ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΛΟΓΙΑ. και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους."

Transcript

1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Άδεια ασφαλείας αυτοεξυπηρετούµενου φορέα: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε εκµεταλλευόµενο αερολιµένα, αεροπορική εγκατάσταση ή αεροσκάφη ώστε να αυτοεξυπηρετείται όσον αφορά σε θέµατα ασφαλείας αεροµεταφορών. Άδεια ελεγκτή ασφαλείας: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την αεροπορική αρχή σε ελεγκτή ασφαλείας προκειµένου να νοµιµοποιείται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Άδεια επόπτη σηµείου ελέγχου: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή σε επόπτη σηµείου ελέγχου προκειµένου να νοµιµοποιείται να ασκήσει τα καθήκοντα του. Άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών. Άδεια παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών: η γραπτή άδεια που χορηγείται από την Αεροπορική Αρχή, σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και λοιπούς φορείς µε την οποία επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας τα καθήκοντά τους. Αεροδρόµιο (aerodrome): κάθε καθορισµένη χερσαία ή υδάτινη περιοχή στην οποία περιλαµβάνονται κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός και που χρησιµεύει ολικά ή µερικά για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια εξυπηρέτηση αεροσκαφών. Αερολιµένας (airport): κάθε αεροδρόµιο µε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών και διακίνηση αγαθών. Όπου στο παρόν αναφέρεται Αερολιµένας, νοείται κάθε πολιτικός αερολιµένας δηµόσιας χρήσης και µη στρατιωτικό αεροδρόµιο. Αερολιµενάρχης: το πρόσωπο που διοικεί κρατικό ή δηµοτικό αερολιµένα τον οποίο εκµεταλλεύεται η ΥΠΑ ή ο Προϊστάµενος της Αεροπορικής Αρχής του αερολιµένα σε µη κρατικούς αερολιµένες στο πλαίσιο άσκησης κρατικής εξουσίας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Αεροµεταφορέας: επιχείρηση αεροπορικών µεταφορών, η οποία κατέχει άδεια αεροπορικής εκµετάλλευσης

2 Αεροπορική Αρχή, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -Κεντρική Υπηρεσία Αεροπορική Αρχή Αερολιµένα: περιφερειακή Μονάδα της ΥΠΑ που εδρεύει σε πολιτικό αερολιµένα και ασκεί κρατικές αρµοδιότητες. Αεροπορική εταιρεία: ένας αεροµεταφορέας ή µία επιχείρηση αεροπορικών εργασιών. Αεροπορικές εγκαταστάσεις: οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αεροναυτιλίας, οι εγκαταστάσεις φορέων διαχείρισης αεροµεταφερόµενου φορτίου, ταχυδροµείου, εφοδίων, αποθεµάτων, τροφοδοσίας, υλικών / εφοδίων καθαρισµού καθώς και κάθε άλλου φορέα που δύναται να επηρεάσει άµεσα την ασφάλεια των αεροµεταφορών. Αεροσταθµός (air terminal): το κυρίως κτίριο ή οµάδα κτιρίων όπου διενεργείται η διακίνηση επιβατών και φορτίου και η επιβίβαση στα αεροσκάφη. Αζήτητη αποσκευή: η αποσκευή που φθάνει σε ένα αεροδρόµιο και δεν ζητείται ή δεν παραλαµβάνεται από επιβάτη. Ανεπιθύµητος: ένα πρόσωπο στο οποίο δεν επιτρέπεται, από τις Αρχές, η είσοδος στο κράτος προσγείωσης του αεροσκάφους που τον µεταφέρει. Απαγορευµένο αντικείµενο (prohibited article): αντικείµενο ή και ουσία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διάπραξη έκνοµης ενέργειας και δεν έχει δηλωθεί βάσει των ισχυόντων νόµων και κανονισµών. Απειλή βόµβας: µια γνωστοποιηθείσα, ανώνυµη ή µη, απειλή που υποδεικνύει ή υπονοεί, αληθώς ή ψευδώς, ότι η ασφάλεια αεροσκάφους εν πτήσει ή στο έδαφος, ή οποιαδήποτε εγκατάσταση αερολιµένα ή πολιτικής αεροπορίας µπορεί να κινδυνεύει από εκρηκτικό ή άλλο µηχανισµό. Αποθέµατα: όλα τα µη καταναλώσιµα είδη, τα οποία χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά την πτήση π.χ. εφηµερίδες, περιοδικά, ακουστικά, κουβέρτες, µαξιλαράκια κ.α. Αποσκευές: η προσωπική ιδιοκτησία επιβατών και πληρώµατος που επιτρέπεται να µεταφερθεί στο αεροσκάφος από τον µεταφορέα. Αποσκευές λανθασµένης διαχείρισης (mishandled baggage): οι αποσκευές οι οποίες ακούσια ή από αµέλεια αποχωρίσθηκαν από τον επιβάτη ή το πλήρωµα. Αρµόδια Αρχή Ασφαλείας: η ιεύθυνση Ασφάλειας Αερολιµένων της Αεροπορικής Αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, εφαρµογή και διατήρηση του Εθνικού Κανονισµού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας

3 Αστική περιοχή (landside): η περιοχή ενός αερολιµένα που δεν αποτελεί τµήµα του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα και περιλαµβάνει όλες τις περιοχές που έχει πρόσβαση το κοινό. Ασυνόδευτη παραδοθείσα αποσκευή (unaccompanied hold baggage): αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί για µεταφορά στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο δεν επιβαίνει ο κάτοχος της. Ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας (civil aviation security): ο συνδυασµός µέτρων, διαδικασιών, ανθρώπων και υλικών µέσων µε σκοπό την διαφύλαξη της πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες. Αυστηρά ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας αερολιµένα (airport security restricted area): περιοχές του ελεγχόµενου χώρου αερολιµένα, οι οποίες κανονικά περιλαµβάνουν µεταξύ των άλλων, όλες τις περιοχές αναχώρησης επιβατών µεταξύ των σηµείων ελέγχου ασφαλείας και του αεροσκάφους, την περιοχή στάθµευσης αεροσκαφών, τις περιοχές εναπόθεσης και διαχωρισµού αποσκευών, τα υπόστεγα φορτίου, τα ταχυδροµικά κέντρα, τους χώρους καθαρισµού, τροφοδοσίας και ανεφοδιασµού στον ελεγχόµενο χώρο του αερολιµένα και άλλους χώρους που καθορίζονται στο πρόγραµµα ασφαλείας του φορέα. Η πρόσβαση στις εν λόγω περιοχές ελέγχεται αυστηρά και η διακίνηση προσώπων, οχηµάτων και αγαθών µέσω αυτών υπόκειται στις εκάστοτε καθοριζόµενες στο ΕΠΑΠΑ πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας. Αυστηρά ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας αεροπορικής εγκατάστασης): περιοχή του ελεγχόµενου χώρου αεροπορικής εγκατάστασης στην οποία η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά και στην οποία η διακίνηση προσώπων, οχηµάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε καθοριζόµενες στον ΕΠΑΠΑ πρόσθετες διαδικασίες ασφαλείας. Βασικό σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (PEDS/primary explosive detection system): σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου, εκρηκτικό υλικό το οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή. Γενική αεροπορία: κάθε τακτική ή µη τακτική πτητική δραστηριότητα της πολιτικής αεροπορίας η οποία δεν διεξάγεται µε αµοιβή ή µίσθωση

4 Γνωστός αποστολέας (known consignor): 1) Για φορτίο: το άτοµο από το οποίο προέρχονται αγαθά προοριζόµενα για αεροµεταφορά επ ονόµατί του και το οποίο συνεργάζεται µε εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο ή αεροµεταφορέα βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στον 2) Για ταχυδροµείο:το άτοµο από το οποίο προέρχεται αλληλογραφία προοριζόµενη για αεροµεταφορά επ'ονόµατί του και οποίο συνεργάζεται µε εγκεκριµένο ταχυδροµικό φορέα, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό ιαδικασία ελέγχου εισιτηρίων (check in): η διαδικασία παρουσίασης επιβατών σε εκµεταλλευόµενο αεροσκάφος για αποδοχή συµµετοχής σε συγκεκριµένη πτήση. ιαδικασίες ασφάλειας (security controls): διαδικασίες µε τις οποίες µπορεί να προληφθεί η εισαγωγή απαγορευµένων αντικειµένων και η είσοδος µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων. ιερχόµενοι επιβάτες (transit passengers) επιβάτες που αναχωρούν από ένα αερολιµένα µε την ίδια πτήση µε την οποία αφίχθησαν. ιοίκηση αερολιµένα: ο αερολιµενάρχης για τους κρατικούς και δηµοτικούς αερολιµένες και ο διευθύνων σύµβουλος ή γενικός διευθυντής της εταιρείας αερολιµένα, ανάλογα, στους µη κρατικούς αερολιµένες. Εγκεκριµένο µεταφορικό γραφείο (regulated agent), το µεταφορικό γραφείο ή κάθε άλλος φορέας που συγκεντρώνει φορτίο από τρίτους για προώθηση του σε πτήσεις, συνεργάζεται µε αεροµεταφορέα και ασκεί ελέγχους ασφαλείας, που είναι αποδεκτοί ή απαιτούνται από την Αεροπορική Αρχή, σε σχέση µε το φορτίο, τις ταχυµεταφορές ή το ταχυδροµείο. Εθνικό Πρόγραµµα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΑΠΑ): ο εκάστοτε ισχύων Κανονισµός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, οι σχετικές Τεχνικές Οδηγίες και εν γένει κανονιστικές πράξεις προς εφαρµογή των προτύπων ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας από έκνοµες ενέργειες. Εκµεταλλευόµενος αεροσκάφος ( AIRCRAFT OPERATOR): ένα πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που προσφέρει ή πρόκειται να προσφέρει δηµόσια αεροπορική µεταφορά ή Έκνοµη ενέργεια (act of unlawful interference): κάθε πράξη, η οποία αποσκοπεί να θέσει σε κίνδυνο την οµαλή και ασφαλή λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας

5 Ενδεικτικά αναφέρονται πράξεις, όπως : α) παράνοµη κατάληψη αεροσκάφους εν πτήσει ή στο έδαφος, β) χρήση βίας εναντίον προσώπου σε αεροσκάφος εν πτήσει, εάν η πράξη αυτή είναι πιθανόν να διαταράξει την ασφάλεια του αεροσκάφους, γ) καταστροφή ή πρόκληση ζηµίας σε αεροσκάφος εν λειτουργία, η οποία το καθιστά ακατάλληλο προς πτήση ή η οποία πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά του εν πτήσει, δ) τοποθέτηση ή διευκόλυνση τοποθέτησης σε αεροσκάφος εν λειτουργία, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αντικειµένου ή ουσίας, που είναι πιθανόν να το καταστρέψει ή να του προκαλέσει φθορά, η οποία το καθιστά ακατάλληλο προς πτήση ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του εν πτήσει, ε) καταστροφή ή πρόκληση φθοράς σε αεροπορικές εγκαταστάσεις ή παρέµβαση στην λειτουργία τους, εφόσον η ενέργεια αυτή είναι πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του αεροσκάφους εν πτήσει, στ)η σκόπιµη µετάδοση ή / και διάδοση ψευδούς πληροφορίας, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός αεροσκάφους εν πτήσει, ή ζ) παράνοµη και εσκεµµένη χρήση οποιασδήποτε συσκευής, ουσίας ή όπλου που: i) στρέφεται εναντίον προσώπου σε αερολιµένα και προκαλεί ή είναι πιθανόν να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό ή θάνατο και ii) καταστρέφει ή προκαλεί σοβαρές ζηµιές στις εγκαταστάσεις ενός αερολιµένα ή σε σταθµευµένα αεροσκάφη ή επιφέρει αναστάτωση στις υπηρεσίες του αερολιµένα, η) χρήση ραδιενεργών, πυρηνικών, βιολογικών και χηµικών ουσιών σε αεροσκάφη, αερολιµένες και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Ελεγκτής ασφαλείας (screener): ο κατάλληλα εκπαιδευµένος και πιστοποιηµένος υπάλληλος, ο οποίος διενεργεί έλεγχο ασφαλείας προσώπων, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, ταχυδροµείου και λοιπών αγαθών. Ελεγχόµενος χώρος αερολιµένα (airside): η περιοχή κίνησης αεροσκαφών καθώς και κάθε παρακείµενος στεγασµένος ή µη χώρος στον οποίο η είσοδος και διακίνηση προσώπων, οχηµάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες στο ΕΠΑΠΑ διαδικασίες ασφαλείας. Ελεγχόµενος χώρος αεροπορικής εγκατάστασης: ο χώρος εκείνος της αεροπορικής εγκατάστασης στον οποίο η είσοδος και διακίνηση προσώπων, οχηµάτων και αγαθών υπόκειται στις εκάστοτε προβλεπόµενες στο ΕΠΑΠΑ διαδικασίες ασφαλείας. Έλεγχος ασφαλείας (screening): η εφαρµογή τεχνικών ή άλλων µέσων για τον εντοπισµό απαγορευµένων αντικειµένων. Έλεγχος ασφάλειας αεροσκάφους (AIRCRAFT SECURITY CHECK), επιθεώρηση του εσωτερικού αεροσκάφους στο οποίο µπορεί να είχαν πρόσβαση επιβάτες και επιθεώρηση του χώρου αποσκευών µε σκοπό την ανεύρεση απαγορευµένων ή υπόπτων

6 Έλεγχος πρόσβασης: η εφαρµογή τεχνικών ή άλλων µέσων ελέγχου σε καθορισµένα σηµεία µε τα οποία επιτυγχάνεται η αναγνώριση των εξουσιοδοτηµένων για είσοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΠΑΠΑ, προσώπων ή/ και οχηµάτων. Ένοπλος συνοδός πτήσης (sky marshal): κρατικός ή ιδιωτικός υπάλληλος, ο οποίος είναι κατάλληλα εκπαιδευµένος, πιστοποιηµένος και εξουσιοδοτηµένος για να φέρει κατάλληλο οπλισµό για την αντιµετώπιση εκνόµων ενεργειών κατά της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια πτήσης. Εµπορευµατικός σταθµός: η εγκατάσταση µέσω της οποίας το φορτίο διέρχεται από την αεροπορική στην επίγεια µεταφορά και αντιστρόφως και στην οποία υπάρχουν χώροι διεκπεραίωσης ή στην οποία το φορτίο αποθηκεύεται εν αναµονή µεταβίβασης για αεροπορική ή επίγεια µεταφορά. Εξοπλισµός ασφαλείας, κάθε τεχνικό µέσο, προς χρήση µεµονωµένα ή ως µέρος συστήµατος, που σκοπό έχουν να εµποδίσουν τη διάπραξη εκνόµων ενεργειών εναντίον της πολιτικής αεροπορίας ή των εγκαταστάσεων της. Εξοπλισµός ΤΙΡ (threat image projection): πρόγραµµα λογισµικού που µπορεί να εγκατασταθεί σε ορισµένες ακτινοσκοπικές συσκευές και το οποίο προβάλλει εικονικές εικόνες απαγορευµένων αντικειµένων (π.χ. µαχαιριών, πιστολιών, αυτοσχέδιων εκρηκτικών µηχανισµών) µέσα στην εµφανιζόµενη ακτινοσκοπική εικόνα των πραγµατικών εξεταζόµενων αντικειµένων και προκειµένου να ελέγχεται η ικανότητα του χειριστή της συσκευής να ανιχνεύει τέτοιες εικόνες. Εξοπλισµός ανίχνευσης ιχνών (trace detection equipment): τεχνολογικό µη ακτινοσκοπικό σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να να ανιχνεύει ελάχιστες ποσότητες µάζας εκρηκτικού υλικού. Επικίνδυνα υλικά (dangerous goods): είδη ή ουσίες που είναι δυνατόν να προξενήσουν σηµαντικό κίνδυνο στην υγεία, ασφάλεια ή σε περιουσία και δύνανται να µεταφέρονται αεροπορικώς υπό προϋποθέσεις. Επιχείρηση αεροπορικών εργασιών: επιχείρηση, η οποία προσφέρει αεροπορικές υπηρεσίες αεροφωτογραφήσεων, αεροψεκασµών, αεροδιαφηµίσεων, έρευνας και διάσωσης, αεροµεταφοράς ασθενών κλπ. Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας: η επιχείρηση κάτοχος της σχετικής αδείας του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, που παρέχει κατά κύριο σκοπό, Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών: η ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας

7 Επόπτης ασφάλειας (security supervisor): κατάλληλα εκπαιδευµένος πιστοποιηµένος και εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος φορέα, ο οποίος ελέγχει την ποιότητα και αποδοτικότητα των µέτρων ασφάλειας που εφαρµόζει ο φορέας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την ΥΠΑ πρόγραµµα ασφάλειάς του. Επόπτης σηµείου ελέγχου (screening supervisor), ο κατάλληλα εκπαιδευµένος και πιστοποιηµένος υπάλληλος, ο οποίος ελέγχει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο των ελεγκτών ασφαλείας στα σηµεία ελέγχου και επεµβαίνει ρυθµιστικά σε τυχόν αναφυόµενα ζητήµατα κατά τους διενεργούµενους ελέγχους. Έρευνα ασφάλειας αεροσκάφους (AIRCRAFT SECURITY SEARCH): λεπτοµερής επιθεώρηση του εσωτερικού και του εξωτερικού αεροσκάφους µε σκοπό την ανεύρεση απαγορευµένων ή υπόπτων αντικειµένων. Εφόδια: είδη άµεσα καταναλώσιµα ή προοριζόµενα για πώληση επί αεροσκάφους κατά την πτήση, στα οποία περιλαµβάνονται και τα είδη επιµελητείας. Εφόδια καθαρισµού: εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών καθαρισµού. Εφόδια τροφοδοσίας: φαγητά, ποτά και σχετικός εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται Κρατικός αερολιµένας: ο αερολιµένας που ανήκει στο κράτος και του οποίου η λειτουργία και εκµετάλλευση διεξάγεται από την ΥΠΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία. Στην έννοια του κρατικού υπάγονται και οι δηµοτικοί Μέλος πληρώµατος: πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αεροµεταφορέα να εκτελεί καθήκοντα στο αεροσκάφος κατά την διάρκεια της πτήσης. Μετεπιβιβαζόµενοι επιβάτες (transfer passangers): επιβάτες που έχουν άµεση ανταπόκριση µε δύο διαφορετικές πτήσεις. Περιοχή ελιγµών αεροσκαφών (manoeuvering area): το τµήµα του Αεροδροµίου, που χρησιµοποιείται για την προσγείωση, απογείωση και τροχοδρόµηση αεροσκαφών και δεν περιλαµβάνεται σ' αυτό η περιοχή στάθµευσης αεροσκαφών. Περιοχή κίνησης αεροσκαφών (movement area): είναι το τµήµα του αεροδροµίου, που χρησιµοποιείται για την προσγείωση, απογείωση, τροχοδρόµηση και στάθµευση αεροσκαφών. Περιοχή στάθµευσης αεροσκαφών: η καθορισµένη περιοχή σε ένα αεροδρόµιο ξηράς που προορίζεται να φιλοξενεί αεροσκάφη για σκοπούς επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών, φόρτωσης ή εκφόρτωσης ταχυδροµείου ή φορτίου καθώς και για εφοδιασµό µε καύσιµα, στάθµευση ή συντήρηση

8 Πρόγραµµα ασφαλείας φορέα (security programme): µέτρα, διαδικασίες και πρακτικές, οι οποίες υιοθετούνται από υπόχρεο φορέα και εγκρίνονται από την Αεροπορική Αρχή, για να διασφαλίσουν την πολιτική αεροπορία από έκνοµες Προσωπικό παροχής υπηρεσιών ασφαλείας αεροµεταφορών: το κατάλληλα εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο αστυνοµικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., της ΥΠΑ ή προσωπικό εγκεκριµένων από την ΥΠΑ ιδιωτικών επιχειρήσεων για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών ή ίδιο προσωπικό επιµέρους φορέα, ο οποίος διαθέτει άδεια αυτοεξυπηρέτησης, όσον αφορά στα θέµατα ασφαλείας αεροµεταφορών. Σηµείο ελέγχου: το κατάλληλα εξοπλισµένο και στελεχωµένο σηµείο αεροπορικής εγκατάστασης όπου διεξάγονται έλεγχοι ασφαλείας προσώπων, αντικειµένων ή Σηµείο πρόσβασης: κάθε σηµείο µέσω του οποίου επικοινωνούν χώροι ή / και περιοχές µε διαφορετική διαβάθµιση ασφάλειας. Σηµείο στάθµευσης αεροσκάφους: ένας προκαθορισµένος χώρος στην περιοχή στάθµευσης αεροσκαφών που προορίζεται να χρησιµοποιείται για την στάθµευση Συµβεβληµένος Αποστολέας (account consignor) : ο αποστολέας φορτίου, του ποίου οι αποστολές φορτίου εγκρίνονται προς µεταφορά µε αµιγώς εµπορευµατικά Συνεχείς δειγµατοληπτικοί έλεγχοι (continuous random checks): έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται δειγµατοληπτικά καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, σχετικών µε τις διαδικασίες ασφαλείας, µε συγκεκριµένο χρονικό ή ποσοτικό Συνοδευόµενη παραδοθείσα αποσκευή (accompanied hoid baggage): αποσκευή η οποία έχει παραληφθεί από την αεροπορική εταρεία για µεταφορά στο χώρο αποσκευών αεροσκάφους, στο οποίο επιβαίνει ο επιβάτης. Συνοδευόµενη ταχυµεταφορά: η διαδικασία κατά την οποία αποστολές ενός η περισσοτέρων αποστολέων µεταφέρονται ως αποσκευές συνοδού επιβάτη µε τακτική πτήση αεροµεταφορέα και µε παραστατικά κανονικά ελεγµένων αποσκευών επιβάτη. Σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών (EDS/explosive detection system): σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου, εκρηκτικό υλικό το οποίο ευρίσκεται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή

9 Σύστηµα ανίχνευσης εκρηκτικών διατάξεων (EDDS/explosive device detection system), σύστηµα ή συνδυασµός διαφορετικών τεχνολογιών το οποίο έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει, και κατά συνέπεια να υποδεικνύει µέσω σήµατος κινδύνου, εκρηκτικές διατάξεις, ανιχνεύοντας ένα ή περισσότερα στοιχεία της εκρηκτικής διάταξης τα οποία ευρίσκονται σε αποσκευή, ασχέτως του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασµένη η αποσκευή. Ταχυδροµείο (mail), αποστολές αλληλογραφίας και άλλων αντικειµένων που διακινούνται από και µεταξύ επισήµων ταχυδροµικών Υπηρεσιών, αρµοδίως εξουσιοδοτηµένων. Στον όρο αυτό δεν εµπίπτουν οι αποστολές ταχυµεταφορών. Υπεύθυνος ασφάλειας φορέα, το κατάλληλα εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο πρόσωπο που ορίζεται από τη ιοίκηση του φορέα ως προϊστάµενος της µονάδας Υποκείµενοι σε έλεγχο χώροι αερολιµένα, ο ελεγχόµενος χώρος αερολιµένα (airside), η αυστηρά ελεγχόµενη περιοχή ασφαλείας αερολιµένα (security restricted area) \ και τα ζωτικά τµήµατα αυτής (critical parts). Φορτίο (cargo), κάθε αεροµεταφερόµενο αγαθό εκτός από ταχυδροµείο, εφόδια, αποθέµατα και συνοδευόµενες ή λανθασµένης διαχείρισης αποσκευές. Φύλακας ασφαλείας (guard), ο κατάλληλα εκπαιδευµένος και πιστοποιηµένος υπάλληλος, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε τον έλεγχο πρόσβασης προσώπων, οχηµάτων και αγαθών καθώς και µε τη διενέργεια περιπολιών. Φορείς εφοδιασµού αεροσκαφών, οι εταιρείες παρασκευής γευµάτων και οι εταιρείες διακίνησης εφοδίων τροφοδοσίας, λοιπών αεροπορικών εφοδίων και αποθεµάτων αεροµεταφορέων. Χειραποσκευή (cabin baggage), αποσκευή επιβάτη ή µέλους πληρώµατος η οποία µεταφέρεται από αυτό στην καµπίνα του αεροσκάφους. Χώρος αναµονής επιβίβασης αερολιµένα, ο χώρος συγκέντρωσης αναχωρούντων επιβατών µετά το σηµείο ελέγχου ασφαλείας και µέχρι των εξόδων του κτιρίου Χώρος εναπόθεσης αποσκευών, ο φυλασσόµενος χώρος στον οποίο οι ελεγχθείσες και παραδοθείσες αποσκευές εναποτίθενται εν όψει της µεταφοράς τους στο αεροσκάφος και ο χώρος στον οποίο µπορεί να κρατηθούν οι αποσκευές λανθασµένης διαχείρισης µέχρις ότου προωθηθούν, αναζητηθούν ή καθ οιονδήποτε τρόπο διεκπεραιωθούν

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της ασφάλειας του αεροδροµίου «Ν. Καζαντζάκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1580 30 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ15/Α/19854/1614 Τεχνική Οδηγία Ασφαλείας Αριθμ. (1) 1η Τ.Ο.Α. H ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 9 Vertragstext in griech. Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία

Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέέµα:: µ Λεειιτουυργγίία τ Αεεροδροµίίουυ ο καιι Εξξυυπηρέέττηση Αεεροσκαφώνν Μηλιαρά Άντζελα Κοντζεδάκη Σοφία 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.1. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά µε τις νέες τροποποιήσεις της Σ SOLAS 74 (κανονισµοί σχετικά µε την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες) και τον νέο ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. : Ο4/08-02-2005 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΕΕΚ 0 Η τελευταία δεκαετία του αιώνα που πέρασε βρήκε την Ελλάδα οργανικά ενσωματωμένη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4137, 27.7.2007 Ν. 125(Ι)/2007 Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους

Άρθρο 9 Προγράμματα, καθυστερήσεις, ακύρωση πτήσεων Άρθρο 10 Επιστροφή χρημάτων Άρθρο 11 Συμπεριφορά εντός του αεροσκάφους Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Νοέμβριος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3 - Εισιτήρια Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υλοποίηση νέων απαιτήσεων Κεφ. ΧΙ-2 της.σ. SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιµενικές εγκαταστάσεις

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση νέων απαιτήσεων Κεφ. ΧΙ-2 της.σ. SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιµενικές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 14/08/2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΥΜΑΠΛ Αριθ.πρωτ: 09/03 Ταχ. /νση :ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 102 Ταχ. Κώδικας :185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEFAX :210 4191530 Πληροφορίες :Υποπ/ρχος Λ.Σ. ΚΩΛΕΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VI του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCC εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ) έκδοση 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΙΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΙΙΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΙV ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ - V ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - VI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3666, 27/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3666, 27/12/2002 Ο περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΗΓΙΑ 1/2011. Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών. Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2274/31.03.2011 Ο ΗΓΙΑ 1/2011 Χρήση συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Έχοντας υπόψη: 1. Ότι, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft FRA EI/R Όροι µεταφοράς για επιβάτες και αποσκευές Όροι Συµµετοχής στο πρόγραµµα Miles & More ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ Όροι Μεταφοράς (Επιβάτες και Αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάρτιος 2008 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93)

Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) ΝΟΜΟΣ: Αριθ. 2168/93 Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα. πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 147/Α/3-9-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 11647/02/EL/Τελικό WP 66 Γνωµοδότηση 6/2002 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών για τον κατάλογο επιβατών και άλλων δεδοµένων από τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα