ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ"

Transcript

1 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007

2 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α ο 2

3 Σίηινο έξγνπ: «Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζην ΣΔΗ Αζήλαο Β Φάζε, ΜΗS_82392» Μειέηε: «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο» Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ Αληψληνο Κακκάο, Καζεγεηήο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο Παπαγεσξγίνπ Δπάγγεινο, Καζεγεηήο, κέινο Παηαξγηάο Νηθφιανο, Καζεγεηήο, κέινο Παπαβαζηιείνπ Ναηαιία, Αλαπι/ηξηα, κέινο Υνπβαξδάο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, κέινο Πνιίηεο Αλαζηάζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, κέινο Πνιίηε Αζελά, Γξακκαηέαο Τπεχζπλνο πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο Δηξήλε Καξαβηηάθε-Μεηδηηάθνπ, Αλ Καζεγήηξηα ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο Σεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Αγ. ππξίδσλνο & Μήινπ 1 Σ.Κ Αηγάιεσ Αηηηθήο Σει: Fax: Web site: 3

4 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 3.2 ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΟΜΖ ΠΟΤΓΧΝ 17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΣΗΣΛΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΤΝΖΘΖ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΤΝΖΘΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 6.3 ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΤΝΖΘΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 6.4 ΔΜΠΟΡΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ ΣΤΠΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΚΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΤΝΖΘΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΔ 6.5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΗΟ ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ 33 ΓΗΑΚΟΜΖΣΖ Σ.Δ. 4

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ 7. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΗΑΥΘΔΝΣΧΝ ΚΑΗ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ 35 ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΧΝ ΔΣΧΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΑΣΗΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΜΗΘΧΣΟ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟ ΑΝΔΡΓΟ ΑΔΡΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 52 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΟΓΓΟΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΔΚΣΟ ΔΛΛΑΓΑ 54 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΝΑΣΟ ΠΡΟΣΑΔΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 55 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 57 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 : ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 60 Π1.1 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 60 Π1.2 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ Μ. ΒΡΔΣΑΝΗΑ 62 Π1.3 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΓΑΛΛΗΑ 67 Π1.4 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 72 Π1.5 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΑΜΔΡΗΚΖ 77 Π1.6 ΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΚΑΝΑΓΑ 82 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑΣΑ 87 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 : ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 98 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4 : ΤΝΖΘΔΗ ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΓΗΑ ΘΔΔΗ 102 ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5 : ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ 117 Σ.Δ.Η. ΚΑΗ ΣΟΤ ΑΠΟΦΟΗΣΟΤ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6 : ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΑ Φ.Δ.Κ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 120 ΤΠΟΤΡΓΔΗΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΘΔΔΗ ΠΣΤΥΗΟΤΥΟΤ ΓΗΑΚΟΜΖΣΖ Σ.Δ.Η. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7 : ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ 127 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8 : ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 130 5

6 ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΣΛΟ ΔΛΗΓΑ 4.1 Δλδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Σ.Δ.Η Σίηινη θαη δηάξθεηα ζπνπδψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ Αξηζκφο εηζαρζέλησλ ηκήκ. Γηαθνζκεηηθή αλά έηνο θαη θαηά θχιν πλνιηθφο αξηζκφο πηπρηνχρσλ ηκήκ. Γηαθνζκεηηθή θαηά θχιν Σφπνο θαηαγσγήο πηπρηνχρσλ Αξηζκφο πηπρηνχρσλ ηνπ ηκήκαηνο θαηά θχιν θαη βαζκφ πηπρίνπ α & β Βαζκφο πηπρίνπ αλδξψλ (α) & γπλαηθψλ (β) αληίζηνηρα Φχιν απνθνίησλ Έηνο γέλλεζεο απνθνίησλ Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απνθνίησλ Αξηζκφο παηδηψλ ησλ απνθνίησλ Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (Α5) Σχπνο Λπθείνπ απνθνίηεζεο ησλ απνθνίησλ Έηνο Δηζαγσγήο ησλ απνθνίησλ Έηνο απνθνίηεζεο Γηάξθεηα ζπνπδψλ ζε έηε Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά δηάξθεηαο ζπνπδψλ ζε έηε Έρεηε παξαθνινπζήζεη ή παξαθνινπζείηε Μεηαπη. πνπδέο Δίλαη νη κεηαπηπρηαθέο ζαο ζπνπδέο ζρεηηθέο κε ηελ 40 Δηδηθφηεηα πνπ ηειεηψζαηε ζην ΣΔΗ; Πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ ζαο νδήγεζαλ λα πξνρσξήζεηε ζε 41 Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο; Γλψζε αγγιηθψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο Γλψζε γαιιηθψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο Γλψζε γεξκαληθψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο Γλψζε ηηαιηθψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο Γλψζε ηζπαληθψλ απφ ηνπο απφθνηηνπο Γλψζεηο Windows Γλψζεηο Excel Γλψζεηο PowerPoint Γλψζεηο Internet Γλψζεηο CAD Γλψζεηο άιινπ πξνγξάκκαηνο Ζ/Τ Απφθηεζε επηπιένλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο απφ ην ΣΔΗ Δξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ (Γ1.23) Δίδνο απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ (Γ22) Αληηζηνηρία απαζρφιεζεο ζπνπδψλ (Γ1.23) Πσο βξήθαηε ηε ζεκεξηλή ζαο εξγαζία; (Γ1.24) Υξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ εχξεζε 46 εξγαζίαο κέρξη ζήκεξα (2007) ζε έηε (Γ1.25) Ζ ζεκεξηλή ζαο εξγαζία είλαη ε πξψηε ζαο εξγαζία κεηά 47 ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζαο; (Γ1.26) πλνιηθφο ρξφλνο ζε κήλεο κέρξη ηελ εχξεζε ηεο πξψηεο 47 εξγαζίαο Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ απαζρφιεζε ζαο (Γ1.27α) 47 6

7 7.5.7 Ύςνο ακνηβψλ (Γ1.27β) Ηθαλνπνίεζε απφ ην χςνο ακνηβψλ (Γ1.27γ) Γηα πνηνπο ιφγνπο ζα αλαδεηνχζαηε κία άιιε απαζρφιεζε Δθηηκάηε φηη ν/ε εξγνδφηεο ζαο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ 49 ηελ απφδνζε ζαο ζε ζρέζε κε ηελ επηζηεκνληθή ζαο θαηάξηηζε; (Γ1.29) Πηζηεχεηε φηη ν/ε εξγνδφηεο ζαο ζα πξνηηκνχζε ζηε ζέζε 49 εξγαζίαο ζαο λα έρεη έλαλ απφθνηην Παλεπ/κίνπ; (Γ1.30) Δίδνο επηρείξεζεο πνπ έρεηε (Γ2.31) Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο εληζρπζήθαηε 50 νηθνλνκηθά απφ..(γ2.32) Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ (Γ2.33) Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζηε κε ηελ απφθαζε ζαο λα 50 αλνίμεηε δηθή ζαο επηρείξεζε (Γ2.34) Έρεηε εξγαζηεί ζην παξειζφλ κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 51 πηπρίνπ ζαο; (Γ3.34) Αλ λαη ε απαζρφιεζε πνπ είραηε αληηζηνηρνχζε ζηηο 51 ζπνπδέο πνπ έρεηε θάλεη ζην ΣΔΗ (Γ3.35) Δίδνο αλαδεηνχκελεο εξγαζίαο (Γ3.37) Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ βξίζθεηε εξγαζία (Γ3.39) Γηα πνηνπο ιφγνπο είζηε άεξγνο (Γ4.40) 52 Π1.1 Μ.Π.. ζπκπξάμεηο ΣΔΗ Παλεπηζηεκίσλ εμσηεξηθνχ 61 Π1.2 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Μ. Βξεηαλία 66 Π1.3 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Γαιιία 71 Π1.4 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηελ Γεξκαλία 76 Π1.5 Πεγέο Πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηηο Ζ.Π.Α. 81 Π1.6 Πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα κεηαπηπρηαθά ζηνλ Καλαδά 85 Π4.1 Πεγέο πιεξνθφξεζεο 102 Π4.2 Υξήζηκεο δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα 112 Π4.3 Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Σ.Δ.Η. 113 Π4.4 Γξαθεία Γηαζχλδεζεο Α.Δ.Η. 113 Π4.5 Πξεζβείεο 114 Π4.6 Δπαγγεικαηηθνί θνξείο 114 Π4.7 Δθπαηδεπηηθνί θνξείο - Ηλζηηηνχηα 115 7

8 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ παξφληα Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ Πηπρηνχρσλ Γηαθνζκεηψλ Σ.Δ.Η. ηδηαίηεξα επραξηζηνχκε φινπο φζνπο ζπλέβαιιαλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Ηδηαίηεξα επραξηζηνχκε Σε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ & Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε απνγξαθηθά ζηνηρεία απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηα έηε Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ Γεκφζην Σνκέα. Σελ Οξηδφληηα Γξάζε ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ Σ.Δ.Η. Σνπο απφθνηηνπο ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο καο. Σνλ θ. Πάλνπ Παλαγηψηε Δ.Σ.Π. ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ θαηέζηε δπλαηή ε επηθνηλσλία καο κε απφθνηηνπο ησλ εηψλ γηα ηα νπνία γίλεηαη ε έξεπλα.. Σέινο επραξηζηνχκε ηo Γξαθείo Γηαζχλδεζεο ηoπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο γηα ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη εχξεζεο ρξήζηκεο βηβιηνγξαθίαο. Ζ ππεχζπλε πινπνίεζεο ηεο Μειέηεο 8

9 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ κειέηε ζχληαμεο νδεγνχ επαγγεικάησλ πηπρηνχρσλ δηαθνζκεηψλ Σ.Δ.Η. εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο απφ ην νηθείν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηδξχκαηνο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ απνθνίησλ ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν. Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο κειέηεο είλαη ν ΔΛΚΔ ηνπ ΣΔΗ- Α θαη είλαη κέξνο κηαο ζεηξάο 17 κειεηψλ / εξεπλψλ γηα ηζάξηζκα ηκήκαηα ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (ΣΔΗ-Α) πινπνηείηαη δε ζηα πιαίζηα ηεο Οξηδφληηαο Γηθηχσζεο ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο ησλ Διιεληθψλ ΣΔΗ. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην ΤΠΔΠΘ θαη εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) ηνπ Γ ΚΠ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Γξ. Αληψληνο Κακκάο, Καζεγεηήο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ Σ.Δ.Η.-Α. Αλάδνρνο ηεο κειέηεο είλαη ε Δηξήλε Καξαβηηάθε, Αλαπι. Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ-Α. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ θνπφο ηνπ παξφληνο Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ Πηπρηνχρσλ Γηαθνζκεηψλ Σ.Δ.Η. είλαη λα απνηειέζεη έλα ελεκεξσκέλν θαη ζχγρξνλν εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ησλ πηπρηνχρσλ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Ο Οδεγφο απεπζχλεηαη ζηνπο πηπρηνχρνπο εθείλνπο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζην επάγγεικά ηνπο. Παξέρεη ηα βαζηθά ζηνηρεία, αιιά θαη εθηελή θαηάινγν πεξαηηέξσ πεγψλ πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα αλαηξέμεη θαη λα εληνπίζεη πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα. Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Αζήλαο είλαη ην ηξίην ζε αξηζκφ θνηηεηψλ ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο ( θαη πιένλ ζπνπδαζηέο/ηξηεο), κε πέληε ρνιέο θαη ηξηάληα έμη ζπλνιηθά Σκήκαηα πνπ θαιχπηνπλ φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο. Σν Ίδξπκα αλήθεη ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε ην λφκν 2916/01 θαη είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πιήξσο απηνδηνηθνχκελν. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα παξέρεη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, επαξθή γηα ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή άιισλ γλψζεσλ ζην επάγγεικα, λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία πηπρηνχρσλ ηθαλψλ λα ζπλεηζθέξνπλ σο ζηειέρε εθαξκνγήο ζηελ ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν ηκήκα Γηαθνζκεηηθήο ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ ηνπ ΣΔΗ-Α είλαη έλα απφ ηα πέληε κνλαδηθά ηκήκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα. ήκεξα ζην ηκήκα θνηηνχλ πεξί ηνπο 730 ζπνπδαζηέο/ηξηεο, δεκηνπξγψληαο πηπρηνχρνπο δηαθνζκεηέο κε εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο, θαιιηηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο φπσο, ηεο Αξρηηεθηνληθήο θαη ρεδηαζκνχ (Design) Δζσηεξηθψλ Υψξσλ, ηεο Γηακφξθσζεο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ κηθξήο θιίκαθαο, θαζψο θαη ηνπ ρεδηαζκνχ (Design) ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ είηε κεκνλσκέλσλ, είηε παξαγνκέλσλ βηνκεραληθά Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο θαη κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο απαζρνινχληαη είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο κε ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαθφζκεζεο πάλσ ζε ζχγρξνλνπο θαη εηδηθνχο ηνκείο ηνπ ρεδηαζκνχ (Design), ηεο Γηαθνζκεηηθήο θαη ηεο Σερλνινγίαο. Οη ηνκείο απηνί θαιχπηνπλ πξαθηηθά έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ απαζρφιεζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δίλαη ινηπφλ απηνλφεηε ε ζεκαζία αθελφο κελ ηνπ ζσζηνχ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ πηπρηνχρσλ δηαθνζκεηψλ ΣΔΗ, αθεηέξνπ δε ε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε λέσλ αηζζεηηθψλ αμηψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξνχζεο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ απμαλφκελε αλεξγία ζην ρψξν ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε φινπο ηνπο πηπρηνχρνπο. Ο ζαθήο νξηζκφο ησλ επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ ηεο Γηαθνζκεηηθήο θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, θαζψο θαη ν ζσζηφο 10

11 πξνζαλαηνιηζκφο ησλ απνθνίησλ πηζηεχεηαη φηη κπνξεί λα ζπληειέζεη νπζηαζηηθά ζηε ζσζηή επηινγή θαη επηηπρή αλεχξεζε εξγαζίαο. Βαζηθά ζηνηρεία πνπ δηεξεπλήζεθαλ είλαη: α) νη αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζε φιν ην θάζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ ησλ πηπρηνχρσλ δηαθνζκεηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη β) ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο / εηεξν-απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ, ή ην πνζνζηφ αλεξγίαο / αεξγίαο ηνπο (πνζνηηθά ζηνηρεία), αιιά θαη εηδηθνί ζηφρνη (πνηνηηθά ζηνηρεία). ηα ηειεπηαία πεξηιακβάλεηαη δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ φπσο: εθπαίδεπζεο ηνπ απόθνηηνπ, πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην ΣΔΗ-Α πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ζπζρέηηζή ηνπο κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ εχξεζεο ηθαλνπνηεηηθήο απαζρφιεζεο ζπκπιεξσκαηηθέο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη ν απφθνηηνο απαζρόιεζεο ηνπ απόθνηηνπ, ην είδνο ηεο απαζρφιεζήο ηνπ ηελ αληηζηνηρία ησλ ζπνπδψλ θαη απαζρφιεζήο ηνπ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ απφ ηελ εξγαζία ηνπ, ηφζν ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ηνπ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγνδφηε απφ απηφλ (φπσο ηελ εθηηκά ν απφθνηηνο) ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ απνθνίησλ αλεύξεζεο ηεο απαζρόιεζεο ηνπ απνθνίηνπ, ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε ν απφθνηηνο γηα λα βξεη ηελ ζεκεξηλή ηνπ απαζρφιεζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα αλακνλήο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηε ρξνληθή δηάξθεηα αλαδήηεζεο κεηαμχ ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο ζεκεξηλήο ηνπ απαζρφιεζεο ηε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο απηφ-απαζρφιεζεο αλεξγίαο αεξγίαο ηνπ απνθνίηνπ, φπσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλεξγίαο ηνπ κεηά ην πηπρίν ηελ χπαξμε ή φρη πξνεγνχκελεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ ην είδνο εξγαζίαο πνπ αλαδεηά, σο πξνο ηε ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν άλεξγνο γηα λα βξεη απαζρφιεζε ηελ εθηίκεζή ηνπ φζνλ αθνξά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη άλεξγνο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία, βνήζεζαλ ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ φζνλ αθνξά ζε δεηήκαηα, φπσο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ζηηο απφςεηο θαη πξαθηηθέο ησλ απνθνίησλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εχξεζεο εξγαζίαο πνπ απηνί επηιέγνπλ 11

12 ζην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ επάξθεηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ηνπο απνθνίηνπο πνπ απνθνίηεζαλ απφ ην 1997 κέρξη θαη ην Ζ επηινγή ηεο πεξηφδνπ απηήο επηηξέπεη ηε κειέηε ηεο απνξξφθεζεο ησλ απνθνίησλ ζηε δηάξθεηα ελφο ηθαλνχ γηα ηελ αλεχξεζε εξγαζίαο δηαζηήκαηνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηε κειέηε επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζρεηηθά πξφζθαησλ πιεζπζκψλ απνθνίησλ ηε κειέηε ηεο απνξξφθεζεο ησλ αλδξψλ απνθνίησλ κεηά ην ρξφλν ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αθνινπζεί ζχληνκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνθνίησλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ 12

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ ην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο βαζίζηεθε ζε κία δνκεκέλε κεζνδνινγία, κε θχξηα ζεκεία εζηίαζεο: ηε δπλαηφηεηα άκεζε εθαξκνγήο ηνπ Οδεγνχ θαη ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νδεγνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε επφκελεο εθδφζεηο ηε δηεξεχλεζε ζχγρξνλσλ ζεκάησλ, φπσο νη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ απνθνίησλ δηαθνζκεηψλ ΣΔΗ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εμάζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. Ζ χληαμε ηνπ Οδεγνχ αθνινχζεζε δχν κείδνλεο Φάζεηο: Ζ πξψηε Φάζε επηθεληξψζεθε ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα επαγγεικαηηθά πεδία ησλ πηπρηνχρσλ δηαθνζκεηψλ ΣΔΗ Αζήλαο κέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα πξνο επηρεηξήζεηο θαη απφθνηηνπο θαη ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο. Καηά ηε Γεχηεξε Φάζε έγηλε ν έιεγρνο, ε ζπκπιήξσζε θαη ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε ηειηθή ζχληαμε ηνπ Οδεγνχ. Γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο απνθνίηνπο ησλ εηψλ , ρξεζηκνπνηήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην ΓΓ ηνπ ΣΔΗ-Α θαη ζην ηκήκα Γηαθνζκεηηθήο, ηεο ρνιήο Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη Καιιηηερληθψλ πνπδψλ. Δπίζεο, πεγέο ηνπ Οδεγνχ απνηέιεζαλ κεγάινο αξηζκφο πεγψλ θαη αλαθνξψλ, (εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ) θαη ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε εηαηξεηψλ θαη εκπεηξνγλψκνλεο, θαζψο θαη απφ ζρεηηθά Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.) Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ έγηλε κε δεκνζθνπήζεηο κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη αμηνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηελ πηινηηθή κειέηε ηεο Οξηδφληηαο Γξάζεο ησλ ΓΓ ησλ ΣΔΗ ηεο ρψξαο. ην εξσηεκαηνιφγην απηφ έγηλαλ κηθξέο πξνζαξκνγέο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθνπνίεζε θαη θαηαξηίζηεθε ε νξηζηηθή κνξθή ηνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, δηελεξγήζεθε ζηξσκαηνπνίεζε ησλ απνθνίησλ αλά έηνο απνθνίηεζεο θαη θχιν θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέρηεθαλ νη απφθνηηνη κε ηπραία δεηγκαηνιεςία, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθά ν ππφ εμέηαζε πιεζπζκφο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δείγκαηνο ιήθζεθε κέξηκλα ψζηε ην δείγκα λα πξνζεγγίδεη ην 25-30% (65-75 απφθνηηνη) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ (249) απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ην κειεηψκελν δηάζηεκα. Μεηά ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ζπλεληεχμεσλ, ηελ θαηαρψξηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο θαηαρψξηζεο, έγηλε έιεγρνο ηεο ζπλέπεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο απηψλ. 13

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ 3.1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Ζ παξνχζα (ειεθηξνληθή θαη έληππε) έθδνζε ηνπ Οδεγνχ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ επαγγέικαηνο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Πηπρηνχρνπ Γηαθνζκεηή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.). Γεδνκέλνπ φηη θάζε απφθνηηνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ ηεο εηδηθφηεηαο απηήο, πξνθαλψο ν ΟΓΖΓΟ δελ έρεη λφεκα λα εζηηαζηεί ζην επαγγεικαηηθφ πξνθίι κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα ηεο Γηαθνζκεηηθήο, αιιά κε βάζε ην αθξηβέο πεδίν απαζρφιεζεο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην λα νξηζζνχλ θαη λα πεξηγξαθνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα ηα ελ δπλάκεη επαγγεικαηηθά πεδία ηεο εηδηθφηεηαο. Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. απαζρνινχληαη είηε σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ο Οδεγφο πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζηηο επαγγεικαηηθέο απηέο επηινγέο. πλεπψο, ν Οδεγφο πεξηιακβάλεη: Πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ησλ πηπρηνχρσλ. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζην Γεκφζην ηνκέα, ηδησηηθφ ηνκέα θαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ειεχζεξν επάγγεικα). Απνηειέζκαηα έξεπλαο αγνξάο απφ αγγειίεο δήηεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα αξρεία Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Θεζκηθφ πιαίζην άζθεζεο επαγγέικαηνο. 3.2 ΣΡΟΠΟ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ Γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ παξφληνο Οδεγνχ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα: Λφγσ ηεο ηαρχηαηεο κεηαβνιήο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπίνπ ζηε ρψξα καο, ν Οδεγφο ζα πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ζπζηεκαηηθά. Παξά ην φηη πεξηγξάθεηαη έλαο πεξηνξηζκέλνο ζρεηηθά αξηζκφο επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ, αλαθέξεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πιεξνθνξηψλ, πνπ είλαη γεληθήο ηζρχνο γηα νηαδήπνηε απαζρφιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο (πρ. Δπαγγεικαηηθνί θνξείο, πξννπηηθέο, θιπ). Σν ζέκα ηνπ κηζζνχ είλαη γεληθά δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. ηε γεληθή πεξίπησζε αθνινπζνχληαη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ. παλίσο ζπλαληψληαη θαη πςειφηεξεο απνδνρέο. Οη ηππηθέο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε πηπρίν, γλψζε μέλσλ γισζζψλ, πξνυπεξεζία θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, γλψζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο. παληφηεξα ζηηο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη θαη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ, επειημία ζε κεηαθηλήζεηο θαη ηαμίδηα, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε ζέκαηα δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο, εξγαζίαο ζε νκάδα, εξγαηηθφηεηαο θιπ. ζεσξνχληαη απηνλφεηα. 14

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ 4.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ Σν ηκήκα έρεη σο απνζηνιή λα πξνάγεη ηελ εηδηθφηεηα ηεο Γηαθνζκεηηθήο κέζα απφ ηε ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή θαη λα παξέρεη ζηνπο πηπρηνχρνπο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη εμέιημε. Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο θαιχπηεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ (Design) Δζσηεξηθψλ Υψξσλ, ηεο Γηακφξθσζεο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ κηθξήο θιίκαθαο, ηνπ Βηνκεραληθνχ ρεδηαζκνχ (Design) πξντφλησλ ρξήζεο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ Δθαξκνζκέλσλ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ. 4.2 θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο νη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνινχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη είηε σο ππεχζπλνη ή ζηειέρε ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νξγαληζκψλ θαη ππεξεζηψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, είλαη ε άξηηα εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία απνθνίησλ κε ρσξηθή, θαιιηηερληθή θαη ηερλνινγηθή παηδεία ηέηνηα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, είηε απηνδχλακα σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, κε ην ζρεδηαζκφ (Design), ηε κειέηε (ιεηηνπξγηθή, ρξεζηηθή, αηζζεηηθή) θαη ηελ εθαξκνγή: θάζε είδνπο εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ηελ κειέηε απηή πεξηιακβάλεηαη ε δφκεζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ επεξεάδνπλ ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ, ε ζπνπδή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ (εγθαηαζηάζεηο, πιηθά, επελδχζεηο, ρξψκαηα, θσηηζκφο, εηδηθέο θαηαζθεπέο, επίπισζε, εηδηθφο εμνπιηζκφο). ηελ πεξίπησζε, πνπ απαηηείηαη επέκβαζε ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ ή ζηαηηζηηθή κειέηε, επηβάιιεηαη ζπλεξγαζία (πξνζππνγξαθήο ηεο κειέηεο) κε αξκφδην πξνο ηνχην κεραληθφ (πνιηηηθφ κεραληθφ ή αξρηηέθηνλα), ιεηηνπξγηθήο ρξεζηηθήο θαη αηζζεηηθήο δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο (π.ρ. πιαηείεο, ππαίζξηνη ρψξνη εθδειψζεσλ θαη εγθαηαζηάζεηο). κε εκπίπηνπζαο ζηα αληηθείκελα ηεο ηνπνινγίαο. ηελ δηακφξθσζε απηή πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο θαηαζθεπήο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ππφζηεγα, πέξγνιεο, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ηειεθσληθνί ζάιακνη θιπ. Γειαδή θαηαζθεπψλ, πνπ δελ απαηηνχλ εηδηθή ζηαηηθή κειέηε θαη ζπλεξγαζία κε αξκφδην πξνο ηνχην κεραληθφ, ζρεδηαζκνχ αληηθεηκέλσλ Design. ε απηφλ πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκφο επίπισλ, θαζψο επίζεο θαη ν ζρεδηαζκφο βηνκεραληθά παξαγφκελσλ αληηθεηκέλσλ (ν φξνο ζρεδηαζκφο, ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηά ηνπ, εκπεξηέρεη ηελ κειέηε ηεο φιεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίεο θαη φιεο ηηο νηθνλνκνηερληθέο παξακέηξνπο), 15

16 ζρεδηαζκνχ ρξεζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ αληηθεηκέλσλ παξαγνκέλσλ ελ ζεηξά ή ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. Ο απφθνηηνο ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο επίζεο: επηβιέπεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεψλ ηνπ, δηαζέηεη ηθαλφηεηεο ζπιινγηθήο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο ζε ζχλζεηα ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ, νξγαλψλεη, επηβιέπεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, νξγαλψλεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο, νξγάλσζεο, ειέγρνπ θαη θαηαζθεπήο κε ηε βνήζεηα Ζ/Τ (ζπζηήκαηα CAD), αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ. 4.3 ΓΟΜΖ ΠΟΤΓΧΝ Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην ηκήκα είλαη ηέζζεξα (4) ρξφληα, ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε νθηψ (8) εμάκελα. ε απηά πεξηιακβάλεηαη ε παξαθνινχζεζε ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. Οη ζπνπδαζηέο/ηξηεο νινθιεξψλνληαη κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο ζε ρψξνπο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο 6 κελψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε έρεη ζθνπφ ηελ απφθηεζε πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ζε ρψξνπο δνπιεηάο, ήηνη παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ή γξαθεία ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. Ζ επηινγή γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηελ εκπέδσζε ησλ δηδαθηηθψλ γλψζεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο αλαδήηεζεο ιχζεσλ, αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο. Οη ζπνπδέο ζην ηκήκα νξγαλψλνληαη κε βάζε ηξεηο θχξηνπο Σνκείο Μαζεκάησλ: Σνκέαο Α - Αξρηηεθηνληθήο, θαηαζθεπαζηηθήο θαη παξαζηαηηθήο ηερλνινγίαο. Σνκέαο Β - Δηθαζηηθψλ ηερλψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ εθαξκνγψλ. Σνκέαο Γ - ρεδηαζκνχ Design ρψξνπ θαη αληηθεηκέλνπ. ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο ηνπο νη Σνκείο Μαζεκάησλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αθφινπζσλ καζεκάησλ: Σνκέαο Α Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθνχ Υψξνπ (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV), Γηακφξθσζε Δμσηεξηθψλ Υψξσλ, Γηακφξθσζε Παξαδνζηαθψλ Κηηξίσλ (Η, ΗΗ), Γνκηθή Σέρλε (Η, ΗΗ, ΗΗΗ), Ηζηνξία Αξρηηεθηνληθήο & Γηαθνζκεηηθήο (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV),, Πιαζηηθή Μαθέηα (Η, ΗΗ), ρεδηαζκφο κε ππνζηήξημε Ζ/Τ, ρεδηαζηηθή Μεζνδνινγία Η, ΗΗ, ΗΗΗ, Φσηηζκφο, Φσηνγξαθία. 16

17 Σνκέαο Β Βαζηθφ ρέδην (Η, ΗΗ), Γηαθνζκεηηθέο Δθαξκνγέο (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV), Γπζδηάζηαηεο πλζεηηθέο Πξνηάζεηο, Διεχζεξν ρέδην (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV), Ηζηνξία Σέρλεο (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV), Κεξακηθή (Η,ΗΗ), Σερλνινγία Τιηθψλ (Γπαιηνχ, Κεξακηθήο) Πιαζηηθή (Η, ΗΗ), εκηλάξην ηειεηφθνηησλ, ρεδηαζκφο (Design) Κεξακηθήο, Υξψκα (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV), Υξψκα ζην Υψξν. Σνκέαο Γ ρεδηαζκφο (Design) Δζσηεξηθψλ Υψξσλ (Η, ΗΗ, ΗΗΗ, ΗV, V, VΗ), Βηνκεραληθφ ρέδην (Η, ΗΗ, ΗΗΗ), Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληνινγία, Καηαζθεπαζηηθφ Δπίπινπ, Κνηλσληνινγία ηνπ Υψξνπ, Ρπζκνινγία Δπίπινπ (Η, ΗΗ), ρεδηαζκφο (Design) Δπίπινπ (Η, ΗΗ), ρεδηαζκφο (Design) Τθάζκαηνο, Σερλνινγία πθάζκαηνο, Ύθαζκα (Η,ΗΗ), Φπρνινγία. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεηαη ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο. ΠΙΝΑΚΑΣ : 4.1 Δλδεηθηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηκήκαηνο Γηαθνζκεηηθήο Α/ Α A ΔΞΑΜΖΝΟ Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ 1 Διεχζεξν ζρέδην Η Τ 1 Διεχζεξν ζρέδην ΗΗ Τ 2 Βαζηθφ ζρέδην Η Τ 2 Βαζηθφ ζρέδην ΗΗ Τ 3 Υξψκα Η Τ 3 Υξψκα ΗΗ Τ 4 Πιαζηηθή Η Τ 4 Πιαζηηθή ΗΗ Τ 5 Ηζηνξία ηέρλεο Η Τ 5 Ηζηνξία ηέρλεο ΗΗ Τ 6 Ηζηνξία αξρηηεθηνληθήο & Γηαθφζκεζεο Η Τ 6 Ηζηνξία αξρηηεθηνληθήο & Γηαθφζκεζεο ΗΗ 7 Φσηηζκφο Τ 7 ρεδηαζη. Μεζνδ/γία ΗΗ Τ 8 ρεδηαζη. κεζνδνινγία Η Τ 8 Αξρηηεθη. Δζση. Υψξνπ Η Τ 9 Γνκηθή ηέρλε Η Τ 9 ρεδηαζη. κεζνδνινγία ΗΗ Τ 10 Ρπζκνινγία επίπινπ Η Τ 10 ρεδηαζκ.δζση.υψξνπ ΗΗ Τ Δηζαγσγή ζηελ θνηλσληνινγία Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθά Γαιιηθά - Ηηαιηθά Τ 11 Τ Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθά Γαιιηθά Ηηαιηθά) Τ/Δ Τ Τ Τ 17

18 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/ Τ/Δ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α Τ 1 Διεχζεξν ζρέδην ΗΗΗ Τ 1 Διεχζεξν ζρέδην ΗV Τ 2 Υξψκα ΗΗΗ Τ 2 Πιαζηηθή καθέηηα Η Τ 3 Υξψκα ζην ρψξν Τ 3 Ρπζκνινγία επίπινπ ΗΗ Τ 4 Γηαθνζκεηηθέο εθαξκ. Η Τ 4 Βηνκεραληθφ ζρέδην Η Τ 5 ρεδηαζη.μεζνδνινγία ΗΗΗ Τ 5 Γηαθνζκ/θέο εθαξκ. ΗΗ Τ 6 Γνκηθή ηέρλε ΗΗ Τ 6 Καηαζθ/ζηηθφ επίπινπ Τ 7 Αξρηηεθηνληθή Δζση. Αξρηηεθηνληθή Δζση. Τ 7 Υψξσλ ΗΗΗ Υψξσλ ΗΗΗ Τ 8 ρεδηαζκφο Δζσηεξη- Τ 8 ρεδηαζκφο Δζσηεξη- Τ 9 θψλ Υψξσλ ΗΗ Ξέλε γιψζζα (Αγγιηθά Γαιιηθά Ηηαιηθά) 9 θψλ Υψξσλ ΗΗΗ Ηζηνξία αξρηηεθηνληθήο & δηαθφζκεζεο ΗΗΗ Τ 10 Ηζηνξία ηέρλεο ΗΗΗ Τ 11 Φσηηζκφο Τ Α/ Α Δ ΔΞΑΜΖΝΟ Σ ΔΞΑΜΖΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ 1 Αξρηηεθηνληθή Δζση. Υψξσλ ΗV Τ 1 Γηαθνζκ/θέο εθαξκ. ΗV Τ 2 ρεδηαζκφο Δζσηεξη- ρεδηαζκφο Δζσηεξη- Τ 2 θψλ Υψξσλ ΗV θψλ Υψξσλ V Τ 3 Γηαθνζκ/θέο εθαξκ. ΗΗΗ Τ 3 Γνκηθή ηέρλε IV Τ 4 Σερλνινγία πιηθψλ Γηακφξθσζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ Η Τ 4 (γπαιηνχ - θεξακηθήο Τ 5 ρεδηαζκφο (Design) επίπινπ Η Τ 5 Σερλνινγία πθάζκαηνο Τ 6 Γνκηθή ηέρλε ΗΗΗ Τ 6 Κνηλσληνινγία ρψξνπ Τ 7 Ηζηνξία αξρηηεθηνληθήο & δηαθφζκεζεο ΗV Τ Τ/Δ Τ Οη ζπνπδαζηέο/ζηξηεο επηιέγνπλ δχν θαη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ ηα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: Οη ζπνπδαζηέο/ζηξηεο επηιέγνπλ δχν θαη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ ηα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: 1 Βηνκεραληθφ ζρέδην ΗΗ ΔΤ 1 Βηνκεραληθφ ζρέδην ΗΗΗ ΔΤ 2 Ύθαζκα Η ΔΤ 2 Ύθαζκα ΗΗ ΔΤ 3 Κεξακηθή Η ΔΤ 3 Κεξακηθή ΗΗ ΔΤ 4 Γηζδηάζηαηεο ζπλζεηηθέο πξνηάζεηο ΔΤ 4 Πιαζηηθή καθέηηα ΗΗ ΔΤ 18

19 Ε ΔΞΑΜΖΝΟ Ζ ΔΞΑΜΖΝΟ Α/ Τ/Δ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Τ/ΔΤ Α/Α ΜΑΘΖΜΑΣΑ Α Τ 1 εκηλάξην ηειεηφθνηησλ Τ 1 Πξαθηηθή άζθεζε Y 2 ρεδηαζκφο Δζσηεξηθψλ Υψξσλ VΗ Τ 2 Πηπρηαθή Δξγαζία Y 3 ρεδηαζκφο κε ππνζηήξημε Ζ/Τ (CAD) Τ 4 Φπρνινγία (ρψξνπ) Τ 5 Γηακφξθσζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ Τ Οη ζπνπδαζηέο/ζηξηεο επηιέγνπλ δχν θαη' Δπηινγήλ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα απφ ηα ηνπ αθφινπζνπ Πίλαθα: ρεδίαζε (Design) πθάζκαηνο ρεδίαζε (Design) θεξακηθήο ρεδίαζε (Design) επίπινπ ΗΗ Γηακφξθσζε παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ ΔΤ ΔΤ ΔΤ ΔΤ Τπνρξεσηηθφ Τπνρξεσηηθφ Δπηινγήο Τ ΔΤ 19

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 5. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ 5.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Ο πηπρηνχρνο Σ.Δ.Η. κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είηε ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. είηε ζηα αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη φξνη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο αλαθέξνληαη ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηελ ρψξα καο κηα ζπλερήο αχμεζε ηεο δήηεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. ελψ, ζπγρξφλσο, απμάλεηαη ν αξηζκφο εξγνδνηηθψλ θνξέσλ πνπ επηζπκνχλ ή θαη απαηηνχλ ηελ θαηνρή ελφο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ σο απφδεημε επηζπκεηψλ ηθαλνηήησλ, εκπεηξηψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Όζνλ αθνξά ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αμίδεη λα ηνληζηνχλ ηα αθφινπζα: Με ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Νφκνπ 2327/95 γηα πξψηε θνξά νη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηα Διιεληθά Α.Δ.Η. θάησ απφ πξνυπνζέζεηο. Με ηνλ Νφκν 2916/2001, πνπ απνζαθήληζε ην ξφιν ησλ Σ.Δ.Η. & ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, θαηαξγείηαη ην παξαπάλσ άξζξν θαη ηζρχνπλ ηα θαησηέξσ: Οη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η θαη Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. ζπκκεηέρνπλ ζηα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΜΠ) ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Πηπρηνχρνπο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα. Γίλεηαη ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ΜΠ ζε Διιεληθά Ηδξχκαηα & ζηνπο θαηφρνπο ηίηισλ ηζνηίκσλ πξνο ηα πηπρία Σ.Δ.Η. ηκεκάησλ ζρνιψλ πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν. Δπηιχεηαη ην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ησλ ήδε απνθηεζέλησλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ απφ ηνπο Πηπρηνχρνπο ηεο θαηεγνξίαο απηήο. εκεηψλεηαη φηη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην : Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία ΜΠ. κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλα απφ ην ΓΗΚΑΣΑ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο & ζπλδηνξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Σ.Δ.Η. ζηε ιεηηνπξγία ΜΠ κε νκνηαγή Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Αλαγλσξίζηεθαλ ηα ΜΠ. πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηα Σ.Δ.Η. θαη αλνίγεηαη ν δξφκνο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαη άιισλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα Σ.Δ.Η. Σα εγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ησλ επηζηεκψλ θαη εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε ηελ πξνζζήθε λέσλ. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο δχν έηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 20

21 δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην ηκήκα πνπ νξγαλψλεη ην πξφγξακκα αιιά θαη αλάινγα κε ηνλ θιάδν ζπνπδψλ. ε γεληθέο γξακκέο απαηηνχληαη ζπλήζσο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 1. Αίηεζε ζην ηκήκα. 2. Πηπρίν κε αλαιπηηθή βαζκνινγία θαη ηζνηηκία απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. φηαλ απηφ έρεη απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ. 3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα. 4. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ηκήκαηνο θαζνξίδεη κε ζρεηηθή απφθαζε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ ή ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλεθηηκάηαη κε ηελ επηινγή. Δπηπιένλ νη ππνςήθηνη θαινχληαη θαη γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ ΜΠ. ρεηηθά κε ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ, απηφ απνλέκεηαη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη θαη έρεη ειάρηζηε δηάξθεηα 3 έηε. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ηκήκα ζην νπνίν εθπνλείηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε θαηνρή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπλήζσο πνπ δεηνχληαη είλαη: 1. Αίηεζε. 2. Πηπρίν & κεηαπηπρηαθφο ηίηινο. 3. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα & απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 4. Πεξηιεπηηθή αλάιπζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο, γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η., κπνξεί λα αληιήζεη θαλείο απφ ηα Γξαθεία Γηαζχλδεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σ.Δ.Η.. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη νη δηεπζχλζεηο θαη ηα ηειεθσλά ηνπο. 21

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : Γξαθεία Γηαζύλδεζεο Τ.Δ.Ι. ΗΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Σ.Δ.Η. ΖΠΔΗΡΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ Σ.Δ.Η. ΚΑΛΑΜΑΣΑ Σ.Δ.Η. ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Σ.Δ.Η. ΛΑΜΗΑ Σ.Δ.Η. ΛΑΡΗΑ Σ.Δ.Η. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΑ Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΔΡΡΧΝ Σ.Δ.Η. ΥΑΛΚΗΓΑ Α..Π.Α.Η.Σ.Δ. ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αγ. ππξίδσλα & Μήινπ Σ.Κ Αηγάιεσ 4 ν ρικ Ησαλλίλσλ- Αζελψλ Σ.Κ Άξηα Σ.Κ. 140 ηαπξσκέλνο Ζξάθιεην Κξήηεο Σ.Θ Σ.Κ Αγ. Λνπθάο, Σ.Κ Αληηθάιακνο, Σ.Κ Καιακάηα Σ.Κ Κνδάλε 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Σ.Κ Λακία Σ.Κ Λάξηζα Νέα Κηίξηα, Σ.Κ Μεζνιφγγη Θενηνθνπνχινπ Σ.Κ Κνπθνχιη Πάηξα Π. Ράιιε & Θεβψλ 250, Σ.Κ Αηγάιεσ Σέξκα Μαγλεζίαο, Σ.Κ έξξεο Φαρλά Δπβνίαο, Σ.Κ Ν. Ζξάθιεην Αηηηθήο, Σ.Κ ΣΖΛΔΦΧΝΑ Δ-MAIL

23 5.1.1 ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε επηινγή ππνςεθίσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο. Γηα ηηο επηηξνπέο επηινγήο ππνςήθησλ ζηα πξνγξάκκαηα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ : Βαζηθφ Πηπρίν : Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ηνκέα ζρεηηθφ κε ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο. πλήζσο γίλεηαη αίηεζε γηα κεηαπηπρηαθά, ρσξίο λα έρεη ιεθζεί αθφκα ην πηπρίν εθφζνλ ν ππνςήθηνο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν εμάκελν ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ θαη δειψλεη ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία απνθνίηεζεο. Μέζνο φξνο πηπρίνπ : Γηαθέξεη απφ ζρνιή ζε ζρνιή, αιιά ζπλήζσο δεηείηαη ηειηθφο βαζκφο πηπρίνπ κεγαιχηεξνο ηνπ 7 ζηα 10. Αξθεηέο θνξέο νη επηηξνπέο δέρνληαη θνηηεηέο θάησ ηνπ ειάρηζηνπ απνδεθηνχ βαζκνχ, ππφ ζπλζήθεο. Αίηεζε : Πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλε πιήξσο θαη κε αθξίβεηα. πλήζσο νη αηηήζεηο απαηηνχλ κία έθζεζε, φπνπ κε ζπληνκία πξέπεη λα δνζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπνπδέο, ηηο γλψζεηο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο επηιέγεη ην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη κέζσ απηήο ηεο γξαπηήο δήισζεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνλ γξαπηφ ιφγν θαη ζηελ ζχληνκε παξνπζίαζε ηδεψλ. Βαζκνινγία ησλ ηεζη : Γηα ηηο αηηήζεηο ζηα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ζεκαληηθή ε βαζκνινγία ησλ ηεζη πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. πλέληεπμε : ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γίλεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα δνζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο φπσο : 1. Πνηνη είλαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ζαο γηα επαγγεικαηηθή θαξηέξα. 2. Πφζεο ψξεο ηελ εβδνκάδα κειεηάηε. 3. Πνηα καζήκαηα πξνηηκάηε θαη γηαηί. 4. Μηιήζηε γηα ηνλ εαπηφ ζαο. 5. Γηαηί επηιέμαηε ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. 6. Πσο ζα αληαπεμέιζεηε ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 7. Ση ζα θάλεηε αλ δελ επηιεγείηε ζε απηφ ην πξφγξακκα. 8. Θεκαηηθέο εξσηήζεηο ζην γλσζηηθφ πεδίν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 5.2 ΣΗΣΛΟΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Οη ηίηινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Γηπιψκαηα θαη Πηζηνπνηεηηθά (Diplomas & Certificates):απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία δηδαζθαιίαο ζπνπδψλ masters ρσξίο ηελ δηαηξηβή, κεξηθέο ζπνπδέο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ηεο κεηαθνξάο απφ ηηο ζπνπδέο ελφο δηπιψκαηνο ζηηο ζπνπδέο ελφο master κεηά απφ κηα επηηπρεκέλε νινθιήξσζε θαη νινθιεξψλνληαη ζε 9 έσο 12 κήλεο. 23

24 Πηπρία masters κε δηδαζθαιία: θαζνξίδνληαη απφ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο (MA- Master of Arts, MSc-Master of Science, MBA-Master of Business Administration),είλαη πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, δηαξθνχλ έλα έσο δπν έηε θαη απνηεινχληαη απφ ζεηξά καζεκάησλ, εθπαίδεπζε ζε κεζφδνπο έξεπλαο, ηδηαίηεξεο εξγαζίεο ή εθζέζεηο, γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηελ πηπρηαθή εξγαζία ζε έλα νξηζκέλν ζέκα ην νπνίν πξέπεη λα γξαθεί σο κηα εθηεηακέλε έθζεζε. Γελ έρνπλ δηαβαζκίζεηο αλ θαη θάπνηα Παλεπηζηήκηα κπνξεί λα απνλέκνπλ κηα δηάθξηζε (distinction) γηα εμέρνπζα απφδνζε. Πηπρία masters κε έξεπλα: κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε έξεπλα, θαη νη πεξηζζφηεξεο full time ζπνπδέο δηαξθνχλ δπν έηε, δηαθξίλνληαη ζε MPhil-Master of Philosophy θαη MRes-Master of Research. Γηδαθηνξηθά: απνλέκνληαη γηα κηα ζε βάζνο πξσηνγελή έξεπλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηε έξεπλα θάησ απφ επίβιεςε θαη γξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα σο κηα δηαηξηβή. Γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ απαηηνχληαη ζπλήζσο ηξία ρξφληα. ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη νη ηίηινη ζπνπδψλ θαη ε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη Σ.Δ.Η. γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. ΠΙΝΑΚΑΣ : 5.2 Τίηινη θαη δηάξθεηα ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ Σίηινη Γηδαθηνξηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Διιεληθνί Βξεηαληθνί Γαιιηθνί Γηδαθηνξηθφ:3 έηε ηνπιάρηζηνλ Ph.D: 3έηε Doctorat: 2-4 έηε κεηά ην DEA Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο Πξφγξακκα: 1 έσο 2 έηε Mphil:1 έσο 2 Msc, MA, MBA, LLM*:1 έηνο έηε DEA: 1 DESS:1 έηνο έηνο Ακεξηθάληθνη Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA,LLM: 2έηε Καλαδηθνί Doctorate-PhD: 3 έηε Msc, MA, MBA,LLM: 2έηε Γεξκαληθνί Doctorate: 2-5 έηε Magister LLM 24

25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 6. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΓΗΑΚΟΜΖΣΧΝ ΣΔΗ 6.1 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ - ΤΝΖΘΖ ΠΔΓΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Γεδνκέλνπ φηη θάζε απφθνηηνο κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζε έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ πεδίσλ ηεο εηδηθφηεηαο ηεο Γηαθνζκεηηθήο, πξνθαλψο ν ΟΓΖΓΟ δελ έρεη λφεκα λα εζηηαζηεί ζην επαγγεικαηηθφ πξνθίι κε βάζε ηελ εηδηθφηεηα, αιιά κε βάζε ην αθξηβέο πεδίν απαζρφιεζεο ησλ απνθνίησλ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην λα νξηζζνχλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα ηα ελ δπλάκεη επαγγεικαηηθά πεδία ηεο εηδηθφηεηαο. Οη Γηαθνζκεηέο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχηαην πεδίν επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, πνπ εθηείλεηαη πξαθηηθά ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά, φπσο: Γεκφζηνο Σνκέαο θαη Ο.Σ.Α.. Ηδησηηθφο ηνκέαο. Πξνζσπηθέο Δπηρεηξήζεηο (ειεχζεξν επάγγεικα). Δηδηθφηεξα, ηα πεδία απαζρφιεζεο ηεο εηδηθφηεηαο δηαθνζκεηηθήο αλαιχνληαη σο εμήο: 6.2 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο (job description) Ζ βηνκεραλία είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πεδίν απαζρφιεζεο ησλ Γηαθνζκεηψλ Σ.Δ. Ζ απαζρφιεζε ηνπ Γηαθνζκεηή T.E. ζηε βηνκεραλία εθηείλεηαη ζε έλα επξχ θάζκα αληηθεηκέλσλ. ε γεληθέο γξακκέο ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηε βηνκεραλία αθνξά : Σν ζρεδηαζκφ επίπισλ θαη θάζε είδνπο βηνκεραληθά παξαγφκελσλ ρξεζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ αληηθεηκέλσλ εμνπιηζκνχ ρψξσλ παξαγνκέλσλ ελ ζεηξά ή ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ. Σν ζρεδηαζκφ ζπλζέζεσλ θαη επηθαλεηψλ ρψξνπ (πθάζκαηα, πιαθίδηα, ηαπεηζαξίεο ηνίρνπ, ηάπεηεο θ.ά. ). Πσιήζεηο πλήζε πεδία δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα αθφινπζα: Απαζρφιεζε ζε ηκήκα ζρεδηαζκνχ Τπεχζπλνο παξαγσγήο βηνκεραληθήο κνλάδαο. Τπεχζπλνο ηερληθνχ ηκήκαηνο. Τπεχζπλνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ παξαγσγήο. 25

26 6.2.2 Τππηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο (typical work activities) Τπεχζπλνο νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο. Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δηεξγαζηψλ. Γηαρείξηζε απνζήθεο. Γηαρείξηζε παξαγγειηψλ Σπλζήθεο εξγαζίαο (work conditions) ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε βηνκεραλία γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πξνζιακβάλεη κφλνλ άλδξεο. Οη απνδνρέο ζπλήζσο αξρίδνπλ απφ ην βαζηθφ κηζζφ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πξνζθέξεηαη κηζζφο αλαιφγσο πξνζφλησλ. πλήζσο γίλεηαη αξρηθά εμάκελε ζχκβαζε κε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πξνηείλεηαη θαηεπζείαλ ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Σν ζχλεζεο σξάξην εξγαζίαο αξρίδεη ζηηο 07:00, δηαξθεί έλα 8σξν εκεξεζίσο θαη πεξαηηέξσ απαζρφιεζε ακνίβεηαη ππεξσξηαθά εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά. Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο ζηελ Διιάδα είλαη δηάζπαξηεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε ζεκεία ζπγθέληξσζεο πεξί ηα αζηηθά θέληξα Τππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο (typical qualifications) Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δεηνχληαη Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο Πξνυπεξεζία (θαηά πξνηίκεζε ζε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηίζεηαη άλσ φξην ειηθίαο (ζπλήζσο 35 εηψλ). Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθψλ. Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ (AutoCAD, MS Office θιπ) Απαηηνύκελε επηκόξθσζε Δπηκφξθσζε γηα απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ Θεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Βλέπε παράρηημα Σπλήζεηο εξγνδόηεο Βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο θαηαζθεπήο επίπισλ (έπηπια νηθηαθά, γξαθείσλ, μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ά. ), δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ (πθάζκαηα, πιαθίδηα, επελδχζεηο, θ.ά.). 26

27 6.3 ΜΔΛΔΣΔ Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Μειέηεο θαη επίβιεςε ζρεδηαζκνχ θαη δηαθφζκεζεο (design) εζσηεξηθψλ ρψξσλ (θαηνηθία, θαηάζηεκα, ρψξνο δηαζθέδαζεο θαη αλαςπρήο). Μειέηεο δηακφξθσζεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ κηθξήο θιίκαθαο (πιαηείεο, ππαίζξηνη ρψξνη θαη εγθαηαζηάζεηο). Μειέηεο θαη επίβιεςε θαηαζθεπψλ κηθξήο θιίκαθαο, φπσο ππφζηεγα, πέξγνιεο, πεξίπηεξα εθζέζεσλ, ηειεθσληθνί ζάιακνη) Τππηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο Μειέηε θαη επίβιεςε θαηαζθεπήο ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ. Κνζηνιφγεζε ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ. Υξήζε ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ (AutoCAD) Σπλζήθεο εξγαζίαο Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξεία, δηαθνξνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο σο πξνο ηελ εξγαζηαθή ζρέζε (εμαξηεκέλε ή ειεχζεξνπ επαγγεικαηία), ην κηζζφ (κε βάζε ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή αλαιφγσο πξνζφλησλ), ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Οη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε επίζεο εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο Τππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη πνιχ θαιή ή άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο ή/ θαη Ηηαιηθά. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απαξαίηεηε είλαη ε γλψζε MsOffice. Δπίζεο δεηείηαη ε γλψζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ, φπσο ην AutoCAD. Γεκηνπξγηθή ζθέςε. Δκπεηξία (απφ 5 έηε θαη πάλσ) ζηε κειέηε θαη επίβιεςε ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ επηζπκεηνί (MΑ) Απαηηνύκελε επηκόξθσζε Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. πλήζσο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, δηαδηθαζία παξαγσγήο, ειέγρνπ πνηφηεηαο ή γλψζεο ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζκηθνχ Θεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Βλέπε παράρηημα Σπλήζεηο εξγνδόηεο 27

28 Δηαηξείεο κειεηψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ). Αξρηηεθηνληθά γξαθεία. Διεχζεξν επάγγεικα. Σερληθέο ππεξεζίεο ηξαπεδψλ. Σειεφξαζε. Βηνκεραλία επίπισλ. Δηαηξείεο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ, Δμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ θ.ά. 6.4 ΔΜΠΟΡΗΟ Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο Ο Γηαθνζκεηήο/ηξηα ΣΔ απαζρνιείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνβνιή πξντφλησλ φπσο έπηπια, θνπξηίλεο, πθάζκαηα επηπιψζεσλ, είδε πγηεηλήο, πιαθίδηα, επελδχζεηο θαη δηαθνζκεηηθά αληηθείκελα Τππηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο Ο δηαθνζκεηήο/ηξηα Σ.Δ. εξγάδεηαη σο ππάιιεινο ζε εηαηξείεο επίπισλ, εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή θαη δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ. ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο: Αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ πειαηψλ, επηθνηλσλία, ελεκέξσζε θαη ηήξεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη πξνψζεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξντφλησλ. Παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο πειάηεο πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο. Πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ πσιήζεσλ ηνπ / ησλ πξντφλησλ, γηα ηα νπνία έρεη ηελ επζχλε. πκκεηνρή ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ. Κνζηνιφγεζε πξντφλησλ Σπλζήθεο εξγαζίαο Οη αξρηθέο απνδνρέο ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Σν σξάξην εξγαζίαο είλαη θαηά θαλφλα εθείλν ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο, ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο θαη ηελ απφδνζε ηνπ εξγαδφκελνπ κπνξεί λα παξέρνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα: Ηδησηηθή αζθάιηζε. Γηαξθήο εθπαίδεπζε. Πξννπηηθέο εμέιημεο. πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζην εμσηεξηθφ. Bonus ή πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ πιένλ ηνπ κηζζνχ. Απηνθίλεην, θηλεηφ ηειέθσλν θιπ. 28

29 Πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε ζέζε πξννξίδεηαη κφλν γηα άλδξεο ή κφλν γηα γπλαίθεο Τππηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζέζε εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζε πηπρηνχρν Σ.Δ.Η. Άξηζηε γλψζε ηνπιάρηζηνλ ηεο Αγγιηθήο. Υεηξηζκφο Ζ/Τ (ηνπιάρηζηνλ MSOffice, AutoCAD, Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη Δκπνξηθψλ Παθέησλ). Άξηζηε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη νξγάλσζεο. Οξγαλσηηθφ πλεχκα θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Απηνλνκία δξάζεο. Τςεινχ επηπέδνπ δηαπξαγκαηεπηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο. Πνιιέο θνξέο είλαη επηζπκεηή ή απαξαίηεηε ε εκπεηξία ζε πσιήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ. Αλάγθε γηα κεηαθηλήζεηο. πζηαηηθέο επηζηνιέο απφ πξνεγνχκελε εξγνδνζία. Γίπισκα νδήγεζεο. Δπηκειεκέλε εκθάληζε Απαηηνύκελε επηκόξθσζε Δπηκφξθσζε γηα απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ Θεζκηθό πιαίζην άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο Βλέπε παράρηημα Σπλήζεηο εξγνδόηεο Βηνκεραληθέο κνλάδεο επίπισλ. Διεχζεξν επάγγεικα. Δηαηξείεο επίπισλ. Δηαηξείεο εμνπιηζκνχ θαηαζηεκάησλ. Δηαηξείεο πψιεζεο δνκηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ πιηθψλ. 6.5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΔΡΔΤΝΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γεπηεξνβάζκηα, Μεηαδεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα, ρνιέο Μαζεηείαο (ΟΑΔΓ). πλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Δξεπλεηηθνί θνξείο, Ηδξχκαηα θαη Ηλζηηηνχηα. 6.6 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΗΟ «Πξνζνληνιφγην» επηθξάηεζε λα θαινχληαη νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην. Δηδηθφηεξα, κε ην «πξνζνληνιφγην», θαζνξίδνληαη 29

30 ηα θαηά θιάδνπο ή εηδηθφηεηεο πξνζφληα δηνξηζκνχ κφληκνπ ή κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Ο.Σ.Α. α θαη β βαζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Π.Γ. 50/2000 θαη πξφζιεςεο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ Ν.Π.Η.Γ. ησλ άξζξσλ 14 Ν. 2190/94, θαη 1 παξ. 3 Ν. 2527/97, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. (ηελ πεξίπησζε ησλ Ο.Σ.Α. δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζφληα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ). Γεκνζηεχηεθε θαη ηζρχεη ήδε απφ , ε ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 50/2001 «Καθοριζμός ηων προζόνηων διοριζμού ζε θέζεις θορέων ηοσ δημοζίοσ ηομέα», (ΦΔΚ 315/ ). Με ην Π.Γ. 50/2001 πξνζφλ δηνξηζκνχ ζηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ Κιάδνπ Σ.Δ. Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ νξίδεηαη πηπρίν ή δίπισκα φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο ησλ Σ.Δ.Η, ή νκψλπκν ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ηζφηηκσλ ηίηισλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. ηηο δηαηάμεηο απηέο γίλεηαη παξαπνκπή φηαλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θιάδσλ δηαθνξεηηθήο νλνκαζίαο. Όηαλ ν θιάδνο είλαη ακηγψο δηνηθεηηθφο επηηξέπεηαη λα πεξηνξίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ ζε πηπρία ή δηπιψκαηα δηνηθεηηθψλ κφλν ζπνπδψλ γεληθψο ή ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθνηήησλ απηψλ κεηά απφ αίηεκα ηνπ θνξέα πνπ εγθξίλεηαη απφ ην Α..Δ.Π. Γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο θιάδσλ Π.Δ, Σ.Δ θαη Γ.Δ σο πξφζζεην πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε γλψζε Πιεξνθνξηθήο θαη Υεηξηζκνχ Ζ/Τ ζε βαζηθφ επίπεδν, ζηα αληηθείκελα α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, γ) βάζεσλ δεδνκέλσλ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζρεηηθνχ κε ηελ θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηα, απηή θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ πξνθήξπμε.(παξ. 18 ηνπ άξζξνπ) Μεηά ηε πάξνδν ελφο έηνπο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 347/2003 ε πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 27 παξ.1 γλψζε Ζ/Τ, δηαπηζηψλεηαη απνθιεηζηηθά κε πηζηνπνηεηηθά δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πνπ ρνξεγνχληαη απφ θνξείο νη νπνίνη εθαξκφδνπλ αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο. (παξ. 16 ηνπ άξζξνπ) Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Π.Γ. 50/2001 θαηαξγείηαη. ην άξζξν απηφ πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 9, θαζψο θαη παξάγξαθνο 10, σο εμήο: «9. Όπνπ κε ην παξφλ σο πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην πηπρίν ή δίπισκα Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νκψλπκα ή αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο πηπρία ή δηπιψκαηα ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Α.Δ.Η, θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η, εκεδαπήο, αληίζηνηρα. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο απαηηνχκελεο αληηζηνηρίαο απηήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2». «10.Με ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδνληαη, γηα ζέζεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ή εηδηθνηήησλ, νη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ ή ηνπο θαλνληζκνχο ή ηνπο νξγαληζκνχο, ζε 30

31 νξηζκέλνπο κφλν ηίηινπο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ή λα νξίδνληαη ηίηινη ζπνπδψλ σο θχξηνη ή επηθνπξηθνί (παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.2880/2001, Φ.Δ.Κ.9/Α )». Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ νξγαληζκψλ ή θαλνληζκψλ ησλ νηθείσλ θνξέσλ, ε γλψζε μέλεο γιψζζαο θαζψο θαη ην επίπεδν απηήο σο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κε ηελ ζρεηηθή πξνθήξπμε θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ νηθείνπ θνξέα. (παξ.10 άξζξν 10 Ν.3051/2002, Φ.Δ.Κ.220/Α ) (παξ. 18 ηνπ άξζξνπ). Γηα ηνπο πνιίηεο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην επίπεδν ηεο απαηηνχκελεο Διιελνκάζεηαο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ θαη δηαπηζηψλεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο πνπ ρνξεγείηαη είηε θαηά ηνλ Ν.2413/1996, Φ.Δ.Κ. 124/Α (άξζξν 10 παξ.3) είηε απφ ζρνιή ή ζρνιείν ειιεληθήο γιψζζαο. (παξ. 19 ηνπ άξζξνπ). Οη πξνζιήςεηο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο γίλνληαη κέζσ Α..Δ.Π. (Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ) κε γξαπηφ δηαγσληζκφ ή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ΜΗΘΟΛΟΓΗΟ Ο Νφκνο 2470/97 Φ.Δ.Κ. 40, ηεχρνο Α , πεξηιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα (Μ.Κ.) ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (Π.Δ., Σ.Δ., Γ.Δ., Τ.Δ.) νξίδνληαη ζε ηξηάληα έμη (36) θαη νη ππάιιεινη ηεο θάζε θαηεγνξίαο εμειίζζνληαη ζε δεθανθηψ (18) κηζζνινγηθά θιηκάθηα. Οη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Σ.Δ.) κε πηπρίν ή δίπισκα Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή ηζφηηκν ζρνιψλ εκεδαπήο ή αιινδαπήο, κε εηζαγσγηθφ βαζκφ ην 21 ν Μ.Κ. θαη θαηαιεθηηθφ ην 4 ν Μ.Κ.(άξζξν 3) ηνλ παξαπάλσ λφκν αλαθέξνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν κηζζνινγηθήο εμέιημεο, ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ, ηα ηαθηηθά επηδφκαηα, ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο, άιια επηδφκαηα θαη παξνρέο, γηα ηελ ακνηβή γηα εξγαζία πέξα απφ ηα ζπλήζε θαζήθνληα, νηθνγελεηαθέο παξνρέο, ην θίλεηξν απφδνζεο, ην επίδνκα ζέζεσο επζχλεο, ηηο απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ, ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία θ.α. Ο παξαπάλσ λφκνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3016 Φ.Δ.Κ. 110Α άξζξν 13, παξ.1,2 φπνπ φινη νη πηπρηνχρνη ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα θαη ηζνηίκσλ ζρνιψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απνθηνχλ εληαίν εηζαγσγηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ην 20 ν θαη θαηαιεθηηθφ ην 3 ν. Με ηνλ Ν.3205/2003 Φ.Δ.Κ. 297 θαζνξίδνληαη νη κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. Ο Νφκνο 2470/97 Φ.Δ.Κ. 40, ηεχρνο Α , πεξηιακβάλεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο. 31

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΖΜΑ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟΤ ΡΑΓΗΟΛΟΓΗΑ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ Γπ Γεώπγιορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα