ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες: Δ. Γιαμηζίδοσ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκ. Απνθ. 219 / 2015 Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 15 / 2015 πλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Λήυη απόθαζης για ηην πραγμαηοποίηζη εκδηλώζεφν εορηαζμού ηης Πολιούτοσ Αγίας Παραζκεσής 25-26/07/2015. ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ εκέξα Σξίηε θαη ψξα 7.30 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ αξηζκ. πξση / έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α /87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -17- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο. ΠΑΡΟΝΣΔ 1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 2. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 3. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 4. ηδέξεο Ησάλλεο 5. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 6. Παπακηραήι σηήξηνο 7. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 8. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 9. Γθόλεο Παλαγηψηεο 10. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 11. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 12. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 13. Ζζαΐαο σηήξηνο 14. Αιεμίνπ ππξίδσλ 15. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 16. Μπισλάθεο Ησάλλεο 17. Φύιια ηπιηαλή ΑΠΟΝΣΔ 1. Φσηεηλνύ Εσή 2. Γθηόθα Σεξςηρφξε 3. Κνληνπνύινπ Μαξία 4. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 5. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 6. Γηώηζαο ππξίδσλ 7. Κνιώληα Χξχζα 8. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 9. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 10. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 11. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 12. Λέθθαο Γηνλχζηνο 13. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 14. Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 15. Μνπζηόγηαλλε Αιέμαλδξνο 16. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 1

2 ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ. Δπί ηνπ 1 νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 25-26/07/2015.» θαη παξαθαιψ ηνλ Γήκαξρν θ. Η. Δ. ηαζφπνπιν λα εηζεγεζεί ην ζέκα. ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο έρεη θαζηεξψζεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ καο, Αγίαο Παξαζθεπήο. Έηζη θαη θέηνο ζηηο 25 θαη 26 Ηνπιίνπ 2015 ζα δηεμαρζνχλ εθδειψζεηο ζηελ πφιε καο πνπ ζα πξνζδίδνπλ έληνλα έλα ενξηαζηηθφ θιίκα αθνχ ν ενξηαζκφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ε πην ζεκαληηθή ηνπηθή καο ενξηή θαη νη εθδειψζεηο απηέο απνηεινχλ απαίηεζε θαη πξνζδνθία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Καηά ην θεηηλφ ενξηαζκφ πξνγξακκαηίδνληαη νη παξαθάησ εθδειψζεηο: ν γεληθφο ζεκαηνζηνιηζκφο ηεο πφιεο ε θσηαγψγεζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ ε παξνπζία ελ ζψκαηη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη πεξηθνξά ηεο Δηθφλαο ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγίαο Παξαζθεπήο ε νξγάλσζε κνπζηθήο εθδήισζεο ζην ρψξν ηεο πιαηείαο Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο ε θαζηεξσκέλε δεμίσζε ενξηαζκνχ ζηνλ παξαπάλσ ρψξν Όιεο απηέο νη εθδειψζεηο ζπλζέηνπλ κηα ενξηαζηηθή αηκφζθαηξα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ζξεζθεπηηθά πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα ησλ δεκνηψλ καο. Ζ δεμίσζε γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Πνιηνχρνπ καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ρψξν ηεο πιαηείαο Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο ηελ παξακνλή ηεο ενξηήο 25 Ηνπιίνπ 2015 θαη θαηά απηή ππνινγίδεηαη φηη ζα παξαζηνχλ πεξί ηα 600 άηνκα πνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ δεκφηεο, απφ εθπξφζσπνπο ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ, εθπξνζψπνπο νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ πφιε θ.ιπ. Ζ εθδήισζε απηή έρεη ζπκβνιηθφ κελ αιιά θαη έληνλα θνηλσληθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα αθνχ ζθνπφο ηεο είλαη παξάιιεια κε ηελ αιιεινγλσξηκία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο πφιεο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο, λα βξεζνχλ φινη καδί έρνληαο ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα δηαζθεδάζνπλ θαη γεληθά λα λνηψζνπλ φηη ε γηνξηή ηεο Πνιηνχρνπ ηεο πφιεο ηνπο είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα δηθή ηνπο γηνξηή. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 α, νη πηζηψζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη αθνξνχλ πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη ηηο δαπάλεο ηεο δηνξγάλσζεο ησλ σο άλσ εθδειψζεσλ νη νπνίεο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΚΑ κε ηίηιν «Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο, Δθδειψζεηο θαη ινηπά Θεάκαηα». 2

3 Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ σο άλσ εθδειψζεσλ πξνβιέπεηαη πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.580,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (σο αλαιπηηθά ην θφζηνο πεξηγξάθεηαη ζηελ επηζπλαπηφκελε ηερληθή πεξηγξαθή) θαη ζα θαιχπηεη ηα εμήο: Α.ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ Έμνδα δεμίσζεο 600 πεξίπνπ αηφκσλ πνζνχ 3000 πιένλ Φ.Π.Α. Β. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ζ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε κνπζηθή εθδήισζε ζηελ πιαηεία Κνληφπεπθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» Αγίαο Παξαζθεπήο πεξηιακβάλεη : Μνπζηθή εθδήισζε, πξφγξακκα δηάξθεηαο 3 σξψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 1200,00 πιένλ ΦΠΑ. Ζρεηηθή & θσηηζηηθή θάιπςε ηεο ζπλαπιίαο έλαληη ηνπ πνζνχ 300 πιένλ ΦΠΑ. Δλνηθίαζε 5 ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 500 πιένλ ΦΠΑ. Δλνηθίαζε 550 πιαζηηθψλ θαζηζκάησλ & 20 ηξαπεδηψλ έλαληη ηνπ πνζνχ 350 πιένλ ΦΠΑ Οη επηκέξνπο πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο εθδήισζεο ζα αλαηεζνχλ κε απνθάζεηο Γεκάξρνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπιιεγνχλ θαη αμηνινγεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζθνξέο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θ ηνπ Π.Γ. 28/80. Καηφπηλ απηψλ παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε γηα : α) ηελ ςήθηζε ηεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α ηνπ πνζνχ 6.580,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ β)ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γ) ηελ έγθξηζε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ε) ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Αθνινπζεί ηερληθή πεξηγξαθή. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη θέηνο δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Πνιηνχρνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηηο 25 θαη 26 Ηνπιίνπ 2015, πνπ ζα δηεμαρζνχλ ζηελ Πιαηεία «Μειίλα Μεξθνχξε», Κνληφπεπθν Αγίαο Παξαζθεπήο. Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, απνηειεί πιένλ ζεζκφ γηα ηελ Πφιε καο θαη γηα ηελ θεηηλή ρξνληά ην πξφγξακκα ζα πεξηιακβάλεη : ην γεληθφ ζεκαηνζηνιηζκφ ηεο πφιεο ηε θσηαγψγεζε ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ ηελ παξνπζία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε Θεία Λεηηνπξγία θαη πεξηθνξά ηεο εηθφλαο ζην Ηεξφ Ναφ Αγίαο Παξαζθεπήο ηελ νξγάλσζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» ηελ θαζηεξσκέλε δεμίσζε ενξηαζκνχ ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» 3

4 Γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο άλσ εθδήισζεο ζα απαηηεζνχλ νη εμήο δαπάλεο : Α. ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 1. Πξνκήζεηα εηδψλ δεμίσζεο γηα 600 άηνκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη : ε θιεηζηφ αηνκηθφ παθέην: 1 ζνπβιάθη θνηφπνπιν, 1 ζνπβιάθη ρνηξηλφ, παηάηεο θνχξλνπ, ηπξνθαθηεξή, ζαιάηα (ληνκάηα, αγγνχξη), ςσκί, 150 ιίηξα θξαζί, λεξφ εκθηαισκέλν, πιαζηηθά πνηήξηα & πηξνχληα έσο ηνπ πνζνύ ησλ 3000,00 πξν ΦΠΑ Β. ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 1. Μνπζηθφ ζπγθξφηεκα : 6/κειέο ζπγθξφηεκα Ο Βαζίιεο αιηαγηάλλεο θαη ε Έθε Καξαγηάλλε κε εμακειή νξρήζηξα ζε έλα κνπζηθφ ηαμίδη ζην ζχγρξνλν θαη παιαηφηεξν ειιεληθφ ηξαγνχδη. Λατθά, ξεκπέηηθα, ζκπξλαίηθα, παξαδνζηαθά, έληερλα ηξαγνχδηα, δέλνληαη καδί ζε έλα πνηνηηθφ δηαζθεδαζηηθφ πξφγξακκα. Σν ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: Έθε Καξαγηάλλε: ηξαγνχδη Βαζίιε αιηαγηάλλε: Κηζάξα, ηξαγνχδη Γεκήηξε Παπαδάκε: Αθθνξληεφλ Γηάλλε ηαχξνπ: Μπνπδνχθη Σδνπξάο Αλδξέα Νηθφιε: Κξνπζηά Γηάλλε Κνπηζνγηάλλε: Μπάζν έσο ηνπ πνζνύ ησλ 1200,00 πξν ΦΠΑ 1. Ζρεηηθή & θσηηζηηθή θάιπςε ηεο ζπλαπιίαο ζηελ πιαηεία Κνληνπεχθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» ζηηο 25 Ηνπιίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη : Ζρεηηθή θάιπςε Πιήξεο ζεη ληξακο 22 θάζα 4 κφληηνξ + 2 κπξνζηηλά 12/άξηα + 2 κφληηνξ 15/άξηα γηα ηξαγνπδηζηέο= χλνιν 8 κφληηνξ (απφ 500 watt ην θαζέλα ηνπιάρηζηνλ) 2 ερεία γηα side Μηθξφθσλα γηα 2 θσλέο θαη γηα ληξακο Δληζρπηήο Μπάζνπ Κνλζφια 24 ch Equalizer, Δffects, Compressors, φζα απαηηεζνχλ Βάζεηο κηθξνθψλνπ, D.I, Αλαιφγηα, φζα απαηηεζνχλ Φσηηζηηθή θάιπςε 10 PAR 64 1 dimmer (6 θαλαιηψλ) 2 βάζεηο γηα θψηα 4

5 1 θνλζφια θσηηζκνχ 2 ζθάθεο 1500 watt έσο ηνπ πνζνύ ησλ 300,00 πξν ΦΠΑ 2. Δλνηθίαζε 5 ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ αλνηρηνχ ηχπνπ : (ηέζζεξηο (4) ρ επί δηεκέξνπ & κία (1) γηα ηελ 25 ε Ηνπιίνπ ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο). Οη ηέζζεξηο (4) ηνπαιέηεο, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηέζζεξα ζεκεία ζηελ πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο φπνπ θαη ζα είλαη ην παλεγχξη & ε κία (1) ζην ρψξν ηεο εθδήισζεο, ζηελ πιαηεία «Μειίλα Μεξθνχξε». Θα ηνπνζεηεζνχλ θαζαξέο ην βξάδπ ηεο 24 εο Ηνπιίνπ, ζα θαζαξηζηνχλ ην πξσί ηεο 25 εο & 26 εο Ηνπιίνπ θαη ζα καδεπηνχλ ην βξάδπ ηεο 26 εο Ηνπιίνπ έσο ηνπ πνζνύ ησλ 500,00 πξν ΦΠΑ 3. Δλνηθίαζε γηα 550 πιαζηηθά θαζίζκαηα & 50 ηξαπεδηψλ γηα ηε κνπζηθή εθδήισζε ζηελ πιαηεία Κνληφπεπθνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» ην ηέινο ηεο εθδήισζεο ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαιάβεη ηηο θαξέθιεο θαη ηα ηξαπέδηα θαζψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θχιαμεο θαη άξα ν Γήκνο δελ έρεη ηελ επζχλε ζε πεξίπησζε απψιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο έσο ηνπ πνζνύ ησλ 350,00 πξν ΦΠΑ Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξαπάλσ πξνκεζεηψλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.580,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Οη πξνκήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλσηέξσ εθδήισζε ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 28/80 θαη ηνπ Ν. 3463/06 αξζξ. 209 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ.13 ηνπ Ν. 3731/08. Ζ ελ ιφγσ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ηζρχνληα πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Κ.Α. εμφδσλ «Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο Δνξηέο & ινηπά ζεάκαηα» γηα ηελ «Γηνξγάλσζε Δνξηαζκνχ Αγίαο Παξαζθεπήο». Σν Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 1. Δγθξίλεη ςήθηζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α πνζνχ 6.580,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ε νπνία ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α «Δπηδείμεηο, Γεμηψζεηο θαη Θεάκαηα» νηθ. έηνπο 2015 γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 545/15 ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 113/ Δγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ. 3. Δγθξίλεη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 4. Αλαζέηεη ηελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε Μνπζηθή Δθδήισζε ζην Μνπζηθφ ζπγθξφηεκα Βαζίιεο αιηαγηάλλεο θαη Έθε Καξαγηάλλε κε εμακειή 5

6 νξρήζηξα ζε έλα κνπζηθφ ηαμίδη ζην ζχγρξνλν θαη παιαηφηεξν ειιεληθφ ηξαγνχδη. Λατθά, ξεκπέηηθα, ζκπξλαίηθα, παξαδνζηαθά, έληερλα ηξαγνχδηα, δέλνληαη καδί ζε έλα πνηνηηθφ δηαζθεδαζηηθφ πξφγξακκα. Σν ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: Έθε Καξαγηάλλε: ηξαγνχδη Βαζίιε αιηαγηάλλε: Κηζάξα, ηξαγνχδη Γεκήηξε Παπαδάκε: Αθθνξληεφλ Γηάλλε ηαχξνπ: Μπνπδνχθη Σδνπξάο Αλδξέα Νηθφιε: Κξνπζηά Γηάλλε Κνπηζνγηάλλε: Μπάζν έσο ηνπ πνζνύ ησλ 1200,00 πξν Φ.Π.Α. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Η παρούζα απόθαζη πήρε ηον αριθμό 219/ 2015 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γεξάζηκνο Βιάρνο Σα Μέιε Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, Πεηζαηώδε Διηζάβεη, ηδέξεο Ησάλλεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Παπακηραήι σηήξηνο, Κνληαμήο Γεκήηξηνο, Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Γθόλεο Παλαγηψηεο, Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή, Ζζαΐαο σηήξηνο, Αιεμίνπ ππξίδσλ, Γθηδηώηεο Αλδξέαο, Μπισλάθεο Ησάλλεο, Φύιια ηπιηαλή. 6

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα