ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ Symbbirthdate SymbAge Asfbirthdate AsfAge Α.. Τ. SymbADT Α.. Τ. AsfADT Α. Φ. Μ. SymbAFM Α. Φ. Μ. AsfAFM. Ο. Υ. SymbDOY. Ο. Υ. AsfDOY ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Startdt ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ContrDur EndLect Enddt ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ PayDur ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Για την EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. Σχετικά µε τα ικαιώµατα Εναντίωσης προς το Ασφαλιστήριο βλέπε τις αντίστοιχες σελίδες που επισυνάπτονται. Στο παρόν Ασφαλιστήριο περιέχονται : Γενικοί Όροι & Ειδικές ιατάξεις. Σελίδες περί Συµµετοχής, Απαλλαγών, Περιορισµών και Παρεκκλίσεων. Εξαιρέσεις : Σύµφωνα µε τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής και 3, 4 των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Παροχών. ΕΚ ΟΘΗΚΕ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ Σελίδα 1 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

2 Σελίδα 2 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΩ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ eggs ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ XelectXlect2 Syntlect1 syntlect2 syntlect30syntlect31syntlect32syntlect33 syntlect4 lect10103 Το σύνολο των ετησίων καθαρών ασφαλίστρων θα καταβάλεται σε doseislekt (doseisnumb) doseis προσαυξανόµενο µε τις εκάστοτε νόµιµες επιβαρύνσεις. Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα αυξάνονται σύµφωνα µε το ετήσιο ποσοστό αναπροσαρµογής ασφαλίστρων που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 3 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

4 Σελίδα 4 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τυχόν Συµµετοχή, Απαλλαγές ή Περιορισµοί αναφέρονται στους Γενικούς Όρους της σύµβασης και στις Ειδικές ιατάξεις της κάθε παροχής. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 5 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

6 Σελίδα 6 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 7 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

8 Σελίδα 8 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Αντισυµβαλλόµενος (λήπτης της ασφάλισης) έχει δικαίωµα εναντίωσης εφόσον οι όροι του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνουν των όρων της αίτησης ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συµπληρώσει και να αποστείλει στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ήλωση Εναντίωσης που περιλαµβάνεται στο παρόν, µέσα σ ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Αντισυµβαλλόµενος, δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφο 3, περίπτωση, του Ν.. 400/1970 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) ήλωση εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Ο Αντισυµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύµβαση, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα µετά την αφαίρεση του δικαιώµατος συµβολαίου και των πραγµατοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες, κ.λ.π.). Σελίδα 9 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

10 Σελίδα 10 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής, τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στη Βασική Ασφάλιση Ζωής, τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Παροχών τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στις συµπληρωµατικές ασφαλιστικές παροχές, τους Ειδικούς Όρους, που συνδέονται µε ειδικά αιτήµατα και ρυθµίσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 2. Ορισµοί Εταιρία: Αντισυµβαλλόµενος: (Λήπτης της ασφάλισης) Ασφαλισµένος: ικαιούχος: Ασφάλισµα: (Ασφαλισµένο κεφάλαιο) Ασφάλιστρα: η Ασφαλιστική Εταιρία EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συνάπτει την παρούσα ασφάλιση και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. το φυσικό πρόσωπο, επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση. το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισµα. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στο ικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Εταιρία, για να είναι το ασφαλιστήριο σε πλήρη ισχύ. Ασφαλιστικό έτος: η χρονική περίοδος δώδεκα (12) µηνών που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η οποία είναι η ηµεροµηνία επετείου του συµβολαίου, και κάθε επόµενη δωδεκάµηνη περίοδος. Πρόσθετη Πράξη: το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 11 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

12 Άρθρο 3. Ευθύνη της Εταιρίας Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο και από τις Πρόσθετες Πράξεις τις καταχωρηµένες σ αυτό, εφόσον φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον Αντισυµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύµβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Βάση για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης, αποτελούν οι δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς και να περιέχουν κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και που είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου. Εάν οι δηλώσεις, από δόλο του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, περιέχουν ανακρίβειες ή έχουν αποσιωπηθεί σ αυτές περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Άρθρο 5. ιαφορά ηλικίας Σε περίπτωση που η ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου δηλώθηκαν λανθασµένα, το ασφάλισµα θα τροποποιείται ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ των ασφαλίστρων που πληρώθηκαν και των ασφαλίστρων που αναλογούν στην πραγµατική ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου όταν έγινε η ασφάλιση. Εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ακυρώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, το ασφαλιστήριο. Άρθρο 6. Αδιαφιλονίκητο του ασφαλιστηρίου Εφόσον παρέλθει διετία (2) από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά και ο Ασφαλισµένος βρίσκεται εν ζωή, η Εταιρία δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κύρος της ασφάλισης ζωής, µε την επιφύλαξη του Άρθρου 5 για τη διαφορά ηλικίας και του Άρθρου 4 για τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου, των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίσµατος και προκειµένου για το ποσό της αύξησης και µόνο, τα δύο (2) έτη αρχίζουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Άρθρο 7. ικαιούχοι Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτησή του στην Εταιρία να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει τον ή τους ικαιούχους (σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου) του ασφαλίσµατος. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει: όταν ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εγγράφως παραιτηθεί από αυτό το δικαίωµα, όταν ο ικαιούχος έχει αποδεχθεί εγγράφως το ασφάλισµα, µετά το θάνατο του Ασφαλισµένου. Στις περιπτώσεις αυτές, για να γίνει εξαγορά, δανεισµός, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του ασφαλιστηρίου, πρέπει προηγουµένως να έχει συγκατατεθεί εγγράφως ο ικαιούχος. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από παράνοµη, δόλια ή ηθεληµένη ενέργεια του ικαιούχου, τότε αυτός χάνει τα δικαιώµατά του. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος αποβιώσει και δεν έχει ορισθεί υποκατάστατος ικαιούχος, τότε το ασφάλισµα καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο ή στους νόµιµους κληρονόµους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πλην θανάτου) δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι ο Ασφαλισµένος. Η ανάκληση ή η µεταβολή του ή των ικαιούχων, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Σελίδα 12 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

13 Άρθρο 8. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης Η ασφάλιση αρχίζει µετά την πληρωµή του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, αν συµφωνηθεί η πληρωµή σε δόσεις και εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενος έχει παραλάβει ενυπόγραφα το ασφαλιστήριο. Άρθρο 9. Πληρωµή των ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ ή ετησίως. Η Εταιρία µπορεί να δεχθεί την καταβολή των ετησίων ασφαλίστρων σε τµηµατικές δόσεις, µε την προβλεπόµενη από το νόµο προσαύξηση. Τα ασφάλιστρα, ετήσια ή σε δόσεις, πρέπει να καταβάλλονται κατά την ηµεροµηνία οφειλής, όπως αυτή αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, µαζί µε τους αντίστοιχους φόρους, τέλη και δικαιώµατα. Η εξόφληση των ασφαλίστρων, αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη που θα έχει υπογραφεί από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρία. Για την καταβολή των ασφαλίστρων, χορηγείται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα ασφάλιστρα που οφείλονται για τη συµπλήρωση των ετησίων ασφαλίστρων, θα αφαιρούνται από το ασφάλισµα που η Εταιρία οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο. Άρθρο 10. Μη πληρωµή των ασφαλίστρων Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν µέσα στην περίοδο χάριτος των τριάντα (30) ηµερών, η παρούσα ασφάλιση παύει να ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, άρθρο 6 του Ν. 2496/1997. Εάν ωστόσο, το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς, η ασφάλιση δεν ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 13 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Άρθρο 11. Επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου Ασφάλιση που έχει ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, λόγω µη καταβολής των ασφαλίστρων, µπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή όχι την αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου και να ζητήσει, αφού καταβληθούν στο ακέραιο και εντόκως µε το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο µε το οποίο έχει υπολογισθεί το ασφάλιστρο της ασφάλισης ζωής, όλα τα ασφάλιστρα που οφείλονται και ικανοποιητικές αποδείξεις για την καλή κατάσταση της υγείας του Ασφαλισµένου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. Η επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Άρθρο 12. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξαγορά της βασικής ασφάλισης ζωής του ασφαλιστηρίου του, έναντι επιστροφής µέρους του µαθηµατικού αποθέµατος κατά τη στιγµή της αίτησης εξαγοράς, που αναλογεί σ αυτό. Το ποσό της εξαγοράς, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας. Ο Πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στη Βασική ασφάλιση ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και καθορίζει το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης. Άρθρο 13. Ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη µετατροπή της Βασικής ασφάλισης ζωής σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η αρχική ασφάλιση ζωής, αλλά µε µειωµένο ασφάλισµα. Στη περίπτωση αυτή, το µειωµένο ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το ποσό της εξαγοράς, την ηλικία του Ασφαλισµένου και την υπολειπόµενη διάρκεια, κατά τη στιγµή της αίτησης ελευθεροποίησης. Προϋπόθεση του δικαιώµατος ελευθεροποίησης, είναι η ύπαρξη του δικαιώµατος εξαγοράς. Σε περίπτωση µη πληρωµής των ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής, η Εταιρία προβαίνει στην ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου χωρίς σχετική αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Σελίδα 13 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

14 Άρθρο 14. ανεισµός Εφόσον το ασφαλιστήριο ισχύει και υπάρχει δικαίωµα εξαγοράς, ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει δάνειο από την Εταιρία, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 90% της αξίας εξαγοράς κατά τη στιγµή της αίτησης χορήγησης του δανείου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους όρους χορήγησης του δανείου και το επιτόκιο δανεισµού. Άρθρο 15. Μαθηµατικό απόθεµα του ασφαλιστηρίου Η συσσώρευση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, µετά την αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης της Εταιρίας, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ειδικού κεφαλαίου (µαθηµατικό απόθεµα), το οποίο εγγυάται την καταβολή των αξιών. Ο τεχνικός ορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, όπως περιγράφεται στο Ν.. 400/1970, είναι η διαφορά της αναλογιστικής παρούσας αξίας µεταξύ των µελλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Αντισυµβαλλόµενου. Οι παρούσες αξίες των µεγεθών, υπολογίζονται µε βάση το ελάχιστο εγγυηµένο (τεχνικό) επιτόκιο που ισχύει για το συγκεκριµένο είδος ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι αυτή βρίσκεται σε ισχύ. Άρθρο 16. Συµµετοχή στα κέρδη Η συνεχής επένδυση των µαθηµατικών αποθεµάτων της Εταιρίας, έχει ως στόχο την επιτυχία αποδόσεων υψηλότερων του τεχνικού επιτοκίου και τη διανοµή του µεγαλύτερου µέρους της υπεραπόδοσης, σε κατηγορία ασφαλιστηρίων µε το δικαίωµα της Συµµετοχής στα κέρδη. Η διανοµή του υπερβάλλοντος του τεχνικού επιτοκίου προς τους Ασφαλισµένους, βασίζεται στη σχέση: Ποσοστό συµµετοχής * (επιτόκιο επενδύσεων τεχνικό επιτόκιο έξοδα διαχείρισης) ως ποσοστό συµµετοχής, θεωρείται το ποσοστό του οποίου η τιµή είναι το 90 % ως επιτόκιο επενδύσεων, θεωρείται το µέσο επιτυγχανόµενο επιτόκιο από την επένδυση του διαθέσιµου αποθεµατικού, κατά την αρχή της χρήσης, ως έξοδα διαχείρισης, θεωρείται το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των δαπανών της Εταιρίας και το οποίο δεν ξεπερνά την τιµή του 0,5%. Το επιτόκιο που προκύπτει, πολλαπλασιαζόµενο επί το διαθέσιµο µαθηµατικό απόθεµα επένδυσης (δηλ. το µαθηµατικό απόθεµα ισολογισµού µειούµενο κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης) στην αρχή της χρήσης, δηµιουργεί το µέρισµα χρήσης, το οποίο µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό µερισµάτων µε την ίδια επενδυτική συµπεριφορά όπως και το µαθηµατικό απόθεµα. Το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων αποτελεί συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας και καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο επιπλέον του ασφαλίσµατος ή της αξίας εξαγοράς. Έγγραφη ενηµέρωση του Αντισυµβαλλόµενου, γίνεται µετά το κλείσιµο του ισολογισµού κάθε οικονοµικής χρήσης από την Εταιρία, µε επιστολή που περιλαµβάνει: το ποσό του µαθηµατικού αποθέµατος που έχει επενδυθεί, το µέσο επιτόκιο επένδυσης, το ποσό του µερίσµατος χρήσης, το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων (συσσωρευµένο µέρισµα), τους φόρους υπέρ του ηµοσίου που αναλογούν στο παρόν δικαίωµα συµµετοχής, αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση και έχουν αποδοθεί στην Εφορία. Ο Αντισυµβαλλόµενος µπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους διάθεσης των µερισµάτων που αναλογούν στο ασφαλιστήριο. 1. Την ολική ή µερική είσπραξή του, µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς. 2. Τη συσσώρευση του αποθεµατικού µερισµάτων (µέχρι τη λήξη της ασφάλισης) και την πίστωσή του µε επιτόκιο ίσο µε το 90% της διαφοράς µεταξύ του µέσου επιτοκίου επένδυσης και των εξόδων διαχείρισης. Οι επιλογές αυτές µπορούν να γίνουν ή να µετατραπούν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 14 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

15 Άρθρο 17. Αποκλεισµός επαγγελµάτων Η ασφάλιση δεν ισχύει, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκεί κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλµατα: αστυνοµικός, πυροσβέστης, πιλότος, δύτης, οδηγός αγώνων, λατόµος, εργάτης αµιάντου, εργάτης ναυπηγείων, εργάτης µεταλλείων ή ορυχείων. Άρθρο 18. Αεροπορικοί κίνδυνοι Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται µόνο εάν ταξιδεύει ως επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών, που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια (charters). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου από αεροπορικό κίνδυνο, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 19. Αυτοκτονία Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται σε περίπτωση αυτοκτονίας, µετά τη δεύτερη (2) επέτειο από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου ή της επαναφοράς του σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 20. Συµµετοχή σε πόλεµο Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης. Επίσης καλύπτεται ως πολίτης, κατά τη διάρκεια πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου. Σε περίπτωση πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου ή πολεµικών επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως, εάν ο Ασφαλισµένος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις οιασδήποτε χώρας ή επιστρατευθεί, αναστέλλεται η ισχύς του ασφαλιστηρίου µέχρι τη λήξη της εµπολέµου καταστάσεως, οπότε το ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου του υπηρετούντος Ασφαλισµένου κατά την περίοδο αναστολής ισχύος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 21. Συµµετοχή σε τέλεση κακουργήµατος τροµοκρατικής ενέργειας Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου οφείλεται σε συµµετοχή του στην τέλεση ή στην απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή τροµοκρατικής ενέργειας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 22. Εκχωρήσεις και Ενεχυριάσεις Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ενεχυριάσει το ασφαλιστήριό του και να εκχωρήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Τέτοιες ενέργειες αναγνωρίζονται από την Εταιρία, µόνο εφόσον καταχωρηθούν στο ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη Πράξη ή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην Εταιρία µε δικαστικό επιµελητή. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, η σύναψη δανείου καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που απορρέει από το ασφαλιστήριο, απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα. Άρθρο 23. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση του Αντισυµβαλλόµενου Όταν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Ασφαλισµένο και αποβιώσει ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα ή πτωχεύσει, τότε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον Ασφαλισµένο ή στον κηδεµόνα του (εφόσον ο ασφαλισµένος είναι ανήλικο τέκνο), εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά. Άρθρο 24. Αντικατάσταση του ασφαλιστηρίου Εάν το πρωτότυπο ασφαλιστήριο απολεσθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, τότε ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντίγραφο, µε δική του ευθύνη και έξοδα, από την Εταιρία. Σελίδα 15 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

16 Άρθρο 25. Καταβολή του ασφαλίσµατος Η Εταιρία καταβάλλει το ασφάλισµα που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: πιστοποιητικό γεννήσεως του Ασφαλισµένου, έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα, το δικαίωµα του ικαιούχου καθώς και την υποχρέωση της Εταιρίας να πληρώσει το ασφάλισµα Ειδικότερα για την καταβολή του ασφαλίσµατος θανάτου, χρειάζονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισµένου, ιατρική έκθεση κατά το νόµο για τα αίτια του θανάτου, οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η Εταιρία ενδεχοµένως ζητήσει ή πιστοποιητικό που απαιτείται από διάταξη του νόµου. Η Εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του ασφαλίσµατος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία που θα λάβει τα αναγκαία δικαιολογητικά και το πρωτότυπο ασφαλιστήριο µαζί µε όλες τις Πρόσθετες πράξεις που ενδεχοµένως έχουν εκδοθεί και επισυναφθεί σ αυτό. Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Από το ασφάλισµα αφαιρούνται, τα τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα δόσεων προκειµένου να συµπληρωθούν τα ετήσια ασφάλιστρα καθώς και τα τυχόν δάνεια και οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών. Εάν λόγω διαφοράς µεταξύ της δηλωµένης και της πραγµατικής ηλικίας του Ασφαλισµένου, τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα από εκείνα που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, τότε το ασφάλισµα θα µειωθεί ή θα αυξηθεί αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη διαφορά των ασφαλίστρων. Η ρύθµιση αυτή ισχύει, µόνο εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε (65) έτη. Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 26. Χαρτόσηµα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις Οι φόροι, τα χαρτόσηµα ή άλλες επιβαρύνσεις επί του ασφαλιστηρίου, των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λπ., βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο, το ικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώµατα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο. Όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί στα χέρια της ως τρίτης, επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή. Άρθρο 27. Παραγραφή Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Άρθρο 28. Εφαρµοστέο ίκαιο - ωσιδικία Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την εφαρµογή των νόµων της Ελληνικής ηµοκρατίας και την αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών. Σελίδα 16 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

17 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι παρόντες Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συµπληρωµατικών Παροχών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ζωής και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 1. Ορισµοί Ατύχηµα: Ασθένεια: Νοσοκοµείο: Νοσηλεία: Περίοδος αναµονής: Συνασφάλιση: Εκπιπτόµενο ποσό: Ασφαλισµένος: κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου, το οποίο µπορεί να προκαλέσει θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά έξοδα. κάθε νόσος ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, διαθέτει µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και έχει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται Νοσοκοµεία τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα φυσιοθεραπευτήρια, τα λουτροθεραπευτήρια, τα ιδρύµατα οµοιοπαθητικής θεραπείας, βελονισµού ή αισθητικής αγωγής, τα ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενή για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο στο Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το εισιτήριο-εξιτήριο, λόγω προβληµάτων υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις για τα οποία έχει γίνει επαρκής έλεγχος αυτών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ή στα Εξωτερικά Ιατρεία, έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο και απαιτούν άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (φαρµακευτική ή επεµβατική) αγωγή η οποία δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον. ο αριθµός των ηµερών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. το ποσοστό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το ποσό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το φυσικό πρόσωπο, κυρίως Ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο µέλος, που καλύπτεται µε τις Συµπληρωµατικές παροχές. Εξαρτώµενο µέλος: ο /η σύζυγος ή /και τα άγαµα τέκνα του κυρίως Ασφαλισµένου, από ηλικίας τριών (3) µηνών µέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών ή την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν. Άρθρο 2. Προϋποθέσεις ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών Οι Συµπληρωµατικές παροχές ισχύουν για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος, µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. Ισχύουν επίσης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια, αναστέλλονται όµως κατά τη διάρκεια θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης και επανέρχονται σε ισχύ µόλις εκλείψουν οι πιο πάνω περιπτώσεις αναστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι Συµπληρωµατικές παροχές, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η βασική ασφάλιση ζωής, αλλά όχι υπό τη µορφή ασφάλισης ελεύθερης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων. Σελίδα 1 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

18 Ηµεροµηνία λήξης ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών, είναι αυτή που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, είτε η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εβδοµηκοστού (70) έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου εάν αυτή επέλθει νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Άρθρο 3. Εξαιρέσεις ατυχηµάτων Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν ισχύουν για ατυχήµατα που οφείλονται σε: πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, πολεµικά γεγονότα, εµφύλιο πόλεµο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας, λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σ αυτές τις εκδηλώσεις, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, συµµετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές, άσκηση ή προπόνηση βαρέων αθληµάτων, πυγµαχίας, πάλης, πολεµικών τεχνών, οµαδικών αθληµάτων (επαγγελµατικών ή ηµιεπαγγελµατικών), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, καταδύσεων µε χρήση αναπνευστικής συσκευής, οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις charters, επιληπτική κρίση, επήρεια οινοπνεύµατος, επήρεια ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων, συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ή τροµοκρατικές ενέργειες. Επίσης οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες καθώς και επιπλοκές τους, που οφείλονται σε ατύχηµα προγενέστερο της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης και εκδηλώνονται µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης, συνέπειες περιστατικών που χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού του ατυχήµατος. Άρθρο 4. Εξαιρέσεις ασθενειών Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: ασθένειες προγενέστερες της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και επιπλοκές τους, ψυχικές ασθένειες, επαγγελµατικές ασθένειες (όπως προβλέπονται από το νόµο) και νευρικές διαταραχές, εγκυµοσύνη, τοκετός, διακοπή κύησης, εξωσωµατική γονιµοποίηση και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, θεραπείες και επεµβάσεις για την αντιµετώπιση συγγενών παθήσεων, δυσµορφιών εµφανών ή αφανών, οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης, επεµβάσεις αισθητικής, εκτός αν αφορούν επεµβάσεις µετά από καλυπτόµενο ατύχηµα, θεραπείες, επεµβάσεις και ακτινογραφίες που αφορούν δόντια και ούλα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών µελών, γυαλιών καθώς και εξαρτηµάτων και οργάνων που χρησιµεύουν για θεραπευτικό σκοπό, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης και µεταφοράς οργάνων που χρησιµεύουν για µεταµόσχευση, Σελίδα 2 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

19 διαθλαστικές παθήσεις των µατιών (µυωπία, πρεσβυωπία, αστιγµατισµό, κ.λπ.), εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) καθώς και έξοδα εµβολιασµού, οποιαδήποτε δαπάνη αφορά έλεγχο ικανότητας ή θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και από ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες λόγω χρήσης ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρησης οινοπνευµατωδών ποτών, νοσοκοµειακά και εξωνοσοκοµειακά έξοδα που προκαλούνται από το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και από τις επιπλοκές αυτού. Άρθρο 5. Πολλαπλή ασφάλιση Ο Αντισυµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, την ύπαρξη ασφαλίσεων σε άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες. Εάν από δόλο δεν έγιναν αυτές οι δηλώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωµα, όπως προβλέπεται από το νόµο, να καταγγείλει την ασφάλιση και να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση. Άρθρο 6. Αναγγελία ατυχήµατος ή ασθένειας και υποχρεώσεις Αντισυµβαλλόµενου και Ασφαλισµένου Η αναγγελία του ατυχήµατος πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα καθώς και τα αίτια που το προκάλεσαν. Η αναγγελία του ατυχήµατος ή της ασθένειας, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρού και να γίνει µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία του συµβάντος. Σε περίπτωση Νοσηλείας ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις Ειδικές ιατάξεις των Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία από ιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές εντολές του. Στη συνέχεια ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρία για την εξέλιξη της κατάστασής του και να προσκοµίζει όποτε του ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια προκαλέσει τελικά το θάνατο του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως µε συστηµένη επιστολή. Ο Αντισυµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος, υπογράφοντας την αίτηση ασφάλισης,εξουσιοδοτούν την Εταιρία και τα υπ αυτής εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και εταιρίες, να παίρνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, που περιέθαλψαν και νοσήλευσαν τον ασθενή και να διενεργεί κάθε απαραίτητη σχετική έρευνα. Παρέχουν την εντολή στους παραπάνω ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, να δίνουν γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη δέσµευση του ιατρικού απορρήτου. Αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση, να εφοδιάζουν την Εταιρία µε κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση της συµβάλλει στην αντικειµενική εκτίµηση της υποχρέωσής της για την καταβολή της αποζηµίωσης και το ύψος αυτής. Τέλος συµφωνούν σε οποιονδήποτε έλεγχο θελήσει να κάνει η Εταιρία, προκειµένου να εκτιµήσει το περιστατικό του ατυχήµατος ή της ασθένειας. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, η Εταιρία δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν µπορούν ποτέ να ερµηνευθούν ως παραδοχή υποχρέωσής της να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Σελίδα 3 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

20 Άρθρο 7. Κριτήρια αποζηµίωσης λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας Η Εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση στον Ασφαλισµένο ή στους ικαιούχους, για τις άµεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήµατος ή της ασθένειας, που είναι ανεξάρτητες από σωµατικές ή παθολογικές βλάβες οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης. Σε περιπτώσεις αναπηρίας, ανώµαλης διαµόρφωσης της διάπλασης και συγγενών παθήσεων που προϋπήρχαν της ασφάλισης, η αποζηµίωση για µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχηµα, σαν να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προϋπήρχαν. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας ή της περιόδου ανικανότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο, µε βάση πρωτότυπα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που ζητά η Εταιρία. Σε περίπτωση που µέρος της ζηµιάς καλυφθεί από άλλο Ασφαλιστικό φορέα, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρία φωτοτυπίες των δικαιολογητικών (τιµολόγιο ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), εκκαθαριστικό σηµείωµα του φορέα και πρωτότυπη βεβαίωση για την Εφορία Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η σχετική αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ, µε βάση την ισχύουσα τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης των σχετικών δαπανών. Ως τιµή του συναλλάγµατος θεωρείται η τιµή fixing της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα τα δικαιολογητικά αποζηµίωσης που αφορούν περίθαλψη στο εξωτερικό (αποδείξεις, γνωµατεύσεις, τιµολόγια, κ.λ.π.), πρέπει προτού υποβληθούν στην Εταιρία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας όπου εκδόθηκαν και να είναι νόµιµα µεταφρασµένα. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζηµίωσης κρατούνται από την Εταιρία, η οποία στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία, για το ποσό που δεν κατέβαλε ως αποζηµίωση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία, το αργότερο έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν. Άρθρο 8. ιαιτητική πραγµατογνωµοσύνη Σε περίπτωση που προκύπτει διαφωνία όσον αφορά την έναρξη, τις συνέπειες της ασθένειας ή του ατυχήµατος, την αιτία, την έκταση, την αποκατάσταση ή το βαθµό ανικανότητας, τα µέρη συµφωνούν να δώσουν τη σχετική εντολή για την επίλυση της διαφωνίας αυτής, µε ιδιωτικό έγγραφο, σε διαιτητική επιτροπή που αποτελείται από τρεις ιατρούς. Ένας από κάθε πλευρά και ο τρίτος ορίζεται από κοινού ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή, δεν έχει αρµοδιότητα να καθορίσει το ποσό της τυχόν οφειλόµενης αποζηµίωσης, η διεκδίκηση του οποίου πρέπει να γίνει στα τακτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το Άρθρο 28 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Η επιτροπή των ιατρών, συνέρχεται στον τόπο που επιλέγει κατά περίπτωση η Εταιρία. Η κάθε πλευρά καταβάλλει τα δικά της έξοδα καθώς και την αµοιβή του ιατρού που ορίζει και προκαταβάλλει από κοινού τα µισά έξοδα για την αµοιβή του τρίτου ιατρού. Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς δικονοµικές διατυπώσεις, παρουσιάζονται εγγράφως και είναι δεσµευτικές για τα µέρη, ακόµα και εάν ένας από τους ιατρούς αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο η άρνησή του πρέπει να πιστοποιείται από τους άλλους δύο ιατρούς. Άρθρο 9. Αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων Η Εταιρία µε γνώµονα τη συνεχή εξασφάλιση των Ασφαλισµένων της, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου στις Συµπληρωµατικές παροχές, ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν. Η πιο πάνω αναπροσαρµογή, επιτρέπεται σε οποιαδήποτε επέτειο του ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα αναπροσαρµόσει τα ασφάλιστρα µιας ολόκληρης κατηγορίας Ασφαλισµένων της. Το ποσοστό αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή, κατά το διανυθέν χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ισχύος του τιµολογίου της Συµπληρωµατικής παροχής ή της τελευταίας αναπροσαρµογής του και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου, αυξηµένου, τιµολογίου. Σελίδα 4 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα