Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation"

Transcript

1 مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران - ايران - - گروه برق - دانشکده مهندسي - دانشگاه رازي - کرمانشاه - ايران - چكيده: حاشيه پايداري ولتاژ از طريق دنبال کردن منحنيهاي PV با استفاده از روش پخشبار تداومي قابل محاسبه است. اين روش نياز به انجام پخش بارهاي متعدد و صرف زمان زياد دارد. در مقاالت مختلف نشان داده شده است که منحنيهاي PV به ويژه در حوالي نقطه حداکثر بارگذاري رفتاري شبيه به يک منحني درجه دو دارند. از اين موضوع براي تقريب منحنيهاي PV و محاسبه نقطه حداکثر بارگذاري استفاده شده است. اين مقاله به تکميل کارهاي انجامشده باهدف کاهش حجم محاسبات ميپردازد. به اين منظور به جاي سه ضريب از دو ضريب ثابت براي محاسبه تابع درجه دو استفاده شده و لذا محاسبه تابع درجه دو سادهتر ميگردد زيرا در صورتي که تنها از يک پخش بار استفاده شود نيازي به محاسبه مشتق درجه دوم متغيرها نيست. همچنين سعي ميشود که نقطه شروع نزديک به حد بارگذاري انتخاب شود. به اين منظور مشابه تصحيح روش پخش بار تداومي ولتاژ يکي از شينهاي ضعيف سيستم به عنوان معلوم در نظر گرفته ميشود و بر اساس آن ضريب بارگذذاري تعيين ميگردد. با هر تقريب منحني PV ولتاژ در نقطه حداکثر آن به عنوان ولتاژ نقطه سقوط سيستم انتخاب ميشود. با اين ولتذاژ ضذريب بارگذاري مربوطه تعيين شده و مجددا تقريب منحني PV انجام ميشود. مراحل تا آنجا ادامه پيدا ميکند که فاصله دو حد بارگذذاري متذوالي پيشبينيشده کمتر از / باشند. شبيهسازيهاي انجامشده بر روي سه سيستم و 5 شينه IEEE مويد کارايي اين روش است. واژههاي كليدي: تقريب درجه دو سقوط ولتاژ حاشيه پايداري ولتاژ پخشبار تداومي. Quck and Accurate Computaton of Voltage Stablty Margn Usng PV Curve Approxmaton Fard Karbalae, Shahrar Abas, Hossen Saber - Faculty of Electrcal and Computer Engneerng, Shahd Rajaee Unversty, Tehran, Iran Electrcal Department, Faculty of Engneerng, Raz Unversty, Kermanshah, Iran Abstract: Voltage stablty margn can be calculated by tracng PV curves usng the Contnuaton Power Flow (CPF) method. Ths method needs many power flow solutons and consequently a large number of computaton tmes. It s well known that the behavor of PV curves, especally near the crtcal pont, s smlar to a quadratc functon. Ths s used n some papers to approxmate PV curves and calculate maxmum loadng pont by mnmum number of power flow runs. Ths paper ams to complete prevous works so that the computatonal efforts are reduced and the accuracy s mantaned. To do ths, a quadratc functon wth two constant coeffcents, nstead of three ones, s used. Ths makes the calculaton of the quadratc functon smpler because the determnaton of the second-order senstvtes s no longer needed. Also a method s proposed to select the ntal operatng pont near the crtcal pont. For ths purpose, n the power flow equatons, the voltage magntude at one of the weak buses s assumed to be known and the loadng Factor s unknown nstead. Ths s also used to determne the next operatng pont, after every approxmaton of PV curves. The approxmatons contnue untl the dfference between the calculated voltage stablty margns n successve teratons becomes less than.5. The smulatons are performed on three IEEE test systems show the effectveness of the proposed method. Keywords: Quadratc approxmaton, Voltage collapse, Voltage stablty margn, Contnuaton power flow. 6 / 6 / 6 / / تاريخ ارسال مقاله: تاريخ اصالح مقاله: تاريخ پذيرش مقاله: 6//5 نام نويسنده مسئول: فريد کرباليي نشاني نويسنده مسئول: ايران - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي- دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

2 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره - مقدمه يکي از مهمترين موضوعات در مطالعذات بهذرهبذرداري و برنامذهريذزي سيستم قدرت مشکل ناپايداري ولتاژ است زيرا ناپايداري ولتاژ يکذي از علل اصلي خاموشيهاي سراسري هست ][. از اين رو ارزيابي پايداري ولتاژ سيستم در شرايط بهرهبرداري عذادي و هذمچنذين هنگذام وقذوع اغتشاشهاي مختلف اهميت زيذادي دارد. يکذي از معيارهذاي ارزيذابي پايداري ولتاژ تعيين حاشيه پايداري ولتاژ به صورت فاصله نقطذه کذار کنوني با نقطه حذداکثر بارگذذاري سيسذتم اسذت ][. ايذن فاصذله بذا افزايش توانهاي اکتيو و راکتيو در شينهاي بار و هذمچنذين افذزايش توان اکتيو در شينهاي مولد محاسبه ميشود. دستهاي از مقاالت به جاي محاسبه دقيق حاشيه پايداري ولتاژ به ارائه شاخصهايي ميپردازند که حاوي اطالعات تقريبي از حاشيه پايداري ولتاژ هستند. تعدادي از اين شاخصها بر اساس اندازهگيريهاي محلي ميباشند و از اطالعات سيستم استفاده نميکنند ] [. اين شاخصها از اين حقيقت بهره ميبرند که در حد بارگذاري با تغيير ولتاژ و جريان تغيير چنداني در توان ايجاد نميشود. با توجه به اين که از مدل سيستم استفاده نميشود امکان ارزيابي حاشيه پايداري ولتاژ به ازاي وقوع اغتشاشهاي مختلف وجود ندارد. تعداد ديگري از اين شاخصها بر پايه مدل سيستم ميباشند. شاخصهاي مبتني بر مقدار ويژه و مقدار منفرد ماتريس ژاکوبين از مهمترين اين شاخصها هستند ] [. تمامي اين شاخصها رفتاري غيرخطي دارند و امکان پيشبيني دقيق حاشيه پايداري ولتاژ به وسيله آنها وجود ندارد. در [5] حاشيه پايداري ولتاژ با تجزيه سيستم به مسذيرهاي مجذزا که هر کدام داراي يک مولد و خط انتقذال م يذ باشذند محاسذبه شذده است. با اين کار سعي شده که خطاي معادلسازي تونن که در آن براي کل سيستم از يک مولد و خط انتقال استفاده ميشذود برطذرف شذود. امذا خطذاي روش بذه روشني بيان نشده است. بهکارگيري شذبکههذاي عصبي روش ديگر تخمين حاشيه پايداري ولتاژ است [8]. مشکل ايذن روش اين است که نياز به دادههاي زيذادي بذراي آمذوزش شذبکه دارد ضمن اين که با هر تغيير سيستم قدرت ممکن است نيذاز بذه آمذوزش مجدد شبکه عصبي باشد. محاسبه دقيق حاشيه پايذداري ولتذاژ بذا روش پخذشبذار تذداومي امکانپذير است. اين روش که بر پايه تکرار پخشبار هست در هر گذام از دو قسمت پيشبيني و تصحيح تشذکيل شذده اسذت. مشذکل عمذده روش پخشبار تداومي نياز به انجام محاسبات پخشبار مکرر تا رسيدن به دقت مطلوب ميباشد. اين موضوع موجب زمانبر شدن اعمذال ايذن روش به سيستمهاي بزرگ ميگردد. از اين رو افزايش بار بايد بذه گونهاي انتخاب گردد که حجذم محاسذبات کذاهش يابذد ]6[. در ايذن مقاله روش پخشبار تداومي نيز به منظور مقايسه با روش پيشذنهادي در سيستمهاي و 5 شينه IEEE شبيهسازي شده است. در بسياري از مقذاالت روش پيشذنهادي بذر پايذه روش پخذشبذار تداومي است. موضوع مورد بحث در ايذن مقذاالت تعيذين انذدازه گذام افزايش بار در هر تکرار است. در ][ از مقادير حساسيت توان راکتيو توليدي به تغييرات بار استفاده شده است. بذر اسذاس ايذن حساسذيت افزايش بار برابر با حداقل مقدار الزم براي رسيدن اولين مولد بذه حذد توليد توان راکتيو انتخاب ميشود. در ][ عالوه بذر رسذيدن بذه حذد توليد توان راکتيو مولدها خروج تجهيزات توسط سيستمهاي حفاظتي و همچنين عمل تپ ترانسفورماتورها نيز در تعيين افزايش بار در نظذر گرفته شده است. در ][ نيز از دو حساسذيت تذوان راکتيذو توليذدي مولدها و ولتاژ شينهاي بار بذه تغييذرات بذار اسذتفاده شذده اسذت. در افزايش بار عدم عبور از يک ولتاژ حداقل نيز در نظر گرفته ميشود. در صورتي که در هر افزايش بار سيستم بذه ناحيذه ناپايذداري بذرود محاسبات با کذاهش انذدازه افذزايش بذار تکذرار مذيشذود. در ][ از معکوس حساسيت ولتاژ شينهاي بار به تغييذرات بذار بذه عنذوان يذک شاخص استفاده شده است. اين شاخص در مرز پايداري ولتاژ به مقذدار صفر ميرسد. در اين مرجع رفتار اين شذاخص بذه صذورت يذک تذابع درجه دو با دو ضريب ثابت تقريب زده ميشود. اين ثابتها با انجذام دو پخش بار به دست ميآيند. با تعيين تابع درجذه دو مذرز پايذداري کذه همان حد بارگذاري ميباشد پيشبيني ميگردد. مرز پيشبينيشده به عنوان نقطه تکرار بعدي در نظر گرفته ميشود. مجددا تابع درجه دو بر اساس دو نقطه کار انتهايي تعيين ميگردد و مراحل تا رسيدن به مذرز پايداري ولتاژ ادامه پيدا ميکند. مرجع ][ معکوس حساسيت تذوان راکتيو توليدي مولدها به تغييرات ضريب بارگذاري را به کار ميبرد که مقدار آن در حد بارگذاري برابر صفر ميگذردد. مشذابه ][ بذا فذر رفتار درجه دو براي اين حساسيت حد بارگذاري پيشبيني مذيشذود. اگر مقدار پيشبينذيشذده حذد بارگذذاري خذارج از ناحيذه بارگذذاري سيستم باشد با استفاده از يک روش مبتني بذر بهينذهسذازي حذداقل کاهش بار براي برگشتن به ناحيه بارگذاري تعيين ميگذردد. بذا وجذود اين که در ][ نسبت به مراجع قبلي بذا تعذداد تکذرار کذمتذري حذد بارگذاري تعيين ميشود اما شبيهسازيهاي انجامشده نشان مذيدهذد که در سيستمهاي مختلف حداقل نياز به 5 تکرار پخشبار ميباشد. در ][ منحني PV با يک تذابع درجذه دو بذا سذه ضذريب ثابذت تقريب زده شده است. ضرايب ثابت با انجام يک پخذش بذار و محاسذبه مشتقات درجه اول و دوم متغيرها تعيين ميشوند. ابتدا بذا انجذام يذک پخش بار اولين تقريب منحني PV و به تبع آن اولين پيشبيني نقطه حداکثر بارگذاري انجام ميگردد. ضريب بارگذاري بعدي برابر با مقذدار پيشبينيشده حد بارگذاري انتخاب ميشود. مراحل تا آنجا ادامه پيذدا ميکند که فاصله دو مقدار تداومي پيشبينيشده از يک مقدار مطلوب کمتر گردد. شبيهسازيهاي انجامشده بذر روي دو سيسذتم 6 و شينه نشان ميدهد که براي رسيدن به حد بارگذاري تکرار پخشبار الزم است. البته اگر نقطه اوليه نزديک به حد بارگذذاري باشذد تعذداد تکرارها کاهش مييابد. Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

3 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره در اين مقاله به تکميل کار انجامشده در ][ پرداخته شده اسذت. PQ و افزايش توان اکتيو در شينهاي PV انجام ميشود. افزايش توان در تابع درجه دو پيشذنهادي تنهذا دو ضذريب ثابذت وجذود دارد. ايذن موضوع با توجه به شکل منحني PV و توجه به اين که در ولتذاژ صذفر توان تزريقي شين صفر است قابل توجيه است. بنابراين براي محاسذبه ثابتها نياز به مشتق درجه دو متغيرها نيسذت. در ][ اشذاره نشذده است که اگر حد بارگذاري پيشبين يذ شذده خذارج از ناحيذه بارگذذاري باشد چگونه نقطه کار بعدي تعيين ميگردد. در ايذن شذرايط ضذريب بارگذاري پيشبينيشده منجر به واگرايي برنامه پخش بذار مذيگذردد. همچنين با توجه به اين که حد بارگذاري در ابتدا مجهول است چگونه ميتوان نقطه اوليه را نزديک به حد بارگذاري قرارداد تا تعداد تکرارهذا کاهش يابد. در روش پيشنهادي به جاي استفاده از ضذريب بارگذذاري پيشبينيشده از ولتذاژ پذيشبين يذ شذده در حذد بارگذذاري اسذتفاده ميشود. با اين ولتاژ نقطه کار بعدي تعيين ميگردد. ايذن کذار مشذابه تصحيح در پخش بار تداومي است. همين کار براي تعيين نقطه کار اوليه نيز انجام ميشود. معموال ولتاژ نقطه سقوط در شينهاي ضذعيف سيستم تذا حذدودي مذذشخص اسذذت. ايذن ولتذاژ وابسذته بذه مقذدار جبرانسازي توان راکتيو سيستم ميباشد ][. در شبيهسازيهاي اين مقاله ولتاژهاي مختلفي در محدوده / تا /5 پريونيت براي تعيين نقطه کار اوليه در نظر گرفته شده است. ايذن ولتاژها نقطه کار اوليه را در نزديکذي حذد بارگذذاري قذرار مذيدهنذد هرچند که تعدادي از اين ولتاژها نقطه کار اوليه را بذه پذايين منحنذي PV منتقل ميکنند. شبيهسازيهاي انجامشذده بذر روي سذه سيسذتم و 5 شينه IEEE به ازاي ولتاژهاي شروع مختلف و همچنين اغتشاشهاي گوناگون اعم از قطع يک خط خروج يک ترانسفورماتور يا خروج يک مولد نشان ميدهد که در تمامي موارد حذد بارگذذاري بذا دقت / با تا تکرار پخش بار محاسبه ميشود. - فرمولبندي مسئله آنچه در کتب و مقاالت متعدد پذيرفته شده اين است که مرز پايذداري )SNB( مذيباشذد. آخذرين ولتاژ منطبق بر نقطه دوشاخگي گره زين نقطهاي که با افزايش بذار معذادالت سيسذتم داراي نقطذه کذار حالذت ماندگار است به عنوان نقطه SNB شناخته ميشود. اگذر بارهذا داراي مشخصه حالت ماندگار توان ثابت باشند نقطه SNB در حد بارگذذاري سيستم اتفاق ميافتد. به همين دليل است که در اکثر مقاالت حاشذيه پايداري ولتاژ به صورت فاصله نقطه کار کنوني تا حد بارگذاري سيستم تعريف ميشود. اگر مشخصه حالت ماندگار بارها به صورت وابسذته بذه ولتاژ باشد نقطه SNB به بعد از حد بارگذذاري منتقذل مذيگذردد. بذا تقريب منحني PV که در اين مقاله انجام ميشود نقطه SNB بذا هذر نوع مشخصه بار به راحتي محاسبه ميگردد زيرا نقطه SNB در واقذع نقطه تماس منحني PV با مشخصه بذار اسذت. در ادامذه مقالذه فذر ميشود که مانند ] [ بارها داراي مشخصه تذوان ثابذت هسذتند. محاسبه حد بارگذاري با افزايش توانهاي اکتيو و راکتيو در شينهذاي به صورت رابطه )( اعمال ميگردد. ) هر کدام از شينهاي PQ و PV است.( ) هر کدام از شينهاي PQ است.( P λ P o Q λq o )( در اين رابطه شين برابر و مقادير پايه توانهاي اکتيو و راکتيو تزريقي در ميباشند. λ نيز ضريب بارگذاري است که در بار پايه مقذدار آن است. حرکت به سمت حد بارگذاري با افزايش λ انجام ميشود. حد بارگذاري برابر با حداکثر مقدار λ است که در آن روابذط )( و )( که همان روابط تذوازن تذوان در معذادالت پخذش بذار هسذتند برقذرار ميباشند. N λ cos( ) P P o VV j yj j j j N λ sn ( ) Q Q o V V j y j j j j )( )( با افزايش λ ولتاژ در شينهاي بار کاهش پيدا ميکند. منحني مقذادير ولتاژ در شينهاي مختلف بر حسب ضريب بارگذاري مشابه شذکل )( است. اين منحني که منحني PV ناميده ميشود در مطالعات پايداري ولتاژ بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد )البته در اينجا شده اسذت(. در شذکل )( =λ بيذانگر بذي بذاري و بارگذاري بحراني نامگذاري ميشود بيانگر حد بارگذاري است. با توجه به اين ميگردد مقدار جايگزين توان کذه ضذريب که افزايش λ در همه شينها به صورت همزمان اعمذال منحني PV در يکي از شينها در تمامي شينها يکسان است. بنابراين با داشذتن محاسبه ميگردد. البته منحنيهاي PV در صورتي مشابه شکل) ( هستند که تا آخرين نقطذه رسذم ايذن منحني هيچکدام از مولدها به حد توليد توان راکتيو خذود نرسذند کذه معموال در عمل اينچنين نيسذت. شذکل )( منحنذيPV را در شذين شماره از سيستم شذينه IEEE نشذان مذيدهذد. جهذشهذاي مشاهدهشده در اين منحني بيانگر لحظذه رسذيدن يذک يذا تعذدادي از مولدها به حد توليد توان راکتيو ميباشند. بذه سذبب غيرخطذي بذودن روابط )( و )( امکان محاسبه تحليلي منحنيهاي PV وجود نذدارد. اما بر اساس شکل منحني PV ميتوان آن را بذا يذک تذابع درجذه دو تقريب زد. البته با توجذه بذه جهذشهذاي ايجادشذده در ايذن منحنذي ضرايب تابع درجه دو بايد در طي رسيدن به حد بارگذاري تغيير کنند. Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

4 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره ولتاژ ولتاژpu براي محاسبه فشرده زير باشند: فر ميشود که روابط )( و )( به فرم f x, )( که برداري است که شامل اندازه ولتاژ در شينهاي PQ و زاويه ولتاژ در تمام شينها بجز شين شناور است. با مشتقگيري از دو طرف رابطه )( خواهيم داشت: f x f x )5( λ = λ = ضريب بارگذار λ ضريب بارگذار λc بحران بار پايه بار ب همان ماتريس ژاکوبين روابط پخشبذار اسذت. نيذز بذرداري است که از مقادير پايه توانهاي اکتيذو و راکتيذو تشذکيل شذده اسذت. اکنون بر حسب محاسبه ميشود: شکل )(: منحني PV f f x H x )8( که عناصر بردار H شامل حساسيت متغيرها نسبت به تغييذرات λ از جمله مشتقات ميشذود. بذا انجذام اولذين پخذشبذار و محاسذبه ضرايب a و b ضرايب بارگذاري بحراني و همچنين ولتاژ نقطه سذقوط )ولتاژ در ضريب بارگذذاري بحرانذي( بذا اسذتفاده از روابذط )6( و )( پيشبيني ميگردند:.8.6. d P av C b dv a ( V ) bv P P P C C C )6( )( ضريب بارگذاري λ شکل )(: منحني PV در شين از سيستم شينه IEEE - روش پيشنهادي در اين مقاله منحني PV در شين با استفاده از )( تقريب زده ميشود. av bv )( در اين رابطه دو ثابت وجود دارد که در هر نقطه کار با انجام يک پخش بار تعيين ميشوند. به اين منظور بايد دو نقطه ( ) و ( ) از روابط پخش بار محاسبه گردند. پس از قرار دادن اين دو نقطه در )( و )( و حل اين دو معادله ضرايب a و b تعيين ميشوند. و که به ترتيب مقادير پيشبين يذ شذده ضذريب بارگذذاري بحراني و ولتاژ نقطه سقوط هستند. از اين مقادير براي محاسذبه نقطذه کار بعدي استفاده ميشود. به اين منظور به جاي قرار دادن ولتاژ شين تحت بررسي برابر با حل روابط پخش بار محاسبه ميگردد. زيرا قرار داده ميشود و مقدار بار ميشود. با محاسبه نقطه کار بعدي مجددا ضرايب ميگردند و مراحل تا زمذاني کذه فاصذله دو و برابذر بذا با موجب واگرايذي پخذش محاسذبه متذوالي از يذک مقذدار مطلوب کمتر شود ادامه پيدا ميکند. محاسذبات بذر روي هذر يذک از شينهاي بار ميتواند انجام شود اما شبيهسازيها نشان ميدهنذد کذه اگر يکي از شينهاي ضعيف سيستم انتخاب گردد با تعذداد تکذرار کمتري به دست ميآيد. شينهاي ضعيف را مذيتذوان از مقذدار ولتذاژ شينها در بار پايه تعيين کرد. براي داشتن تعداد تکرار کمتر نقطه کار اوليه بايد به حد بارگذاري نزديک باشد. از آنجايي که در ابتدا مقدار مشخص نيست نميتذوان با انتخاب يک مقدار λ نقطه کار را نزديک حد بارگذذاري قذرارداد. بذه اين منظور بايد در ابتدا يک مقدار ولتاژ را براي شين مورد بررسذي در dv d av b )( Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

5 ب» 5 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره نظر گرفت. اين ولتاژ بايد تا حد امکان به ولتذاژ نقطذه سذقوط نزديذک تا مراحل رسيدن به حد بارگذذاري در سيسذتم شذينه نشذان باشد. ولتاژ نقطه سقوط به طور دقيق مشخص نيست اما محدوده آن تا حد زيادي قابل پيشبيني است. مقذدار ايذن ولتذاژ بسذتگي بذه مقذدار جبرانسازي توان راکتيو سيستم دارد. در سيستمهايي که جبرانسازي زيادي ندارند اين ولتاژ در شينهاي ضعيف بين / تذا /5 پريونيذت است. با افزايش جبرانسازي توان راکتيو ولتاژ نقطذه سذقوط افذزايش مييابد و حتي ممکن است به حدود /6 پريونيت نيز برسذد ][. بذه نظر ميرسد انتخاب ولتاژ /5 پريونيذت مقذدار مناسذبي باشذد البتذه ممکن است با نظر بهرهبرداران يک سيستم مقدار ديگري انتخاب شود. اگر ولتاژ انتخابشده کمتر از ولتاژ سقوط باشد نقطه کار اوليذه پذايين منحنيPV قرار ميگيرد. اين موضوع تعداد تکرارها را افزايش نميدهد. در اين مقاله شبيهسازيها با سه ولتاژ / / و /5 پريونيت انجذام ميشود تا عملکرد روش پيشنهادي در حالتهايي که نقطه کذار اوليذه پايين منحني PV باشد نيز بررسي گردد. به طور خالصه مراحل روش پيشنهادي را ميتوان به صورت زير بيان نمود: الف: بر اساس ميزان جبرانسازي توان راکتيو سيستم و همچنذين تجربه بهرهبرداران ولتاژي براي شين مورد نظر انتخاب شود )مثال /5 پريونيت(. ب: با ولتاژ انتخابشده مقدار λ و همچنذين مقذدار را بذا حذل روابط پخشبار و بهکارگيري رابطه )8( به دست ميآيد. اين کار مشذابه تصحيح در روش پخذشبذار تذداومي اسذت. بذه عبذارتي در روابذط پخشبار مقدار λ معلوم و در عو اندازه يکي از ولتاژهذا مجهذول در نظر گرفته ميشود. با جايگزيني متغيرهاي بذه دسذت آمذده در رابطذه )8( مقدار به دست ميآيد. ج. با استفاده از روابط )( و )( ضرايب a و b محاسبه ميشوند. د. با بهکارگيري روابط )6( و )( و تعيين ميشوند. اگذر نيست به قسمت»ه«ارجاع ميشود. در اولين حدس از مقدار غير اين صورت به قسمت»و«ارجاع ميشود. محاسبه ميشذود. اگذر ايذن فاصذله ه. فاصله دو مذقدار تداومي به دسذت آمذده اسذت در غيذر ايذن کمتر از / باشد مقدار مشابه قسذمت مقدار λ و صورت به قسمت»و«ارجاع ميشود. و. با قرار دادن ولتاژ شين برابر با» به دست ميآيد. سپس به قسمت»ج«ارجاع ميشود. - نتايج شبيهسازي -- شبيهسازي روش پيشنهادي در اين مقاله شذبيهسذازي بذر روي سذه سيسذتم و 5 شذينه IEEE انجام شده است. در شرايط بدون اغتشاش حد بارگذذاري ايذن سه سيستم که با روش پخش بار تداومي به دست آمده است به ترتيب برابر با /885 /588 و /58 ميباشند. ابتدا نتايج اعمال روش پيشنهادي در حالت بدون اغتشاش ارائه ميگردد. براي نقطه کار اوليه از سه ولتاژ / / و /5 پريونيت استفاده شده است. در جدولهاي داده شده است. اين جداول براي حالت بدون اغتشاش و بذا سذه ولتذاژ شروع مختلف ميباشند. اين محاسبات بر روي شين شذماره انجذام شده است. محاسبات انجامشده بر روي شذينهذاي و نيذز نتذايج مشابهي دارد. مشاهده ميگردد که حد بارگذاري بذا دقذت / بذا حداکثر تکرار به دست ميآيد. در جداول تا 6 نيز نتايج محاسبه بر روي دو سيسذتم و 5 شينه آورده شده است. محاسبات براي سيستم شينه بر روي شذين و براي سيسذتم 5 شذينه بذر روي شذين انجذام شذده اسذت. محاسبات انجامشده بر روي شينهاي 6 و در سيستم شينه و بر روي شينهاي و در سيستم 5 شينه نتايج کامال مشذابهي دارد. جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /588 /588 شروع /5 pu /585 /565 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ - - شروع / pu /588 /588 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /588 /588 شروع / pu /58 /56 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع /5 pu /88 /88 /855 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع / pu /886 /88 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع / pu /88 /88 /856 Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

6 8 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره جدول )5(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 /5 شروع /5 pu /5 /68 /86 ولتاژ اوليه )pu( جدول )(: نتايج اعمال 6 اغتشاش بر روي سيستم شينه تعداد تکرار )( )( )( )( /5 )( )( )( 5 )5( )( )( 6 )( 6 )6( / / جدول )8(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 شروع / pu /5 /666 /6 جدول )6(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 شروع / pu /5 /5 اکنون روش پيشنهادي در شرايط وقوع اغتشاش مورد بررسي قرار ميگيرد. اغتشاشهاي اعمالي قطع يک خط خروج يک ترانسفورماتور يا خروج يک مولد ميباشند. براي سه سيستم و 5 شينه بذه ترتيب 6 و 58 اغتشاش اعمال شده اسذت. نتذايج محاسذبات بذه صورت جدولهاي تا ميباشند. در اينجا نيز محاسبات بذه ازاي مقادير مختلف ولتاژ اوليه انجام شده است و مقدار خطا نسبت بذه حذد بارگذاري واقعي به دست آمذده از روش پخذش بذار تذداومي / است. همانگونه که مشاهده ميشود در تعذدادي از اغتشذاشهذا حذد بارگذاري تنها با تکرار به دست مذيآيذد. عذدد داخذل پرانتذز بيذانگر وضعيتهايي هست که نقطذه کذار اوليذه در پذايين منحنذي PV قذرار ميگيرد. بذه عنذوان مثذال در سيسذتم شذينه بذا ولتذاژ اوليذه / پريونيت حد بارگذاري در اغتشاش با تکرار به دست ميآيد کذه از اين تعداد اغتشاش نقطه کار اوليه در اغتشاش در پايين منحني PV قرار ميگيرد. ولتاژ اوليه) pu ( جدول )(: نتايج اعمال اغتشاش بر روي سيستم شينه تعداد تکرار ولتاژ اوليه )pu( جدول )(: نتايج اعمال 58 اغتشاش بر روي سيستم 5 شينه تعداد تکرار )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )5( /5 / / -- شبيهسازي روش پخشبار تداومي همانگونه که قبال اشاره شد با انتخاب مناسذب گذام افذزايش بذار تعداد تکرار پخشبار و حجم محاسبات کاهش مييابد. در ابتدا بايد افزايش بار بزرگ انتخاب گردد و با نزديک شدن به مرز پايداري ولتذاژ از اندازه کاسته ميشود. به منظور تعيذين بدين منظور مشابه ]6[ از اطالعات بردار مماس افزايش بار در هر تکرار استفاده شده است. با اعمال روش پخش بار تداومي مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستمهاي و 5 شينه IEEE در حالت بدون اغتشاش به صورت جدولهاي تا اسذت. همانگونه که مشاهده ميشود حدود بارگذاري محاسبهشذده برابذر بذا حدود محاسذبهشذده بذا روش پيشذنهادي اسذت. در روش پخذش بذار تداومي پس از 5 و تکرار حد بارگذاري در سيستمهاي و 5 شينه به دست ميآيد که به مراتب بيشتر از تعذداد تکرارهذا در روش پيشنهادي است. اکنون روش پخش بذار تذداومي در شذرايط وقذوع اغتشذاش مذورد بررسي قرار ميگيرد. تعداد اغتشاشها در سيسذتمهذاي و 5 شينه به ترتيب 6 و 58 است. با بهکارگيري اين روش نتايج بذه دست آمده به صورت جدولهاي تا 8 است. اين جدولها نشان ميدهند که در اکثر اغتشذاشهذا بذا بذيش تکرار حد بارگذاري محاسبه شده است و در تعداد کمي از اغتشاشها تعداد تکرارها کمتر از اسذت. بنذابراين در محاسذبه حذد بارگذذاري تعداد تکرارهاي مورد نياز در روش پخش بار تداومي تقريبذا سذه برابذر تعداد تکرارها در روش پيشنهادشده در اين مقاله است. با افزايش ابعاد سيستمهاي قدرت حجم محاسذبات در روش پخذش بذار تذداومي بذه مراتب بزرگتر از روش پيشنهادي ميگردد. )( )( )( 5 )( )( )( )( )( )( /5 / / Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

7 6 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با روش پخش بار تداومي جدول )5(: نتايج اعمال 6 اغتشاش بر روي سيستم شينه و بهکارگيري روش پخشبار تداومي تعداد تکرار تعداد تکرار > تعداد تکرار > /8 / / / / /55 6 /5 8 /5 5 /5 /5 جدول )8(: نتايج اعمال 58 اغتشاش بر روي سيستم 5 شينه و تعداد تکرار > بهکارگيري روش پخشبار تداومي تعداد تکرار تعداد تکرار > /585 /58 /58 /58 5 /58 - نتيجهگيري /588 /588 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با روش /88 /85 /885 /88 6 /8 /885 پخشبار تداومي /88 8 /8 /88 /88 5 /8 /88 /88 /588 /88 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با روش /6 /5 /6 6 /5 پخشبار تداومي در اين مقاله حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحنيهذاي PV بذا يذک تابع درجه دو به دست ميآيد. ضرايب اين تابع درجه دو با انجام يذک پخش بار محاسبه ميگردند. به اين منظور عالوه بر مقادير ولتاژ و توان در هر نقطه کار مقادير مشتق ولتاژها نسبت به ضريب بارگذذاري نيذز مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مشتق بذه راحتذي از عناصذر مذاتريس ژاکوبين محاسبه ميگردد. تقريب منحنيهاي PV تا رسذيدن بذه حذد بارگذاري تکرار ميشود. معيار رسيدن به حد بارگذذاري آن اسذت کذه فاصله بين دو حد بارگذاري محاسبهشذده متذوالي کذمتذر از / باشد. بنابراين حداقل به دو تکرار نياز هست. شبيهسازيهاي انجامشده در سه سيسذتم IEEE نشذان مذيدهذد کذه در تعذدادي از حالذتهذا محاسبه حد بارگذاري با تنها تکرار انجام مذيشذود. حذداکثر تعذداد تکرارهاي مورد نياز نيز تکرار هست. اين در حالي است کذه در روش پخش بار تداومي تعداد تکرارها تقريبا سه برابر روش پيشنهادي است. روش ارائهشده امکان محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ را به هن وقوع اغتشاشهاي مختلف فراهم ميکند. اين موضوع از نيازهاي اصلي بهرهبرداران سيستم قدرت است. مراجع /6 8 /66 /6 5 /68 /6 /65 [] J. F. Zhang, C. T. Tse, W. Wang and C. Y. Chung, Voltage stablty analyss based on probablstc power flow and maxmum entropy, IET Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol., No., pp. 5-57,. [] G. Verbc and F. Gubna, Fast voltage-collapse lneprotecton algorthm based on local phasors, Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 5, No., pp. 8-86, July. [] I. Smon, M. Pantos and F. Gubna, An mproved voltage-collapse protecton algorthm based on local phasors, Int. J. Electrc Power Systems Research, Vol. 78, pp. -, 8. [] M. Parnan and M. Vanoun, A fast local ndex for onlne estmaton of closeness to loadablty lmt, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp , Feb.. [5] A. Berzz, P. Fnazz, D. Dos, P. Marannno and S. Cors, Frst and second order methods for voltage collapse assessment and securty enhancement, IEEE /58 /58 6 /5 8 /5 5 /5 جدول )(: نتايج اعمال اغتشاش بر روي سيستم شينه و تعداد تکرار > بهکارگيري روش پخش بار تداومي تعداد تکرار > تعداد تکرار Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

8 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره Trans. on Power Systems, Vol., No., pp. 5-55, May 8. [6] B. Gao, G. K. Morson and P. Kundur, Voltage stablty evaluaton usng modal analyss, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 7, No., pp. 5-5, Nov.. [7] Y. Wang, I. R. Pordanjan, W. L, W. Xu, T. Chen, E. Vaahed and J. Gurney, Voltage stablty montorng based on the concept of coupled sngle-port crcut, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 6, No., pp. 5-6, Nov.. [8] H. Razm, M. Teshnehlab and H. A. Shayanfar, Neural network based on a genetc algorthm for power system loadng margn estmaton, IEE Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 6, No., pp. 5-6,. [] V. Ajjarapu and C. Chrsty, The contnuaton power flow: a tool for steady state voltage stablty analyss, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 7, No., pp. 6-,. [] N. Flatabo, R. Ognedal and T. Carlson, Voltage stablty condton n a power transmsson system calculated by senstvty methods, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp. 86-, Nov.. [] N. Flatabo, O. B. Fosso, R. Ognedal, T. Carlson and K. R. Heggland, A method for calculaton of margns to voltage nstablty appled on the Norwegan system for mantanng requred securty level, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 8, No., pp. -8, Aug.. [] C. Lemaltre, J. P. Paul, J. M. Tesseron, Y. Harmand and Y. S. Zhao, An ndcator of the rsk of voltage profle nstablty for real-tme control applcatons, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp. 5-6, Feb.. [] A. C. Z. de Souza, C. A. Canzares and V. H. Quntana, New technques to speed up voltage collapse computatons usng tangent vectors, IEEE Trans. on Power Systems, Vol., No., pp. 8-87, Aug. 7. [] L. A. L. Zarate and C. A. Castro, Fast computaton of securty margns to voltage collapse based on senstvty analyss, IEE Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 5, No., pp. 5-, Jan. 6. [5] A. Pama and G. Radman, A new approach for estmatng voltage collapse pont based on quadratc approxmaton of PV-curves, Int. J. Electrc Power Systems Research, Vol. 7, pp , Aprl. [6] T. V. Cutsem and C. Vournas, Voltage stablty of electrc power systems, Boston, MA:Kluwer, 8. زيرنويسها Saddle Node Bfurcaton Tangent Vector Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα