ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ Symbbirthdate SymbAge Asfbirthdate AsfAge Α.. Τ. SymbADT Α.. Τ. AsfADT Α. Φ. Μ. SymbAFM Α. Φ. Μ. AsfAFM. Ο. Υ. SymbDOY. Ο. Υ. AsfDOY ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Startdt ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ContrDur EndLect Enddt ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ PayDur ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Για την EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. Σχετικά µε τα ικαιώµατα Εναντίωσης προς το Ασφαλιστήριο βλέπε τις αντίστοιχες σελίδες που επισυνάπτονται. Στο παρόν Ασφαλιστήριο περιέχονται : Γενικοί Όροι & Ειδικές ιατάξεις. Σελίδες περί Συµµετοχής, Απαλλαγών, Περιορισµών και Παρεκκλίσεων. Εξαιρέσεις : Σύµφωνα µε τα άρθρα 17, 18, 19, 20, 21 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής και 3, 4 των Πρόσθετων Γενικών Όρων Συµπληρωµατικών Παροχών. ΕΚ ΟΘΗΚΕ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ Σελίδα 1 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

2 Σελίδα 2 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΩ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ eggs ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ XelectXlect2 Syntlect1 syntlect2 syntlect30syntlect31syntlect32syntlect33 syntlect4 lect10103 Το σύνολο των ετησίων καθαρών ασφαλίστρων θα καταβάλεται σε doseislekt (doseisnumb) doseis προσαυξανόµενο µε τις εκάστοτε νόµιµες επιβαρύνσεις. Τα ετήσια καθαρά ασφάλιστρα αυξάνονται σύµφωνα µε το ετήσιο ποσοστό αναπροσαρµογής ασφαλίστρων που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 3 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

4 Σελίδα 4 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Τυχόν Συµµετοχή, Απαλλαγές ή Περιορισµοί αναφέρονται στους Γενικούς Όρους της σύµβασης και στις Ειδικές ιατάξεις της κάθε παροχής. ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 5 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

6 Σελίδα 6 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΘΗΝΑ, EktypDate Σελίδα 7 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

8 Σελίδα 8 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

9 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ Policyno ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο Αντισυµβαλλόµενος (λήπτης της ασφάλισης) έχει δικαίωµα εναντίωσης εφόσον οι όροι του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνουν των όρων της αίτησης ασφάλισης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συµπληρώσει και να αποστείλει στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Α) ήλωση Εναντίωσης που περιλαµβάνεται στο παρόν, µέσα σ ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Αντισυµβαλλόµενος, δεν παρέλαβε έγγραφο µε τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 4, παράγραφο 3, περίπτωση, του Ν.. 400/1970 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει δικαίωµα εναντίωσης, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρία το έντυπο υπόδειγµα (Β) ήλωση εναντίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν, εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Ο Αντισυµβαλλόµενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους αναφερόµενους στις παραπάνω περιπτώσεις (Α) και (Β), να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην Εταιρία σχετική επιστολή, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης σ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύµβαση, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα µετά την αφαίρεση του δικαιώµατος συµβολαίου και των πραγµατοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες, κ.λ.π.). Σελίδα 9 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

10 Σελίδα 10 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

11 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής, τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στη Βασική Ασφάλιση Ζωής, τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Παροχών τις Ειδικές ιατάξεις, που αφορούν στις συµπληρωµατικές ασφαλιστικές παροχές, τους Ειδικούς Όρους, που συνδέονται µε ειδικά αιτήµατα και ρυθµίσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 2. Ορισµοί Εταιρία: Αντισυµβαλλόµενος: (Λήπτης της ασφάλισης) Ασφαλισµένος: ικαιούχος: Ασφάλισµα: (Ασφαλισµένο κεφάλαιο) Ασφάλιστρα: η Ασφαλιστική Εταιρία EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ. το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συνάπτει την παρούσα ασφάλιση και έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης. το φυσικό πρόσωπο, επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση. το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισµα. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στο ικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Εταιρία, για να είναι το ασφαλιστήριο σε πλήρη ισχύ. Ασφαλιστικό έτος: η χρονική περίοδος δώδεκα (12) µηνών που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η οποία είναι η ηµεροµηνία επετείου του συµβολαίου, και κάθε επόµενη δωδεκάµηνη περίοδος. Πρόσθετη Πράξη: το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 11 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

12 Άρθρο 3. Ευθύνη της Εταιρίας Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο και από τις Πρόσθετες Πράξεις τις καταχωρηµένες σ αυτό, εφόσον φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου και τη σφραγίδα της Εταιρίας. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον Αντισυµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύµβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. Βάση για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης, αποτελούν οι δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς και να περιέχουν κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και που είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου. Εάν οι δηλώσεις, από δόλο του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, περιέχουν ανακρίβειες ή έχουν αποσιωπηθεί σ αυτές περιστατικά που είναι αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Η Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Άρθρο 5. ιαφορά ηλικίας Σε περίπτωση που η ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου δηλώθηκαν λανθασµένα, το ασφάλισµα θα τροποποιείται ανάλογα µε τη διαφορά µεταξύ των ασφαλίστρων που πληρώθηκαν και των ασφαλίστρων που αναλογούν στην πραγµατική ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου όταν έγινε η ασφάλιση. Εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ακυρώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, το ασφαλιστήριο. Άρθρο 6. Αδιαφιλονίκητο του ασφαλιστηρίου Εφόσον παρέλθει διετία (2) από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά και ο Ασφαλισµένος βρίσκεται εν ζωή, η Εταιρία δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κύρος της ασφάλισης ζωής, µε την επιφύλαξη του Άρθρου 5 για τη διαφορά ηλικίας και του Άρθρου 4 για τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου, των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίσµατος και προκειµένου για το ποσό της αύξησης και µόνο, τα δύο (2) έτη αρχίζουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής Πρόσθετης Πράξης. Άρθρο 7. ικαιούχοι Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτησή του στην Εταιρία να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει τον ή τους ικαιούχους (σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου) του ασφαλίσµατος. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει: όταν ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εγγράφως παραιτηθεί από αυτό το δικαίωµα, όταν ο ικαιούχος έχει αποδεχθεί εγγράφως το ασφάλισµα, µετά το θάνατο του Ασφαλισµένου. Στις περιπτώσεις αυτές, για να γίνει εξαγορά, δανεισµός, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του ασφαλιστηρίου, πρέπει προηγουµένως να έχει συγκατατεθεί εγγράφως ο ικαιούχος. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από παράνοµη, δόλια ή ηθεληµένη ενέργεια του ικαιούχου, τότε αυτός χάνει τα δικαιώµατά του. Σε περίπτωση που ο ικαιούχος αποβιώσει και δεν έχει ορισθεί υποκατάστατος ικαιούχος, τότε το ασφάλισµα καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο ή στους νόµιµους κληρονόµους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πλην θανάτου) δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι ο Ασφαλισµένος. Η ανάκληση ή η µεταβολή του ή των ικαιούχων, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Σελίδα 12 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

13 Άρθρο 8. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης Η ασφάλιση αρχίζει µετά την πληρωµή του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, αν συµφωνηθεί η πληρωµή σε δόσεις και εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενος έχει παραλάβει ενυπόγραφα το ασφαλιστήριο. Άρθρο 9. Πληρωµή των ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ ή ετησίως. Η Εταιρία µπορεί να δεχθεί την καταβολή των ετησίων ασφαλίστρων σε τµηµατικές δόσεις, µε την προβλεπόµενη από το νόµο προσαύξηση. Τα ασφάλιστρα, ετήσια ή σε δόσεις, πρέπει να καταβάλλονται κατά την ηµεροµηνία οφειλής, όπως αυτή αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, µαζί µε τους αντίστοιχους φόρους, τέλη και δικαιώµατα. Η εξόφληση των ασφαλίστρων, αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη απόδειξη που θα έχει υπογραφεί από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρία. Για την καταβολή των ασφαλίστρων, χορηγείται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος αποβιώσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα ασφάλιστρα που οφείλονται για τη συµπλήρωση των ετησίων ασφαλίστρων, θα αφαιρούνται από το ασφάλισµα που η Εταιρία οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο. Άρθρο 10. Μη πληρωµή των ασφαλίστρων Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν µέσα στην περίοδο χάριτος των τριάντα (30) ηµερών, η παρούσα ασφάλιση παύει να ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, άρθρο 6 του Ν. 2496/1997. Εάν ωστόσο, το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς, η ασφάλιση δεν ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 13 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Άρθρο 11. Επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου Ασφάλιση που έχει ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, λόγω µη καταβολής των ασφαλίστρων, µπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή όχι την αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου και να ζητήσει, αφού καταβληθούν στο ακέραιο και εντόκως µε το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο µε το οποίο έχει υπολογισθεί το ασφάλιστρο της ασφάλισης ζωής, όλα τα ασφάλιστρα που οφείλονται και ικανοποιητικές αποδείξεις για την καλή κατάσταση της υγείας του Ασφαλισµένου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο. Η επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσής της. Άρθρο 12. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξαγορά της βασικής ασφάλισης ζωής του ασφαλιστηρίου του, έναντι επιστροφής µέρους του µαθηµατικού αποθέµατος κατά τη στιγµή της αίτησης εξαγοράς, που αναλογεί σ αυτό. Το ποσό της εξαγοράς, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας. Ο Πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στη Βασική ασφάλιση ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και καθορίζει το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης. Άρθρο 13. Ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη µετατροπή της Βασικής ασφάλισης ζωής σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η αρχική ασφάλιση ζωής, αλλά µε µειωµένο ασφάλισµα. Στη περίπτωση αυτή, το µειωµένο ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το ποσό της εξαγοράς, την ηλικία του Ασφαλισµένου και την υπολειπόµενη διάρκεια, κατά τη στιγµή της αίτησης ελευθεροποίησης. Προϋπόθεση του δικαιώµατος ελευθεροποίησης, είναι η ύπαρξη του δικαιώµατος εξαγοράς. Σε περίπτωση µη πληρωµής των ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής, η Εταιρία προβαίνει στην ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου χωρίς σχετική αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου. Σελίδα 13 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

14 Άρθρο 14. ανεισµός Εφόσον το ασφαλιστήριο ισχύει και υπάρχει δικαίωµα εξαγοράς, ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει δάνειο από την Εταιρία, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 90% της αξίας εξαγοράς κατά τη στιγµή της αίτησης χορήγησης του δανείου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους όρους χορήγησης του δανείου και το επιτόκιο δανεισµού. Άρθρο 15. Μαθηµατικό απόθεµα του ασφαλιστηρίου Η συσσώρευση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, µετά την αφαίρεση των εξόδων πρόσκτησης και διαχείρισης της Εταιρίας, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ειδικού κεφαλαίου (µαθηµατικό απόθεµα), το οποίο εγγυάται την καταβολή των αξιών. Ο τεχνικός ορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, όπως περιγράφεται στο Ν.. 400/1970, είναι η διαφορά της αναλογιστικής παρούσας αξίας µεταξύ των µελλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Αντισυµβαλλόµενου. Οι παρούσες αξίες των µεγεθών, υπολογίζονται µε βάση το ελάχιστο εγγυηµένο (τεχνικό) επιτόκιο που ισχύει για το συγκεκριµένο είδος ασφάλισης, µε την προϋπόθεση ότι αυτή βρίσκεται σε ισχύ. Άρθρο 16. Συµµετοχή στα κέρδη Η συνεχής επένδυση των µαθηµατικών αποθεµάτων της Εταιρίας, έχει ως στόχο την επιτυχία αποδόσεων υψηλότερων του τεχνικού επιτοκίου και τη διανοµή του µεγαλύτερου µέρους της υπεραπόδοσης, σε κατηγορία ασφαλιστηρίων µε το δικαίωµα της Συµµετοχής στα κέρδη. Η διανοµή του υπερβάλλοντος του τεχνικού επιτοκίου προς τους Ασφαλισµένους, βασίζεται στη σχέση: Ποσοστό συµµετοχής * (επιτόκιο επενδύσεων τεχνικό επιτόκιο έξοδα διαχείρισης) ως ποσοστό συµµετοχής, θεωρείται το ποσοστό του οποίου η τιµή είναι το 90 % ως επιτόκιο επενδύσεων, θεωρείται το µέσο επιτυγχανόµενο επιτόκιο από την επένδυση του διαθέσιµου αποθεµατικού, κατά την αρχή της χρήσης, ως έξοδα διαχείρισης, θεωρείται το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των δαπανών της Εταιρίας και το οποίο δεν ξεπερνά την τιµή του 0,5%. Το επιτόκιο που προκύπτει, πολλαπλασιαζόµενο επί το διαθέσιµο µαθηµατικό απόθεµα επένδυσης (δηλ. το µαθηµατικό απόθεµα ισολογισµού µειούµενο κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης) στην αρχή της χρήσης, δηµιουργεί το µέρισµα χρήσης, το οποίο µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό µερισµάτων µε την ίδια επενδυτική συµπεριφορά όπως και το µαθηµατικό απόθεµα. Το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων αποτελεί συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας και καταβάλλεται στον Αντισυµβαλλόµενο επιπλέον του ασφαλίσµατος ή της αξίας εξαγοράς. Έγγραφη ενηµέρωση του Αντισυµβαλλόµενου, γίνεται µετά το κλείσιµο του ισολογισµού κάθε οικονοµικής χρήσης από την Εταιρία, µε επιστολή που περιλαµβάνει: το ποσό του µαθηµατικού αποθέµατος που έχει επενδυθεί, το µέσο επιτόκιο επένδυσης, το ποσό του µερίσµατος χρήσης, το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων (συσσωρευµένο µέρισµα), τους φόρους υπέρ του ηµοσίου που αναλογούν στο παρόν δικαίωµα συµµετοχής, αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση και έχουν αποδοθεί στην Εφορία. Ο Αντισυµβαλλόµενος µπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους διάθεσης των µερισµάτων που αναλογούν στο ασφαλιστήριο. 1. Την ολική ή µερική είσπραξή του, µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς. 2. Τη συσσώρευση του αποθεµατικού µερισµάτων (µέχρι τη λήξη της ασφάλισης) και την πίστωσή του µε επιτόκιο ίσο µε το 90% της διαφοράς µεταξύ του µέσου επιτοκίου επένδυσης και των εξόδων διαχείρισης. Οι επιλογές αυτές µπορούν να γίνουν ή να µετατραπούν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Σελίδα 14 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

15 Άρθρο 17. Αποκλεισµός επαγγελµάτων Η ασφάλιση δεν ισχύει, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκεί κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλµατα: αστυνοµικός, πυροσβέστης, πιλότος, δύτης, οδηγός αγώνων, λατόµος, εργάτης αµιάντου, εργάτης ναυπηγείων, εργάτης µεταλλείων ή ορυχείων. Άρθρο 18. Αεροπορικοί κίνδυνοι Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται µόνο εάν ταξιδεύει ως επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών, που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια (charters). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου από αεροπορικό κίνδυνο, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 19. Αυτοκτονία Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται σε περίπτωση αυτοκτονίας, µετά τη δεύτερη (2) επέτειο από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου ή της επαναφοράς του σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 20. Συµµετοχή σε πόλεµο Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης. Επίσης καλύπτεται ως πολίτης, κατά τη διάρκεια πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου. Σε περίπτωση πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου ή πολεµικών επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως, εάν ο Ασφαλισµένος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάµεις οιασδήποτε χώρας ή επιστρατευθεί, αναστέλλεται η ισχύς του ασφαλιστηρίου µέχρι τη λήξη της εµπολέµου καταστάσεως, οπότε το ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου του υπηρετούντος Ασφαλισµένου κατά την περίοδο αναστολής ισχύος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 21. Συµµετοχή σε τέλεση κακουργήµατος τροµοκρατικής ενέργειας Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου οφείλεται σε συµµετοχή του στην τέλεση ή στην απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή τροµοκρατικής ενέργειας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα. Άρθρο 22. Εκχωρήσεις και Ενεχυριάσεις Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ενεχυριάσει το ασφαλιστήριό του και να εκχωρήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. Τέτοιες ενέργειες αναγνωρίζονται από την Εταιρία, µόνο εφόσον καταχωρηθούν στο ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη Πράξη ή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην Εταιρία µε δικαστικό επιµελητή. Στις περιπτώσεις αυτές η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, η σύναψη δανείου καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που απορρέει από το ασφαλιστήριο, απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα. Άρθρο 23. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση του Αντισυµβαλλόµενου Όταν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Ασφαλισµένο και αποβιώσει ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα ή πτωχεύσει, τότε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον Ασφαλισµένο ή στον κηδεµόνα του (εφόσον ο ασφαλισµένος είναι ανήλικο τέκνο), εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά. Άρθρο 24. Αντικατάσταση του ασφαλιστηρίου Εάν το πρωτότυπο ασφαλιστήριο απολεσθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, τότε ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντίγραφο, µε δική του ευθύνη και έξοδα, από την Εταιρία. Σελίδα 15 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

16 Άρθρο 25. Καταβολή του ασφαλίσµατος Η Εταιρία καταβάλλει το ασφάλισµα που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: πιστοποιητικό γεννήσεως του Ασφαλισµένου, έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα, το δικαίωµα του ικαιούχου καθώς και την υποχρέωση της Εταιρίας να πληρώσει το ασφάλισµα Ειδικότερα για την καταβολή του ασφαλίσµατος θανάτου, χρειάζονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισµένου, ιατρική έκθεση κατά το νόµο για τα αίτια του θανάτου, οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η Εταιρία ενδεχοµένως ζητήσει ή πιστοποιητικό που απαιτείται από διάταξη του νόµου. Η Εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του ασφαλίσµατος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία που θα λάβει τα αναγκαία δικαιολογητικά και το πρωτότυπο ασφαλιστήριο µαζί µε όλες τις Πρόσθετες πράξεις που ενδεχοµένως έχουν εκδοθεί και επισυναφθεί σ αυτό. Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Από το ασφάλισµα αφαιρούνται, τα τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα δόσεων προκειµένου να συµπληρωθούν τα ετήσια ασφάλιστρα καθώς και τα τυχόν δάνεια και οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών. Εάν λόγω διαφοράς µεταξύ της δηλωµένης και της πραγµατικής ηλικίας του Ασφαλισµένου, τα ασφάλιστρα που έχουν καταβληθεί είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα από εκείνα που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, τότε το ασφάλισµα θα µειωθεί ή θα αυξηθεί αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη διαφορά των ασφαλίστρων. Η ρύθµιση αυτή ισχύει, µόνο εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε (65) έτη. Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστηρίου. Άρθρο 26. Χαρτόσηµα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις Οι φόροι, τα χαρτόσηµα ή άλλες επιβαρύνσεις επί του ασφαλιστηρίου, των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λπ., βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο, το ικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώµατα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο. Όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί στα χέρια της ως τρίτης, επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή. Άρθρο 27. Παραγραφή Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Άρθρο 28. Εφαρµοστέο ίκαιο - ωσιδικία Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την εφαρµογή των νόµων της Ελληνικής ηµοκρατίας και την αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών. Σελίδα 16 από 16 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

17 ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Οι παρόντες Πρόσθετοι Γενικοί Όροι Συµπληρωµατικών Παροχών διέπονται από τους Γενικούς Όρους Ζωής και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Άρθρο 1. Ορισµοί Ατύχηµα: Ασθένεια: Νοσοκοµείο: Νοσηλεία: Περίοδος αναµονής: Συνασφάλιση: Εκπιπτόµενο ποσό: Ασφαλισµένος: κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου, το οποίο µπορεί να προκαλέσει θάνατο, µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, νοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά έξοδα. κάθε νόσος ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που προέρχεται από αιτίες οι οποίες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο Ασφαλισµένος αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. κάθε νοσηλευτικό ίδρυµα, δηµόσιο ή ιδιωτικό, που λειτουργεί νόµιµα για την περίθαλψη και θεραπεία ασθενών και τραυµατιών, διαθέτει µόνιµο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, παρέχει περίθαλψη κατά τη διάρκεια όλου του εικοσιτετραώρου και έχει τον εξοπλισµό και τα µέσα για διάγνωση και γενικά για χειρουργικές επεµβάσεις. εν θεωρούνται Νοσοκοµεία τα αναπαυτήρια, τα αναρρωτήρια, οι οίκοι ευγηρίας, τα φυσιοθεραπευτήρια, τα λουτροθεραπευτήρια, τα ιδρύµατα οµοιοπαθητικής θεραπείας, βελονισµού ή αισθητικής αγωγής, τα ιδρύµατα για αλκοολικούς ή τοξικοµανείς καθώς και οι νευρολογικές και ψυχιατρικές κλινικές. η εισαγωγή και παραµονή του Ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενή για τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο στο Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε το εισιτήριο-εξιτήριο, λόγω προβληµάτων υγείας που δεν εµπίπτουν στις εξαιρέσεις για τα οποία έχει γίνει επαρκής έλεγχος αυτών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών ή στα Εξωτερικά Ιατρεία, έχει τεκµηριωθεί επαρκώς η ιατρική αναγκαιότητα Εισαγωγής στο Νοσοκοµείο και απαιτούν άµεση χειρουργική αντιµετώπιση ή άµεση θεραπευτική (φαρµακευτική ή επεµβατική) αγωγή η οποία δεν µπορεί να γίνει σε άλλο περιβάλλον. ο αριθµός των ηµερών, πριν από την παρέλευση των οποίων καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται. το ποσοστό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το ποσό µε το οποίο, σύµφωνα µε τις Ειδικές ιατάξεις του ασφαλιστηρίου, ο Ασφαλισµένος συµµετέχει στα έξοδα που υπέβαλε στην Εταιρία για αποζηµίωση. το φυσικό πρόσωπο, κυρίως Ασφαλισµένος ή εξαρτώµενο µέλος, που καλύπτεται µε τις Συµπληρωµατικές παροχές. Εξαρτώµενο µέλος: ο /η σύζυγος ή /και τα άγαµα τέκνα του κυρίως Ασφαλισµένου, από ηλικίας τριών (3) µηνών µέχρι την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών ή την ηλικία των είκοσι πέντε (25) ετών εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν. Άρθρο 2. Προϋποθέσεις ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών Οι Συµπληρωµατικές παροχές ισχύουν για ατυχήµατα ή ασθένειες που υπέστη ο Ασφαλισµένος, µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης. Ισχύουν επίσης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας σε καιρό ειρήνης µετά από πρόσκληση για συνηθισµένα γυµνάσια, αναστέλλονται όµως κατά τη διάρκεια θητείας, εθελοντικής κατάταξης, επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης και επανέρχονται σε ισχύ µόλις εκλείψουν οι πιο πάνω περιπτώσεις αναστολής. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν οι Συµπληρωµατικές παροχές, είναι να βρίσκεται σε ισχύ η βασική ασφάλιση ζωής, αλλά όχι υπό τη µορφή ασφάλισης ελεύθερης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων καθώς και η έγκαιρη καταβολή των εκάστοτε οφειλοµένων ασφαλίστρων. Σελίδα 1 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

18 Ηµεροµηνία λήξης ισχύος των Συµπληρωµατικών παροχών, είναι αυτή που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, είτε η ηµεροµηνία συµπλήρωσης του εβδοµηκοστού (70) έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου εάν αυτή επέλθει νωρίτερα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Άρθρο 3. Εξαιρέσεις ατυχηµάτων Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν ισχύουν για ατυχήµατα που οφείλονται σε: πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, πολεµικά γεγονότα, εµφύλιο πόλεµο, εξέγερση, επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας, λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία, απεργία, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος δεν συµµετείχε ενεργά σ αυτές τις εκδηλώσεις, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, συµµετοχή σε κάθε είδους αγώνα ταχύτητας µε µηχανικά µέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιµές, άσκηση ή προπόνηση βαρέων αθληµάτων, πυγµαχίας, πάλης, πολεµικών τεχνών, οµαδικών αθληµάτων (επαγγελµατικών ή ηµιεπαγγελµατικών), ορειβασίας, σπηλαιολογίας, καταδύσεων µε χρήση αναπνευστικής συσκευής, οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων µέσων, εκτός εάν ο Ασφαλισµένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής εταιρίας που λειτουργεί νόµιµα και εκτελεί τακτικές γραµµές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις charters, επιληπτική κρίση, επήρεια οινοπνεύµατος, επήρεια ναρκωτικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων, συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε εγκληµατικές ή τροµοκρατικές ενέργειες. Επίσης οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: αναπηρίες ή σωµατικές βλάβες καθώς και επιπλοκές τους, που οφείλονται σε ατύχηµα προγενέστερο της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης και εκδηλώνονται µετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ της ασφάλισης, συνέπειες περιστατικών που χαρακτηρίζονται από την Εργατική Νοµοθεσία ως εργατικά ατυχήµατα και για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ορισµού του ατυχήµατος. Άρθρο 4. Εξαιρέσεις ασθενειών Οι Συµπληρωµατικές παροχές δεν καλύπτουν: ασθένειες προγενέστερες της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και επιπλοκές τους, ψυχικές ασθένειες, επαγγελµατικές ασθένειες (όπως προβλέπονται από το νόµο) και νευρικές διαταραχές, εγκυµοσύνη, τοκετός, διακοπή κύησης, εξωσωµατική γονιµοποίηση και επιπλοκές αυτών, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, θεραπείες και επεµβάσεις για την αντιµετώπιση συγγενών παθήσεων, δυσµορφιών εµφανών ή αφανών, οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης, επεµβάσεις αισθητικής, εκτός αν αφορούν επεµβάσεις µετά από καλυπτόµενο ατύχηµα, θεραπείες, επεµβάσεις και ακτινογραφίες που αφορούν δόντια και ούλα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, ενοικίασης, συντήρησης ή επισκευής βοηθητικών συσκευών, τεχνητών µελών, γυαλιών καθώς και εξαρτηµάτων και οργάνων που χρησιµεύουν για θεραπευτικό σκοπό, οποιαδήποτε δαπάνη αγοράς, συντήρησης και µεταφοράς οργάνων που χρησιµεύουν για µεταµόσχευση, Σελίδα 2 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

19 διαθλαστικές παθήσεις των µατιών (µυωπία, πρεσβυωπία, αστιγµατισµό, κ.λπ.), εξετάσεις που γίνονται για προληπτικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου (check-up) καθώς και έξοδα εµβολιασµού, οποιαδήποτε δαπάνη αφορά έλεγχο ικανότητας ή θεραπεία ανικανότητας για τεκνοποίηση, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες από το µετασχηµατισµό του ατοµικού πυρήνα καθώς και από ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση ατοµικών σωµατιδίων, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες επιδηµιών που προέρχονται από πόλεµο, σεισµό, πληµµύρα, έκρηξη ηφαιστείου ή άλλες φυσικές καταστροφές µεγάλης έκτασης, άµεσες ή έµµεσες συνέπειες λόγω χρήσης ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών, παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρµάκων καθώς και κατάχρησης οινοπνευµατωδών ποτών, νοσοκοµειακά και εξωνοσοκοµειακά έξοδα που προκαλούνται από το σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) καθώς και από τις επιπλοκές αυτού. Άρθρο 5. Πολλαπλή ασφάλιση Ο Αντισυµβαλλόµενος ή ο Ασφαλισµένος, έχουν υποχρέωση να δηλώσουν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, την ύπαρξη ασφαλίσεων σε άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες. Εάν από δόλο δεν έγιναν αυτές οι δηλώσεις, η Εταιρία έχει το δικαίωµα, όπως προβλέπεται από το νόµο, να καταγγείλει την ασφάλιση και να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση. Άρθρο 6. Αναγγελία ατυχήµατος ή ασθένειας και υποχρεώσεις Αντισυµβαλλόµενου και Ασφαλισµένου Η αναγγελία του ατυχήµατος πρέπει να αναφέρει τον τόπο, την ηµεροµηνία, την ώρα καθώς και τα αίτια που το προκάλεσαν. Η αναγγελία του ατυχήµατος ή της ασθένειας, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ιατρού και να γίνει µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία του συµβάντος. Σε περίπτωση Νοσηλείας ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις Ειδικές ιατάξεις των Νοσοκοµειακών Προγραµµάτων. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να υποβληθεί σε θεραπεία από ιατρό και να ακολουθήσει τις σχετικές εντολές του. Στη συνέχεια ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρία για την εξέλιξη της κατάστασής του και να προσκοµίζει όποτε του ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις. Σε περίπτωση που το ατύχηµα ή η ασθένεια προκαλέσει τελικά το θάνατο του Ασφαλισµένου, η Εταιρία πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως µε συστηµένη επιστολή. Ο Αντισυµβαλλόµενος και ο Ασφαλισµένος, υπογράφοντας την αίτηση ασφάλισης,εξουσιοδοτούν την Εταιρία και τα υπ αυτής εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή/ και εταιρίες, να παίρνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, που περιέθαλψαν και νοσήλευσαν τον ασθενή και να διενεργεί κάθε απαραίτητη σχετική έρευνα. Παρέχουν την εντολή στους παραπάνω ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύµατα, να δίνουν γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη δέσµευση του ιατρικού απορρήτου. Αναλαµβάνουν επίσης την υποχρέωση, να εφοδιάζουν την Εταιρία µε κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση της συµβάλλει στην αντικειµενική εκτίµηση της υποχρέωσής της για την καταβολή της αποζηµίωσης και το ύψος αυτής. Τέλος συµφωνούν σε οποιονδήποτε έλεγχο θελήσει να κάνει η Εταιρία, προκειµένου να εκτιµήσει το περιστατικό του ατυχήµατος ή της ασθένειας. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, η Εταιρία δεν θα καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν µπορούν ποτέ να ερµηνευθούν ως παραδοχή υποχρέωσής της να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Σελίδα 3 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

20 Άρθρο 7. Κριτήρια αποζηµίωσης λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας Η Εταιρία καταβάλλει την αποζηµίωση στον Ασφαλισµένο ή στους ικαιούχους, για τις άµεσες και αποκλειστικές συνέπειες του ατυχήµατος ή της ασθένειας, που είναι ανεξάρτητες από σωµατικές ή παθολογικές βλάβες οι οποίες προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης. Σε περιπτώσεις αναπηρίας, ανώµαλης διαµόρφωσης της διάπλασης και συγγενών παθήσεων που προϋπήρχαν της ασφάλισης, η αποζηµίωση για µόνιµη ή πρόσκαιρη ανικανότητα καταβάλλεται µόνο για τις άµεσες συνέπειες που προκαλούνται από το ατύχηµα, σαν να είχε προσβληθεί άτοµο σωµατικά ακέραιο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η επιδείνωση των βλαβών που προϋπήρχαν. Η αποζηµίωση καταβάλλεται µετά τη λήξη της θεραπείας ή της περιόδου ανικανότητας, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις Ειδικές ιατάξεις. Οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται στον Ασφαλισµένο, µε βάση πρωτότυπα δικαιολογητικά και άλλα έγγραφα που ζητά η Εταιρία. Σε περίπτωση που µέρος της ζηµιάς καλυφθεί από άλλο Ασφαλιστικό φορέα, ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρία φωτοτυπίες των δικαιολογητικών (τιµολόγιο ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), εκκαθαριστικό σηµείωµα του φορέα και πρωτότυπη βεβαίωση για την Εφορία Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, η σχετική αποζηµίωση καταβάλλεται στην Ελλάδα σε Ευρώ, µε βάση την ισχύουσα τιµή fixing του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης των σχετικών δαπανών. Ως τιµή του συναλλάγµατος θεωρείται η τιµή fixing της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλα τα δικαιολογητικά αποζηµίωσης που αφορούν περίθαλψη στο εξωτερικό (αποδείξεις, γνωµατεύσεις, τιµολόγια, κ.λ.π.), πρέπει προτού υποβληθούν στην Εταιρία, να φέρουν θεώρηση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών της χώρας όπου εκδόθηκαν και να είναι νόµιµα µεταφρασµένα. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά αποζηµίωσης κρατούνται από την Εταιρία, η οποία στο τέλος του ηµερολογιακού έτους εκδίδει βεβαίωση για την Εφορία, για το ποσό που δεν κατέβαλε ως αποζηµίωση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία, το αργότερο έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία που εκδόθηκαν. Άρθρο 8. ιαιτητική πραγµατογνωµοσύνη Σε περίπτωση που προκύπτει διαφωνία όσον αφορά την έναρξη, τις συνέπειες της ασθένειας ή του ατυχήµατος, την αιτία, την έκταση, την αποκατάσταση ή το βαθµό ανικανότητας, τα µέρη συµφωνούν να δώσουν τη σχετική εντολή για την επίλυση της διαφωνίας αυτής, µε ιδιωτικό έγγραφο, σε διαιτητική επιτροπή που αποτελείται από τρεις ιατρούς. Ένας από κάθε πλευρά και ο τρίτος ορίζεται από κοινού ή σε περίπτωση διαφωνίας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η επιτροπή αυτή, δεν έχει αρµοδιότητα να καθορίσει το ποσό της τυχόν οφειλόµενης αποζηµίωσης, η διεκδίκηση του οποίου πρέπει να γίνει στα τακτικά δικαστήρια, σύµφωνα µε το Άρθρο 28 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Η επιτροπή των ιατρών, συνέρχεται στον τόπο που επιλέγει κατά περίπτωση η Εταιρία. Η κάθε πλευρά καταβάλλει τα δικά της έξοδα καθώς και την αµοιβή του ιατρού που ορίζει και προκαταβάλλει από κοινού τα µισά έξοδα για την αµοιβή του τρίτου ιατρού. Οι αποφάσεις της ιατρικής επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, χωρίς δικονοµικές διατυπώσεις, παρουσιάζονται εγγράφως και είναι δεσµευτικές για τα µέρη, ακόµα και εάν ένας από τους ιατρούς αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρακτικό, στο οποίο η άρνησή του πρέπει να πιστοποιείται από τους άλλους δύο ιατρούς. Άρθρο 9. Αναπροσαρµογή των ασφαλίστρων Η Εταιρία µε γνώµονα τη συνεχή εξασφάλιση των Ασφαλισµένων της, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου στις Συµπληρωµατικές παροχές, ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν. Η πιο πάνω αναπροσαρµογή, επιτρέπεται σε οποιαδήποτε επέτειο του ασφαλιστηρίου ή κατά την επαναφορά του σε ισχύ, µε την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα αναπροσαρµόσει τα ασφάλιστρα µιας ολόκληρης κατηγορίας Ασφαλισµένων της. Το ποσοστό αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό αύξησης του δείκτη τιµών καταναλωτή, κατά το διανυθέν χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ισχύος του τιµολογίου της Συµπληρωµατικής παροχής ή της τελευταίας αναπροσαρµογής του και την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου, αυξηµένου, τιµολογίου. Σελίδα 4 από 4 Αριθµός Συµβολαίου : Policyno

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η Αίτηση Ασφάλισης, οι σχετικές έγγραφες δηλώσεις του Συµβαλλόµενου και του Ασφαλιζόµενου, οι τυχόν Ιατρικές Εξετάσεις και το Ασφαλιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων. Βασική Παροχή ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΡ Η Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του: οι Γενικοί Όροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 412 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2002861 Α. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, Συμβαλλόμενος, Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686

ΣΥΝ.Π.Ε. Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Γ Σεπτεµβρίου 8 (8 ος Όροφος), 104 32 Αθήνα Τηλ: 210 5239746-7, 210 5236839 Fax: 210 5239686 Μία ακόµη µεγάλη επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου.

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LIFE COVER PLUS 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance

www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance www.interamerican.gr Βιβλίο Όρων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Travel Assistance Έκδοση 03.2013 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ταξιδιωτική Ασφάλιση INTERAMERICAN. Οι καλύψεις που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/8623 «Οµαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα του ανθρώπινου δυναµικού της ΑΝΚΟ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ [FAQ-1.doc]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους

Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Όροι προγράµµατος Alpha Υγεία για Όλους Άρθρο 1ο: Ορισµοί Εταιρεία: Η AΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα. Τράπεζα: Η ALPHA BANK Α.Ε., Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα, η οποία είναι και ο Συµβαλλόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009. Θέµα: Safe Life PASS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο :185 Αθήνα, 26 Μαΐου 2009 Θέµα: Safe Life PASS Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρία µε γνώµονα και στόχο την ουσιαστική και πλήρη φροντίδα µέσω ενός ολοκληρωµένου πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα