Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation"

Transcript

1 مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر - دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران - ايران - - گروه برق - دانشکده مهندسي - دانشگاه رازي - کرمانشاه - ايران - چكيده: حاشيه پايداري ولتاژ از طريق دنبال کردن منحنيهاي PV با استفاده از روش پخشبار تداومي قابل محاسبه است. اين روش نياز به انجام پخش بارهاي متعدد و صرف زمان زياد دارد. در مقاالت مختلف نشان داده شده است که منحنيهاي PV به ويژه در حوالي نقطه حداکثر بارگذاري رفتاري شبيه به يک منحني درجه دو دارند. از اين موضوع براي تقريب منحنيهاي PV و محاسبه نقطه حداکثر بارگذاري استفاده شده است. اين مقاله به تکميل کارهاي انجامشده باهدف کاهش حجم محاسبات ميپردازد. به اين منظور به جاي سه ضريب از دو ضريب ثابت براي محاسبه تابع درجه دو استفاده شده و لذا محاسبه تابع درجه دو سادهتر ميگردد زيرا در صورتي که تنها از يک پخش بار استفاده شود نيازي به محاسبه مشتق درجه دوم متغيرها نيست. همچنين سعي ميشود که نقطه شروع نزديک به حد بارگذاري انتخاب شود. به اين منظور مشابه تصحيح روش پخش بار تداومي ولتاژ يکي از شينهاي ضعيف سيستم به عنوان معلوم در نظر گرفته ميشود و بر اساس آن ضريب بارگذذاري تعيين ميگردد. با هر تقريب منحني PV ولتاژ در نقطه حداکثر آن به عنوان ولتاژ نقطه سقوط سيستم انتخاب ميشود. با اين ولتذاژ ضذريب بارگذاري مربوطه تعيين شده و مجددا تقريب منحني PV انجام ميشود. مراحل تا آنجا ادامه پيدا ميکند که فاصله دو حد بارگذذاري متذوالي پيشبينيشده کمتر از / باشند. شبيهسازيهاي انجامشده بر روي سه سيستم و 5 شينه IEEE مويد کارايي اين روش است. واژههاي كليدي: تقريب درجه دو سقوط ولتاژ حاشيه پايداري ولتاژ پخشبار تداومي. Quck and Accurate Computaton of Voltage Stablty Margn Usng PV Curve Approxmaton Fard Karbalae, Shahrar Abas, Hossen Saber - Faculty of Electrcal and Computer Engneerng, Shahd Rajaee Unversty, Tehran, Iran Electrcal Department, Faculty of Engneerng, Raz Unversty, Kermanshah, Iran Abstract: Voltage stablty margn can be calculated by tracng PV curves usng the Contnuaton Power Flow (CPF) method. Ths method needs many power flow solutons and consequently a large number of computaton tmes. It s well known that the behavor of PV curves, especally near the crtcal pont, s smlar to a quadratc functon. Ths s used n some papers to approxmate PV curves and calculate maxmum loadng pont by mnmum number of power flow runs. Ths paper ams to complete prevous works so that the computatonal efforts are reduced and the accuracy s mantaned. To do ths, a quadratc functon wth two constant coeffcents, nstead of three ones, s used. Ths makes the calculaton of the quadratc functon smpler because the determnaton of the second-order senstvtes s no longer needed. Also a method s proposed to select the ntal operatng pont near the crtcal pont. For ths purpose, n the power flow equatons, the voltage magntude at one of the weak buses s assumed to be known and the loadng Factor s unknown nstead. Ths s also used to determne the next operatng pont, after every approxmaton of PV curves. The approxmatons contnue untl the dfference between the calculated voltage stablty margns n successve teratons becomes less than.5. The smulatons are performed on three IEEE test systems show the effectveness of the proposed method. Keywords: Quadratc approxmaton, Voltage collapse, Voltage stablty margn, Contnuaton power flow. 6 / 6 / 6 / / تاريخ ارسال مقاله: تاريخ اصالح مقاله: تاريخ پذيرش مقاله: 6//5 نام نويسنده مسئول: فريد کرباليي نشاني نويسنده مسئول: ايران - تهران -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي- دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

2 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره - مقدمه يکي از مهمترين موضوعات در مطالعذات بهذرهبذرداري و برنامذهريذزي سيستم قدرت مشکل ناپايداري ولتاژ است زيرا ناپايداري ولتاژ يکذي از علل اصلي خاموشيهاي سراسري هست ][. از اين رو ارزيابي پايداري ولتاژ سيستم در شرايط بهرهبرداري عذادي و هذمچنذين هنگذام وقذوع اغتشاشهاي مختلف اهميت زيذادي دارد. يکذي از معيارهذاي ارزيذابي پايداري ولتاژ تعيين حاشيه پايداري ولتاژ به صورت فاصله نقطذه کذار کنوني با نقطه حذداکثر بارگذذاري سيسذتم اسذت ][. ايذن فاصذله بذا افزايش توانهاي اکتيو و راکتيو در شينهاي بار و هذمچنذين افذزايش توان اکتيو در شينهاي مولد محاسبه ميشود. دستهاي از مقاالت به جاي محاسبه دقيق حاشيه پايداري ولتاژ به ارائه شاخصهايي ميپردازند که حاوي اطالعات تقريبي از حاشيه پايداري ولتاژ هستند. تعدادي از اين شاخصها بر اساس اندازهگيريهاي محلي ميباشند و از اطالعات سيستم استفاده نميکنند ] [. اين شاخصها از اين حقيقت بهره ميبرند که در حد بارگذاري با تغيير ولتاژ و جريان تغيير چنداني در توان ايجاد نميشود. با توجه به اين که از مدل سيستم استفاده نميشود امکان ارزيابي حاشيه پايداري ولتاژ به ازاي وقوع اغتشاشهاي مختلف وجود ندارد. تعداد ديگري از اين شاخصها بر پايه مدل سيستم ميباشند. شاخصهاي مبتني بر مقدار ويژه و مقدار منفرد ماتريس ژاکوبين از مهمترين اين شاخصها هستند ] [. تمامي اين شاخصها رفتاري غيرخطي دارند و امکان پيشبيني دقيق حاشيه پايداري ولتاژ به وسيله آنها وجود ندارد. در [5] حاشيه پايداري ولتاژ با تجزيه سيستم به مسذيرهاي مجذزا که هر کدام داراي يک مولد و خط انتقذال م يذ باشذند محاسذبه شذده است. با اين کار سعي شده که خطاي معادلسازي تونن که در آن براي کل سيستم از يک مولد و خط انتقال استفاده ميشذود برطذرف شذود. امذا خطذاي روش بذه روشني بيان نشده است. بهکارگيري شذبکههذاي عصبي روش ديگر تخمين حاشيه پايداري ولتاژ است [8]. مشکل ايذن روش اين است که نياز به دادههاي زيذادي بذراي آمذوزش شذبکه دارد ضمن اين که با هر تغيير سيستم قدرت ممکن است نيذاز بذه آمذوزش مجدد شبکه عصبي باشد. محاسبه دقيق حاشيه پايذداري ولتذاژ بذا روش پخذشبذار تذداومي امکانپذير است. اين روش که بر پايه تکرار پخشبار هست در هر گذام از دو قسمت پيشبيني و تصحيح تشذکيل شذده اسذت. مشذکل عمذده روش پخشبار تداومي نياز به انجام محاسبات پخشبار مکرر تا رسيدن به دقت مطلوب ميباشد. اين موضوع موجب زمانبر شدن اعمذال ايذن روش به سيستمهاي بزرگ ميگردد. از اين رو افزايش بار بايد بذه گونهاي انتخاب گردد که حجذم محاسذبات کذاهش يابذد ]6[. در ايذن مقاله روش پخشبار تداومي نيز به منظور مقايسه با روش پيشذنهادي در سيستمهاي و 5 شينه IEEE شبيهسازي شده است. در بسياري از مقذاالت روش پيشذنهادي بذر پايذه روش پخذشبذار تداومي است. موضوع مورد بحث در ايذن مقذاالت تعيذين انذدازه گذام افزايش بار در هر تکرار است. در ][ از مقادير حساسيت توان راکتيو توليدي به تغييرات بار استفاده شده است. بذر اسذاس ايذن حساسذيت افزايش بار برابر با حداقل مقدار الزم براي رسيدن اولين مولد بذه حذد توليد توان راکتيو انتخاب ميشود. در ][ عالوه بذر رسذيدن بذه حذد توليد توان راکتيو مولدها خروج تجهيزات توسط سيستمهاي حفاظتي و همچنين عمل تپ ترانسفورماتورها نيز در تعيين افزايش بار در نظذر گرفته شده است. در ][ نيز از دو حساسذيت تذوان راکتيذو توليذدي مولدها و ولتاژ شينهاي بار بذه تغييذرات بذار اسذتفاده شذده اسذت. در افزايش بار عدم عبور از يک ولتاژ حداقل نيز در نظر گرفته ميشود. در صورتي که در هر افزايش بار سيستم بذه ناحيذه ناپايذداري بذرود محاسبات با کذاهش انذدازه افذزايش بذار تکذرار مذيشذود. در ][ از معکوس حساسيت ولتاژ شينهاي بار به تغييذرات بذار بذه عنذوان يذک شاخص استفاده شده است. اين شاخص در مرز پايداري ولتاژ به مقذدار صفر ميرسد. در اين مرجع رفتار اين شذاخص بذه صذورت يذک تذابع درجه دو با دو ضريب ثابت تقريب زده ميشود. اين ثابتها با انجذام دو پخش بار به دست ميآيند. با تعيين تابع درجذه دو مذرز پايذداري کذه همان حد بارگذاري ميباشد پيشبيني ميگردد. مرز پيشبينيشده به عنوان نقطه تکرار بعدي در نظر گرفته ميشود. مجددا تابع درجه دو بر اساس دو نقطه کار انتهايي تعيين ميگردد و مراحل تا رسيدن به مذرز پايداري ولتاژ ادامه پيدا ميکند. مرجع ][ معکوس حساسيت تذوان راکتيو توليدي مولدها به تغييرات ضريب بارگذاري را به کار ميبرد که مقدار آن در حد بارگذاري برابر صفر ميگذردد. مشذابه ][ بذا فذر رفتار درجه دو براي اين حساسيت حد بارگذاري پيشبيني مذيشذود. اگر مقدار پيشبينذيشذده حذد بارگذذاري خذارج از ناحيذه بارگذذاري سيستم باشد با استفاده از يک روش مبتني بذر بهينذهسذازي حذداقل کاهش بار براي برگشتن به ناحيه بارگذاري تعيين ميگذردد. بذا وجذود اين که در ][ نسبت به مراجع قبلي بذا تعذداد تکذرار کذمتذري حذد بارگذاري تعيين ميشود اما شبيهسازيهاي انجامشده نشان مذيدهذد که در سيستمهاي مختلف حداقل نياز به 5 تکرار پخشبار ميباشد. در ][ منحني PV با يک تذابع درجذه دو بذا سذه ضذريب ثابذت تقريب زده شده است. ضرايب ثابت با انجام يک پخذش بذار و محاسذبه مشتقات درجه اول و دوم متغيرها تعيين ميشوند. ابتدا بذا انجذام يذک پخش بار اولين تقريب منحني PV و به تبع آن اولين پيشبيني نقطه حداکثر بارگذاري انجام ميگردد. ضريب بارگذاري بعدي برابر با مقذدار پيشبينيشده حد بارگذاري انتخاب ميشود. مراحل تا آنجا ادامه پيذدا ميکند که فاصله دو مقدار تداومي پيشبينيشده از يک مقدار مطلوب کمتر گردد. شبيهسازيهاي انجامشده بذر روي دو سيسذتم 6 و شينه نشان ميدهد که براي رسيدن به حد بارگذاري تکرار پخشبار الزم است. البته اگر نقطه اوليه نزديک به حد بارگذذاري باشذد تعذداد تکرارها کاهش مييابد. Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

3 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره در اين مقاله به تکميل کار انجامشده در ][ پرداخته شده اسذت. PQ و افزايش توان اکتيو در شينهاي PV انجام ميشود. افزايش توان در تابع درجه دو پيشذنهادي تنهذا دو ضذريب ثابذت وجذود دارد. ايذن موضوع با توجه به شکل منحني PV و توجه به اين که در ولتذاژ صذفر توان تزريقي شين صفر است قابل توجيه است. بنابراين براي محاسذبه ثابتها نياز به مشتق درجه دو متغيرها نيسذت. در ][ اشذاره نشذده است که اگر حد بارگذاري پيشبين يذ شذده خذارج از ناحيذه بارگذذاري باشد چگونه نقطه کار بعدي تعيين ميگردد. در ايذن شذرايط ضذريب بارگذاري پيشبينيشده منجر به واگرايي برنامه پخش بذار مذيگذردد. همچنين با توجه به اين که حد بارگذاري در ابتدا مجهول است چگونه ميتوان نقطه اوليه را نزديک به حد بارگذاري قرارداد تا تعداد تکرارهذا کاهش يابد. در روش پيشنهادي به جاي استفاده از ضذريب بارگذذاري پيشبينيشده از ولتذاژ پذيشبين يذ شذده در حذد بارگذذاري اسذتفاده ميشود. با اين ولتاژ نقطه کار بعدي تعيين ميگردد. ايذن کذار مشذابه تصحيح در پخش بار تداومي است. همين کار براي تعيين نقطه کار اوليه نيز انجام ميشود. معموال ولتاژ نقطه سقوط در شينهاي ضذعيف سيستم تذا حذدودي مذذشخص اسذذت. ايذن ولتذاژ وابسذته بذه مقذدار جبرانسازي توان راکتيو سيستم ميباشد ][. در شبيهسازيهاي اين مقاله ولتاژهاي مختلفي در محدوده / تا /5 پريونيت براي تعيين نقطه کار اوليه در نظر گرفته شده است. ايذن ولتاژها نقطه کار اوليه را در نزديکذي حذد بارگذذاري قذرار مذيدهنذد هرچند که تعدادي از اين ولتاژها نقطه کار اوليه را بذه پذايين منحنذي PV منتقل ميکنند. شبيهسازيهاي انجامشذده بذر روي سذه سيسذتم و 5 شينه IEEE به ازاي ولتاژهاي شروع مختلف و همچنين اغتشاشهاي گوناگون اعم از قطع يک خط خروج يک ترانسفورماتور يا خروج يک مولد نشان ميدهد که در تمامي موارد حذد بارگذذاري بذا دقت / با تا تکرار پخش بار محاسبه ميشود. - فرمولبندي مسئله آنچه در کتب و مقاالت متعدد پذيرفته شده اين است که مرز پايذداري )SNB( مذيباشذد. آخذرين ولتاژ منطبق بر نقطه دوشاخگي گره زين نقطهاي که با افزايش بذار معذادالت سيسذتم داراي نقطذه کذار حالذت ماندگار است به عنوان نقطه SNB شناخته ميشود. اگذر بارهذا داراي مشخصه حالت ماندگار توان ثابت باشند نقطه SNB در حد بارگذذاري سيستم اتفاق ميافتد. به همين دليل است که در اکثر مقاالت حاشذيه پايداري ولتاژ به صورت فاصله نقطه کار کنوني تا حد بارگذاري سيستم تعريف ميشود. اگر مشخصه حالت ماندگار بارها به صورت وابسذته بذه ولتاژ باشد نقطه SNB به بعد از حد بارگذذاري منتقذل مذيگذردد. بذا تقريب منحني PV که در اين مقاله انجام ميشود نقطه SNB بذا هذر نوع مشخصه بار به راحتي محاسبه ميگردد زيرا نقطه SNB در واقذع نقطه تماس منحني PV با مشخصه بذار اسذت. در ادامذه مقالذه فذر ميشود که مانند ] [ بارها داراي مشخصه تذوان ثابذت هسذتند. محاسبه حد بارگذاري با افزايش توانهاي اکتيو و راکتيو در شينهذاي به صورت رابطه )( اعمال ميگردد. ) هر کدام از شينهاي PQ و PV است.( ) هر کدام از شينهاي PQ است.( P λ P o Q λq o )( در اين رابطه شين برابر و مقادير پايه توانهاي اکتيو و راکتيو تزريقي در ميباشند. λ نيز ضريب بارگذاري است که در بار پايه مقذدار آن است. حرکت به سمت حد بارگذاري با افزايش λ انجام ميشود. حد بارگذاري برابر با حداکثر مقدار λ است که در آن روابذط )( و )( که همان روابط تذوازن تذوان در معذادالت پخذش بذار هسذتند برقذرار ميباشند. N λ cos( ) P P o VV j yj j j j N λ sn ( ) Q Q o V V j y j j j j )( )( با افزايش λ ولتاژ در شينهاي بار کاهش پيدا ميکند. منحني مقذادير ولتاژ در شينهاي مختلف بر حسب ضريب بارگذاري مشابه شذکل )( است. اين منحني که منحني PV ناميده ميشود در مطالعات پايداري ولتاژ بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد )البته در اينجا شده اسذت(. در شذکل )( =λ بيذانگر بذي بذاري و بارگذاري بحراني نامگذاري ميشود بيانگر حد بارگذاري است. با توجه به اين ميگردد مقدار جايگزين توان کذه ضذريب که افزايش λ در همه شينها به صورت همزمان اعمذال منحني PV در يکي از شينها در تمامي شينها يکسان است. بنابراين با داشذتن محاسبه ميگردد. البته منحنيهاي PV در صورتي مشابه شکل) ( هستند که تا آخرين نقطذه رسذم ايذن منحني هيچکدام از مولدها به حد توليد توان راکتيو خذود نرسذند کذه معموال در عمل اينچنين نيسذت. شذکل )( منحنذيPV را در شذين شماره از سيستم شذينه IEEE نشذان مذيدهذد. جهذشهذاي مشاهدهشده در اين منحني بيانگر لحظذه رسذيدن يذک يذا تعذدادي از مولدها به حد توليد توان راکتيو ميباشند. بذه سذبب غيرخطذي بذودن روابط )( و )( امکان محاسبه تحليلي منحنيهاي PV وجود نذدارد. اما بر اساس شکل منحني PV ميتوان آن را بذا يذک تذابع درجذه دو تقريب زد. البته با توجذه بذه جهذشهذاي ايجادشذده در ايذن منحنذي ضرايب تابع درجه دو بايد در طي رسيدن به حد بارگذاري تغيير کنند. Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

4 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره ولتاژ ولتاژpu براي محاسبه فشرده زير باشند: فر ميشود که روابط )( و )( به فرم f x, )( که برداري است که شامل اندازه ولتاژ در شينهاي PQ و زاويه ولتاژ در تمام شينها بجز شين شناور است. با مشتقگيري از دو طرف رابطه )( خواهيم داشت: f x f x )5( λ = λ = ضريب بارگذار λ ضريب بارگذار λc بحران بار پايه بار ب همان ماتريس ژاکوبين روابط پخشبذار اسذت. نيذز بذرداري است که از مقادير پايه توانهاي اکتيذو و راکتيذو تشذکيل شذده اسذت. اکنون بر حسب محاسبه ميشود: شکل )(: منحني PV f f x H x )8( که عناصر بردار H شامل حساسيت متغيرها نسبت به تغييذرات λ از جمله مشتقات ميشذود. بذا انجذام اولذين پخذشبذار و محاسذبه ضرايب a و b ضرايب بارگذاري بحراني و همچنين ولتاژ نقطه سذقوط )ولتاژ در ضريب بارگذذاري بحرانذي( بذا اسذتفاده از روابذط )6( و )( پيشبيني ميگردند:.8.6. d P av C b dv a ( V ) bv P P P C C C )6( )( ضريب بارگذاري λ شکل )(: منحني PV در شين از سيستم شينه IEEE - روش پيشنهادي در اين مقاله منحني PV در شين با استفاده از )( تقريب زده ميشود. av bv )( در اين رابطه دو ثابت وجود دارد که در هر نقطه کار با انجام يک پخش بار تعيين ميشوند. به اين منظور بايد دو نقطه ( ) و ( ) از روابط پخش بار محاسبه گردند. پس از قرار دادن اين دو نقطه در )( و )( و حل اين دو معادله ضرايب a و b تعيين ميشوند. و که به ترتيب مقادير پيشبين يذ شذده ضذريب بارگذذاري بحراني و ولتاژ نقطه سقوط هستند. از اين مقادير براي محاسذبه نقطذه کار بعدي استفاده ميشود. به اين منظور به جاي قرار دادن ولتاژ شين تحت بررسي برابر با حل روابط پخش بار محاسبه ميگردد. زيرا قرار داده ميشود و مقدار بار ميشود. با محاسبه نقطه کار بعدي مجددا ضرايب ميگردند و مراحل تا زمذاني کذه فاصذله دو و برابذر بذا با موجب واگرايذي پخذش محاسذبه متذوالي از يذک مقذدار مطلوب کمتر شود ادامه پيدا ميکند. محاسذبات بذر روي هذر يذک از شينهاي بار ميتواند انجام شود اما شبيهسازيها نشان ميدهنذد کذه اگر يکي از شينهاي ضعيف سيستم انتخاب گردد با تعذداد تکذرار کمتري به دست ميآيد. شينهاي ضعيف را مذيتذوان از مقذدار ولتذاژ شينها در بار پايه تعيين کرد. براي داشتن تعداد تکرار کمتر نقطه کار اوليه بايد به حد بارگذاري نزديک باشد. از آنجايي که در ابتدا مقدار مشخص نيست نميتذوان با انتخاب يک مقدار λ نقطه کار را نزديک حد بارگذذاري قذرارداد. بذه اين منظور بايد در ابتدا يک مقدار ولتاژ را براي شين مورد بررسذي در dv d av b )( Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

5 ب» 5 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره نظر گرفت. اين ولتاژ بايد تا حد امکان به ولتذاژ نقطذه سذقوط نزديذک تا مراحل رسيدن به حد بارگذذاري در سيسذتم شذينه نشذان باشد. ولتاژ نقطه سقوط به طور دقيق مشخص نيست اما محدوده آن تا حد زيادي قابل پيشبيني است. مقذدار ايذن ولتذاژ بسذتگي بذه مقذدار جبرانسازي توان راکتيو سيستم دارد. در سيستمهايي که جبرانسازي زيادي ندارند اين ولتاژ در شينهاي ضعيف بين / تذا /5 پريونيذت است. با افزايش جبرانسازي توان راکتيو ولتاژ نقطذه سذقوط افذزايش مييابد و حتي ممکن است به حدود /6 پريونيت نيز برسذد ][. بذه نظر ميرسد انتخاب ولتاژ /5 پريونيذت مقذدار مناسذبي باشذد البتذه ممکن است با نظر بهرهبرداران يک سيستم مقدار ديگري انتخاب شود. اگر ولتاژ انتخابشده کمتر از ولتاژ سقوط باشد نقطه کار اوليذه پذايين منحنيPV قرار ميگيرد. اين موضوع تعداد تکرارها را افزايش نميدهد. در اين مقاله شبيهسازيها با سه ولتاژ / / و /5 پريونيت انجذام ميشود تا عملکرد روش پيشنهادي در حالتهايي که نقطه کذار اوليذه پايين منحني PV باشد نيز بررسي گردد. به طور خالصه مراحل روش پيشنهادي را ميتوان به صورت زير بيان نمود: الف: بر اساس ميزان جبرانسازي توان راکتيو سيستم و همچنذين تجربه بهرهبرداران ولتاژي براي شين مورد نظر انتخاب شود )مثال /5 پريونيت(. ب: با ولتاژ انتخابشده مقدار λ و همچنذين مقذدار را بذا حذل روابط پخشبار و بهکارگيري رابطه )8( به دست ميآيد. اين کار مشذابه تصحيح در روش پخذشبذار تذداومي اسذت. بذه عبذارتي در روابذط پخشبار مقدار λ معلوم و در عو اندازه يکي از ولتاژهذا مجهذول در نظر گرفته ميشود. با جايگزيني متغيرهاي بذه دسذت آمذده در رابطذه )8( مقدار به دست ميآيد. ج. با استفاده از روابط )( و )( ضرايب a و b محاسبه ميشوند. د. با بهکارگيري روابط )6( و )( و تعيين ميشوند. اگذر نيست به قسمت»ه«ارجاع ميشود. در اولين حدس از مقدار غير اين صورت به قسمت»و«ارجاع ميشود. محاسبه ميشذود. اگذر ايذن فاصذله ه. فاصله دو مذقدار تداومي به دسذت آمذده اسذت در غيذر ايذن کمتر از / باشد مقدار مشابه قسذمت مقدار λ و صورت به قسمت»و«ارجاع ميشود. و. با قرار دادن ولتاژ شين برابر با» به دست ميآيد. سپس به قسمت»ج«ارجاع ميشود. - نتايج شبيهسازي -- شبيهسازي روش پيشنهادي در اين مقاله شذبيهسذازي بذر روي سذه سيسذتم و 5 شذينه IEEE انجام شده است. در شرايط بدون اغتشاش حد بارگذذاري ايذن سه سيستم که با روش پخش بار تداومي به دست آمده است به ترتيب برابر با /885 /588 و /58 ميباشند. ابتدا نتايج اعمال روش پيشنهادي در حالت بدون اغتشاش ارائه ميگردد. براي نقطه کار اوليه از سه ولتاژ / / و /5 پريونيت استفاده شده است. در جدولهاي داده شده است. اين جداول براي حالت بدون اغتشاش و بذا سذه ولتذاژ شروع مختلف ميباشند. اين محاسبات بر روي شين شذماره انجذام شده است. محاسبات انجامشده بر روي شذينهذاي و نيذز نتذايج مشابهي دارد. مشاهده ميگردد که حد بارگذاري بذا دقذت / بذا حداکثر تکرار به دست ميآيد. در جداول تا 6 نيز نتايج محاسبه بر روي دو سيسذتم و 5 شينه آورده شده است. محاسبات براي سيستم شينه بر روي شذين و براي سيسذتم 5 شذينه بذر روي شذين انجذام شذده اسذت. محاسبات انجامشده بر روي شينهاي 6 و در سيستم شينه و بر روي شينهاي و در سيستم 5 شينه نتايج کامال مشذابهي دارد. جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /588 /588 شروع /5 pu /585 /565 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ - - شروع / pu /588 /588 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /588 /588 شروع / pu /58 /56 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع /5 pu /88 /88 /855 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع / pu /886 /88 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با ولتاژ /885 /885 شروع / pu /88 /88 /856 Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

6 8 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره جدول )5(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 /5 شروع /5 pu /5 /68 /86 ولتاژ اوليه )pu( جدول )(: نتايج اعمال 6 اغتشاش بر روي سيستم شينه تعداد تکرار )( )( )( )( /5 )( )( )( 5 )5( )( )( 6 )( 6 )6( / / جدول )8(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 شروع / pu /5 /666 /6 جدول )6(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با ولتاژ /58 /58 شروع / pu /5 /5 اکنون روش پيشنهادي در شرايط وقوع اغتشاش مورد بررسي قرار ميگيرد. اغتشاشهاي اعمالي قطع يک خط خروج يک ترانسفورماتور يا خروج يک مولد ميباشند. براي سه سيستم و 5 شينه بذه ترتيب 6 و 58 اغتشاش اعمال شده اسذت. نتذايج محاسذبات بذه صورت جدولهاي تا ميباشند. در اينجا نيز محاسبات بذه ازاي مقادير مختلف ولتاژ اوليه انجام شده است و مقدار خطا نسبت بذه حذد بارگذاري واقعي به دست آمذده از روش پخذش بذار تذداومي / است. همانگونه که مشاهده ميشود در تعذدادي از اغتشذاشهذا حذد بارگذاري تنها با تکرار به دست مذيآيذد. عذدد داخذل پرانتذز بيذانگر وضعيتهايي هست که نقطذه کذار اوليذه در پذايين منحنذي PV قذرار ميگيرد. بذه عنذوان مثذال در سيسذتم شذينه بذا ولتذاژ اوليذه / پريونيت حد بارگذاري در اغتشاش با تکرار به دست ميآيد کذه از اين تعداد اغتشاش نقطه کار اوليه در اغتشاش در پايين منحني PV قرار ميگيرد. ولتاژ اوليه) pu ( جدول )(: نتايج اعمال اغتشاش بر روي سيستم شينه تعداد تکرار ولتاژ اوليه )pu( جدول )(: نتايج اعمال 58 اغتشاش بر روي سيستم 5 شينه تعداد تکرار )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )5( /5 / / -- شبيهسازي روش پخشبار تداومي همانگونه که قبال اشاره شد با انتخاب مناسذب گذام افذزايش بذار تعداد تکرار پخشبار و حجم محاسبات کاهش مييابد. در ابتدا بايد افزايش بار بزرگ انتخاب گردد و با نزديک شدن به مرز پايداري ولتذاژ از اندازه کاسته ميشود. به منظور تعيذين بدين منظور مشابه ]6[ از اطالعات بردار مماس افزايش بار در هر تکرار استفاده شده است. با اعمال روش پخش بار تداومي مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستمهاي و 5 شينه IEEE در حالت بدون اغتشاش به صورت جدولهاي تا اسذت. همانگونه که مشاهده ميشود حدود بارگذاري محاسبهشذده برابذر بذا حدود محاسذبهشذده بذا روش پيشذنهادي اسذت. در روش پخذش بذار تداومي پس از 5 و تکرار حد بارگذاري در سيستمهاي و 5 شينه به دست ميآيد که به مراتب بيشتر از تعذداد تکرارهذا در روش پيشنهادي است. اکنون روش پخش بذار تذداومي در شذرايط وقذوع اغتشذاش مذورد بررسي قرار ميگيرد. تعداد اغتشاشها در سيسذتمهذاي و 5 شينه به ترتيب 6 و 58 است. با بهکارگيري اين روش نتايج بذه دست آمده به صورت جدولهاي تا 8 است. اين جدولها نشان ميدهند که در اکثر اغتشذاشهذا بذا بذيش تکرار حد بارگذاري محاسبه شده است و در تعداد کمي از اغتشاشها تعداد تکرارها کمتر از اسذت. بنذابراين در محاسذبه حذد بارگذذاري تعداد تکرارهاي مورد نياز در روش پخش بار تداومي تقريبذا سذه برابذر تعداد تکرارها در روش پيشنهادشده در اين مقاله است. با افزايش ابعاد سيستمهاي قدرت حجم محاسذبات در روش پخذش بذار تذداومي بذه مراتب بزرگتر از روش پيشنهادي ميگردد. )( )( )( 5 )( )( )( )( )( )( /5 / / Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

7 6 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با روش پخش بار تداومي جدول )5(: نتايج اعمال 6 اغتشاش بر روي سيستم شينه و بهکارگيري روش پخشبار تداومي تعداد تکرار تعداد تکرار > تعداد تکرار > /8 / / / / /55 6 /5 8 /5 5 /5 /5 جدول )8(: نتايج اعمال 58 اغتشاش بر روي سيستم 5 شينه و تعداد تکرار > بهکارگيري روش پخشبار تداومي تعداد تکرار تعداد تکرار > /585 /58 /58 /58 5 /58 - نتيجهگيري /588 /588 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم شينه با روش /88 /85 /885 /88 6 /8 /885 پخشبار تداومي /88 8 /8 /88 /88 5 /8 /88 /88 /588 /88 جدول )(: مراحل محاسبه حد بارگذاري سيستم 5 شينه با روش /6 /5 /6 6 /5 پخشبار تداومي در اين مقاله حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحنيهذاي PV بذا يذک تابع درجه دو به دست ميآيد. ضرايب اين تابع درجه دو با انجام يذک پخش بار محاسبه ميگردند. به اين منظور عالوه بر مقادير ولتاژ و توان در هر نقطه کار مقادير مشتق ولتاژها نسبت به ضريب بارگذذاري نيذز مورد استفاده قرار ميگيرد. اين مشتق بذه راحتذي از عناصذر مذاتريس ژاکوبين محاسبه ميگردد. تقريب منحنيهاي PV تا رسذيدن بذه حذد بارگذاري تکرار ميشود. معيار رسيدن به حد بارگذذاري آن اسذت کذه فاصله بين دو حد بارگذاري محاسبهشذده متذوالي کذمتذر از / باشد. بنابراين حداقل به دو تکرار نياز هست. شبيهسازيهاي انجامشده در سه سيسذتم IEEE نشذان مذيدهذد کذه در تعذدادي از حالذتهذا محاسبه حد بارگذاري با تنها تکرار انجام مذيشذود. حذداکثر تعذداد تکرارهاي مورد نياز نيز تکرار هست. اين در حالي است کذه در روش پخش بار تداومي تعداد تکرارها تقريبا سه برابر روش پيشنهادي است. روش ارائهشده امکان محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ را به هن وقوع اغتشاشهاي مختلف فراهم ميکند. اين موضوع از نيازهاي اصلي بهرهبرداران سيستم قدرت است. مراجع /6 8 /66 /6 5 /68 /6 /65 [] J. F. Zhang, C. T. Tse, W. Wang and C. Y. Chung, Voltage stablty analyss based on probablstc power flow and maxmum entropy, IET Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol., No., pp. 5-57,. [] G. Verbc and F. Gubna, Fast voltage-collapse lneprotecton algorthm based on local phasors, Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 5, No., pp. 8-86, July. [] I. Smon, M. Pantos and F. Gubna, An mproved voltage-collapse protecton algorthm based on local phasors, Int. J. Electrc Power Systems Research, Vol. 78, pp. -, 8. [] M. Parnan and M. Vanoun, A fast local ndex for onlne estmaton of closeness to loadablty lmt, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp , Feb.. [5] A. Berzz, P. Fnazz, D. Dos, P. Marannno and S. Cors, Frst and second order methods for voltage collapse assessment and securty enhancement, IEEE /58 /58 6 /5 8 /5 5 /5 جدول )(: نتايج اعمال اغتشاش بر روي سيستم شينه و تعداد تکرار > بهکارگيري روش پخش بار تداومي تعداد تکرار > تعداد تکرار Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

8 /مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره Trans. on Power Systems, Vol., No., pp. 5-55, May 8. [6] B. Gao, G. K. Morson and P. Kundur, Voltage stablty evaluaton usng modal analyss, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 7, No., pp. 5-5, Nov.. [7] Y. Wang, I. R. Pordanjan, W. L, W. Xu, T. Chen, E. Vaahed and J. Gurney, Voltage stablty montorng based on the concept of coupled sngle-port crcut, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 6, No., pp. 5-6, Nov.. [8] H. Razm, M. Teshnehlab and H. A. Shayanfar, Neural network based on a genetc algorthm for power system loadng margn estmaton, IEE Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 6, No., pp. 5-6,. [] V. Ajjarapu and C. Chrsty, The contnuaton power flow: a tool for steady state voltage stablty analyss, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 7, No., pp. 6-,. [] N. Flatabo, R. Ognedal and T. Carlson, Voltage stablty condton n a power transmsson system calculated by senstvty methods, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp. 86-, Nov.. [] N. Flatabo, O. B. Fosso, R. Ognedal, T. Carlson and K. R. Heggland, A method for calculaton of margns to voltage nstablty appled on the Norwegan system for mantanng requred securty level, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 8, No., pp. -8, Aug.. [] C. Lemaltre, J. P. Paul, J. M. Tesseron, Y. Harmand and Y. S. Zhao, An ndcator of the rsk of voltage profle nstablty for real-tme control applcatons, IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 5, No., pp. 5-6, Feb.. [] A. C. Z. de Souza, C. A. Canzares and V. H. Quntana, New technques to speed up voltage collapse computatons usng tangent vectors, IEEE Trans. on Power Systems, Vol., No., pp. 8-87, Aug. 7. [] L. A. L. Zarate and C. A. Castro, Fast computaton of securty margns to voltage collapse based on senstvty analyss, IEE Generaton, Transmsson, Dstrbuton, Vol. 5, No., pp. 5-, Jan. 6. [5] A. Pama and G. Radman, A new approach for estmatng voltage collapse pont based on quadratc approxmaton of PV-curves, Int. J. Electrc Power Systems Research, Vol. 7, pp , Aprl. [6] T. V. Cutsem and C. Vournas, Voltage stablty of electrc power systems, Boston, MA:Kluwer, 8. زيرنويسها Saddle Node Bfurcaton Tangent Vector Tabrz Journal of Electrcal Eng., Vol., No. Seral No. 6

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

۱۳ ۹۱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎ / ﺗ ﻢﺘﺼﺷ ﻩﺭﺎﻤﺷ / ﻢﻫﺩﺰﻧﺎﺷ ﻝﺎﺳ / ﻙﺎﺧ ﻭ ﺏﺁ ﻡﻮﻠﻋ ﻲ ﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻭ ﻱﺯﺭﻭﺎﺸﻛ ﻥﻮﻨﻓ ﻭ ﻡﻮ ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي علوم ا ب و خاك / سال شانزدهم / شماره شصتم / تابستان ۱۳۹۱ تعيين معادله فشار ورودي به لولهه يا فرعي ا بياري باراني با در نظر گرفتن د يب متفاوت براي ا بپاشها سيد حسين

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

17-F-AAA مقدمه تحريك

17-F-AAA مقدمه تحريك 17-F-AAA-0000 يك روش جديد تشخيص مكان خطاي روتور ارت فالت براي ژنراتور سنكرون مستقل از تغييرات توان راكتيو 3 مجيد عليزاده مقدم 1 محمد باباي يفر 2 فرشيد كاكاوند شركت مديريت توليد برق - نيروگاه شهيد رجايي

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد.

No. F-15-AAA-0000 تشخيص SPS امري حياتي ميباشد. و No. F--AAA- تشخيص سريع و مطمي ن پديده قطع تحريك در ژنراتورهاي سنكرون عباس حسني فرهاد حقجو دانشگاه شهيد بهشتي پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور چكيده اكثر روشهاي استفاده شده جهت تشخيص پديده قطع تحريك Field)

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد

توربين گازي 150 مگاواتي حين تغييرات بار توسط کيم و همکاران 1 مورد امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه 370 تا 363 صفحات 1396 سال 2 شماره 49 دوره امیرکبیر مکانیک مهندسی نشریه DOI: 10.22060/mej.2016.621 MGT-70 گازي توربين راهاندازي شبيهسازي و مدلسازي 2 عباسي اسحاق 1* اخگري رسول

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure امیرکبیر عمران مهندسی نشریه تا صفحات سال شماره دوره امیرکبیر عمران مهندسی نشریه DOI: 0.00/ceej.0.0 سازهها ديناميکي تحليل براي زلزله شتابنگاشتهاي انتخاب سهمرحلهاي روش ولنی طالبی مهدی نورائی محمد * بهنامفر

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جبرانتوانراکتیووتعادلبار

جبرانتوانراکتیووتعادلبار 1 دانشگاهکردستان دانشكدهفنیومهندسی گروهبرق عنوان: جبرانتوانراکتیووتعادلبار پژوهشگر: سمیرابنفشی استادراهنما: دکترجمالمشتاق-دکتررحمتالهمیرزایی كارشناسي نامه پایان قدرت گرایش برق رشته ارشد اسفندماه 0931 2

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا

شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۵ شمارة ۳ پاييز ۱۳۹۴ بررسي افزايش طول بر ترابرد گرافيني روبان نانو الکتروني دسته صندلي در حضور ناخالصي نيتروژن شريفه ا قاميري اصفهاني و مريم صداقتنيا دانشکدة فيزيک دانشگاه خيام

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه.

چكيده مقدمه. ه ب ي پ ٨٣١ نشريه دانشكده فني دوره ۴۲ شماره ۷ بهمن ماه ۱۳۸۷ از صفحه ۸۳۱ تا ۸۴۰ بررسي پديده جرقه زني چند باره کليدهاي خلاء و اثرات ا ن بر ساير عناصر شبکه چكيده ۱ سعيد حسن زاده ۲* ۳ ۲ کاوه نيايش حسين محسني

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه است.

1- مقدمه است. آموزش بدون نظارت شبكه عصبي RBF به وسيله الگوريتم ژنتيك محمدصادق محمدي دانشكده فني دانشگاه گيلان Email: m.s.mohammadi@gmail.com چكيده - در اين مقاله روشي كار آمد براي آموزش شبكه هاي عصبي RBF به كمك الگوريتم

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

بكمك الگوريتم PSO بهبوديافته

بكمك الگوريتم PSO بهبوديافته 09-F-EM-0 طراحي موتور القايي تكفاز با خازن داي م بكمك الگوريتم SO بهبوديافته ميثم مهدوي دانشجوي دكتراي برق دانشگاه تهران حسن منصف دانشيار گروه قدرت دانشگاه تهران onse@ut.c.r e.v@ece.ut.c.r واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي

: O. CaCO 3 (1 CO (2 / A 11 بوده و مولكولي غيرقطبي ميباشد. خصوصيتهاي شيمي آلي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد شيمي آلي شيمي موادي تركيبها را در آزمايشگاه نميتوان فصل اول «مباني شيمي آلي» است كه با موجودات زنده ارتباط دارد. تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي اعتقاد بر اين بود

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III

يون. Mg + ا نزيم DNA پليمراز III مراحل همانندسازي DNA همانندسازي DNA را ميتوان به سه مرحله تقسيم كرد : ۱. مرحله ا غاز phase) :(Initiation شامل شناسايي مبدا همانندسازي تشكيل كمپلكس شروع همانندسازي يا ريپليزوم و اضافه شدن چند نوكلي وتيد

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. ١ - Extended Kalman Filter ٢ -Experimental

١- مقدمه. ١ - Extended Kalman Filter ٢ -Experimental تخمين بلادرنگ پارامترهای موتور القايی توسط فيلتر کالمن بدون کاربرد سنسور ٣ ١ مهدی صادقيان لمراسکی جواد ٢ پشتان jpohtan@iut.ac.i meadeghian@yahoo.com ١- دانشکده مهندسی برق, دانشگاه صنعتی اميرکبير ٣- شرکت

Διαβάστε περισσότερα

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور شمارة 4 )تابستان 95( صفحة 7-6 فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور تارنماي فصلنامه: www.engineresearch.ir بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM

چكيده واژههاي كليدي 1- مقدمه 1 مشاهده جريان مستقيم بدون جاروبك سيمپيچهاي استاتور بايد بهترتيب با PWM طراحي شبيهسازي و ساخت كنترل سرعت موتور جريان مستقيم آهنرباي داي م بدون جاروبك 4 3 1 امين كلاهدوز محسن شاكري علي جباري شعبانعلي گل 1- دانشجوي كارشناسي ارشد گروه ساخت و توليد دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

Διαβάστε περισσότερα

di dt di dt e. i . L w T R . 1q

di dt di dt e. i . L w T R . 1q مدلسازی رياضی فيلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کيفيت توان در شبکه توزيع ا رش قطره سامانی رضا نوروزيان سيد حميد فتحی سيد حسام الدين صادقی چکيده: قطب علمی قدرت دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امير کبير

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ :ﻪﻣﺪﻘﻣ

گﺮﺑﺪﻳر ﺖﺑﺎﺛ يﺮﻴﮔهزاﺪ :ﺶﻳﺎﻣزآ فﺪﻫ  :ﻪﻣﺪﻘﻣ اندازهگيري ثابت ريدبرگ هدف آزمايش: مطالعه طيف اتم هيدروژن و بدست آوردن ثابت ريدبرگ مقدمه: اتم هيدروژن سادهترين سيستم كوانتومي است و شامل يك پروتون و يك الكترون ميباشد. تي وري الكتروديناميك كوانتومي قادر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد

و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد شبیه سازی و حذف هارمونیک های ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دايم در سیستمهای تبديل انرژی باد اردشیر آرش ابراهیم صادقی منصور همتی میثم روشن چشم احمد اصغری ا-دکترای تبديل انرژی 2 -دانشجويی ارشد برق 3- دانشجويی

Διαβάστε περισσότερα