3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι:"

Transcript

1 1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κάθε ατόμου είναι: α) το σύνολο του εισοδήματός του β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους γ) το σύνολο του εισοδήματός του αφού προηγουμένως προσθέσουμε τους φόρους δ) τίποτα από τα παραπάνω 2. Ο πληθωρισμός είναι το φαινόμενο: α) της περιοδικής ανόδου των τιμών β) της μόνιμης ανόδου όλων των τιμών γ) της περιοδικής ανόδου κάποιων τιμών δ) της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών 3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι: α) θετική β) αρνητική γ) άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική

2 δ) τίποτε από τα παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 4. Σύμφωνα με τον Keynes, η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία είναι συνάρτηση: α) της ιδιωτικής κατανάλωσης β) της ιδιωτικής αποταμίευσης γ) του επιτοκίου δ) των φόρων 5. Στην παγίδα ρευστότητας οι διαδοχικές αυξήσεις της προσφοράς χρήματος: α) μπορεί να οδηγούν σε διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου β) μπορεί να οδηγούν σε διαδοχικές μειώσεις του επιτοκίου γ) δεν μεταβάλλουν το επιτόκιο δ) άλλη απάντηση 6. Στο κεϊνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συνάρτηση: α) του εισοδήματος β) του επιτοκίου γ) της φορολογίας δ) άλλη απάντηση 7. Τι από τα παρακάτω αποτελεί συστατικό στοιχείο της ζήτησης χρήματος σύμφωνα με τους κλασικούς: α) η ζήτηση χρήματος για συναλλαγές β) η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία γ) η ζήτηση χρήματος για το εισόδημα δ) η ζήτηση χρήματος για επενδύσεις 8. Η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία: α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος β) είναι αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου γ) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος και του επιτοκίου δ) είναι θετική συνάρτηση του επιτοκίου 9. Η προσφορά εργασίας στο κλασικό υπόδειγμα: α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος β) είναι θετική συνάρτηση του επιτοκίου γ) είναι αρνητική συνάρτηση του πραγματικού μισθού δ) είναι θετική συνάρτηση του πραγματικού μισθού 10. H ζήτηση εργασίας στο κεϊνσιανό υπόδειγμα: α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος β) είναι θετική συνάρτηση του πραγματικού μισθού γ) είναι αρνητική συνάρτηση του χρηματικού μισθού δ) είναι θετική συνάρτηση του χρηματικού μισθού 2

3 11. Ο νόμος του SAY αναφέρεται στο: α) κεϊνσιανό υπόδειγμα β) κλασικό υπόδειγμα γ) κλασικό και στο κεϊνσιανό υπόδειγμα δ) άλλη απάντηση 12. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος ανήκει στην: α) κεϊνσιανή σχολή β) κλασική σχολή γ) κλασική και στην κεϊνσιανό υπόδειγμα δ) άλλη απάντηση 13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι αληθής: α) Η κατανάλωση αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα β) Η αποταμίευση αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα γ) Η επένδυση αυξάνεται όταν μειώνεται το εισόδημα δ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν μειώνονται οι φόροι 14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι αληθής: α) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες β) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις γ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής δ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι αυτόνομοι φόροι 15. Τι από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό κύκλωμα: α) Τα νοικοκυριά β) Οι επιχειρήσεις γ) Το κράτος δ) Οι ξένες χώρες 16. Το οικονομικό κύκλωμα είναι: α) Τα οικονομικό κύκλωμα αποταμίευσης επένδυσης β) Το οικονομικό κύκλωμα φόρων δαπανών γ) Ο τροχός του κράτους δ) Ο τροχός του πλούτου 17. Η παραγωγή ενός προϊόντος είναι αποτελεσματική, από τεχνική άποψη, όταν πραγματοποιείται: α) Με άρτιο προγραμματισμό β) Με άρτιες τεχνικές μεθόδους γ) Με τη χρησιμοποίηση των πιο φθηνών συντελεστών της παραγωγής δ) Με τη μικρότερη δυνατή ποσότητα του κάθε συντελεστή που χρησιμοποιείται χωρίς να απαιτείται αύξηση της ποσότητας άλλου συντελεστή της παραγωγής. 18. Οι εξωτερικές οικονομίες οφείλονται: 3

4 α) Σε παράγοντες εκτός της επιχείρησης β) Σε ενέργειες της επιχείρησης γ) Σε ενέργειες της επιχείρησης και των κρατικών αρχών δ) Σε όλα τα παραπάνω 19. Η σχέση του οριακού προϊόντος και του οριακού κόστους, βραχυχρόνια, είναι η παρακάτω: α) Αυξανομένου του οριακού προϊόντος, το οριακό κόστος αυξάνεται β) Μειουμένου του οριακού προϊόντος, μειώνεται και το οριακό κόστος γ) Αυξανομένου του οριακού προϊόντος, το οριακό κόστος φθίνει δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 20. Η σχέση του συνολικού προϊόντος και του συνολικού κόστους, βραχυχρόνια, είναι η παρακάτω: α) Το συνολικό κόστος είναι ανεξάρτητο από την ποσότητα του παραγομένου προϊόντος β) Αυξανομένου του συνολικού προϊόντος, το συνολικό κόστος μειώνεται γ) Το συνολικό προϊόν και το συνολικό κόστος αυξομειώνεται με τον ίδιο ρυθμό δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 21. Στο αφανές κόστος περιλαμβάνεται: α) Η τεκμαρτή αμοιβή για τις υπηρεσίες του επιχειρηματία β) Ο τεκμαρτός τόκος για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης γ) Όλα τα παραπάνω δ) Τίποτα από τα παραπάνω 22. Τι δε συνιστά χαρακτηριστικό του πλήρους ανταγωνισμού: α) Η ύπαρξη πάρα πολλών πωλητών και αγοραστών β) Το προϊόν είναι τυποποιημένο γ) Η είσοδος και η έξοδος επιχειρήσεων είναι εύκολη δ) Οι πωλητές και οι αγοραστές γνωρίζουν πλήρως τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς 23. Τι δε συνιστά χαρακτηριστικό του μονοπωλιακού ανταγωνισμού: α) Η είσοδος και η έξοδος επιχειρήσεων είναι σχετικά εύκολη β) Το προϊόν είναι πάντοτε τυποποιημένο γ) Η ύπαρξη αρκετών επιχειρήσεων δ) Η χρήση διαφήμισης είναι μεγάλη 24. Τα εστιατόρια ανήκουν στην παρακάτω μορφή αγοράς του: α) Μονοπωλιακού ανταγωνισμού β) Πλήρους ανταγωνισμού γ) Μονοψωνίου δ) Ολιγοπωλίου 25. Στις χρηματιστηριακές αγορές επικρατούν συνθήκες: α) Πλήρους ανταγωνισμού 4

5 β) Μονοπωλιακού ανταγωνισμού γ) Ολιγοπωλίου δ) Τίποτα από τα παραπάνω ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 26. Στη θεωρία γίνεται αποδεκτή η παραδοχή ότι μια επιχείρηση αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση: α) Των πωλήσεών της β) Της παραγωγής της γ) Των κερδών της δ) Ολων των προηγουμένων 27. Η ζήτηση ρευστών διαθεσίμων εξαρτάται από την επιδίωξη των ατόμων να έχουν ρευστά διαθέσιμα για: α) την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών β) την πραγματοποίηση των συναλλαγών γ) κερδοσκοπικούς λόγους δ) όλα τα προηγούμενα 28. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων έχει ως στόχο: α) την προστασία των αποταμιευτών β) τη μεταβολή της ζήτησης χρήματος γ) τον έλεγχο των εμπορικών τραπεζών δ) τον έλεγχο της ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί 29. Ο παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση χρήματος για συναλλαγές και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών είναι: α) το ύψος του επιτοκίου β) το ύψος των αποταμιεύσεων γ) το ύψος του εισοδήματος δ) το (β) και το (γ) 30. Ποιο από τα παρακάτω μέτρα δεν χρησιμοποιείται για να επηρεαστεί η συνολική προσφορά χρήματος; α) η πολιτική ανοικτής αγοράς β) η μεταβολή του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων γ) η μεταβολή του επιτοκίου για τα δάνεια που χορηγεί η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές Τράπεζες δ) η μεταβολή του τραπεζικού πολλαπλασιαστή 31. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς μειώνεται, όταν: α) αυξάνεται η προσφορά χρήματος β) αυξάνεται το επιτόκιο αγοράς γ) μειώνεται το επιτόκιο αγοράς δ) αυξάνονται οι τιμές των ομολόγων 5

6 32. Η εκδοτική τράπεζα μπορεί να μειώσει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί όταν: α) μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο β) αυξήσει το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων γ) αγοράσει κρατικές ομολογίες από το κοινό δ) μειώσει το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων 33. Η νομισματική πολιτική ασκείται μέσω: α) του κρατικού προϋπολογισμού β) της μεταβολής των δημοσίων δαπανών γ) της μεταβολής της προσφοράς χρήματος δ) της πολιτικής του ισοζυγίου πληρωμών 34. Εάν υπάρχουν σε μία οικονομία πληθωριστικές προσδοκίες τότε: α) θα μειωθεί η ζήτηση χρήματος για την πραγματοποίηση των συναλλαγών β) θα αυξηθεί η ζήτηση χρήματος για την πραγματοποίηση των συναλλαγών γ) θα μειωθεί το ονομαστικό επιτόκιο δ) θα αυξηθεί η προσφορά χρήματος 35. Εάν η ζήτηση χρήματος ισούται με 0.5 Υ και η προσφορά χρήματος είναι 10 και η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία, το επίπεδο του χρηματικού εισοδήματος: α) Εξαρτάται από την κυβερνητική πολιτική β) Ισούται με 5 γ) Ισούται με 10 δ) Ισούται με Υποθέτουμε ότι τα νοικοκυριά πουλάνε κρατικά ομόλογα αξίας 100 στην κεντρική τράπεζα) Αν τα νοικοκυριά αποφασίσουν να καταθέσουν τα χρήματα που εισέπραξαν σε εμπορικές τράπεζες και η αναλοία των απαιτούμενων αποθεμάτων είναι 25%, η προσφορά του χρήματος αυξάνεται κατά: α) 25 β) 100 γ) 250 δ) Η θεωρία των Hecksher Ohlin αναφέρεται: α) Στην κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών β) Στην σπάνιν των παραγωγικών συντελεστών γ) Στην ύπαρξη διαφορών ως προς την σχετική αφθονία των παραγωγικών συντελεστών δ) Σε τίποτα από τα παραπάνω 38. Ο παγετός του 1997 στη Βραζιλία είχε την παρακάτω επίπτωση στην αγορά του καφέ στις ΗΠΑ: Έτη Τιμή $ Ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλή σε κιλά 6

7 1976 4,43 5, ,29 4,28 Τα στοιχεία δείχνουν: α) Την προσαρμογή της αγοράς, λόγω μετακίνησης της καμπύλης προσφοράς καφέ προς τα αριστερά β) Την προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς καφέ. γ) Τη σταθερότητα της συνάρτησης προσφοράς καφέ δ) Όλα τα παραπάνω 39. Θεωρήσατε πάλι το παράδειγμα παγετού καφέ της προηγούμενης ερώτησης, αν η κυβέρνηση προσπαθούσε να επιβάλει κάποια ανώτατη τιμή στην αγορά καφέ, τότε: α) Η κυβέρνηση θα έπρεπε να προβλέψει και για τη διάθεση των πλεονασμάτων β) Η κυβέρνηση θα έπρεπε επίσης να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές καφέ από τη Βραζιλία γ) Πιθανόν να εμφανίζονταν συμπτώματα αισχροκέρδειας δ) Μόνο Α και Β 40. Ο νόμος της ζήτησης λέει ότι: α) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α γαθού μειωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αλλάζουν. β) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α γαθού μειωθεί και όταν ταυτόχρονα το εισόδημα του καταναλωτή αυξηθεί. γ) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητας ένα αγαθό όταν η τιμή του αγαθού μειωθεί και οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμείνουν σταθεροί δ) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α γαθού μειωθεί και ταυτόχρονα η προσφορά του αγαθού αυξηθεί. Καλή Επιτυχία 7

8 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 7ου ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. β 2. δ 3. β 4. γ 5. β 6. β 7. α 8. β 9. δ 10. γ 11. β 12. β 13. γ 14. δ 15. δ 16. δ 17. δ 18. δ 19. α 20. γ 21. γ 22. δ 23. β 24. α 25. α 26. γ 27. δ 28. δ 29. γ 30. δ 31. β 32. β 33. γ 34. β 35. δ 36. α 37. γ 38. α 39. γ 40. γ 8

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι:

1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Ας υποθέσουμε ότι η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης για όσπρια είναι ίση με το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι: α) Ανεξάρτητα από το ύψος της τιμής των οσπρίων, ο καταναλωτής θα δαπανά πάντα ένα σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται

α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου δεν μεταβάλλεται 1. Ο πληθωρισμός ορίζεται ως εξής: (Δ= μεταβολή, Ρ= επίπεδο τιμών, Ρ e = προσδοκώμενο επίπεδο τιμών): α) Δ Ρ e /Ρ β) Ρ e / Ρ γ) Δ Ρ/Ρ δ) (Ρ Ρ e )/Ρ 2. Όταν οι εξαγωγές αυξάνονται: α) Το έλλειμμα ή το πλεόνασμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη

1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υ- πουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων 1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα: α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών. β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων γ) του στενού δημόσιου τομέα. δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική Α. Ποια θεωρείτε ως βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής διεθνούς οικονομικής κρίσης; Β. Να αξιολογήσετε την επίδραση της διεθνούς οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Ποια είναι τα δημοσιονομικά εργαλεία τόνωσης της ενεργούς ζήτησης στην οικονομία και πως λειτουργούν αυτά; Ποια είναι η δυσκολία στη χρήση αυτών των εργαλείων όταν δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις Α1 μέχρι και Α6 να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate Κατηγορίες οφέλους και κόστους που προέρχονται από τις δημόσιες δαπάνες Για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και

Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και Κεφάλαιο 2.4: Τα βασικά στοιχεία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Περίληψη Κεφαλαίου: Μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ότι αφενός η σωστή δημιουργία και αφετέρου η σωστή εφαρμογή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Θέμα: Ιδιωτικοποίηση, απορρύθμιση της αγοράς και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Πρωτοβουλίες της αυτό ρυθμιζόμενης αγοράς με προοπτικές ανάπτυξης ή μια ατυχής στρατηγική στόχευση; Σύνταξη: Tσιρώνης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 546 31, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 221726 Φαξ : 2310 265468 Ιστοσελίδα : www.geotee

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business)

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (e-business) Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά κυρίως ένα e business. Αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό

του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό του συνεργάτη μας Λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Μακρίδη 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο Πραγματικό Παθητικό μιας οικονομικής μονάδος: Α) Υποχρεώσεις προς τον Παπαδόπουλο, συνιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα.

Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. Θέμα: H προστασία του ενιαίου νομίσματος. Μύθοι και πραγματικότητα. 1 Εισαγωγή Από την 1η Ιανουαρίου του 2009, η Σλοβακία είναι η δέκατη έκτη χώρα που υιοθέτησε το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Ωστόσο, η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας

Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Κεφάλαιο 68 Σχεδιασμός κλινικών μελετών και διαχείριση δεδομένων έρευνας Γ. Η. Πανάγος 1195 ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλινικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές

Διαβάστε περισσότερα