8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box Limassol Tel.: , Fax: Mob.: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 99 423826, 96 681068 E-mail: info@htscy."

Transcript

1 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box Limassol Tel.: , Fax: Mob.: , ΠΟΔΟΦΑΘΡΘΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΠΕΡΘΟΔΟ ΑΡΓΘΩΝ 26 ΑΠΡΘΛΘΟΤ- 1 ΜΑΪΟΤ 2013 ΠΛΗΡΗ ΔΘΑΣΡΟΦΗ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΚΑΘ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Παζταλινό Σοσρνοσά Ακαδημιών Ποδοζθαίροσ σπό ηην αιγίδα ηης «Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ» & «Περιθέρειας Κρήηης» ΑΠΡΘΛΘΟΤ 2013 Σν ηαμηδησηηθό γξαθείν HADJIKAKOU TRAVEL SERVICES ζαο πξνζθαιεί ζην ηνπξλνπά πνδνζθαίξνπ γηα κηθξέο ειηθίεο ην νπνίν δηνξγαλώλεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο Ένωζης Ποδοζθαιρικών ωμαηείων Ρεθύμνοσ (Ε.Π..Ρ.) και ηης Περιθέρειας Κρήηης. ηόρνο ηνπ ηνπξλνπά είλαη πάληα ε επθαηξία ησλ παηδηώλ καο λα δώζνπλ ηε κάρε ηνπο γηα ηνλ αγώλα θαη ηε λίθε κέζα ζε αζιεηηθά πιαίζηα, κε ήζνο θαη αγάπε γηα ηνλ αζιεηηζκό. εκαληηθόο επίζεο ζηόρνο ηνπ ηνπξλνπά είλαη ε πεξαηηέξσ ζύζθημε ησλ Αδειθηθώλ ζρέζεσλ θαη δεζκώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Κξήηε κε ηελ Κύπξν ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ. Μέζα από ηελ κεηαθίλεζε ησλ απνζηνιώλ δίλεηαη ε επθαηξία λα γλσξηζηνύλ νκάδεο θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο. ηνπο θηινμελνύκελνπο δίλεηαη κηα γεύζε από ηελ Κξήηε, έλα από ηα κεγαιύηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο. Όληαο έλα αιεζηλό ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ από ηα παλάξραηα ρξόληα, ζήκεξα απνηειεί κία από ηηο θνξπθαίεο επηινγέο γηα δηαθνπέο θαη πεξηεγήζεηο θαη όρη κόλν. Η γξαθηθόηαηε πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ απνηειεί έλα ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ήξεκεο δηαθνπέο, θάλνληαο πεξηπάηνπο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ή απνιακβάλνληαο ηηο δηαδξνκέο αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαη θπζηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. Γηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκό ηνλ πνιενδνκηθό ηεο ηζηό, όπσο απηόο δηακνξθώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βελεηνθξαηίαο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε ηνπξθηθή θαηάθηεζε θαη ε ζπλερήο εμέιημε έσο ηηο κέξεο καο. Η παιηά πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ έρεη θεξπρζεί ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη παξαδνζηαθόο νηθηζκόο θαη είλαη από ηηο πην θαινδηαηεξεκέλεο αλαγελλεζηαθέο πόιεηο. Παξάιιεια κε ην ηνπξλνπά ζα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο πξνπνλεηέο θαη ηνπο ζπλνδνύο ησλ νκάδσλ λα αληαιιάμνπλ απόςεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκηώλ ζε εκεξίδα πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ. Οη αγώλεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηα γήπεδα ηνπ Rethymno Football Club, ζηο Δημοηικό κένηρο Γάλλοσ, ζηα Δημοηικά γήπεδα οτώρας & Επιζκοπής και ζηα γήπεδα Αηζιποπούλοσ & Αρμένων.

2 1. ΗΛΙΚΙΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΕΩ ΑΡΘΘΜΟ ΠΑΘΚΣΩΝ ΓΗΠΕΔΟ ΥΡΟΝΟ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΛΛΑΓΕ ΠΑΘΔΘΚΟ 1999/00 11Υ11 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 2Υ30 ΟΛΟΙ ΣΟΤ ΜΠΑΓΚΟΤ ΣΖΟΤΝΘΟΡ 2001/02 8Υ8 60Υ40 2Υ25 ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΠΡΟΣΖΟΤΝΘΟΡ 2003/04 6Υ6 40Υ20 2Υ20 ΔΛΔΤΘΔΡΑ Οη αγώλεο ζα γίλνπλ θαηά ειηθηαθή θαηεγνξία Κάζε ειηθηαθή θαηεγνξία ζα απνηειείηαη από «4» νκάδεο ηελ Α θάζε ζα γίλνπλ αγώλεο βαζκνινγίαο ζε θάζε ειηθηαθή θαηεγνξία κε ηξεηο αγσληζηηθέο ηελ Β θάζε απεπζείαο νη εκηηειηθνί θαη θαηάηαμε θαη ζηελ Γ θάζε νη ηειηθνί Κάζε νκάδα ζα δώζεη 4 5 αγώλεο ΚΑΝΟΝΘΜΟΘ Θα ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί ηνπ ΚΑΠ, κε εμαίξεζε ην νθζάηη γηα ηα παηρλίδηα 8Υ8 θαη 6Υ6 ησλ Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα κεηξήζεη γηα ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε: α) Σν κεηαμύ ηνπο παηρλίδη β) Γηαθνξά ηεξκάησλ γ) Καιύηεξε επίζεζε Γηα ηελ ηειηθή θάζε, απεπζείαο 5 πέλαιηπ Αιιαγέο γίλνληαη σο εμήο: - Γηα ην Παηδηθό, όινη νη παίθηεο πνπ είλαη δεισκέλνη ζην θύιιν αγώλνο, αιιά δελ κπνξνύλ λα μαλακπνύλ - Γηα ηνπο Σδνύληνξ θαη Πξνηδνύληνξ, ρσξίο πεξηνξηζκό θαη κε ζηόρν λα παίδνπλ όια ηα παηδηά θαη νη παίθηεο πνπ γίλνληαη αιιαγή κπνξνύλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ ΔΘΑΘΣΗΣΕ - ΓΘΑΣΡΟΘ Μόλν δηαπηζηεπκέλνη δηαηηεηέο ζα ζπκκεηέρνπλ κε εκπεηξία ζηα πξσηαζιήκαηα Θα ππάξρνπλ δηαηηεηέο θαη γηαηξόο ζε θάζε γήπεδν H δηνξγαλώηξηα αξρή ηνπ ηνπξλνπά δελ θέξλεη θακηά επζύλε γηα ηελ πγεία ησλ αζιεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ, απηό είλαη ζέκα ηνπ θάζε ζπιιόγνπ ΓΕΝΘΚΕ ΔΘΕΤΚΡΘΝΗΕΘ ΓΘΑ ΣΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΔΩΡΑ Παξνρή λεξνύ γηα θάζε νκάδα ζηνλ αγώλα Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο κε θσηνγξαθία ζθξαγηζκέλε από δεκόζηα αξρή ή δειηία ΔΠΟ Θα γίλεηαη έιεγρνο θαη ηαπηνπξνζσπία από ηνλ δηαηηεηή πξηλ ηνλ αγώλα γηα λα απνθεύγνληαη ηπρόλ παξεμεγήζεηο ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζα κπαίλνπλ κόλν νη παίθηεο θαη ν πξνπνλεηήο.

3 Θα βξαβεπζνύλ όιεο νη νκάδεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε αλακλεζηηθό θύπειιν ηεο Έλσζεο Πνδνζθαηξηθώλ σκαηείσλ Ρεζύκλνπ. ηηο ηξεηο πξώηεο νκάδεο θάζε θαηεγνξίαο ζα δνζνύλ θύπειια. Μεηάιιην γηα ηνλ θάζε παίθηε. Γίπισκα ζπκκεηνρήο γηα όια ηα παηδηά. Θα ππάξρεη γξακκαηεία ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν γηα δηεπθξηλήζεηο θαη πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ζην μελνδνρείν. Κάζε νκάδα ζα δώζεη κηα θαηάζηαζε ζπκκεηνρήο κε ηα νλόκαηα θαη ηελ ειηθία γηα θάζε θαηεγνξία γηα λα ζπκπιεξώλεη ε γξακκαηεία ην θύιιν αγώλνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θαηεγνξία ηδνύληνξ έρεη έλαο παίθηεο γελλεζείο ην 2000, θαζώο θαη ζηελ θαηεγνξία πξνηδνύληνξ έλαο παίθηεο γελλεζείο ην ηηο θαηεγνξίεο ηδνύληνξ θαη πξνηδνύληνξ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1-2 θνξίηζηα ζε έθαζηε θαηεγνξία. Απαηηείηαη θαηάζηαζε/δειηίν πγείαο έθαζηνπ πνδνζθαηξηζηή ζεσξεκέλε από γηαηξό. Θα γίλεη ζύζθεςε ησλ ππεπζύλσλ ησλ νκάδσλ ηελ πξώηε εκέξα γηα ην πξόγξακκα θαη ηελ θαιύηεξε νξγάλσζε. 1 η ΗΜΕΡΑ άββαηο 27 Απριλίοσ 2013 ΓΕΝΘΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ - ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Πξσί: Άθημε ησλ νκάδσλ κ.κ.: Σερληθή ζύζθεςε ζην Ξελνδνρείν Πξόγξακκα - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 1εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ 2 η ΗΜΕΡΑ Κσριακή 28 Απριλίοσ Πξσί: π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 2εο αγσληζηηθή γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο 3εο αγσληζηηθήο γηα ηε θάζε ησλ νκίισλ κ.κ κ.κ.: εκηλάξην γηα ην ηελ νξγάλσζε ηνπ παηδηθνύ πνδνζθαίξνπ θαη αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο κεηαμύ ζπλαδέιθσλ ησλ απνζηνιώλ θαη ησλ πξνπνλεηώλ ηνπ Ρεζύκλνπ 3 η ΗΜΕΡΑ Δεσηέρα 29 Απριλίοσ Πξσί π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηεο εκηηειηθήο θάζεο θαη αγώλεο θαηάηαμεο - Βξάδπ: Έμνδνο ησλ ζπλνδώλ ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη γλσξηκία κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπο από νκάδεο ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ησλ άιισλ πόιεσλ 4 η ΗΜΕΡΑ Σρίηη 30 Απριλίοσ 2013 ΚΟΣΟ: - Πξσί π.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή αγώλσλ θαηάηαμεο - Απόγεπκα κ.κ κ.κ.: Γηεμαγσγή ηνπ κηθξνύ θαη κεγάινπ ηειηθνύ : Απνλνκέο επάζισλ - Σειεηή ιήμεο, απνραηξεηηζκό ησλ νκάδσλ - Λήμε ηνπ ηνπξλνπά Σηκή αλά άηνκν 425

4 ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα κε ηελ Aegean Airlines Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά Δθδξνκή (6 ε κέξα) ζην ελπδξείν «Θαιαζζόθνζκνο» ζηηο Γνύξλεο, ζηελ Κλσζό (μελάγεζε κε επαγγεικαηία μελαγό) θαη ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ Δίζνδνο ζην ελπδξείνπ (5 αλά άηνκν) θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κλσζνύ (δσξεάλ) Γηακνλή γηα 5 λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 4* ζε ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα ή πεληάθιηλα (2 ρσξηζηνί ρώξνη) δσκάηηα Πιήξεο δηαηξνθή θαζεκεξηλώο (πξνζθέξεηαη ζπκππθλσκέλνο ρπκόο πνξηνθάιη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ) πκκεηνρή ζε 4-5 αγώλεο Μεηάιιηα ζε όινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο Γηπιώκαηα γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο Αλακλεζηηθό θύπειιν γηα θάζε νκάδα Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο Φ.Π.Α. Προζθορά: Μία πιήξεο δσξεάλ ζπκκεηνρή γηα θάζε 20 ζπκκεηνρέο (δελ πιεξώλνληαη νύηε νη θόξνη αεξνδξνκίσλ) ΓΟΝΕΘ/ΦΘΛΟΘ: Γπλαηόηεηα γνλέσλ θαη θίισλ λα ζπληαμηδέςνπλ ζηελ Κξήηε ΚΟΣΟ: Σηκή αλά άηνκν 450 ηην παραπάνω ηιμή περιλαμβάνονηαι: Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα-Ηξάθιεην-Λάξλαθα κε ηελ Aegean Airlines Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ Μεηαθνξέο αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ-μελνδνρείν-αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ Μεηαθνξέο από/πξνο ηα γήπεδα θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ηνπξλνπά Δθδξνκή (6 ε κέξα) ζην ελπδξείν «Θαιαζζόθνζκνο» ζηηο Γνύξλεο, ζηελ Κλσζό (μελάγεζε κε επαγγεικαηία μελαγό) θαη ζηελ πόιε ηνπ Ηξαθιείνπ Δίζνδνο ζην ελπδξείνπ (5 αλά άηνκν) θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κλσζνύ (6 αλά άηνκν) Γηακνλή γηα 5 λύρηεο ζην μελνδνρείν Lefkoniko Beach & Bay 4* ζε δίθιηλα δσκάηηα κε πιήξε δηαηξνθή Τπεξεζίεο αληηπξνζώπσλ καο Φ.Π.Α.

5 AITΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ το ΠΑΧΑΛΙΝΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΚΑΔΘΜΙΩΝ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ υπό την αιγίδα τησ <<Ζνωςησ Ποδοςφαιρικών ωματείων Ρεθφμνου>> & «Περιφζρειασ Κρήτησ» ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΟΥ/ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ Εmail : ΘΜΕΙΩΣΕ ΣΑ ΣΜΘΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΤΜΜΕΣΑΧΟΤΝ 1. ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 1999/00 2. ΣΗΟΤΝΙΟΡ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2001/02 3. ΠΡΟΣΗΟΤΝΙΟΡ ΓΕΝΝΘΘΕΝΣΕ 2003/04 ΤΝΟΔΟΙ ΕΚΣΟ ΑΠΟΣΟΛΘ (ΠΕΡΙΠΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΣΙΩΝ) ΧΡΩΜΑΣΑ ΟΜΑΔΑ Δηλώνουμε υπεφθυνα ότι ςυμμετάςχουμε ςτο τουρνουά με τα παραπάνω τμήματα και θα ςτείλουμε προκαταβολή το 30 % του ςυνολικοφ ποςοφ. μια Ο ΠΡΟΠΟΝΘΣΘ Ο ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΟΜΑΔΑ Στείλτε την Αίτηςη ςυμπληρωμζνη και μια Φωτογραφία τησ ομάδασ ςτo Εmail

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2015 ΠΛΖΡΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ, ΣΟΤΡΝΟΤΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΔ & ΔΚΓΡΟΜΖ 8, Dimitriou Nikolaidi Str. P.O.Box 51345 3504 Limassol Tel.: 25 818844, 25818542 Fax: 25 818562 Mob.: 96 681068, 99423826 E-mail: info@htscy.com ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΓΗΩΝ 3-8 ΑΠΡΗΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο

ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο LEMESOS CHALLENGE 2012-2013 ΞΟΑΠΗΛΝΠ ΘΝΠΚΝΠ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΕΤΧΟ 1 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΥΟΛΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤ Κ Τ Π Ρ Ο ΑΡΜΑΝΣΙΛΛΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015

ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 28 επηεκβξίνπ 2015, Αιεμαλδξνύπνιε ΘΔΜΑ: Γιοικηηικός απολογιζμός ηων δράζεων ηοσ Ο.Δ.Γ.Α. για ηο έηος 2014-2015 Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ 2015-2016, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ Ο.Δ.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι

13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι 13 ο Ξανελλήνιο Θύπελλο Κπάζκεη με Θαπόηζι Αγωνιζηικήρ Ξεπιόδος 2010 Γιοπγάνωζη : ΝΠΔΘΘ 19-10-2010 Απ.Ξπωη.: 144 ΞΟΝΠ: ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΡΗΑΘΝΠ Α.Κ.Δ.Α. ΑΛΑΠΑμεΑ «ΡΗΡΑΛΔΠ ΑΣΑΪΑΠ» ΑΠΡΔΟΑΠ ΝΙΚΞΗΑΘΝ ΣΩΟΗΝ ΘΗΛΖΡΗΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2013. Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ A.I.B.A. ΓΗΔΘΝΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ Σερληθνί θαλόλεο θαη θαλόλεο αγώλα Δλεξγνί από 30 Ηαλνπαξίνπ 2010 Σελ. 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΟΡΗΜΟΗ... 3 ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΓΩΝΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1

ΔΓΓΡΑΦΔ. Οι εγγραθές γίνονηαι ζηα αθληηικά κένηρα ηοσ Γήμοσ καηά ηην διάρκεια ηης τρονιάς. Σελίδα 1 ΔΓΓΡΑΦΔ Η εγγξαθή ζηα Αζιεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 20 επξώ γηα όινπο, πνζό ην νπνίν πιεξώλεηαη κηα θνξά κε ηελ πξώηε ζπκκεηνρή θαη ηζρύεη απεξηόξηζηα, γηα όια ηα αζιεηηθά πξνγξάκκαηα θαη αζιεηηθά θέληξα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ

ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟI ΚΑΝΟΝΗΜΟI ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ Ζμερομηνίες εγκρίσεως Δσωτερικών Κανονισμών: 07.04.1978 25.02.1981 20.02.1985 02.07.1985 04.09.1988 17.09.1989

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs)

1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) ΑΡΘΡΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1.1. ΌλνκαΠαηδηάο:GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Πεξηγξαθή παηδηάο Γηνξγάλσζε εθδήισζεο κε ηε κνξθή θππέιινπ. Τα απηνθίλεηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα είλαη ρσξηζκέλα ζε νκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ»

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Κέληξν Παξνρήο Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ Αλδξέα νθνθιένπο «Κεπάθπ» ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 1/2011 10 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 Ιζηνξηθό ηνπ Κεπάθπ Σν Κεπάθπ ηδξύζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ Δηαηξηώλ Αλδξέαο

Διαβάστε περισσότερα

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος

20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος 11 η Aegean Regatta 20 26 Αςγούζηος 2011 Οδηγίερ Πλος ΜΔΡΟ 1 ΓΔΝΙΚΑ 1 Γιοπγανώηπια Απσή Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο), ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ.

ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ΠΟΙΝΗ ΑΓΩΝ. ========== ============================ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 27 ΜΑΙΟΤ 2011 ====================================== Π Ο Ι Ν Ε ΠΟΙΝΕ ΠΟΔΟΥΑΙΡΙΣΩΝ Παξαζέηνπκε πνηλνιόγην πνδνζθαηξηζηώλ, νη νπνίνη απνβιήζεθαλ ζηνπο αγψλεο

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011

12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 12 ν Δεκ. Σρνιείν Ζωγξάθνπ Τάμε ΣΤ - Σρ. Έηνο 2010-2011 Υπεύζπλε δαζθάια: Φαηδάθε Δέζπνηλα Μαθητές: Κωλζηαληίλα, Νηάληει, Μαξία, Άγγεινο, Μαξίλα, Γεξάζηκνο, Εηξήλε, Θωάλλα, Έζηεξ, Ακβξόζηνο, Νίθνο, Δεκήηξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2014» Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΘΑΛΟΛΗΚΟΗ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο : 1.1 Σνλ Γηεζλή Θαλνληζκό Ηζηηνδξνκηώλ (RRS) ηεο ISAF 2013-2016.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.

ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet. ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΡΑΓΑΣΑΝΙΟΤ 34 & ΠΑΠΑΦΛΕΑ Σ.Κ : 27100 ΠΤΡΓΟ ΣΗΛ : +30 26210 33311 ΦΑΞ : +30 26210 34004 epsilia@otenet.gr ΠΡΟ : Σην Νομική Τπηρεζία ΕΠΟ Πάρκο Γουδή, ΣΘ 14161 ΣΚ 11510,

Διαβάστε περισσότερα