ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1

2 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται σε α) εσωτερικό δανεισμό, και β) εξωτερικό δανεισμό. Στην πρώτη περίπτωση οι πόροι προέρχονται από πηγές στην επικράτεια της χώρας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση από πηγές εκτός αυτής. Ανάλογα με το χρόνο λήξης των δανείων Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνουμε δύο κατηγορίες: α) τα πάγια δάνειας, και β) τα εξοφλητέα δάνεια. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα δάνεια, τα οποία οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν υποχρέωση να εξοφλήσουν ποτέ. Αποτελούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν τόκο στον κάτοχό τους, ο οποίος μπορεί να διαπραγματευτεί την πώλησή τους στο χρηματιστήριο. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δάνεια, τα οποία οι δημόσιοι φορείς πρέπει να εξοφλήσουν. Ανάλογα με το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο τα διακρίνουμε σε α) δάνεια που είναι απαιτητά μόλις ο κομιστής των τίτλων τα εμφανίσει για εξόφληση, και β) τα δάνεια ορισμένης προθεσμίας εξόφλησης, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν εντός ορισμένης προθεσμίας. Ανάλογα με τη διάρκεια των δανείων ορισμένης προθεσμίας, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες: βραχυπρόθεσμα (διάρκεια μικρότερη από ένα έτος), μεσοπρόθεσμα (διάρκεια μέχρι 10 έτη) και μακροπρόθεσμα (διάρκεια πάνω από 10 έτη). Στην πράξη, σήμερα, τα δάνεια που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς είναι, ως επί το πλείστον, εξοφλητέα σε ορισμένη προθεσμία και είναι συνήθως βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. 1 Ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος του δανείου Με βάση το κριτήριο αυτό, τα δάνεια διακρίνονται σε παραγωγικά και καταναλωτικά. Παραγωγικά είναι τα δάνεια που γίνονται για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων, ενώ καταναλωτικά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για καταναλωτικούς σκοπούς. Με βάση άλλα κριτήρια Τέλος, τα δημόσια δάνεια ταξινομούνται με βάση διάφορα άλλα κριτήρια, όπως λ.χ. με βάση το αν οι τίτλοι τους έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο ή αν οι δημόσιοι φορείς έχουν το δικαίωμα να μετατρέψουν εκ των υστέρων τους όρους του δανείου κ.α. Με βάση το πρώτο κριτήριο διακρίνουμε τα διαπραγματεύσιμα, των οποίων οι τίτλοι έχουν μπει στο χρηματιστήριο, και τα μη διαπραγματεύσιμα, των οποίων οι τίτλοι δεν έχουν μπει στο χρηματιστήριο. Με βάση το δεύτερο κριτήριο, διακρίνουμε τα 1 Στην Ελλάδα λ.χ. το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού κρατικού χρέους είναι βραχυπρόθεσμο, ενώ τα μακροπρόθεσμα δάνεια αποτελούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό. 2

3 μετατρέψιμα δάνεια, όταν οι δημόσιοι φορείς μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων τους όρους του δανείου (π.χ. επιτόκιο, χρόνο λήξης κ.α.), και τα μη μετατρέψιμα δάνεια, όπου οι δημόσιοι φορείς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δημόσιος δανεισμός vs Φορολογία Όπως και με τη φορολογία, έτσι και με το δημόσιο δανεισμό έχουμε μετάθεση πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να καλυφθούν οι δημόσιες δαπάνες. Ωστόσο, μεταξύ φορολογίας και δανεισμού υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, ο δημόσιος δανεισμός αποτελεί εκούσια ως επί το πλείστον μεταβίβαση πόρων από τους ιδιωτικούς φορείς προς τους δημόσιους, η οποία γίνεται με την αντικαταβολή ειδικής αντιπαροχής, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι ο τόκος. Αντίθετα η φορολογία έχει αναγκαστικό χαρακτήρα και δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη ειδική παροχή. Η σημασία της διαφοράς αυτής έγκειται στις επιδράσεις που ενδεχομένως ασκούν οι δύο αυτές πηγές χρηματοδότησης. Έτσι, η φορολογία έχει πιθανότατα σημαντικότερες αρνητικές επιδράσεις στα κίνητρα για εργασία, αποταμίευση και επένδυση απ ότι ο δημόσιος δανεισμός, ο οποίος είναι εκούσιος. Η δεύτερη σημαντική διαφορά μεταξύ φορολογίας και δημόσιου δανεισμού έγκειται στο ότι με τη φορολογία πραγματοποιείται οριστική κάλυψη του κόστους των δημοσίων δαπανών και οριστική κατανομή του κόστους αυτού μεταξύ των πολιτών. Αντίθετα, με το δημόσιο δανεισμό δεν καλύπτεται οριστικά το κόστος των δαπανών, αλλά πραγματοποιείται μια προχρηματοδότησή τους. Η οριστική κάλυψη του κόστους γίνεται αργότερα, όταν το κοινωνικό σύνολο καλείται να καταβάλλει τους φόρους για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων. Τότε γίνεται και η οριστική κατανομή του κόστους των δημοσίων δαπανών στα μέλη του κοινωνικού συνόλου, ανάλογα με τη φορολογική συμβολή του καθενός. Λόγοι για τους οποίους δανείζονται οι δημόσιοι φορείς Α) Χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων. Ο δημόσιος δανεισμός θεωρείται συνήθως απαραίτητος για την κάλυψη ενός μέρους, τουλάχιστον, των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό δεν είναι λάθος, καθώς οι επενδύσεις αποφέρουν οφέλη για μια σειρά ετών και επομένως θα πρέπει, εν μέρει τουλάχιστον, να χρηματοδοτούνται με δανεισμό, ο οποίος δεν κατανέμει το κόστος των επενδύσεων ανάμεσα στα άτομα του κοινωνικού συνόλου της περιόδου όπου γίνονται οι επενδύσεις, αλλά αναβάλλει την κατανομή του κόστους για μελλοντικό χρόνο, κατά τον οποίο εξοφλείται το δάνειο. Έτσι, η εξόφληση του δανείου και η κατανομή του κόστους των επενδύσεων στο σύνολο γίνονται τμηματικά, όπως τμηματικά, σε διάστημα αρκετών ετών, περιέρχονται τα οφέλη των δημόσιων επενδύσεων στο κοινωνικό σύνολο. Επιπλέον, ο δανεισμός επιβαρύνει περισσότερο το κοινωνικό σύνολο στο μέλλον, οπότε θα περιέρχονται σε αυτό και τα οφέλη από τις επενδύσεις. 3

4 Β) Η ανεπάρκεια των τρεχόντων εσόδων. Ένας άλλος λόγος για την προσφυγή στο δανεισμό είναι η ανεπάρκεια των εσόδων, κυρίως των φορολογικών. Η ανεπάρκεια αυτή μπορεί να οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: α) οι δημόσιοι φορείς δεν επιθυμούν να αυξήσουν τους φόρους γιατί η αύξηση των φόρων ασκεί αρνητικές συνήθως επιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και ιδιαίτερα στα κίνητρα για προσφορά εργασίας, αποταμίευση και επενδύσεις, β) η αύξηση των φόρων μπορεί να μην κρίνεται ορθή για πολιτικούς λόγους, καθώς οι φόροι προκαλούν την αντίδραση των φορολογούμενων δημιουργώντας πολιτικό κόστος για την εκάστοτε κυβέρνηση, γεγονός που δεν συμβαίνει με το δανεισμό, γ) ορισμένοι δημόσιοι φορείς, όπως οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ή τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν συνήθως τη δυνατότητα από το νόμο να αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα και αναγκάζονται έτσι να προσφύγουν στο δανεισμό. Γ) Η ανάγκη κρατικής παρέμβασης για σταθεροποίηση της οικονομίας. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορεί να προσφύγουν στο δανεισμό είναι η ανάγκη σταθεροποίησης της οικονομίας όταν η ενεργός ζήτηση διαφέρει από το επίπεδο παραγωγής πλήρους απασχόλησης, με συνέπεια να έχουμε ανεργία ή πληθωρισμό. Έτσι, λ.χ. αν η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία σε επίπεδο παραγωγής κάτω από το επίπεδο πλήρους απασχόλησης επειδή η ενεργός ζήτηση είναι ανεπαρκής, οι δημόσιοι φορείς μπορεί να δανείζονται τις αδιάθετες αποταμιεύσεις των ιδιωτικών φορέων και να τις δαπανούν ώστε να αυξηθεί η ενεργός ζήτηση και επομένως η παραγωγή, τα εισοδήματα και η απασχόληση έως ότου φτάσουμε στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης. 2 Αντίθετα, όταν στην οικονομία υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, επειδή η ενεργός ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγή πλήρους απασχόλησης, οι δημόσιοι φορείς δανείζονται με σκοπό τον περιορισμό της ρευστότητας της οικονομίας, ώστε να έχουμε μείωση της ενεργού ζήτησης και συνεκδοχικά των πληθωριστικών πιέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το προϊόν του δανείου δεν πρέπει προφανώς να δαπανάται, 3 αλλά αντίθετα να χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους στην κεντρική τράπεζα, ώστε να περιορίζεται η κυκλοφορία του χρήματος και η ρευστότητα της οικονομίας και να έχουμε κάμψη των πληθωριστικών πιέσεων. Δ) Η διοχέτευση των αποταμιεύσεων στους κλάδους που επιθυμούν οι δημόσιοι φορείς. Επίσης, οι δημόσιοι φορείς συχνά δανείζονται προκειμένου να επαναδανείσουν τα χρήματα σε ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να ενισχύσουν συγκεκριμένους κλάδους, που ενδεχομένως θα αδυνατούσαν να εξεύρουν τους απαραίτητους πόρους μέσω του μηχανισμού της αγοράς. 2 Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δανεισμός γίνεται συνήθως μέσω έκδοσης νέου χρήματος από την κεντρική τράπεζα, με συνέπεια να έχουμε αύξηση της ρευστότητας της οικονομίας, που προκαλεί αύξηση της ενεργού ζήτησης και της απασχόλησης. 3 Ειδάλλως, η ζήτηση των δημοσίων φορέων θα αντιστάθμιζε τη μείωση της ζήτησης των ιδιωτικών, με συνέπεια η συνολική ενεργός ζήτηση να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 4

5 Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δημόσιοι φορείς δανείζονται και εν συνεχεία επαναδανείζουν τα χρήματα αυτά, πολλές φορές με επιτόκιο χαμηλότερο από αυτό που επικρατεί στην αγορά. Εσωτερικός δανεισμός vs Εξωτερικός δανεισμός Πέραν της προφανούς διαφοράς μεταξύ των παραπάνω δύο ειδών υπάρχουν κάποιες ακόμα σημαντικές διαφορές: Ι) Ο εσωτερικός δανεισμός δεν αυξάνει τους συνολικούς πόρους της οικονομίας, ενώ ο εξωτερικός τους αυξάνει. Πράγματι, όταν οι δημόσιοι φορείς δανείζονται από το εσωτερικό της χώρας, χρησιμοποιούν πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας (αν φυσικά υπήρχε επαρκής ενεργός ζήτηση). Αντίθετα, όταν οι δημόσιο φορείς δανείζονται από το εξωτερικό, δεν χρησιμοποιούν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στην οικονομίας, αλλά νέους, που προέρχονται από ξένες εξωτερικές πηγές, αυξάνοντα έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. ΙΙ) Ο εσωτερικός δανεισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη και επηρεάζει αρνητικά την ενεργό ζήτηση, ενώ ο εξωτερικός δανεισμός δεν ασκεί καμία επίδραση στην ενεργό ζήτηση της οικονομίας. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, η κάλυψη των δημοσίων δαπανών με εξωτερικό δανεισμό αυξάνει τελικά περισσότερο την ενεργό ζήτηση απ ότι την αυξάνει η χρηματοδότηση με εσωτερικό δανεισμό. ΙΙΙ) Ο εξωτερικός δανεισμό ασκεί συναλλαγματικές επιδράσεις στην οικονομία, ενώ ο εσωτερικός όχι. Έτσι, ο εξωτερικός δανεισμός συνεπάγεται βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών στην περίοδο κατά την οποία συνάπτεται το δάνειο, αλλά συνεπάγεται συναλλαγματική επιβάρυνση της οικονομίας κατά την εξόφληση του δανείου, καθώς το δημόσιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των διαθέσιμων συναλλαγματικών πόρων για την εξυπηρέτηση του δανείου αυτού. Βέβαια, όταν ο εξωτερικός δανεισμός χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των εξαγωγών και την υποκατάσταση των εισαγωγών. Επομένως, η επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών από τα τοκοχρεολύσια για την εξυπηρέτηση του δανείου ενδέχεται να καλύπτεται από αυτή την αύξηση των εξαγωγών ή υποκατάσταση των εισαγωγών, με συνέπεια να μην υπάρχει πραγματική συναλλαγματική επιβάρυνση της οικονομίας, ή αν υπάρχει να είναι σχετικά περιορισμένη σε μέγεθος. ΙV) Με τον εσωτερικό δανεισμό οι δημόσιοι φορείς χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν σε κατοίκους της χώρας και επομένως οι τόκοι που πληρώνουν περιέρχονται σε κατοίκους της ίδιας της χώρας. Αντίθετα, όταν ο δανεισμό είναι εξωτερικός, οι τόκοι περνούν σε κατοίκους ξένων χωρών. Κατά συνέπεια, οι δύο αυτές μορφές δανεισμού έχουν διαφορετική επίδραση στη διανομή του εισοδήματος. 5

6 Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό Ένα θέμα που απασχολεί τους μελετητές της δημόσιας οικονομικής είναι το κατά πόσον ο δημόσιος δανεισμό επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο της περιόδου κατά την οποία αφαιρούνται οι παραγωγικοί πόροι, δηλαδή της περιόδου σύναψης του δανείου, ή αν το βάρος αυτό μεταβιβάζεται σε μελλοντικές περιόδους, στις περιόδους δηλαδή που το κοινωνικό σύνολο καλείται να πληρώσει φόρους για την αποπληρωμή του δανείου. Κατά μία άποψη, το βάρος του δημόσιου δανεισμού φέρει το κοινωνικό σύνολο της περιόδου κατά την οποία συνάπτεται το δάνειο, καθώς με το δανεισμό το δημόσιο αφαιρεί πόρους από το κοινωνικό σύνολο στην περίοδο κατά την οποία γίνεται το δάνειο και επομένως επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο της περιόδου εκείνης που στερείται τους πόρους αυτούς. Αντίθετα, σύμφωνα με μια άλλη άποψη, 4 ο δημόσιος δανεισμός δεν επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο της περιόδου στην οποία γίνεται ο δανεισμό, αλλά το βάρος μεταβιβάζεται στις επόμενες περιόδους. Αυτό συμβαίνει γιατί το κοινωνικό σύνολο στις επόμενες περιόδους θα κληθεί να πληρώσει τους φόρους για την εξόφληση του χρέους και επομένως τα άτομα αυτά θα επιβαρυνθούν με το δανεισμό. Αντίθετα το κοινωνικό σύνολο της περιόδου σύναψης του δανείου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιβαρύνεται καθώς τα άτομα της περιόδου εκείνης πρόσφεραν εκούσια τα χρήματά τους στο δημόσιο και σε αντάλλαγμα έλαβαν τόκο. Η παραπάνω διαφορά απόψεων οφείλεται κυρίως σε διαφορά ορισμού του βάρους, ο οποίος χρησιμοποιείται σε καθεμιά από τις δύο περιπτώσεις. Έτσι, ενώ οι υποστηρικτές της πρώτης άποψης αναφέρονται στο πραγματικό βάρος που προκύπτει από το δανεισμό, δηλαδή στο βάρος που δημιουργείται από την αφαίρεση πόρων και τη χρησιμοποίησή τους στο δημόσιο τομέα, οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης αναφέρονται στο χρηματικό βάρος που επωμίζονται τα διάφορα άτομα, με την πληρωμή των φόρων για την εξόφληση των δανείων. Σχετικά εξάλλου με το αν το βάρος αυτό το φέρουν οι πολίτες της περιόδου κατά την οποία γίνεται ο δανεισμό ή μεταβιβάζεται στους πολίτες της περιόδου που θα πληρωθούν οι φόροι για την εξόφληση του δανείου, αυτό τελικά εξαρτάται από το αν οι πόροι που αφαιρούνται με το δανεισμό χρησιμοποιούνται από το δημόσιο για την παραγωγή κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών. Στην πρώτη περίπτωση το βάρος από το δημόσιο δανεισμό φέρουν οι πολίτες της περιόδου που γίνεται το δάνειο γιατί με το δανεισμό περιορίζεται η κατανάλωσή τους, επομένως και η ευημερία τους. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, το βάρος φέρουν οι πολίτες στο μέλλον γιατί αυτοί κληρονομούν μικρότερο κεφάλαιο, μικρότερο εισόδημα και έχουν επομένως μικρότερη ευημερία από εκείνη που θα απολάμβαναν αν δε γινόταν ο δανεισμός και δεν περιορίζονταν έτσι οι επενδύσεις. 5 4 Κύριος φορέας της άποψης αυτής είναι ο καθηγητής J. Buchanan. 5 Στην Ελλάδα, η υπερχρέωση της φόρας, πραγματοποιήθηκε κυρίως όχι για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, αλλά για την κάλυψη δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού, δηλαδή για 6

7 Αξίζει να παρατηρήσουμε, ότι ανάλογη ανάλυση μπορεί να γίνει και για τη φορολογία. Αν οι φόροι περιορίζουν την κατανάλωση, τότε το βάρος πέφτει στην παρούσα γενιά, η οποία έχει μικρότερη κατανάλωση και επομένως χαμηλότερο επίπεδο ευημερίας. Αντίθετα αν οι φόροι περιορίζουν τις επενδύσεις, το βάρος μεταβιβάζεται μερικά και στις μελλοντικές γενιές, οι οποίες κληρονομούν μικρότερη ποσότητα κεφαλαίου και θα έχουν επομένως τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε μικρότερο βαθμό. Έτσι, η διαφορά φορολογίας και δημόσιου δανεισμού όσον αφορά στη διαχρονική κατανομή του κόστους που προκαλείται από την αφαίρεση πόρων από το δημόσιο πρέπει να αναζητηθεί στο αν υπάρχει διαφορά στις επιδράσεις που ασκεί κάθε πηγή χρηματοδότησης πάνω στην κατανάλωση και τις αποταμιεύσεις. Και εδώ όντως υπάρχει διαφορά, καθώς η φορολογία, έχουσα αναγκαστικό χαρακτήρα, βαρύνει περισσότερο την κατανάλωση, ενώ ο δανεισμός δεν διαθέτει το στοιχείο του καταναγκασμού και συνήθως οι πόροι που δίνονται στο δημόσιο με το δανεισμό προέρχονται από αποταμιεύσεις. Κατά συνέπεια, ο δανεισμός περιορίζει κυρίως τις αποταμιεύσεις, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι αρνητικές επιδράσεις στην κατανάλωση. Γι αυτό μπορούμε να πούμε ότι η φορολογία επιβαρύνει κυρίως την παρούσα γενιά, ενώ ο δανεισμός επιβαρύνει περισσότερο τις μελλοντικές γενιές. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Ο δημόσιος δανεισμός - Γεωργακόπουλος Θ., Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδ. Μπένου, 1997, Κεφ. 2, Κεφ Δράκος Γ., Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδ. Σταμούλης, 1998, Κεφ Πετράκη Κώττη Α., και Γ. Κώττης, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μακροοικονομική, Εκδ. Το Οικονομομικό, 1996, Κεφ. 7. την κάλυψη καταναλωτικών δαπανών. Μεταβιβάστηκαν έτσι στο μέλλον υποχρεώσεις χωρίς να έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο παραγωγικό κεφάλαιο. Η σοβαρότητα, λοιπόν του προβλήματος του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα, έγκειται όχι μόνο στο μέγεθός του αλλά και στο γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους αντιπροσωπεύει χρέος που δημιουργήθηκε για την κάλυψη καταναλωτικών και όχι παραγωγικών δαπανών του κράτους. 7

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Παραμετρικά Μοντέλα Επιβίωσης που προκύπτουν από μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής

ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής ΘΕΜΑ: Αιγυπτιακή παραγωγή του κλάδου τροφίμων. Ασφάλεια τροφίμων και προδιαγραφές εισαγωγής Προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων στην Αίγυπτο Ο κλάδος των τροφίμων φρέσκων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ)

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ) του Νέστορα Ε. Κουράκη Καθηγητή Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Α Το Ελληνικό Δίκαιο Ανηλίκων (α) Νομική προσέγγιση κατά ηλικίες Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα

Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα Λεωνίδας Ράδος Τα ελληνικά σχολεία της Ρουµανίας στο τέλος του 19 ου και αρχή του 20 ου αιώνα 1 Η παρούσα ανακοίνωση θήγει το θέμα της εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Ρουμανίας με κύριον άξονα το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κεφάλαιο 5 Καρκίνος και Έκθεση στις Ιοντίζουσες και μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Κ. Μ. Πατενιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η ενέργεια που παράγεται από φυσικά ραδιενεργά υλικά ή ακόμα από υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού

H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού H εφαρμογή των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στα Μοντέλα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Γ. Κατσούλης* Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. Διευθ. Κουρμούλη 2, 11145, Αθήνα Α. Μοσχόπουλος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών.

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. ΘΕΩΡΙ ΣΥΝΟΛΩΝ: μια σύνοψη των θεμελιακών χαρακτηριστικών. 1. ΣΥΝΟΛ: το σκεπτικό. σύνολο = πολλά στοιχεία ως «ένα», ως «μία» ολότητα. τα στοιχεία ανήκουν στο σύνολο, ή είναι μέλη του συνόλου το σύνολο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F.

Η απελευθέρωση. επιστήµης. Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση. Drucilla K. Barker & Susan F. Η απελευθέρωση της oικονοµικής επιστήµης Η γυναικεία µατιά για την οικογένεια, την εργασία και την παγκοσµιοποίηση Drucilla K. Barker & Susan F. Feiner Επιστηµονική Επιµέλεια - Εισαγωγή Αντιγόνη Λυµπεράκη

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Τ Ε Τ Υ Π Κ Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 95 Σημειώσεις Διαλέξεων Σ. Σ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 Copyright c 2006 2015 Σ. Σταματιάδης, (stamatis@materials.uoc.gr) Η στοιχειοθεσία έγινε από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς

Όταν η πολιτιστική δηµιουργία συναντά την οικονοµία της αγοράς EXOFILO 17OS:Layout 1 5/23/11 12:11 PM Οικονοµία Επιχειρήσεις Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης Τα µυστικά των ισολογισµών Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα Επιχειρήστε... αγροτουριστικά

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων

Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Αποδοτικά Πρωτόκολλα Συλλογής εδομένων σε Ασύρματα ίκτυα Αισθητήρων ιδακτορική ιατριβή Κωνσταντίνος Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα για το Περιβάλλον!

Τα πάντα για το Περιβάλλον! Ιούλιος Αύγουστος 2011, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Τα πάντα για το Περιβάλλον! Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συμμετείχαμε εθελοντικά σε μια προσπάθεια του Δήμου Ζηρού για τον συμβολικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Υποστρατήγου ε.α Κωνσταντίνου Λουκόπουλου* Η ανάγκη υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως του ΝΑΤΟ (NATO Command Structure),

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1

1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1. Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 1 1.1 Η ανάγκη για ενιαίο τρόπο παραπομπών Κύριο μέλημά μας, όταν αναφερόμαστε στην παρουσίαση της βιβλιογραφίας, είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας και της συνέπειας στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Μπότσας, Γ. (2008). Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων. Στο Παπούλια Γιαννάτου, Ε. (επ.) Θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, σελ. 8 22, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μπότσας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα