ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ"

Transcript

1 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box Limassol Tel.: , Fax: Mob.: , ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ Παζταλινό Σοσρνοσά Ακαδημιών Ποδοζθαίροσ σπό ηην αιγίδα ηης «Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ» ΑΒΒΑΣΟ 4 ΣΡΗΣΖ 7 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν HADJIKAKOU TRAVEL SERVICES ζαο πξνζθαιεί ζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ γηα κηθξέο ειηθίεο ην νπνίν δηνξγαλώλεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ. ηόρνο ηνπ ηνπξλνπά είλαη πάληα ε επθαηξία ησλ παηδηώλ καο λα δώζνπλ ηε κάρε ηνπο γηα ηνλ αγώλα θαη ηε λίθε κέζα ζε αζιεηηθά πιαίζηα, κε ήζνο θαη αγάπε γηα ηνλ αζιεηηζκό. εκαληηθόο επίζεο ζηόρνο ηνπ ηνπξλνπά είλαη ε πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ αδειθηθώλ ζρέζεσλ θαη δεζκώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Κξήηε κε ηελ Κύπξν ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. Μέζα από ηελ κεηαθίλεζε ησλ απνζηνιώλ δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξηζηνύλ νη νκάδεο θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο. ηνπο θηινμελνύκελνπο δίλεηαη κηα γεύζε από ηελ Κξήηε, έλα από ηα κεγαιύηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο. Όληαο έλα αιεζηλό ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ από ηα παλάξραηα ρξόληα, ζήκεξα απνηειεί κία από ηηο θνξπθαίεο επηινγέο γηα δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο θαη όρη κόλν. Η γξαθηθόηαηε πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ απνηειεί έλα ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ήξεκεο δηαθνπέο, θάλνληαο πεξηπάηνπο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ή απνιακβάλνληαο ηηο δηαδξνκέο αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαη θπζηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Γηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκό ηνλ πνιενδνκηθό ηεο ηζηό, όπσο απηόο δηακνξθώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βελεηνθξαηίαο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε ηνπξθηθή θαηάθηεζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε έσο ηηο κέξεο καο. Η παιηά πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ έρεη θεξπρζεί ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη είλαη από ηηο πην θαινδηαηεξεκέλεο αλαγελλεζηαθέο πόιεηο. Παξάιιεια κε ην ηνπξλνπά ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ησλ νκάδσλ λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκηώλ ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Οη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζε δηάθνξα γήπεδα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πόιεο ηνπ Ρεζύκλνπ.

2 1. ΗΛΙΚΙΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΣΟ ΓΔΝΝΖΔΩ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΚΣΩΝ ΓΖΠΔΓΟ ΥΡΟΝΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΛΛΑΓΔ ΝΔΩΝ (U17) 1998/99 11Υ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Υ40 ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟ (U15) 2000/01 11Υ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Υ35 ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΟΤ ΠΡΟΠΑΗΓΗΚΟ (U13) 2002/03 9Υ9 60Υ40 2Υ30 ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΣΕΟΤΝΗΟΡ (U11) 2004/05 8Υ8 60Υ40 2Υ25 ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΠΡΟΣΕΟΤΝΗΟΡ (U9) 2006/07 6Υ6 40Υ20 2Υ20 ΔΛΔΤΘΔΡΑ Οη αγώλεο ζα γίλνπλ θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία Κάζε ειηθηαθή θαηεγνξία ζα απνηειείηαη από 2 νκίινπο ησλ «4» νκάδσλ ηελ Α θάζε ζα γίλνπλ αγώλεο βαζκνινγίαο ζε θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία κε ηξεηο αγσληζηηθέο ηελ Β θάζε απεπζείαο νη εκηηειηθνί θαη θαηάηαμε θαη ζηελ Γ θάζε νη ηειηθνί Κάζε νκάδα ζα δώζεη 3 5 αγώλεο ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Θα ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ ΚΑΠ, κε εμαίξεζε ην νθζάηη γηα ηα παηρλίδηα 9Υ9, 8Υ8 θαη 6Υ6 ηνπ Πξνπαηδηθνύ, ησλ Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα κεηξήζεη γηα ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε: α) Σν κεηαμύ ηνπο παηρλίδη β) Γηαθνξά ηεξκάησλ γ) Καιύηεξε επίζεζε Γηα ηελ ηειηθή θάζε, απεπζείαο 5 πέλαιηπ Αιιαγέο γίλνληαη σο εμήο: - Γηα ην Νέσλ θαη Παηδηθό, όινη νη παίθηεο πνπ είλαη δεισκέλνη ζην θύιιν αγώλνο, αιιά δελ κπνξνύλ λα μαλακπνύλ. - Γηα ηνπο Πξνπαηδηθό, Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ, ρσξίο πεξηνξηζκό θαη κε ζηόρν λα παίδνπλ όια ηα παηδηά θαη νη παίθηεο πνπ γίλνληαη αιιαγή κπνξνύλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ΓΗΑΗΣΖΣΔ - ΓΗΑΣΡΟΗ Μόλν δηαπηζηεπκέλνη δηαηηεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ κε εκπεηξία ζηα πξσηαζιήκαηα Θα ππάξρνπλ δηαηηεηέο θαη γηαηξόο ζε θάζε γήπεδν H δηνξγαλώηξηα αξρή ηνπ ηνπξλνπά δελ θέξλεη θακηά επζύλε γηα ηελ πγεία ησλ αζιεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ, απηό είλαη ζέκα ηνπ θάζε ζπιιόγνπ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΔΠΑΘΛΑ - ΓΩΡΑ Παξνρή λεξνύ γηα θάζε νκάδα ζηνλ αγώλα Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο κε θσηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από δεκόζηα αξρή ή δειηία ΔΠΟ Θα γίλεηαη έιεγρνο θαη ηαπηνπξνζσπία από ηνλ δηαηηεηή πξηλ ηνλ αγώλα γηα λα απνθεύγνληαη ηπρόλ παξεμεγήζεηο

3 ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζα κπαίλνπλ κόλν νη παίθηεο θαη ν πξνπνλεηήο. Θα βξαβεπζνύλ όιεο νη νκάδεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε αλακλεζηηθό θύπειιν. ηηο ηξεηο πξώηεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο ζα δνζνύλ θύπειια. Μεηάιιην γηα ηνλ θάζε παίθηε. Γίπισκα ζπκκεηνρήο γηα όια ηα παηδηά. Θα ππάξρεη πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζην μελνδνρείν κε ηα θαζεκεξηλά απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ. Κάζε νκάδα ζα δώζεη κηα θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο κε ηα νλόκαηα θαη ηελ ειηθία γηα θάζε θαηεγνξία γηα λα ζπκπιεξώλεη ε γξακκαηεία ην θύιιν αγώλνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία παηδηθό (U15) έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 1999, πξνπαηδηθό (U13) έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 2001, ηδνύληνξ (U11) έρνπλ σο 2 παίθηεο γελλεζέληεο ην 2003, θαζώο θαη ζηελ θαηεγνξία πξνηδνύληνξ (U9) έλαο παίθηεο γελλεζείο ην Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε νη 2 παίθηεο λα κελ αγσλίδνληαη ηαπηόρξνλα ζηνλ αγώλα. Παίθηεο ειηθηαθά κηθξόηεξνη κπνξνύλ λα αγσληζηνύλ θαη λα δεισζνύλ ζε ηκήκαηα κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο κε θύξην κέιεκα, όκσο, ηε κε ζσκαηηθή ηνπο επηβάξπλζε. ηηο θαηεγνξίεο πξνπαηδηθό, ηδνύληνξ θαη πξνηδνύληνξ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1-2 θνξίηζηα ζε έθαζηε θαηεγνξία. Απαηηείηαη θαηάζηαζε/δειηίν πγείαο έθαζηνπ πνδνζθαηξηζηή ζεσξεκέλε από γηαηξό. Θα γίλεη ζύζθεςε ησλ ππεπζύλσλ ησλ νκάδσλ ηελ πξώηε εκέξα γηα ην πξόγξακκα θαη ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε. ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 η ΖΜΔΡΑ άββαηο 4 Απριλίοσ Πξσί: Άθημε ησλ νκάδσλ κ.κ.: Σερληθή ζύζθεςε ζην Ξελνδνρείν Πξόγξακκα - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 1εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ 2 η ΖΜΔΡΑ Κπξηαθή 5 Απριλίοσ Πξσί: π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 2εο αγσληζηηθή γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 3εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ κ.κ κ.κ.: εκηλάξην γηα ην ηελ νξγάλσζε ηνπ παηδηθνύ πνδνζθαίξνπ, αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ησλ απνζηνιώλ θαη ησλ πξνπνλεηώλ ηνπ Ρεζύκλνπ. 3 η ΖΜΔΡΑ Γεσηέρα 6 Απριλίοσ Πξσί π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο - Βξάδπ: Έμνδνο ησλ ζπλνδώλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη γλσξηκία κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο από νκάδεο ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ησλ άιισλ πόιεσλ 4 η ΖΜΔΡΑ Σρίηη 7 Απριλίοσ Πξσί π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή αγώλσλ θαηάηαμεο - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηνπ κηθξνύ θαη κεγάινπ ηειηθνύ : Απνλνκέο επάζισλ - Σειεηή ιήμεο, απνραηξεηηζκό ησλ νκάδσλ - Λήμε ηνπ ηνπξλνπά ΚΟΣΟ: Σηκή αλά παηδί επηθνηλσλήζηε καδί καο

4 ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ 120 αλά παηδί Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά Δθδξνκή (6 ε κέξα) ζηελ Ιζηνξηθή Ιεξά Μνλή Αξθαδίνπ, ζην παξαδνζηαθό Κξεηηθό ρσξηό Αξράλεο θαη ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ Γηακνλή γηα πέληε (5) λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 3*Sup ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα ή πεληάθιηλα (2 ρσξηζηνί ρώξνη) δσκάηηα Πιήξεο δηαηξνθή θαζεκεξηλώο πκκεηνρή ζε 3-5 αγώλεο Μεηάιιηα ζε όινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο Γηπιώκαηα γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο Αλακλεζηηθό θύπειιν γηα θάζε νκάδα Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο Φ.Π.Α. Προζθορά: Μία δσξεάλ ζπκκεηνρή γηα θάζε 20 ζπκκεηνρέο (πιεξώλνληαη κόλν νη θόξνη αεξνδξνκίσλ) ΓΟΝΔΗ/ΦΗΛΟΗ: Γπλαηόηεηα γνλέσλ θαη θίισλ λα ζπληαμηδέςνπλ ζηελ Κξήηε ΚΟΣΟ: Σηκή αλά άηνκν επηθνηλσλήζηε καδί καο ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ 120 αλά άηνκν Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά Δθδξνκή (6 ε κέξα) ζηελ Ιζηνξηθή Μνλή Αξθαδίνπ, ζην παξαδνζηαθό Κξεηηθό ρσξηό Αξράλεο θαη ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ Γηακνλή γηα πέληε (5) λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 3*Sup ζε δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα κε πιήξε δηαηξνθή Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο Φ.Π.Α.

5 AITΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ το ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ υπό την αιγίδα τησ <<Ζνωςησ Ποδοςφαιρικών ωματείων Ρεθφμνου>> ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ/ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ Εmail : ΘΜΕΙΩΣΕ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ 1. ΝΕΩΝ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 1998/99 2. ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2000/01 3. ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2002/03 4. ΣΗΟΤΝΙΟΡ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2004/05 5. ΠΡΟΣΗΟΤΝΙΟΡ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2006/07 ΤΝΟΔΟΙ ΕΚΣΟ ΑΠΟΣΟΛΘ (ΠΕΡΙΠΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ) ΧΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ Δηλώνουμε υπεφθυνα ότι ςυμμετάςχουμε ςτο τουρνουά με τα παραπάνω τμήματα και θα ςτείλουμε προκαταβολή το 30 % του ςυνολικοφ ποςοφ. μια Ο ΠΡΟΠΟΝΘΣΘ Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΜΑΔΑ Στείλτε την Αίτηςη ςυμπληρωμζνη και μια Φωτογραφία τησ ομάδασ ςτo Εmail

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1 ΔΓΓΡΑΦΔ Η εγγξαθή ζηα Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 20 επξώ γηα όινπο, πνζό ην νπνίν πιεξώλεηαη κηα θνξά κε ηελ πξώηε ζπκκεηνρή θαη ηζρύεη απεξηόξηζηα, γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αζιεηηθά θέληξα,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα