτη των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφορετικών ειδών σωμάτων κειμένων οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα παράλληλα και τα συγκρίσιμα σώματα κειμένων πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά και ότι έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τη συνδυαστική χρήση τους. Σύμφωνα με τους Bernardini και Zanettin (2004), είναι αναγκαίο να έχουμε πρόσβαση τόσο σε σώματα κειμένων που αποτελούν μεταφράσεις όσο και σώματα αυθεντικών κειμένων στη γλώσσα-στόχο. 3. Ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας σωμάτων κειμένων Παρά την ευρύτατη διάδοση της χρήσης σωμάτων κειμένων και την προφανή χρησιμότητά τους, κατά την Frérot (2009), σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος MeLLANGE 3, με αντικείμενο τη χρήση σωμάτων κειμένων από επαγγελματίες μεταφραστές από πέντε χώρες, βρέθηκε ότι μόνο το 43,9% συγκεντρώνει ειδικά κείμενα του τομέα προς μετάφραση, εκ των οποίων μεταφραστών το 69% συγκεντρώνει κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή, ωστόσο το 53,4% στην πραγματικότητα «διαβάζει» τα κείμενα αντί να πραγματοποιεί αναζητήσεις μέσω ειδικού λογισμικού. Μεταξύ του 46,6% που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά εργαλεία, το 20,2% χρησιμοποιεί προγράμματα δημιουργίας συμφραστικών πινάκων, ενώ το 65,1% χρησιμοποιεί την αναζήτηση σε επεξεργαστές κειμένου. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία επεξεργασίας σωμάτων κειμένων και οι συμφραστικοί πίνακες δεν αποτελούν κοινή πρακτική για την πλειονότητα των επαγγελματιών μεταφραστών. Ωστόσο, οι απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγια έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά λογισμικό που μπορεί να παρέχει ειδικά σώματα κειμένων, ανάλογα με τις μεταφραστικές ανάγκες (84%) και επίσης όσον αφορά την αυτόματη εξαγωγή όρων από ειδικά σώματα κειμένων (83,4%). Δεδομένης λοιπόν της πολλαπλότητας των εφαρμογών των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια ορι- 03. Multilingual elearning in LANGuage Engineering. Πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ( ).

6 88 Ελένη Τζιάφα σμένα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να εφαρμοστούν για την επεξεργασία και την ανάλυσή τους, ακολουθώντας τη διαδικασία κατασκευής και επεξεργασίας των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων που κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας πάνω στο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής μας για τα συντακτικά και σημασιολογικά χαρακτηριστικά των όρων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η διαδικασία ακολουθεί καταρχήν τα τρία βασικά βήματα της κατασκευής σωμάτων κειμένων: τον σχεδιασμό, τη συλλογή των κειμένων και την προεπεξεργασία. Συνακόλουθα, χρησιμοποιούνται, σε κάθε στάδιο, τα αντίστοιχα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την κατασκευή γενικότερα σωμάτων κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή. Η συλλογή των συγκεκριμένων σωμάτων κειμένων, παράλληλων και συγκρίσιμων, προέκυψε κατά τη διάρκεια του ευρύτερου σχεδιασμού των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη μελέτη των συντακτικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών των όρων του χρηματιστηρίου. Τα συγκεκριμένα σώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία (περίπου λέξεις για την ελληνική και λέξεις για την αγγλική γλώσσα) αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου μονόγλωσσου σώματος κειμένων από το χώρο του χρηματιστηρίου, το οποίο με τη σειρά του θα μπορούσε να χρησιμεύσει στο μέλλον ως ένα συγκρίσιμο σώμα κειμένων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής είναι είτε λογισμικά ανοιχτού κώδικα είτε κατά το δυνατόν ελεύθερα λογισμικά όσο το δυνατόν, ενώ για ορισμένα από τα εμπορικά προϊόντα υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργικές δοκιμαστικές εκδόσεις. Επιλέχθηκαν επίσης, ανάμεσα σε πολλά συναφή προγράμματα, αυτά που παρείχαν έδιναν; τη δυνατότητα υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας. Για τη σωστή χρήση των εργαλείων, συχνά ήταν απαραίτητη η κωδικοποίηση σε μορφή UTF8, ώστε να υπάρχει ελάχιστη απώλεια χαρακτήρων. Αρχικά, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Httrack Website Copier, ένα εργαλείο αποθήκευσης ιστοτόπων ώστε να είναι διαθέσιμοι και χωρίς σύνδεση. Τα αρχεία που περιέχονται στις ιστοσελίδες είναι απαραίτητο να μετατραπούν σε αρχεία απλού κειμένου (.txt) προκειμένου να ενσωματωθούν σε σώματα κειμένων. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν προγράμματα που επιτρέπουν τη μαζική μετατροπή χιλιάδων αρχείων (.html,.doc,.pdf,.xls κ.ά.) σε αρχεία απλού κειμένου (.txt) 4. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η συνένωση όλων των αρχείων απλού κειμένου σε ένα κείμενο, ώστε οι διορθώσεις τυπογραφικών και άλλων στοιχείων να πραγματοποιηθούν με αυτόματο, κατά το δυνατόν, τρόπο, επί του συνόλου των κειμένων. Τέλος, αναγκαία υπήρξε η ανίχνευση των διπλών αρχείων, με κοινό περιεχόμενο, ακόμη και εφόσον είχαν διαφορετικό όνομα. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα κυριότερα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και οι διευθύνσεις όπου αυτά μπορούν να ανακτηθούν. 04. Για τα αρχεία που περιείχαν πίνακες ή προέρχονταν από αρχεία παρουσιάσεων (Power Point) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα OCR Adobe Fine Reader, το οποίο ενδείκνυται επίσης όταν τα κείμενα είναι στοιχειοθετημένα σε στήλες.

7 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 89 Πίνακας 1: Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των κειμένων Τα κείμενα τα οποία επεξεργαστήκαμε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι τα κείμενα των ετήσιων απολογισμών του ΧΑΑ της περιόδου και της μετάφρασής τους στην αγγλική. Οι εταιρείες από τις οποίες προέρχονται οι εν λόγω ετήσιοι απολογισμοί είναι θυγατρικές του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν και διαθέτουν σε ηλεκτρονική μορφή από τις ιστοσελίδες τους ετήσιους απολογισμούς τους από το 1999 και το Χ.Α.Α. από το Μεταφρασμένοι στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν για τα έτη που σημειώνονται εντός των παρενθέσεων. Χ.Α.Α. - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ( ) Χ.Π.Α. - Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. ( ) ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. - Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (2003) Ε.Χ.Α.Ε. - Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ( )

8 90 Ελένη Τζιάφα Μέσω της προεπεξεργασίας των κειμένων από το πρόγραμμα Unitex (Paumier 2008), προέκυψαν ορισμένα στοιχεία που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία των παράλληλων σωμάτων κειμένων Με βάση τα στατιστικά αυτά στοιχεία, ήδη γίνεται προφανής, για παράδειγμα, η διαφορά της έκτασης της περιόδου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, εφόσον τα ίδια κείμενα τεμαχίζονται σε περιόδους στην ελληνική γλώσσα, έναντι περιόδων στην αγγλική γλώσσα. Αυτό οφείλεται στη διαφορά των δομών της περιόδου μεταξύ της ελληνικής (μακροπερίοδης) γλώσσας και της αγγλικής, αλλά πιθανόν και στο γεγονός ότι η αγγλική γλώσσα αποτελεί τη γλώσσα-στόχο, επομένως υπάρχει η τάση απλοποίησης της γλώσσας-πηγής μέσω του τεμαχισμού των μακρών περιόδων (Baker, 1996). 4. Διαδικασία Παραλληλοποίησης Η διαδικασία της παραλληλοποίησης πραγματοποιήθηκε μέσω της λειτουργίας Xalign του προγράμματος Unitex. Μέσω της διαδικασίας αυτής καθίσταται δυνατή η ανίχνευση της αντιστοιχίας μίας περιόδου της γλώσσαςπηγής σε δύο περιόδους της γλώσσας-στόχου ή το αντίθετο. Εικόνα 1: Παραλληλοποίηση κειμένων

9 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 91 Η κατασκευή συμφραστικών πινάκων, αποτελεί επίσης ένα βασικό και πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο εργαλείο για την αναζήτηση των σωστών συνάψεων των όρων, την κατανόηση μέσω των συμφραζομένων, αλλά και τον εντοπισμό, για παράδειγμα, του κατάλληλου ρήματος, ή, τέλος, για την επιβεβαίωση των μεταφραστικών υποθέσεων. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης παράλληλων κειμένων μέσω της διαδικασίας παραλληλοποίησης αποτελεί η παραγωγή δίγλωσσων ή παράλληλων συμφραστικών πινάκων. Ο χρήστης πληκτρολογεί μια λέξη ή φράση σε μία από τις δύο γλώσσες και το πρόγραμμα εμφανίζει όλες τις προτάσεις όπου αυτή η λέξη ή φράση εμφανίζεται στοιχίζοντάς τες με τις προτάσεις στην άλλη γλώσσα. Οι δύο ομάδες εμφανίζονται σε δύο στήλες. Έτσι μπορούμε να δούμε πώς η λέξη μεταφράζεται αλλά και πώς χρησιμοποιείται στην άλλη γλώσσα. Εικόνα 2: Εύρεση αντιστοιχιών μέσω παραλληλοποίησης Μετά το στάδιο της παραλληλοποίησης των κειμένων μπορούμε πλέον να περάσουμε στην εφαρμογή εργαλείων εξαγωγής δίγλωσσης ορολογίας όπως τα ακόλουθα: Giza++, Berkeley aligner, Cairo, I*Link, NATools-0.5.5, SDL Multiterm Extract, Το δημοφιλέστερο πρόγραμμα είναι το Giza++, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, ενώ τα περισσότερα λειτουργούν σε περιβάλλον Linux, εκτός από τα τρία τελευταία που λειτουργούν σε Linux και Windows ή μόνο Windows.

10 92 Ελένη Τζιάφα 5. Εργαλεία Εξαγωγής Δίγλωσσης Ορολογίας Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα εργαλείο το οποίο αποτελεί μέρος ομάδας προγραμμάτων με την οποία είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι μεταφραστές (SDL Trados). Εικόνα 3: Εξαγωγή ορολογίας μέσω SDL Multiterm Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εργαλείων στα συγκεκριμένα σώματα κειμένων ήταν ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς προέκυψαν σε πρώτο στάδιο όροι με τις μεταφράσεις τους στην αγγλική γλώσσα, από τους οποίους με τη βοήθεια του προγράμματος Unitex αναγνωρίστηκαν απλές λέξεις και σύνθετες. Από αυτές, μετά την εφαρμογή μέσω Unitex των λεξικών του χρηματιστηρίου που κατασκευάστηκε ως μέρος του λεξικού της νέας ελληνικής γλώσσας, το οποίο δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας του Λλόγου, ταυτοποιήθηκαν ως όροι του χρηματιστηρίου απλές λέξεις και 731 σύνθετες. Προέκυψε έτσι από το αρχικό σώμα κειμένων ένα γλωσσάρι ελληνικής χρηματιστηριακής ορολογίας με τη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα όρων, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την εγκατάσταση των προγραμμάτων και την επεξεργασία του κειμένου Συγκρίσιμο σώμα κειμένων Επιπρόσθετα, έγινε η συλλογή και επεξεργασία ενός συγκρίσιμου σώματος κειμένων από τους ετήσιους απολογισμούς της αντίστοιχης περιόδου του χρηματιστηρίου του Λονδίνου και της NYSE Euronext. Ο όμιλος NYSE εξαγόρασε το Euronext το 2007, και διαχειρίζεται αγορές μετοχών και παραγώγων στο Άμστερνταμ, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα και το Παρίσι, όπως επίσης και

11 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 93 την αγορά παραγώγων NYSE Liffe στο Λονδίνο. Με την επιλογή αυτών των ετήσιων απολογισμών συμπεριελήφθησαν στο συγκρίσιμο σώμα κειμένων οι διαθέσιμοι απολογισμοί στην αγγλική γλώσσα (ως γλώσσα-πηγή) στο μεγαλύτερο μέρος των χρηματιστηρίων της Ευρώπης. Ανήκουν στην ίδια χρονική περίοδο με τα παράλληλα σώματα κειμένων, έχουν δημιουργηθεί για τις ίδιες συνθήκες επικοινωνίας και ανήκουν στο ίδιο επίπεδο λόγου (επίσημη γλώσσα). Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα εξαγωγής όρων από το συγκρίσιμο σώμα κειμένων, και προκύπτουν σε πρώτο στάδιο όροι, στους οποίους περιλαμβάνονται εμφανίσεις όρων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές απλές λέξεις και εμφανίσεις σύνθετων όρων που αντιστοιχούν σε διαφορετικές σύνθετες λέξεις. Τα αποτελέσματα των όρων μπορούν να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των παράλληλων σωμάτων κειμένων χωρίς κάποιο πολύπλοκο εργαλείο, αλλά με τη χρήση μικρών προγραμμάτων σε γλώσσα Perl. Εικόνα 4: Εξαγωγή όρων από το συγκρίσιμο σώμα κειμένων στην αγγλική γλώσσα 5.2. Λίστες συχνοτήτων Τα περισσότερα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία αξιοποιούν τις λίστες συχνοτήτων των λέξεων που μπορούν να παραχθούν από πολλά προγράμματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τις λίστες στοιχείων (tokens) που παράγει το πρόγραμμα Unitex ταυτόχρονα με το άνοιγμα ενός κειμένου. Παραθέτουμε στον Πίνακα 3 τις 20 πρώτες λέξεις με λεξική σημασία. Εύκολα μπορούν να εντοπιστούν οι ομοιότητες ανάμεσα στη γλώσσα πηγή και τη γλώσσα-στόχο. Σε ορισμένα κελιά παρατηρούμε απόλυτα στοιχισμένες κάποιες λέξεις, π.χ. τη λέξη financial και στα δύο σώματα κειμένων στην αγγλική γλώσσα. Ακόμη και όταν δεν είναι απόλυτα στοιχισμένες, ο εντοπισμός τους είναι σχετικά εύκολος.

12 94 Ελένη Τζιάφα Πίνακας 3: Λίστες συχνοτήτων μονολεκτικών όρων Παρατηρούμε ότι οι λέξεις που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις στις λίστες συχνοτήτων είναι κοινές ανάμεσα στα τρία σώματα κειμένων, διευκολύνοντας έτσι τον μεταφραστή να επιλέξει την καταλληλότερη για τη μετάφραση, ελέγχοντας παράλληλα το συγκρίσιμο σώμα κειμένων. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι λέξεις που εμφανίζονται εδώ αποτελούν μέρος πολυλεκτικών όρων, π.χ. η λέξη οικονομικές συμπληρώνεται με τη λέξη καταστάσεις, κάτι που το διαπιστώνουμε όταν δημιουργούμε ένα συμφραστικό πίνακα για τη λέξη οικονομικές. Επομένως, καθίσταται απαραίτητη η μελέτη των σύνθετων όρων. Για τη μελέτη των συνάψεων (collocations) χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Antconc (Anthony 2011), ένα ελεύθερο λογισμικό, καθώς και το Wordsmith Tools (Scott 2011). Τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούν σε συνδυασμό με την αναγνώριση των μερών του λόγου με το πρόγραμμα Unitex να οδηγήσουν σε λίστες πολυλεκτικών μονάδων. Με αυτά τα προγράμματα μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμη και πολυλεκτικές μονάδες που αποτελούνται από περισσότερες από πέντε λέξεις.

13 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 95 Πίνακας 4: Λίστες συχνοτήτων διλεκτικών όρων Παρατηρούμε ότι δίνεται η δυνατότητα στο μεταφραστή να επιβεβαιώσει όρους που εμφανίζονται τόσο στο μεταφρασμένο κείμενο όσο και στο συγκρίσιμο, όπως π.χ. financial statements, general meeting, balance sheet, fair value, ή να διερευνήσει όρους που παρουσιάζουν διαφορές όπως Market

14 96 Ελένη Τζιάφα Commission, Audit Committee, Supervisory Board, ή απουσιάζουν από το συγκρίσιμο σώμα κειμένων, όπως οι όροι fiscal year, Auxiliary Fund, executive member κ.ά. 6. Κατακλείδα Κατά την παρούσα εργασία, πέρα από τη θεωρητική διερεύνηση της συμβολής των παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μεταφραστική διαδικασία, αλλά και τον εντοπισμό και την καταγραφή ηλεκτρονικών εργαλείων κατάλληλων για την επεξεργασία σωμάτων κειμένων στην ελληνική γλώσσα, προέκυψαν ορισμένα πρακτικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, προέκυψαν ορισμένοι γλωσσικοί πόροι προς χρήση από τους μεταφραστές: Δύο παράλληλα σώματα κειμένων (EN-GR) Ένα συγκρίσιμο σώμα κειμένων (ENC) Ένα ελληνο-αγγλικό γλωσσάρι 1908 όρων Λίστες συχνοτήτων απλών και πολυλεκτικών μονάδων Τα σώματα κειμένων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, πέρα από τη μετάφραση ειδικών χρηματιστηριακών κειμένων, κατά την εκπαίδευση μεταφραστών όσον αφορά ειδικά κείμενα, ώστε να εξασκηθούν στη χρήση τους στη μετάφραση, παράλληλα με το ειδικό λογισμικό, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα ορολογίας και φρασεολογίας. Βιβλιογραφικές αναφορές Anthony L. (2011). AntConc (Version 3.2.2) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. ( ). Aston G.& N. Kübler (2010) Using Corpora in Translation. In M. Mc Carthy & A. O Keefe (eds) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics, London: Routledge, Baker M. (1996). Corpus-based Translation Studies: The Challenges that Lie Ahead. In H. Somers (ed.) Terminology, LSP and Translation: Studies in Language Engineering in Honour of Juan C. Sager. Amsterdam: John Behnjamins, Bernandini S.& F. Zanettin (2004). When is a Universal not a Universal? Some Limits of Current Corpus-based Methodologies for the Investigation of Translation Universals. In A. Mauranen, P. Kujamäki (eds.) Translation Universals: Do They Exist? Amsterdam: John Benjamins, Bowker L Using specialized monolingual native-language corpora as a translation resource: A pilot study. In Meta 43,4, Bowker L. & J. Pearson (2002). Working with specialized language: A practical guide to using corpora. London, New York: Routledge. EAGLES (1996a). Recommendations for the morphosyntactic annotation of corpora, Pisa. ( ). EAGLES (1996b). Synopsis and comparison of morphosyntactic phenomena encoded in lexicons and corpora, Pisa. corpustyp/corpustyp.html ( ).

15 Συμβολή παράλληλων και συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων στη μετάφραση 97 Frérot C. (2009). Designing a corpus-based translation course for translation teaching and translator training. In International Journal of Translation, 2, 1-2, Kenning M.-M. (1999). Parallel Concordancing and French Personal Pronouns. In Languages in Contact 1, 1, Kenny D. (2005). Parallel Corpora and Translation Studies: Old Questions, New Perspectives?. In G. Barnbrook, P. Danielson & M. Mahlberg (eds.) Meaningful Texts: The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora. London Continuum, Kyriacopoulou T. (2005). L analyse automatique des textes écrits : le cas du grec moderne. Thessalonique: University Studio Press. Laviosa S. (2002). Corpus-Based Translation Studies: Theory, Findings, Applications. Amsterdam, New York: Rodopi. Olohan M. (2004). Introducing Corpora in Translation Studies: An Introduction. London: Routledge. Paumier S. (2008). Unitex manual. University of Marne-la-Vallée. univ-mlv.fr/~unitex/unitexmanual2.0.pdf. ( ). Pearson J. (2003). Using parallel texts in translation training environment. In F. Zanettin, S. Bernardini & D. Stewart (eds.), Corpora in Translator Education. Manchester: St Jerome, Scott M. (2011). WordSmith Tools Help. Liverpool: Lexical Analysis Software. ( ). Shuttleworth M., M. Cowie (1997). Dictionary of Translation Studies. Manchester: St Jerome. Tao T. και C.X. Zhai (2005). Mining Comparable Bilingual Text Corpora for Crosslanguage Information Integration. In Proceedings of the Eleventh ACM SGKDD International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining. Chicago: SGKDD, Teubert W. (1996). Comparable or Parallel Corpora?. In International Journal of Lexicography 9, 3, Tognini-Bonelli E. (2001). Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: John Benjamins. Wilkinson M. (2005). Using a specialized corpus to improve translation quality. In Translation Journal 9, 3. ( ). Williams I. A. (1996). A translator s reference needs: Dictionaries or parallel texts. In Target 8, Zanettin F. (1998). Bilingual comparable corpora and the training of translators. In S. Laviosa (ed.) Meta 43, 4, Special Issue. The corpus-based approach: a new paradigm in translation studies, Zanettin F. (2001). Swimming in words: Corpora, translation and language training. In G. Aston (ed.), Learning with Corpora. Houstox, TX: Athelstan, Zanettin F., S. Bernardini & D. Stewart (eds.) (2003). Corpora in Translator Education. Manchester: St. Jerome.

16 98 Ελένη Τζιάφα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης πρόγνωση της ζήτησης σε επίπεδο πόλης. Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος

Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης πρόγνωση της ζήτησης σε επίπεδο πόλης. Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος Ε. Ρόζος και Χ. Μακρόπουλος Τεχνολογίες ΑΠοκεντρωμένης Διαχείρισης (ΑΠΔ) Τεχνολογίες ΑΠΔ σε οικίες Οι δυνατότητες εξοικονόμησης σε επίπεδο οικίας μπορούν να εκτιμηθούν είτε με εμπειρικά μοντέλα [1] είτε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Μετάφρασης Ιατρικής Ορολογίας με χρήση Παράλληλου Σώματος Κειμένων. Μαργαρίτη Ελπινίκη Χατζηκουμή Ειρήνη

Διδασκαλία Μετάφρασης Ιατρικής Ορολογίας με χρήση Παράλληλου Σώματος Κειμένων. Μαργαρίτη Ελπινίκη Χατζηκουμή Ειρήνη Διδασκαλία Μετάφρασης Ιατρικής Ορολογίας με χρήση Παράλληλου Σώματος Κειμένων Μαργαρίτη Ελπινίκη Χατζηκουμή Ειρήνη 5 η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων Θεσσαλονίκη, 21-23/05/2015 Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Όνομα: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ mavrathan@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2012: Μεταπτυχιακές Σπουδές Β Κύκλου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Νέες Τεχνολογίες στις Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances

Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων. Construction of an electronic corpus of financial texts and concordances Κατασκευή σώματος κειμένων οικονομικού περιεχομένου και συμφραστικών πινάκων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τζιάφα Ελένη Η έρευνα συνίσταται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σώματος κειμένων που προέρχονται από το χώρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Γλωσσικά χαρακτηριστικά Θα αναλύσουμε την συχνότητα ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας. Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός

Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας. Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός Τίτλος παρουσίασης: Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση της Εξοικονόμησης Νερού σε Επίπεδο Οικίας Όνομα ομιλητή: Γιώργος Καπαρός Υδρόπολη Θαλής 2015 Ημερίδα Υδρόπολη, Ρόδος, 9/2015 Στόχος Περιγραφή Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κόντζιαλη Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας: 2010414838

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Θεόδωρος Μαρκόπουλος University of Uppsala thodorismark@yahoo.gr Abstract This paper discusses methodological

Διαβάστε περισσότερα

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»

Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Τι είδους δεδομένα χρειάζονται; Προκόπης Προκοπίδης ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Εισαγωγή Είδαμε ότι η κυριάρχη προσέγγιση στον χώρο της Μηχανικής Μετάφρασης βασίζεται στα δεδομένα: Τα συστήματα ΜΜ μαθαίνουν από τα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες τεχνολογίες. στην εκπαίδευση. ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ02 M.Ed. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η εκπαίδευση της σύγχρονης κοινωνίας των γνωστικών απαιτήσεων, χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Η ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΑΦΝΗ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Software Production Company

Software Production Company Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ ΑΠΘ. 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΙΑΤΕ 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΩΝ Σπύρος Δόικας translatum@translatum.gr ΑΠΘ Τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Διγλωσσία και Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Ορισμοί και Είδη Διγλωσσίας Διδάσκουσα: Ρούλα Τσοκαλίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) Διεθνής Ημερίδα ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 22 Απριλίου 2016 ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΜΑΣΛΙΑΣ 5000 υπάλληλοι της ΕΕ ασχολούνται με τη μετάφραση σε 10 Όργανα και Υπηρεσίες Το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μετάφραση και Ελεγχόµενες Γλώσσες. Ελευθερία Φλώρου. Imperial College London

Μηχανική Μετάφραση και Ελεγχόµενες Γλώσσες. Ελευθερία Φλώρου. Imperial College London Μηχανική Μετάφραση και Ελεγχόµενες Γλώσσες Ελευθερία Φλώρου Imperial College London Abstract: The production of an unambiguous translation by means of machine translation dictates the use of Controlled

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick

Δήµου Δράµας Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τµήµα Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Frederick Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα και την οικονοµική στήριξη του Δήµου Δράµας (Δηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές.

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ

Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπηρεσίες ανάδειξης της πνευματικής παραγωγής του ΑΠΘ Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Κρίστια Κυριάκου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Της Κρίστιας Κυριάκου ii Έντυπο έγκρισης Παρουσιάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΠΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Κωνσταντίνα Ειρήνη ΚΟΥΦΟΥ, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Γεγονότα

Scrum framework: Γεγονότα Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

(Biomass utilization for electric energy production)

(Biomass utilization for electric energy production) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ T.Ε.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Παν. Υπότροφος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφώτιση, Προπαγάνδα και Αντί-Προπαγάνδα στην Κύπρο, 1955 1959 *

Διαφώτιση, Προπαγάνδα και Αντί-Προπαγάνδα στην Κύπρο, 1955 1959 * Alexandrou, C., 2013. Διαφώτιση, Προπαγάνδα και Αντί-Προπαγάνδα στην Κύπρο, 1955 1959. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Οι Υποθέσεις Η Απλή Περίπτωση για λi = μi 25 = Η Γενική Περίπτωση για λi μi..35 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία

Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία Arabatzis, G., 2013. Βυζαντινός Κόσμος και Εννοιολογική Ιστορία. In M. Tsianikas, N. Maadad, G. Couvalis, and M. Palaktsoglou (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Biennial International

Διαβάστε περισσότερα

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου

Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου Η διεπιστημονική ορολογία του τομέα διαχείρισης φυσικών κινδύνων Το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασιλική Μασούρα Ο τομέας της διαχείρισης φυσικών κινδύνων είναι ένας χώρος συνάντησης της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή

Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Η διαδικτυακή αγορά µεταφραστικών γραφείων ως παράγοντας διαµόρφωσης του προφίλ του εκπαιδευόµενου µεταφραστή Αθηνά Ιωαννίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract: The development of new information

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα