ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ Symbbirthdate SymbAge Asfbirthdate AsfAge Α.. Τ. SymbADT Α.. Τ. AsfADT Α. Φ. Μ. SymbAFM Α. Φ. Μ. AsfAFM. Ο. Υ. SymbDOY. Ο. Υ. AsfDOY ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Startdt ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ContrDur EndLect Enddt ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ PayDur ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Για την EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. Σχετικά µε τα ικαιώµατα Εναντίωσης προς το Ασφαλιστήριο βλέπε τις αντίστοιχες σελίδες που επισυνάπτονται. Στο παρόν Ασφαλιστήριο περιέχονται : Γενικοί Όροι & Ειδικές ιατάξεις. Σελίδες περί Συµµετοχής, Απαλλαγών, Περιορισµών και Παρεκκλίσεων. Εξαιρέσεις : Σύµφωνα µε τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής και 3, 4 των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Παροχών. ΕΚ ΟΘΗΚΕ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ Σελίδα 1 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

2 Σελίδα 2 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΩ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ eggs ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ XelectXlect2 Syntlect1 syntlect2 syntlect30syntlect31syntlect32syntlect33 syntlect4 lect10103 Το σύνολο των ετησίων καθαρών ασφαλίστρων θα καταβάλεται σε doseislekt (doseisnumb) doseis προσαυξανόµενο µε τις εκάστοτε νόµιµες επιβαρύνσεις. Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα αυξάνονται σύµφωνα µε το ετήσιο ποσοστό αναπροσαρµογής ασφαλίστρων που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 3 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

4 Σελίδα 4 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τυχόν Συµµετοχή, Απαλλαγές ή Περιορισµοί αναφέρονται στους Γενικούς Όρους της σύµβασης και στις Ειδικές ιατάξεις της κάθε παροχής. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 5 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

6 Σελίδα 6 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 7 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

8 Σελίδα 8 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Αντισυµβαλλόµενος (λήπτης της ασφάλισης) έχει δικαίωµα εναντίωσης εφόσον οι όροι του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνουν των όρων της αίτησης ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συµπληρώσει και να αποστείλει στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ήλωση Εναντίωσης που περιλαµβάνεται στο παρόν, µέσα σ ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Αντισυµβαλλόµενος, δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφο 3, περίπτωση, του Ν.. 400/1970 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) ήλωση εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Ο Αντισυµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύµβαση, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα µετά την αφαίρεση του δικαιώµατος συµβολαίου και των πραγµατοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες, κ.λ.π.). Σελίδα 9 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

10 Σελίδα 10 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής, τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στη Βασική Ασφάλιση Ζωής, τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Παροχών τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στις συµπληρωµατικές ασφαλιστικές παροχές, τους Ειδικούς Όρους, που συνδέονται µε ειδικά αιτήµατα και ρυθµίσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 2. Ορισµοί Εταιρία: Αντισυµβαλλόµενος: (Λήπτης της ασφάλισης) Ασφαλισµένος: ικαιούχος: Ασφάλισµα: (Ασφαλισµένο κεφάλαιο) Ασφάλιστρα: η Ασφαλιστική Εταιρία EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συνάπτει την παρούσα ασφάλιση και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. το φυσικό πρόσωπο, επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση. το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισµα. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στο ικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Εταιρία, για να είναι το ασφαλιστήριο σε πλήρη ισχύ. Ασφαλιστικό έτος: η χρονική περίοδος δώδεκα (12) µηνών που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η οποία είναι η ηµεροµηνία επετείου του συµβολαίου, και κάθε επόµενη δωδεκάµηνη περίοδος. Πρόσθετη Πράξη: το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 11 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

12 Άρθρο 3. Ευθύνη της Εταιρίας Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο και από τις Πρόσθετες Πράξεις τις καταχωρηµένες σ αυτό, εφόσον φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον Αντισυµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύµβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Βάση για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης, αποτελούν οι δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς και να περιέχουν κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και που είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου. Εάν οι δηλώσεις, από δόλο του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, περιέχουν ανακρίβειες ή έχουν αποσιωπηθεί σ αυτές περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Άρθρο 5. ιαφορά ηλικίας Σε περίπτωση που η ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου δηλώθηκαν λανθασµένα, το ασφάλισµα θα τροποποιείται ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ των ασφαλίστρων που πληρώθηκαν και των ασφαλίστρων που αναλογούν στην πραγµατική ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου όταν έγινε η ασφάλιση. Εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ακυρώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, το ασφαλιστήριο. Άρθρο 6. Αδιαφιλονίκητο του ασφαλιστηρίου Εφόσον παρέλθει διετία (2) από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά και ο Ασφαλισµένος βρίσκεται εν ζωή, η Εταιρία δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κύρος της ασφάλισης ζωής, µε την επιφύλαξη του Άρθρου 5 για τη διαφορά ηλικίας και του Άρθρου 4 για τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου, των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίσµατος και προκειµένου για το ποσό της αύξησης και µόνο, τα δύο (2) έτη αρχίζουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Άρθρο 7. ικαιούχοι Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτησή του στην Εταιρία να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει τον ή τους ικαιούχους (σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου) του ασφαλίσµατος. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει: όταν ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εγγράφως παραιτηθεί από αυτό το δικαίωµα, όταν ο ικαιούχος έχει αποδεχθεί εγγράφως το ασφάλισµα, µετά το θάνατο του Ασφαλισµένου. Στις περιπτώσεις αυτές, για να γίνει εξαγορά, δανεισµός, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του ασφαλιστηρίου, πρέπει προηγουµένως να έχει συγκατατεθεί εγγράφως ο ικαιούχος. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από παράνοµη, δόλια ή ηθεληµένη ενέργεια του ικαιούχου, τότε αυτός χάνει τα δικαιώµατά του. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος αποβιώσει και δεν έχει ορισθεί υποκατάστατος ικαιούχος, τότε το ασφάλισµα καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο ή στους νόµιµους κληρονόµους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πλην θανάτου) δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι ο Ασφαλισµένος. Η ανάκληση ή η µεταβολή του ή των ικαιούχων, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Σελίδα 12 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

13 Άρθρο 8. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης Η ασφάλιση αρχίζει µετά την πληρωµή του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, αν συµφωνηθεί η πληρωµή σε δόσεις και εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενος έχει παραλάβει ενυπόγραφα το ασφαλιστήριο. Άρθρο 9. Πληρωµή των ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ ή ετησίως. Η Εταιρία µπορεί να δεχθεί την καταβολή των ετησίων ασφαλίστρων σε τµηµατικές δόσεις, µε την προβλεπόµενη από το νόµο προσαύξηση. Τα ασφάλιστρα, ετήσια ή σε δόσεις, πρέπει να καταβάλλονται κατά την ηµεροµηνία οφειλής, όπως αυτή αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, µαζί µε τους αντίστοιχους φόρους, τέλη και δικαιώµατα. Η εξόφληση των ασφαλίστρων, αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη που θα έχει υπογραφεί από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρία. Για την καταβολή των ασφαλίστρων, χορηγείται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα ασφάλιστρα που οφείλονται για τη συµπλήρωση των ετησίων ασφαλίστρων, θα αφαιρούνται από το ασφάλισµα που η Εταιρία οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο. Άρθρο 10. Μη πληρωµή των ασφαλίστρων Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν µέσα στην περίοδο χάριτος των τριάντα (30) ηµερών, η παρούσα ασφάλιση παύει να ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, άρθρο 6 του Ν. 2496/1997. Εάν ωστόσο, το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς, η ασφάλιση δεν ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 13 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Άρθρο 11. Επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου Ασφάλιση που έχει ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, λόγω µη καταβολής των ασφαλίστρων, µπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή όχι την αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου και να ζητήσει, αφού καταβληθούν στο ακέραιο και εντόκως µε το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο µε το οποίο έχει υπολογισθεί το ασφάλιστρο της ασφάλισης ζωής, όλα τα ασφάλιστρα που οφείλονται και ικανοποιητικές αποδείξεις για την καλή κατάσταση της υγείας του Ασφαλισµένου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. Η επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Άρθρο 12. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξαγορά της βασικής ασφάλισης ζωής του ασφαλιστηρίου του, έναντι επιστροφής µέρους του µαθηµατικού αποθέµατος κατά τη στιγµή της αίτησης εξαγοράς, που αναλογεί σ αυτό. Το ποσό της εξαγοράς, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας. Ο Πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στη Βασική ασφάλιση ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και καθορίζει το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης. Άρθρο 13. Ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη µετατροπή της Βασικής ασφάλισης ζωής σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η αρχική ασφάλιση ζωής, αλλά µε µειωµένο ασφάλισµα. Στη περίπτωση αυτή, το µειωµένο ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το ποσό της εξαγοράς, την ηλικία του Ασφαλισµένου και την υπολειπόµενη διάρκεια, κατά τη στιγµή της αίτησης ελευθεροποίησης. Προϋπόθεση του δικαιώµατος ελευθεροποίησης, είναι η ύπαρξη του δικαιώµατος εξαγοράς. Σε περίπτωση µη πληρωµής των ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής, η Εταιρία προβαίνει στην ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου χωρίς σχετική αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Σελίδα 13 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

14 Άρθρο 14. ανεισµός Εφόσον το ασφαλιστήριο ισχύει και υπάρχει δικαίωµα εξαγοράς, ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει δάνειο από την Εταιρία, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 90% της αξίας εξαγοράς κατά τη στιγµή της αίτησης χορήγησης του δανείου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους όρους χορήγησης του δανείου και το επιτόκιο δανεισµού. Άρθρο 15. Μαθηµατικό απόθεµα του ασφαλιστηρίου Η συσσώρευση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, µετά την αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης της Εταιρίας, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ειδικού κεφαλαίου (µαθηµατικό απόθεµα), το οποίο εγγυάται την καταβολή των αξιών. Ο τεχνικός ορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, όπως περιγράφεται στο Ν.. 400/1970, είναι η διαφορά της αναλογιστικής παρούσας αξίας µεταξύ των µελλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Αντισυµβαλλόµενου. Οι παρούσες αξίες των µεγεθών, υπολογίζονται µε βάση το ελάχιστο εγγυηµένο (τεχνικό) επιτόκιο που ισχύει για το συγκεκριµένο είδος ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι αυτή βρίσκεται σε ισχύ. Άρθρο 16. Συµµετοχή στα κέρδη Η συνεχής επένδυση των µαθηµατικών αποθεµάτων της Εταιρίας, έχει ως στόχο την επιτυχία αποδόσεων υψηλότερων του τεχνικού επιτοκίου και τη διανοµή του µεγαλύτερου µέρους της υπεραπόδοσης, σε κατηγορία ασφαλιστηρίων µε το δικαίωµα της Συµµετοχής στα κέρδη. Η διανοµή του υπερβάλλοντος του τεχνικού επιτοκίου προς τους Ασφαλισµένους, βασίζεται στη σχέση: Ποσοστό συµµετοχής * (επιτόκιο επενδύσεων τεχνικό επιτόκιο έξοδα διαχείρισης) ως ποσοστό συµµετοχής, θεωρείται το ποσοστό του οποίου η τιµή είναι το 90 % ως επιτόκιο επενδύσεων, θεωρείται το µέσο επιτυγχανόµενο επιτόκιο από την επένδυση του διαθέσιµου αποθεµατικού, κατά την αρχή της χρήσης, ως έξοδα διαχείρισης, θεωρείται το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των δαπανών της Εταιρίας και το οποίο δεν ξεπερνά την τιµή του 0,5%. Το επιτόκιο που προκύπτει, πολλαπλασιαζόµενο επί το διαθέσιµο µαθηµατικό απόθεµα επένδυσης (δηλ. το µαθηµατικό απόθεµα ισολογισµού µειούµενο κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης) στην αρχή της χρήσης, δηµιουργεί το µέρισµα χρήσης, το οποίο µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό µερισµάτων µε την ίδια επενδυτική συµπεριφορά όπως και το µαθηµατικό απόθεµα. Το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων αποτελεί συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας και καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο επιπλέον του ασφαλίσµατος ή της αξίας εξαγοράς. Έγγραφη ενηµέρωση του Αντισυµβαλλόµενου, γίνεται µετά το κλείσιµο του ισολογισµού κάθε οικονοµικής χρήσης από την Εταιρία, µε επιστολή που περιλαµβάνει: το ποσό του µαθηµατικού αποθέµατος που έχει επενδυθεί, το µέσο επιτόκιο επένδυσης, το ποσό του µερίσµατος χρήσης, το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων (συσσωρευµένο µέρισµα), τους φόρους υπέρ του ηµοσίου που αναλογούν στο παρόν δικαίωµα συµµετοχής, αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση και έχουν αποδοθεί στην Εφορία. Ο Αντισυµβαλλόµενος µπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους διάθεσης των µερισµάτων που αναλογούν στο ασφαλιστήριο. 1. Την ολική ή µερική είσπραξή του, µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς. 2. Τη συσσώρευση του αποθεµατικού µερισµάτων (µέχρι τη λήξη της ασφάλισης) και την πίστωσή του µε επιτόκιο ίσο µε το 90% της διαφοράς µεταξύ του µέσου επιτοκίου επένδυσης και των εξόδων διαχείρισης. Οι επιλογές αυτές µπορούν να γίνουν ή να µετατραπούν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 14 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

15 Άρθρο 17. Αποκλεισµός επαγγελµάτων Η ασφάλιση δεν ισχύει, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκεί κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλµατα: αστυνοµικός, πυροσβέστης, πιλότος, δύτης, οδηγός αγώνων, λατόµος, εργάτης αµιάντου, εργάτης ναυπηγείων, εργάτης µεταλλείων ή ορυχείων. Άρθρο 18. Αεροπορικοί κίνδυνοι Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται µόνο εάν ταξιδεύει ως επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών, που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια (charters). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου από αεροπορικό κίνδυνο, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 19. Αυτοκτονία Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται σε περίπτωση αυτοκτονίας, µετά τη δεύτερη (2) επέτειο από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου ή της επαναφοράς του σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 20. Συµµετοχή σε πόλεµο Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης. Επίσης καλύπτεται ως πολίτης, κατά τη διάρκεια πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου. Σε περίπτωση πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου ή πολεµικών επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως, εάν ο Ασφαλισµένος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις οιασδήποτε χώρας ή επιστρατευθεί, αναστέλλεται η ισχύς του ασφαλιστηρίου µέχρι τη λήξη της εµπολέµου καταστάσεως, οπότε το ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου του υπηρετούντος Ασφαλισµένου κατά την περίοδο αναστολής ισχύος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 21. Συµµετοχή σε τέλεση κακουργήµατος τροµοκρατικής ενέργειας Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου οφείλεται σε συµµετοχή του στην τέλεση ή στην απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή τροµοκρατικής ενέργειας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 22. Εκχωρήσεις και Ενεχυριάσεις Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ενεχυριάσει το ασφαλιστήριό του και να εκχωρήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Τέτοιες ενέργειες αναγνωρίζονται από την Εταιρία, µόνο εφόσον καταχωρηθούν στο ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη Πράξη ή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην Εταιρία µε δικαστικό επιµελητή. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, η σύναψη δανείου καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που απορρέει από το ασφαλιστήριο, απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα. Άρθρο 23. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση του Αντισυµβαλλόµενου Όταν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Ασφαλισµένο και αποβιώσει ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα ή πτωχεύσει, τότε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον Ασφαλισµένο ή στον κηδεµόνα του (εφόσον ο ασφαλισµένος είναι ανήλικο τέκνο), εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά. Άρθρο 24. Αντικατάσταση του ασφαλιστηρίου Εάν το πρωτότυπο ασφαλιστήριο απολεσθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, τότε ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντίγραφο, µε δική του ευθύνη και έξοδα, από την Εταιρία. Σελίδα 15 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

16 Άρθρο 25. Καταβολή του ασφαλίσµατος Η Εταιρία καταβάλλει το ασφάλισµα που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: πιστοποιητικό γεννήσεως του Ασφαλισµένου, έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα, το δικαίωµα του ικαιούχου καθώς και την υποχρέωση της Εταιρίας να πληρώσει το ασφάλισµα Ειδικότερα για την καταβολή του ασφαλίσµατος θανάτου, χρειάζονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισµένου, ιατρική έκθεση κατά το νόµο για τα αίτια του θανάτου, οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η Εταιρία ενδεχοµένως ζητήσει ή πιστοποιητικό που απαιτείται από διάταξη του νόµου. Η Εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του ασφαλίσµατος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία που θα λάβει τα αναγκαία δικαιολογητικά και το πρωτότυπο ασφαλιστήριο µαζί µε όλες τις Πρόσθετες πράξεις που ενδεχοµένως έχουν εκδοθεί και επισυναφθεί σ αυτό. Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Από το ασφάλισµα αφαιρούνται, τα τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα δόσεων προκειµένου να συµπληρωθούν τα ετήσια ασφάλιστρα καθώς και τα τυχόν δάνεια και οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών. Εάν λόγω διαφοράς µεταξύ της δηλωµένης και της πραγµατικής ηλικίας του Ασφαλισµένου, τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα από εκείνα που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, τότε το ασφάλισµα θα µειωθεί ή θα αυξηθεί αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη διαφορά των ασφαλίστρων. Η ρύθµιση αυτή ισχύει, µόνο εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε (65) έτη. Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 26. Χαρτόσηµα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις Οι φόροι, τα χαρτόσηµα ή άλλες επιβαρύνσεις επί του ασφαλιστηρίου, των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λπ., βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο, το ικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώµατα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο. Όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί στα χέρια της ως τρίτης, επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή. Άρθρο 27. Παραγραφή Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Άρθρο 28. Εφαρµοστέο ίκαιο - ωσιδικία Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την εφαρµογή των νόµων της Ελληνικής ηµοκρατίας και την αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών. Σελίδα 16 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

17 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι παρόντες Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συµπληρωµατικών Παροχών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ζωής και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 1. Ορισµοί Ατύχηµα: Ασθένεια: Νοσοκοµείο: Νοσηλεία: Περίοδος αναµονής: Συνασφάλιση: Εκπιπτόµενο ποσό: Ασφαλισµένος: κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου, το οποίο µπορεί να προκαλέσει θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά έξοδα. κάθε νόσος ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, διαθέτει µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και έχει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται Νοσοκοµεία τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα φυσιοθεραπευτήρια, τα λουτροθεραπευτήρια, τα ιδρύµατα οµοιοπαθητικής θεραπείας, βελονισµού ή αισθητικής αγωγής, τα ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενή για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο στο Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το εισιτήριο-εξιτήριο, λόγω προβληµάτων υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις για τα οποία έχει γίνει επαρκής έλεγχος αυτών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ή στα Εξωτερικά Ιατρεία, έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο και απαιτούν άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (φαρµακευτική ή επεµβατική) αγωγή η οποία δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον. ο αριθµός των ηµερών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. το ποσοστό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το ποσό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το φυσικό πρόσωπο, κυρίως Ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο µέλος, που καλύπτεται µε τις Συµπληρωµατικές παροχές. Εξαρτώµενο µέλος: ο /η σύζυγος ή /και τα άγαµα τέκνα του κυρίως Ασφαλισµένου, από ηλικίας τριών (3) µηνών µέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών ή την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν. Άρθρο 2. Προϋποθέσεις ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών Οι Συµπληρωµατικές παροχές ισχύουν για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος, µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. Ισχύουν επίσης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια, αναστέλλονται όµως κατά τη διάρκεια θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης και επανέρχονται σε ισχύ µόλις εκλείψουν οι πιο πάνω περιπτώσεις αναστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι Συµπληρωµατικές παροχές, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η βασική ασφάλιση ζωής, αλλά όχι υπό τη µορφή ασφάλισης ελεύθερης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων. Σελίδα 1 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

18 Ηµεροµηνία λήξης ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών, είναι αυτή που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, είτε η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εβδοµηκοστού (70) έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου εάν αυτή επέλθει νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Άρθρο 3. Εξαιρέσεις ατυχηµάτων Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν ισχύουν για ατυχήµατα που οφείλονται σε: πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, πολεµικά γεγονότα, εµφύλιο πόλεµο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας, λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σ αυτές τις εκδηλώσεις, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, συµµετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές, άσκηση ή προπόνηση βαρέων αθληµάτων, πυγµαχίας, πάλης, πολεµικών τεχνών, οµαδικών αθληµάτων (επαγγελµατικών ή ηµιεπαγγελµατικών), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, καταδύσεων µε χρήση αναπνευστικής συσκευής, οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις charters, επιληπτική κρίση, επήρεια οινοπνεύµατος, επήρεια ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων, συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ή τροµοκρατικές ενέργειες. Επίσης οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες καθώς και επιπλοκές τους, που οφείλονται σε ατύχηµα προγενέστερο της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης και εκδηλώνονται µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης, συνέπειες περιστατικών που χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού του ατυχήµατος. Άρθρο 4. Εξαιρέσεις ασθενειών Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: ασθένειες προγενέστερες της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και επιπλοκές τους, ψυχικές ασθένειες, επαγγελµατικές ασθένειες (όπως προβλέπονται από το νόµο) και νευρικές διαταραχές, εγκυµοσύνη, τοκετός, διακοπή κύησης, εξωσωµατική γονιµοποίηση και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, θεραπείες και επεµβάσεις για την αντιµετώπιση συγγενών παθήσεων, δυσµορφιών εµφανών ή αφανών, οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης, επεµβάσεις αισθητικής, εκτός αν αφορούν επεµβάσεις µετά από καλυπτόµενο ατύχηµα, θεραπείες, επεµβάσεις και ακτινογραφίες που αφορούν δόντια και ούλα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών µελών, γυαλιών καθώς και εξαρτηµάτων και οργάνων που χρησιµεύουν για θεραπευτικό σκοπό, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης και µεταφοράς οργάνων που χρησιµεύουν για µεταµόσχευση, Σελίδα 2 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

19 διαθλαστικές παθήσεις των µατιών (µυωπία, πρεσβυωπία, αστιγµατισµό, κ.λπ.), εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) καθώς και έξοδα εµβολιασµού, οποιαδήποτε δαπάνη αφορά έλεγχο ικανότητας ή θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και από ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες λόγω χρήσης ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρησης οινοπνευµατωδών ποτών, νοσοκοµειακά και εξωνοσοκοµειακά έξοδα που προκαλούνται από το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και από τις επιπλοκές αυτού. Άρθρο 5. Πολλαπλή ασφάλιση Ο Αντισυµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, την ύπαρξη ασφαλίσεων σε άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες. Εάν από δόλο δεν έγιναν αυτές οι δηλώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωµα, όπως προβλέπεται από το νόµο, να καταγγείλει την ασφάλιση και να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση. Άρθρο 6. Αναγγελία ατυχήµατος ή ασθένειας και υποχρεώσεις Αντισυµβαλλόµενου και Ασφαλισµένου Η αναγγελία του ατυχήµατος πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα καθώς και τα αίτια που το προκάλεσαν. Η αναγγελία του ατυχήµατος ή της ασθένειας, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρού και να γίνει µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία του συµβάντος. Σε περίπτωση Νοσηλείας ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις Ειδικές ιατάξεις των Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία από ιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές εντολές του. Στη συνέχεια ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρία για την εξέλιξη της κατάστασής του και να προσκοµίζει όποτε του ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια προκαλέσει τελικά το θάνατο του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως µε συστηµένη επιστολή. Ο Αντισυµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος, υπογράφοντας την αίτηση ασφάλισης,εξουσιοδοτούν την Εταιρία και τα υπ αυτής εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και εταιρίες, να παίρνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, που περιέθαλψαν και νοσήλευσαν τον ασθενή και να διενεργεί κάθε απαραίτητη σχετική έρευνα. Παρέχουν την εντολή στους παραπάνω ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, να δίνουν γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη δέσµευση του ιατρικού απορρήτου. Αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση, να εφοδιάζουν την Εταιρία µε κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση της συµβάλλει στην αντικειµενική εκτίµηση της υποχρέωσής της για την καταβολή της αποζηµίωσης και το ύψος αυτής. Τέλος συµφωνούν σε οποιονδήποτε έλεγχο θελήσει να κάνει η Εταιρία, προκειµένου να εκτιµήσει το περιστατικό του ατυχήµατος ή της ασθένειας. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, η Εταιρία δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν µπορούν ποτέ να ερµηνευθούν ως παραδοχή υποχρέωσής της να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Σελίδα 3 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

20 Άρθρο 7. Κριτήρια αποζηµίωσης λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας Η Εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση στον Ασφαλισµένο ή στους ικαιούχους, για τις άµεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήµατος ή της ασθένειας, που είναι ανεξάρτητες από σωµατικές ή παθολογικές βλάβες οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης. Σε περιπτώσεις αναπηρίας, ανώµαλης διαµόρφωσης της διάπλασης και συγγενών παθήσεων που προϋπήρχαν της ασφάλισης, η αποζηµίωση για µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχηµα, σαν να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προϋπήρχαν. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας ή της περιόδου ανικανότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο, µε βάση πρωτότυπα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που ζητά η Εταιρία. Σε περίπτωση που µέρος της ζηµιάς καλυφθεί από άλλο Ασφαλιστικό φορέα, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρία φωτοτυπίες των δικαιολογητικών (τιµολόγιο ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), εκκαθαριστικό σηµείωµα του φορέα και πρωτότυπη βεβαίωση για την Εφορία Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η σχετική αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ, µε βάση την ισχύουσα τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης των σχετικών δαπανών. Ως τιµή του συναλλάγµατος θεωρείται η τιµή fixing της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα τα δικαιολογητικά αποζηµίωσης που αφορούν περίθαλψη στο εξωτερικό (αποδείξεις, γνωµατεύσεις, τιµολόγια, κ.λ.π.), πρέπει προτού υποβληθούν στην Εταιρία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας όπου εκδόθηκαν και να είναι νόµιµα µεταφρασµένα. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζηµίωσης κρατούνται από την Εταιρία, η οποία στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία, για το ποσό που δεν κατέβαλε ως αποζηµίωση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία, το αργότερο έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν. Άρθρο 8. ιαιτητική πραγµατογνωµοσύνη Σε περίπτωση που προκύπτει διαφωνία όσον αφορά την έναρξη, τις συνέπειες της ασθένειας ή του ατυχήµατος, την αιτία, την έκταση, την αποκατάσταση ή το βαθµό ανικανότητας, τα µέρη συµφωνούν να δώσουν τη σχετική εντολή για την επίλυση της διαφωνίας αυτής, µε ιδιωτικό έγγραφο, σε διαιτητική επιτροπή που αποτελείται από τρεις ιατρούς. Ένας από κάθε πλευρά και ο τρίτος ορίζεται από κοινού ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή, δεν έχει αρµοδιότητα να καθορίσει το ποσό της τυχόν οφειλόµενης αποζηµίωσης, η διεκδίκηση του οποίου πρέπει να γίνει στα τακτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το Άρθρο 28 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Η επιτροπή των ιατρών, συνέρχεται στον τόπο που επιλέγει κατά περίπτωση η Εταιρία. Η κάθε πλευρά καταβάλλει τα δικά της έξοδα καθώς και την αµοιβή του ιατρού που ορίζει και προκαταβάλλει από κοινού τα µισά έξοδα για την αµοιβή του τρίτου ιατρού. Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς δικονοµικές διατυπώσεις, παρουσιάζονται εγγράφως και είναι δεσµευτικές για τα µέρη, ακόµα και εάν ένας από τους ιατρούς αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο η άρνησή του πρέπει να πιστοποιείται από τους άλλους δύο ιατρούς. Άρθρο 9. Αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων Η Εταιρία µε γνώµονα τη συνεχή εξασφάλιση των Ασφαλισµένων της, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου στις Συµπληρωµατικές παροχές, ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν. Η πιο πάνω αναπροσαρµογή, επιτρέπεται σε οποιαδήποτε επέτειο του ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα αναπροσαρµόσει τα ασφάλιστρα µιας ολόκληρης κατηγορίας Ασφαλισµένων της. Το ποσοστό αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή, κατά το διανυθέν χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ισχύος του τιµολογίου της Συµπληρωµατικής παροχής ή της τελευταίας αναπροσαρµογής του και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου, αυξηµένου, τιµολογίου. Σελίδα 4 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 3 FL 292 FL 292 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ(292) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Στα επόµενα, για συντοµία, αποκαλούνται: «Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091)

AKYPO F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) F A M I L Y L I F E - ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ (091) 2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ JUNIOR (ΕΞJUN) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504052 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά έτος για

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ της Eurolife ERB Aσφαλιστική 1 I / 2ος/16 Αγαπητέ Συνεργάτη, Σε καλωσορίζουμε στην Eurοlife ERB Ασφαλιστική. Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα σημαντικό εργαλείο της δουλειάς μας,

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική 1 Ποια είναι τα είδη διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης; α Τυπική - είναι το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η ασφαλιστική σύμβαση και υπάρχουν έννομες σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ

FLY WAY. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΟΡΙΣΜΟΙ FLY WAY ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ Η σταδιακή επιδείνωση (χειροτέρευση) της κατάστασης ενός αντικειμένου, που οφείλεται στη φθορά από την κανονική χρήση του με την πάροδο του χρόνου. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Τo Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛ.ΖΩΗΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ IV. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο Ευέλικτης Εθνικής Σύνταξης (ΕΜΚΕΕΣ). Το Κεφάλαιο που διατηρεί η

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ )

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ ) Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Κωδ. Όρ. ΓΟ-4002-1-4) Άρθρο 1 ο : ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, θα ερµηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΘΡΟ 4. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΡΘΡΟ 12. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΡΘΡΟ 14. ΑΡΘΡΟ 15.

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e =

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. (iii) ln(0.5) = , (iv) e = ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας 47 48 49 50 5 l 348480 299692 d 43306 q 0.0 0.2 0.5 2 3 4 5 Η ένταση θνησιµότητας µ +t, 0 t, αλλάζει σε µ +t - c, όπου το c είναι θετικός σταθερός αριθµός. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση της αίτησης. Τιμολόγιο Προγραμμάτων Ζωής Γενικές Οδηγίες Αίτηση Ασφάλισης Αίτηση Ασφάλισης Για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας, της αίτησης Ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα