HEART VESSELS &BRAIN. thrombosis & antithrombosis. Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HEART VESSELS &BRAIN. thrombosis & antithrombosis. Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες."

Transcript

1 teυχοσ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ISSN HEART VESSELS &BRAIN thrombosis & antithrombosis Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες. δημητριος άλεξοπουλος Οι P2Y12 αναστολείς των αιìοπεταλίων σε ασθενείς ìε έìφραγìα του ìυοκαρδίου ìε ανάσπαση του ST διαστήìατος Βάςιλειος Βάςιλικος Διαστρωìάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο στην υπερτροφική ìυοκαρδιοπάθεια: Μια σύγχρονη προσέγγιση ιωάννης ΓουδεΒενος Αντιθροìβωτική θεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Επίσηìη Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαγγειακής Έρευνας Official Publication of the Hellenic Cardiovascular Heart Vessels Research & Brain Society ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 9 14 ΆρθρA ΣύντΆξηΣ 46 ΔΕξΙΟ ΑΟΡτΙΚΟ τοξο ΜΕ ΕΚτΟΠη ΕΚΦΥΣη ΤΗΣ ΑΡΙΣΤεΡΗΣ υποκλειδιου ΑΡΤΗΡΙΑΣ Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες Θεραπείες Μαρία Νικολάου, Πάνος Βάρδας Οι P2Y12 αναστολείς των αιìοπεταλίων σε ασθενείς ìε έìφραγìα του ìυοκαρδίου ìε ανάσπαση του ST διαστήìατος Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ιωάννα Ξανθοπούλου Διαστρωìάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο στην υπερτροφική ìυοκαρδιοπάθεια: Μια σύγχρονη προσέγγιση. Ευστάθιος Παγκουρέλιας, Βασίλειος Βασιλικός Αντιθροìβωτική θεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Ιωάννης Γουδέβενος, Μαρία Τσουμάνη, Αλέξανδρος Τσελέπης 48 CARDIOLOGY IN BRIEF ΣύνοπτικέΣ πάρούσιάσέισ κάι ΣύγχρονΆ ΆρθρΆ 58 ΥΠΟΝΕΦΡΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 51 > Αναθεωρηìένες οδηγίες της ESC - Ετήσιο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο Βαρκελώνη 60 PHARMA & TECHNO ιnnovations, DEvELOPMENT & MANAGEMENT 51 Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

3 11 DIGITAL HEALTH > QUIZ > DIGITAL HEALTH & APPs e-health, m-health, HEALTH APPLICATIONs 68 HEART vessels & BRAIN EIΔικΆ ΆρθρΆ 70 > Heart: Η Αξία της Δυναìικής Ηχοκαρδιογραφίας στην Διαχείρηση των Ασθενών ìε Βαλβιδοπάθειες. Η θέση της ìεθόδου στις υπό συζήτηση ενδείξεις των κατευθυντήριων οδηγιών Δημήτρης Τσιάπρας 80 > vessels: Η χρησιìοποίηση των δύο ìαστικών αρτηριών κατά την αορτοστεφανιαία παράκαìψη Ιωάννης Α. Χλωρόγιαννης 90 > Brain: Μονάδες Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων: η πιο αποτελεσìατική απάντηση στην αντιìετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 99 > Quiz Άλκης Ψυχογιός, Κωνσταντίνος Τάκης 100 έπιστημονικά έπικάιρά esc CongreSS 2014 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας Βαρκελώνη, Ισπανία 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεìβρίου 2014 Μαρία Νικολάου 104 προσωπο Πάνος Βάρδάς Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

4 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων: η Πιο άποτελεςμάτικη άπάντηςη ςτην άντιμετωπιςη του άγγειάκου εγκεφάλικου επειςοδιου. άλκης ψυχογιος, κωνςτάντινος τάκης Μονάδα Εγκεφαλικών Νοσοκοìείο Mediteraneo ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠιΚΟιΝΩΝιΑΣ: Ψυχογιός Άλκης Νευρολόγος, Μονάδα Εγκεφαλικών Νοσοκοìείο Mediteraneo Tel: , Fax: , ειςάγωγη Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι ìια νόσος που προσβάλλει εκατοììύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσìο, ìε πολύ σοβαρές ατοìικές, κοινωνικές και οικονοìικές συνέπειες. Πρόσφατοι υπολογισìοί κατατάσσουν το ΑΕΕ ως την δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσìίως. 1 Σε ό,τι αφορά τo «φορτίο της νόσου» ìε όρους επίπτωσης στη δηìόσια υγεία (burden of disease), υπολογισìένο ως χαìένα χρόνια υγιούς ζωής (Disability Adjusted Life Year s- DALYs), το ΑΕΕ κατατάσσεται στην τρίτη θέση. 2 Παρά το γεγονός ότι η επίπτωση, η θνησιìότητα αλλά και η σχέση θνησιìότητας/επίπτωση ìειώθηκε στις αναπτυγìένες χώρες 3 κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι συνολικές επιπτώσεις παγκoσìίως από το φορτίο της νόσου στην πραγìατικότητα αυξάνονται. Κι αυτό γιατί ο απόλυτος αριθìός των ασθενών ìε ΑΕΕ αυξάνεται, ενώ αυξάνονται και οι ασθενείς που επιβίωσαν από ένα ΑΕΕ αλλά πιθανότατα έχουν ìια υπολειììατική βαριά αναπηρία. Εαν επαληθευθούν αυτές οι τάσεις, υπολογίζεται ότι εως το 2030 θα έχουìε περίπου 12 δισεκατοììύρια θανάτους από ΑΕΕ, 70 δισεκατοììύρια ασθενείς που θα έχουν επιβιώσει από ΑΕΕ και περισσότερα απο 200 δισεκατοììύρια χαìένα χρόνια υγιούς ζωής. 4 Γεγονός είναι ότι στις ανεπτυγìένες χώρες φαίνεται ότι υπάρχει κάποια βελτίωση στους επιδηìιολογικούς δείκτες πχ πρόσφατα στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε πτώση του ΑΕΕ στην 4η θέση ως αιτία θανάτου. 5 Παρόλαυτά αξίζει να κάνουìε δύο παρατηρήσεις: πρώτον ο επιπολασìός της νόσου ìάλλον παραìένει σταθερός ή και αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο ìέσος όρος του προσδόκιìου επιβίωσης. 4 Δεύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός οτι αυξάνεται η επίπτωση της νόσου στις νεότερες ηλικίες (ìεταξύ ετών). 6,7,8 Αυτό έχει σαν αποτέλεσìα την περαιτέρω επιβάρυνση των συστηìάτων υγείας και επιτάσσει την ανάπτυξη πολιτικών δηìόσιας υγείας, τόσο για την οξεία όσο και την χρόνια αντιìετώπιση και παροχή φροντίδας στους ασθενείς που προσβάλλονται απο ΑΕΕ. 9 Τα δεδοìένα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελάχιστα και ανεπαρκή. Βάσει των πιστοποιητικών θανάτων το 18% των Ελλήνων πεθαίνει από ΑΕΕ. Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που διαθέτουìε προέρχονται από την ìελέτη ( ) στο νοìό Aρκαδίας που δείχνει ότι η ετήσια συχνότητα ξεπερνά τις 250 νέες περιπτώσεις το χρόνο ανά πληθυσìού. 10 Ένα χρόνο ìετά, το 37% των ασθενών έχει πεθάνει, ενώ το 32% έχει βαριά ìόνιìη ανικανότητα. 11 Θα πρέπει συνεπώς να δεχθούìε ότι έχουìε τουλάχιστον θύìατα της νόσου ετησίως. To οικονοìικό κόστος από τις άìεσες και ìακροπροθεσìες επιπτώσεις του ΑΕΕ είναι τεράστιο. Το 3-4% των άìεσων δαπανών υγείας και κατά ìέσο όρο το 0,3% του Ακαθαριστου Εγχώριου Προϊόντος ìιας σειράς αναπτυγìένων χωρών ξοδεύεται για το ΑΕΕ. 12 Στις Ηνωìένες Πολιτείες το άìεσο κόστος ανέρχεται στα 18,8 δισεκατοììύρια δολάρια ανά έτος και το συνολικό (άìεσο + έììεσο) στα 38 δισεκατοììύρια δολλάρια, ενώ αναìένεται να φτάσει στα 96 δισεκατοììύρια το Επίσης ενώ κατά το πρώτο έτος ìετά το ΑΕΕ το ìεγαλύτερο κοììάτι του κόστους αφορά τις νοσοκοìειακές δαπάνες, το ποσοστό αυτό σταδιακά και ìε το πέρασìα του χρόνου ìειώνεται ενώ αυξάνονται σηìαντικά τα έììεσα κόστη. 12 Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τα στοιχεία που υπάρχουν αφορούν κυρίως το άìεσο κόστος 14,15 ενώ για το συνολικό κόστος δεν υπάρχουν επαρκή και πρόσφατα δεδοìένα. Συνοψίζοντας θα λέγαìε ότι το ΑΕΕ είναι ìια σηìαντική νόσος ως προς τις κοινωνικές και οικονοìικές της

5 91 Παρά το γεγονός ότι η επίπτωση και η θνησιìότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων ìειώνεται στις αναπτυγìένες χώρες, οι συνολικές επιπτώσεις παγκoσìίως από το "φορτίο της νόσου" στην πραγìατικότητα αυξάνονται. επιπτώσεις, που ωστόσο ακόìη και σήìερα δεν αντιìετωπίζεται ìε το ανάλογο ενδιαφέρον από όσους σχεδιάζουν τις πολιτικές και τα οικονοìικά της υγείας. μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων: μιά «νεά» Προτάςη άντιμετωπιςης της νοςου Μέχρι πρόσφατα υπήρχε ìια ìηδενιστική αντίληψη σε σχέση ìε την αντιìετώπιση των ασθενών που είχαν υποστεί ένα ΑΕΕ. Ο ασθενής προσερχόνταν στα επείγοντα (όχι πάντα) συνήθως ìε σηìαντική καθυστέρηση, γινόταν ìια απεικόνιση του εγκεφάλου (όχι πάντα κι όχι κατά προτεραιότητα) και στη συνέχεια τοποθετούνταν σε ìια κλίνη (συχνά ανάìεσα σε πολλούς άλλους ασθενείς ìε ìια σειρά παθολογικά προβλήìατα), αφού ολοκλήρωνε (όχι πάντα) ìια βασική (συχνά όχι πλήρη) διερεύνηση, πήγαινε εκεί που είχε δυνατότητα η οικογένεια. Οι εξελίξεις των τελευταίων 20 χρόνων ωστόσο, έχουν οδηγήσει σε ìια «αλλαγή παραδείγìατος» σε ότι αφορά το ΑΕΕ. Η δυνατότητα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες (MRI/MRA, CT/CTA, Τranscranial Doppler) για εύκολη, γρήγορη και λεπτοìερή απεικονιση του εγκεφάλου και της κατάστασης των αγγείων, η δυνατότητα χορήγησης ενδοφλέβιας θροìβόλυσης, οι νέες τεχνικές για την ενδαγγειακή αφαίρεση των θρόìβων και η ανάπτυξη των ìονάδων εγκεφαλικών έχουν φέρει κυριολεκτικά «επανάσταση». Έχει πολλαπλασιαστεί η ικανότητα ìας για ακριβή διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία, ìε αποτέλεσìα να περιορίζονται κατά πολύ πλέον οι καταστροφικές συνέπειες της νόσου. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασìό ìε τη βελτίωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, έχουν συìβάλει σε αυτό που προαναφέρθηκε: τη ìείωση της θνησιìότητας και της επιπτωσης του ΑΕΕ (έως 42%) σε όλες τις ανεπτυγìένες χώρες που έχουν εντάξει τις νέες εξελίξεις στα συστήìατα υγείας τους. 4-5 H εποχή που επικρατούσε ο σκεπτικισìός ότι τίποτα δεν ìπορούìε να προσφέρουìε σε ασθενείς ìε AEE, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σε όλο αυτό το πλέγìα της σύγχρονης φροντίδας των ασθενών, στρατηγικό κόìβο αποτελούν οι ειδικές ìονάδες ΑΕΕ (stroke units). H ανάγκη ανάπτυξης ειδικών ìονάδων νοσηλείας AEE στην αλλοδαπή, τα τελευταία χρόνια κρίθηκε επιτακτική. Στις ΗΠΑ το 2000, η Brain Attack Coalition δηìοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες, 16 ìε στόχο να δηìιουργηθούν κέντρα αντιìετώπισης ΑΕΕ στα πρότυπα των κέντρων αντιìετώπισης πολυτραυìατία. To σκεπτικό ήταν ότι τραύìα και ΑΕΕ ìοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά: έχουν αιφνίδια εìφάνιση, έχουν στενά χρονικά περιθώρια αντιìετώπισης αλλά καλή πρόγνωση εάν αντιìετωπιστούν σωστά. Απαιτούν όìως ειδικές υποδοìές, πρωτόκολλα δράσης και εξειδικευìένο προσωπικό. 17 Ήδη στην Eυρώπη και την Aìερική τέτοιες ìονάδες λειτουργούν επιτυχώς, σώζοντας ζωές, βελτιώνοντας την ανικανότητα και εξοικονοìώντας χρήìατα στις κυβερνήσεις. Στην Αγγλία ìετά την εκπόνηση εθνικού σχεδίου για την αντιìετώπιση του ΑΕΕ 18 πρόσφατα ανακοινώθηκε δυνατότητα νοσηλείας όλων των ασθενών ìε ΑΕΕ σε τέτοιες ìονάδες. Στην Γαλλία ο αριθìός των ìονάδων αυξήθηκε από 33 το 2007 σε 78 το 2010, 19 ενώ κάθε χρόνο αναπτύσσονται αντίστοιχες ìονάδες σε ιδιωτικό και δηìόσιο τοìέα. Στην Ολλάνδία υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ìονάδων ΑΕΕ από το 1997 ενώ στην Σουηδία νοσηλεύονται πάνω από το 90% των ασθενών ìε ΑΕΕ σε ìονάδες. 20 Σηìαντικές προσπάθειες όìως γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ Πίνακας 1. Απαραίτητες υποδομές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΑΕΕ για την δημιουργία Stroke Units και Stroke Centers τìήìατα και κλινικές προσωπικό (staff) Διαθέσιìες παρακλινικές εξετάσεις ύπεροξείες παρεìβάσεις παρεìβάσεις στις ìονάδες-κέντρα παρακολούθηση πρωτόκολλα Άξιολόγησης πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα παρεìβάσεις: άλλα EsO stroke UNIT Πολυδύναμη Θεραπευτική Ομάδα Πρώιìη Αποκατάσταση συνέχιση της αποκατάστασης ìετά το πέρας της νοσηλείας σε συνεργασία ìε εξωτερικό κέντρο αποκατάστασης Τακτικά ιατρεία ΑΕΕ Ιατρός εκπαιδευìένος στα ΑΕΕ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Νοσηλευτές εκπαιδευìένοι στο ΑΕΕ Κοινωνικός λειτουργός Αξονική τοìογραφία εγκεφάλου 24/7 Ct προτεραιότητα για ασθενείς ìε εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογράφηìα αγγείων τραχήλου Διαθωρακικό υπερηχογράφηìα Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηìα Πρωτόκολλο ενδοφλέβιας Θροìβόλυσης Αναπνευστική υποστήριξη Πρόσβαση σε ηìικρανιεκτοìή* Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για αιìάτωìα Πρόσβαση* σε ενδοαρτηριακές παρεìβάσεις συìφωνηθέντα γραπτά πρωτόκολλα για τα κοινά προβλήìατα Παρακολούθηση του καρδιακού ρυθìού Παρακολούθηση του κορεσìού σε οξυγόνο Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης Παρακολούθηση της αναπνοής Παρακολούθηση της θερìοκρασίας Έγκαιρη αξιολόγηση αποκατάστασης** Έλεγχος ισοζυγίου υγρών-ηλεκτρολυτών Έλεγχος Θρέψης Έναρξη λογοθεραπείας σε <2 ηìέρες Έναρξη Φυσιοθεραπεία σε <2 ηìέρες Διαχείριση δυσφαγίας (εκτίìηση κατάποσης κατά την εισαγωγή) ούρηση-αφόδευση Πρώιìη κινητοποίηση Εξειδικευìένη Νοσηλεία συντονισìένη Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα αντιìετώπισης ΑΕΕ Διακριτό τìήìα στο νοσοκοìείο, εξειδικευìένο στο ΑΕΕ προσωπικό, τακτικές συναντήσεις, σχεδιασìός και εξειδίκευση παρεχόìενης φροντίδας Έγκαιρος σχεδιασìός προοπτικής του ασθενούς Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για ανευρύσìατα Πρόσβαση σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτοìή Τìήìα Επειγόντων Περιστατικών (in-house) Πολυδύναìη ΜΕΘ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Πρώιìη αποκατάσταση συνέχιση αποκατάστασης σε συνεργασία ìε εξωτερικό κέντρο αποκατάστασης Τακτικά ιατρεία ΑΕΕ Ιατρείο Αντιπηκτικής Αγωγής Ιατρός εκπαιδευìένος στα ΑΕΕ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Νοσηλευτές εκπαιδευìένοι στο ΑΕΕ Κοινωνικός λειτουργός Νευρολόγος ìόνιìος και on call Επειγοντολόγος Ειδικός στο U/S καρωτίδων Ακτινολόγος on call Αγγειοχειρουργός Επεìβατικός Νευροακτινολόγος Νευροχειρουργός on call Καρδιολόγος ειδικός στην υπερηχοκαρδιογραφία Ιατρός ειδικός στην αποκατάσταση Αξονική τοìογραφία εγκεφάλου 24/7 Ct προτεραιότητα για ασθενείς ìε εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογράφηìα αγγείων τραχήλου 24/7 Διαθωρακικό υπερηχογράφηìα Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηìα MRI (Τ1-Τ2-, Τ2 *, FLAIR, DWI) 24/7 Διακρανιακό Doppler υπερηχογράφηìα 24/7 Ct αγγειογραφία 24/7 Μαγνητική αγγειογραφία 24/7 DSA 24/7 Πρωτόκολλο ενδοφλέβιας Θροìβόλυσης Αναπνευστική υποστήριξη Πρόσβαση σε ηìικρανιεκτοìή on-site Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για αιìάτωìα on-site Πρόσβαση σε ενδοαρτηριακές παρεìβάσεις on-site Κοιλιακή παροχέτευση on-site Stroke Pathways EsO stroke CENTER Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση ΗΚΓ Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση κορεσìού οξυγόνου Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση της αναπνοής Παρακολούθηση της θερìοκρασίας Έγκαιρη αξιολόγηση αποκατάστασης ** Έλεγχος ισοζυγίου υγρών-ηλεκτρολυτών Έλεγχος Θρέψης Ειδικό πρωτόκολλο δυσφαγίας (εκτίìηση κατάποσης κατά την εισαγωγή) ούρηση-αφόδευση Πρώιìη κινητοποίηση Εξειδικευìένη Νοσηλεία συντονισìένη Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Αντιìετώπισης ΑΕΕ Διακριτό τìήìα στο νοσοκοìείο, εξειδικευìένο στο ΑΕΕ προσωπικό, τακτικές συναντήσεις, σχεδιασìός και εξειδίκευση παρεχόìενης φροντίδας Έγκαιρος σχεδιασìός προοπτικής του ασθενούς χειρουργική επέìβαση για ανευρύσìατα Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοìή Αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent Πρόγραììα ευαισθητοποίησης της Κοινότητας Βάση δεδοìένων Έρευνα * Η πρόσβαση δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη επί τόπου, αλλά ορίζεται συνεργασία με ένα ίδρυμα που παρέχει. ** Με κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία.

7 93 όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία 21 αλλά και σε χώρες όπως η νότια Αφρική 22 και το ιράν. 23 μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων (MAee) κάι ειδη μάεε Ως Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων ορίζεται «ένα ξεχωριστό τìήìα του νοσοκοìείου στο οποίο νοσηλεύονται οι ασθενείς που έχουν υποστεί ΑΕΕ και στελεχώνεται από πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα εξειδικευìένη στην αντιìετώπιση του ΑΕΕ». 24,25 Γενικές οδηγίες για την υλοποίηση των ìονάδων εγκεφαλικού δηìιουργήθηκαν στις Ηνωìένες Πολιτείες 16 και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτές οι δηìοσιεύσεις παρέχουν καθοδήγηση, ειδική σε κάθε χώρα, στην οργάνωση των ΜΑΕΕ και συìβουλές για την θεραπευτική αντιìετώπιση των ασθενών. Λόγω των διαφορετικών συστηìάτων υγείας, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα ως προς το πως οργανώνονται οι ìονάδες ΑΕΕ (διάρκεια νοσηλείας hyperacute/acute, το επιπεδο εξοπλισìού κλπ.). Σε ìια προσπάθεια να εξοìαλυνθούν αυτές οι διαφορές, αλλά και να αντιìετωπιστεί το πρόβληìα της ìικρής πρόσβασης των ασθενών ìε ΑΕΕ σε ειδικές ìονάδες, πρόσφατα εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισìού ΑΕΕ για την δηìιουργία ìιας ìονάδας ΑΕΕ. 26 Σύìφωνα λοιπόν ìε αυτές τις οδηγίες διακρίνονται πλέον δύο επίπεδα ανάπτυξης και πιστοποίησης: eso StroKe UnitS - μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων (μάεε): Διακριτό τìήìα ή πτέρυγα εντός του νοσοκοìείου όπου οι ασθενείς ìε ΑΕΕ εισάγονται και θεραπεύονται από πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα ìε ειδίκευση στα ΑΕΕ. Είναι ενταγìένη στο πλαίσιο του νοσοκοìείου στο οποίο ανήκει, το οποίο διαθέτει τìήìα επειγόντων και ακτινολογικό τìήìα διαθέσιìα 24 ώρες το 24ωρο και 7 ηìέρες την εβδοìάδα. Συνδέεται ìε κέντρο ΑΕΕ στο οποίο ενδέχεται να παραπέìπονται ασθενείς ìε σπάνια και πολύπλοκα σύνδροìα, που απαιτούν πιο σύνθετη αντιìετώπιση. 27 eso StroKe CenterS κεντρά άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων Απαιτείται νοσοκοìειακή δοìή η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αντιìετώπιση ασθενών ìε ΑΕΕ. Καλύπτουν προνοσοκοìειακή φροντίδα, ειδικά πρωτόκολλα υποδοχής στα ΤΕΠ (διάγνωσης και επείγουσας θεραπείας), φροντίδα ΜΑΕΕ, αποκατάσταση και δευτερογενή πρόληψη και πρόσβαση σε νευροχειρουργικές και αγγειοχειρουργικές θεραπείες. Λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για άλλα νοσοκοìεία και ìονάδες ΑΕΕ που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τέτοιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται όλες οι απαραίτητες υποδοìές που χαρακτηρίζουν ìια Μονάδα ΑΕΕ και ένα Κέντρο ΑΕΕ σύìφωνα ìε τον ESO. οφελη άπο τη νοςηλειά ςε μάεε Οι ìονάδες εγκεφαλικών είναι ο πιο αποτελεσìατικός τρόπος αντιìετώπισης των ασθενών ìε ΑΕΕ σε σύγκριση ìε οποιαδηποτε άλλη εναλλακτική ìορφή θεραπείας: νοσηλεία στο σπίτι ìε εξειδικευìένο προσωπικό, παθολογικά ή νευρολογικά τìήìατα, κινητή οìάδα αντιìετώπισης κλπ. Η νοσηλεία των ασθενών στις ΜΑΕΕ σώζει ζωές και ελαττώνει την ανικανότητα και τον βαθìό εξάρτησης από άλλο άτοìα. Σήìερα, η ωφέλεια των ΜΑΕΕ είναι αποδεδειγìένη ìε δεκάδες ìελετών από πολλά κέντρα του εξωτερικού. Πειστικά στοιχεία παρέχονται επίσης από ìεγάλες ìελέτες παρατήρησης, 28,29 συστηìατικές ανασκοπήσεις 30 και πολλαπλές επανηλλειìένες ìετα-ανάλυσεις της Cochrane Stroke Unit Trialists Collaboration (SUTC 1997,2002,2007), 31,32,33 ìε πιο πρόσφατη το Η τελευταία παρουσίασε ìια λεπτοìερή ανάλυση 28 τυχαιοποιηìένων ερευνών, που συìπεριέλαβε σχεδόν ασθενείς, για να αποτιìήσει την αποτελεσìατικότητα των MAEE. Τα αποτελέσìατα δίνουν αδιάσειστα στοιχεία ότι οι ΜΑΕΕ είναι αποτελεσìατικές στην ελάττωση της θνητότητας, της ανικανότητας και του κόστους που προέρχεται από τη νόσο. μειωςη Θνητοτητάς Η SUTC του 2013 έδειξε ìείωση της θνητότητας των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε ìονάδες ΑΕΕ συγκριτικά ìε άλλες εναλλακτικές ìορφές νοσηλείας ìέσα σε 1 έτος από το ΑΕΕ, κατά 13% (OR 0.87, 95%CI ; p=0.005). Επίσης, η SUTC του 2007 έδειξε ότι το 26% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε γενικούς (παθολογικούς ή νευρολογικούς) θαλάìους κατέληξαν ìέσα σε 1 έτος από το ΑΕΕ, συγκριτικά ìε το 22% εκείνων που νοσηλεύθηκαν Το 3-4% των άμεσων δαπανών υγείας και κατά μέσο όρο το 0,3% του Ακαθαριστου Εγχώριου Προϊόντος μιας σειράς αναπτυγμένων χωρών ξοδεύεται για το ΑΕΕ. Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

8 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ σε ΜΑΕΕ. Δηλαδή για κάθε 100 ασθενείς περίπου που νοσηλεύονται σε ìονάδες ΑΕΕ κερδίζουìε 3 λιγότερους θανάτους 1 έτος ìετά. μειωςη άνάπηριάς (δυνάτοτητά νά Ζουν άνεξάρτητοι) Η αύξηση των επιζώντων του ΑΕΕ που ζουν ανεξάρτητα είναι το πιο σηìαντικό όφελος της νοσηλείας σε ìονάδες ΑΕΕ. Το ποσοστό των ασθενών που ζουν ανεξάρτητα 1 χρόνο ìετά το ΑΕΕ αυξήθηκε από 38% αυτών που νοσηλεύθηκαν σε θαλάìους γενικής νοσηλείας σε 44% σε εκείνους που νοσηλεύθηκαν σε ΜΑΕΕ. Δηλαδή για κάθε 100 ασθενείς κερδίζουìε 5 που θα επιστρέψουν σπίτι τους και θα είναι πληρως ανεξάρτητοι ως προς τις καθηìερινές τους δραστηριοτητες. μειωςη ιδρυμάτοποιηςης Ένα χρόνο ìετά το ΑΕΕ, το 20% των ασθενών ελέγχου σε κάποιου είδους ίδρυìα συγκριτικά ìε το 18% των ασθενών των ΜΑΕΕ (ιδιωτικές κλινικές, γηροκοìεία, νοσοκοìεία χρονίως πασχόντων, κλπ). μειωςη ημερων νοςηλειάς ςτην οξειάυποξειά φάςη Στην SUTC του 2007 είχε αναδειχθή ìία ìείωση του ìέσου όρου νοσηλείας κατά περίπου 2 έως 6 ηìέρες (4 ηìέρες ìεσοσταθìικά), ενώ στην SUTC του 2013 δεν ευρέθη κάποια στατιστικά σηìαντική διαφορά ως προς τη ìέση διάρκεια νοσηλείας. Η σηìασία των ως άνω αποτελεσìάτων γίνεται πιο κατανοητή εάν τα ανάγουìε σε επίπεδο γενικού πληθυσìού (πίνακας 2). 35,36 Αν λοιπόν τα ìεταφέρουìε σε πληθυσìό (που θα παρουσίαζαν νέα ΑΕΕ σε 1 έτος) ìε τη νοσηλεία σε ìονάδες θα γλιτώναìε 72 θανάτους και 120 περισσότερους ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Συγκεκριìένα για την Ελλάδα των κατοίκων σήìερα, θα αποφεύγαìε 800 περίπου θανάτους από ΑΕΕ ανά έτος. Εάν δε, συγκρίνουìε τις ΜΑΕΕ ìε τις άλλες διαθέσιìες θεραπείες που έχουìε αναìφίβολα υπερτερεί σηìαντικά. Κι αυτό γιατί συνδυάζει την υψηλή αποτελεσìατικότητα ìε τη δυνατότητα εφαρìογής της στο σύνολο σχεδόν των ασθενών που θα προσφύγουν σε νοσοκοìείο ìετά από ένα ΑΕΕ (κάτι που δεν ισχύει για παράδειγìα ìε την θροìβόλυση λόγω των αυστηρών κριτηρίων εφαρìογής της). Άρα ìπορούìε ìε ασφάλεια να συìπεράνουìε ότι είναι η πιο αποδοτική θεραπευτική δυνατότητα που διαθέτουìε σήìερα. Που οφειλοντάι τά ευεργετικά άποτελεςμάτά των μάεε; Ο λόγος της αποτελεσìατικότητας των ΜΑΕΕ είναι πολυπαραγοντικός. Από την συστηìατική ανασκόπηση των ìελετών, 37 είναι σαφές ότι στις ΜΑΕΕ τα οφέλη επιτυγχάνονται ανεξάρτητα από τη δοìή, το περιβάλλον του τìήìατος, τον συνδυασìό του προσωπικού ή τη διαθεσιìότητα του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού και του είδους της θεραπευτικής αγωγής. Η συντονισìένη προσέγγιση της οìάδας, που είναι κοινή σε όλες τις ΜΑΕΕ, διασφαλίζει στο να ακολουθούνται αναγνωρισìένα πρωτόκολλα αντιìετώπισης. Αυτό, διαδοχικά οδηγεί σε ακριβή διάγνωση, κατάλληλες επεìβατικές πράξεις και εξατοìικευìένη φροντίδα του ασθενούς. Οι δευτεροπαθείς επιπλοκές ελαττώνονται στις ΜΑΕΕ λόγω της επιθετικής προσέγγισης από τις ενέργειες της οìάδας διαφόρων ειδικοτήτων. Στους ειδικούς πιθανούς ìηχανισìούς που συνδέονται ìε την ελάττωση των δευτεροπαθών επιπλοκών περιλαìβάνονται: 37,38,39 Η εμπειρία στην σωστή χρήση των υπεροξέων παρεμβάσεων. Η σωστή εκτίμηση της δυσφαγίας που οδηγεί σε ελάττωση των εισροφήσεων και των πνευìονικών λοιìώξεων. Η ελαττωμένη χρήση ουροκαθετήρων μειώνει την ανάπτυξη λοιìώξεων του ουροποιητικού. Η πρώιμη κινητοποίηση του ασθενή μετά το ΑΕΕ οδηγεί σε ελάττωση της φλεβικής θροìβοεìβολής αλλά και των καρδιακών επιπλοκών. Η συντονισμένη αποκατάσταση στην οποία συμμετέχουν οι ασθενείς, το άìεσο συγγενικό περιβάλλον και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, επιτρέπει να συνεχίζονται οι ασκήσεις αποκατάστασης πέραν της περιόδου της επίσηìης θεραπείας. Η ψυχολογική επίδραση του να είσαι σε μια ειδική μονά- Πίνακας 1. Σύγκριση αποδοτικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε πληθυσμού με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιο ανά έτος θέράπέιά Επιπλέον ασθενείς χωρίς αναπηρία (στο σύνολο των ασθενών) Ποσοστό ασθενών που ìπορεί να εφαρìοστεί η Θεραπευτική Παρέìβαση Επιπλέον ασθενείς χωρίς αναπηρία (στο σύνολο του πληθυσìού) Άσπιρίνη στην οξεία φάση 25 80% 20 θροìβόλυση Rt-PA έως 3 ώρες Rt-PA ώρες % 10% Μονάδα Άέέ % 100

9 95 δα, ή να νοσηλεύεσαι από ìια αφοσιωìένη στο σκοπό αυτό οìάδα κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται ότι βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής, ανυψώνοντας έτσι το κίνητρο και το ηθικό τους. Το υψηλό κίνητρο, η αφοσίωση και το ενδιαφέρον του προσωπικού για το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. ωφελουντάι ολοι οι άςθενεις με άεε άπο τη νοςηλειά ςε μάεε; Κανένα από τα ειδικά Ευρωπαϊκά κέντρα δεν έχει θέσει κριτήρια εισόδου και όλοι δέχονται κάθε ασθενή ìε ΑΕΕ στη ìονάδα. Όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, βαρύτητας εγκεφαλικού (ήπια, ìέτρια, σοβαρά) οφελούνται από τη νοσηλεία σε ìονάδα ΑΕΕ. 34 Φαίνονται να οφελούνται περισσότερο τα πιο βαριά περιστατικά καθώς και οι ìεγαλύτεροι σε ηλικία (>80 ετών) ασθενείς. 40 Ακόìη και τα παροδικά ισχαιìικά επεισόδια (στο βαθìό που χρειάζονται νοσηλεία και δεν υπάρχει εξειδικευìένη κλινική παροδικών ισχαιìικών επεισοδίων-tia clinic) πρέπει να νοσηλεύονται σε ΜΑΕΕ. 26 Το ερώτηìα για το αν τα αιìοραγικά ΑΕΕ πρέπει να νοσηλεύονται στη ΜΑΕΕ έχει επίσης απαντηθεί θετικά σε πρόσφατη συστηìατική ανασκόπηση και ìετα-ανάλυση. 41 οργάνωςη κάι λειτουργιά των μονάδων Για τη δηìιουργία ìιας ΜΑΕΕ δεν απαιτούνται περισσότερα χρήìατα. Η πιστή εφαρìογή διεθνών πρωτοκόλλων, η βελτίωση της επικοινωνίας και η εστίαση στις ικανότητες των επαγγελìατιών υγείας κάνει αποτελεσìατικότερη τη χρήση τόσο του προσωπικού όσο και του υλικού εξοπλισìού. Η αναδιοργάνωση του υπάρχοντος προσωπικού και των πόρων για τη δηìιουργία ìιας δοìηìένης οìάδας ειδικευìένων ερìηνεύουν την περιορισìένη επένδυση χρηìάτων, όταν ιδρύεται ìια νέα ìονάδα ΑΕΕ. Μακροπρόθεσìα αυξάνεται ο όγκος δουλειάς κι έτσι γίνεται εξοικονόìηση πόρων, ìε την έννοια της αποδοτικότερης αξιοποίησης του προσωπικού και των υποδοìών. 42 τα σπουδαιότερα σηìεία για την ανάπτυξη ìιας μάεε είναι (key points): 25 Συζήτηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα βασικότερα ìέλη του προσωπικού το είδος της ΜΑΕΕ το μέγεθος και τη θέση της μονάδας ΑΕΕ ο υπεύθυνος της ομάδας τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εγκεφαλικού σχεδιασμός των πρωτόκολλων αντιμετώπισης, συμπεριλαìβανοìένης της τακτικής εξόδου και ìεταφοράς. Όπως τονίστηκε τα βασικά χαρακτηριστικά ìιας ΜΑΕΕ είναι τρία (εικόνα 1): 26 Α) Πρόκειται για ξεχωριστό τìήìα του νοσοκοìείου. Β) Στελεχώνονται από ιατρικό,νοσηλευτικό και παραϊατρικό προχωπικό (πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα) ìε εξειδίκευση στην θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών ìε ΑΕΕ. Γ) Παρέχουν ολοκληρωìένη φροντίδα ΑΕΕ (Comprehensive Stroke Unit Care) που συνδυάζει τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία που ξεκινά από τα επείγοντα, την πρώιìη κινητοποίηση και αποκάτασταση και την δευτερογενή πρόληψη σύìφωνα ìε τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Εικόνα Διακριτό Τìήìα οργάνωμένη ΜονΆΔΆ έγκέφάλικων 2. Πολυδύναìη οìάδα 3. ολοκληρωìένη Φροντίδα μεγεθος κάι Θεςη μονάδάς Όλοι ασθενείς ìε ΑΕΕ θα πρέπει να νοσηλεύονται στην ìονάδα. Επιπλέον: Τα Παροδικά ισχαιìικά Επεισόδια (TIAs) Οι θροìβώσεις των φλεβωδών κόλπων Οι υπαραχνοειδείς αιìορραγίες στο βαθìό που δεν χρήζουν υποστήριξη ΜΕΘ Τα stroke mimics ìέχρι να τεθεί η τελική διάγνωση. Άρα θα πρέπει να εκτιμηθεί ο αριθμός των ασθενών με ΑΕΕ που νοσηλεύονται κάθε στιγìή αλλά και το ìέγεθος του πληθυσìού στον οποίο θα απευθύνεται η ìονάδα. Η μονάδα θα πρέπει να είναι ικανή να φιλοξενήσει κυìαινόìενο αριθìό ασθενών στο νοσοκοìείο αλλά και να υπάρχει πρόβλεψη για διαχωρισìό ανδρών/γυναικών. Σε ό,τι αφορά το που πρέπει να εγκατασταθεί δεν υπάρχουν στοιχεία, που να υποστηρίζουν ότι η θέση της ΜΑΕΕ επηρεάζει την έκβαση του ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όìως είναι διακριτές γεωγραφικά εντός του νοσοκοìείου. 42 Εναλλακτικά η ìονάδα εγκεφαλικού ìπορεί να είναι ìια καθορισìένη περιοχή ìέσα σε ένα γενικό νευρολογικό ή παθολογικό τìήìα. λειτουργιά μονάδων άεε Το 2002 δηìοσιεύθηκε ìια σηìαντική ìελέτη από τον Langhorne 43 που συνόψισε τα κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ìονάδων εγκεφαλικών. Κεντρικά στοιχεία της λειτουργίας των ìονάδων ΑΕΕ αναδείχθηκαν: α) η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα βάση κατοχυρωìένων οδηγιών και πρωτοκόλλων, β) κοινές τακτικές για την έγκαιρη αντιìετώπιση των προβλήìατων και επιπλοκών της οξείας φάσης (πρώιìη κινητοποίηση, αποφυγή χρή- Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

10 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ σης καθετήρων κύστεως, αντιìετώπιση υποξαιìίας, υπεργλυκαιìίας και λοιìώξεων κλπ) και γ) η γρήγορη έναρξη αποκατάστασης βάσει πλάνου (στόχοι για κάθε ασθενή ìε βάση τη βαρύτητα της βλάβης, προοπτική, ενηìέρωση και συììετοχή της οικογένειας). Για να λειτουργεί σωστά ìια ΜΑΕΕ είναι απαραίτητο να δηìιουργήσει σειρά γραπτών πρωτόκολλων αντιìετώπισης, διερεύνησης και θεραπείας. 44 Τα πρωτόκολλα θα πρέπει να αρχίζουν από την στιγìή άφιξης του ασθενή στο Επείγον Εξωτερικό ιατρείο. Είναι χρήσιìο να αξιολογηθούν αυτά τα πρωτόκολλα για την διασφάλιση της καταλληλότερης χρήσης των διατιθεìένων ìέσων και να προσαρìόζονται ανάλογα ìε τις ανάγκες και τις δυνατότητες σε κάθε νοσοκοìείο χωριστά. Η διαδικασία πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά για τη διασφάλιση της πιο οικονοìικά αποδοτικής χρήσης του προσωπικού και του εξοπλισìού. Το πρωτόκολλο των επειγόντων (πρωτόκολλο-συναγερìός θροìβόλυσης) πρέπει να διασφαλίζει την οìαλή ìεταφορά του ασθενούς στην ΜΑΕΕ. Εκεί η νοσηλεία χωρίζεται σε δύο τìήìατα: το τìήìα Α της υπεροξείας φάσης (hyperacute stroke unit) και το τìήìα Β της ìετά την οξεία φάση (step-down post acute stroke unit). 26,45 Tα δύο τìήìατα είναι λειτουργικά και χωροταξικά συνδεδεìένα ìεταξύ τους και λειτουργούν υπό την ίδια πολυδύναìη οìάδα. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι είναι πλέον κοινά αποδεκτό και ìε βάση την εìπειρία 46 αλλά και απο σειρά ìελετών, 47,48 ότι για τις πρώτες ώρες η εντατική παρακολούθηση των ζωτικών φυσιολογικών παραìέτρων (ηλεκτροκαρδιογράφηìα, αρτηριακή πίεση, κορεσìός οξυγόνου-αναπνοή, θερìοκρασία, γλυκόζη αίìατος) συνδέεται ìε ìικρότερη θνησιìότητα και βελτιωìένη πρόγνωση. Μετά την σταθεροποίση των ζωτικών λειτουργιών ο ασθενής ìεταφέρεται στο τìήìα Β όπου δίνεται περισσότερη έìφαση στην ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου, στη δευτερογενή πρόληψη και την αποκατάσταση του ασθενούς. Ένα γενικό χαρακτηριστικό όλων των ειδικών ΜΑΕΕ είναι ότι εìπλέκουν ενεργά τους συγγενείς και το περιβάλλον του αρρώστου στην αντιìετώπιση του ασθενούς. Οι Οι μονάδες εγκεφαλικών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών με ΑΕΕ σε σύγκριση με οποιαδηποτε άλλη εναλλακτική μορφή θεραπείας. νοσηλεύτριες της οìάδας και οι ιατροί πρέπει να κρατούν την οικογένεια πλήρως ενηìερωìένη για τη θεραπεία του ασθενή. Βασικός στόχος η έγκαιρη και διαρκής ενηìέρωση της οικογένειας για τα αίτια του ΑΕΕ, το ìέγεθος της βλάβης, την προοπτική αποκατάστασης και την συνέχιση της δευτερογενούς πρόληψης. Οι ìονάδες AEE προσφέρουν ìοναδική ευκαιρία για κλινική έρευνα. Έχοντας ασθενείς ìε οξύ AEE σε ìια εξειδικευìένη περιοχή του νοσοκοìείου, ìε ειδικό προσωπικό στην παρατήρηση της κλινικής κατάστασης των ασθενών, ìπορούìε να συλλέξουìε δεδοìένα της φυσικής ιστορίας της νόσου, καθώς και να εφαρìόσουìε νεώτερες και αποτελεσìατικότερες θεραπείες. Η εκπαιδευτική προσφορά των ìονάδων ΑΕΕ είναι ανεκτίìητη. Εκτός από την εκπαίδευση των φοιτητών και ιατρών, η προσφορά της ìονάδας στην εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική του νοσηλευτικού και λοιπού ιατρικού προσωπικού, είναι αυτονόητα πολύτιìη. ςτελεχωςη των μάεε Πολυδυνάμη ΘεράΠευτικη ομάδά. Υπευθυνος: 26 Απαραίτητα στοιχεία είναι η ειδική εκπαίδευση σε ΑΕΕ, εìπειρία και ενδιαφέρον στη νοσηλεία ΑΕΕ (ειδικά: 1 έτος εκπαίδευση στη νευρολογία και 1 έτος στο stroke medicine, τουλάχιστον 6 ìήνες εκπαίδευση σε stroke unit χωρίς διευθυντικά καθήκοντα, 5 credits συνεχιζόìενης εκπαίδευσης ετησίως στο πεδίο των νευροαγγειακών νοσηìάτων). Ιατρικό προσωπικό: 26,49 Χρειάζονται τουλάχιστον 2 ιατροί ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της ìονάδας. Εκτός των ωρών εργασίας θα πρέπει να υπάρχει 24ωρη κάλυψη έτσι ώστε να παρεìβαίνει όταν παραστεί ανάγκη εντός 15 λεπτών. Η ìονάδα χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη και πλαισίωση από ìια σειρά άλλων ειδικοτήτων: ακτινολόγο, καρδιολόγο, παθολόγο, νευροχειρουργό, φυσίατρο, αγγειοχειρουργό. Νοσηλευτικό προσωπικό: 3 νοσηλευτές ανά κλίνη. Φυσιοθεραπευτής: 1-2 ανά 10 ασθενείς Λογοθεραπευτής 1 ανά 20 ασθενείς Διαιτολόγος (του νοσοκομείου) Κοινωνική λειτουργός (του νοσοκομείου) Κλινικός νευροψυχολόγος ή ψυχολόγος Εργοθεραπευτής Ειδικές δεξιότητες και εκπαίδευση του προσωπικού: Απαραίτητες είναι οι γνώσεις πάνω στην αντιìετώπιση αλλά και την αποκατάσταση ασθενών ìε ΑΕΕ. Επί πλέον δε απαιτείται διαρκής εκπαίδευση (πίνακας 3). Πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα: Εβδοìαδιαία (κατά προτίìηση κάθε Δευτέρα) δίωρη συνάντηση όλων των ìελών της οìάδας όπου θα πρέπει να συζητείται η πρόοδος του κάθε ασθενούς, οι στόχοι για κάθε έναν ξεχωριστά και η προοπτική του ìετά το πέρας της νοσηλείας. Καθη-

11 97 Η αύξηση των επιζώντων του ΑΕΕ που ζουν ανεξάρτητα, είναι το πιο σημαντικό όφελος της νοσηλείας σε μονάδες ΑΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 38% σε περίπτωση νοσηλείας σε γενικό θάλαμο σε 44% σε περίπτωση νοσηλείας σε ειδικό κέντρο. ìερινή συνάντηση ( core staff) ìικρής διάρκειας το πρωί ìεταξύ του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Πίνακας 3. Βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης ασθενών με ΑΕΕ νοσηλευτικό προσωπικό παραϊατρικό προσωπικό ςυμπεράςμάτά Ασθενείς ìε οξύ ΑΕΕ ανεξαρτήτως τύπου θα πρέπει να τυχαίνουν της αρίστης ιατρικής φροντίδας και αυτό γίνεται ìόνο σε οργανωìένες ìονάδες ολοκληρωìένης αντιìετώπισης. Πολλές τυχαιοποιηìένες ìελέτες απέδειξαν πέραν πάσης αìφιβολίας το όφελός τους (Recommendation I, Level of Evidence A). Απευθύνονται σε όλο των πληθυσìό των ΑΕΕ και αυτό τις καθιστά υπ αριθìόν 1 αποτελεσìατική αντιìετώπιση του ΑΕΕ. Η έλλειψη στη χώρα ìας είναι εìφανής. Θα πρέπει να ξεκινήσει συντονισìένη προσπάθεια από την πολιτεία και όλους τους εìπλεκόìενους φορείς για την ανάπτυξη τέτοιων ìονάδων και στη χώρα ìας. ΒιΒλιοΓράφιά Ζωτικά σηìεία Βαθìός αναπηρίας Νευρολογική εκτίìηση (NIHSS) Εκτίìηση Δυσφαγίας Ισοζύγιο υγρών Εκτίìηση Θρέψης Κίνδυνος κατακλίσεων Αφόδευση-ούρηση Εκτίìηση αναπηρίας και βαθìού λειτουργικής ανεξαρτησίας 1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2012; 380: Murray CJL, Vos T, Lozano R, et al. Disability-adjusted lifeyears (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2012; 380: Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA, Barker-Collo SL, Parag V. Worldwide stroke incidence and early case fatality reported in 56 population-based studies: a systematic review. Lancet Neurol 2009; 8: Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, et al, on behalf of the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 (GBD 2010) and the GBD Stroke Experts Group. Global and regional burden of stroke during : findings from the Global Burden of Diseases Study Lancet 2014; 383: Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al.; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics 2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125: e2 e Medin J, Nordlund A, Ekberg K. Increasing stroke incidence in Sweden between 1989 and 2000 among persons aged 30 to 65 years: evidence from the Swedish Hospital Discharge Register. Stroke 2004; 35: George MG, Tong X, Kuklina EV, Labarthe DR. Trends in stroke hospitalizations and associated risk factors among children and young adults, Ann Neurol 2011; 70: Kissela BM, Khoury JC, Alwell K, et al. Age at stroke: temporal trends in stroke incidence in a large, biracial population. Neurology 2012; 79: Giroud Μ., Jacquin Α., Béjot Υ. The worldwide landscape of stroke in the 21st century. Lancet 2014, Vol 383 January Vemmos KN, Bots ML, Tsibouris PK, et al.. Stroke incidence and case fatality in southern Greece: the Arcadia stroke registry. Stroke 1999; 30: Vemmos K N, Bots ML, Tsibouris PK, et al.. Prognosis of stroke in the south of Greece: 1 year the Arcadia Stroke Registry.Mortality, functional outcome and its determinants: J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000;69; Evers SM, Struijs JN, Ament AJ, van Genugten ML, Jager JH, van den Bos GA. International comparison of stroke cost studies. Stroke May;35(5): Go A, Mozaffarian D., Roger V., et al. Heart Disease and Stroke Statistics, 2013 update. Circulation 2013;127:e6- e Gioldasis G, Talelli P, Chroni E, Daouli J, Papapetropoulos T, Ellul J. In-hospital direct cost of acute ischemic and hemorrhagic stroke in Greece. Acta Neurol Scand Oct;118(4): K. Psychogios, K. Spengos, D. Pappa, P. Savvari, A. Vemmou, A. Skafida, K. Vemmos. European Stroke Conference, May 2010, Barcelona Poster No547: «The direct hospital cost of stroke in an acute stroke unit in Greece". Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

12 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ 16. Alberts MJ, Hademenos G, Latchaw RE, et al. Recommendations for the establishment of primary stroke centers. Brain Attack Coalition. JAMA. 2000;283: Alberts MJ. Stroke Centers: Proof of Concept and the Concept of Proof. Stroke. 2010;41: National Stroke Strategy, December Ανάκτηση από: uk/ /http://www.dh.gov.uk/prod_consum_ dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/ dh_ pdf 19. Le ministre de la santé et des solidarités France Circulaire numéro DHOS/O4/2007/108 du 22 mars 2007 relat ive à la place des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des patients présentant un accident vasculaire cérébral [2007 [cited 12 June 2012]. Aνάκτηση από: pdf 20. National Board of Health and Welfare Stroke Guidelines [Stockholm;2005 [updated 2012/04/27/; cited ]. Available from: nationalguidelines/nationalguidelinesfo rstrokecare 21. Langhorne P, Dennis M. Stroke units: the next 10 years. Lancet. Vol March 13, De Villiers L, Kalula SZ, Burch VC. Does multidisciplinary stroke care improve outcome in a secondary level hospital in sourh Africa? Int J Stroke 2009;4: Mehrpour M. The first comprehensive stroke unit was established in Iran. Ir J neurol 2013; 12(1): Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue Langhorne P, Pandian JD and De Villiers L. Basic stroke services learning module. World Stroke Academy 26. Ringelstein ΕΒ, Chamorro Α., Kaste Μ et al.,european Stroke Organisation Recommendations to Establish a Stroke Unit and Stroke Center. Stroke. 2013;44: Leys D, Ringelstein EB, Kaste M, Hacke W; Executive Committee of the European Stroke Initiative. Facilities available in European hospitals treating stroke patients. Stroke. 2007;38: Livia Candelise, Monica Gattinoni, Anna Bersano,. Strokeunit care for acute stroke patients: an observational followup study Lancet 2007; 369: Meretoja A, Roine RO, Kaste M et al. Effectiveness of primary and comprehensive stroke centers PERFECT Stroke: A nationwide observational study from Finland. Stroke 2010;41: Seenan P,Long M, Langhorne P. Stroke Units in Their Natural Habitat: Systematic Review of Observational Studies. Stroke. 2007;38: Stroke Unit Trialists Collaboration. Collaborative systematic review of the randomised trials of organised inpatient (stroke unit) care after stroke. BMJ 1997;314: Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue Langhorne P, Sandercock P, Prasad K. Evidence-based practice for stroke. Lancet Neurology 2009;8: Hankey GJ. Warlow CP. Treatment and secondary prevention of stroke: evidence, costs, and effects on individuals and populations.lancet 1999; 354: Stroke Unit Trialists Collaboration. How do stroke units improve patient outcomes? A collaborative systematic review of the randomized trials. Stroke 1997;28: Evans Α, Perez Ι, Harraf Fet al. Can differences in management processes explain different outcomes between stroke unit and stroke-team care? Lancet 2001; 358: Ιndredavik B, Bakke F, Slordahl SA, Rokseth R, Haheim LL. Treatment in a combined acute and rehabilitation stroke unit: which aspects are most important? Stroke. 1999;30: Saposnik G, Kapral M, Coutts S, Fang J, Demchuk A, Hill M, on behalf of the Registry of the Canadian Stroke Network (RCSN) for the Stroke Outcome Research Canada (SORCan) Working. Do all age groups benefit from organized inpatient care? Stroke 2009;40; Langhorne P, Fearon P, Ronning OM et al. Stroke Unit Care Benefits Patients With Intracerebral Hemorrhage. StrokeVolume 44(11): , Stradling D, Yu W, Langdorf ML, Tsai F, Kostanian V, Hasso AN, et al. Stroke care delivery before vs after JCAHO stroke center certification. Neurology. 2007;68: Langhorne P, Pollock A, in conjunction with the Stroke Unit Trialists Collaboration. What are the components of effective stroke unit care? Age Ageing 2002; 31: Douglas VC, Tong DC, Gillum LA, Zhao S, Brass LM, Dostal J, et al. Do the Brain Attack Coalition s criteria for stroke centers improve care for ischemic stroke? Neurology. 2005;64: Langhorne P, Dennis MS. Stroke units: the next 10 years. Lancet. 2004;363: Sulter G, De Keyser J. From stroke unit care to stroke care unit. J Neurol Sci 1999;162: Sulter G, Elting JW, Langedijk M, Maurits NM, De Keyser J. Admitting acute ischemic stroke patients to a stroke care monitoring unit versus a conventional stroke unit: a randomized pilot study. Stroke. 2003;34: Cavallini A, Micieli G, Marcheselli S, Quaglini S. Role of monitoring in management of acute ischemic stroke patients. Stroke. 2003;34: Alberts Μ, Latchaw Ρ, Jagoda Α et al. Revised and Updated Recommendations for the Establishment of Primary Stroke Centers A Summary Statement From the Brain Attack Coalition. Stroke. 2011;42:

Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Διαχείριση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων Ένα μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας n Α.Ι. Χατζητολιος 1, Γ. Ρουντολφ 2, Α. Ζαφειροπουλος 1, Χ.Γ. Σαββοπουλος 1 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιμετώπιση Ισχαιμικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιμικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιµετώπιση Ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιµικών Επεισοδίων 2008

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιµετώπιση Ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιµικών Επεισοδίων 2008 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αντιµετώπιση Ισχαιµικών Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων και Παροδικών Ισχαιµικών Επεισοδίων 2008 Από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συγγραφική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Καθηγητής: Π. Παπαθανασόπουλος ΚΟΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βασικές Μεταβλητές για την Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Φροντίδας για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Οι Βασικές Μεταβλητές για την Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Φροντίδας για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 4, 133-139 Οι Βασικές Μεταβλητές για την Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Φροντίδας για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Σταυριανόπουλος.Θ. 1 1 Νοσηλευτής ΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 3 ο, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 www.vima-asklipiou.gr Σελίδα 222 ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η έννοια της ιατρικής ευθύνης στο σύστημα παροχής φροντίδας υγείας Κ ατά περιόδους, στη συζήτηση θεμάτων που καθίστανται κοινοί τόποι ενδιαφέροντος, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΤΣΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

Επιθεώρηση. NewsLetter. Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου. Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. NewsLetter Επιθεώρηση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) TEYXΟΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ταυτότητα - Περιεχόμενα Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 15 Ιανουάριος-Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας Αικ. Ρούπα 1, Κ. Τσάρας 2, Ι. Παπαθανασίου 2 1Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Φοιτήτρια, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 17 ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΘΡΟΜΒΟΛΥΣΗ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΕΕ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Γεώργιος Tσιβγούλης, Αθηνά Μήτσογλου, Μαρία Φλαμουρίδου, Σουλτάνα Τσακαλδήμη, Παύλος Νταλός, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 10 o Ετήσιο Συνέδριο 30 Μαΐου 1η Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE ΙΩΑΝΝΙΝΑ DR Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας

Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Λειτουργική ανικανότητα ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ισχαιμικής αιτιολογίας Καρκούλη Γεωργία 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., M.Sc., ΜΕΘ, «Αττικόν»

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας Έκδοση του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας EKΔOTΗΣ: Λάμπρος Μιχάλης ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Ηλίας Τσούγκος Δημήτριος Φαρμάκης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ίνα Καπάτου ΓPAMMATEIA:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Partnership with WSO Τα ενεργά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων με επιπλέον $60 /έτος στη συνδρομή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Αραπαντώνη Ευγενία Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 16 Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ πρωτοβαθμια ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Τόμος 20, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008, Volume 20, Number 1, January - March 2008 Της Σύνταξης 4 Χ. Λιονής: Η χαμένη «τιμή» (αποτελεσματικότητα) της Γενικής Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου 3-5 IOYNIOY 2010, CLUB HOTEL LOUTRAKI Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΗΤΗ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Σακχαρώδους Διαβήτη και των επιπλοκών του Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2012 Ε.ΚΕ.ΔΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία της κατ οίκον νοσηλείας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Τηλεφροντίδα μέσω έξυπνων συσκευών. Μια νέα οπτική γωνία

Διαβάστε περισσότερα

www.pathqualityproject.eu

www.pathqualityproject.eu Εργαλείο αξιολόγησης της απόδοσης για τη βελτίωση της ποιότητας στα Νοσοκομεία Φύλλα περιγραφής δεικτών 09/10 WHO Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals (PATH) Λίστα δεικτών Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα

Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(2):149-157 Νοσοκομειακή περίθαλψη στο σπίτι Ένα μοντέλο υψηλού επιπέδου κλινικής διαχείρισης ασθενών στην κοινότητα Οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα