ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα ηηλέθωνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα e-mail ηηλέθωνο"

Transcript

1 ηοισεία Μέλοςρ ΓΔΠ Ονομαηεπώνςμο Βαθμίδα Γνωζηικό Ανηικείμενο Δπεςνηηικά Δνδιαθέπονηα Μαθήμαηα ηηλέθωνο Κσλζηαληίλνο Ρίηεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγία Φπζηθή αλνζία / απηνθαγία, θιεγκνλή θαη ζξφκβσζε, απηνθιεγκνλή θαη νηθνγελήο κεζνγεηαθφο ππξεηφο - Κιηληθή εκεηνινγία (Δ εμάκελν) - Δηδηθή Ννζνινγία (Η εμάκελν) - Γεληθή Παζνινγία (ΙΒ εμάκελν) , Αναλςηικέρ Πληποθοπίερ Βιογπαθικού ημειώμαηορ ποςδέρ Δπιζηημονική Δμπειπία 11/1981: Πηπρίν Ιαηξηθήο ρνιήο Α.Π.Θ. 10/1988: Σίηινο Δηδηθφηεηαο Παζνινγίαο 1/1990: Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ιαηξηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. 2/1997: Σίηινο Δηδηθφηεηαο Αηκαηνινγίαο 10/1993: Λέθηνξαο Παζνινγίαο ΓΠΘ 2/1999: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΓΠΘ 11/2005: Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΓΠΘ 1/1992 3/1992: Δθπαίδεπζε (εθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγεζείζα απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) ζε λέεο ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο (PCR) θαη αλνζνβηνινγίαο ζην Ιλζηηηνχην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνβηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Umeå ζηελ νπεδία. 8/1996: Δθπαηδεπζε θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηo Παλεπηζηήκην ηνπ Umeå ηεο νπεδίαο, (Unit of Applied cell and Molecular Biology), ζηα πιαίζηα θνηλνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη κεηαθνξά λέαο ηερλνγλσζίαο ζρεηηθήο κε ηελ κνξηαθή βηνινγία ησλ αηκαηνινγηθψλ λνζεκάησλ. 8/ /1998: Δθπαίδεπζε θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηo Παλεπηζηήκην ηνπ Umeå ηεο νπεδίαο, (Unit of Applied cell and Mol.Biol), ζε ξεηξντηθά θαη αδελνηηθά θπηηαξηθά ζπζηήκαηα γνληδηαθήο κεηαθνξάο, ζηα πιαίζηα θνηλνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ Καζ. θ. Π. ηδεξά θαη κεηαθνξά λέαο ηερλνγλσζίαο ζην Ιαηξηθφ Σκήκα ηνπ ΓΠΘ 3/2004: Δθπαίδεπζε θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηo Παλεπηζηήκην

2 ηεο ηνθρφικεο ζηε νπεδία - Δξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Βηνινγίαο Πξφζθιεζε ηνπ Καζεγεηή θ. Υ. ακαθνβιή. Θέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ ε «ζηγή» γνληδίσλ κε βάζε ηελ ηερλνινγία sirna. 10/2005: Δθπαίδεπζε θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηo Παλεπηζηήκην ηνπ Gottingen. Θέκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε ζπζρέηηζε ηεο ιεπηίλεο κε ην εμσγελέο ζχζηεκα ηεο πήμεο. Πξφζθιεζε ηνπ Καζ. θ.. Κσλζηαληηλίδε. Δπηβιέπσλ 4 δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: θ. Κσλζηαληηλίδε Θενράξε, θ. Σδέθνπ Απνζηνιίαο, θ. Μεηξνχιε Ισάλλε, θ. Υξπζαλζνπνχινπ Αθξηβήο. Δπηβιέπσλ ζε άιιεο 5 πνπ έρνπλ πεξαησζεί κε «άξηζηα» ζε ζέκαηα βαζηθήο ή/θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο: θ. Γηαγιήο ηαχξνο, βηνιφγνο, 2004, θ. Ραθαήι ηαχξνο, βηνιφγνο, 2007, θ. παζάξε Νηθφι, Ιαηξφο/παζνιφγνο, 2007, θ. Μηρειή Αλαζηαζία Ιαηξφο/Παζνιφγνο, 2008 θ. Κνπξηδέιεο Ισάλλεο, 2011 Πέληε (5) θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηνπ ΓΠΘ έρνπλ εθπνλήζεη ηηο δηπισκαηηθέο ηνπο εξγαζίεο ππφ ηελ επίβιεςή κνπ, ελψ ζήκεξα εθπνλείηαη κία αθφκε. Κπιηήρ επιζηημονικών επγαζιών (Reviewer) 1. British Journal of Haematology (2008) 2. Genetics in Medicine (2007) 3. Thrombosis and Hemostasis (2005) 4. European Journal of Clinical Investigation (2008) 5. International Journal of Integrative Biology (2008) 6. Journal of Rheumatology (2009) 7. Respiration (2009) 8. Southern Medical Journal (2007) 9. BBA / Biochimica et Biophysica Acta (2010) 10. Lupus (2010) Δπεςνηηικό Έπγο Γεκνζηεχζεηο (PubMed): 44 Impact Factor: 180,811 Impact Factor (κέζνο φξνο): 4,0 Αλαθνξέο (Citations): (Googlescholar) h-index: 13(Googlescholar)

3 Παηένηες (ηρεις διεθνείς, η μια σπό έκδοζη) Κςπιόηεπερ Δπιζηημονικέρ Γημοζιεύζειρ 1: Kambas K, Chrysanthopoulou A, Kourtzelis I, Skordala M, Mitroulis I, Rafail S, Vradelis S, Sigalas I, Wu YQ, Speletas M, Kolios G, Ritis K. Endothelin-1 Signaling Promotes Fibrosis In Vitro in a Bronchopulmonary Dysplasia Model by Activating the Extrinsic Coagulation Cascade. J Immunol Apr 29. [Epub ahead of print] PubMed PMID: : Mitroulis I, Skendros P, Oikonomou A, Tzioufas AG, Ritis K. The efficacy of canakinumab in the treatment of a patient with familial Mediterranean fever and longstanding destructive arthritis. Ann Rheum Dis Feb 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: : Kourtzelis I, Markiewski MM, Doumas M, Rafail S, Kambas K, Mitroulis I, Panagoutsos S, Passadakis P, Vargemezis V, Magotti P, Qu H, Mollnes TE, Ritis K, Lambris JD. Complement anaphylatoxin C5a contributes to hemodialysis-associated thrombosis. Blood Jul 29;116(4): Epub 2010 Apr 27. PubMed PMID: : Mitroulis I, Kourtzelis I, Kambas K, Rafail S, Chrysanthopoulou A, Speletas M, Ritis K. Regulation of the autophagic machinery in human neutrophils. Eur J Immunol May;40(5): PubMed PMID: : Kambas K, Markiewski MM, Pneumatikos IA, Rafail SS, Theodorou V, Konstantonis D, Kourtzelis I, Doumas MN, Magotti P, Deangelis RA, Lambris JD, Ritis KD. C5a and TNF-alpha up-regulate the expression of tissue factor in intra-alveolar neutrophils of patients with the acute respiratory distress syndrome. J Immunol Jun 1;180(11): PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Rafail S, Ritis K, Schaefer K, Kourtzelis I, Speletas M, Doumas M, Giaglis S, Kambas K, Konstantinides S, Kartalis G. Leptin induces the expression of functional tissue factor in human neutrophils and peripheral blood mononuclear cells through JAK2-dependent mechanisms and

4 TNFalpha involvement. Thromb Res. 2008;122(3): Epub 2008 Mar 4. PubMed PMID: : Ritis K, Doumas M, Mastellos D, Micheli A, Giaglis S, Magotti P, Rafail S, Kartalis G, Sideras P, Lambris JD. A novel C5a receptor-tissue factor cross-talk in neutrophils links innate immunity to coagulation pathways. J Immunol Oct 1;177(7): PubMed PMID: : Ritis K, Speletas M, Tsironidou V, Pardali E, Kanariou M, Moschese V, Orlandi P, Skordala M, Rossi P, Kartalis G, Bourikas G, Sideras P. Absence of Bruton's tyrosine kinase (Btk) mutations in patients with acute myeloid leukaemia. Br J Haematol Sep;102(5): PubMed PMID: : Giaglis S, Papadopoulos V, Kambas K, Doumas M, Tsironidou V, Rafail S, Kartalis G, Speletas M, Ritis K. MEFV alterations and population genetics analysis in a large cohort of Greek patients with familial Mediterranean fever. Clin Genet May;71(5): PubMed PMID: : Tzoanopoulos D, Speletas M, Arvanitidis K, Veiopoulou C, Kyriaki S, Thyphronitis G, Sideras P, Kartalis G, Ritis K. Low expression of interferon regulatory factor-1 and identification of novel exons skipping in patients with chronic myeloid leukaemia. Br J Haematol Oct;119(1): PubMed PMID: : Ritis K, Tzoanopoulos D, Speletas M, Papadopoulos E, Arvanitidis K, Kartali S, Sideras P. Amplification of IS6110 sequence for detection of Mycobacterium tuberculosis complex in HIV-negative patients with fever of unknown origin (FUO) and evidence of extra-pulmonary disease. J Intern Med Nov;248(5): PubMed PMID: Ππογπάμμαηα & Μελέηερ 1. Κχξηνο εξεπλεηήο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Αλίρλεπζε ησλ ηεξκαηηθψλ αιιεινπρηψλ (ηεινκεξή) ζε ιεπραηκηθά θχηηαξα ηεο κπειηθήο ζεηξάο κε ηελ βνήζεηα ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (PCR). Δθαξκνγή ζηελ εθηίκεζε ηεο ειάρηζηεο ππνιεηκκαηηθήο ιεπραηκηθήο λφζνπ ζε αζζελείο κε νμεία κπεινγελή ιεπραηκία» (ΠΡΔΝΔΓ ΚΔ 404, ρξεκαηνδφηεζε δξρ, ΓΠΘ)- ΔΛΗΞΔ. 2. Κχξηνο εξεπλεηήο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Μειέηε ηνπ ξφινπ ησλ θπηηαξνπιαζκαηηθψλ πξσηετλψλ θηλάζεο ηεο ηπξνζίλεο ηεο νκάδαο Btk (Bruton s tyrosine kinase) ζηελ δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ ιεπραηκηθνχ θπηηάξνπ (ΠΔΝΔΓ 1995, Α/Α 1550, ρξεκαηνδφηεζε δξρ, ΓΓΔΣ) ΔΛΗΞΔ. 3. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Φπινζχλδεηε αγακκαζθαηξηλαηκία ηνπ Bruton: Απφ ηελ δηάγλσζε

5 ζηε ζεξαπεία - Αλάπηπμε in vitro κνληέινπ γνληδηαθήο κεηαθνξάο θαη πξννπηηθέο κεηαθνξάο ζε πεξηθεξηθά ζηειερηαία θχηηαξα.» ( Career πξφγξακκα 1997, A/A54, ρξεκαηνδφηεζε δξρ, ΓΓΔΣ, ιήμε Γεθέκβξηνο 2001) ΔΛΗΞΔ 4. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΠΘ ζε θνηλφ πξφγξακκα ηεο ΓΓΔΣ κε ην εξγαζηήξην κηθξνρεκείαο ηνπ ΙΣΔ θαη ην εξγαζηήξην νξγαληθήο ρεκείαο ηνπ ΑΠΘ κε ζέκα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΝΟΤΚΛΔΟΣΙΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΩΝ - ΑΝΑΛΤΗ ΜΔΣΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ IRF (Interferon Regulatory Factors) ΚΑΙ ΣΟΤ STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1) ΣΗΝ ΥΡΟΝΙΑ ΜΤΔΛΟΓΔΝΗ ΛΔΤΥΑΙΜΙΑ (ΠΔΝΔΓ 99 Α/Α 99ΔΓ 631, δξρ, εθ ησλ νπνίσλ ηα γηα ην ΓΠΘ, ιήμε Ινχληνο 2001) ΔΛΗΞΔ 5. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΓΠΘ ζε θνηλφ πξφγξακκα κε ηελ εηαηξεία «Αλάδξαζε» (ΓΓΔΣ ΠΑΒΔΣ 2000) κε ηίηιν «Μνξηαθή απνκφλσζε ηνπ M. tuberculosis complex ζηελ εμσπλεπκνληθή Φπκαηίσζε Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ δηαγλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο (kit) κνξηαθήο αλίρλεπζεο ζηελ θιηληθή πξαθηηθή», δξρ, ιήμε επηέκβξηνο ΔΛΗΞΔ 6. Αλαπιεξσηήο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο πξνγξάκκαηνο ΠΡΔΝΔΓ 99, «ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ IRF1 ΣΗΝ ΔΞΩΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΦΤΜΑΣΙΩΗ», ιήμε Γεθέκβξηνο 2002, δξρ.- ΔΛΗΞΔ 7. Δξεπλεηηθή πξφηαζε ζπλεξγαζίαο (ελεξγφο) ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΝΔΓ 2001, πξνυπνινγηζκνχ δξρ (πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην ΓΠΘ, δξρ), φπνπ ζπκκεηέρσ σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο εθ κέξνπο ηεο Α Παλ. Παζνι. Κιηληθήο. Ο αλάδνρνο θνξέαο είλαη ην Σκήκα Παζνινγηθήο Φπζηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο Αζελψλ (Γ/ληεο Καζ. θ. Μνπηζφπνπινο) θαη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ην ΓΠΘ θαη ε εηαηξεία Boeringher Ingelheim. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ν θ. Βνπιγαξέιεο.- ΔΛΗΞΔ 8. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ζε ελεξγφ πξφγξακκα ηεο ΓΓΔΣ (ΔΠΑΝ, πξφγξακκα κεηαπηπρηαθήο θαηάξηηζεο ΜΔΣΡΟ: 8.3 ΓΡΑΗ: "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΓΙΚΣΤΑ Δ&Σ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ" 03ΔΑΓ9, 20, έναπξη 2003, κε ηίηιν «Μνξηαθή Ιαηξηθή θαη Αλνζνινγία Απφ ηε βαζηθή έξεπλα ζηε θιηληθή εθαξκνγή. (Γίθηπν εξγαζηεξίσλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο Βηνταηξηθήο θαη Αλνζνινγίαο)». Πξνυπνινγηζκφο γηα ΓΠΘ Δ.- 9. ΙΚΤDΑ. Πξφγξακκα ζπλεξγαζίαο Διιάδαο (ΙΚΤ) θαη Γεξκαλίαο. Γηάξθεηα 2 έηε. Πξνππνινγηζκφο γηα ΓΠΘ Έναπξη 2010, Δπηζη. Τπεπζπλνο θ. Κ. Ρίηεο γηα ην ΓΠΘ θαη θ. Κ. Schoefer γηα Γεξκαλία (Παλεπηζηήκην Gottingen). Θέκα ηεο πξφηαζεο είλαη ε

6 κειέηε ηνπ ηλσηηθνχ ξφινπ ηεο ιεπηίλεο. 10. PMOS GREC TARKA, Αζθάιεηα θαη αλεθηηθφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ηεο αξηηξηαθήο πίεζεο ζηφρνπ κε ζηαζεξφ ζπλδπαζκφ Βεξαπακίιεο /Σξαλζδνιαπξηιεο / ζηελ θιηληθή πξάμε. ABBOTLABORATORIES HELLAS 1/10/ /6/2007, Πξνππνινγηζκφο ,00 Δ 11. Γηεζλήο κειέηε γηα ηελ πξφβιεςε ηεο θνηιηαθήο παρπζαξθίαο & ηεο ζρέζεο κε ηνλ θαξδηνκεηαβνιηθφ θίλδπλν (INSPIRE ME-PM-C- 0002) SANOFI AVENTIS ΑΔΒΔ 17/3/ /6/2007, Πξνπππνινγηζκφο 4.760, ΔΠΑ «ΥΝΔΡΓΑΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, έναπξη λήξη Θέμα: «Γηεξεχλεζε λέσλ θιεγκνλσδψλ κεραληζκψλ ζε ρξφληα απηνθιεγκνλψδε θαη απηνάλνζα θαη λνζήκαηα φπσο ν Oηθνγελήο Μεζνγεηαθφο Ππξεηφο θαη άιια πεξηνδηθά ζχλδξνκα ππξεηνχ, ε Οπξηθή Αξζξίηηδα, ε Ρεπκαηνεηδήο Αξζξίηηδα θαη νη ππφηππνη ηεο φπσο ε λφζνο ηνπ Still θαη ε λφζνο ηνπ Crohn» πληνληζηήο Καζ. Γ. Μπνχκπαο (ΙΣΔ Κξήηεο), Σκήκα Ιαηξηθήο Κξήηεο, Novartis, θαη Σκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ. Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο γηα ην ΓΠΘ Αλ. Καζ. Κ. Ρίηεο, ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ΓΠΘ ,00 Δ ( ,00 Δ ην ζχλνιν ηνπ πξνγξάκκαηνο) Κλινικό Έπγο Άζθεζε ζηε Παζνινγία θαηά ηε πεξίνδν ζηε Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. ην δηάζηεκα απηφ έγηλε δπλαηή ε απφθηεζε θιηληθψλ εκπεηξηψλ ζε φιν ζρεδφλ ην θάζκα ησλ θιηληθψλ νληνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε άζθεζε ηεο Παζνινγίαο. Δπίζεο απφ ην 1987 άξρηζε ε εθπαίδεπζή θαη ζηελ Αηκαηνινγία θαη ην 1997 έγηλε ε επίζεκε απφθηεζε θαη ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Αηκαηνινγίαο. Δπείγνπζα Ιαηξηθή: Απφθηεζε κεγάιεο εκπεηξία ζηελ άζθεζε ηεο επείγνπζαο ηαηξηθήο (θαζεκεξηλή αληηκεηψπηζε αζζελψλ ηφζν ζηελ ζηεθαληαία κνλάδα φζν θαη ζηε κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ, ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο εηδηθφηεηαο). Άζθεζε Παζνινγίαο σο Δηδθνχ Ιαηξνχ: Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1989 κέρξη θαη ζήκεξα λνζνθνκεηαθή άζθεζε ηεο εζσηεξηθήο παζνινγίαο σο εηδηθφο Παζνιφγνο θαη Αηκαηνιφγνο ζηελ Ά Παλεπηζηεκηαθή Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ. Π. Ννζ. Αιεμαλδξνχπνιεο. Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία (1998) ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο Α Παλεπηζηεκηαθήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε αλάζεζε, σο ππεχζπλνπ γηαηξνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο εμσηεξηθνχ ηαηξείνπ, ζπλερψο κέρξη θαη ζήκεξα θαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 15 ρξφληα, κε πξνζέιεπζε πεξηζζνηέξσλ ησλ 1200 αζζελψλ αλά έηνο θαη κε θχξην θάζκα παζήζεσλ ηελ θιηληθή αλνζνινγία θαη απηνάλνζα λνζήκαηα, ηα πεξηνδηθά ζχλδξνκα, θαη αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο. ρεηηθά κε ηα πεξηνδηθά θιεγκνλψδε ζχλδξνκα, πεξηζζφηεξνη απφ 70 αζζελείο αλά έηνο πξνζέξρνληαη απφ φιε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα γηα παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε.

7 Άλλα ζηοισεία

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ"

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ" Πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΚΔΣΥ Διευθυντής: Ε. Καναβάκης, Καθηγητής Γενετικής Aζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φιεγκνλψδεηο ππξνδνηεηέο ζε θιηληθά κνληέια Μειέηε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο αλαθπιαηνμίλεο C5a

Φιεγκνλψδεηο ππξνδνηεηέο ζε θιηληθά κνληέια Μειέηε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο αλαθπιαηνμίλεο C5a Φιεγκνλψδεηο ππξνδνηεηέο ζε θιηληθά κνληέια Μειέηε ηνπ ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηεο αλαθπιαηνμίλεο C5a Inflammatory mediators in clinical models Σhe regulatory role of C5a anaphylatoxin ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο,

Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, 1 Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο 1. Οξγαλωηηθή δνκή (2010-2011) Μέιε ΓΔΠ: Β. Γαληειίδεο Καζεγεηήο/ Γηεπζπληήο Πιήξεο απαζρόιεζε Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Πιήξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV)

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Δπαγγεικαηηθό status Γηεύζπλζε Σειέθσλν Email Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Παπατσάλλνπ Δ Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθε,10/03/1969

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα

Ανάπτυξη των ΤΕΠ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γ/λζε: Γξαθεία Ελληνικήρ Αναιζθηζιολογικήρ Εηαιπείαρ, Μαθξπλίηζαο 4-6, 5 νο φξνθνο, Ακπειφθεπνη, ΣΚ 11522, Αζήλα Σει: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392506 Ηζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008

ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΤΓΔΙΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 14 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΛΙΝΧΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ

ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Σν νθζαικνινγηθφ ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν θιηληθέο: ηελ παλεπηζηεκηαθή θιηληθή θαη ηελ θξαηηθή θιηληθή πνπ αλήθεη ζην ΔΤ. Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ

Διαβάστε περισσότερα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «Η ειζαγωγή ηοσ Σσζηήμαηος Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοριών (ΚΕΝ- DRG) ζηα Ελληνικά Νοζοκομεία: η διεθνής εθαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:

5. ρεηηθά κε ηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ, ζεκεηώλεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ λ. 1404/1983, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα: 1 ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΔΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΔΥΑΓΙΑ ΜΔΛΟΤ ΣΗ ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΜΙΑ (1) ΘΔΗ ΒΑΘΜΙΓΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ «ΛΗΥΑΜΟΤΡΓΘΙΕ ΙΑΣΕΡΓΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα