του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό"

Transcript

1 του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό μιας οικονομικής μονάδος: Α) Υποχρεώσεις προς τον Παπαδόπουλο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης. Β) Υποχρεώσεις προς το Κράτος. Γ) Υποχρεώσεις των προμηθευτών της επιχείρησης. Δ) Τα α) και γ). 2. Η εμπορική επιχείρηση «Χ» διεξάγει την απογραφή του εμπορεύματός της τύπου «Ζ» με τη μέθοδο L.I.F.O. (Last in, Last out). Αν η τιμή του «Ζ» αυξάνει σταθερά, τότε η επιχείρηση θα: Α) παρουσιάζει μεγαλύτερο κόστος πωληθέντων και μικρότερη αξία μενόντων εμπορευμάτων. Β) παρουσιάζει μικρότερο κόστος πωληθέντων και μεγαλύτερη αξία μενόντων εμπορευμάτων.

2 Γ) παρουσιάζει μικρότερο κόστος πωληθέντων και μικρότερη αξία μενόντων εμπορευμάτων. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 3. Το Ενεργητικό της επιχείρησης περιλαμβάνει: Α) Περιουσιακά στοιχεία προμηθευτών, εάν μας οφείλουν χρήματα. Β) Τα έξοδα συντάξεως του καταστατικού της επιχείρησης. Γ) Τα περιουσιακά στοιχεία που είναι χρεωμένα στο Ημερολόγιο. Δ) Τα α) και β). 4. Απογραφή είναι: Α) Η καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης με σκοπό να προλαμβάνονται άσχημες καταστάσεις, όπως κλοπές. Β) Η φυσική καταμέτρηση, εξακρίβωση, καταγραφή και αποτίμηση με το ίδιο νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή. Γ) Η καταμέτρηση και αποτίμηση με το ίδιο νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Δ) Τα α) και β). 5. Ανάλογα με τον χρόνο σύνταξης, η απογραφή διακρίνεται σε: Α) Γενική και Μερική. Β) Πραγματική ή λογιστική. Γ) Τακτική (μόνο μία φορά το χρόνο) και έκτακτη (πολλές φορές τον χρόνο). Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 2

3 6. Ένας θετικός Ισολογισμός δείχνει ότι: Α) Η επιχείρηση έχει πολύ καλές προοπτικές οικονομικής εξέλιξης. Β) Η επιχείρηση έχει κέρδη. Γ) Η επιχείρηση έχει περιορισμένες υποχρεώσεις σε τρίτους. Δ) Τα α) και β). 7. Όταν ένα στοιχείο του Παθητικού και των εσόδων μειώνονται τότε θα έ χουμε: Α) Χρέωση και πίστωση αντίστοιχα. Β) Πίστωση και πίστωση αντίστοιχα. Γ) Χρέωση και χρέωση αντίστοιχα. Δ) Πίστωση και χρέωση αντίστοιχα. 8. Μια μείωση της Καθαρής Περιουσίας μπορεί να επέλθει εάν: Α) Ο επιχειρηματίας προβεί σε αναλήψεις για έξοδα της εταιρίας. Β) Η επιχείρηση παρουσιάσει ζημίες. Γ) Μειωθούν αισθητά τα κέρδη της συγκριτικά με προηγούμενες περιόδους. Δ) Μειωθεί ισόποσα πάντα το Ενεργητικό της επιχείρησης. 9. Λογαριασμός είναι: Α) Το λογιστικό τετράδιο ή αλλιώς Ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές κάθε στοιχείου του Ενεργητικού, του Παθητικού, των Εσόδων και των Εξόδων. 3

4 Β) Ένας πίνακας όπου καταχωρούνται οι μεταβολές ενός περιουσιακού στοιχείου και η ημερομηνία του γεγονότος. Γ) Το αποτέλεσμα κάθε ημερολογιακού γεγονότος μεταφρασμένο στη λογιστική. Δ) Όλα τα παραπάνω. 10. Επιχείρηση «Ψ» πωλεί εμπορεύματα σε πελάτη της αξίας πλέον Φ.Π.Α. 19%. Η οφειλή διακανονίζεται ως εξής: ο πελάτης καταβάλλει άμεσα τα μισά χρήματα και για τα υπόλοιπα υπογράφει συναλλαγματική ονομαστικής αξίας 600. η ορθή εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης «Ψ» θα είναι: Α) Χρέωση των λογαριασμών 38. Χρηματικά Διαθέσιμα με 595 και 31. Γραμμάτια εισπρακτέα με 600 και πίστωση των λογαριασμών 70. Πωλήσεις Ε μπορευμάτων με και 76. Έσοδα Κεφαλαίου με 5. Β) Χρέωση των λογαριασμών 38. Χρηματικά Διαθέσιμα με 595 και 31. Γραμμάτια εισπρακτέα με 600 και πίστωση των λογαριασμών 70. Πωλήσεις Ε μπορευμάτων με 1.000, 65. Τόκοι και Συναφή Έξοδα με 5 και 54. Προμήθειες από Φόρους/Τέλη με 190. Γ) Χρέωση των λογαριασμών 38. Χρηματικά Διαθέσιμα με 595 και 30. Πελάτες με 600 και πίστωση των λογαριασμών Πωλήσεις Εμπορευμάτων με 1.000, 54. Προμήθειες από Φόρους/Τέλη με 190 και 76. Έσοδα Κεφαλαίου με 5. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 11. Εάν το υπόλοιπο των απαιτήσεων από πελάτες μιας επιχείρησης την 16 η Μαρτίου 2007 ήταν 100, οι πωλήσεις επί πιστώσει μέχρι και την 29 η Αυγούστου 2007 ήταν 900 (από αυτά τα 2/3 οφείλονται με προφορική πίστωση και 4

5 τα υπόλοιπα με μεταχρονολογημένες επιταγές) και οι εισπράξεις από προφορικές πιστώσεις για το διάστημα 16/03 29/08/2007 ήταν 600, τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού 30. της 29 ης Αυγούστου 2007 ήταν: Α) 100. Β) 400. Γ) 600. Δ) Δεν μπορεί να υπολογιστεί μόνο με βάση τα ως άνω στοιχεία. 12. Εμπορική επιχείρηση παρουσιάζει για το οικονομικό έτος 2007 με τη μέθοδο απογραφής εμπορευμάτων F.I.F.O. (First In, First Out) τα εξής μεγέθη: Απόθεμα 1 ης Ιανουαρίου 200, Κόστος Πωληθέντων (1/1 31/12/2007) και Απόθεμα 31 ης Δεκεμβρίου 240. Ακολουθώντας τη μέθοδο L.I.F.O. (Last in, Last out), τα αποθέματα αρχής και τέλους περιόδου για το 2007 είναι ίσης αξίας. Το κόστος πωληθέντων με βάση τη μέθοδο L.I.F.O. ανέρχεται σε: Α) Β) Γ) 960. Δ) Πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού «16. Ασώματες Ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» σημαίνει ότι: Α) Οφείλονται ασώματα πάγια σε τρίτους. Β) Έχει υπάρξει λανθασμένη καταχώρηση λογιστικών γεγονότων. Γ) Τα Α) και Β). 5

6 Δ) Ποτέ ένας λογαριασμός Ενεργητικού δεν μπορεί να παρουσιάσει πιστωτικό υπόλοιπο. 14. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων ενός μηχανήματος καθίσταται υποχρεωτικός όταν η επιχείρηση το: Α) Παραγγέλνει. Β) Εισάγει στις αποθήκες της και παραλαμβάνει το τιμολόγιο για την αγορά του. Γ) Θέσει σε λειτουργία. Δ) Οποιοδήποτε από τα παραπάνω. 15. Εάν σε μια εγγραφή, στη χρέωση εμφανίζεται ο λογαριασμός Κτίρια με 126, το Φ.Π.Α. με 23,5 και στην πίστωση το Ταμείο με 84,3 και οι Προμηθευτές με 64,2, τότε: Α) Δεν μπορεί να γίνει με αυτούς τους λογαριασμούς η εγγραφή. Β) Η εγγραφή είναι λάθος. Γ) Σημαίνει ότι αγοράστηκαν Πάγια στοιχεία πληρώνοντας ένα μέρος μετρητά και τα υπόλοιπα με προφορική πίστωση. Δ) Σημαίνει ότι αγοράστηκαν Πάγια στοιχεία πληρώνοντας ένα μέρος μετρητά και τα υπόλοιπα με προφορική πίστωση χωρίς, όμως, Φ.Π.Α. γιατί δεν υφίσταται Φ.Π.Α. στην αγορά κτιρίων. 16. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη εικόνα: Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 30, Αναλώσιμα υλικά 15, Οικόπεδα 100, Φυτείες 50, Γραμμάτια πληρωτέα 5, Προβλέψεις για από 6

7 λυση προσωπικού 10, Προμηθευτές (πίστωση 30 μηνών) 22, Ταμείο 96, Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ 18, Κεφάλαιο Χ. Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα της επιχείρησης είναι: Α) 53 Β) 75 Γ) 85 Δ) Κανένα από τα παραπάνω 17. Με βάση τα δεδομένα της προηγούμενης επιχείρησης, αν ακολουθείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης και ο συντελεστής για το σύνολο των υποκειμένων σε απόσβεση στοιχείων είναι 20% ετησίως, τότε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής: Α) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 30 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την 1/1/2003. Β) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 10 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν την 1/1/2003. Γ) Στις 31/12/2003, οι αποσβέσεις θα είναι 10 αν τα στοιχεία αποκτήθηκαν στις 30/6/2003. Δ) Καμία από τις παραπάνω προτάσεις δεν είναι αληθής. 18. Όταν ένας πελάτης καταβάλλει χρήματα εντός της χρήσης για αγορές προϊόντων μέσα στην επόμενη χρήση, τότε: Α) Αυτή η απαίτηση καταχωρείται στα βιβλία της εταιρίας ως προκαταβολή πελατών. Β) Γίνεται χρήση μεταβατικού λογαριασμού τόσο στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας όσο και στα βιβλία του πελάτη. 7

8 Γ) καταχωρείται ως προκαταβολή πελατών. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 19. Οι διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί: Α) Ανήκουν σε λογαριασμούς τάξεως Ενεργητικού καθώς και στη δέκατη ο μάδα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Β) Χρεώνονται και πιστώνονται σε αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα. Γ) Είναι πληροφοριακού περιεχομένου λογαριασμοί, οι οποίοι συμμετέχουν στην εξαγωγή της λογιστικής ισότητας (Σύνολο Ενεργητικού = Σύνολο Παθητικού). Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 20. Μια ατομική επιχείρηση παρουσίασε τα εξής υπόλοιπα στις 31/12/2006: Πωλήσεις Εμπορευμάτων , Έσοδα Παρεπομένων Ασχολιών 1.500, Κόστος Πωληθέντων 3.300, Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 150, Κέρδη από Εκποίηση Ακινήτων 50, Ζημιές από Ανεπίδεκτες Εισπράξεως Απαιτήσεις 400, Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 1.000, Παροχές Τρίτων 2.000, Έσοδα Εισπρακτέα 250. Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως που πέτυχε η επιχείρηση για τη χρήση 2006 είναι: Α) Β) Γ) Δ) Η μέθοδος αποτίμησης των εμπορευμάτων του Μέσου Σταθμικού Όρου: Α) Δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα. 8

9 Β) Δεν χρησιμοποιείται ευρέως. Γ) Τηρείται ελεύθερα από όποιες εταιρίες το επιθυμούν αλλά δεν καταγράφει με ακρίβεια τις αξίες. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 22. Ηλεκτρονικός υπολογιστής αποκτήθηκε έναντι 238 με Φ.Π.Α. 19%. Τα έξοδα μεταφοράς ήταν 5, το κόστος συναρμολόγησης 12, τα έξοδα επίδειξης 7 και το κόστος τοποθέτησης 11. Αν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν έχει υπολειμματική αξία στο τέλος της ωφέλιμης ζωή του και αποσβένεται πλήρως σε πέντε έτη, τότε η ετήσια αποσβεστέα αξία του με βάση τη σταθερή μέθοδο θα είναι: Α) 47. Β) 54,6. Γ) 40. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 23. Η αξία του συνόλου του Ενεργητικού που αναγράφεται στον Ισολογισμό φανερώνει: Α) Τα μέσα δράσεως της επιχείρησης, ιδιόκτητα και μη. Β) Το Α) και επιπλέον το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν τις πηγές της για να επιτύχει τους στόχους της. Γ) Ποιο μέρος των κεφαλαίων της επιχείρησης έχει επενδυθεί σε πάγια και ποιο σε κυκλοφορούντα στοιχεία. Δ) Κανένα από τα παραπάνω. 24. Αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων μπορεί να επέλθει: 9

10 Α) Μετά από αύξηση του ποσού των εσόδων από προμήθειες. Β) Μετά από αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Γ) Μόνο αν οι συνιδιοκτήτες επενδύσουν επιπλέον των υπαρχόντων κεφάλαια. Δ) Όταν η επιχείρηση προβαίνει σε αγορά κτιριακού εξοπλισμού. 25. Η εταιρία «Α» πωλεί στις 19 Δεκεμβρίου εμπορεύματα αξίας (κόστους) 195 αντί 178,5 με Φ.Π.Α. 19% στον πελάτη Δήμου. Ο Δήμου προς εξόφληση της οφειλής του καταβάλλει 108,5 και για τα υπόλοιπα αποδέχεται γραμμάτιο διάρκειας 15 μηνών και ονομαστικής αξίας 80. Τα έσοδα από πωλήσεις της επιχείρησης για τον μήνα Δεκέμβριο ήταν: Α) 150. Β) 178,5. Γ) 108,5. Δ) 188, Οι μεταβατικοί λογαριασμοί: Α) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη λογαριασμών. Β) Λειτουργούν πάντα κατά ζεύγη λογαριασμών όπως και οι τάξεως. Γ) Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργούν, βάσει του Λογιστικού Σχεδίου. Δ) Δεν λειτουργούν κατά ζεύγη λογαριασμών. 27. Το Ισοζύγιο είναι: Α) Ένας πίνακας που αναφέρει όλους τους λογαριασμούς με τα αθροίσματα της χρέωσής τους, της πίστωσής τους καθώς και με τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά, πιστωτικά). Β) Ό,τι και το α) με τη διαφορά πως αναφέρονται μόνο οι λογαριασμοί που παρουσιάζουν υπόλοιπο. 10

11 Γ) Ό,τι και το α) και επιπλέον ότι το σύνολο της Χρέωσης και της Πίστωσης δεν πρέπει να είναι ίσα. Δ) Είναι μια οικονομική κατάσταση σε σχήμα «Τ» που περιέχει τα αθροίσματα της χρέωσης, της πίστωσης και τα υπόλοιπά όλων των λογαριασμών. 28. Οι λογαριασμοί μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων και Ενοίκια (έσοδα) επομένων χρήσεων καταχωρούνται: Α) Στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και στα έξοδα χρήσης αντίστοιχα. Β) Στο Παθητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα. Γ) Στο Ενεργητικό και σε μεταβατικούς λογαριασμούς παθητικού αντίστοιχα. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 29. Μια οικονομική χρήση μπορεί να οριστεί στα εξής χρονικά όρια: Α) 1 η Ιανουαρίου έτους ν ως και την 31 η Δεκεμβρίου έτους ν. Β) 1 η Ιουλίου έτους ν 1 ως και 1 η Ιουλίου έτους ν. Γ) Τα α) και β) Δ) Οποιεσδήποτε ημερομηνίες συμπληρώνουν 12 μήνες. 30. Μια επιχείρηση πωλεί έπιπλα με τιμή κτήσεως 1.000, αποσβεσμένα κα τά το 1/3 μέχρι και τη μέρα της πώλησης και με υπολειμματική αξία ίση με 100. Η τιμή πώλησης είναι 600 τοις μετρητοίς. Η απεικόνιση του γεγονότος είναι: Α) Το ταμείο χρεώνεται με 600 και πιστώνονται τα έπιπλα με 600. Β) Το ταμείο χρεώνεται με 600, πιστώνονται τα κέρδη από πώληση επίπλων με 100 και πιστώνονται τα έπιπλα με

12 Γ) Το ταμείο χρεώνεται με 600, χρεώνονται οι ζημίες από πώληση επίπλων με 100 και πιστώνονται τα έπιπλα με 700. Δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 31. Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις είναι: α) οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρίες β) οι συμμετοχές σε άλλες οικονομικές μονάδες οποιασδήποτε νομικής μορφής γ) οι συμμετοχές στο Δημόσιο δ) αυτές για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μέσα στη χρήση 32. Η συντήρηση ενσώματου Πάγιου στοιχείου γίνεται για να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα. Το έξοδο καταχωρείται: α) στο Πάγιο στοιχείο του και προσαυξάνει την αξία κτήσεώς του β) είναι λειτουργικό έξοδο γ) στα πολυετούς αποσβέσεως, όπου αποσβέννυνται τμηματικά δ) σε κανένα από τα ανωτέρω 33. Η αποσβεστέα αξία ενός αποσβέσιμου Παγίου είναι: α) μειωμένη κατά την υπολειμματική αξία β) αυξημένη κατά το έσοδο από την πώλησή του γ) μειωμένη κατά την υπολειμματική αξία του ακόμη και αν δεν είναι αξιόλογη δ) όλα τα ανωτέρω 34. Οι αποσβέσεις σήμερα έχουν καθιερώσει: 12

13 α) έναν μόνο συντελεστή για όλες τις επιχειρήσεις β) δύο συντελεστές απόσβεσης (υψηλός χαμηλός) γ) τρεις συντελεστές για όλες τις επιχειρήσεις δ) κανένα από τα ανωτέρω 35. Πρόσθετες (επιταχυνόμενες) αποσβέσεις καταχωρούνται: α) σε χρέωση στο λειτουργικό κόστος β) σε χρέωση του μη λειτουργικού κόστους γ) σε χρέωση του αντίθετου λογαριασμού των Παγίων δ) σε χρέωση των αποτελεσμάτων χρήσεως 36. Αυτόματο μηχάνημα αξίας ευρώ με κόστος μεταφορικών 500 ευρώ και έξοδα εγκαταστάσεως και συναρμολογήσεως ευρώ έχει ωφέλιμη ζωή 5 χρόνια και υπολειμματική αξία μη σημαντική. Η ετήσια απόσβεσή του με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης ανέρχεται σε: α) ευρώ β) ευρώ γ) ευρώ δ) ευρώ 37. Ζώα και Πάγια εκμετάλλευση από γεωργικές / κτηνοτροφικές οικον. Μονάδες παρακολουθούνται: α) στα μεταφορικά μέσα λογ. 13 β) στις δασικές εκτάσεις μέσα λογ. 10 γ) στα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός λογ. 14 δ) σε κανένα από τα ανωτέρω 13

14 38. Δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, αυτά μόνα είναι: α) τα ενσώματα Πάγια στοιχεία β) οι ασώματες ακινητοποιήσεις γ) τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης δ) όλα τα ανωτέρω 39. Τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετών ή δικηγόρων για την αποτίμηση των ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων: α) δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους β) είναι έξοδα πολυετούς απόσβεσης γ) είναι έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων δ) όλα τα ανωτέρω 40. Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και για δάνεια κτήσεως Πάγιων στοιχείων: α) μειώνουν την αξία των παγίων στοιχείων β) καταχωρούνται στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης γ) μειώνουν τις χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές και το πιστωτικό υ πόλοιπο μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης δ) παραμένουν στο λογαριασμό συναλλαγματικές διαφορές 14

15 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ α 2. α 3. β 4. β 5. δ 6. β 7. γ 8. β 9. β 10. δ 11. α 12. δ 13. β 14. γ 15. β 16. β 17. γ 18. γ 19. δ 20. β 21. δ 22. α 23. δ 24. α 25. α 26. δ 27. α 28. γ 29. α 30. α 31. β 32. β 33. α 34. β 35. β 36. γ 37. γ 38. β 39. δ 40. γ 15

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business)

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά κυρίως ένα e business. Αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΤΤΥ) ΜΑΖΟΥ Πρακτικό 1 Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας, ενάγει τον Β,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 546 31, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 221726 Φαξ : 2310 265468 Ιστοσελίδα : www.geotee

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η : ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...7 1.1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ...7 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Διερεύνηση των Εμποδίων που Αντιμετωπίζουν οι Γυναίκες Επιχειρηματίες και των Ευκαιριών που Προσφέρονται για Γυναικεία Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα