ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΡΟ: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ Σαρ. Γηεύζπλζε: Βεξαλδέξνπ Όλες ηις Τ.ΠΔ. ηης τώρας Σαρ. Κώδηθαο: Τπόυη κ.κ. Γιοικηηών Πιεξνθνξίεο: Αλ. Παπαλδξένπ (Με ηην σποτρέωζη να ενημερωθούν Σειέθσλν: ηα Νοζοκομεία, Κ.Υ., Ι.Α.Κ. και Φορείς Fax: Κοινωνικής Φρονηίδας αρμοδιόηηηάς ζας) 2. Όλες ηις Περιθερειακές Δνόηηηες ηης τώρας Α) Γεν. Γ/νζεις Γημόζιας Τγείας & Κοινφνικής Μέριμνας (έδρες ηοσς) Β) Γιεσθύνζεις Γημόζιας Τγείας & Κοινφνικής Μέριμνας (έδρες ηοσς) 3. Τποσργείο Δζφηερικών Γενική Γ/νζη Σοπικής Ασηοδιοίκηζης Γ/νζη Οργάνφζης & Λειηοσργίας ΟΣΑ (Με ηην παράκληζη να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι αρμοδιόηηηάς ζας) 4. Τποσργείο Δργαζίας & Κοινφνικής Αζθάλιζης Γενική Γραμμαηεία Κοινφνικών Αζθαλίζεφν (Με ηην παράκληζη να ενημερωθούν όλοι οι αζθαλιζηικοί θορείς αρμοδιόηηηας ζας) ΘΔΜΑ: «Νέο Δθνικό Πρόγραμμα Δμβολιαζμών Παιδιών και Δθήβφν 2011» ΥΔΣ.: Σα πξαθηηθά ηεο 3 εο θαη ηεο 4 εο πλεδξίαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ, επηζπλάπηνληαη, πξνο ελεκέξσζή ζαο, ν Πίλαθαο ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκώλ παηδηώλ θαη εθήβσλ 2011 κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, νη νκάδεο απμεκέλνπ (πςεινύ) θηλδύλνπ ζηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, θαζώο θαη νη Πίλαθεο πνπ αθνξνύλ ην πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ γηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 6 εηώλ θαη 7-18 εηώλ, πνπ δελ εκβνιηάζζεθαλ ζηε ζπληζηώκελε από ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ ειηθία. σνημμ.: Υξνλνδηάγξακκα Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο Δκβνιηαζκώλ 1

2 κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, νη νκάδεο απμεκέλνπ (πςεινύ) θηλδύλνπ ζηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο & Πίλαθεο πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκώλ γηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 6 εηώλ θαη 7-18 εηώλ, πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ ζηε ζπληζηώκελε από ην Δζληθό Πξόγξακκα ειηθία κε ηηο ζρεηηθέο επεμεγήζεηο (ζει. 11) ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ (με ζσνημμένα) 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 2. Γξαθεία Τθππνπξγώλ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ 3. Γξαθεία Γελ. Γξακκαηέσλ 4. Γξαθεία Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 5. ΔΚΔΠΤ Α. ΓΗΜΟΠΟΤΛΟ 6. Σκήκα Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (κε ζπλεκκέλα) 1. Τποσργείο Παιδείας δια βίοσ Μάθηζης και Θρηζκεσμάηφν Σκήκα Αγσγήο Τγείαο Αλδξέα Παπαλδξένπ 37, Μαξνύζη 2. Γ/νζη Τγειονομικού ΓΔΔΘΑ ηξαηόπεδν Παπάγνπ Υνιαξγόο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) 3. Δ Ο Φ Μεζνγείσλ 384 Σ. Κ ΥΟΛΑΡΓΟ 4. Πανελλήνιος Ιαηρικός ύλλογος Πινπηάξρνπ 3 Σ. Κ ΚΟΛΩΝΑΚΗ ( γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο) 5. Δλληνική Οδονηιαηρική Ομοζπονδία (με ηην σποτρέωζη να ενημερώζει όλα ηα μέλη ηοσ) Νηθεηαξά 8-10, Αζήλα 6. Δ.Ι. Παζηέρ Βαζ. νθίαο 127 Σ. Κ Αζήλα 7. Δ.. Γ. Τ α) Έδξα Γεκόζηαο Τγηεηλήο β) Έδξα Δπγνληθήο θαη Τγηεηλήο Μεηξόηεηαο Λεσθ. Αιεμάλδξαο 196 Σ. Κ Αζήλα 8. Ινζηιηούηο Τγείας ηοσ Παιδιού Γξ. Πξνέδξνπ Γ/λζε Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο Ννζνθνκείν Παίδσλ «Αγία νθία» Αζήλα 9. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. Αγξάθσλ 3-5, Mαξνύζη 10. Κ.Δ.Γ.Τ. Αι. Φιέκηγθ 34, Βάξε 11. ΚΔ..Τ. Μαθεδνλίαο 6 8 Σ. Κ ΑΘΖΝΑ 12. κ. Κφνζηανηόποσλο Ανδρέα (κε ηελ παξάθιεζε λα ιάβνπλ γλώζε όια ηα κέιε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ θαη όια ηα κέιε ηεο Διιεληθήο Παηδηαηξηθήο Δηαηξίαο) Πξόεδξν Δζληθήο Δπηηξνπήο Δκβνιηαζκώλ Καζεγεηή Παηδηαηξηθήο 2

3 Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ Παηδηώλ θαη Δθήβσλ 2011 Πίλαθαο 1 - Χξνλνδηάγξακκα Δκβνιηαζκώλ Εμβόλιο Ηλικία Γέλλεζε 1 κελόο εηώλ 4-6 εηώλ εηώλ εηώλ Ηπαηίηηδαο Β 1 (γέλλεζε) HepB HepB HepB HepB γηα παηδηά πνπ δελ εκβνιηάδνληαη ζηε γέλλεζε HepB HepB HepB (ζύλνιν 3 δόζεηο) HepB Γηθζεξίηηδαο, Σεηάλνπ, αθπηηαξηθό Κνθθύηνπ 2 DTaP DTaP DTaP DTaP DTaP Tdap-IPV Αηκόθηινπ Ιλθινπέληδαο Hib Hib Hib Hib Hib Β 3 IPV IPV IPV IPV Πνιηνκπειίηηδαο αδξαλνπνηεκέλν (IPV) 4 Πλεπκνληόθνθθνπ 5 PCV PCV PCV PCV PCV 13 (κόλν γηα παηδηά πνπ εκβνιηάζηεθα λ κε PCV-7 ή PCV-10) Μεληγγηηηδόθνθθνπ 6 MCC MCC MCC MCV4 Ιιαξάο, Δξπζξάο, Παξσηίηηδαο 7 MMR MMR MMR Αλεκεπινγηάο 8 Αλεκ/γηάο Αλεκ/ γηάο Ηπαηίηηδαο Α 9 Ζπαηίηηδα Α (2 δόζεηο) Ζπαηίηηδα Α Ινύ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 10 HPV BCG 11 BCG Mantoux (Mantoux) BCG Γξίπεο 12 Ρνηατνύ 13 Rota Rota Rota * Τα πνιπδύλακα εκβόιηα πξέπεη λα πξνηηκώληαη ησλ νιηγνδπλάκσλ ** Τα εκβόιηα θάησ από ηε δηαθεθνκκέλε γξακκή είλαη ζπληζηώκελα θαη όρη απαξαίηεηα Γελ ζπζηήλεηαη 3 Δηεζίσο ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ Mantoux Σπζηήλνληαη ζε άηνκα πνπ θαζπζηέξεζαλ λα εκβνιηαζζνύλ ή πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ π.ρ. πγείαο, επαγγέικαηνο, ηξόπνπ δσήο ή άιιε έλδεημε. ((βι. Οκάδεο Απμεκέλνπ Κηλδύλνπ θαη Πίλαθεο 2 & 3 κε ηηο επεμεγήζεηο ηνπο) Σπζηήλνληαη γηα όια ηα άηνκα κε ηελ αλάινγε ειηθία πνπ δελ έρνπλ έλδεημε αλνζίαο. Γειαδή πξνεγεζέληα εκβνιηαζκό ή πξνεγεζείζα θπζηθή λόζεζε.

4 Δπεμεγήζεηο Δκβόιην Ηπαηίηηδαο Β (HepB): (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: Γέλλεζε) Χνξήγεζε HepB εκβνιίνπ ζηε γέλλεζε Όηαλ ε κεηέξα είλαη θνξέαο ηνπ επηθαλεηαθνύ αληηγόλνπ ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β (HbsAg +), ε 1 ε δόζε ηνπ κνλνδύλακνπ εκβνιίνπ ηεο HepB, θαζώο θαη 0,5 ml ππεξάλνζεο γ-ζθαηξίλεο, έλαληη ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β (HBIG), πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ εληόο 12 σξώλ από ηε γέλλεζε. Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη γλσζηό, αλ ε κεηέξα είλαη HbsAg αξλεηηθή, πξέπεη λα ρνξεγείηαη ε 1 ε δόζε ηνπ HepB εληόο 12 σξώλ από ηε γέλλεζε. Σηε ζπλέρεηα, λα γίλεηαη άκεζα έιεγρνο γηα επηθαλεηαθό αληηγόλν (HBsAg) ζηε κεηέξα θαη, αλ είλαη ζεηηθή, λα ρνξεγείηαη θαη HBIG ζην λενγλό όρη αξγόηεξα από ηελ ειηθία ηεο κίαο εβδνκάδνο. Γόζεηο εκβνιίνπ HepB κεηά ηελ 1 ε δόζε ζηε γέλλεζε Ζ 2ε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ζηα παηδηά πνπ εκβνιηάδνληαη ζηε γέλλεζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε ειηθία 1-2 θαη ε ηειεπηαία όρη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 24 εβδνκάδσλ (6 ). Τα παηδηά απηά πξέπεη λα ειέγρνληαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε θαη ησλ 3 δόζεσλ HepB εκβνιίνπ, ζηελ ειηθία 9-18 γηα HBsAg θαη ηα αληίζηνηρα αληηζώκαηα (anti-hbs). Χνξήγεζε εκβνιίνπ HepΒ κεηά ηε γέλλεζε Τα παηδηά πνπ δελ εκβνιηάδνληαη ζηε γέλλεζε πξέπεη λα εκβνιηαζζνύλ κε 3 δόζεηο HepB εκβνιίνπ 0, 1, θαη 6 κήλεο, αξρίδνληαο από ηελ ειηθία ησλ 2. Τν κεζνδηάζηεκα κεηαμύ ηεο 1εο θαη 2εο δόζεο HepB πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο θαη κεηαμύ ηεο 1εο θαη 3εο ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο. Φνξήγεζε 4εο δόζεο ζπληζηάηαη ζε πξόσξα 2000 g πνπ γελληνύληαη από κεηέξα ζεηηθή ζην HbsAg. Ζ ηειεπηαία δόζε (3ε ή 4ε) δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 24 εβδνκάδσλ (6 ). Δπαλάιεςε όισλ ησλ δόζεσλ Hep B απαηηείηαη πνιύ ζπάληα, ζηα παηδηά ζεηηθώλ κεηέξσλ, πνπ εκβνιηάζηεθαλ θαλνληθά ζηε γέλλεζε αιιά παξνπζηάδνπλ ρακειό αληηζσκαηηθό ηίηιν anti-hbs. 2. Δκβόιην Γηθζεξίηηδαο-Σεηάλνπ-αθπηηαξηθό Κνθθύηνπ (DTaP). (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 6 εβδνκάδεο) Φνξεγείηαη ζε 4 δόζεηο ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ 4ε δόζε κπνξεί λα γίλεη ηνλ 15ν κήλα δσήο εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί 6 κήλεο κεηά ηελ 3 ε δόζε. Τν DTaP δηαηίζεηαη ζηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκό κε άιια εκβόιηα σο 4-δύλακν DTaP IPV, 5-δύλακν DTaP- IPV-Ζib θαη σο 6-δύλακν DTaP-IPV-Ζib-HepB. Τα πνιπδύλακα εκβόιηα πξνηηκώληαη γηαηί πιενλεθηνύλ έλαληη ησλ νιηγνδπλάκσλ (θαιύηεξε εκβνιηαζηηθή θάιπςε, αλνζνπνίεζε έλαληη πνιιώλ αληηγόλσλ θαη κε ιηγόηεξα ηξππήκαηα). Δκβόιην Τεηάλνπ-Γηθζεξίηηδαο, κε κηθξόηεξε δόζε δηθζεξηηηθήο ηνμίλεο (Td). Σηελ Διιάδα δελ θπθινθνξεί σο δηδύλακν (Td) νύηε σο ηξηδύλακν κε πξνζζήθε εκβνιίνπ θαηά ηνπ θνθθύηε (TdaP) αιιά σο 4-δύλακν, κε πξνζζήθε θαη εκβνιίνπ θαηά ηεο πνιηνκπειίηηδαο (TdaP-IPV). Σπληζηάηαη λα γίλεηαη ζηελ ειηθία εηώλ αλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από πξνεγνύκελν εκβνιηαζκό κε εκβόιην πνπ πεξηείρε ηνμνεηδέο Τεηάλνπ -Γηθζεξίηηδαο. Αθνινπζνύλ επαλαιεπηηθέο δόζεηο ηνπ Td αλά 10-εηία δηα βίνπ. 3. Δκβόιην Αηκόθηινπ Ιλθινπέληδαο ηύπνπ Β, ζπδεπγκέλν (Hib). (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 6 εβδνκάδεο). Φνξεγείηαη ζε 4 δόζεηο ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. 4. Δκβόιην Πνιηνκπειίηηδαο, αδξαλνπνηεκέλν (IPV). (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 6 εβδνκάδεο) Σύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη απαξαίηεηεο 4 δόζεηο IPV. Δπεηδή ζηελ Διιάδα δελ δηαηίζεηαη DTaP ρσξίο λα πεξηέρεη θαη IPV, είλαη απνδεθηό ζηελ 3 ε θαη 4 ε δόζε λα γίλεηαη DTaP -IPV ή DTaP-IPV- Ζib ή DTaP-IPV- Ζib- HepB (ζπλνιηθά 5 δόζεηο IPV). 4

5 Δάλ ε 4 ε δόζε ρνξεγεζεί πξηλ ηελ ειηθία ησλ 4 εηώλ, πξέπεη λα ρνξεγεζεί κία επηπιένλ δόζε ζηελ ειηθία 4-6 εηώλ. 5. Δκβόιην θαηά ηνπ Πλεπκνληόθνθθνπ, ζπδεπγκέλν (PCV), (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 6 εβδνκάδεο) Δκβόιην θαηά ηνπ Πλεπκνληόθνθθνπ, πνιπζαθραξηδηθό (PPSV), (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο 2 έηε) Τν PCV ζπληζηάηαη γηα όια ηα πγηή παηδηά 5 εηώλ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Σε βξέθε 7-11, πνπ θαζπζηέξεζαλ λα εκβνιηαζζνύλ, ζπληζηώληαη 2 δόζεηο PCV κε κεζνδηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο κελόο θαη κία 3 ε επαλαιεπηηθή δόζε κε 13-δύλακν PCV ζηελ ειηθία Τέινο ζε παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 18 πνπ πξσηνεκβνιηάδνληαη κε PCV ζπληζηώληαη 2 δόζεηο PCV-13, ελώ ζε κεγαιύηεξα ησλ 2 εηώλ, κία δόζε PCV-13. Γηα πγηή παηδηά 24-59, πνπ ήδε έρνπλ εκβνιηαζζεί κε PCV-7 ή PCV-10, ζπληζηάηαη κία επηπιένλ δόζε PCV-13. Τν 23-δύλακν πνιπζαθραξηδηθό εκβόιην (PPSV) ζπληζηάηαη λα γίλεηαη επηπιένλ ηνπ ζπδεπγκέλνπ, (PCV) ηνπιάρηζηνλ 2 κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε ηνπ PCV, ζε παηδηά >2 εηώλ κε απμεκέλν θίλδπλν λόζεζεο από ζνβαξέο πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο (βιέπε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ). Μία αλακλεζηηθή δόζε PPSV- 23 ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 5 ρξόληα κεηά ηελ 1 ε ζηα άηνκα απηά. 6. Δκβόιην θαηά ηνπ Μεληγγηηηδόθνθθνπ, ζπδεπγκέλν (MCC θαη MCV4) (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο γηα ην MCC νη 6 εβδνκάδεο θαη γηα ην MCV4 ηα 11 έηε) Τν MCC γίλεηαη ζε 3 δόζεηο ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Τν MCV4 ζπληζηάηαη από ηελ ειηθία ησλ 11 έσο θαη 55 εηώλ, αλεμάξηεηα αλ έρεη πξνεγεζεί εκβνιηαζκόο κε MCC.. 7. Δκβόιην θαηά ηεο Ιιαξάο-Παξσηίηηδαο-Δξπζξάο (MMR) (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 12 κήλεο) Σπληζηώληαη 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Ζ 2ε δόζε ζπζηήλεηαη ζε ειηθία 4-6 εηώλ, κπνξεί όκσο λα ρνξεγεζεί θαη ελσξίηεξα αξθεί λα έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ πξώηε. Καη νη δύν δόζεηο πξέπεη λα ρνξεγνύληαη κεηά ην 12ν κήλα δσήο. Τα άηνκα πνπ δελ έρνπλ εκβνιηαζζεί κε 2ε δόζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. 8. Δκβόιην Αλεκεπινγηάο (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 12 κήλεο) Τν εκβόιην ηεο αλεκεπινγηάο ζπληζηάηαη κεηά ηελ ειηθία ησλ 12 γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ λνζήζεη. Ζ 2ε δόζε ζπζηήλεηαη ζε ειηθία 4-6 εηώλ, κπνξεί όκσο λα ρνξεγεζεί θαη ελσξίηεξα αξθεί λα έρνπλ πεξάζεη 3 κήλεο κεηά ηελ 1 ε δόζε. Δάλ ε 2 ε δόζε ρνξεγεζεί ζε κεζνδηάζηεκα 4 εβδνκάδσλ από ηελ 1 ε δόζε ζε παηδηά 12 έσο 12 εηώλ ζεσξείηαη απνδεθηή θαη δελ επαλαιακβάλεηαη. Δκβόιην Ηιαξάο-Παξσηίηηδαο-Δξπζξάο-Αλεκεπινγηάο (MMRV) (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 12 κήλεο). Τν MMRV κπνξεί λα ρνξεγείηαη ελαιιαθηηθά αληί MMR θαη αλεκεπινγηάο κεκνλσκέλα, ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα (1 ε δόζε θαη 2 ε δόζε 4-6 εηώλ ή θαη ελσξίηεξα κε κεζνδηάζηεκα 3 ). 9. Δκβόιην Ηπαηίηηδαο Α. (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 12 κήλεο) Σπληζηώληαη δύν δόζεηο κε κεζνδηάζηεκα Δκβόιην ηνύ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 9 έηε) 5

6 Τν 4-δύλακν (HPV4) ή ην 2-δύλακν (HPV2) εκβόιην ζπληζηώληαη ζηηο γπλαίθεο γηα ηελ πξόιεςε πξνθαξθηληθώλ θαη θαξθηληθώλ βιαβώλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Δπηπιένλ ην HPV4 πξνζηαηεύεη θαη από ηα θνλδπιώκαηα. Τν HPV4 έρεη έγθξηζε ρνξήγεζεο από ειηθία 9-45 εηώλ θαη ην HPV2 από εηώλ. Σηε ρώξα καο ρνξεγείηαη δσξεάλ ζε ζήιεα άηνκα εηώλ 11. Δκβόιην BCG. Ζ πξόιεςε ηεο θπκαηίσζεο κε εκβνιηαζκό ζηε γέλλεζε ζπληζηάηαη ζε παηδηά πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ κε πςειό δείθηε δηακόιπλζεο (π.ρ. κεηαλάζηεο, αζίγγαλνη θ.ά.) ή όηαλ ππάξρεη ηζηνξηθό θπκαηίσζεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο. Παξάιιεια, ζπληζηάηαη ζε παηδηά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηώλ κεηαλαζηώλ θαη αζηγγάλσλ πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ θαηά ηε γέλλεζε) καδηθόο πξνιεπηηθόο έιεγρνο κε δεξκναληίδξαζε Mantoux ζηηο ειηθίεο 12-15, 4 έσο 6 εηώλ (πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό κε BCG) θαη ζηελ ειηθία 11 έσο 12 εηώλ ζηα αλεκβνιίαζηα παηδηά (κεηά ηελ εθηίκεζε ηεο εκβνιηαζηηθήο ηνπο θάιπςεο). 12. Δκβόιην θαηά ηεο γξίπεο. (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 6 κήλεο γηα ην ηξηπιό αδξαλνπνηεκέλν εκβόιην (TIV) θαη 2 εηώλ γηα ην δώλ εμαζζελεκέλν (LAIV), ην νπνίν δελ θπθινθνξεί αθόκε ζηελ Διιάδα). Τν παξεληεξηθό αληηγξηπηθό εκβόιην (TIV) ζπληζηάηαη γηα παηδηά >6 πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ (βιέπε νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ). Γύν δόζεηο εκβνιίνπ ηεο γξίπεο απαηηνύληαη ζε παηδηά 6 έσο 8 εηώλ πνπ εκβνιηάδνληαη γηα πξώηε θνξά ή πνπ πξσηνεκβνιηάζηεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν κε κία κόλν δόζε εκβνιίνπ. 13. Δκβόιην θαηά ηνπ Ρόηα ηνύ ( RV) (Μηθξόηεξε ειηθία ρνξήγεζεο: 15 εβδνκάδεο) Σηελ Διιάδα δηαηίζεληαη δύν εκβόιηα πνπ ρνξεγνύληαη ζε 3 δόζεηο (2, 4, θαη 6 ) θαη ζε 2 δόζεηο (2 θαη 4 ) αληίζηνηρα. Ζ 1 ε δόζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηελ ειηθία 1,5 3 θαη λα έρεη ηειεηώζεη ην αξγόηεξν ζηελ ειηθία ησλ 6. Μεηά ηνλ 6 ν κήλα απαγνξεύεηαη λα γίλεη δηόηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπ εγθνιεαζκνύ είλαη κεγάινο. Οκάδεο απμεκέλνπ (πςεινύ) θηλδύλνπ ζηα παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξέο πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο Παηδηά ειηθίαο 5 εηώλ θαη ελήιηθεο > 50 εηώλ Παηδηά, έθεβνη θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ επηβαρσληηθούς παράγοληες ή τρόληα λοζήκαηα: - Σπγγελείο αληηζσκαηηθέο αλεπάξθεηεο (θπξίσο έιιεηςε ηεο IgG2). - Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε εμαηηίαο λνζήκαηνο ή ζεξαπείαο). 6

7 - Μεηνλεθηηθή ζπιεληθή ιεηηνπξγία ή αζπιελία π.ρ. δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν, ππεξζπιεληζκό, ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηνπ ζπιήλα. - Νεθξσζηθό ζύλδξνκν ή ρξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. - Σαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα. - Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο. - Φξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. - Φξόληνη θαπληζηέο. - Γηαθπγή εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ από ζπγγελείο ή επίθηεηεο αηηίεο - Κνριηαθά εκθπηεύκαηα Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα κεληγγνθνθθηθή λόζν Αλεκβνιίαζηνη πξσηνεηείο θνηηεηέο, πνπ κέλνπλ ζε θνηηεηηθέο εζηίεο, Μηθξνβηνιόγνη πνπ εθηίζεληαη ζε θαιιηέξγεηεο κεληγγηηηδόθνθθνπ, Σηξαηηώηεο θαη πξόζσπα πνπ κέλνπλ ή ηαμηδεύνπλ ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο (Εώλε κεληγγίηηδαο, ππν-σαράξηνο Αθξηθή) θαηά ηελ μεξά πεξίνδν (Γεθέκβξηνο-Ηνύληνο) θαη ηδηαίηεξα εάλ ππάξρεη κεγάιεο δηάξθεηαο επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, δεηείηαη εκβνιηαζκόο από ηελ θπβέξλεζε ηεο Σανπδηθήο Αξαβίαο γηα ηνπο ηαμηδηώηεο ζηελ Μέθθα θαηά ην εηήζην Hajj. Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα θπκαηηθή κόιπλζε/θπκαηίσζε Μεηαλάζηεο θαη παηδηά κεηαλαζηώλ από ρώξεο κε πςειό ή κέζν δείθηε δηακόιπλζεο. Καηαπιηζκνί αζηγγάλσλ θαη παηδηά αζηγγάλσλ θαζώο θαη άιισλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο νκαδηθήο δηαβίσζεο. Παηδηά κε Mantoux (-), ζηελ νηθνγέλεηα ησλ νπνίσλ ππάξρεη άηνκν κε θπκαηίσζε (ζεηηθά πηύεια). Νενγλά κεηέξσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ ηό HIV (όρη βξέθε πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη ήδε ζπκπησκαηνινγία βξεθηθνύ AIDS). Νενγλά, ζην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ νπνίσλ ππάξρεη άηνκν κε θπκαηίσζε. 7

8 Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα κόιπλζε από ηνλ ηό ηεο Ηπαηίηηδαο Α Ταμηδηώηεο ζε xώξεο κε πςειή θαη ελδηάκεζε ελδεκηθόηεηα ηεο επαηίηηδαο Α Οκνθπιόθηινη, Τνμηθνκαλείο Δπαγγεικαηίεο Υγείαο Δπαγγεικαηίεο πνπ αζρνινύληαη κε πεηξακαηόδσα, κε επεμεξγαζία/ δηαθίλεζε ηξνθίκσλ Κιεηζηνί πιεζπζκνί(πξνζσπηθό θαη εζσηεξηθνί ηξόθηκνη /ζπνπδαζηέο/εθπαηδεπόκελνη ηδξπκάησλ,γπκλαζίσλ, ιπθείσλ, ζηξαηησηηθώλ,αζηπλνκηθώλ θ.ά Σρνιώλ, εηδηθώλ Σρνιείσλ) Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ Άηνκα πνπ έρνπλ θξνληίδα πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ πξνεξρόκελνπ από ρώξα κε πςειή ελδεκηθόηεηα, θαηά ηηο πξώηεο 60 εκέξεο από ηελ άθημή ηνπ ζηε ρώξα. Ζ πξώηε από ηηο 2 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηδαληθά 2 ή πεξηζζόηεξεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ πηνζεηεκέλνπ παηδηνύ. Άηνκα κε ρξόληα επαηηθή λόζν ή άηνκα πνπ ιακβάλνπλ παξάγνληεο πήμεο. Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα κόιπλζε από ηνλ ηό ηεο Ηπαηίηηδαο Β Άηνκα ηδηαίηεξεο ζπκπεξηθνξάο (ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ εξσηηθνύο ζπληξόθνπο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη ). Οκνθπιόθηινη, ηνμηθνκαλείο. Άηνκα κε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζεμνπαιηθά. Άηνκα εηδηθνύ επαγγέικαηνο (πνπ εθηίζεληαη ζε αίκα θαη δπλεηηθά κνιπζκέλα βηνινγηθά πγξά). Άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε ηδξύκαηα ηξνθίκσλ κε πλεπκαηηθή πζηέξεζε. Ταμηδηώηεο ζε ρώξεο κε πςειή θαη κέζε ελδεκηθόηεηα Ζπαηίηηδαο Β. 8

9 Άηνκα πνπ παξαθνινπζνύληαη ζε εηδηθέο Μνλάδεο / Κέληξα γηα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζεμνπαιηθά, γηα HIV, γηα ρξήζε λαξθσηηθώλ, γηα ηειηθνύ ζηαδίνπ λεθξηθή αλεπάξθεηα, αηκνδηάιπζε θαη γηα αλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα. Άηνκα ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληνο παζρόλησλ από ρξόληα ινίκσμε κε ηνλ ηό Ζπαηίηηδαο Β. Οκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα ζνβαξή ινίκσμε κε ηνλ ηό ηεο γξίπεο 1. Όια ηα άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ. 2. Δξγαδόκελνη ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο (ηαηξνλνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη ινηπνί εξγαδόκελνη). 3. Παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ επηβαρσληηθούς παράγοληες ή τρόληα λοζήκαηα: Φξόληεο πλεπκνλνπάζεηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ άζζκαηνο θαη ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Καξδηαθή λόζν κε ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο. Αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε εμαηηίαο λνζήκαηνο ή ζεξαπείαο). Μεηακόζρεπζε νξγάλσλ. Γξεπαλνθπηηαξηθή λόζν (θαη άιιεο αηκνζθαηξηλνπάζεηεο). Σαθραξώδε δηαβήηε ή άιιν ρξόλην κεηαβνιηθό λόζεκα. Φξόληα λεθξνπάζεηα. Νεπξνκπτθά λνζήκαηα 4. Έγθπεο γπλαίθεο β θαη γ ηξηκήλνπ. 5. Παηδηά πνπ παίξλνπλ αζπηξίλε καθξνρξόληα (π.ρ. λόζνο Kawasaki, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα θαη άιια) γηα ηνλ πηζαλό θίλδπλν εκθάληζεο ζπλδξόκνπ Reye κεηά από γξίπε. 6. Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε παηδηά <6 ή θξνληίδνπλ άηνκα κε ππνθείκελν λόζεκα, ιόγσ ηνπ νπνίνπ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν επηπινθώλ από ηε γξίπε. 9

10 7. Κιεηζηνί πιεζπζκνί (πξνζσπηθό θαη εζσηεξηθνί ζπνπδαζηέο γπκλαζίσλ-ιπθείσλ, ζηξαηησηηθώλ θαη αζηπλνκηθώλ ζρνιώλ, εηδηθώλ ζρνιείσλ ή ζρνιώλ, ηξόθηκνη θαη πξνζσπηθό ηδξπκάησλ θ.ά.). Σε περίπηωζε αιιαγής ηωλ επηδεκηοιογηθώλ ζσλζεθώλ (π.τ. επηδεκία, παλδεκία) οη ζσζηάζεης αιιάδοσλ. Όια ηα παηδηά πξέπεη λα επηζθέπηνληαη ην γηαηξό ηνπο ζηελ ειηθία ησλ εηώλ (ηέινο δεκνηηθνύ, έλαξμε θνίηεζεο ζην γπκλάζην), ώζηε λα γίλεηαη έιεγρνο ηεο εκβνιηαζηηθήο ηνπο θάιπςεο θαη θαηαγξαθή ηεο ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ αηνκηθνύ βηβιηαξίνπ πγείαο. Κάζε ζνβαξή αλεπηζύκεηε ελέξγεηα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό πνπ επηζεκαίλεη ν θιηληθόο γηαηξόο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ ΔΟΦ (λα ζπκπιεξώλεηαη ε θίηξηλε θάξηα). Αθνινπζνύλ νη Πίλαθεο 2 θαη 3, ζηνπο νπνίνπο ζπλνςίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εκβνιηαζκώλ γηα ηα παηδηά πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ ζηε ζπληζηώκελε από ην Δζληθό Πξόγξακκα ειηθία. 10

11 Δκβόιην Πίλαθαο 2: Πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ γηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 6 εηώλ πνπ δελ εκβνιηάζζεθαλ Ηιηθία Χνξήγεζεο 1 ε δόζε εκεξνκελία ζηελ ζπληζηώκελε από ην Δζληθό Πξόγξακκα ειηθία 2ε δόζε 1ε-2ε δόζε 1 εκεξνκελία 3ε δόζε 2ε-3ε δόζε 1 εκεξνκελία 4ε δόζε 3ε-4ε δόζε 1 εκεξνκελία 5ε δόζε 4ε-5ε δόζε 1 εκεξνκελία Ζπαηίηηδαο Β (Hep B) 4 εβδ 3 κελ Γηθζεξίηηδαο, Τεηάλνπ, Κνθθύηε (DΤaP) ² 4 εβδ 4 εβδ 6 κελ 3-4 ρξόληα Πνιηνκπειίηηδαο IPV 3 4 εβδ 4 εβδ 4 εβδ Αηκόθηινπ ηύπνπ β (Hib) 4 4 εβδ 4 εβδ 8 εβδ Μεληγγηηηδνθόθθνπ C (MCC) 5 4 εβδ 4 εβδ 8 εβδ Πλεπκνληoθόθθνπ 7δύλακν,10δύλακν ε 4 εβδ 4 εβδ 8 εβδ 13δύλακν(PCV) 6 2 εηώλ 13δύλακν Ηιαξάο, Παξσηίηηδαο, Δξπζξάο (MMR) 7 4 εβδ Αλεκεπινγηάο (Var) 8 8 εβδ Ζπαηίηηδαο Α (Hep Α) 9 6 κελ Φπκαηίσζεο (BCG) 10 Φπκαηηλαληίδξαζε 11 (Mantoux) Γξίππεο (INFL) 12 4 εβδ 11

12 Πίλαθαο 3: Πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ γηα παηδηά ειηθίαο 7-18 εηώλ πνπ δελ εκβνιηάζζεθαλ ζηελ ζπληζηώκελε από ην Δζληθό Πξόγξακκα ειηθία Δκβόιην Ηιηθία Χνξήγεζεο 1 ε δόζε εκεξνκελία 2ε δόζε 1ε-2ε δόζε 1 εκεξνκελία 3ε δόζε 2ε-3ε δόζε 1 εκεξνκελία 4ε δόζε 3ε-4ε δόζε 1 εκεξνκελία Ζπαηίηηδαο Β (Hep B) 4 εβδ 3 κελ Γηθζεξίηηδαο, Τεηάλνπ (Td) Tdap 4 εβδ 6 κελ 6 κελ 5 ρξόληα Πνιηνκπειίηηδαο IPV 4 εβδ 4 εβδ 6 κελ Μεληγγηηηδνθόθθνπ C (MCC) 2ε δόζε κε ηεηξαδύλακν (MCC4) ζηελ ειηθία ησλ 11 εηώλ Ηιαξάο, Παξσηίηηδαο, Δξπζξάο (MMR) 4 εβδ Αλεκεπινγηάο (Var) 8 εβδ Ηόο Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ (HPV) εβδ 4-5 κελ Ζπαηίηηδαο Α (Hep Α) 6 κελ Γξίππεο (INFL) 12

13 Δπεμεγήζεηο ησλ Πηλάθσλ 2 θαη 3 1. Φξνληθό δηάζηεκα από ηελ πξνεγνύκελε δόζε. 2. Ζ 5ε δόζε κπνξεί λα παξαιεθζεί όηαλ ε 4ε γίλεη κεηά ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο. Ο εκβνιηαζκόο ζπλερίδεηαη κε Td. To TdaP γίλεηαη ζε κία δόζε ζηελ εθεβεία, θαηά πξνηίκεζε ζε ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 5 εηώλ από ην Td. (Βιέπε επεμεγήζεηο ζηνλ Πίλαθα 1). 3. Φνξεγνύληαη 4 δόζεηο IPV. 4. Γίλεηαη ζε 2 δόζεηο ζε άηνκα 12 ή ζε 1 δόζε ζηα κεγαιύηεξα παηδηά. Δάλ γίλεη θάιπςε ηνπ βξέθνπο κε 2 δόζεηο ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 12 ηόηε γίλεηαη, κεηά ην 1ν έηνο, θαη κία επαλαιεπηηθή δόζε. Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ αηκόθηινπ, ζε παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 5 εηώλ, κε εμαίξεζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ, όπσο άηνκα κε ζπιελεθηνκή ή ιεηηνπξγηθή αζπιελία. 5. Δάλ ε έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ έρεη γίλεη ζε ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 12, ρνξεγείηαη κία κόλν δόζε MCC. Δάλ νη πξώηεο 2 δόζεηο έρνπλ γίλεη ζε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 12 γίλεηαη κία 3ε δόζε. 6. Δάλ ε έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ έρεη γίλεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 ρνξεγνύληαη 4 δόζεηο ηνπ PCV θαηά ην ζρήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 (ε 4 ε δόζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 18 ). Δάλ ε έλαξμε έρεη γίλεη κεηαμύ 12 νπ θαη 23 νπ κήλα ρνξεγνύληαη 2 δόζεηο κε κεζνδηάζηεκα 6-8 εβδνκάδεο. Δάλ ε έλαξμε έρεη γίλεη από ηνλ 24 ν κήλα θαη κεηά, ζηα πγηή παηδηά ρνξεγείηαη κία κόλν δόζε. Σηα αλνζνθαηαζηαικέλα θαη ζ απηά πνπ αλήθνπλ γεληθά ζηηο νκάδεο απμεκέλνπ θηλδύλνπ γηα πλεπκνληνθνθθηθέο ινηκώμεηο ρνξεγνύληαη 2 δόζεηο κε κεζνδηάζηεκα 6-8 εβδνκάδεο. 7. Ζ 2 ε δόζε ηνπ MMR ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 4-6 εηώλ. Δάλ όκσο ε έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ γίλεη ζ απηή ηελ ειηθία, ε 2 ε δόζε κπνξεί λα γίλεη ζύληνκα κε ειάρηζην κεζνδηάζηεκα 8 εβδνκάδσλ. 8. Όηαλ ν εκβνιηαζκόο θαηά ηεο αλεκεπινγηάο γίλεη ζε ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 12 εηώλ ζπληζηώληαη 2 δόζεηο κε κεζνδηάζηεκα Βιέπε επεμήγεζε γηα ην αληίζηνηρν εκβόιην ζηνλ Πίλαθα1. 10,11. Βιέπε επεμεγήζεηο γηα ηα αληίζηνηρα εκβόιηα ζηνλ Πίλαθα Βιέπε επεμήγεζε γηα ην αληίζηνηρν εκβόιην ζηνλ Πίλαθα Φνξεγείηαη κόλν ζε θνξίηζηα ειηθίαο εηώλ πνπ δελ εκβνιηάζηεθαλ ζηε ζπληζηώκελε ειηθία (βιέπε επεμήγεζε γηα ην αληίζηνηρν εκβόιην ζηνλ Πίλαθα 1). 13

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακαρ 4. Χπονοδιάγπαμμα εμβολιαζμών για ενήλικερ

Πίνακαρ 4. Χπονοδιάγπαμμα εμβολιαζμών για ενήλικερ Πίνακαρ 4. Χπονοδιάγπαμμα εμβολιαζμών για ενήλικερ Δμβόλιο / Ζλικία Γπίπηρ 1 Σεηάνος, Γιθθεπίηιδαρ, Κοκκύηη (Td,TdaP) 2 Ηλαπάρ, παπυηίηιδαρ, επςθπάρ (ΜΜR) 3 Ανεμεςλογιάρ 4 19-26 εηών 27-49 εηών 50-59 εηών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

!:2 K2LMNO2/ON./ N.N/S^ O8`\2P2NO2

!:2 K2LMNO2/ON./ N.N/S^ O8`\2P2NO2 2-?BA$H>?7%6A%$xHFxB>?786@¹?d7BA$ d6$%7¹df6v?$c HFxB#B%V¹6+c$%8%V6A"$786@ +F6ºF %6V 6a7%B T$d%7U7T$8%7?b# x$yw44?7vb>?78hv?d?»cº#b?7v¹676 U?V %A»C H$6A¼A½Ca6@¾87$U@$6AB%d%7U7 ¹?b# 6AV8%7?$#a78?V¹8%"TV8%767+c$%8?Vd6A%b6F6@$

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ

αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ αναζήτηση σποκλινικής υσματίωσης και θεραπεία Καηεξίλα Μαξθνπνύινπ Δπηκειήηξηα Α 1ε Πλεπκνινγηθή Κιηληθή Ν. Γ.Παπαληθνιάνπ Υπνθιηληθή/ιαλζάλνπζα ΤΒ Latent TB infection (LTBI) Μόιπλζε από ην Μπθνβαθηεξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμβόλιο μηνιγγιηιδόκοκκος

Δμβόλιο μηνιγγιηιδόκοκκος Δμβόλιο μηνιγγιηιδόκοκκος Γαΐκορ Γεώπγιορ, Αναπληπυηήρ Καθηγηηήρ Ιαηπική σολή, Πανεπιζηήμιο Αθηνών, Παθολόγορ-Λοιμυξιολόγορ, Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών Λαφκό Αιηιολογία ηηρ μηνιγγίηιδαρ: Ο θύξηνο αηηηνινγηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Εζληθή κειέηε θαηάζηαζεο εκβνιηαζκνύ ησλ παηδηώλ ζηελ Ειιάδα, 2012

ΕΚΘΕΣΗ Εζληθή κειέηε θαηάζηαζεο εκβνιηαζκνύ ησλ παηδηώλ ζηελ Ειιάδα, 2012 ΕΚΘΕΣΗ Εζληθή κειέηε θαηάζηαζεο εκβνιηαζκνύ ησλ παηδηώλ ζηελ Ειιάδα, 2012 Σ. Παλαγησηόπνπινο 1, Γ. Παπακηραήι 1, Γ. ηαύξνπ 4, Γ. Λάγγαο 1, Μ. Γαβαλά 2, Α. αινληθηώηε 1, Β. Γθόγθνγινπ 1, Γ. Θενραξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009

Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο. ύξνο 15-10-2009 Μέηξα Αηνκηθήο Τγηεηλήο γηα ηελ Πξόιεςε & Αληηκεηώπηζε ηεο Νέαο Γξίπεο ύξνο 15-10-2009 Ση είλαη ε γξίπε? Ομεία αλαπλεπζηηθή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπ ηνύο ηεο γξίπεο (θπξίσο Α ή Β) Δκθαλίδεηαη ππό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΦΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΠΟΦΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΟΦΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΟΙΝΟ Τη είλαη ε γξίπε; Η γξίπε είλαη κηα νμεία λόζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο ηνύο ηεο γξίπεο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη ηώλ γξίπεο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηη απνηεινύληαη ηα εκβόιηα θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύνπλ;

Από ηη απνηεινύληαη ηα εκβόιηα θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύνπλ; Από ηη απνηεινύληαη ηα εκβόιηα θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύνπλ; Σα εκβόιηα είλαη παξαζθεπάζκαηα από πιηθό πνπ ιακβάλεηαη από κηθξννξγαληζκνύο κε ηε βνήζεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο ηερλνινγίαο θαη ρνξεγείηαη κε ζηόρν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα