HEART VESSELS &BRAIN. thrombosis & antithrombosis. Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HEART VESSELS &BRAIN. thrombosis & antithrombosis. Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες."

Transcript

1 teυχοσ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ISSN HEART VESSELS &BRAIN thrombosis & antithrombosis Πάνος Βάρδάς Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες θεραπείες. δημητριος άλεξοπουλος Οι P2Y12 αναστολείς των αιìοπεταλίων σε ασθενείς ìε έìφραγìα του ìυοκαρδίου ìε ανάσπαση του ST διαστήìατος Βάςιλειος Βάςιλικος Διαστρωìάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο στην υπερτροφική ìυοκαρδιοπάθεια: Μια σύγχρονη προσέγγιση ιωάννης ΓουδεΒενος Αντιθροìβωτική θεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Επίσηìη Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιοαγγειακής Έρευνας Official Publication of the Hellenic Cardiovascular Heart Vessels Research & Brain Society ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 9 14 ΆρθρA ΣύντΆξηΣ 46 ΔΕξΙΟ ΑΟΡτΙΚΟ τοξο ΜΕ ΕΚτΟΠη ΕΚΦΥΣη ΤΗΣ ΑΡΙΣΤεΡΗΣ υποκλειδιου ΑΡΤΗΡΙΑΣ Καρδιακή ανεπάρκεια ìε διατηρηìένο κλάσìα εξώθησης. Νεότερες Θεραπείες Μαρία Νικολάου, Πάνος Βάρδας Οι P2Y12 αναστολείς των αιìοπεταλίων σε ασθενείς ìε έìφραγìα του ìυοκαρδίου ìε ανάσπαση του ST διαστήìατος Δημήτριος Αλεξόπουλος, Ιωάννα Ξανθοπούλου Διαστρωìάτωση κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο στην υπερτροφική ìυοκαρδιοπάθεια: Μια σύγχρονη προσέγγιση. Ευστάθιος Παγκουρέλιας, Βασίλειος Βασιλικός Αντιθροìβωτική θεραπεία στο Σακχαρώδη Διαβήτη Ιωάννης Γουδέβενος, Μαρία Τσουμάνη, Αλέξανδρος Τσελέπης 48 CARDIOLOGY IN BRIEF ΣύνοπτικέΣ πάρούσιάσέισ κάι ΣύγχρονΆ ΆρθρΆ 58 ΥΠΟΝΕΦΡΙΚΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ 51 > Αναθεωρηìένες οδηγίες της ESC - Ετήσιο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο Βαρκελώνη 60 PHARMA & TECHNO ιnnovations, DEvELOPMENT & MANAGEMENT 51 Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

3 11 DIGITAL HEALTH > QUIZ > DIGITAL HEALTH & APPs e-health, m-health, HEALTH APPLICATIONs 68 HEART vessels & BRAIN EIΔικΆ ΆρθρΆ 70 > Heart: Η Αξία της Δυναìικής Ηχοκαρδιογραφίας στην Διαχείρηση των Ασθενών ìε Βαλβιδοπάθειες. Η θέση της ìεθόδου στις υπό συζήτηση ενδείξεις των κατευθυντήριων οδηγιών Δημήτρης Τσιάπρας 80 > vessels: Η χρησιìοποίηση των δύο ìαστικών αρτηριών κατά την αορτοστεφανιαία παράκαìψη Ιωάννης Α. Χλωρόγιαννης 90 > Brain: Μονάδες Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων: η πιο αποτελεσìατική απάντηση στην αντιìετώπιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. 99 > Quiz Άλκης Ψυχογιός, Κωνσταντίνος Τάκης 100 έπιστημονικά έπικάιρά esc CongreSS 2014 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας Βαρκελώνη, Ισπανία 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεìβρίου 2014 Μαρία Νικολάου 104 προσωπο Πάνος Βάρδάς Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

4 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων: η Πιο άποτελεςμάτικη άπάντηςη ςτην άντιμετωπιςη του άγγειάκου εγκεφάλικου επειςοδιου. άλκης ψυχογιος, κωνςτάντινος τάκης Μονάδα Εγκεφαλικών Νοσοκοìείο Mediteraneo ΔιΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠιΚΟιΝΩΝιΑΣ: Ψυχογιός Άλκης Νευρολόγος, Μονάδα Εγκεφαλικών Νοσοκοìείο Mediteraneo Tel: , Fax: , ειςάγωγη Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι ìια νόσος που προσβάλλει εκατοììύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσìο, ìε πολύ σοβαρές ατοìικές, κοινωνικές και οικονοìικές συνέπειες. Πρόσφατοι υπολογισìοί κατατάσσουν το ΑΕΕ ως την δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσìίως. 1 Σε ό,τι αφορά τo «φορτίο της νόσου» ìε όρους επίπτωσης στη δηìόσια υγεία (burden of disease), υπολογισìένο ως χαìένα χρόνια υγιούς ζωής (Disability Adjusted Life Year s- DALYs), το ΑΕΕ κατατάσσεται στην τρίτη θέση. 2 Παρά το γεγονός ότι η επίπτωση, η θνησιìότητα αλλά και η σχέση θνησιìότητας/επίπτωση ìειώθηκε στις αναπτυγìένες χώρες 3 κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι συνολικές επιπτώσεις παγκoσìίως από το φορτίο της νόσου στην πραγìατικότητα αυξάνονται. Κι αυτό γιατί ο απόλυτος αριθìός των ασθενών ìε ΑΕΕ αυξάνεται, ενώ αυξάνονται και οι ασθενείς που επιβίωσαν από ένα ΑΕΕ αλλά πιθανότατα έχουν ìια υπολειììατική βαριά αναπηρία. Εαν επαληθευθούν αυτές οι τάσεις, υπολογίζεται ότι εως το 2030 θα έχουìε περίπου 12 δισεκατοììύρια θανάτους από ΑΕΕ, 70 δισεκατοììύρια ασθενείς που θα έχουν επιβιώσει από ΑΕΕ και περισσότερα απο 200 δισεκατοììύρια χαìένα χρόνια υγιούς ζωής. 4 Γεγονός είναι ότι στις ανεπτυγìένες χώρες φαίνεται ότι υπάρχει κάποια βελτίωση στους επιδηìιολογικούς δείκτες πχ πρόσφατα στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε πτώση του ΑΕΕ στην 4η θέση ως αιτία θανάτου. 5 Παρόλαυτά αξίζει να κάνουìε δύο παρατηρήσεις: πρώτον ο επιπολασìός της νόσου ìάλλον παραìένει σταθερός ή και αυξάνεται, καθώς αυξάνεται ο ìέσος όρος του προσδόκιìου επιβίωσης. 4 Δεύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός οτι αυξάνεται η επίπτωση της νόσου στις νεότερες ηλικίες (ìεταξύ ετών). 6,7,8 Αυτό έχει σαν αποτέλεσìα την περαιτέρω επιβάρυνση των συστηìάτων υγείας και επιτάσσει την ανάπτυξη πολιτικών δηìόσιας υγείας, τόσο για την οξεία όσο και την χρόνια αντιìετώπιση και παροχή φροντίδας στους ασθενείς που προσβάλλονται απο ΑΕΕ. 9 Τα δεδοìένα στην Ελλάδα δυστυχώς είναι ελάχιστα και ανεπαρκή. Βάσει των πιστοποιητικών θανάτων το 18% των Ελλήνων πεθαίνει από ΑΕΕ. Τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που διαθέτουìε προέρχονται από την ìελέτη ( ) στο νοìό Aρκαδίας που δείχνει ότι η ετήσια συχνότητα ξεπερνά τις 250 νέες περιπτώσεις το χρόνο ανά πληθυσìού. 10 Ένα χρόνο ìετά, το 37% των ασθενών έχει πεθάνει, ενώ το 32% έχει βαριά ìόνιìη ανικανότητα. 11 Θα πρέπει συνεπώς να δεχθούìε ότι έχουìε τουλάχιστον θύìατα της νόσου ετησίως. To οικονοìικό κόστος από τις άìεσες και ìακροπροθεσìες επιπτώσεις του ΑΕΕ είναι τεράστιο. Το 3-4% των άìεσων δαπανών υγείας και κατά ìέσο όρο το 0,3% του Ακαθαριστου Εγχώριου Προϊόντος ìιας σειράς αναπτυγìένων χωρών ξοδεύεται για το ΑΕΕ. 12 Στις Ηνωìένες Πολιτείες το άìεσο κόστος ανέρχεται στα 18,8 δισεκατοììύρια δολάρια ανά έτος και το συνολικό (άìεσο + έììεσο) στα 38 δισεκατοììύρια δολλάρια, ενώ αναìένεται να φτάσει στα 96 δισεκατοììύρια το Επίσης ενώ κατά το πρώτο έτος ìετά το ΑΕΕ το ìεγαλύτερο κοììάτι του κόστους αφορά τις νοσοκοìειακές δαπάνες, το ποσοστό αυτό σταδιακά και ìε το πέρασìα του χρόνου ìειώνεται ενώ αυξάνονται σηìαντικά τα έììεσα κόστη. 12 Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τα στοιχεία που υπάρχουν αφορούν κυρίως το άìεσο κόστος 14,15 ενώ για το συνολικό κόστος δεν υπάρχουν επαρκή και πρόσφατα δεδοìένα. Συνοψίζοντας θα λέγαìε ότι το ΑΕΕ είναι ìια σηìαντική νόσος ως προς τις κοινωνικές και οικονοìικές της

5 91 Παρά το γεγονός ότι η επίπτωση και η θνησιìότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων ìειώνεται στις αναπτυγìένες χώρες, οι συνολικές επιπτώσεις παγκoσìίως από το "φορτίο της νόσου" στην πραγìατικότητα αυξάνονται. επιπτώσεις, που ωστόσο ακόìη και σήìερα δεν αντιìετωπίζεται ìε το ανάλογο ενδιαφέρον από όσους σχεδιάζουν τις πολιτικές και τα οικονοìικά της υγείας. μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων: μιά «νεά» Προτάςη άντιμετωπιςης της νοςου Μέχρι πρόσφατα υπήρχε ìια ìηδενιστική αντίληψη σε σχέση ìε την αντιìετώπιση των ασθενών που είχαν υποστεί ένα ΑΕΕ. Ο ασθενής προσερχόνταν στα επείγοντα (όχι πάντα) συνήθως ìε σηìαντική καθυστέρηση, γινόταν ìια απεικόνιση του εγκεφάλου (όχι πάντα κι όχι κατά προτεραιότητα) και στη συνέχεια τοποθετούνταν σε ìια κλίνη (συχνά ανάìεσα σε πολλούς άλλους ασθενείς ìε ìια σειρά παθολογικά προβλήìατα), αφού ολοκλήρωνε (όχι πάντα) ìια βασική (συχνά όχι πλήρη) διερεύνηση, πήγαινε εκεί που είχε δυνατότητα η οικογένεια. Οι εξελίξεις των τελευταίων 20 χρόνων ωστόσο, έχουν οδηγήσει σε ìια «αλλαγή παραδείγìατος» σε ότι αφορά το ΑΕΕ. Η δυνατότητα που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες (MRI/MRA, CT/CTA, Τranscranial Doppler) για εύκολη, γρήγορη και λεπτοìερή απεικονιση του εγκεφάλου και της κατάστασης των αγγείων, η δυνατότητα χορήγησης ενδοφλέβιας θροìβόλυσης, οι νέες τεχνικές για την ενδαγγειακή αφαίρεση των θρόìβων και η ανάπτυξη των ìονάδων εγκεφαλικών έχουν φέρει κυριολεκτικά «επανάσταση». Έχει πολλαπλασιαστεί η ικανότητα ìας για ακριβή διάγνωση και έγκαιρη θεραπεία, ìε αποτέλεσìα να περιορίζονται κατά πολύ πλέον οι καταστροφικές συνέπειες της νόσου. Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασìό ìε τη βελτίωση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, έχουν συìβάλει σε αυτό που προαναφέρθηκε: τη ìείωση της θνησιìότητας και της επιπτωσης του ΑΕΕ (έως 42%) σε όλες τις ανεπτυγìένες χώρες που έχουν εντάξει τις νέες εξελίξεις στα συστήìατα υγείας τους. 4-5 H εποχή που επικρατούσε ο σκεπτικισìός ότι τίποτα δεν ìπορούìε να προσφέρουìε σε ασθενείς ìε AEE, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σε όλο αυτό το πλέγìα της σύγχρονης φροντίδας των ασθενών, στρατηγικό κόìβο αποτελούν οι ειδικές ìονάδες ΑΕΕ (stroke units). H ανάγκη ανάπτυξης ειδικών ìονάδων νοσηλείας AEE στην αλλοδαπή, τα τελευταία χρόνια κρίθηκε επιτακτική. Στις ΗΠΑ το 2000, η Brain Attack Coalition δηìοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες, 16 ìε στόχο να δηìιουργηθούν κέντρα αντιìετώπισης ΑΕΕ στα πρότυπα των κέντρων αντιìετώπισης πολυτραυìατία. To σκεπτικό ήταν ότι τραύìα και ΑΕΕ ìοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά: έχουν αιφνίδια εìφάνιση, έχουν στενά χρονικά περιθώρια αντιìετώπισης αλλά καλή πρόγνωση εάν αντιìετωπιστούν σωστά. Απαιτούν όìως ειδικές υποδοìές, πρωτόκολλα δράσης και εξειδικευìένο προσωπικό. 17 Ήδη στην Eυρώπη και την Aìερική τέτοιες ìονάδες λειτουργούν επιτυχώς, σώζοντας ζωές, βελτιώνοντας την ανικανότητα και εξοικονοìώντας χρήìατα στις κυβερνήσεις. Στην Αγγλία ìετά την εκπόνηση εθνικού σχεδίου για την αντιìετώπιση του ΑΕΕ 18 πρόσφατα ανακοινώθηκε δυνατότητα νοσηλείας όλων των ασθενών ìε ΑΕΕ σε τέτοιες ìονάδες. Στην Γαλλία ο αριθìός των ìονάδων αυξήθηκε από 33 το 2007 σε 78 το 2010, 19 ενώ κάθε χρόνο αναπτύσσονται αντίστοιχες ìονάδες σε ιδιωτικό και δηìόσιο τοìέα. Στην Ολλάνδία υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ìονάδων ΑΕΕ από το 1997 ενώ στην Σουηδία νοσηλεύονται πάνω από το 90% των ασθενών ìε ΑΕΕ σε ìονάδες. 20 Σηìαντικές προσπάθειες όìως γίνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ Πίνακας 1. Απαραίτητες υποδομές σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ΑΕΕ για την δημιουργία Stroke Units και Stroke Centers τìήìατα και κλινικές προσωπικό (staff) Διαθέσιìες παρακλινικές εξετάσεις ύπεροξείες παρεìβάσεις παρεìβάσεις στις ìονάδες-κέντρα παρακολούθηση πρωτόκολλα Άξιολόγησης πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα παρεìβάσεις: άλλα EsO stroke UNIT Πολυδύναμη Θεραπευτική Ομάδα Πρώιìη Αποκατάσταση συνέχιση της αποκατάστασης ìετά το πέρας της νοσηλείας σε συνεργασία ìε εξωτερικό κέντρο αποκατάστασης Τακτικά ιατρεία ΑΕΕ Ιατρός εκπαιδευìένος στα ΑΕΕ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Νοσηλευτές εκπαιδευìένοι στο ΑΕΕ Κοινωνικός λειτουργός Αξονική τοìογραφία εγκεφάλου 24/7 Ct προτεραιότητα για ασθενείς ìε εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογράφηìα αγγείων τραχήλου Διαθωρακικό υπερηχογράφηìα Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηìα Πρωτόκολλο ενδοφλέβιας Θροìβόλυσης Αναπνευστική υποστήριξη Πρόσβαση σε ηìικρανιεκτοìή* Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για αιìάτωìα Πρόσβαση* σε ενδοαρτηριακές παρεìβάσεις συìφωνηθέντα γραπτά πρωτόκολλα για τα κοινά προβλήìατα Παρακολούθηση του καρδιακού ρυθìού Παρακολούθηση του κορεσìού σε οξυγόνο Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης Παρακολούθηση της αναπνοής Παρακολούθηση της θερìοκρασίας Έγκαιρη αξιολόγηση αποκατάστασης** Έλεγχος ισοζυγίου υγρών-ηλεκτρολυτών Έλεγχος Θρέψης Έναρξη λογοθεραπείας σε <2 ηìέρες Έναρξη Φυσιοθεραπεία σε <2 ηìέρες Διαχείριση δυσφαγίας (εκτίìηση κατάποσης κατά την εισαγωγή) ούρηση-αφόδευση Πρώιìη κινητοποίηση Εξειδικευìένη Νοσηλεία συντονισìένη Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα αντιìετώπισης ΑΕΕ Διακριτό τìήìα στο νοσοκοìείο, εξειδικευìένο στο ΑΕΕ προσωπικό, τακτικές συναντήσεις, σχεδιασìός και εξειδίκευση παρεχόìενης φροντίδας Έγκαιρος σχεδιασìός προοπτικής του ασθενούς Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για ανευρύσìατα Πρόσβαση σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτοìή Τìήìα Επειγόντων Περιστατικών (in-house) Πολυδύναìη ΜΕΘ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Πρώιìη αποκατάσταση συνέχιση αποκατάστασης σε συνεργασία ìε εξωτερικό κέντρο αποκατάστασης Τακτικά ιατρεία ΑΕΕ Ιατρείο Αντιπηκτικής Αγωγής Ιατρός εκπαιδευìένος στα ΑΕΕ Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Νοσηλευτές εκπαιδευìένοι στο ΑΕΕ Κοινωνικός λειτουργός Νευρολόγος ìόνιìος και on call Επειγοντολόγος Ειδικός στο U/S καρωτίδων Ακτινολόγος on call Αγγειοχειρουργός Επεìβατικός Νευροακτινολόγος Νευροχειρουργός on call Καρδιολόγος ειδικός στην υπερηχοκαρδιογραφία Ιατρός ειδικός στην αποκατάσταση Αξονική τοìογραφία εγκεφάλου 24/7 Ct προτεραιότητα για ασθενείς ìε εγκεφαλικό επεισόδιο υπερηχογράφηìα αγγείων τραχήλου 24/7 Διαθωρακικό υπερηχογράφηìα Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηìα MRI (Τ1-Τ2-, Τ2 *, FLAIR, DWI) 24/7 Διακρανιακό Doppler υπερηχογράφηìα 24/7 Ct αγγειογραφία 24/7 Μαγνητική αγγειογραφία 24/7 DSA 24/7 Πρωτόκολλο ενδοφλέβιας Θροìβόλυσης Αναπνευστική υποστήριξη Πρόσβαση σε ηìικρανιεκτοìή on-site Πρόσβαση σε χειρουργική επέìβαση για αιìάτωìα on-site Πρόσβαση σε ενδοαρτηριακές παρεìβάσεις on-site Κοιλιακή παροχέτευση on-site Stroke Pathways EsO stroke CENTER Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση ΗΚΓ Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση κορεσìού οξυγόνου Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης Αυτοìατοποιηìένη παρακολούθηση της αναπνοής Παρακολούθηση της θερìοκρασίας Έγκαιρη αξιολόγηση αποκατάστασης ** Έλεγχος ισοζυγίου υγρών-ηλεκτρολυτών Έλεγχος Θρέψης Ειδικό πρωτόκολλο δυσφαγίας (εκτίìηση κατάποσης κατά την εισαγωγή) ούρηση-αφόδευση Πρώιìη κινητοποίηση Εξειδικευìένη Νοσηλεία συντονισìένη Πολυδύναìη Θεραπευτική οìάδα Αντιìετώπισης ΑΕΕ Διακριτό τìήìα στο νοσοκοìείο, εξειδικευìένο στο ΑΕΕ προσωπικό, τακτικές συναντήσεις, σχεδιασìός και εξειδίκευση παρεχόìενης φροντίδας Έγκαιρος σχεδιασìός προοπτικής του ασθενούς χειρουργική επέìβαση για ανευρύσìατα Καρωτιδική ενδαρτηρεκτοìή Αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent Πρόγραììα ευαισθητοποίησης της Κοινότητας Βάση δεδοìένων Έρευνα * Η πρόσβαση δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη επί τόπου, αλλά ορίζεται συνεργασία με ένα ίδρυμα που παρέχει. ** Με κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία.

7 93 όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία 21 αλλά και σε χώρες όπως η νότια Αφρική 22 και το ιράν. 23 μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων (MAee) κάι ειδη μάεε Ως Μονάδα Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων ορίζεται «ένα ξεχωριστό τìήìα του νοσοκοìείου στο οποίο νοσηλεύονται οι ασθενείς που έχουν υποστεί ΑΕΕ και στελεχώνεται από πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα εξειδικευìένη στην αντιìετώπιση του ΑΕΕ». 24,25 Γενικές οδηγίες για την υλοποίηση των ìονάδων εγκεφαλικού δηìιουργήθηκαν στις Ηνωìένες Πολιτείες 16 και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αυτές οι δηìοσιεύσεις παρέχουν καθοδήγηση, ειδική σε κάθε χώρα, στην οργάνωση των ΜΑΕΕ και συìβουλές για την θεραπευτική αντιìετώπιση των ασθενών. Λόγω των διαφορετικών συστηìάτων υγείας, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα ως προς το πως οργανώνονται οι ìονάδες ΑΕΕ (διάρκεια νοσηλείας hyperacute/acute, το επιπεδο εξοπλισìού κλπ.). Σε ìια προσπάθεια να εξοìαλυνθούν αυτές οι διαφορές, αλλά και να αντιìετωπιστεί το πρόβληìα της ìικρής πρόσβασης των ασθενών ìε ΑΕΕ σε ειδικές ìονάδες, πρόσφατα εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισìού ΑΕΕ για την δηìιουργία ìιας ìονάδας ΑΕΕ. 26 Σύìφωνα λοιπόν ìε αυτές τις οδηγίες διακρίνονται πλέον δύο επίπεδα ανάπτυξης και πιστοποίησης: eso StroKe UnitS - μονάδες άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων (μάεε): Διακριτό τìήìα ή πτέρυγα εντός του νοσοκοìείου όπου οι ασθενείς ìε ΑΕΕ εισάγονται και θεραπεύονται από πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα ìε ειδίκευση στα ΑΕΕ. Είναι ενταγìένη στο πλαίσιο του νοσοκοìείου στο οποίο ανήκει, το οποίο διαθέτει τìήìα επειγόντων και ακτινολογικό τìήìα διαθέσιìα 24 ώρες το 24ωρο και 7 ηìέρες την εβδοìάδα. Συνδέεται ìε κέντρο ΑΕΕ στο οποίο ενδέχεται να παραπέìπονται ασθενείς ìε σπάνια και πολύπλοκα σύνδροìα, που απαιτούν πιο σύνθετη αντιìετώπιση. 27 eso StroKe CenterS κεντρά άγγειάκων εγκεφάλικων επειςοδιων Απαιτείται νοσοκοìειακή δοìή η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την αντιìετώπιση ασθενών ìε ΑΕΕ. Καλύπτουν προνοσοκοìειακή φροντίδα, ειδικά πρωτόκολλα υποδοχής στα ΤΕΠ (διάγνωσης και επείγουσας θεραπείας), φροντίδα ΜΑΕΕ, αποκατάσταση και δευτερογενή πρόληψη και πρόσβαση σε νευροχειρουργικές και αγγειοχειρουργικές θεραπείες. Λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς για άλλα νοσοκοìεία και ìονάδες ΑΕΕ που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τέτοιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Στον Πίνακα 1 παρατίθενται όλες οι απαραίτητες υποδοìές που χαρακτηρίζουν ìια Μονάδα ΑΕΕ και ένα Κέντρο ΑΕΕ σύìφωνα ìε τον ESO. οφελη άπο τη νοςηλειά ςε μάεε Οι ìονάδες εγκεφαλικών είναι ο πιο αποτελεσìατικός τρόπος αντιìετώπισης των ασθενών ìε ΑΕΕ σε σύγκριση ìε οποιαδηποτε άλλη εναλλακτική ìορφή θεραπείας: νοσηλεία στο σπίτι ìε εξειδικευìένο προσωπικό, παθολογικά ή νευρολογικά τìήìατα, κινητή οìάδα αντιìετώπισης κλπ. Η νοσηλεία των ασθενών στις ΜΑΕΕ σώζει ζωές και ελαττώνει την ανικανότητα και τον βαθìό εξάρτησης από άλλο άτοìα. Σήìερα, η ωφέλεια των ΜΑΕΕ είναι αποδεδειγìένη ìε δεκάδες ìελετών από πολλά κέντρα του εξωτερικού. Πειστικά στοιχεία παρέχονται επίσης από ìεγάλες ìελέτες παρατήρησης, 28,29 συστηìατικές ανασκοπήσεις 30 και πολλαπλές επανηλλειìένες ìετα-ανάλυσεις της Cochrane Stroke Unit Trialists Collaboration (SUTC 1997,2002,2007), 31,32,33 ìε πιο πρόσφατη το Η τελευταία παρουσίασε ìια λεπτοìερή ανάλυση 28 τυχαιοποιηìένων ερευνών, που συìπεριέλαβε σχεδόν ασθενείς, για να αποτιìήσει την αποτελεσìατικότητα των MAEE. Τα αποτελέσìατα δίνουν αδιάσειστα στοιχεία ότι οι ΜΑΕΕ είναι αποτελεσìατικές στην ελάττωση της θνητότητας, της ανικανότητας και του κόστους που προέρχεται από τη νόσο. μειωςη Θνητοτητάς Η SUTC του 2013 έδειξε ìείωση της θνητότητας των ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε ìονάδες ΑΕΕ συγκριτικά ìε άλλες εναλλακτικές ìορφές νοσηλείας ìέσα σε 1 έτος από το ΑΕΕ, κατά 13% (OR 0.87, 95%CI ; p=0.005). Επίσης, η SUTC του 2007 έδειξε ότι το 26% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε γενικούς (παθολογικούς ή νευρολογικούς) θαλάìους κατέληξαν ìέσα σε 1 έτος από το ΑΕΕ, συγκριτικά ìε το 22% εκείνων που νοσηλεύθηκαν Το 3-4% των άμεσων δαπανών υγείας και κατά μέσο όρο το 0,3% του Ακαθαριστου Εγχώριου Προϊόντος μιας σειράς αναπτυγμένων χωρών ξοδεύεται για το ΑΕΕ. Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

8 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ σε ΜΑΕΕ. Δηλαδή για κάθε 100 ασθενείς περίπου που νοσηλεύονται σε ìονάδες ΑΕΕ κερδίζουìε 3 λιγότερους θανάτους 1 έτος ìετά. μειωςη άνάπηριάς (δυνάτοτητά νά Ζουν άνεξάρτητοι) Η αύξηση των επιζώντων του ΑΕΕ που ζουν ανεξάρτητα είναι το πιο σηìαντικό όφελος της νοσηλείας σε ìονάδες ΑΕΕ. Το ποσοστό των ασθενών που ζουν ανεξάρτητα 1 χρόνο ìετά το ΑΕΕ αυξήθηκε από 38% αυτών που νοσηλεύθηκαν σε θαλάìους γενικής νοσηλείας σε 44% σε εκείνους που νοσηλεύθηκαν σε ΜΑΕΕ. Δηλαδή για κάθε 100 ασθενείς κερδίζουìε 5 που θα επιστρέψουν σπίτι τους και θα είναι πληρως ανεξάρτητοι ως προς τις καθηìερινές τους δραστηριοτητες. μειωςη ιδρυμάτοποιηςης Ένα χρόνο ìετά το ΑΕΕ, το 20% των ασθενών ελέγχου σε κάποιου είδους ίδρυìα συγκριτικά ìε το 18% των ασθενών των ΜΑΕΕ (ιδιωτικές κλινικές, γηροκοìεία, νοσοκοìεία χρονίως πασχόντων, κλπ). μειωςη ημερων νοςηλειάς ςτην οξειάυποξειά φάςη Στην SUTC του 2007 είχε αναδειχθή ìία ìείωση του ìέσου όρου νοσηλείας κατά περίπου 2 έως 6 ηìέρες (4 ηìέρες ìεσοσταθìικά), ενώ στην SUTC του 2013 δεν ευρέθη κάποια στατιστικά σηìαντική διαφορά ως προς τη ìέση διάρκεια νοσηλείας. Η σηìασία των ως άνω αποτελεσìάτων γίνεται πιο κατανοητή εάν τα ανάγουìε σε επίπεδο γενικού πληθυσìού (πίνακας 2). 35,36 Αν λοιπόν τα ìεταφέρουìε σε πληθυσìό (που θα παρουσίαζαν νέα ΑΕΕ σε 1 έτος) ìε τη νοσηλεία σε ìονάδες θα γλιτώναìε 72 θανάτους και 120 περισσότερους ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Συγκεκριìένα για την Ελλάδα των κατοίκων σήìερα, θα αποφεύγαìε 800 περίπου θανάτους από ΑΕΕ ανά έτος. Εάν δε, συγκρίνουìε τις ΜΑΕΕ ìε τις άλλες διαθέσιìες θεραπείες που έχουìε αναìφίβολα υπερτερεί σηìαντικά. Κι αυτό γιατί συνδυάζει την υψηλή αποτελεσìατικότητα ìε τη δυνατότητα εφαρìογής της στο σύνολο σχεδόν των ασθενών που θα προσφύγουν σε νοσοκοìείο ìετά από ένα ΑΕΕ (κάτι που δεν ισχύει για παράδειγìα ìε την θροìβόλυση λόγω των αυστηρών κριτηρίων εφαρìογής της). Άρα ìπορούìε ìε ασφάλεια να συìπεράνουìε ότι είναι η πιο αποδοτική θεραπευτική δυνατότητα που διαθέτουìε σήìερα. Που οφειλοντάι τά ευεργετικά άποτελεςμάτά των μάεε; Ο λόγος της αποτελεσìατικότητας των ΜΑΕΕ είναι πολυπαραγοντικός. Από την συστηìατική ανασκόπηση των ìελετών, 37 είναι σαφές ότι στις ΜΑΕΕ τα οφέλη επιτυγχάνονται ανεξάρτητα από τη δοìή, το περιβάλλον του τìήìατος, τον συνδυασìό του προσωπικού ή τη διαθεσιìότητα του ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού και του είδους της θεραπευτικής αγωγής. Η συντονισìένη προσέγγιση της οìάδας, που είναι κοινή σε όλες τις ΜΑΕΕ, διασφαλίζει στο να ακολουθούνται αναγνωρισìένα πρωτόκολλα αντιìετώπισης. Αυτό, διαδοχικά οδηγεί σε ακριβή διάγνωση, κατάλληλες επεìβατικές πράξεις και εξατοìικευìένη φροντίδα του ασθενούς. Οι δευτεροπαθείς επιπλοκές ελαττώνονται στις ΜΑΕΕ λόγω της επιθετικής προσέγγισης από τις ενέργειες της οìάδας διαφόρων ειδικοτήτων. Στους ειδικούς πιθανούς ìηχανισìούς που συνδέονται ìε την ελάττωση των δευτεροπαθών επιπλοκών περιλαìβάνονται: 37,38,39 Η εμπειρία στην σωστή χρήση των υπεροξέων παρεμβάσεων. Η σωστή εκτίμηση της δυσφαγίας που οδηγεί σε ελάττωση των εισροφήσεων και των πνευìονικών λοιìώξεων. Η ελαττωμένη χρήση ουροκαθετήρων μειώνει την ανάπτυξη λοιìώξεων του ουροποιητικού. Η πρώιμη κινητοποίηση του ασθενή μετά το ΑΕΕ οδηγεί σε ελάττωση της φλεβικής θροìβοεìβολής αλλά και των καρδιακών επιπλοκών. Η συντονισμένη αποκατάσταση στην οποία συμμετέχουν οι ασθενείς, το άìεσο συγγενικό περιβάλλον και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, επιτρέπει να συνεχίζονται οι ασκήσεις αποκατάστασης πέραν της περιόδου της επίσηìης θεραπείας. Η ψυχολογική επίδραση του να είσαι σε μια ειδική μονά- Πίνακας 1. Σύγκριση αποδοτικότητας θεραπευτικών παρεμβάσεων στο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο σε πληθυσμού με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδιο ανά έτος θέράπέιά Επιπλέον ασθενείς χωρίς αναπηρία (στο σύνολο των ασθενών) Ποσοστό ασθενών που ìπορεί να εφαρìοστεί η Θεραπευτική Παρέìβαση Επιπλέον ασθενείς χωρίς αναπηρία (στο σύνολο του πληθυσìού) Άσπιρίνη στην οξεία φάση 25 80% 20 θροìβόλυση Rt-PA έως 3 ώρες Rt-PA ώρες % 10% Μονάδα Άέέ % 100

9 95 δα, ή να νοσηλεύεσαι από ìια αφοσιωìένη στο σκοπό αυτό οìάδα κάνει τους ασθενείς να αισθάνονται ότι βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής, ανυψώνοντας έτσι το κίνητρο και το ηθικό τους. Το υψηλό κίνητρο, η αφοσίωση και το ενδιαφέρον του προσωπικού για το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. ωφελουντάι ολοι οι άςθενεις με άεε άπο τη νοςηλειά ςε μάεε; Κανένα από τα ειδικά Ευρωπαϊκά κέντρα δεν έχει θέσει κριτήρια εισόδου και όλοι δέχονται κάθε ασθενή ìε ΑΕΕ στη ìονάδα. Όλοι οι ασθενείς ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, βαρύτητας εγκεφαλικού (ήπια, ìέτρια, σοβαρά) οφελούνται από τη νοσηλεία σε ìονάδα ΑΕΕ. 34 Φαίνονται να οφελούνται περισσότερο τα πιο βαριά περιστατικά καθώς και οι ìεγαλύτεροι σε ηλικία (>80 ετών) ασθενείς. 40 Ακόìη και τα παροδικά ισχαιìικά επεισόδια (στο βαθìό που χρειάζονται νοσηλεία και δεν υπάρχει εξειδικευìένη κλινική παροδικών ισχαιìικών επεισοδίων-tia clinic) πρέπει να νοσηλεύονται σε ΜΑΕΕ. 26 Το ερώτηìα για το αν τα αιìοραγικά ΑΕΕ πρέπει να νοσηλεύονται στη ΜΑΕΕ έχει επίσης απαντηθεί θετικά σε πρόσφατη συστηìατική ανασκόπηση και ìετα-ανάλυση. 41 οργάνωςη κάι λειτουργιά των μονάδων Για τη δηìιουργία ìιας ΜΑΕΕ δεν απαιτούνται περισσότερα χρήìατα. Η πιστή εφαρìογή διεθνών πρωτοκόλλων, η βελτίωση της επικοινωνίας και η εστίαση στις ικανότητες των επαγγελìατιών υγείας κάνει αποτελεσìατικότερη τη χρήση τόσο του προσωπικού όσο και του υλικού εξοπλισìού. Η αναδιοργάνωση του υπάρχοντος προσωπικού και των πόρων για τη δηìιουργία ìιας δοìηìένης οìάδας ειδικευìένων ερìηνεύουν την περιορισìένη επένδυση χρηìάτων, όταν ιδρύεται ìια νέα ìονάδα ΑΕΕ. Μακροπρόθεσìα αυξάνεται ο όγκος δουλειάς κι έτσι γίνεται εξοικονόìηση πόρων, ìε την έννοια της αποδοτικότερης αξιοποίησης του προσωπικού και των υποδοìών. 42 τα σπουδαιότερα σηìεία για την ανάπτυξη ìιας μάεε είναι (key points): 25 Συζήτηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τα βασικότερα ìέλη του προσωπικού το είδος της ΜΑΕΕ το μέγεθος και τη θέση της μονάδας ΑΕΕ ο υπεύθυνος της ομάδας τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εγκεφαλικού σχεδιασμός των πρωτόκολλων αντιμετώπισης, συμπεριλαìβανοìένης της τακτικής εξόδου και ìεταφοράς. Όπως τονίστηκε τα βασικά χαρακτηριστικά ìιας ΜΑΕΕ είναι τρία (εικόνα 1): 26 Α) Πρόκειται για ξεχωριστό τìήìα του νοσοκοìείου. Β) Στελεχώνονται από ιατρικό,νοσηλευτικό και παραϊατρικό προχωπικό (πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα) ìε εξειδίκευση στην θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών ìε ΑΕΕ. Γ) Παρέχουν ολοκληρωìένη φροντίδα ΑΕΕ (Comprehensive Stroke Unit Care) που συνδυάζει τη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία που ξεκινά από τα επείγοντα, την πρώιìη κινητοποίηση και αποκάτασταση και την δευτερογενή πρόληψη σύìφωνα ìε τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Εικόνα Διακριτό Τìήìα οργάνωμένη ΜονΆΔΆ έγκέφάλικων 2. Πολυδύναìη οìάδα 3. ολοκληρωìένη Φροντίδα μεγεθος κάι Θεςη μονάδάς Όλοι ασθενείς ìε ΑΕΕ θα πρέπει να νοσηλεύονται στην ìονάδα. Επιπλέον: Τα Παροδικά ισχαιìικά Επεισόδια (TIAs) Οι θροìβώσεις των φλεβωδών κόλπων Οι υπαραχνοειδείς αιìορραγίες στο βαθìό που δεν χρήζουν υποστήριξη ΜΕΘ Τα stroke mimics ìέχρι να τεθεί η τελική διάγνωση. Άρα θα πρέπει να εκτιμηθεί ο αριθμός των ασθενών με ΑΕΕ που νοσηλεύονται κάθε στιγìή αλλά και το ìέγεθος του πληθυσìού στον οποίο θα απευθύνεται η ìονάδα. Η μονάδα θα πρέπει να είναι ικανή να φιλοξενήσει κυìαινόìενο αριθìό ασθενών στο νοσοκοìείο αλλά και να υπάρχει πρόβλεψη για διαχωρισìό ανδρών/γυναικών. Σε ό,τι αφορά το που πρέπει να εγκατασταθεί δεν υπάρχουν στοιχεία, που να υποστηρίζουν ότι η θέση της ΜΑΕΕ επηρεάζει την έκβαση του ασθενή. Στις περισσότερες περιπτώσεις όìως είναι διακριτές γεωγραφικά εντός του νοσοκοìείου. 42 Εναλλακτικά η ìονάδα εγκεφαλικού ìπορεί να είναι ìια καθορισìένη περιοχή ìέσα σε ένα γενικό νευρολογικό ή παθολογικό τìήìα. λειτουργιά μονάδων άεε Το 2002 δηìοσιεύθηκε ìια σηìαντική ìελέτη από τον Langhorne 43 που συνόψισε τα κυριότερα χαρακτηριστικά λειτουργίας των ìονάδων εγκεφαλικών. Κεντρικά στοιχεία της λειτουργίας των ìονάδων ΑΕΕ αναδείχθηκαν: α) η ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα βάση κατοχυρωìένων οδηγιών και πρωτοκόλλων, β) κοινές τακτικές για την έγκαιρη αντιìετώπιση των προβλήìατων και επιπλοκών της οξείας φάσης (πρώιìη κινητοποίηση, αποφυγή χρή- Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

10 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ σης καθετήρων κύστεως, αντιìετώπιση υποξαιìίας, υπεργλυκαιìίας και λοιìώξεων κλπ) και γ) η γρήγορη έναρξη αποκατάστασης βάσει πλάνου (στόχοι για κάθε ασθενή ìε βάση τη βαρύτητα της βλάβης, προοπτική, ενηìέρωση και συììετοχή της οικογένειας). Για να λειτουργεί σωστά ìια ΜΑΕΕ είναι απαραίτητο να δηìιουργήσει σειρά γραπτών πρωτόκολλων αντιìετώπισης, διερεύνησης και θεραπείας. 44 Τα πρωτόκολλα θα πρέπει να αρχίζουν από την στιγìή άφιξης του ασθενή στο Επείγον Εξωτερικό ιατρείο. Είναι χρήσιìο να αξιολογηθούν αυτά τα πρωτόκολλα για την διασφάλιση της καταλληλότερης χρήσης των διατιθεìένων ìέσων και να προσαρìόζονται ανάλογα ìε τις ανάγκες και τις δυνατότητες σε κάθε νοσοκοìείο χωριστά. Η διαδικασία πρέπει να αναθεωρείται περιοδικά για τη διασφάλιση της πιο οικονοìικά αποδοτικής χρήσης του προσωπικού και του εξοπλισìού. Το πρωτόκολλο των επειγόντων (πρωτόκολλο-συναγερìός θροìβόλυσης) πρέπει να διασφαλίζει την οìαλή ìεταφορά του ασθενούς στην ΜΑΕΕ. Εκεί η νοσηλεία χωρίζεται σε δύο τìήìατα: το τìήìα Α της υπεροξείας φάσης (hyperacute stroke unit) και το τìήìα Β της ìετά την οξεία φάση (step-down post acute stroke unit). 26,45 Tα δύο τìήìατα είναι λειτουργικά και χωροταξικά συνδεδεìένα ìεταξύ τους και λειτουργούν υπό την ίδια πολυδύναìη οìάδα. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι είναι πλέον κοινά αποδεκτό και ìε βάση την εìπειρία 46 αλλά και απο σειρά ìελετών, 47,48 ότι για τις πρώτες ώρες η εντατική παρακολούθηση των ζωτικών φυσιολογικών παραìέτρων (ηλεκτροκαρδιογράφηìα, αρτηριακή πίεση, κορεσìός οξυγόνου-αναπνοή, θερìοκρασία, γλυκόζη αίìατος) συνδέεται ìε ìικρότερη θνησιìότητα και βελτιωìένη πρόγνωση. Μετά την σταθεροποίση των ζωτικών λειτουργιών ο ασθενής ìεταφέρεται στο τìήìα Β όπου δίνεται περισσότερη έìφαση στην ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου, στη δευτερογενή πρόληψη και την αποκατάσταση του ασθενούς. Ένα γενικό χαρακτηριστικό όλων των ειδικών ΜΑΕΕ είναι ότι εìπλέκουν ενεργά τους συγγενείς και το περιβάλλον του αρρώστου στην αντιìετώπιση του ασθενούς. Οι Οι μονάδες εγκεφαλικών είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών με ΑΕΕ σε σύγκριση με οποιαδηποτε άλλη εναλλακτική μορφή θεραπείας. νοσηλεύτριες της οìάδας και οι ιατροί πρέπει να κρατούν την οικογένεια πλήρως ενηìερωìένη για τη θεραπεία του ασθενή. Βασικός στόχος η έγκαιρη και διαρκής ενηìέρωση της οικογένειας για τα αίτια του ΑΕΕ, το ìέγεθος της βλάβης, την προοπτική αποκατάστασης και την συνέχιση της δευτερογενούς πρόληψης. Οι ìονάδες AEE προσφέρουν ìοναδική ευκαιρία για κλινική έρευνα. Έχοντας ασθενείς ìε οξύ AEE σε ìια εξειδικευìένη περιοχή του νοσοκοìείου, ìε ειδικό προσωπικό στην παρατήρηση της κλινικής κατάστασης των ασθενών, ìπορούìε να συλλέξουìε δεδοìένα της φυσικής ιστορίας της νόσου, καθώς και να εφαρìόσουìε νεώτερες και αποτελεσìατικότερες θεραπείες. Η εκπαιδευτική προσφορά των ìονάδων ΑΕΕ είναι ανεκτίìητη. Εκτός από την εκπαίδευση των φοιτητών και ιατρών, η προσφορά της ìονάδας στην εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική του νοσηλευτικού και λοιπού ιατρικού προσωπικού, είναι αυτονόητα πολύτιìη. ςτελεχωςη των μάεε Πολυδυνάμη ΘεράΠευτικη ομάδά. Υπευθυνος: 26 Απαραίτητα στοιχεία είναι η ειδική εκπαίδευση σε ΑΕΕ, εìπειρία και ενδιαφέρον στη νοσηλεία ΑΕΕ (ειδικά: 1 έτος εκπαίδευση στη νευρολογία και 1 έτος στο stroke medicine, τουλάχιστον 6 ìήνες εκπαίδευση σε stroke unit χωρίς διευθυντικά καθήκοντα, 5 credits συνεχιζόìενης εκπαίδευσης ετησίως στο πεδίο των νευροαγγειακών νοσηìάτων). Ιατρικό προσωπικό: 26,49 Χρειάζονται τουλάχιστον 2 ιατροί ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της ìονάδας. Εκτός των ωρών εργασίας θα πρέπει να υπάρχει 24ωρη κάλυψη έτσι ώστε να παρεìβαίνει όταν παραστεί ανάγκη εντός 15 λεπτών. Η ìονάδα χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη και πλαισίωση από ìια σειρά άλλων ειδικοτήτων: ακτινολόγο, καρδιολόγο, παθολόγο, νευροχειρουργό, φυσίατρο, αγγειοχειρουργό. Νοσηλευτικό προσωπικό: 3 νοσηλευτές ανά κλίνη. Φυσιοθεραπευτής: 1-2 ανά 10 ασθενείς Λογοθεραπευτής 1 ανά 20 ασθενείς Διαιτολόγος (του νοσοκομείου) Κοινωνική λειτουργός (του νοσοκομείου) Κλινικός νευροψυχολόγος ή ψυχολόγος Εργοθεραπευτής Ειδικές δεξιότητες και εκπαίδευση του προσωπικού: Απαραίτητες είναι οι γνώσεις πάνω στην αντιìετώπιση αλλά και την αποκατάσταση ασθενών ìε ΑΕΕ. Επί πλέον δε απαιτείται διαρκής εκπαίδευση (πίνακας 3). Πολυδύναìη θεραπευτική οìάδα: Εβδοìαδιαία (κατά προτίìηση κάθε Δευτέρα) δίωρη συνάντηση όλων των ìελών της οìάδας όπου θα πρέπει να συζητείται η πρόοδος του κάθε ασθενούς, οι στόχοι για κάθε έναν ξεχωριστά και η προοπτική του ìετά το πέρας της νοσηλείας. Καθη-

11 97 Η αύξηση των επιζώντων του ΑΕΕ που ζουν ανεξάρτητα, είναι το πιο σημαντικό όφελος της νοσηλείας σε μονάδες ΑΕΕ. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 38% σε περίπτωση νοσηλείας σε γενικό θάλαμο σε 44% σε περίπτωση νοσηλείας σε ειδικό κέντρο. ìερινή συνάντηση ( core staff) ìικρής διάρκειας το πρωί ìεταξύ του ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Πίνακας 3. Βασικές δεξιότητες αντιμετώπισης ασθενών με ΑΕΕ νοσηλευτικό προσωπικό παραϊατρικό προσωπικό ςυμπεράςμάτά Ασθενείς ìε οξύ ΑΕΕ ανεξαρτήτως τύπου θα πρέπει να τυχαίνουν της αρίστης ιατρικής φροντίδας και αυτό γίνεται ìόνο σε οργανωìένες ìονάδες ολοκληρωìένης αντιìετώπισης. Πολλές τυχαιοποιηìένες ìελέτες απέδειξαν πέραν πάσης αìφιβολίας το όφελός τους (Recommendation I, Level of Evidence A). Απευθύνονται σε όλο των πληθυσìό των ΑΕΕ και αυτό τις καθιστά υπ αριθìόν 1 αποτελεσìατική αντιìετώπιση του ΑΕΕ. Η έλλειψη στη χώρα ìας είναι εìφανής. Θα πρέπει να ξεκινήσει συντονισìένη προσπάθεια από την πολιτεία και όλους τους εìπλεκόìενους φορείς για την ανάπτυξη τέτοιων ìονάδων και στη χώρα ìας. ΒιΒλιοΓράφιά Ζωτικά σηìεία Βαθìός αναπηρίας Νευρολογική εκτίìηση (NIHSS) Εκτίìηση Δυσφαγίας Ισοζύγιο υγρών Εκτίìηση Θρέψης Κίνδυνος κατακλίσεων Αφόδευση-ούρηση Εκτίìηση αναπηρίας και βαθìού λειτουργικής ανεξαρτησίας 1. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2012; 380: Murray CJL, Vos T, Lozano R, et al. Disability-adjusted lifeyears (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study Lancet 2012; 380: Feigin VL, Lawes CM, Bennett DA, Barker-Collo SL, Parag V. Worldwide stroke incidence and early case fatality reported in 56 population-based studies: a systematic review. Lancet Neurol 2009; 8: Feigin VL, Forouzanfar MH, Krishnamurthi R, et al, on behalf of the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 (GBD 2010) and the GBD Stroke Experts Group. Global and regional burden of stroke during : findings from the Global Burden of Diseases Study Lancet 2014; 383: Roger VL, Go AS, Lloyd-Jones DM, Benjamin EJ, Berry JD, Borden WB, et al.; American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics 2012 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2012;125: e2 e Medin J, Nordlund A, Ekberg K. Increasing stroke incidence in Sweden between 1989 and 2000 among persons aged 30 to 65 years: evidence from the Swedish Hospital Discharge Register. Stroke 2004; 35: George MG, Tong X, Kuklina EV, Labarthe DR. Trends in stroke hospitalizations and associated risk factors among children and young adults, Ann Neurol 2011; 70: Kissela BM, Khoury JC, Alwell K, et al. Age at stroke: temporal trends in stroke incidence in a large, biracial population. Neurology 2012; 79: Giroud Μ., Jacquin Α., Béjot Υ. The worldwide landscape of stroke in the 21st century. Lancet 2014, Vol 383 January Vemmos KN, Bots ML, Tsibouris PK, et al.. Stroke incidence and case fatality in southern Greece: the Arcadia stroke registry. Stroke 1999; 30: Vemmos K N, Bots ML, Tsibouris PK, et al.. Prognosis of stroke in the south of Greece: 1 year the Arcadia Stroke Registry.Mortality, functional outcome and its determinants: J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2000;69; Evers SM, Struijs JN, Ament AJ, van Genugten ML, Jager JH, van den Bos GA. International comparison of stroke cost studies. Stroke May;35(5): Go A, Mozaffarian D., Roger V., et al. Heart Disease and Stroke Statistics, 2013 update. Circulation 2013;127:e6- e Gioldasis G, Talelli P, Chroni E, Daouli J, Papapetropoulos T, Ellul J. In-hospital direct cost of acute ischemic and hemorrhagic stroke in Greece. Acta Neurol Scand Oct;118(4): K. Psychogios, K. Spengos, D. Pappa, P. Savvari, A. Vemmou, A. Skafida, K. Vemmos. European Stroke Conference, May 2010, Barcelona Poster No547: «The direct hospital cost of stroke in an acute stroke unit in Greece". Heart Vessels & Brain ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

12 BrAin: ΕιΔιΚΟ ΑρΘρΟ 16. Alberts MJ, Hademenos G, Latchaw RE, et al. Recommendations for the establishment of primary stroke centers. Brain Attack Coalition. JAMA. 2000;283: Alberts MJ. Stroke Centers: Proof of Concept and the Concept of Proof. Stroke. 2010;41: National Stroke Strategy, December Ανάκτηση από: uk/ /http://www.dh.gov.uk/prod_consum_ dh/groups/dh_digitalassets/documents/digitalasset/ dh_ pdf 19. Le ministre de la santé et des solidarités France Circulaire numéro DHOS/O4/2007/108 du 22 mars 2007 relat ive à la place des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des patients présentant un accident vasculaire cérébral [2007 [cited 12 June 2012]. Aνάκτηση από: pdf 20. National Board of Health and Welfare Stroke Guidelines [Stockholm;2005 [updated 2012/04/27/; cited ]. Available from: nationalguidelines/nationalguidelinesfo rstrokecare 21. Langhorne P, Dennis M. Stroke units: the next 10 years. Lancet. Vol March 13, De Villiers L, Kalula SZ, Burch VC. Does multidisciplinary stroke care improve outcome in a secondary level hospital in sourh Africa? Int J Stroke 2009;4: Mehrpour M. The first comprehensive stroke unit was established in Iran. Ir J neurol 2013; 12(1): Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue Langhorne P, Pandian JD and De Villiers L. Basic stroke services learning module. World Stroke Academy 26. Ringelstein ΕΒ, Chamorro Α., Kaste Μ et al.,european Stroke Organisation Recommendations to Establish a Stroke Unit and Stroke Center. Stroke. 2013;44: Leys D, Ringelstein EB, Kaste M, Hacke W; Executive Committee of the European Stroke Initiative. Facilities available in European hospitals treating stroke patients. Stroke. 2007;38: Livia Candelise, Monica Gattinoni, Anna Bersano,. Strokeunit care for acute stroke patients: an observational followup study Lancet 2007; 369: Meretoja A, Roine RO, Kaste M et al. Effectiveness of primary and comprehensive stroke centers PERFECT Stroke: A nationwide observational study from Finland. Stroke 2010;41: Seenan P,Long M, Langhorne P. Stroke Units in Their Natural Habitat: Systematic Review of Observational Studies. Stroke. 2007;38: Stroke Unit Trialists Collaboration. Collaborative systematic review of the randomised trials of organised inpatient (stroke unit) care after stroke. BMJ 1997;314: Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue Stroke Unit Trialists Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue Langhorne P, Sandercock P, Prasad K. Evidence-based practice for stroke. Lancet Neurology 2009;8: Hankey GJ. Warlow CP. Treatment and secondary prevention of stroke: evidence, costs, and effects on individuals and populations.lancet 1999; 354: Stroke Unit Trialists Collaboration. How do stroke units improve patient outcomes? A collaborative systematic review of the randomized trials. Stroke 1997;28: Evans Α, Perez Ι, Harraf Fet al. Can differences in management processes explain different outcomes between stroke unit and stroke-team care? Lancet 2001; 358: Ιndredavik B, Bakke F, Slordahl SA, Rokseth R, Haheim LL. Treatment in a combined acute and rehabilitation stroke unit: which aspects are most important? Stroke. 1999;30: Saposnik G, Kapral M, Coutts S, Fang J, Demchuk A, Hill M, on behalf of the Registry of the Canadian Stroke Network (RCSN) for the Stroke Outcome Research Canada (SORCan) Working. Do all age groups benefit from organized inpatient care? Stroke 2009;40; Langhorne P, Fearon P, Ronning OM et al. Stroke Unit Care Benefits Patients With Intracerebral Hemorrhage. StrokeVolume 44(11): , Stradling D, Yu W, Langdorf ML, Tsai F, Kostanian V, Hasso AN, et al. Stroke care delivery before vs after JCAHO stroke center certification. Neurology. 2007;68: Langhorne P, Pollock A, in conjunction with the Stroke Unit Trialists Collaboration. What are the components of effective stroke unit care? Age Ageing 2002; 31: Douglas VC, Tong DC, Gillum LA, Zhao S, Brass LM, Dostal J, et al. Do the Brain Attack Coalition s criteria for stroke centers improve care for ischemic stroke? Neurology. 2005;64: Langhorne P, Dennis MS. Stroke units: the next 10 years. Lancet. 2004;363: Sulter G, De Keyser J. From stroke unit care to stroke care unit. J Neurol Sci 1999;162: Sulter G, Elting JW, Langedijk M, Maurits NM, De Keyser J. Admitting acute ischemic stroke patients to a stroke care monitoring unit versus a conventional stroke unit: a randomized pilot study. Stroke. 2003;34: Cavallini A, Micieli G, Marcheselli S, Quaglini S. Role of monitoring in management of acute ischemic stroke patients. Stroke. 2003;34: Alberts Μ, Latchaw Ρ, Jagoda Α et al. Revised and Updated Recommendations for the Establishment of Primary Stroke Centers A Summary Statement From the Brain Attack Coalition. Stroke. 2011;42:

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας

Προφανής κλινική διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο αριστερής Μέσης Εγκεφαλικής Αρτηρίας Περιστατικό 4. Γυναίκα 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή Ηκ. Ελένη Κ. είναι 80 ετών με Κολπική Μαρμαρυγή, μόνιμη Λαμβάνει κουμαρινικά. INR προ εβδομάδος 2.24 Ιστορικό Υπέρτασης Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενη, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία

Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού. Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Πνευμονική εμβολή : αντιμετώπιση ενός ύπουλου εχθρού Βασιλάκη Ανδρονίκη Κατσίκας Αντώνιος Τριανταφύλλου-Κηπουρού Γεωργία Ιστορικό ασθενούς Γυναίκα, 80 ετών Αδυναμία, δύσπνοια αιφνιδίου έναρξης από τριημέρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ. 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014 17.30-19.30 Κλινικό φροντιστήριο: Αντιθρομβωτική αγωγή του ασθενή με οξύ ή παλαιό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ). Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Πρόεδροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ HELLENIC CARDIOVASCULAR RESEARCH SOCIETY Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 15231, Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6723827, Φαξ: 210 6775135 e-mail: info@cardioresearch.net;

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Ι (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (AEE) είναι κάθε κλινικό σύνδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής

Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής Ιατρική των Καταστροφών: Η άλλη διάσταση της Επείγουσας Ιατρικής ηµήτριος Γ. Πύρρος, MD, EMDM /ντης Ιατρικών Υπηρεσιών, ΚΥ ΕΚΑΒ President-elect, elect, WADEM Ορισµοί Υπάρχουν τουλάχιστον 50 ορισµοί για

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευρετήριο Ομιλητών Αβραμίδης Θ. Νευρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός Αρτέμης Ν. Νευρολόγος, Καθηγητής Νευρολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βαδικόλιας Κ. Νευρολόγος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης

Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent for life. Ι. Κανακάκης Στρογγυλό Τραπέζι Η επεμβατική Καρδιολογία στη χώρα μας και η εναρμόνισή της με τις διεθνείς εταιρείες επεμβατικής Καρδιολογίας Πρωτογενής αγγειοπλαστική στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Πρόγραμμα stent

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΓΚΟΠΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κόγιας Ιωάννης: Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας Μουλατζίκος Θωμάς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Π.Ν.Α ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011 Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών Aθανάσιος Γ. Πιπιλής, FESC, FACC ιαδικτυακά Σεµινάρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 6 Ιουνίου 2011 Aντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς µε ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για την Παγκύπρια Εβδομάδα Πρόληψης Καρδιοπαθειών (24-28/9/2012) Φετινό Θέμα: «Go Red for Women «Κόκκινος συναγερμός για την γυναικεία καρδιά»

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επεξεργασία εικόνας και video για Ιατρικές Εφαρμογές στην Καρδιολογία και στην έγκαιρη πρόγνωση Alzheimer Δρ. Γιάννης Κομπατσιάρης - Ερευνητής Β - ΙΠΤΗΛ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ

Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Γκαναβίας Λάμπρος Επίατρος-Πνευμονολόγος Επιμελητής Πνευμονολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ Ελάττωση θνησιμότητας κατά 33% 1. Αυξημένη υπόνοια 2. Αυξημένος αριθμός εξετάσεων 3. Προφύλαξη σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014

ICE 2014. 12-13 Δεκεμβρίου 2014 1 ICE 2014 12-13 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ι. Καλικάζαρος, Πρόεδρος ΕΚΕ Σ. Φούσσας, Αντιπρόεδρος ΕΚΕ Γ. Παρχαρίδης (τ. Πρόεδρος) Ι. Βλασερός, Γραμματέας ΕΚΕ Α. Κρανίδης (Ταμίας) Ι. Κανακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αρρυθμιολογικά προβλήματα ασθενών με βαλβιδοπάθεια Γ. ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΟΛΟΓΟΣ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 2.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ 3.ΑΟΡΤΙΚΗ/ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ 1.ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό

Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιστημονική Ένωση Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ο ρόλος της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στον έλεγχο βιωσιμότητας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου: ενδιαφέρον περιστατικό Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου

Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων: Είναι µια λύση; Όθων Φραϊδάκης Αναισθησιολόγος ΤΕΠ Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Νοσοκοµειακή Οµάδα Επειγόντων η ανάγκη ΚΑΡΠΑ-Οµάδα αναζωογόνησης επιβίωση ενδονοσοκοµειακά

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Κατ οίκον νοσηλεία. Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κατ οίκον νοσηλεία Ελπίδα Χατζηαγόρου Παιδοπνευµονολογική Μονάδα, Γ Π/Δ Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. www.pd3.gr 22-04-2012 Παιδιά εξαρτώμενα από την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007

ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 ιαγνώσεις που ιαφεύγουν στο ΤΕΠ: Συχνότητα και Σηµασία Π. Αγγουριδάκης 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής Αθήνα εκέµβριος 2007 Μια αληθινή ιστορία... Ελληνοτουρκικός πόλεµος 1920.. Στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά.

Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Κολονοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει αντιπηκτικά-αντιαιμοπεταλιακά. Δηλώνω ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων Χρήση αντιαιμοπεταλιακών : REACH Registry Ασπιρίνη Αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα Θιενοπυριδίνες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό δίκτυο. στην υπηρεσία της καρδιοαγγειακής ιατρικής

Ερευνητικό δίκτυο. στην υπηρεσία της καρδιοαγγειακής ιατρικής Ερευνητικό δίκτυο στην υπηρεσία της καρδιοαγγειακής ιατρικής Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 15231, Κάτω Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: 210 6723827, Fax: 210 6775135 E-mail: info@cardioresearch.net; cro@cardioresearch.net

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ.

Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Μ. Δρακοπούλου*, Κ. Τούτουζας*, Γ. Μπενέτος*, Α. Συνετός*, Φ. Mητροπούλου*, Α. Μιχελόγγονα*, Α. Παπανικολάου*, Κ. Πρέκας, Η. Σιώρης, Δ. Τούσουλης* *A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL

OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL 1o ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ε.Ν.Ε. 1 st SUMMER SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OΞΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ- ΝΕΥΡΟΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ 24-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης- Alexander

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου.

Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Η υπο- αντιμετώπιση του πόνου. Ο όρος ολιγοαναλγησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από τους Wilson και Pendleton σε μία εργασία σχετική με την πλημμελή αντιμετώπιση του πόνου των προσερχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή

Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014, Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη Διοικητικό Συμβούλιο Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Α. Τσελέπης

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υπό την Αιγίδα: Υπό την Αιγίδα: Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας 1 ΣΚΟΠΟΣ: Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα 40 65 ετών. ΑΤΟΜΑ 40 65 ΕΤΩΝ: Αυξημένοι παράγοντες κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη. 7-9 Νοεμβρίου 2014 - Καλάβρυτα. Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon

Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη. 7-9 Νοεμβρίου 2014 - Καλάβρυτα. Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon Ι. Μ. Ε. Θ. Α. Ινστιτουτο Μελετησ και Εκπαιδευσης στη Θρομβωση και την Αντιθρομβωτικη Αγωγη 2 o ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Θρόμβωση-Αντιθρομβωτικά Φάρμακα. Από την Παθοφυσιολογία στην Κλινική Πράξη 7-9 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία

Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το. Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία Τετραγλώχινα Πνευμονική Βαλβίδα σε Ενήλικα Ασθενή: Ευρήματα από το Διαθωρακικό Υπερηχοκαρδιογράφημα και την Πολυτομική Αξονική Τομογραφία SOO-YEON JUNG, Department of cardiology, St. Vincent s Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: FRAMINGHAM RISK SCORE vs Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Ευδοξία Μπουτμπάρα, Δήμητρα Κεσίδου, Θ. Γεωργιάδης, Σ. Παραστατίδης, Γεωργία Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους!

Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους! Απειλή τα εγκεφαλικά και για τους νέους! Η υψηλή πίεση ευθύνεται για τα µισά εγκεφαλικά επεισόδια και η σωστή ρύθµισή της µπορεί να τα µειώσει κατά 40%! Επιπλέον, η διακοπή του τσιγάρου µειώνει 50% τις

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1,

YΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Μ.Γκάμπρα 1, Ε.Μεταξά 1. Δ.Παπαδοπούλου 1, Δ.Μιχαηλίδης 1, 1 Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ξάνθης, 2 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου Ξάνθης, 3Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι μια συνήθης επιπλοκή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ι. Ντότης- Ημερίδα Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ 2013 Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Ιωάννης Ντότης Παιδίατρος Εντατικολόγος Επιμελητής Α Π/Δ Κλινική Ι. Ντότης- Ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΒΑΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΕΜ ΣΤΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Γκότσης, Ι. Κερασίδου, Α. Γκαγκάλης, Α. Ρησγγίτς, Α. Κουτσογιάννη, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Διευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ STATUS EPILEPTICUS ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ορισμός Ως status epilepticus ορίζεται επεισόδιο σπασμών διάρκειας άνω των 30 λεπτών ή περισσότερα των δυο επεισόδια

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο

Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή ως επείγον περιστατικό στο ιατρείο: στατιστικά στοιχεία και νοµικό πλαίσιο. Άννα Ζαχαριουδάκη Ρευµατολόγος, Ρέθυµνο Καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η αιφνίδια και απρόβλεπτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010)

Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Επιδημιολογία αιτιών θανάτου ςε δφο Καποδιςτριακοφσ δήμουσ του Ν. Πιερίασ (πληθυςμιακή μελζτη 20ετίασ 1991-2010) Καραγιάννη Δ. 1, Μπάμπα Α. 2, Σουμανίδησ τ. 2, Ρίζοσ Π 2., Μπαλτζήσ Δ. 3, κούτασ Δ., ΚοτςαμίδηΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν

Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Κατάλογος Θέσεων Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία, Λίχτενσταϊν Η Grecruitment είναι διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη υποψηφίων στην εύρεση επαγγελματικών ευκαιριών εκτός

Διαβάστε περισσότερα

7η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

7η Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Μαιάνδρου 23 115 28 Αθήνα 7η Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 21-24 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο «Margarona Royal» Πρέβεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία

Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Υπέρταση και Όργανα Στόχος: Εγκέφαλος Οι Βλάβες, η Διάγνωση, η Θεραπεία Βέμμος Κ., Παθολόγος Μονάδα Οξέων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 4 6 Δεκεμβρίου 2015. Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 6 Δεκεμβρίου 2015 Αθήνα, Ξενοδοχείο «Royal Olympic» www.hesem.gr www.synedra.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς Μεταβολικό Σύνδρομο Γλυκόζης νηστείας 110mg/dl Σπλαχνική παχυσαρκία [>102cm (m) >88cm (f)] TG 150mg/dl αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την τελευταία συνεδρίαση του πυρήνα της Ομάδας Εργασίας παρουσιάστηκε από τον κο Βασ. Σπανό και τον Κύριο Εμμ. Βαβουρανάκη ένα προσχέδιο για την εκπαίδευση/πιστοποίηση των επεμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. Γ. Ι. ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣ.

ΔΡ. Γ. Ι. ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣ. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΔΡ. Γ. Ι. ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Σπήλιος Μανωλακόπουλος. Γαστρεντερολόγος Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Πότε και ποιους ασθενείς πρέπει κατά προτεραιότητα να θεραπεύσουµε,ώστε να επιτύχουµε την εξάλειψη των κλινικών επιπλοκών της νόσου (Καρκίνος & Κίρρωση) Σπήλιος Μανωλακόπουλος Γαστρεντερολόγος Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας παρουσιάζουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Καρδιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013

Γαστροστομία. Αθηνά Καπράλου,MD. Γενικός Χειρουργός. Δεκέμβριος, 2013 Γαστροστομία Αθηνά Καπράλου,MD Γενικός Χειρουργός Δεκέμβριος, 2013 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑ Νευρολογικές παθήσεις Ογκολογικές παθήσεις Άλλες κλινικές καταστάσεις Α.Ε.Ε. Όγκοι ώτων Ανορεξία/ Άρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Heart Vessels. & stroke. 22-23 January 2011. [Καρδία, Αγγεία & Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια] Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri

Heart Vessels. & stroke. 22-23 January 2011. [Καρδία, Αγγεία & Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια] Venue: Divani Apollon Palace, Kavouri Heart Vessels & stroke [Καρδία, Αγγεία & Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια] 22-23 January 2011 Friday 21 st Σύγχρονες Κλινικές Μελέτες Under the Auspice: Hellenic Cardiovascular Research Society Organization:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 6 ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (c.m.e. CREDITS) TEΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η σωστή χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων στην καθημερινή κλινική πράξη Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ»

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Πάρις Α. Κοσμίδης Παθολόγος Ογκολόγος Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη. Σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

3. Συσχέτιση των συνθηκών κοινωνικής διαβίωσης με την Λειτουργική Έκβαση του Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου στο Πρώτο Έτος.

3. Συσχέτιση των συνθηκών κοινωνικής διαβίωσης με την Λειτουργική Έκβαση του Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου στο Πρώτο Έτος. 76 3. Συσχέτιση των συνθηκών κοινωνικής διαβίωσης με την Λειτουργική Έκβαση του Ισχαιμικού Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου στο Πρώτο Έτος. Β. Δραγουμάνος 1,2, Κ. Τζιρόγιαννης 1, Ι. Ζαχάρος 1, Ν. Μελάς

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας»

«ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Υπέρ. Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» «ΑΝΟΙΚΤΗ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Υπέρ Dr Βασίλης Αλιβιζάτος Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Χειρουργική Κλινική Γ. Ν. Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (open / lap) Η συχνότερη χειρουργική επέμβαση. 20.000.000 ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα