ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις"

Transcript

1 ηµήτρης Κ. Βεργίδης Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήµιο Πατρών ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις Εισαγωγή Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η πρωτοβουλία του Κοινωνικού Πολύκεντρου και της Α Ε Υ για τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι η επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους εντάσσεται σε µια µακρόχρονη παράδοση του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατος. Ήδη από τον 19 ο αιώνα η εργατική τάξη άρχισε να οργανώνει µορφωτικούς οµίλους, λαϊκά σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους µε στόχο την άνοδο του µορφωτικού της επιπέδου. Έτσι, για παράδειγµα, ο αλφαβητισµός της αγγλικής εργατικής τάξης οργανώθηκε από τους ίδιους τους εργάτες. Επίσης, στις αγροτικές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η ανία και η Ολλανδία, τον 19 ο αιώνα ιδρύθηκαν από τους αγρότες ανώτερα λαϊκά σχολεία για την καλλιέργεια της εθνικής γλώσσας και του λαϊκού πολιτισµού, καθώς και για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 1 Οι ηγέτες της εργατικής τάξης ποτέ δεν έπαψαν να τονίζουν τη σηµασία της µόρφωσης των εργαζοµένων. Ένας από τους πρώτους ηγέτες του σουηδικού εργατικού κινήµατος, ο Alex Danielsson, το 1889 έγραφε «Είναι σε όλους προφανές ότι η άγνοια των µαζών εξασφαλίζει ότι οι µάζες αυτές θα συνεχίσουν να µην έχουν καµία απολύτως δύναµη. Η γνώση είναι δύναµη... Πρέπει µόνοι µας να φροντίσουµε γι' αυτά για τα οποία αδιαφόρησε η κοινωνία, µέχρις ότου γίνουµε εµείς κύριοι της τύχης µας. Η επιµόρφωση των εργατών πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις εργατικές οργανώσεις». 2 Στις αρχές του 20 ου αιώνα, το 1912, το σουηδικό εργατικό κίνηµα ίδρυσε την Μορφωτική Οµοσπονδία Εργαζοµένων (ΑΒF) µε τη συνεργασία των µορφωτικών οµίλων και των εργατικών συνδικάτων. Επίσης, ο Γκράµσι στις αρµοδιότητες των εργοστασιακών συµβουλίων συµπεριελάµβανε την οργάνωση και τη λειτουργία εργατικών σχολείων. 3 1

2 Γενικά, κάθε φορά που ο συσχετισµός των δυνάµεων το επέτρεπε, τα εργατικά και τα λαϊκά κινήµατα συνέβαλαν αποφασιστικά στη µόρφωση των εργαζοµένων, διεκδικώντας τη θεσµοθέτηση του δωρεάν, υποχρεωτικού λαϊκού σχολείου, τη βελτίωση της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της επιµόρφωσης των ενηλίκων. Προσθέτουµε ότι, όπως έχουν δείξει πολλές µελέτες, «... υπάρχει στενή σχέση µεταξύ της διάρκειας των αρχικών σπουδών και της περαιτέρω ικανότητας των ενηλίκων ν' αποκτούν νέες γνώσεις». 4 Οι αγώνες, λοιπόν, για τη βασική υποχρεωτική εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την επιµόρφωση των ενηλίκων είναι αλληλένδετοι µεταξύ τους και στοχεύουν στην αντιµετώπιση της υποεκπαίδευσης. Αποτελούν, επίσης, µια διάσταση του κοινωνικο-πολιτικού κινήµατος για τη χειραφέτηση των εργαζοµένων. Το 1909 η σοσιαλιστική Federation στη Θεσσαλονίκη οργάνωσε στη «Λέσχη των Εργατών» βραδινά µαθήµατα για τους εργάτες. Ένα χρόνο µετά, το 1910, ιδρύθηκε από την Federation ο σύνδεσµος «Σοσιαλιστική Νεολαία», ο οποίος ανάµεσα στους στόχους του περιελάµβανε την εκπαίδευση των µελών του «δια µαθηµάτων επιστηµονικών, φιλολογικών και σοσιαλιστικών». 5 Στην Αθήνα το 1911, το Εργατικό Κέντρο ίδρυσε «Κυριακόν Σχολείον Εργατριών». 6 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το πιθανό δίληµµα εάν οι συνδικαλιστές εκπαιδεύονται στους συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες ή χρειάζονται επιµόρφωση δεν υφίσταται. Έχει απαντηθεί ήδη τον 19 ο και στις αρχές του 20 ου αιώνα από τις εργατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πρόκειται για δυο δραστηριότητες που όχι µόνο δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά αντίθετα αλληλοενισχύονται. 1. Η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών Σ αυτή τη µακροχρόνια πορεία σύνδεσης των συνδικαλιστικών και εργατικών αγώνων µε την εκπαίδευση φαίνεται ότι, µε τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών, γίνεται στη χώρα µας ένα σηµαντικό ποιοτικό βήµα. Οι συνδικαλιστικοί φορείς αποφασίζουν και παίρνουν καινοτόµες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και παρεµβαίνουν στην οργάνωση επιµορφωτικών 2

3 προγραµµάτων, µετά από επιστηµονική µελέτη διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών των στελεχών τους. Για τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών του πληθυσµού ή της οµάδαςστόχου απαιτείται καταρχάς η αποσαφήνιση της έννοιας ανάγκη και ο προσδιορισµός του σηµασιολογικού περιεχοµένου της. 7 ιευκρινίζουµε ότι πολλές φορές η έννοια ανάγκη συγχέεται µε άλλες παρεµφερείς έννοιες, όπως: αναγκαιότητα, µε κίνδυνο την άκριτη αποδοχή αναγκών που παρουσιάζονται ως µη διαπραγµατεύσιµες «αναγκαιότητες», επιθυµία, που παραπέµπει σε έναν άκρατο υποκειµενισµό, ζήτηση, που αποτελεί ρηχό όρο της οικονοµίας (νόµος της προσφοράς και της ζήτησης) και συνδέεται µε την αγορά και το µάρκετινγκ. Γενικά, οι ανάγκες των ανθρώπων και των κοινωνικών οµάδων προσδιορίζονται αφενός από τις δοµές του συστήµατος µέσα στο οποίο ζουν και εργάζονται, αφετέρου από επιλογές, παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες των ατοµικών και συλλογικών φορέων δράσης. Επιµορφωτικές ανάγκες δηµιουργούνται όταν η επιµόρφωση αποτελεί µια απάντηση στις αλλαγές που «συµβαίνουν» στη ζωή των ανθρώπων και στο κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτισµικό τους πλαίσιο. Οι επιµορφωτικές ανάγκες µπορεί να έχουν µια υποκειµενική διάσταση, όπως για παράδειγµα η συνειδητοποίηση της έλλειψης συγκεκριµένων γνώσεων ή/και δεξιοτήτων/ικανοτήτων που αντιστοιχούν σε προσωπικές, επαγγελµατικές ή/και κοινωνικές επιλογές, και µια αντικειµενική διάσταση, όπως το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, τα νέα εργασιακά ή/και κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζονται, οι αλλαγές στη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών κ.ά. Επίσης, εφόσον οι επιµορφωτικές ανάγκες συναρτώνται µε το βαθµό συνειδητοποίησης της έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων/ικανοτήτων και των αλλαγών στην εργασία και στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των δηµοσίων φορέων, µπορούµε να τις διακρίνουµε σε συνειδητές και σε µη συνειδητές ή λανθάνουσες. ιευκρινίζουµε ότι ακόµη κι όταν ο πληθυσµός στόχος έχει υψηλό βαθµό συνειδητοποίησης των επιµορφωτικών αναγκών του, οι ανάγκες αυτές δεν 3

4 εκφράζονται πάντα ρητά. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να διακρίνουµε τις επιµορφωτικές ανάγκες σε τρεις κατηγορίες: α. συνειδητές και ρητές, β. συνειδητές και µη ρητές γ. λανθάνουσες. Είναι σαφές ότι, ανάλογα µε την κατηγορία επιµορφωτικών αναγκών που επιδιώκουµε να διερευνήσουµε, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τις κατάλληλες ερευνητικές µεθόδους και τεχνικές. 2. Τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των συνδικαλιστικών στελεχών Η έρευνα για τις εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές ανάγκες των συνδικαλιστικών στελεχών στο ηµόσιο πραγµατοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και το Πανεπιστήµιο Πάτρας, το χρονικό διάστηµα από 1/11/2006 έως 1/2/2007. Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε µε ταχυδροµική αποστολή ερωτηµατολογίου για την «Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο» στα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συµβουλίων των Οµοσπονδιών, στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Α Ε Υ, καθώς και στα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων των νοµαρχιακών της τµηµάτων σε όλη τη χώρα. Συνολικά απεστάλησαν 770 ερωτηµατολόγια, αριθµός που αντιστοιχεί στο 95% του συνολικού πληθυσµού της έρευνας. Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν 353 στελέχη των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών ενώσεων του δηµοσίου. Το ποσοστό επιστροφής των ερωτηµατολογίων αντιστοιχεί στο 44% του πληθυσµού της έρευνας και εξασφαλίζει επαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα και τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων στον πληθυσµό. 8 Από τα συνδικαλιστικά στελέχη που απάντησαν το 88% είναι άνδρες και το 12% γυναίκες, κατά µέσο όρο ηλικίας 49,6 ετών, µε µικρότερη ηλικία τα 31 έτη και µεγαλύτερη τα 66 έτη. ιευκρινίζουµε ότι οι ερωτώµενοι ηλικίας 31 έως 40 χρόνων είναι µόλις το 7,7% του συνόλου (βλ. πίνακα 1). Στην πλειονότητά τους τα συνδικαλιστικά στελέχη του δείγµατος είναι ηλικίας ετών. 4

5 Πίνακας 1 Συνδικαλιστικά στελέχη κατά οµάδες ηλικιών Οµάδα ηλικιών Συχνότητα % , , , , , , ,7 Σύνολο ιάγραµµα 1 Συνδικαλιστικά στελέχη κατά οµάδες ηλικιών 35,0 30,0 25,0 29,3 27,5 ποσοστά 20,0 15,0 17,2 16,6 10,0 5,0 2,4 5,3 1,7 0, Όπως διαπιστώνουµε από τον πίνακα 2, η πλειονότητα των συνδικαλιστικών στελεχών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (το 57% του συνόλου). Το 25,5,% του συνόλου είναι απόφοιτοι λυκείου ή τεχνικής σχολής και το 10,5% έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές συναφείς µε την εργασία τους, ενώ ένα µικρό ποσοστό (1,7%) έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα που δεν είναι συναφές µε την 5

6 εργασία τους. Συνολικά το 12,2% των συνδικαλιστικών στελεχών του δείγµατος έχουν κάνει µεταπτυχιακές σπουδές. Πίνακας 2 Εκπαιδευτικό επίπεδο των συνδικαλιστικών στελεχών Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συχνότητα Ποσοστό ηµοτικό 2 0,6 Γυµνάσιο 3 0,9 Λύκειο/Τεχνική Σχολή 90 25,5 ΙΕΚ 4 1,1 ΑΕΙ/ΤΕΙ ,9 Μεταπτυχιακό συναφές µε 37 10,5 την εργασία τους Μεταπτυχιακό µη συναφές 6 1,7 µε την εργασία τους εν απάντησαν 10 2,8 Σύνολο ιάγραµµα 2 Eκπαιδευτικό επίπεδο των συνδικαλιστικών στελεχών ποσοστά 0,0 20,0 40,0 60,0 ηµοτικό 0,6 Γυµνάσιο 0,9 Λύκειο/Τεχνική Σχολή 25,5 ΙΕΚ 1,1 ΑΕΙ/ΤΕΙ 56,9 Μεταπτυχιακό συναφές µε την εργασία 10,5 Μεταπτυχιακό µη συναφές µε την εργασία 1,7 εν απάντησαν 2,8 6

7 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παραθέσαµε, τα συνδικαλιστικά στελέχη σε σηµαντικό ποσοστό τους έχουν δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά και συνδικαλιστικά την περίοδο µετά την πτώση της δικτατορίας έως τα µέσα της δεκαετίας του 80, και έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Με το ερωτηµατολόγιο αποσκοπούµε κατά κύριο λόγο στη διερεύνηση των συνειδητών και ρητών επιµορφωτικών αναγκών. Ταυτόχρονα, όµως, µε ανοικτή ερώτηση επιχειρήσαµε να προσδιορίσουµε το ρόλο, τα καθήκοντα και τις αξίες των συνδικαλιστικών στελεχών, ώστε έµµεσα να καταγράψουµε τις λανθάνουσες επιµορφωτικές ανάγκες τους. Από τις απαντήσεις στο ερώτηµα «Ποιες κατά τη γνώµη σας είναι οι υποχρεώσεις και ο ρόλος των συνδικαλιστικών στελεχών;», φαίνεται ότι ο ρόλος τους είναι κατά κύριο λόγο να ενηµερώνουν τους εργαζόµενους που εκπροσωπούν για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο τους και να αγωνίζονται για τα αιτήµατα του κλάδου. Ειδικότερα, τα καθήκοντά των συνδικαλιστικών στελεχών, όπως τα αντιλαµβάνονται και τα διατυπώνουν οι ίδιοι, είναι κυρίως τα εξής: Να επικοινωνούν και να ενηµερώνουν τους συναδέλφους, τους εργαζόµενους που εκπροσωπούν, για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο τους (για όλα τα υπηρεσιακά θέµατα). Να αγωνίζονται, να διεκδικούν, να υποστηρίζουν τα αιτήµατα του κλάδου (οικονοµικά, ασφαλιστικά, εργασιακά). Να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για τα θέµατα που αφορούν τους εργαζόµενους (εργασιακά, πολιτικά, κοινωνικά, ασφαλιστικά). Να είναι στο πλευρό των εργαζοµένων, να αφουγκράζονται τις ανάγκες του κλάδου και τα καθηµερινά προβλήµατα, να είναι κοντά στους εργαζόµενους. Να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και το κοινωνικό κράτος. Να διατυπώνουν προτάσεις συµβάλλοντας στην επίλυση των προβληµάτων του κλάδου. Λιγότερο συχνές είναι οι παρακάτω αναφορές για τα καθήκοντα των συνδικαλιστικών στελεχών: Εντοπισµός, καταγραφή, ανάδειξη των προβληµάτων. 7

8 Να επιµορφώνονται συνεχώς. Γνώση µελέτη τεκµηρίωση, ώστε να γνωρίζουν τα προβλήµατα του κλάδου, τη νοµοθεσία και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων. Να αντιστέκονται στους αντεργατικούς νόµους, να καταγγέλλουν, να επαγρυπνούν για την αντιµετώπιση των ιδιωτικοποιήσεων. Να ενηµερώνουν την κοινή γνώµη, την κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «για να µη µένουµε µόνοι µας». Μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Γνώση και χρήση νέων τεχνολογιών. Επαφές µε αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών. Ανάλυση πολιτικής κατάστασης. Όπως διαπιστώνουµε, στα κυριότερα καθήκοντα των συνδικαλιστικών στελεχών περιλαµβάνεται η πλήρης ενηµέρωσή τους για τα εργασιακά, κοινωνικά και ασφαλιστικά θέµατα που αφορούν τους εργαζόµενους τους οποίους εκπροσωπούν, η επικοινωνία µαζί τους και η πληροφόρησή τους, καθώς και η ενηµέρωση της κοινής γνώµης. Συνεπώς, χρειάζεται να γνωρίζουν σε βάθος τα θέµατα αυτά και να χρησιµοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την ενηµέρωσή τους. Από τα καθήκοντά τους προκύπτει το αίτηµα που διατυπώνεται, όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέχεια, για επιµόρφωση σε κλαδικά θέµατα και στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν το βασικό εργαλείο ενηµέρωσης και επικοινωνίας, επιτρέπουν τη γρήγορη διάχυση των πληροφοριών και έχουν δηµιουργήσει µια νέα πραγµατικότητα που δεν µπορούµε να παραβλέψουµε, µε συνέπειες ανάλογες µ αυτές που προκάλεσε η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεµβέργιο. Όµως, ο ρόλος του συνδικαλιστικού στελέχους δεν συγκροτείται µόνο από γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες/ικανότητες. Κατά κύριο λόγο τα συνδικαλιστικά στελέχη αντιλαµβάνονται το ρόλο τους και τον εαυτό τους ως φορέα συγκεκριµένων αξιών, στάσεων/συµπεριφορών, αντιλήψεων και κοινωνικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων, που τις διατυπώνουν οι ίδιοι επιγραµµατικά: 8

9 Ανιδιοτέλεια, προσφορά, έντιµη-σωστή εκπροσώπηση, όχι για προσωπικό όφελος συµφέρον. Όχι αναντικατάστατος. Όχι προσωπική προβολή. Αγάπη για το κοινό καλό, το κοινό όφελος και όχι για την «καρέκλα» τους. Απαλλαγµένος από φανατισµούς από πολιτική κηδεµονία, όχι κοµµατικές ταµπέλες. Καθοδηγητής, µπροστάρης, πρωτοπόρος, σχεδιασµός οργάνωση καθοδήγηση αγώνων. Συνέπεια Αγωνιστικότητα Αποφασιστικότητα Να ενεργεί στα πλαίσια του νόµου και του Συντάγµατος Αρωγός, συµπαραστάτης µε συναδελφική αλληλεγγύη Επιµορφωτής για τη διαπαιδαγώγηση των εργαζοµένων Πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Συλλογικότητα Παράδειγµα για τους εργαζόµενους Ενωτικός ηµοκρατική συµπεριφορά Ιδεολογική τοποθέτηση, µαζί µε το κόµµα, σκληρή πολιτική και αντιπαράθεση µε την αντιπολίτευση. Κινηµατική αντίληψη Ευαισθησία Υπευθυνότητα να ξεχωρίζει το εφικτό από το επιθυµητό. Πειθαρχία στις αποφάσεις των οργάνων ιεκδικητικός Πειστικός. Όπως φαίνεται, οριοθετείται ένας ιδεότυπος συνδικαλιστικού στελέχους µε τρόπο αποφατικό (όχι αναντικατάστατος, όχι για προσωπικό όφελος, όχι για την «καρέκλα», χωρίς φανατισµό, χωρίς πολιτική κηδεµονία κ.λπ.), αλλά κυρίως µε θετικό τρόπο (συνέπεια, αγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα, συλλογικότητα, συναδελφικότητα, υπευθυνότητα, πειθώ, κινηµατική αντίληψη, ευαισθησία κ.λπ.). 9

10 3. Επιµορφωτικές ανάγκες στη χρήση H/Y και στη ξένη γλώσσα Όπως διαπιστώσαµε, στην πλειονότητά τους τα συνδικαλιστικά στελέχη έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ηλικία άνω των 40 ετών (κατά µέσο όρο περίπου 50 χρόνων). Επίσης, δείξαµε τον τριπλό ρόλο που επωµίζονται τα συνδικαλιστικά στελέχη ως προς την επικοινωνία και την ενηµέρωση. Οφείλουν να ενηµερώνονται οι ίδιοι, να ενηµερώνουν τους εργαζόµενους που εκπροσωπούν και να ενηµερώνουν την κοινωνία για τα προβλήµατα και τις διεκδικήσεις τους. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) θεωρούµε ότι συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην άσκηση των ενηµερωτικών καθηκόντων των συνδικαλιστικών στελεχών και συνεπώς η γνώση της χρήσης Η/Υ είναι αναγκαία. Πράγµατι, το 64% του συνόλου έχει παρακολουθήσει σεµινάρια επιµόρφωσης στη χρήση Η/Υ (βλ. πίνακα 3). Πίνακας 3 Συµµετοχή των συνδικαλιστικών στελεχών σε σεµινάριο χρήσης Η/Υ αριθµ. % Ναι ,7 Όχι ,8 εν απάντησαν 5 1,5 Σύνολο ιάγραµµα 3 Συµµετοχή των συνδικαλιστικών στελεχών σε σεµινάριο χρήσης Η/Υ 70,0 60,0 63,7 ποσοστά 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 34,8 0,0 Ναι Όχι 10

11 Από τον πίνακα 4 διαπιστώνουµε ότι από το σύνολο των 225 συνδικαλιστικών στελεχών που συµµετείχαν σε σεµινάρια εκµάθησης της χρήσης Η/Υ, οι περισσότεροι (το 70%) επιµορφώθηκαν λιγότερες από 100 ώρες, ενώ µόνο το 13% παρακολούθησε σεµινάρια διαρκείας µεγαλύτερης από 300 ώρες. Από τα 225 συνδικαλιστικά στελέχη που επιµορφώθηκαν στη χρήση Η/Υ, µόνο 111 (το 49%) απέκτησαν σχετικό τίτλο πιστοποίησης. ηλαδή στο σύνολό τους, µόνο το 31% από τα συνδικαλιστικά στελέχη γνωρίζουν τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθµό τη χρήση Η/Υ. Πίνακας 4 ιάρκεια σεµιναρίων Η/Υ που παρακολούθησαν τα συνδικαλιστικά στελέχη Ώρες Συχνότητα % (0-40) 64 28,4 (41-100) 94 41,8 ( ) 37 16,4 (301+) 29 12,9 εν απάντησε 1 0,5 Σύνολο ιάγραµµα 4 ιάρκεια σεµιναρίων Η/Υ που παρακολούθησαν τα συνδικαλιστικά στελέχη ποσοστά 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 (0-40) 28,4 (41-100) 41,8 Ώρες ( ) (301+) 12,9 16,4 εν απάντησε 0,5 11

12 Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι, εξαιρώντας όσους δεν είναι καθόλου εξοικειωµένοι µε τη χρήση Η/Υ, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι λίγο ή πολύ εξοικειωµένοι µε τη χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού, Windows και επεξεργαστή κειµένου. Αντίθετα, είναι λιγότεροι αυτοί που είναι εξοικειωµένοι στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και λογιστικών φύλλων και στο Power Point, που διευκολύνει την παρουσίαση ενός θέµατος. Ειδικά στο Power Point δηλώνουν πολύ εξοικειωµένοι µόνο 55 συνδικαλιστικά στελέχη, παρ όλο που οι κατέχοντες τίτλο πιστοποίησης ανέρχονται σε 111. Πίνακας 5 Βαθµός εξοικείωσης των συνδικαλιστικών στελεχών στις διάφορες χρήσεις του Η/Υ Πολύ Λίγο Καθόλου Χρήση συχν. Χρήση συχν. Χρήση συχν. Χρήση πληκτρολογίου, 191 Χρήση λογιστικών 124 Χρήση λογισµικού για 182 ποντικιού φύλλων (Excel) παρουσιάσεις (Power Point) Βασική χρήση των Windows Χρήση επεξεργαστή κειµένου (Word) Χρήση διαδικτύου (Internet) Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Χρήση λογισµικού για παρουσιάσεις (Power Point) 168 Χρήση διαδικτύου (Internet) 154 Χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού 138 Βασική χρήση των Windows 129 Χρήση επεξεργαστή κειµένου (Word) 88 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) 55 Χρήση λογισµικού για παρουσιάσεις (Power Point) 121 Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) 113 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) 112 Χρήση επεξεργαστή κειµένου (Word) 102 Χρήση διαδικτύου (Internet) 91 Βασική χρήση των Windows 90 Χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού

13 ιάγραµµα 5 Βαθµός εξοικείωσης των συνδικαλιστικών στελεχών στις διάφορες χρήσεις του Η/Υ Χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού Βασική Χρήση των Windows Χρήση επεξεργαστή κειµένου (Word) Χρήση διαδικτύου (Internet) Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Χρήση λογισµικού για παρουσιάσεις (Power Point) Πολύ Λίγο Καθόλου Η πλειονότητα των συνδικαλιστικών στελεχών (σχεδόν το 60%) θεωρούν πολύ χρήσιµο τον Η/Υ όσον αφορά τη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων. Σηµειώνουµε ότι οι άνδρες θεωρούν χρήσιµο τον Η/Υ στις συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες σε µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναίκες του δείγµατος (Μ.Ο. 3,51 έναντι 3,38). Ελάχιστοι είναι αυτοί που θεωρούν καθόλου χρήσιµο τον Η/Υ (µόλις το 1,7% του συνόλου) και λίγο χρήσιµο λιγότερο από το 5% του συνόλου (βλ. πίνακα 6). Είναι σαφές ότι ο Η/Υ διευκολύνει τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες και η εκµάθηση της χρήσης του αποτελεί ρητή ανάγκη. 13

14 Πίνακας 6 Απόψεις για το βαθµό χρησιµότητας του Η/Υ στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων (Μ.Ο. µε max 4, min1) Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Συχνότητα % Συχνότητα % Συχνότητα % Πολύ χρήσιµος , , Αρκετά χρήσιµος , , ,5 Λίγο χρήσιµος 17 4,9 14 4,7 3 7,1 Καθόλου χρήσιµος 6 1,7 5 1,7 1 2,4 εν γνωρίζω 2 0,6 2 0,6 0 - Σύνολο , Μ.Ο. 3,47 3,51 3,38 ιάγραµµα 6 Απόψεις για το βαθµό χρησιµότητας του Η/Υ στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων ποσοστά 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 61, ,5 31,9 4,7 7,1 1,7 2,4 0,6 0 Πολύ χρήσιµος Αρκετά χρήσιµος Λίγο χρήσιµος Καθόλου χρήσιµος εν γνωρίζω Άνδρες Γυναίκες Από τον πίνακα 7 προκύπτει ότι τα µεγαλύτερης ηλικίας συνδικαλιστικά στελέχη (άνω των 50 ετών), σε σύγκριση µε τα νεότερα στελέχη, τονίζουν σε µικρότερο βαθµό τη χρησιµότητα του Η/Υ στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες. 14

15 Πίνακας 7 Απόψεις για το βαθµό χρησιµότητας του Η/Υ στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων κατά ηλικιακή οµάδα (Μ.Ο. µε max 4, min 1) Οµάδες ηλικιών Συχν. Πολύ χρήσιµος Αρκετά χρήσιµος Λίγο χρήσιµος Καθόλου χρήσιµος εν γνωρίζω Σύνολο Μ.Ο. 3,75 3,56 3,55 3,58 3,35 3,46 3,50 ιάγραµµα 7 Απόψεις για το βαθµό χρησιµότητας του Η/Υ στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοήτων κατά ηλικιακή οµάδα (Μ.Ο. µε max. 4, min. 1) 3,8 3,75 3,7 M.O. 3,6 3,5 3,4 3,56 3,55 3,58 3,35 3,46 3,5 3,3 3,2 3, Οµάδες ηλικιών 15

16 Η ενηµέρωση δεν διευκολύνεται µόνο µε τη χρήση Η/Υ, αλλά και µε τη γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής γλώσσας. Υπενθυµίζουµε ότι στο ρόλο των συνδικαλιστικών στελεχών περιλαµβάνεται η συνεργασία µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους συνδικαλιστές άλλων χωρών και ειδικά των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το σύνολο των συνδικαλιστικών στελεχών του δείγµατος µόνο 48 άτοµα έχουν αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ή πτυχίο αγγλικής γλώσσας, από τους οποίους οι 33 είναι άνδρες (το 11% του συνόλου των ανδρών) και οι 15 γυναίκες (το 35,7% του συνόλου των γυναικών). Μπορούµε, ίσως να υποθέσουµε ότι οι γυναίκες έχουν υψηλότερο µορφωτικό κεφάλαιο από τους άνδρες του δείγµατος. Από τα 48 συνδικαλιστικά στελέχη που έχουν αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ή πτυχίο αγγλικής γλώσσας µόνο 35 δηλώνουν πολύ καλή γνώση για την επικοινωνία σε απλά θέµατα, 23 δηλώνουν πολύ καλή γνώση για την παρακολούθηση της επικαιρότητας (εφηµερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο) και µόλις 14 για τη σύνταξη ενός κειµένου και την παρουσίασή του σε κοινό (πίνακας 8). Φαίνεται ότι τελικά πολύ λίγοι κατέχουν την αγγλική γλώσσα σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να ενηµερώνονται και να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά στ αγγλικά. Πίνακας 8 Επάρκεια των συνδικαλιστικών στελεχών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (µε πιστοποίηση Ν = 48) Χρήση Πολύ καλή Μέτρια Καθόλου καλή Επικοινωνία σε απλά θέµατα Παρακολούθηση επικαιρότητας Σύνταξη παρουσίαση κειµένων

17 ιάγραµµα 8 Επάρκεια των συνδικαλιστικών στελεχών στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (µε πιστοποίηση Ν = 48) Επικοινωνία σε απλά θέµατα Παρακολούθηση επικαιρότητας Σύνταξη παρουσίαση κειµένων Πολύ καλή Μέτρια Καθόλου καλή Από τα συνδικαλιστικά στελέχη του δείγµατος που γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, οι 15 γνωρίζουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Επιπλέον, 40 άτοµα του δείγµατος δήλωσαν τη γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής. Όσον αφορά το επίπεδο της ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής, πολύ καλή γνώση για επικοινωνία σε απλά θέµατα δηλώνουν 25 άτοµα, πολύ καλή γνώση στην παρακολούθηση της επικαιρότητας (εφηµερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο) δηλώνουν 20 άτοµα, και πολύ καλή γνώση για τη σύνταξη ενός κειµένου και την παρουσίασή του στο κοινό δηλώνουν 19 άτοµα (πίνακας 9). Πίνακας 9 Επάρκεια των συνδικαλιστικών στελεχών στη χρήση ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής (Ν = 55) Χρήση Πολύ καλή Μέτρια Καθόλου καλή Επικοινωνία σε απλά θέµατα Παρακολούθηση επικαιρότητας Σύνταξη παρουσίαση κειµένων

18 ιάγραµµα 9 Επάρκεια των συνδικαλιστικών στελεχών στη χρήση ξένης γλώσσας εκτός της αγγλικής (Ν = 55) Επικοινωνία σε απλά θέµατα Παρακολούθηση επικαιρότητας Σύνταξη παρουσίαση κειµένων Πολύ καλή Μέτρια Καθόλου καλή Φαίνεται ότι ορισµένα συνδικαλιστικά στελέχη έχουν υψηλό µορφωτικό κεφάλαιο: µεταπτυχιακές σπουδές, υψηλού επιπέδου αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και πολύ καλή γνώση µιας ξένης γλώσσας, κυρίως της αγγλικής, ενώ µερικοί γνωρίζουν πολύ καλά δυο ξένες γλώσσες. Όµως, διαπιστώνεται η ανάγκη επιµόρφωσης περισσότερων συνδικαλιστικών στελεχών στη χρήση του Η/Υ, για τη µεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. και τη διευκόλυνσή τους στις συνδικαλιστικές τους δραστηριότητες, καθώς και στην καλύτερη εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας, ώστε να µπορούν να τη χρησιµοποιούν για την παρακολούθηση της επικαιρότητας, την ενηµέρωσή τους και στις διεθνείς συνεργασίες τους. Σηµειώνουµε ότι ένας σηµαντικός αριθµός στελεχών διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις. 4. Ανάπτυξη συνδικαλιστικών δεξιοτήτων Όπως διευκρινίσαµε, η διερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών έχει αφενός µια αντικειµενική διάσταση που αναφέρεται σε δοµές ανεξάρτητες από τα υποκείµενα της έρευνας, όπως ο ρόλος των συνδικαλιστικών στελεχών, αφετέρου έχει µια 18

19 υποκειµενική διάσταση που αφορά τη συνειδητοποίηση ενδεχόµενων ελλείψεων σε γνώσεις και σε δεξιότητες/ικανότητες, προσωπικές επιλογές και πρωτοβουλίες. Από τους πίνακες που ακολουθούν (10, 10α, 10β, 10γ) προκύπτει ότι στο ερώτηµα «Με βάση τη µέχρι σήµερα εµπειρία σας πως θα αξιολογούσατε τον εαυτό σας;» τα συνδικαλιστικά στελέχη στη µεγάλη τους πλειονότητα απάντησαν ότι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ ικανό (29%) ή αρκετά ικανό (63%) στην ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε συνέδρια. Για τη σύνταξη και παρουσίαση εισηγήσεων τα αντίστοιχα ποσοστά µειώνονται σε 23,4% και σε 56,8%. Στα ίδια περίπου επίπεδα λίγο χαµηλότερα βρίσκονται οι απαντήσεις τους για το σχεδιασµό, επεξεργασία, προώθηση και κριτική αξιολόγηση των δηµόσιων πολιτικών (20,5% και 55,8% αντίστοιχα). Είναι ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι το 39,3% του συνόλου των συνδικαλιστικών στελεχών θεωρούν πολύ ικανό τον εαυτό τους στην παρουσίαση αναλυτικών προτάσεων σε θέµατα του κλάδου τους και το 51,8 αρκετά ικανό. Πίνακας 10 εξιότητες για ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε συνέδρια (Απόψεις των συνδικαλιστικών στελεχών) Συχνότητα % Πολύ ικανός 99 29,1 Αρκετά ικανός ,2 Όχι τόσο ικανός 20 5,9 Καθόλου ικανός 6 1,8 Σύνολο ,0 19

20 ιάγραµµα 10 εξιότητες για ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε συνέδρια (Απόψεις των συνδικαλιστικών στελεχών) 70,0 63,2 60,0 50,0 ποσοστά 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 29,1 5,9 1,8 Πολύ ικανός Αρκετά ικανός Όχι τόσο ικανός Καθόλου ικανός Πίνακας 10α εξιότητες για σύνταξη-παρουσίαση εισηγήσεων Συχνότητα % Πολύ ικανός 79 23,4 Αρκετά ικανός ,8 Όχι τόσο ικανός 59 17,4 Καθόλου ικανός 8 2,4 Σύνολο ,0 ιάγραµµα 10α εξιότητες για σύνταξη-παρουσίαση εισηγήσεων 60,0 56,8 50,0 40,0 ποσοστά 30,0 20,0 23,4 17,4 10,0 0,0 Πολύ ικανός Αρκετά ικανός Όχι τόσο ικανός 2,4 Καθόλου ικανός 20

21 Πίνακας 10β εξιότητες για σχεδιασµό κριτική αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών Συχνότητα % Πολύ ικανός 69 20,5 Αρκετά ικανός ,8 Όχι τόσο ικανός 72 21,3 Καθόλου ικανός 8 2,4 Σύνολο ,0 ιάγραµµα 10β εξιότητες για σχεδιασµό - κριτική αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών 60,0 55,8 50,0 ποσοστά 40,0 30,0 20,0 20,5 21,3 10,0 0,0 Πολύ ικανός Αρκετά ικανός Όχι τόσο ικανός 2,4 Καθόλου ικανός 21

22 Πίνακας 10γ εξιότητες για παρουσίαση αναλυτικών προτάσεων σε κλαδικά θέµατα Συχνότητα % Πολύ ικανός ,3 Αρκετά ικανός ,8 Όχι τόσο ικανός 28 8,3 Καθόλου ικανός 2 0,6 Σύνολο ,0 ιάγραµµα 10γ εξιότητες για παρουσίαση αναλυτικών προτάσεων σε κλαδικά θέµατα ποσοστά 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 39,3 51,8 8,3 Πολύ ικανός Αρκετά ικανός Όχι τόσο ικανός 0,6 Καθόλου ικανός Φαίνεται ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη έχουν θετικότερη αυτοεικόνα όσον αφορά τη δεξιότητα/ικανότητά τους να παρουσιάζουν αναλυτικές προτάσεις σε θέµατα του κλάδου τους και να συµµετέχουν ενεργητικά σε συνέδρια, αλλά αισθάνονται λιγότερο σίγουροι όσον αφορά την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, να προωθούν και να αξιολογούν κριτικά δηµόσιες πολιτικές, καθώς και να συντάσσουν και να παρουσιάζουν εισηγήσεις (βλ. πίνακα 10δ). 22

23 Πίνακας 10δ εξιότητες συνδικαλιστικών στελεχών (Μ.Ο. µε max. 4, min. 1) εξιότητες Μ.Ο. Ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε συνέδρια 3,2 Σύνταξη-παρουσίαση εισηγήσεων 3,0 εξιότητες για σχεδιασµό-κριτική αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών 2,9 Παρουσίαση αναλυτικών προτάσεων για κλαδικά θέµατα 3,3 ιάγραµµα 10δ εξιότητες συνδικαλιστικών στελεχών 3,4 3,3 3,2 3,2 3,3 Μ.Ο. 3,1 3 2,9 3 2,9 2,8 2,7 Ενεργητική παρουσία και συµµετοχή σε συνέδρια Σύνταξη-παρουσίαση εισηγήσεων εξιότητες για σχεδιασµό-κριτική αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών Παρουσίαση αναλυτικών προτάσεων για κλαδικά θέµατα Γενικά, τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στο ρόλο του συνδικαλιστή, παρουσιάζοντας αναλυτικά τα προβλήµατα, τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του κλάδου τους, µε δηµόσιες παρεµβάσεις τους σε συνέδρια και κατ επέκταση σε µαζικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, η αυτοπεποίθησή τους µειώνεται όταν αναφέρονται στη δεξιότητα/ικανότητά τους να συντάσσουν και να παρουσιάζουν εισηγήσεις και να τις εντάσσουν σε ευρύτερες δηµόσιες πολιτικές. 23

24 Σηµειώνουµε ότι η τεκµηριωµένη και σφαιρική ενηµέρωση είναι αποτελεσµατικότερη όταν οι πληροφορίες και οι διεκδικήσεις έχουν διατυπωθεί γραπτά και αφενός παρουσιάζονται σε δηµόσιες εκδηλώσεις ηµερίδες, σεµινάρια, συνέδρια κ.λπ. αφετέρου είναι διαθέσιµες στους ενδιαφερόµενους για προσεκτικότερες αναγνώσεις. Επίσης, η κριτική αποτίµηση των δηµόσιων πολιτικών αποτελεί σηµαντική διάσταση το ρόλου των συνδικαλιστικών στελεχών, δεδοµένου ότι τα κλαδικά προβλήµατα, αιτήµατα και διεκδικήσεις εντάσσονται σε ευρύτερες εξελίξεις και δυναµικές, που αφορούν ευρύτερους τοµείς του δηµοσίου και τελικά τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Στην ερώτηση «Πόσο καλά ενηµερωµένος/η αισθάνεσθε για κάθε ένα από τα παρακάτω θέµατα που αφορούν τον κλάδο σας;» τα συνδικαλιστικά στελέχη του δείγµατος απαντούν ότι αισθάνονται καλύτερα ενηµερωµένοι σε θέµατα διοίκησης, σε θέµατα που αφορούν το Ασφαλιστικό, σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας. Αντίθετα, αισθάνονται λιγότερο ενηµερωµένοι σε θέµατα διάρθρωσης του προϋπολογισµού και κυρίως σε θέµατα ηµοσίου ικαίου και Ευρωπαϊκών Οδηγιών που έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο (πίνακας 11). Εάν θεωρήσουµε ότι η ενηµέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών ανταποκρίνεται στα αιτήµατα για πληροφόρηση που εισπράττουν από τους εργαζόµενους, µε τους οποίους άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι χρειάζεται πιο συστηµατική ενηµέρωση σε θέµατα διοίκησης, σε θέµατα για το Ασφαλιστικό, σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας. 24

25 Πίνακας 11 Βαθµός ενηµέρωσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε θέµατα του κλάδου τους Ενηµερωµένος Ασφαλιστικό ιάρθρωση προϋπολογισµού Θέµατα διοίκησης Θέµατα εργατικής νοµοθεσίας Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας Θέµατα Ευρωπαϊκών Οδηγιών ηµόσιο ίκαιο Πολύ καλά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Σύνολο Μ.Ο. 3,3 2,8 3,5 3,0 3,1 2,3 2,6 ιάγραµµα 11 Βαθµός ενηµέρωσης συνδικαλιστικών στελεχών σε θέµατα του κλάδου τους Ασφαλιστικό ιάρθρωση προϋπολογισµού Θέµατα διοίκησης Θέµατα εργατικής νοµοθεσίας Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας Πολύ καλά Μέτρια Ελάχιστα Καθόλου Θέµατα Ευρωπαϊκών Οδηγιών ηµόσιο ίκαιο Είναι αναµενόµενο, τα συνδικαλιστικά στελέχη να µην αισθάνονται καλά ενηµερωµένοι σε θέµατα διάρθρωσης του προϋπολογισµού, Ευρωπαϊκών Οδηγιών 25

26 και ηµοσίου ικαίου, ζητήµατα που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση. Στη συνέχεια παραθέτουµε τις απαντήσεις των συνδικαλιστικών στελεχών για τους θεµατικούς τοµείς στους οποίους θεωρούν απαραίτητη την επιµόρφωσή τους (βλ. πίνακες 12 και 13). Επισηµαίνουµε ότι για το ηµόσιο ίκαιο και το Εργατικό ίκαιο εκφράζουν τις απόψεις τους περισσότεροι από το 95% των συνδικαλιστικών στελεχών του δείγµατος, ενώ για τους υπόλοιπους τοµείς µε «θεωρητικό προσανατολισµό» απαντούν από 70% έως 73% του συνόλου. Φαίνεται ότι σ αυτούς τους δύο τοµείς δίνεται ιδιαίτερη έµφαση από τα συνδικαλιστικά στελέχη. Πίνακας 12 Τοµείς (µε «θεωρητικό προσανατολισµό») στους οποίους τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή τους ηµόσιο ίκαιο Εργατικό ίκαιο ηµοσιονοµική πολιτική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Θέµατα του κλάδου Υγιεινή και ασφάλεια Ευρωπαϊκές οδηγίες Κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρόλος, αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος Πολύ απαραίτητη Αρκετά απαραίτητη Λίγο απαραίτητη Καθόλου απαραίτητη 202 (59,6) 112 (33,0) 21 (6,2) 197 (58,5) 115 (34,1) 19 (5,6) 91 (36,4) 130 (52,0) 26 (10,4) 69 (27,4) 122 (48,4) 55 (21,8) 165 (66,3) 56 (22,5) 23 (9,2) 130 (50,4) 94 (36,4) 31 (12,0) 126 (49,0) 98 (38,1) 28 (10,9) 120 (46,7) 106 (41,2) 27 (10,5) 4 (1,2) 6 (1,8) 3 (1,2) 6 (2,4) 5 (2,0) 3 (1,2) 5 (1,9) 4 (1,6) (61,6) 69 (26,7) Σύνολο (9,3) (2,3) 26

27 ιάγραµµα 12 Τοµείς (µε "θεωρητικό προσανατολισµό") στους οποίους τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή τους ποσοστά 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 ηµόσιο ίκαιο Εργατικό ίκαιο ηµοσιονοµική πολιτική Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση Θέµατα του κλάδου Υγιεινή και ασφάλεια Πολύ απαραίτητη Αρκετά απαραίτητη Λίγο απαραίτητη Καθόλου απαραίτητη Ευρωπαϊκές οδηγίες Κοινωνική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρόλος, αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος Πίνακας 13 Τοµείς στους οποίους τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή τους (Τ.Π.Ε. και ξένη γλώσσα) Πολύ απαραίτητη Αρκετά απαραίτητη Λίγο απαραίτητη Καθόλου απαραίτητη Βασική χρήση Η/Υ και Windows 141 (54,9) 70 (27,2) 20 (7,8) 26 (10,1) Χρήση ιαδικτύου (Internet) 150 (57,7) 67 (25,8) 23 (8,8) 20 (7,7) Χρήση Ηλεκτρονικών Ταχυδροµείου ( ) 147 (57,0) 63 (24,4) 27 (10,5) 21 (8,1) Χρήση κειµενογράφου (Word) 135 (52,3) 62 (24,0) 29 (11,2) 32 (12,4) Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) 109 (43,1) 84 (33,2) 37 (14,6) 23 (9,1) Χρήση και διαχείριση βάσεων δεδοµένων (Access) 116 (46,0) 93 (36,9) 33 (13,1) 10 (4,0) Εκµάθηση ξένης γλώσσας 141 (54,7) 82 (31,8) Σύνολο (9,3) 11 (4,3) 27

28 ιάγραµµα 13 Τοµείς στους οποίους τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η επιµόρφωσή τους (Τ.Π.Ε. και ξένη γλώσσα) ποσοστά 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Βασική χρήση Η/Υ και Windows Χρήση ιαδικτύου (Internet) Χρήση Ηλεκτρονικών Ταχυδροµείου ( ) Χρήση κειµενογράφου (Word) Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Πολύ απαραίτητη Αρκετά απαραίτητη Λίγο απαραίτητη Καθόλου απαραίτητη Χρήση και διαχείριση βάσεων δεδοµένων (Access) Εκµάθηση ξένης γλώσσας ιευκρινίζουµε ότι, όπως γνωρίζουµε, συνήθως οι ερωτώµενοι διατυπώνουν επιµορφωτικά αιτήµατα σε θέµατα τα οποία ήδη γνωρίζουν. Πράγµατι το 66,3% του συνόλου των συνδικαλιστικών στελεχών που απάντησαν στην ερώτηση αυτή θεωρούν πολύ απαραίτητη την επιµόρφωσή τους σε θέµατα του κλάδου τους (βλ. πίνακα 12), στα οποία, όπως διαπιστώσαµε, αισθάνονται πολύ ή αρκετά ικανοί να παρουσιάζουν αναλυτικές προτάσεις. Επίσης, το 61,6% του συνόλου των συνδικαλιστικών στελεχών που απάντησαν στην ερώτηση αυτή θεωρούν πολύ απαραίτητη την επιµόρφωσή τους για το ρόλο, τις αρχές και τις αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος (βλ. πίνακα 12). Φορείς των αρχών και των αξιών του συνδικαλιστικού κινήµατος είναι τα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη και ο κοινωνικός ρόλος τους συµπυκνώνει τη συµβολή των συνδικαλιστικών παρεµβάσεων και αγώνων στις κοινωνικές εξελίξεις. Η έµφαση στο αίτηµα για επιµόρφωση σ αυτό τον θεµατικό τοµέα από ένα σηµαντικό µέρος των συνδικαλιστικών στελεχών αποτελεί ένδειξη µιας τάσης ανάδειξης της συµβολής του συνδικαλιστικού κινήµατος, που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 28

29 Ένας σηµαντικός αριθµός συνδικαλιστικών στελεχών που απάντησαν στις αντίστοιχες ερωτήσεις θεωρούν ότι χρειάζεται η επιµόρφωσή τους στη χρήση του διαδικτύου, στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στην βασική χρήση Η/Υ και στη διαχείριση αρχείων Windows, καθώς και σε µια ξένη γλώσσα (βλ. πίνακα 13). Τα ποσοστά απαντήσεων στα θέµατα αυτά κυµαίνονται από 71% έως 74% του συνόλου. Πίνακας 14 Αιτήµατα επιµόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών κατά θεµατικούς τοµείς (Μ.Ο. µε max. 4, min. 1) Θέµατα Μ.Ο. Ν Κλαδικά 3, ηµόσιο ίκαιο 3, Εργατικό ίκαιο 3, Ρόλος, αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος 3, Ξένη Γλώσσα 3, Υγιεινή Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 3, Ευρωπαϊκές Οδηγίες 3, Χρήση διαδικτύου (Internet) 3, Κοινωνική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3, Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) 3, Βασική χρήση Η/Υ και των Windows 3, Χρήση λογισµικού για τη δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων 3, ηµοσιονοµική Πολιτική 3, Χρήση κειµενογράφου (Word) 3, Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) 3, Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 2,

30 ιάγραµµα 14 Αιτήµατα επιµόρφωσης των συνδικαλιστικών στελεχών κατά θεµατικούς τοµείς Μ.Ο. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Κλαδικά 3,53 ηµόσιο ίκαιο 3,51 Εργατικό ίκαιο 3,49 Ρόλος, αρχές και αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος 3,48 Ξένη Γλώσσα 3,37 Υγιεινή Ασφάλεια στους χώρους εργασίας 3,36 Ευρωπαϊκές Οδηγίες 3,34 Χρήση διαδικτύου (Internet) 3,33 Κοινωνική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,33 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) 3,3 Βασική χρήση Η/Υ και των Windows 3,27 Χρήση λογισµικού για τη δηµιουργία και διαχείριση βάσεων δεδοµένων 3,25 ηµοσιονοµική Πολιτική 3,24 Χρήση κειµενογράφου (Word) 3,16 Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) 3,1 Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 2,21 Από τον πίνακα 14 προκύπτει ότι οι πρώτοι 3 θεµατικοί τοµείς στους οποίους τα συνδικαλιστικά στελέχη θεωρούν απαραίτητη την επιµόρφωσή τους είναι: Η επιµόρφωση σε θέµατα του κλάδου 30

31 Η επιµόρφωση σε θέµατα ηµοσίου ικαίου Η επιµόρφωση σε θέµατα Εργατικού ικαίου. Ακολουθούν κατά σειρά: Ρόλος, αρχές & αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος Η εκµάθηση ξένων γλωσσών Η επιµόρφωση σε θέµατα Υγιεινής & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Η επιµόρφωση σε θέµατα Ευρωπαϊκών Οδηγιών ενσωµατωµένων στο Εθνικό ίκαιο Τα αιτήµατα για επιµόρφωση στις Τ.Π.Ε., και ειδικότερα στο: Internet, Ε-mail, Η/Υ - Windows, Access, Word, Excel βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις. Θα πρέπει, όµως, να λάβουµε υπ όψη µας ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός συνδικαλιστικών στελεχών που ήδη γνωρίζουν σε υψηλό επίπεδο τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και 111 έχουν πιστοποιηµένο τίτλο. Επίσης, τα µεγαλύτερα σε ηλικία συνδικαλιστικά στελέχη, παρ όλο που αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα του Η/Υ στη διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων, ενδεχοµένως να διστάζουν να επιµορφωθούν σε ένα τοµέα στον οποίο υστερούν σε σύγκριση µε νεότερους συναδέλφους τους. Συµπεράσµατα και προτάσεις Όπως υπογραµµίσαµε, οι επιµορφωτικές ανάγκες διαµορφώνονται αφενός από τις κοινωνικο-οικονοµικές δοµές, αφετέρου από τις επιλογές, τις παρεµβάσεις και τις πρωτοβουλίες των ατοµικών και συλλογικών φορέων δράσης. Συνεπώς, µπορεί να είναι αντικειµενικές, στο βαθµό που αντιστοιχούν σε δοµικές αλλαγές, ή/και υποκειµενικές εάν αντιστοιχούν σε επιλογές και πρωτοβουλίες των φορέων δράσης. Επίσης, κατατάξαµε τις επιµορφωτικές ανάγκες σε συνειδητές και ρητές, σε συνειδητές και µη ρητές και σε λανθάνουσες. Το ερωτηµατολόγιο για τη διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών είναι κατάλληλο κυρίως για τη συλλογή δεδοµένων που αφορούν τις συνειδητές και ρητές ανάγκες. Ωστόσο, µε ανοικτή ερώτηση για το ρόλο και τις υποχρεώσεις των συνδικαλιστικών στελεχών και µε κλειστές ερωτήσεις για το βαθµό ενηµέρωσής τους σε διάφορα θέµατα και την αποτίµηση συγκεκριµένων 31

32 δεξιοτήτων/ικανοτήτων τους επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός λανθανουσών επιµορφωτικών αναγκών. Τα συνδικαλιστικά στελέχη έχουν κατά µέσο όρο ηλικία 50 ετών. Ειδικότερα, στην πλειονότητά τους (το 57% του συνόλου) είναι ηλικίας 46 έως 55 ετών. Το 57% του συνόλου έχει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και το 12% έχει µεταπτυχιακό δίπλωµα. Το 64% των συνδικαλιστικών στελεχών του δείγµατος έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια στη χρήση Η/Υ και το 31% (111 άτοµα) έχουν τίτλο πιστοποίησης. Τα συνδικαλιστικά στελέχη του δείγµατος που έχουν αναγνωρισµένο πιστοποιητικό ή πτυχίο αγγλικών ανέρχονται σε 48, εκ των οποίων 15 γνωρίζουν και δεύτερη ξένη γλώσσα. Άλλη ξένη γλώσσα εκτός της αγγλικής γνωρίζουν 40 συνδικαλιστικά στελέχη. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα συνδικαλιστικά στελέχη έχουν σχετικά υψηλό µέσο όρο ηλικίας, έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η πλειονότητα έχει επιµορφωθεί στη χρήση Η/Υ, ενώ ένα σηµαντικό µέρος τους, που φτάνει το 25% του συνόλου, γνωρίζει µια ξένη γλώσσα. Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτουν συγκεκριµένες επιµορφωτικές ανάγκες. Από το ρόλο τους, όπως τον αντιλαµβάνονται και τον ασκούν, φαίνεται ότι η βασική του συνιστώσα είναι η ενηµέρωση (η δική τους, των εργαζοµένων που εκπροσωπούν και της κοινής γνώµης), σε θέµατα που αφορούν τον κλάδο τους και το δηµόσιο. Συνεπώς, οφείλουν να γνωρίζουν σε βάθος τα θέµατα αυτά και να ενηµερώνονται έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις, τις συζητήσεις και τις δυναµικές που διαµορφώνονται. Η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η µεγαλύτερη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, διευκολύνει αφενός την επικοινωνία αφετέρου την πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν την άµεση ενηµέρωση των συνδικαλιστικών στελεχών. Παρ όλο, λοιπόν, που ένα µέρος των συνδικαλιστικών στελεχών γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαιτείται η οργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών ώστε αφενός να αποκτήσουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις περισσότερα συνδικαλιστικά στελέχη, αφετέρου να εξοικειωθούν οι ήδη γνώστες µε το διαδίκτυο, το Power Point, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. Κατά την επιµόρφωση θα πρέπει να δοθεί έµφαση στις χρήσεις Η/Υ που διευκολύνουν τα συνδικαλιστικά στελέχη στο έργο τους, και µάλιστα ειδικά τους συγκεκριµένους συµµετέχοντες, και όχι στις 32

33 χρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτές. Η ενηµέρωση διευκολύνεται, επίσης, µε τη γνώση µιας ξένης γλώσσας και κυρίως της αγγλικής. Βέβαια, η εκµάθηση ξένης γλώσσας απαιτεί µακρόχρονη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Ωστόσο, η επιµόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών σε θέµατα ειδικής ορολογίας για κλαδικά και συνδικαλιστικά θέµατα θα συµβάλλει στην παρακολούθηση της επικαιρότητας στα θέµατα αυτά και στη σύνταξη και παρουσίαση κειµένων σε θέµατα του ενδιαφέροντός τους. Επίσης, η επιµόρφωση στην ορολογία σε µια ξένη γλώσσα κυρίως στην αγγλική θα συµβάλλει στη συµµετοχή περισσότερων συνδικαλιστικών στελεχών σε διεθνή συνέδρια και στην ανταλλαγή απόψεων µε συναδέλφους τους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, τα αιτήµατα για εκµάθηση ξένων γλωσσών και για επιµόρφωση σε θέµατα Ευρωπαϊκών Οδηγιών ενσωµατωµένων στο Εθνικό ίκαιο είναι αρκετά έντονα. Τα ειδικά θέµατα στα οποία τα επιµορφωτικά αιτήµατα είναι ιδιαίτερα έντονα αφορούν: θέµατα του κλάδου το ηµόσιο ίκαιο το Εργατικό ίκαιο. Είναι σαφές ότι τα επιµορφωτικά αιτήµατα δεν αναφέρονται µόνο στους Η/Υ, στο εργαλείο επικοινωνίας και ενηµέρωσης, αλλά κατά κύριο λόγο στο περιεχόµενο της ενηµέρωσης, στα προβλήµατα του κλάδου, στα αιτήµατα και στις διεκδικήσεις, καθώς και στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Έντονα είναι, επίσης, τα αιτήµατα για επιµόρφωση στις αρχές και στις αξίες του συνδικαλιστικού κινήµατος. Στα επιµορφωτικά προγράµµατα σ αυτό το θεµατικό τοµέα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήµατος και στο ρόλο του συνδικαλιστή, όπως οριοθετείται από τα ίδια τα συνδικαλιστικά στελέχη. Ενδιαφέρον για επιµόρφωση διαπιστώνεται, επίσης, για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και για τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσθέτουµε ότι στις απαντήσεις τους, σε ανοικτή ερώτηση για άλλα θέµατα στα οποία θα ήθελαν να επιµορφωθούν, ορισµένα συνδικαλιστικά στελέχη λίγα στον 33

34 αριθµό - αναφέρονται στην επιµόρφωσή τους ως εκπαιδευτών, καθώς και στη δυναµική της οµάδας. ιευκρινίζουµε ότι στους θεµατικούς τοµείς για τους οποίους διατυπώνονται µε έµφαση επιµορφωτικά αιτήµατα, θα πρέπει να προσδιορισθούν οι κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες/ικανότητες που αφορούν άµεσα τα συνδικαλιστικά στελέχη, που θα συµµετέχουν στα συγκεκριµένα επιµορφωτικά προγράµµατα. Τα επιµορφωτικά αιτήµατα διατυπώνονται γενικά, όµως η αποτελεσµατικότητα ενός επιµορφωτικού προγράµµατος γενικά για το ηµόσιο ίκαιο ή γενικά για το Εργατικό ίκαιο προβλέπεται να είναι περιορισµένη. Απαιτείται η συγκεκριµενοποίηση του περιεχοµένου των επιµορφωτικών προγραµµάτων και η διαπραγµάτευσή του µε τα ενδιαφερόµενα συνδικαλιστικά στελέχη, ώστε να απαντά σε πραγµατικά ερωτήµατα και ανάγκες των συµµετεχόντων. Σηµειώσεις 1 Βλ. Τα ανώτερα λαϊκά σχολεία της Ολλανδίας και της ανίας, Αυτοµόρφωση, τευχ. 3-4, 1984, σελ Βλ. Γιόρανσον Μπένγκ, Ιστορία και ρόλος της Μορφωτικής Οµοσπονδίας Εργαζοµένων (ABF) της Σουηδίας, στα πρακτικά του διεθνούς σεµιναρίου «Λαϊκή Επιµόρφωση, διεθνείς εµπειρίες και ελληνικές προοπτικές», Μάης 1982, εκδ. ΚΕΜΕΑ, Αθήνα. 3 Γκράµσι Αντόνιο, Τα εργοστασιακά συµβούλια και το κράτος της εργατικής τάξης, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα, 1975, σελ Επίσης, βλ. Για µια συνεργατική κουλτούρα, στο Γκράµσι Αντόνιο, Σοσιαλισµός και κουλτούρα, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα, 1982, σελ Dubar Claude, Formation permanente et contradictions sociales, ed. Sociales, Παρίσι, 1980, σελ Λιάκος Αντώνης, Η σοσιαλιστική εργατική οµοσπονδία Θεσσαλονίκης και η σοσιαλιστική νεολαία, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1985, σελ Βλ. Βεργίδης Κ. ηµήτρης, Υποεκπαίδευση. Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτισµικές ιαστάσεις, εκδ. Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα, 1995, σελ Βλ. Βεργίδης Κ. ηµήτρης, Σχεδιασµός και δόµηση προγραµµάτων εκπαίδευση ενηλίκων, στο Βεργίδης. & Καραλής Θ., Εκπαίδευση ενηλίκων. Σχεδιασµός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραµµάτων, τόµος Γ., εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σελ Για το συντονισµό της εργασίας της ερευνητικής οµάδας και τη διευκόλυνση της συλλογής των δεδοµένων σηµαντική ήταν η συνεισφορά του Προέδρου του Κοινωνικού Πολυκέντρου κ. Χρονόπουλου. Στη διεξαγωγή της έρευνας σηµαντική ήταν, επίσης, η συµβολή της κ. Φιλιοπούλου, η οποία είναι η επιστηµονική υπεύθυνη του Τµήµατος Ερευνών και Μελετών του Κοινωνικού Πολυκέντρου. Περισσότερα για τη διεξαγωγή της έρευνας βλ. στο Παράρτηµα. 34

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Αθήνα, Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2007 Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Προς: Τα Συνδικαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ : «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Στοιχεία Επικοινωνίας: Διεύθυνση: e-mail: Τηλέφωνο/FAX: Υπεύθυνος για επικοινωνία: \ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων»

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» «Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Προώθηση και διεθνοποίηση των τοπικών προϊόντων» Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση: Βαλτετσίου 1 & Μαιζώνος, 26223, Πάτρα e-mail: info@datarc.gr Τηλέφωνο/FAX: 2611100200/2610240902

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 26/03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 77816/4259 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ..Β.Μ. Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΑΥΤ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ 2 10 Τ.Κ.:26333 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.:2610 330273-330252

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Α ν α ν ι ά δ η ς Όνομα: Π α ν α γ ι ώ τ η ς Όνομα πατρός: Ζαχαρίας Ημερομηνία γέννησης: 23/7/1958 Τόπος γέννησης: Βόλος Τόπος κατοικίας: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων

Β) Στοιχεία για προηγούμενη εμπειρία στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων Α) Γενικά στοιχεία για το/τη Δημότη Δημοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο: Γυναίκα Άνδρας Ηλικία: Εθνικότητα: Ανήκετε στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες; ΝΑΙ ΟΧΙ Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσής σας; Δημοτικό Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011)

Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) Η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων γεωγράφων στην ελληνική αγορά εργασίας (2011) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Φορέας υλοποίησης Παρατηρητήριο Απασχόλησης της Ένωση Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ.) Περίοδος συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κ.Ε.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 22 ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. : 22100 ΤΗΛ: 2710 232524 e-mail: kee ark@sch.gr ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ------ Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 Χώρος Διεξαγωγής OTΕAcademy* Δ/νση Πέλικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. για συμμετοχή στην Πράξη: Α.Σ. ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ Τράιμπερ 4 και Σωνιέρου, Αθήνα Τ.Κ. 104 38 Πλ. Βάθης 210. 88.18.946 210.52.45.302 Ημερομηνία:./ /. Αρ. Αίτησης:./ 2013 horizonsline12@gmail.com ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Εγχειρίδιο χρήσης. ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εγχειρίδιο χρήσης ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ Εισαγωγή στο Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτών Ενηλίκων Εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, ανοίξτε το φυλλομετρητή Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε.

H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. H ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- Ε.Ε.Ε.Ε. διοργανώνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα Σεμινάριο με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ» (διάρκεια 125 ώρες: Τρεις σεμιναριακές συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ζ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ - ΑΙΜ. ΜΠΑΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Εισαγωγή 2. Οργάνωση της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Αγγλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060

patra@euroteamkek.gr Τηλέφωνο/FAX: 2610 450701 2610 450060 «ίκτυο Αλληλεγγύης για την απασχόληση των µεταναστών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες - Solidarity Network for employment of the Poor, Immigrants and Disabled (µε διακριτικό τίτλο SolNet PID)» Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2» 1712-00 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «Προγράµµατα εκµάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων ΤΥΠΟΣ 2» Κωδικός : 8 - Τόπος Υλοποίησης : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εργαστήρια Αναφοράς & Εξειδικευµένα Εργαστήρια Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ορισµό του Εργαστηρίου ως: Εργαστήριο Αναφοράς Εξειδικευµένο Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008. Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αριθµ.Πρωτ. 941 Αθήνα 6/5/2008 Θέµα: Σχέδιο Νόµου για την Ειδική Αγωγή ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ:2208/2-4-08 επιστολή σας Προς Τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη ΚΟΙΝ: Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Κύριε Υπουργέ

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Απολογισμός έργου του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΕΚ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΤΑΚΙ - Α.Ε.

Εισήγηση: Απολογισμός έργου του Ενιαίου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΚΕΚ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΤΑΚΙ - Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/νση: Κτίριο Διοικητηρίου, 28100 Αργοστόλι Τηλ. 26713-60507 Φαξ: 26710-28462 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

προσκαλεί ΠΡΟΣ: Όλα Τα μέλη της ΕΕΠΕΚ KOIN: www.eepek.gr

προσκαλεί ΠΡΟΣ: Όλα Τα μέλη της ΕΕΠΕΚ KOIN: www.eepek.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ------ Ταχ. Δ/νση: Καρφή 52, 41334 Λάρισα Πληροφορίες: Κώστας Σταθόπουλος Τηλ.: 6937329000 Fax: 211 8001167 e-mail: erasmusplus@eepek.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής

Απευθύνεται σε: Μέθοδος Διεξαγωγής Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ διοργανώνει ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα