... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... (additive collective value function) n 1. b i (1) 1 (2) + σ"

Transcript

1

2 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη γνωριµία και απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών µε τον εργασιακό χώρο, ώστε να επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εφαρµογή της αποκτηµένης γνώσης σε περιβάλλον πραγµατικών εργασιακών συνθηκών. Οι ασκούµενοι φοιτητές, ερχόµενοι σε επαφή µε το δηµόσιο τοµέα, τον ιδιωτικό τοµέα, ή την τοπική αυτοδιοίκηση, εισάγονται ουσιαστικά σε έναν νέου τύπου προβληµατισµό κατά την καθηµερινή εργασιακή πρακτική. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα όρια που θέτει η πραγµατικότητα του χώρου στον οποίο ζουν, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας θεσµών/ αγοράς, όσο και οικονοµικών απολαβών. Η σφαιρική αντίληψη για τις ευθύνες και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν, ως µελλοντικοί εργαζόµενοι, συµβάλλει στην ωριµότητα των νέων και τους παρακινεί να αναπτύξουν ατοµικές και οµαδικές δεξιότητες, συµβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, στην επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Έτσι, µέσα από το πρόγραµµα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρµόσουν στην πράξη τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΤΕΙ, αλλά και κατά πόσο τα αποκτηθέντα προσόντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα, αφενός να εντάξουν, στο εργατικό τους δυναµικό, επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, αφετέρου να γίνουν αποδέκτες, µε πολλαπλά οφέλη, της τεχνογνωσίας που παράγεται στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Στόχος της παρούσας αξιολόγησης είναι να προσδιορισθούν εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση τόσο των φοιτητών του ΤΕΙ Λάρισας, που πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, όσο και των συνεργαζόµενων φορέων, στους οποίους πραγµατοποιήθηκε η πρακτική άσκηση. Η µέτρηση της ικανοποίησης είναι ένα βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και διαδικασιών, καθώς µπορεί να παρέξει πληροφορίες και µηχανισµούς ανατροφοδότησης που µπορούν να χρησιµεύσουν ως οδηγός στο σχεδιασµό διορθωτικών ενεργειών. Το µεθοδολογικό υπόβαθρο που χρησιµοποιείται είναι η πολυκριτήρια µεθοδολογία MUSA (MUltcrtera Satsfacton Analyss), η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης και ειδικότερα σε µοντέλα αναλυτικής-συνθετικής προσέγγισης. Με τη µέθοδο της MUSA παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης και ερµηνείας της ικανοποίησης µε βάση τα στατιστικά αποτελέσµατα, τις συναρτήσεις ικανοποίησης, αλλά και µε άλλες πρόσθετες πληροφορίες (βάρη κριτηρίων, δείκτες

3 ικανοποίησης, δείκτες απαιτητικότητας, δείκτες αποτελεσµατικότητας, κ.α.). Επιπλέον, µε βάση, τα διαγράµµατα δράσης και βελτίωσης εντοπίζονται τα ισχυρά και ασθενή σηµεία στη διαµόρφωση της ικανοποίησης και προτείνονται οι σχετικές ενέργειες για µελλοντικές βελτιώσεις. Στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, το ζητούµενο είναι η επίτευξη των στόχων του έργου και η συµβολή του στην επιτυχία του προγράµµατος, κάτω από τις δεδοµένες συνθήκες και περιορισµούς υπό τους οποίους πραγµατοποιήθηκε το παραπάνω πρόγραµµα. Από τη µια, οι φοιτητές προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση που αποκοµίζουν, από την πραγµατοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, σε επίπεδο εφαρµογής των θεωρητικών τους και πρακτικών γνώσεων, εργασιακού περιβάλλοντος, αµοιβών, καθώς και προοπτικών επαγγελµατικής απασχόλησης. Από την άλλη, οι φορείς/επιχειρήσεις που συνεργάζονται στο πρόγραµµα, προσπαθούν να αξιοποιήσουν επιδοτούµενες θέσεις εργασίας και να ενσωµατώσουν τεχνογνωσία, βελτιώνοντας, έτσι, την αποδοτικότητα της επιχειρησιακής τους διαδικασίας.. Τα ερωτήµατα που επιδιώκει να διερευνήσει η παρούσα ανάλυση είναι: Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες (διαστάσεις ικανοποίησης) που επηρεάζουν την ικανοποίηση, τόσο των φοιτητών, όσο και των φορέων, στην περίπτωση του προγράµµατος πρακτικής άσκησης. Ποιο είναι το επίπεδο σηµαντικότητας (βάρος) των παραγόντων αυτών. Ποιο είναι το επίπεδο ολικής και µερικής ικανοποίησης, σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά (κριτήρια-υποκριτήρια) που εµπλέκονται στην αξιολόγηση. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να βελτιωθούν και µε ποια προτεραιότητα. Τα αποτελέσµατα της παραπάνω ανάλυσης ικανοποίησης, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν: συναρτήσεις ικανοποίησης, βάρη κριτηρίων ικανοποίησης, ολικούς και µερικούς δείκτες ικανοποίησης, απαιτητικότητας και αποτελεσµατικότητας, καθώς και διαγράµµατα δράσης και βελτίωσης, σύµφωνα µε την πολυκριτήρια µέθόδο µέτρησης της ικανοποίησης MUSA. Η παρούσα ανάλυση ικανοποίησης βασίσθηκε σε δύο έρευνες που έγιναν µε βάση δύο τύπων ερωτηµατολόγια. Ένα ερωτηµατολόγια το οποίο απευθύνεται στους φοιτητές, που πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση και ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στους συνεργαζόµενους φορείς, οι οποίοι δέχθηκαν τους παραπάνω φοιτητές. Εξετάζεται, λοιπόν, η ικανοποίηση των δύο αυτών πλευρών, οπότε έχουµε δύο βασικές αναλύσεις: Ανάλυση 1 : Η άποψη των Φοιτητών 2

4 Ανάλυση 2 : Η άποψη των Φορέων Ενδιαφέρον λοιπόν έχει, να εκτιµηθεί, µε επιστηµονικό τρόπο, πώς αντιλαµβάνεται η κάθε πλευρά το θέµα της πρακτικής άσκησης, τι προσδοκά, σε ποια σηµεία ικανοποιείται και σε ποια όχι. Με τον τρόπο αυτό, θα είµαστε σε θέση να προτείνουµε µελλοντικές διορθωτικές ενέργειες, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος πρακτικής άσκησης. Η παρούσα µελέτη έχει την εξής δοµή: Η αµέσως επόµενη ενότητα 2 του κεφαλαίου Ι εισάγει στο θεωρητικό υπόβαθρο της µέτρησης ικανοποίησης και περιγράφει τη µεθοδολογία της πραγµατοποιηθείσας έρευνας. Στο κεφάλαιο ΙΙ πραγµατοποιείται η ανάλυση και µέτρηση ικανοποίησης των φοιτητών που πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση, τόσο συνολικά, όσο και ανά τµήµα. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, πραγµατοποιείται η ανάλυση και µέτρηση ικανοποίησης των φορέων που συµµετείχαν στο επιδοτούµενο πρόγραµµα πρακτικής άσκησης. Τέλος, στο κεφάλαιο IV πραγµατοποιείται µια συγκριτική ανάλυση των δύο απόψεων και διατυπώνονται οι προτάσεις βελτίωσης του θεσµού της πρακτικής άσκησης. 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Έρευνας 2.1 Η Πολυκριτήρια Μέθοδος Μέτρησης της Ικανοποίησης MUSA Η µέθοδος MUSA (MUltcrtera Satsfacton Analyss) είναι ένα εργαλείο µέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης πελατών. Το σύστηµα χρησιµοποιεί δεδοµένα ικανοποίησης πελατών που συλλέγονται µέσα από έρευνες και η ανάλυση βασίζεται σε ένα συλλογικό µοντέλο ανάλυσης προτιµήσεων (collectve preference dsaggregaton model), υποθέτοντας ότι υπάρχει µια ιεραρχική δοµή που διέπει τα κριτήρια ικανοποίησης.. Η µεθοδολογία ακολουθεί τις αρχές της πολυκριτήριας ανάλυσης (multcrtera analyss) µε τη χρήση τεχνικών γραµµικής παλινδρόµησης (ordnal regresson technques). Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του MUSA αποτελεί το γεγονός της διατήρησης του ποιοτικού χαρακτήρα των προτιµήσεων των πελατών αφού δεν απαιτείται καµιά αυθαίρετη κωδικοποίηση για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδοµένων Βασικές αρχές Βασικός σκοπός της µεθόδου MUSA είναι η συγκέντρωση των επιµέρους κρίσεων των ερωτώµενων (προτιµήσεις) σε µια προσθετική συνάρτηση αξιών υποθέτοντας ότι η συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο µεταβλητών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας. 3

5 Ολική Ικανοποίηση Ικανοποίηση από το 1ο Κριτήριο Ικανοποίηση από το 2ο Κριτήριο... Ικανοποίηση από το n-στό Κριτήριο Σχήµα 2.1 : Σύνθεση Ολικής Ικανοποίησης Έτσι, η συνολική ικανοποίηση ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο κριτηρίων: X = {X 1, X 2,, X n }, που ονοµάζονται διαστάσεις ικανοποίησης (Γρηγορούδης και Σίσκος, 2000) To µαθηµατικό µοντέλο της µεθόδου MUSA Η µέθοδος MUSA ακολουθεί τις γενικές αρχές της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόµησης (ordnal regresson technques) υπό περιορισµούς, χρησιµοποιώντας τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού για την επίλυσή της (Grgorouds and Sskos, 2002). Η µέθοδος MUSA περιέχει µια συλλογική προσθετική συνάρτηση αξιών (addtve collectve value functon) ικανοποίησης Y και ένα σύνολο µερικών συναρτήσεων X που εκτιµώνται µε βάση τις γνώµες του συνόλου των ερωτώµενων.η βασική εξίσωση της γραµµικής ανάλυσης παλινδρόµησης έχει ως εξής: Y = n = 1 b X n, b = 1 (1) = 1 όπου b είναι το βάρος του κριτηρίου κανονικοποιηµένες και οι συναρτήσεις Y και X είναι στο διάστηµα [0,100], έτσι ώστε στο χαµηλότερο επίπεδο ικανοποίησης η τιµή της συνάρτησης της προσθετικής συνάρτησης να είναι 0 και στο υψηλότερο 100. Εισάγοντας µια διπλή µεταβλητή σφάλµατος, η εξίσωση της ποιοτικής ανάλυσης παλινδρόµησης (1) παίρνει την ακόλουθη µορφή: n Y ~ = 1 = b X σ + σ + (2) ~ + όπου, Y είναι η εκτίµηση της συλλογικής συνάρτησης αξιών Y και σ και σ είναι αντίστοιχα το σφάλµα υπερεκτίµησης και υποεκτίµησης. 4

6 Ο κύριος στόχος της µεθόδου είναι να επιτύχει τη µικρότερη δυνατή απόκλιση µεταξύ της συνάρτησης αξιών Y και των απόψεων των ερωτώµενων Y, συνθέτοντας ένα σύνολο διαφορετικών απόψεων ικανοποίησης σε µοναδικές συναρτήσεις Y και X Παρουσίαση αποτελεσµάτων της µεθόδου MUSA Η ανάλυση των εκφρασµένων προτιµήσεων των ερωτώµενων για την συνολική ικανοποίηση από κάθε διάσταση αξιολόγησης και των επιµέρους κριτηρίων µέσω του µοντέλου MUSA οδηγούν στην εκτίµηση των παρακάτω µεγεθών: a. Συναρτήσεις ικανοποίησης Οι συναρτήσεις ικανοποίησης συνιστούν τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της µεθόδου MUSA, δεδοµένου ότι εκφράζουν την πραγµατική αξία που προσδίδει το σύνολο των ερωτώµενων σε ένα καθορισµένο ποιοτικό επίπεδο ικανοποίησης. Η µορφή των συναρτήσεων αυτών είναι σε θέση να προσδιορίσει το βαθµό απαιτητικότητας των ερωτώµενων ως εξής: - Ουδέτεροι : η συνάρτηση ικανοποίησης έχει γραµµική µορφή, γεγονός που σηµαίνει ότι όσο περισσότερο ικανοποιηµένοι δηλώνουν οι ερωτώµενοι ότι είναι, τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των προσδοκιών τους που εκπληρώνεται. - Απαιτητικοί : η συνάρτηση ικανοποίησης στρέφει τα κοίλα άνω (κυρτή), δεδοµένου ότι η οµάδα αυτή των ερωτώµενων δεν είναι ικανοποιηµένη παρά µόνο αν τους προσφέρεται ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. - Μη απαιτητικοί : η συνάρτηση ικανοποίησης στρέφει τα κοίλα κάτω (κοίλη), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συγκεκριµένοι ερωτώµενοι δηλώνουν ότι είναι ικανοποιηµένοι, παρόλο που ένα µικρό ποσοστό των προσδοκιών τους εκπληρώνεται. β. Βάρη κριτηρίων Υποδηλώνουν το σχετικό βαθµό σηµαντικότητας που δίνει το σύνολο των ερωτώµενων στις διαστάσεις ικανοποίησης που έχουν καθοριστεί. Η φυσική ερµηνεία των συντελεστών βαρύτητας βασίζεται στο γεγονός ότι τα βάρη είναι οι βαθµοί παραχώρησης (trade-οffs) µεταξύ των αξιών στα διαφορετικά κριτήρια. 5

7 γ. Μέσοι δείκτες ικανοποίησης Οι µέσοι δείκτες ικανοποίησης παρουσιάζουν µε απλό και κατανοητό τρόπο, τόσο ολικά, όσο και µερικά για κάθε ένα από τα κριτήρια ικανοποίησης, πόσο ικανοποιηµένοι συνολικά είναι οι ερωτώµενοι. Συνδυάζουν δε, τα αποτελέσµατα της µεθόδου MUSA µε την περιγραφική στατιστική ανάλυση της έρευνας ικανοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήµατος. Οι µέσοι δείκτες ολικής ικανοποίησης S, και µερικής ικανοποίησης (σε κάθε ένα από τα κριτήρια) Sορίζονται µε βάση τις σχέσεις: όπου m y και a 1 1 S = p y S = p x m p και a m m k k, και m= 1 k= 1 (3) ( k p είναι αντίστοιχα το ποσοστό των ερωτώµενων που ανήκουν στο k x επίπεδο ικανοποίησης. δ. Μέσοι δείκτες απαιτητικότητας Οι δείκτες απαιτητικότητας αντιπροσωπεύουν τη µέση απόκλιση των εκτιµώµενων τιµών της συνάρτησης ικανοποίησης από µια «κανονική» ή «ουδέτερη» γραµµική προσέγγιση. Όσο υψηλότερη είναι η τιµή του δείκτη απαιτητικότητας, τόσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης προκειµένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες των ερωτώµενων. Οι µέσοι δείκτες απαιτητικότητας είναι κανονικοποιηµένοι στο διάστηµα [-1,1], όπου οι ακραίες τιµές χαρακτηρίζουν τις περιπτώσεις των απόλυτα µη απαιτητικών και απόλυτα απαιτητικών αποδεκτών των υπηρεσιών. Έτσι, ανάλογα µε τις τιµές των D (ολική απαιτητικότητα) και D (µερική απαιτητικότητα στο κριτήριο ), που υπολογίζουν οι παραπάνω σχέσεις, έχουµε: D=1 ή D =1 : Οι ερωτώµενοι εµφανίζουν το µέγιστο βαθµό απαιτητικότητας. D=0 ή D =0 : Η περίπτωση αφορά «ουδέτερους» ερωτώµενους. D=-1 ή D =-1 : Οι ερωτώµενοι εµφανίζουν τον ελάχιστο βαθµό απαιτητικότητας. ε. Μέσοι δείκτες αποτελεσµατικότητας Οι µέσοι δείκτες απαιτητικότητας δείχνουν το µέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλεται για τη βελτίωση ενός χαρακτηριστικού, δεδοµένου ότι όσο πιο απαιτητικοί είναι οι πελάτες, τόσο περισσότερο πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο ικανοποίησης για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. Το αποτέλεσµα των ενεργειών βελτίωσης εξαρτάται τόσο από τη σηµαντικότητα του κριτηρίου, όσο και 6

8 από τη συνεισφορά του στη µη-ικανοποίηση των πελατών. Για το λόγο αυτό ορίζεται ένα σύνολο µέσων δεικτών αποτελεσµατικότητας I σύµφωνα µε τις σχέσεις: I = b (1 S ), εποµένως I = 1 b = 1 και S = 0 και I = 0 b = 0 ή S = 1 (5) όπου η τιµή 0 προκύπτει µόνον, αν το βάρος του κριτηρίου είναι µηδενικό ή οι ερωτώµενοι είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από το συγκεκριµένο κριτήριο (εποµένως η όποια αλλαγή δεν θα µεταβάλει τη συνολική ικανοποίηση), ενώ η τιµή 1 αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου το βάρος του κριτηρίου είναι 100% και οι ερωτώµενοι δεν είναι ικανοποιηµένοι (εποµένως η οποιαδήποτε µικρή βελτίωση στο συγκεκριµένο κριτήριο θα έχει σηµαντική επίπτωση στη συνολική ικανοποίηση). στ. ιαγράµµατα δράσης και βελτίωσης ιαγράµµατα δράσης Τα διαγράµµατα δράσης προκύπτουν από τη συσχέτιση της απόδοσης (µέσοι δείκτες ικανοποίησης) και της σηµαντικότητας (βάρη) των κριτηρίων, και προσδιορίζουν την προτεραιότητα των ενεργειών βελτίωσης που πρέπει να αναληφθούν. Διάγραμμα Δράσης Β ΕΠΙΔΟΣΗ Χαμηλή Υψηλή Περιοχή Μεταφοράς Πόρων (Υψηλή Επίδοση/ Χαµηλή Σηµαντικότητα) Γ Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης (Χαµηλή Επίδοση/ Χαµηλή Σηµαντικότητα) Περιοχή Ισχύος (Υψηλή Επίδοση/ Υψηλή Σηµαντικότητα) Α Περιοχή ράσης (Χαµηλή Επίδοση/ Υψηλή Σηµαντικότητα) Χαμηλή Υψηλή ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχήµα 2.2 : ιάγραµµα ράσης Πηγή : Γρηγορούδης Β. και Γ. Σίσκος (2000) Η συσχέτιση των βαρών των κριτηρίων ικανοποίησης µε τους µέσους δείκτες ικανοποίησης διαµορφώνουν τα διαγράµµατα δράσης, τα οποία προσπαθούν να 7

9 προσδιορίσουν ποια είναι τα αδύνατα και τα δυνατά σηµεία της ικανοποίησης των ερωτώµενων, καθώς και το πού πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες βελτίωσης. Κάθε διάγραµµα δράσης χωρίζεται σε τεταρτηµόρια, ανάλογα µε την επίδοση (µέσοι δείκτες ικανοποίησης) και τη σηµαντικότητα (βάρη) των κριτηρίων, µε αποτέλεσµα να υποδεικνύουν ποιες διαστάσεις ικανοποίησης πρέπει να βελτιωθούν και µε ποια προτεραιότητα: Περιοχή ράσης: [χαµηλή επίδοση και υψηλή σηµαντικότητα]. Στην περιοχή αυτή, ανήκουν τα πλέον κρίσιµα χαρακτηριστικά που πρέπει να βελτιωθούν οπωσδήποτε, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο ικανοποίησης των ερωτώµενων. Η περιοχή δράσης αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την ανάληψη ενεργειών βελτίωσης (περιοχή Α). Περιοχή Ισχύος: [υψηλή επίδοση και υψηλή σηµαντικότητα]. Στην περιοχή αυτή, ανήκουν τα χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του φορέα απέναντι στον ανταγωνισµό. Η περιοχή αυτή αποτελεί τη δεύτερη προτεραιότητα για βελτίωση, κυρίως όταν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης (περιοχή Β). Περιοχή Ισχύουσας Κατάστασης: [χαµηλή επίδοση και χαµηλή σηµαντικότητα]. Η περιοχή αυτή, περιλαµβάνει διαστάσεις ικανοποίησης, για τις οποίες δεν απαιτείται καµία ενέργεια, δεδοµένου ότι οι διαστάσεις αυτές δεν θεωρούνται σηµαντικές από τους ερωτώµενους. Αποτελεί δε, την τρίτη προτεραιότητα για ενέργειες βελτίωσης (περιοχή Γ). Περιοχή Μεταφοράς Πόρων: [υψηλή επίδοση και χαµηλή σηµαντικότητα]. Οι πόροι και η προσπάθεια του φορέα, που αφορούν τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε διαφορετικό τρόπο. Αποτελεί την τελευταία προτεραιότητα βελτίωσης (περιοχή ). ιαγράµµατα βελτίωσης Τα διαγράµµατα βελτίωσης προκύπτουν από τον συνδυασµό των µέσων δεικτών απαιτητικότητας και αποτελεσµατικότητας των κριτηρίων και καθορίζουν τα περιθώρια βελτίωσης που θα έχουν οι τυχόν ενέργειες βελτίωσης για κάθε κριτήριο. Τα διαγράµµατα βελτίωσης είναι σε θέση να προσδιορίσουν ποιο είναι το αποτέλεσµα των ενεργειών βελτίωσης, καθώς και το µέγεθος της προσπάθειας που χρειάζεται για να επιτευχθεί η προσδοκώµενη βελτίωση. Κάθε διάγραµµα βελτίωσης χωρίζεται σε τεταρτηµόρια, ανάλογα µε την απαιτητικότητα και την αποτελεσµατικότητα των διαστάσεων ικανοποίησης, µε αποτέλεσµα τον προσδιορισµό των προτεραιοτήτων βελτίωσης. 8

10 ΔιάγραμμαΒελτίωσης Β ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Χαμηλή Υψηλή 3η Προτεραιότητα (Χαµηλή Αποτελεσµατικότητα/ Μεγάλη Προσπάθεια Γ 2η Προτεραιότητα (Χαµηλή Αποτελεσµατικότητα/ Μικρή Προσπάθεια 2η Προτεραιότητα (Υψηλή Αποτελεσµατικότητα/ Μεγάλη Προσπάθεια Α 1η Προτεραιότητα (Υψηλή Αποτελεσµατικότητα/ Μικρή Προσπάθεια Χαμηλή Υψηλή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σχήµα 2.3 : ιάγραµµα Βελτίωσης Πηγή : Γρηγορούδης Β. και Γ. Σίσκος (2000) Πρώτη προτεραιότητα προς βελτίωση αποτελούν οι διαστάσεις ικανοποίησης που έχουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα, ενώ οι ερωτώµενοι δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί (περιοχή Α). εύτερη προτεραιότητα στις ενέργειες βελτίωσης αποτελούν οι διαστάσεις ικανοποίησης που, είτε παρουσιάζουν µεγάλη αποτελεσµατικότητα και µεγάλη απαιτητικότητα, είτε εµφανίζουν µικρή αποτελεσµατικότητα, ενώ οι ερωτώµενοι δεν εµφανίζονται ιδιαίτερα απαιτητικοί (περιοχές Β και Γ). Τελευταία προτεραιότητα βελτίωσης αποτελούν οι διαστάσεις ικανοποίησης που εµφανίζουν µικρή αποτελεσµατικότητα και µεγάλη απαιτητικότητα (περιοχή ). 3. Βιβλιογραφία 1. Grgorouds, E., and Y. Sskos (2002). Preference dsaggregaton for measurng and analysng customer satsfacton: The MUSA method, European Journal of Operatonal Research, 143, Ipslands, P., G. Samaras, N. Mplanas (2006), A Multcrtera Approach n Programme Rsk Analyss, Proceedngs of 20 th IPMA World Congress on 9

11 Project Management, Vol.1, pp , October 15-17, Shangha, Chna, Ipslands, P., G. Samaras, N. Mplanas (2008), A Multcrtera Satsfacton Analyss Approach n the Assessment of Operatonal Programmes, Internatonal Journal of Project Management, 26, Sskos, Y. and E. Grgorouds (2002), Measurng customer satsfacton for varous servces usng multcrtera analyss n: Adng Decsons wth Multple Crtera, Essays n Honor of Bernard Roy, D. Bouyssou, E. Jacquet- Lagreze, P. Perny, R. Slownsk, D. Vanderpooten and P. Vncke (eds), Kluwer Academc Publshers, Dordrecht, pp Γρηγορούδης Ε. και Γ. Σίσκος (2000), Ποιότητα Υπηρεσιών & Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. 6. Σαµαράς, Γ., Π. Υψηλάντης, Ν. Μπλάνας, Ι. Σπύρου (2007), Μια Πολυκριτήρια Προσέγγιση για τη Μελέτη Ικανοποίησης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε τη Mέθοδο MUSA, n Ν. Ματσατσίνης και Κ. Ζοπουνίδης (eds), Συστήµατα Αποφάσεων µε Πολλαπλά Κριτήρια, Κλειδάριθµος, pp Υψηλάντης, Π., Γ. Σαµαράς, Ν. Μπλάνας (2008), Μεθοδολογία Πολυκριτήριας Ανάλυσης στην Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Επιθεώρηση Οικονοµικών Επιστηµών, 14,

Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος. του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος. του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Επιµέλεια Συντονισµός Γεώργιος Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος του Έργου Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ Φάση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 1. Εισαγωγή Το πρόγραµµα επιδότησης πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στοχεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Στατιστική Στοιχεία

1. Στατιστική Στοιχεία Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια ανάλυση-σύγκριση των στοιχείων που προέκυψαν από την ανά τµήµα ανάλυση, ώστε να εξαχθεί µια σφαιρική εικόνα, σε σχέση µε τις οµοιότητες και διαφορές που διαπιστώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υποβληθείσα στον Επίκουρο Καθηγητή Δελιά Παύλο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υποβληθείσα στον Επίκουρο Καθηγητή Δελιά Παύλο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης από την εκπαιδευτική διαδικασία στο τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Περίληψη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Περίληψη e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Χρ. Κοίλιας Επ. Καθ. Τμ. Πληροφορικής ckolas@teath.gr Περίληψη Η αποτίμηση της ικανοποίησης των φοιτητών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για µια σφαιρική και πλήρη αξιολόγηση της ικανοποίησης από το θεσµό της πρακτικής άσκησης, υιοθετήθηκαν δύο προσεγγίσεις:

Για µια σφαιρική και πλήρη αξιολόγηση της ικανοποίησης από το θεσµό της πρακτικής άσκησης, υιοθετήθηκαν δύο προσεγγίσεις: 1. Οι δύο Απόψεις της Ανάλυσης Ικανοποίησης Για µια σφαιρική και πλήρη αξιολόγηση της ικανοποίησης από το θεσµό της πρακτικής άσκησης, υιοθετήθηκαν δύο προσεγγίσεις: Η άποψη των Φοιτητών: Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn

Criterion 1. Criterion 2. Synafeia-Eparkeia: Cr11: Klados_Forea Cr12: Antik_Forea Cr13: Eparkeia_Th-Gn Cr14: Eparkeia_Pr_Gn ΑξιολόγησηΙκανοποίησηςαπό την Πραγµατοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των ΦοιτητώντουΤΕΙ Λάρισας Ανάλυση 2: Η άποψη των Φορέων Γιώργος. Σαµαράς Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των σπουδαστών του τμήματος Λογιστικής από την εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Έρευνας. Απόλυτα µη Ικανοποιηµένος. Ικανοποιηµένος. Κάπως Ικανοποιηµένος. Μη Ικανοποιηµένος

Στοιχεία της Έρευνας. Απόλυτα µη Ικανοποιηµένος. Ικανοποιηµένος. Κάπως Ικανοποιηµένος. Μη Ικανοποιηµένος Στοιχεία της Έρευνας Οι απαιτούµενες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ένα εξειδικευµένο Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Λάρισας : Φορέας, µε το οποίο ζητήθηκε από κάθε εκπρόσωπο φορέα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS»

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: 2006-2007 Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» Στοιχεία Φοιτητή: Ζυγομήτρος Αθανάσιος Π 0473 thor4bp@gmal.com Υπεύθυνος Καθηγητής: Σίσκος Ι. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων... 4

Πίνακας Περιεχοµένων... 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανταγωνιστικό περιβάλλον και συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης πελατών: Εφαρµογή στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας ιατριβή που υποβλήθηκε για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6

Περιεχόμενα. 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6 Περιεχόμενα 1.Εισαγωγή 2 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 3 3. Το Σύστημα Αξιολόγησης 3 Παράρτημα Α 6 1 1. Εισαγωγή Το Αξιολογημένο Μητρώο Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων/Φορέων (ΑΜΣΕΦ) έχει σκοπό να δημιουργήσει μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής:

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα έχουν ως εξής: Μέτρηση της Ικανοποίησης και Εμπιστοσύνης των Ελλήνων Ασθενών στο Φάρμακο με βάση των Ευρωπαϊκό Δείκτη Ικανοποίησης EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν άρθρο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ριχάνι Μιχαήλ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ριχάνι Μιχαήλ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Συγκριτική ανάλυση ικανοποίησης καταναλωτών και ανταγωνιστικό περιβάλλον: Η περίπτωση της μπύρας Χάρμα Διπλωματική εργασία υπό Ριχάνι Μιχαήλ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012

Συνάντηση Εργασίας. Αθήνα. Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Συνάντηση Εργασίας Αθήνα Παρασκευή 6 Απριλίου, 2012 Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης Δημοσίων Οργανισμών (ΚΕΔΟ) Δομή μοντέλου ΚΕΔΟ Μοντέλο ΚΕΔΟ Διαφάνεια Act Plan Αναφορά αποτελεσμάτων Αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 1. Η ποσοτική βελτίωση της επικοινωνίας, επιδιώκει τον περιορισμό των αποκλίσεων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012

Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Κεντρική Μακεδονία Σεπτέμβριος 2012 Υπεύθυνος Έρευνας Επαμεινώνδας Ε. Πανάς Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής Τηλ: 2108203535 Fax: 2108203585 E-mail: panas@aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993-1995 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1993 1995 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην εργασία που προηγήθηκε ( Οι επιπτώσεις στις εμπορικές τράπεζες της μείωσης του εργάσιμου χρόνου στις 35 ώρες χωρίς μείωση των αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΑΚΗΣ 141 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ: 210-9313336 FAX: 210-9313337 http://www.netpath.gr e-mail:info@netpath.gr Η Εταιρεία µας Η NetPath Holistic Technology Solutions ιδρύθηκε από στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1105502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση

ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ ) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp ) Ιεραρχική Ανάλυση ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 81-89) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 81-89) Ιεραρχική Ανάλυση ηµήτριος Καραπιστόλης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Μάθημα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα Ο ρόλος της Ανάλυσης Αποφάσεων Γνωστικές Λειτουργίες στη Λήψη Αποφάσεων Το Πολυκριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

10 / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

10 / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ....... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....... 19 1. Γενικά......... 19 2. Τι υπαγορεύει τη σωστή διοίκηση των ανθρώπινων πόρων... 19 3. Αρμοδιότητες της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων... 20 4. O ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2,

ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Αποτελέσµατα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, η ιεύθυνση Οικονοµικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group µε αφορµή την Επιχειρηµατική Έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου Η Δραστηριότητα του Ελέγχου 1 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου Η δραστηριότητα του ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτική εκπλήρωση τω στόχων της επιχείρησης H Δραστηριότητα είναι αναγκαία γιατί: Δεν μπορούν να εκπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Κεφάλαιο : Εισαγωγή... 9. Είδη των προβλημάτων λήψης αποφάσεων... 9.2 Το πρόβλημα της ταξινόμησης και η σημασία του... 24.3 Γενικό περίγραμμα των μεθοδολογιών ταξινόμησης... 29.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ Τίτλος Μαθήµατος: Βιοστατιστική και Επιδηµιολογία Κωδικός Μαθήµατος: MNU 612 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 1 Τετράµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Αριθµός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων «Εξόρυξη Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex

Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Επιχειρησιακή Έρευνα Γραμμικός Προγραμματισμός Μέθοδος Simplex Η παρουσίαση προετοιμάστηκε από τον Ν.Α. Παναγιώτου Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Πρότυπη Μορφή ΓΠ 2. Πινακοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θα εξεταστούν μόνο οι περιπτώσεις των ψευδομεταβλητών που χρησιμοποιούνται σαν ανεξάρτητες μεταβλητές

Θα εξεταστούν μόνο οι περιπτώσεις των ψευδομεταβλητών που χρησιμοποιούνται σαν ανεξάρτητες μεταβλητές Όταν ένα μέγεθος είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί αλλά πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθεί σε ένα υπόδειγμα προσεγγίζεται συνήθως με μια μεταβλητή η οποία ονομάζεται ποιοτική μεταβλητή ή ψευδομεταβλητή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ ιαφάνειες για το µάθηµα Information Management ΑθανάσιοςΝ. Σταµούλης 1 ΠΗΓΗ Κονδύλης Ε. (1999) Στατιστικές τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων, Interbooks 2 1 Γραµµική παλινδρόµηση Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα