Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1"

Transcript

1

2

3 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο. Πόσο σηµαντική όµως είναι η εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση στους Η/Υ όσον αφορά τη µείωση κόστους για µια εταιρεία; Υϖάρχει άραγε κόστος άγνοιας της χρήσης εφαρµογών του Office; Τα τελευταία 2 χρόνια οι εϖιχειρήσεις ϖου δραστηριοϖοιούνται στη χώρα µας δοκιµάζονται καθηµερινά αϖό τις εϖιϖτώσεις της οικονοµικής κρίσης και αναϖόφευκτα εϖιζητούν λύσεις ϖου θα τους δώσουν συγκριτικά ϖλεονεκτήµατα στην αγορά ενώ ϖαράλληλα θα τους εξοικονοµήσουν σηµαντικά οφέλη για τις εταιρείες τους. Η ϖρόσφατη έρευνα του τµήµατος Εφαρµοσµένης Έρευνας και Καινοτοµίας του ALBA Graduate Business School µε την εϖιστηµονική καθοδήγηση της Εϖίκουρης καθηγήτριας Οργανωσιακής Συµϖεριφοράς ρ. Εύης Μϖαραλού έδειξε ϖως η εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση των εργαζοµένων σε Η/Υ αϖοφέρει σηµαντικότατα οφέλη για µια εταιρεία αφού µειώνει σε µεγάλο βαθµό το κόστος άγνοιας χρήσης εφαρµογών του Office ενώ ϖαράλληλα αυξάνει τη ϖαραγωγικότητα των εργαζοµένων και βελτιώνει την εργασιακή ικανοϖοίηση τους. Η έρευνα υλοϖοιήθηκε σε 2 φάσεις. Στη ϖρώτη φάση δόθηκαν δοµηµένα ερωτηµατολόγια τόσο στους εργαζοµένους και τους ϖροϊσταµένους τους ώστε να καταγραφούν οι αντιλήψεις σχετικά µε το εϖίϖεδο ϖου έχουν οι υϖοψήφιοι στις εϖιµέρους εφαρµογές του Office. Εϖιϖρόσθετα, δόθηκαν ερωτηµατολόγια στους ιευθυντές Ανθρωϖίνου υναµικού και Μηχανογράφησης των εταιρειών ώστε να αϖοτυϖωθούν οι ϖολιτικές ϖου σχετίζονται µε την εκϖαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα Η/Υ, τον αριθµό των υϖαλλήλων ϖου εργάζονται σε τµήµατα µηχανογράφησης, κλϖ. Η δεύτερη φάση της έρευνας ξεκίνησε αφού µεσολάβησε η εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση των εργαζοµένων και σκοϖό είχε τόσο τη καταγραφή της αύξησης στο εϖίϖεδο γνώσεων των υϖαλλήλων όσο και την αλλαγή στις αντιλήψεις των ϖροϊσταµένων για τους υφισταµένους τους. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα IT Skills: The Business Gain 1

4 44 εταιρείες συµµετείχαν στο σύνολο τους µε τη συµµετοχή 364 ατόµων συνολικά ενώ η έρευνα διεξήχθη τη χρονική ϖερίοδο Ιουνίου- εκεµβρίου 2009 και τα αϖοτελέσµατα της αφορούν ϖολλαϖλά ϖεδία όϖως: 1. Να καταγράψει τις µεθόδους ϖου χρησιµοϖοιούν οι εργαζόµενοι ϖροκειµένου να αντιµετωϖίσουν δυσκολίες στη χρήση εφαρµογών του Office 2. Να αναδείξει τη σηµασία της εκϖαίδευσης των εργαζοµένων σε εφαρµογές του Office 3. Να µετρήσει το κόστος άγνοιας σχετικά µε τις εφαρµογές του Office 4. Να µετρήσει την µεταβολή στα εϖίϖεδα αϖόδοσης και ϖροσωϖικών κινήτρων των εργαζοµένων 5. Να καταγράψει το ύψος της εϖένδυσης ϖου γίνεται ϖάνω σε Η/Υ καθώς και την αϖόδοση αυτής της εκϖαίδευσης σε οικονοµικούς όρους για τις εταιρείες. Aποτελέσµατα Η διεξαγωγή της έρευνας έδειξε ξεκάθαρα ϖως, αν και τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για υψηλό εϖίϖεδο χρήσης Η/Υ στην καθηµερινή εργασία των εργαζοµένων έχει αυξηθεί, υϖάρχει εντούτοις ένα σηµαντικό έλλειµµα στις γνώσεις και τις δεξιότητες των υϖαλλήλων. Η έλλειψη εϖαρκών δεξιοτήτων και γνώσης χειρισµού Η/Υ έχει ως αϖοτέλεσµα τη δηµιουργία σηµαντικού κόστους. Το κόστος αυτό είναι αφενός άµεσο (οι εργαζόµενοι σϖαταλούν κατά µέσο όρο ϖερίϖου 1 ώρα και 20 λεϖτά την εβδοµάδα για να εϖιλύσουν ϖροβλήµατα ϖου σχετίζονται µε τη χρήση µίας εφαρµογής στον Η/Υ) και αφετέρου έµµεσο και µεταφράζεται σε αϖώλεια σηµαντικού ϖοσού χρηµάτων ετησίως για τις εϖιχειρήσεις (οι εργατοώρες ϖου χάνονται για να εϖιλυθούν αυτά τα ϖροβλήµατα). Τα κυριότερα συµϖεράσµατα συνοψίζονται στα ϖαρακάτω: Το κόστος άγνοιας χρήσης εφαρµογών Η/Υ ανέρχεται σε 755,55 για κάθε εργαζόµενο ετησίως κατά µέσο όρο Bold Ogilvy Γιώργος Μϖουρνάκης Talent & Τraining Director Η άρτια εκπαίδευση και η κατοχή πιστοποιητικού ECDL αυξάνει σηµαντικά τις πιθανότητες πρόσληψης του κατόχου του Το συνολικό κόστος άγνοιας για µια εταιρεία µϖορεί να υϖολογισθεί αν ϖολλαϖλασιαστεί ο αριθµός αυτός µε τον αριθµό των εργαζοµένων στην εταιρεία ϖου δεν έχουν εϖαρκή εκϖαίδευση και ϖιστοϖοιηµένη γνώση των εφαρµογών αυτών. Να σηµειωθεί ϖως ο ϖαραϖάνω αριθµός είναι ο µέσος όρος του κόστους για τις 4 εφαρµογές του Office (word, excel, power point, access) και στηρίζεται στο βασικό µηνιαίο µισθό των εργαζοµένων. Όσο υψηλότερος ο µισθός του εργαζόµενου αϖό τον βασικό µισθό της Σ.Σ.Ε τόσο αυξάνεται και το κόστος της άγνοιας για την εταιρία και ξεϖερνάει τα 755,55 το χρόνο. 2 ALBA Graduate Business School 2010

5 Ο αριθµός των ωρών ϖου δαϖανούνται αϖό τους εργαζοµένους για την εϖίλυση ϖροβληµάτων µειώθηκε σηµαντικά µετά την εκϖαίδευση και τη ϖιστοϖοίηση. Συγκεκριµένα ο µέσος όρος για τις 4 ενότητες µειώθηκε κατά 33,3 λεϖτά τη βδοµάδα. Ο αριθµός των ερωτήσεων των εργαζοµένων ϖρος τους ϖροϊσταµένους τους για εϖίλυση ϖροβληµάτων ϖου σχετίζονται µε την χρήση εφαρµογών Office και κατά συνέϖεια ο χρόνος ϖου δαϖανούν µειώθηκε σηµαντικά εϖίσης έϖειτα αϖό την εκϖαίδευση και την ϖιστοϖοίηση των εργαζοµένων. Το κόστος επίλυσης προβληµάτων που σχετίζονται µε την χρήση εφαρµογών του office για έναν εργαζόµενο στο τµήµα IT ανέρχεται σε 2.267,6 ετησίως και κατά µέσο όρο σε 354 χαµένες ώρες τον χρόνο για ολόκληρο το τµήµα ΙΤ Τη χρονική ϖερίοδο το συνολικό ύψος της εϖένδυσης για εκϖαίδευση αϖό τις εταιρείες του δείγµατος αυξήθηκε. Κάτι τέτοιο όµως δε συνέβη και µε την εϖένδυση των εταιρειών για εκϖαίδευση σε εκµάθηση Η/Υ. Oι ιευθυντές τµηµάτων Ανθρωϖίνου υναµικού αϖάντησαν ϖως γνωρίζουν την ϖιστοϖοίηση ECDL και αναγνωρίζουν τα θετικά οφέλη ϖου έχει. Eντούτοις, στο ϖαρελθόν δεν την θεωρούσαν ως ϖροτεραιότητα για τους εργαζοµένους τους. Υϖάρχει µεγάλη διαφορά στις αντιλήψεις των εργαζοµένων και των ϖροϊσταµένων τους σχετικά µε το εϖίϖεδο γνώσης Η/Υ. Η έρευνα έδειξε ϖως οι ϖροϊστάµενοι συνήθως υϖερεκτιµούν τις γνώσεις των υφισταµένων τους σε θέµατα χρήσης εφαρµογών του Office, ϖράγµα ϖου κάνουν και οι ίδιοι οι υφιστάµενοι για τον εαυτό τους, ενώ στην ϖραγµατικότητα οι γνώσεις τους είναι ϖολύ λιγότερες αϖό ότι νόµιζαν. Αν και η οικονοµική κρίση φαίνεται ως η ϖιο λογική εξήγηση για τη µη εϖαρκή εκϖαίδευση σε θέµατα Η/Υ οι ιευθυντές τµηµάτων Ανθρωϖίνου Χάσµα αντιλαµβανόµενης και ϖραγµατικής γνώσης στη χρήση Η/Υ Αντίληψη Εργαζόµενου για το επίπεδο γνώσης του Αντίληψη Προ στάµενου για το επίπεδο γνώσης του υφιστάµενου του ECDL Moct Test Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και των εξετάσεων πιστοποιήσης ECDL παρατηρήθηκε πλήρης σύγκλιση της αντιλαµβανόµενης µε την πραγµατική γνώση IT Skills: The Business Gain 3

6 υναµικού δεν υιοθετούν αυτή την άϖοψη και αντιϖαραθέτουν την εϖαρκή γνώση των κατά δήλωση εργαζοµένων τους στη χρήση Η/Υ. Tελικά όµως αυτή δεν είναι η ϖραγµατικότητα, διότι υϖάρχει µεγάλο χάσµα, όϖως αϖοδεικνύεται αϖό την σύγκριση των αϖοτελεσµάτων των εξετάσεων της ϖιστοϖοίησης, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες δηλώσεις για το εϖίϖεδο γνώσεων ανά αντικείµενο. Πέρα όµως αϖό τα κόστη η έρευνα ανέδειξε και τα έµµεσα οφέλη ϖου είναι εξίσου σηµαντικά για τις εταιρείες. Πιο συγκεκριµένα, η ϖλειοψηφία των εργαζοµένων ϖου ϖήραν µέρος στην έρευνα αϖάντησαν ϖως η εκϖαίδευση και η ϖιστοϖοίηση τους, βελτίωσε κατά ϖολύ την εργασιακή τους ικανοϖοίηση, τις σχέσεις τους µε τους συναδέλφους, την αφοσίωση τους στην εταιρεία καθώς και τις ϖροοϖτικές καριέρας µέσα στην εταιρεία. Παρατηρείται λοιϖόν ϖως εκτός αϖό τα άµεσα οφέλη για µια εταιρεία τα έµµεσα οφέλη αϖό την εκϖαίδευση και τη ϖιστοϖοίηση σε Η/Υ είναι ουσιώδη αφού αυξάνουν τη ϖαραγωγικότητα των υϖαλλήλων και βελτιώνουν το εργασιακό κλίµα µεταξύ των εργαζοµένων. Chartis Ήβη Βαϊνδιρλή Administrative Assistant Το πραγµατικά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της απόκτησης µιας τέτοιας πιστοποίησης, µετά από εκπαίδευση και αντικειµενική µέτρηση των γνώσεων, είναι η βελτίωση της απόδοσής µου και η αυτοπεποίθηση ότι χρησιµοποιώ µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο ένα τόσο χρήσιµο εργαλείο όσο το Οffice Κατά συνέϖεια η εκϖαίδευση και η εϖιβεβαίωση µέσω της ϖιστοϖοίησης των εργαζοµένων στη χρήση εφαρµογών του Office ϖροσδίδει ανταγωνιστικό ϖλεονέκτηµα στις εταιρείες µέσω της αύξησης της ϖαραγωγικότητας των υϖαλλήλων ενώ βελτιώνει και τις εσωτερικές λειτουργίες των τµηµάτων µε τη καλύτερη ϖαροχή υϖηρεσιών. Frigoglass Αλέξανδρος Μανιάτης Recruitment & Training Officer Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον η πιστοποιηµένη γνώση απλοποιεί την αξιολόγηση του προσωπικού στις δεξιότητες χρήσης Η/Υ και αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την επιλογή ανθρώπινου δυναµικού Mειώνει σηµαντικά τα κόστη εντός της εταιρείας αφού πλέον µειώνονται σε µεγάλο ποσοστό οι ώρες που δαπανούνται για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη χρήση εφαρµογών Η/Υ Εϖιϖρόσθετα, αυξάνει τη ϖαραγωγικότητα των εργαζοµένων, καθώς και την εργασιακή τους ικανοϖοίηση µε ϖροφανή οφέλη για τον οργανισµό. 4 ALBA Graduate Business School 2010

7 Μερικά χρήσιµα νούµερα Το κόστος άγνοιας χρήσης εφαρµογών Η/Υ ανέρχεται σε 755,55 για κάθε εργαζόµενο µε ελλιϖή εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση ετησίως κατά µέσο όρο 33.3 λεϖτά την εβδοµάδα γλιτώνει ένας εργαζόµενος εάν έχει εϖαρκή εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση στην χρήση εφαρµογών Η/Υ ετησίως είναι το κόστος ενός ατόµου αϖό το τµήµα ΙΤ να λύσει ϖροβλήµατα εργαζοµένων ϖου σχετίζονται µε την χρήση εφαρµογών Η/Υ 354 ώρες ετησίως ξοδεύει το τµήµα ΙΤ για να λύσει ϖροβλήµατα εργαζοµένων ϖου σχετίζονται µε την χρήση εφαρµογών Η/Υ 35,6% των συµµετεχόντων ζητάνε την βοήθεια των συνεργατών τους ή του ϖροϊσταµένου τους για να λύσουν ένα ϖρόβληµα στο word ή excel 45.8% των συµµετεχόντων ϖροσϖαθούν να βρουν την λύση µόνοι τους ξοδεύοντας σχεδόν 1 ώρα την εβδοµάδα 61.1% των συµµετεχόντων θεωρεί ότι βελτιώθηκε η αϖοδοτικότητα τους έϖειτα αϖό την εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση τους 1 στους 2 συµµετέχοντες νοιώθει ϖιο ικανοϖοιηµένος αϖό την εργασία του έϖειτα αϖό την εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση του 1 στους 2 συµµετέχοντες θεωρεί ότι αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα του στη αγορά εργασίας έϖειτα αϖό την εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση του Μετά την εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση των εργαζοµένων µόνο το 15.4% των ϖροϊσταµένων δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά µε την χρήση εφαρµογών Η/Υ γλιτώνοντας σηµαντικό αριθµό ανθρωϖοωρών Περισσότεροι αϖό τους µισούς ϖροϊσταµένους ανέφεραν µετά την εκϖαίδευση και ϖιστοϖοίηση των εργαζοµένων τους ότι βελτιώθηκε η ταχύτητα ϖαράδοσης των εργασιών, η εµφάνιση των ϖαραδοτέων, µειώθηκαν τα λάθη και δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στην λεϖτοµέρεια

8

Παγκόσµιο Συνέδριο. του Ιδρύµατος ECDL.

Παγκόσµιο Συνέδριο. του Ιδρύµατος ECDL. Ανατολή ηλίου: 7:39 ύση ηλίου: 18:40 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PEOPLECERT Μέση µέγιστη θερµοκρασία: 21 C, µέση ελάχιστη: 13 C Aριθµός Φύλλου 01 ΕνΣυντοµία Παγκόσµιο Συνέδριο του Ιδρύµατος ECDL 2009 Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ / ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δρ Όλγα Επιτροπάκη, Καθηγήτρια Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, Κάτοχος της ακαδημαϊκής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 84 Επεξεργασία και ανάλυση απαντήσεων ανά Τµήµα του ερωτηµατολογίου 4 Α.1. Φύλο Το µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζοµένων σε υπηρεσίες courier είναι άνδρες, υπερβαίνοντας το 90% αυτών που απάντησαν το ερωτηµατολόγιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11

4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 4 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΕΟ 11 ΘΕΜΑ 1 Ο 1.1. Η περιγραφή εργασίας είναι µια διαδικασία σηµαντική για κάθε επιχείρηση και µάλιστα δεν πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά στελέχη. Μέσω της περιγραφής εργασίας καθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ HR METRICS Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, Αριστοτέλης Αλεξόπουλος ALBA 2013 Μία έρευνα του Με την υποστήριξη της Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται?

Τιεείναι όόμως CRM?? Είναι τα αρχικά του Customer Relationship Management! (Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) Πως περιγράφεται? ΟΔΗΓΟΣ CRM Customer Relationship Management Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω των οποίων μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ; 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ DANIEL KASMIR, ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, MANPOWER EMEA Οι αφοσιωµένοι υπάλληλοι που έχουν κίνητρα οδηγούν µια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα HR & Workplace Trends 2013-2014

Ετήσια Έρευνα HR & Workplace Trends 2013-2014 Ετήσια Έρευνα HR & Workplace Trends 2013-2014 Ελλάδα 2 Ετήσια Έρευνα HR & Workplace Trends Ετήσια Έρευνα HR & Workplace Trends 2013-2014 Ελλάδα Αγαπητέ πελάτη, Καλωσήρθατε στην ετήσια έρευνα HR & Workplace

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα