BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor"

Transcript

1 B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω, orgia celebro,bacchor.- Aullidos ba canales: Celebración de: óργιασµóς, οû,ò orgiarum oeractio.- Participar de los: θυρσοφορéω thyrsum gesto.- El que celebra bacanales: óργéων, ωνος,ò; óργεωνη,ης,η qui,quae orgia celebrat.- El que se abandona a un transporte orgiástico con un tirso en la mano: θυρσοµανης,ης,éς thyrso furens (thyrsus: hastula frondibus vestita).- Heridos en el bacanal con el tirso: θυρσοπληγγης,ης,ες thyrso percussi.- Participación en la bacanal: θυρσοφορíα,ας,η thyrsorum gestatio.- Participante en la bacanal: θυρσοφóρος, qui orgia celebrat Perteneciente a los que celebran bacanales: óργιαστικóς,η,óν pertinens ad eos qui orgia celebrant.- Pompa de los bacanales: φαλαγγωµα,ατος,τó bacchanalia pompa BANCANTE χαλιµáς,áδος,η; µαινáς,áδος η; θυïáς,áδος,η; θυσιáς,áδος,η baccha, baccha furore percita.- Bacantes sacerdotisas de Baco: µιµáλλονες ποτνιáδες,ων,αí bacchae,maenades.- Voz de las bacantes: σαβαοî vox bac chantium.- Clamar a modo de: íáκχáζω clamo bacchantium more.- Imitar a las bacantes: σαβáζω bacchantes imitor BACHILLER: φλúαρος, inepte loquax BACÍN,silleta,sillico: σκωραµíς,íδος η vas ad excipiendum ventris onus BACO: Íακχος,ου,ò; ιωνυσος,-σσος, ου,ò; Φιγαλεúς,éω; Χáλις, Χáλιξ,ικος ò; Λíεο, Λυαîος,ου,ò; Σαβáζιος,ου,ò; Βáκχος,ου,ò Iacchuc,Bacchs,Lyaeus, Sabazios.- Baco,perturbador de la mente: ψυχοδεíκτης,ου,ò animae diremptor.- Templo de Baco: διονúσιον ου,τó aedes Bacchi.- Perteneciente a Baco: διανúσιος,íα,ιον ad Dionysium pertienens.- Compañeras de Baco σαβακαí,ων Bacchi sociae.- El que celebra las fiestas de Baco: óργιασ της,οû,ò; óργíων,ωνος,ó orgiorum celebratur.- Fiesta de Baco: χóες,οì festum in honorem Bacchi;áσκωλια,ων τá festum Athenis in honorem Bacchi Juego de Baco Leneo: Ληναïκóς áγων Lenaei ludi.- Juego usado en las fiestas de Baco: σκáπερδα,ης,η ludi genus.- Lugares dedicados a Baco: σαβοî,ων,οì loca Baccho sacra.- Ofrendas en honor de: θúσθλα,τá thysi,liba.- Que gusta de las fiestas de Baco: φιλεúïος, studiosus evationis.- Baco,que preside la prensa de la uva: Ληναöκóς, Ληναïτης ου,ò Bacchus leanus praeses prelorum.- Sacerdote de: εúσρτηρ,ηρος,ò -αστης,οû,ò sacerdos Bacchi.- Sacer dotisa de: βáκχη,ης; βακχíς,íδος,η foemina sacerdos Bacchi BÁCULO: βακτηρíα,ας,η; βακτηριον,ου τó; βáκτρον,ου,τó; καλαúροψ,οπς,η; óκχη,ης,η; πληγανον,ου,τó; σκáπτρον ου,τó; σκáπτον,σκηπτρον,ου,τó; σκηπáνιον,ου,τó; σκηπων,ωνος,ò; σκíµπων, σκíπων,ωνος,ò baculus.-encorva do κúφων,ωνος,ò incurvus> Pastoral ξúλον,ου,τó baculum BADANILLA,que usaban los flautistas χειλωτηρ,ηρος,ò corium quod labris circumligabant tibicines BAGAJE: áποσκευη,ης,η sarcina.- Con ducir bagajes: σκευαγωγéω vasa et utensilia bajulo.- Recoger el bagaje διασκευáζοµαι colligo vasa BAGAJERO: σκευαγωγóς,óς,óν lixa BAGATELA: γéλγη,ων,τá; φλεδων,óνος, η; φλúος,ου,ò; σκινδáλαµος,ου,ò; σκινδαλµóς,οû,ò; στóµυλµα,ατος,τó ληρος,ου,ònugae,merces expers valo 91

2 ris.- Decir bagatelas a cada paso: περιφλúω passim nugor.- Escribir bagatelas: φλυαρογρáφéω nugas scri bo.- Hacer o decir bagatelas: éπιφλúω nugor.- Ocuparse de: συλλη ρéω simul nugor.- Escritor de: φλυα ρογρáφος,ου,ò nugarum scriptor.- Ha blador de: φλυαρολóγος, nugiloquus.- El acto de escribir bagatelas: φλυαρογραφíα,ας,η nugarum scriptio χéοµαι, πηδáω, σαυλóοµαι, θιáζω tri pudio,salto.- Al son de la múscica: ùπορχéοµαι subsalto choro canenti.- Alrededor: περιορχéοµαι circum sal to.- Con armas: πυρριχíζω pyrricham salto.- Con otro: συµπηδáω una cum alio salto.- Delante: προσκιρτáω praesilio.- Inmodestamente: λικερτíζω salto immodeste.- Juntamente: συγχορεúω una tripudio.- Bailar ridículamnete: κορδακíζω ridicule sal to.- Lascivamente: κολαβρíζω, σαβáζω indecore,lascive salto.- Arte de bai lar: óρχηστúς,úος,η saltandi ars.- Diestro en: óρχηστικóς,η,óν; πηδητι κóς,η,óν habens artem saltandi.- El que baila con armas: πυρριχιστης,οû, ò pyrichae saltator.- El que recibe a los que bailan: χοροδéκτης,οû,ò qui saltantes in choro recipit.- Lugar donde se baila: χορηγεîον,ου,τó locus ubi chiori ducuntur.- Que baila con otro: συνθιáσωτης,ου,ò is qui simul chorus excercet.- Que baila con petulancia y lascivia: σκιρτοπóδης,ου,ò qui petulanter et lascive saltat.- Que baila en pareja πρóσχορος, una saltans BAILARÍN: χορευτης,οû,ò; χοροιτúπος, ου,ò; óρχηστηρ,ηρος,ò; óρχηστης,οû, ò; σκαρπης,ου,ò saltator; qui in choro pulsar terram.- Bailarina: óρχéστρια,ας,η;-τρις,íδος,η; σκιρετικóµóς,η,óν; σκιρτικóς,η,óν saltra trix BAILE: ηδúκωµος,ου,ò; βαλισµóς,οû, ò; χορεíα,ας,η; óρχηθµóς,οû,ò; óρχεσ µóς,οû,ò; óρχηµα,αος,τó; óρχησις, εως,η; πηδηµα,ατος,τó; πηδησις,εωσς η tripudium,saltatio,chorea,saltus (BAH! οúá Vah! BAHÍA: éφορµος,ου,ò; éπíνειον,ου,τó ναúφρακτος,ου,ò; ναúσταθµον,ου,τó statio navium BAILAR: áττω, βαλλíζω, δινµéω, δινεúω, éγκροúω (marchar a compás: ad numeros incedo) κολιáω, λωπτω, óρ Baile afeminado: µαγωδη,ης,η mollis saltatio.- Amante del baile: φιλορχηµων,ων,ον amans saltationis.- Arreglado al canto: ùπóρχησις,εως,η saltatio ad cantum.- Cargo de direc tor del baile: χορηγíα,ας,η choragi munus.- Cierto baile: óκλασµα, ατος,τó; ρακτηριον,ου,τó;`ρακτριον, ου,τó; τυρβασíα,ας,η saltatio quae dam.- Con canastillos: καλαθισµóς,οû ò saltatio cum calathis.- Con los pies desnudos: γυµνοπóδιον,ου,τó ge nus saltationis.- De esclavos: µωθων ωνος,ò saltatio servilis.- Delante de otro: προσκíρτησις,εως,η praesul tatio.- Corega (director del baile) χορηγóς,οû,ò choragus.- Escuela de baile: χοροδιδασκαλεîον,ου,τó scho la ubi docentur a magistro saltatores.- Especie de baile: καρπαíα,ας,η saltatio genus.- Gastos de los bailes: χορηγíα,ας,η suppediattio sump tuum chorearum.- Lascivo: κολαβρισ µóς,οû,ò lasciva saltatio.- Una cla se de baile: κολí,ας,η saltatio quaedam.- Lo que se da para los gastos del baile: χορηγηµα,ατοσ,τó quod suppeditatur in sumptum chori.- Lugar donde se hacen los ensayos de los bailes: χορηγεîον,χορηγιον,ου,τó locus excertitando choro.- Lugar donde se prepara lo necesario para los bailes: χορηγεîον, χορηγιον,ου, τó locus ad instruendas choreas.- Maestro de baile: óρχηστοδιδáσκαλος, ου,ò saltandi praeceptor.- Movimien to de las manos y de los pies bailando: πιτúλισµα,ατος,τó pitylis ma,micatio manuum et pedum in saltan do.- Perteneciente a las canciones de los bailes: ùπορχηµατικóς,η,óν pertinens ad carmina saltatoria.- 92

3 Perteneciente a los bailes: χορεîος α,ον; χóριος, ad choreas perti nens.- Presidente del baile: áρχéχο ρος,ου,ò duc chori.- Propio del baile o de los bailarines: χορευτι κóς,η,óν conveniens saltationi vel saltatoribus.- Que costea los bailes χορηγóς,οû,ò is qui suppeditat sump tus in ludoc )corega).- Que promueve el baile con armas: πυρριχιστικóς,η óν habens vim excitandae pyrrichae saltationis.- Baile ridículo: κóρδαξ ακος,ò; κορδαλισµóς,οû,ò ridicula saltatio.- Salón de baile: χορεîον, ου,τó locus ubi aguntur choreae.- Canciones para las danzas: ùπορχηµα τα,ων,τá subsaltationes, carmina saltatoria.- Tener parte en el baile: χοροβατéω ad chorum acedo.- Dar juntamente un baile: συνκωµáζω συγκωµáζω choream una instituo.- Dirigir el baile: προσκιρτáω, χορηγéω sum dux chori,choreas duco de bajar alguna cosa: καθíµησις,εως, η demissio per funem BAJEL: ναυκληριον,ου,τó navigium BAJEZA: ùποπεζíα,ας,η humilitas,status ad terram pastrati De condición: χαµαιπéτεια,ας,η; áγé νεια,ας,η innobilitas BAJÍO: βραξéα,ων,τá; συρτις,εως,η brevia,syrtes BAJO,humilde: πεδανóς,η,óν; πεζóς, η,óν humilis.- Abyecto: ταπεινóς,η óν abjectus.- Preposición: ùπαí sub En la parte más baja: ùποκáτω in ima parte.- Estar en lo bajo: ùποκαταβαíνω subsideo.- Ir por bajo,avan zar,penetrar debajo: éπιγεíροµαι,éπι γíνοµαι,-γιγνοµαι succedo BALADRONADA, echar baladronadas: βολ βεîσθαι, κρηµνηγορéω, τυντλáζω bla tero,magna jactare,abrupta loquor BALANZA: ζυγóς,οû,ò; ζυγóν,οû,τó; καµπανóς,οû,ò; σακóς,σηκóς,οû,ò; στα BAJADA: καταβαθµóς,οû,ò; κατáβασις, εως,η; κατηλυσíα,ας,η; κατηλυσις,εως η; ùποκατáβασις,εως,η descensus BAJAR: áποκαταβαíνω éπικáτειµι,éξαπο βαíνω, καταβαíνω, καταβáσκω,καταστεí χω, καταθορéω, κáτειµι, καθιµáω des cendo,desilio.- Antes: προκαταβαíνω ante descendo.- Con cuerdas: χαλαíνω χαλáω, χαλáζω demitto funibus.- De lo alto: χαλáζω demitto.- Hacer bajar: ùποβιβáζω, συνταπεινóω descen dere facio, una deprimo.- Juntamente συγkαθιéω, συγκαθíηµι simul demitto Más: ùπερκαταβαíνω superdescendo.- Poco a poco: ùποκαταβαíνω subdescen do.- El que baja (propiamente guerrero que baja de su carro para combatir a pie): καταβáτης,ου,ò; καταβáτις,ιδος,η descensor.- Acción χáνη,ης,η; στασáνη,ης,η; στáµιον,ου τó; σταθµóν,οû,τó; σταθµóς,οû,ò; τáλαντον,ου,τó statera,trutina,pondus libra.- Contrapeso en la balanza para el equilibrio: σηκωµα,ατος,τó sacoma,id quod in libra ponitur ad faciendum aequipondium.- El que pesa en la: ζυγοστáτης,ου,ò librepens.- Pesar en la: ζυγοστατéω in trutina appendo.- Poner en la: ταλαντáω, ταλαντεúω, ταλαντíζω pondero> Platillo de la τáλαντον,ου,τó catillus BALAR: βληχáοµαι, καταβληχáοµαι, µη κáζω, µηκáοµαι balo.- Que bala: βλη χηµος, balator.- Que bala mu cho: πολυµηκáς,áδος,η multum balans BALAUSTRADA: σπαλιωνες,ων,οì pluteus BALBUCEAR: βαµβαíνω, βατταρíζω balbutio BALBUCIENTE: ψελλóς,η,óν blaesus.- Medio balbunciente: `ηµíτραυλος,ος, ον balbutiens.- Ser balbuciente: τραυλíζω balbus sum 93

4 BALBUCIR: βαβáζω balbutio BALDÓN oprobio: λοιδóρηµα,ατος,τó; λοιδóρησις,εως,η; λοιδορíα,ας,η; µû- µαρ,τó probrum BALDE,en balde áτéλετα frustra BALEARES,islas: Γυµνησíαι,-νητιδες, αì Insulae Baleares BALIDO: βληχη,ης,η; βληχηµα,ατος,τó; µηκασµóς,οû,ò balatus.- De las cabras: µηκη,ης,η balatus caprae.- De las ovejas: βη (βηζειν) balartum ovium et caprarum BALLENA: φáλινα,ης,η; φωκαινα,ης,η; κητος,εος,τó balaena.- Lugar donde se pesca la: κητεíα,ας,η locus ubi cete capiuntur BALSA: λιµνωδες,εως,τó restagnatio BALSÁMICO y lo que tiene olor a bál samo: βαλσαµωδης,ης,ες balsami odorem habens BÁLSAMO: βáλσαµον,ου,τó balsamum.- Arbol del bálsamo: ξυλοβáλσαµον,ου lignum balsami.- Jugo del: óποβáλσα µον,ου,τó balsami succus.- Ramito cortado del árbol del bálsamo: ξυλοβáλσαµον,ου,τò surculus qui e balsa mo caeditur BANDO,pasar al otro bando: éξαυτοµο λéω transfugio BANDURRIA: πανδοûρα,ας,η; πανδουρíς, íδος,η pandura.- Que toca la bandurria: πανδουριστης,οû,ò; πáνδουρος, panduram pulsans.- Tañedora de bandurria: πανδουρíστρια,ας,η quae panduram pulsat.- Tocar la bandurria: πανδουρíζω panduram pul so BANQUERO: κερµατιστης,ου,ò; τραπεζí της,-σεíτης,ου,ò nummularius.-perte neciente al banquero, alcambista: τραπεζιτικóς,η,óν ad mensarium,num mularium pertinens.- Ser banquero: τραπεζιτεúω BAMBALEARSE,que se bambalea: παρασφα λης,ης,éς lubrico pede incedens BANCARROTA: χεοκοπíα, χεωκοπíα,ας,η aeris alieni rescissio.- Hacer banca rrota: χρεοκοπéω, χρεωκοπéω debitum rescindo.- Enriquecidos con bacarro ta: χεωκοπíδαι,ων qui fraudatis cre ditoribus alienas pecunias possident El que hace bancarrota: χρεωκóπος,ου ò creditorum fraudator BANCO: (asiento) θρανíον,ου,τó seam num.- Asiento largo: èδωλιον,ου,τó fori subsellia.- De arena a flor de agua: ταινíα,ας,η agger aranae.- Pe queño σφéλας,τó (sólo dat.ac.sing. acus.pl.: σφελαï, σφéλας, σφéλα) sca bellum.- Bancos,bajíos: βραχéα,των, τá brevia,syrtes BANDA pectoral: ταινíδιον, ταινíον, ου,τó fasciola pectoralis BANDEJA redonda: δíσκος,ου,ò patina BANDERA: σηµαíα, σηµασíα,ας,η; σηµε îον,ου,τó vexillum.- Naval: éπíση µον της νηος navis insigne.- Andar a caballo delante de las banderas: προελαúνω ante signa equito.- El que lleva la bandera: σηµαιοφóρος, qui vexillum gestat BANQUETA: ùποβαθµος,οû,ò; ùποβαθρα, ας,η; ùπóβαθρον,ου,τó subsellium BANQUETE: δαíς,δαιτóς,η; δειπνοσúνη, ης,η; èστíαµα,ατος,τó; èστíασις,εως η; èστιατορíα,ας,η; εúωχíα,ας,η; συµ ποσíα,ας,η; συµπóσιον,ου,τó; συναγω γιον,ου,τó; θοíναµα,ατος,τó; θοíνη, ηςµη epulum, convivium, symposium epulatio.- Banquete fúnebre: περíδειπνον,ου,τó; τáφος,ου,ò epulum funebre.- General,público: πανθοíνη, ης,η; πανθοινíα,ας,η epulum ad quod imnes conveniunt.- Idóneo para el banquete: θοινητικóς,η,óν; θοινητóς, η,óν ad epulationem idoneus.- En que sirven toda clase de viandas: πáνθοινος, omni ciborum appara 94

5 tu instructus.- Banquete libre: κω- µος,ου,ò lascivium convivium.-literario: λογóδειπνον,ου,τó verbis magis quam epulis instructa coena (banquete,comida más abundante en pa labras que en manjares).- La ropa para un convite o banquete: δειπνíτις,ιδος,η convivalis stola.- Que le gusta con locura ir de banquete en banquete o a los banquetes: δειπ νοµανης,ης,éς qui insano coenarum convivalium amore ducitur.- Lugar del banquete: συσσíτιον,ου,τó locus convivii.- Perteneciente al banquete συµποσιακóς,η,óν ad convivia perti nens.- Director o presidente: συµπο διáρχης,ου,ò; συµποδιáρχος,ου,ò con viviorum magister.- Presidencia del banquete: συµποσιαρχíα,ας,η convi vii praefectura.- Banquete popular: δηµοθονíα,ας,η; éδιτια,ων,τá; συσσí τιον,ου,τó populare epulum,publicum Solemne: θáλεια,θαλíα,ας,η epulum Sala del: συµπóσιον,ου,τó convivii locus.- Costeado por uno solo: εíλα πíνη,ης,η epulum.- Durante todo el banquete: πανθοινεí per universum epulum.- Presidente del banquete: èδéατρος,ου,ò praefectus epulorum Acudir al banquete sin invitación: ùπερδειπνéω ad coenam non rogatus accedo.- Andar en banquetes: κατευω χéοµαι epulor.- Dar un banquete: κατευωχéω convivio excipio.- Celebrar banquetes en compañía: συµποσιá ζω una convivium celebro.- Celebrar banquetes fúnebres: περιδειπνéω epu lum funebre celebro.- Celebrar banquete de boda: δαîσαι γáµον (δαíω) celebrare nuptiale convivium.- Celebrar un banquete: θúω epulor.- Comer en banquete: δαíνυµι epulor.- Contribuir para un banquete: συνερα νíζω collectam sive symbolam contri buo.- Dar banquetes: δαιταλóω, éπιδαíοµαι, éπιδαιτéοµαι (-τησοµαι), βαλανíς,íδος,η;-νíσσα,ης,η; βαλανεú τρια,ας,η balneatrix BAÑERO: βαλανεíτης,ου,ò; βαλανεúς, éως,ò; βαλανεωτης,ου,ò balneator.- Que echa el agua a los que se lavan: λουτροχóος, aquam lavantibus èστιáω epulor,convivor.- Ser presidente de un banquete: συµποσιαρχéω convivii magister sum BANQUETEAR: δαíοµαι, εíλαπινáζω, κα ταδαíνυµαι, κωµáω, λαüξω, óψωνéω, θοινáω epulor,comessor,opsono,convi vor.- Festivamente: θαλιáζω festive epulor.- Juntamente: συγκωµáζω, συν ευωξéοµαι una comessor,epulor BANQUILLO, para el lecho: χελωνις, íδος,η scabellum per quod in lectum ascenditur BAÑADO: βραχεíς,εîσσα,εν; διáρρυτος perfussus,irrigus.- De agua: ùδρóχυτος aqua perfussus.- En agua ùδαρης,ης,éς; ùδαρóς,á,óν aqua dilutus.- Por todos lados: περíρρο ος, circumfluus BAÑAR: `ραíνω (`ρανω,`éρραγκα),`ραθαíνω, δíεµι, διηµι, éκπλúνω, éπιβáπ τω, λοúω, περιλινáζω, περιρρéω, περι ρρúω, προσξéω, προσκλúζω perfundo, lavo,alluo.- Alrededor: περιχλúζω circumluo.- Antes: προκλúζω, προκατα κλúζω ante proluo.- Ligeramente:ùπο κυµατíζω suffundo.- Bañado por todas partes: περικλúζος, circum fluuc.- Bañando alrededor: περικλúδην circumfluendo.- Bañar con agua caliente: καταντλéω foveo calida.- Que está bañado alrededor: περíκλúστος, qui circa alluitur.- Ser bañado: áεννáοµα,-áσοµαι perfundor El acto de bañar por todas partes: περικλυσµóς,οû,ò circumluvio.- Ba ñarse, echar el agua para: βαλανεúω aquam lavantibus effundo.- En agua fría: ψυχρολουτéω frigida aqua lavor BAÑERA,mujer al cuidado del baño: infundens.- Siervo del bañero: BAÑO (para lavarse): éµβατη,ης,η; δροíτη,ης,η; δρíτη,ης,η; λóετρον,ου, τó; λουτρεîον,ου,τó; λουτρων,ωνος,ò νíµµα,ατος,τó; éµβασις,εως,η; πλυνóς οû,ò; πλυσµóς,οû,ò; σηρáγγιον,ου,τó 95

6 βαλανεîον,ου,τó balneum,solium,alveus balnearius,vas balbnearium,lava crum.- Baños calientes: θéρµαι,ων,αí χúτροι,ων.οì callida balnea,lavacra Baño caliente: θερµολουσíα,ας,η cali dum balneum.- Cuarto de baño: βαπτισ τηριον,ου,τó baptisterium.- El que ayuda a bañar, a inmergir en el baño: βαπτιστης,οû,ò immersor.- El que lleva el agua para el baño: λουτροφóρος,ου,ò aquam balneo portans Estufa para calentar los baños o el lugar de ellos: πυριατηριον,ου,τó hypocaustum.- Apto para el baño: λεο τροχóος, aptus ad lavandum.- Baño frío: ψυχρολουσíα,ας,η frigidum balneum.- Gustar de baños: φιλολουτρéω delector balneis.- Habitación de baño pequeña: πúελον, πυéλιον,ου,τó; πυελíς,íδος,η; πúαλος ου,ò balneum.- Que lleva al baño los útiles de limpieza: ξυστροληκυθος, Que tiene forma de baño: πυελωδης, ης,ες habens formam balnei BAÑO SECO: ξηροπυρíα,ας,η siccum balneum.- Usar del baño seco:ξηρο λουτρéω sicco balneo utor BAPTISTERIO: κολυµβηθρα,ας,η baptis terium BÁQUICO: σαβακóς,η,óν bachiccus BARAJA (excusa barajas: cesta de mimbre con tapa): θιβíς,ρες,η; θíβη, ης,η fiscella e vimine plexa in mo dum arculae BARATILLERO: `ρωποπωλης,ου,ò scruta rius,rerum minutarum venditor BARATILLO: γρυτοπωλεîον,ου,τó locus ubi scruta venduntur.- Prendero,persona que vende en el rastro,en el ba ratillo: γελγοπωλης,ου,ò; γελγóπωλις ιδος,η varirarum mercium venditor, venditrix BARATO: εúωνος, vilis pretio.- Comprar barato: ùπερευωνéοµαι vilissimo pretio emo BÁRATRO: καιáλας,ου,ò; λáκη,ης,η ba rathrum,carcer suterraneus BARATURA de las cosas: εúωνíα,ας,η vilitas rerum venalium BARBA: áζην,éνος; áνθερéων,ωνος,ò; γενειáς,áδος,η; γéνειον,ου,τó; κοννóς,οû,ò; πωγων,ωνος,ò; ùπηνη,ης,η barba,mentum.- A quien ha nacido la barba hace poco: áρτιγéνειος,ου,ò cui barba paulo ante enata est.- costumbre de llevar barba: πωγωνοφο ρíα,ας,η barbae gestatio.- Barbilla lo que sobresale bajo los labios en la mejilla superior: óξúγενυς,υος,η id quod infra labra in maxilla inferiore eminet.- Con barbas: áκειρεκóµης,ου,ò intonsus.- Con bar ba rala: µα-δηδιγéνειος,ου,ò; σπανο πωγων,ωνος,ò qui est rara barba.- Criar barba: πωγωνοτροφéω barbam alo.- Echar mano a la barba para suplicar: ùπογενειáζω mento subjicio manum.- El que odia la barba: µισοπω γων,ωνος,ò osor barbae.- El que tiene barba aguda: óξυγéνειος,ου,ò cui acutum est mentum.- Embarbecer: íουλοφυéω lanugine vestior.- Empezar a echar..: γενειáσκω barbam emí ttere incipio.- Empezar la barba a crecer: ùπογενειáσκω,γενειáσκω,íουλοφυéω succrescere barbam incipit, pubesco; barbam emittere incipio.- Gastar barba: γενειáω barbam gesto La barba de la cabra: ηρυγγος,ου,ò spirillum.- La primera barba: προπω γωνιον,ου,τó prima barba.- Puestas las manos bajo las barbas: ùπογνúθα subjectis mento vel maxillae manibus Barba que empieza a nacer: πáππος,ου ò iincipiens barba.- Que lleva bar ba puntiaguda: σφηνοπóγων,ονος,ò cuius barba cuneum repraesentat.- Que lleva barba: πωγωνοφóρος, barbam gerens.- Que tiene barba de bronce: χαλκοπωγων,ονος,ò aeream barbam habens.- Que tiene barba de chivo: τραγοπωγων,ονος,ò hircinam barbam habens.- Que tiene barba larga: µακρογéνειος,προγéνειος, µακροπωγων,ονος,ò longum mentum habens.- Que tiene la barba espesa: 96

7 δασυπωγων,ονος,ò qui barbam habens densam.- Que tiene pequeña barba: µικρογéνειος,; µικρóγενυς,υος,ò qui parvum mentum habens.- Sin barba νιáτης,-νíτης,ου,ò barbatus.- Bien barbado: εúγéνειος,ου,ò bene barbatus.- Semibarbardo: `εµíγéνειος,ου,ò semibarbatus BÁRBARAMENTE: βαρβαρικως, βαρβαρως barbare BARBARIE βαρβαρóτης,ητος,η barbaries BARBARISMO: βαρβαρισµóς,οû,ò barbarismus.- Usar barbarismos: βαρβαροφωνéω barbaro sermone utor BÁRBARO: áνηλλην,ηνος; áνελληνιστος ; βαρβαρος,; φιλοβαρβαρος, χελιδóνες: minime graecus;rudis,non graecus,barbarus,barbari.- Muy bárba ro: τριβáρβαρος, ter (valde) barbarus BARBECHAR: νεáω. νεοποιéω novale fa cio,vervefactum facio BARBECHO: νéασις,εως,η; νεατη,ης,η; νεîον,ου,τó; νéωµας,ατος,τó; νεóς,οû ò novalis ager,novalis,renovata terra,novale.- Hacer barbecho: νειοποιéω vervactum facio.- Que ara un barbecho: νειοτοµεúς,εως,ò qui nova le caedit BARBERÍA: κορσωτηριον, κουρεîον,ου, τó; κουρíον,ου,τó; πωγωνοκουρεîον, ου,τó tonstrina.- Perteneciente a la: κουριακóς, κουρινóς,η,óν tonsorius BARBERO: κορσεúς,εως,ò; κορσωτεúς, éως.ò; κορσωτηρ,ηρος,ó; κουρεúς, éως,ò; κουρευτης,οû,ò tonsor BARBO (pez): µúλλος,ου,ò mullus BARBUDO: áκειρεκóµης,οû,ò; βαυθγéνειος,; βαθúγεως,ω,ò,η; γενειητης,οû,ò intonsus,barbatus.- Muy πολυπωγων,ων,ονος,ò valde barbatus áναβος,ου,ò; áνηβης,ου,ò; áκουρος, impubes,intonsus BARBADO: πωγωνιαîος, πωγωνíας, πωγωτρáµπις,ιδος,η cymba,navis,navicula qua trajicitur.- El que trae las bar cas río arriba a la sirga: νεολκóς, οû,ò helciarius, qui naves subducit Hecha pronto: σχεδíα,ας,η navis subito facta BARCO: πλοîον,ου,τó navigium.- Pe queño: τριηρηµιολíα,ας,η navigium minus.- Grandes barcos (de río): ταυ ροκéρκουροι magna navigia.- Que tie ne treinta barcos remeros: τριακοντá ζυγος, triginta transtra habens Salida de barcos: éκπλοος,ου,ò eruptio navium e portu.- Arrastre de la nave río arriba a la sirga: νεολκíα,ας,η navium ductio.- El que arrastra las naves río arriba a la sirga: νεολκóς,οû,ò helciarius.- Arrastrar el barco río arriba a la sirga: νεολκéω navem subduco.- Emplearse en las maniobras de los: ποδóω intendo funibus nauticis.- Tener el barco en el puerto: éνορµíζω navem in statione habeo BARÍTONO: βαρúτονος, gravitosus BARQUERO: πορεúς,éως,ò; πορθµεúς,éως ò; πορθµευτης,οû,ò portitor.- Lo que pertenece al: πορθµευτικóς,η,óν pertinens ad portitorem BARQUICHUELO. éφολκις,ιδος,η; éπακτρíς,íδος,η; φáσηλος,ου,ò; πλοιáριον ου,τó scapha,actuarium,navigiolum BARQUILLA: áκατος,ου,ò,η navicella BARRA: διáθυρον,ου,τó repagulum BARRANCO: χáραδρα,ας; χαραδρη,ης,η coenosus anfractus.- Formar barran cos y cavidades en la tierra: χαρα δριóω, χαραδρóω salabrosum et caver nosum efficio.- Hecho por las aguas: χαρáδρα,ας; χαρáδρη,ης,η sulcus ab aquis BARCA: κúµβη,ης,η; σελευκíς,íδος,η; 97

8 BARREDURA: `ρúµµα,ατος,τó; κóρηµα, ατος,τó; σáρωσις,εως,η; σáρµα,ατος, τó; σáρωµα,ατος,τó purgamentum,sordes; id quod verrendo collectum est Barreduras: σúρµα,ατος,τó quisquiliae BARRENA: óπεúς,éως,η; τéρετρον,ου,τó τρυπáνη,ης,η; τρúπανον,ου,τó; τρúπη σις,εως,η subula,terebru,terebra.- Pequeña: τερéτριον,ου,τó terebella BARRENAR: διατορεúω,-τορéω, κατατιτραíνω,-τιτρáω,-τíτρηµι (-τρη σω), τεραíνω, τερéω,τετραíνω, τιτραí vvis lignea BARRER: éκκορακíζω, καλλúνω, καταλλúνω, καθαροποιéω, κορéω, óφελτρεúω παρασαρóω, σαρóω verro,everro,ejicio,scopis expurgo.- Barrer con: συγκαλλúνω converro.- Hacia adelan te: προσαíρω verro ante.- Por todas partes: περοκορéω cirmcumquaque verro.- Recoger barriendo: σúρω verro Acción de barrer: σáρωσις,εως,η actio ipsa verrendi BARRETA: µοχλíον,ου,τó; µοχλíσκος, ου,ò; µóχλος,ου,ò obex BARRIDO,inmundicias del: περικóρηµα, ατος,τó sordes undaquaque verrendo collectae.- No narrido: áσαρος, áσá τωτος, scopis non mundatus BARRIL: κáδος,ου,ò cadus,dolium.- Pequeño: καδισκóς,οû; καδíον,ου,τó parvus cadus BARRIO: `ρúµη,ης,η;λαûρα,ας,η vicus Bajo: κωµωδριον,ου,τó vilis pagulus Próximo a la ciudad: περισπóριον,ου, τó; προáστιον,ου,τó suburbium.- Pre fecto de barrio: κωµáρχης,ου,ò vici praefectus.- División de barrios o calles: `ρυµοτοµíα,ας,η vicorum sec tio in strigas.- De un mismo barrio: σáναυλος, contubernalis.- Bar rio pequeño: κωµιον,ου,τó viculus Vecina de barrio: κωµητις,ιδος,η vicana.- Vecino de barrio: κωµητης, ου,ò vicanus.- Perteneciente al : νω, τιτρáω, τíτρηµι, τρυπανíζω, τρυ πáω terebro,pertundo.- Barrenado: διáτρητος, perforatus.- Que tiene fuerza de barrenar: τρυπητικóς η,óν habens vim terebrandi BARRENDERO: σαρóτης,οû,ó skoparius BARREÑO: κυλíχνη,ης,η; κúλιχνος,ου,ò κυλíχνιον,ου,τó; λεκáνη,ης,η; óλκáîον,ου,τó pelvis.- Pequeño: λεκανíδιον,ου,τó; λεκáνιον,ου,τó; λεκανíς, íδος,η;-íσκη,ης,η; -íσκος,ου,ò parva pelvis.- De madera: πéλυξ.υκος,ó pel κωµηδóν vicatim.-dividir en barrios o calles:`ρυµοτοµéω in vicos partior Que tiene mil barrios: χιλιοκωµος,ος ον mille vicos habens> Barrio de una ciudad φáρσος,εος,τó vicus BARRO: βóρβορος,ου,ò; φúραµα,ατος,τó πηλóς,οû,ò limus,massa luti.- Calza do apropiado para el: áρβúλη,ης,η; áρβυλíς,íδος,η calceus idoneus ad lutum calcandum.- Cosa de barro: κεραµωτóς,η,óν testaceus.- De barro cocido: óστρακíας,ου,ò; óστρóκινος,η ον testaceus,similis testae.- De ba rro: εγχθóνιος,; χυτραîος,αíα, αîον; χúτρεος,χúτροûς,οûς,οûν; χúτρι νος,η,ον testaceus,fictilis.- Hecho de barro o lodo: πηλινος,η,ον; κερá- µειος, κεραµηïος,κερáµεος,; κεραµικóς,η,óν luteus,figulinus.- Lle nar de: πηλóω, πηλúνω luto oppleo Lleno de: πηλωδης,ης,ες limosus.- Obra de barro: πλáσµα,ατος,τó figulinum opus.- Que tiene semejanza con el barro cocido: óστρακíτης,ου,ò; óστρακíτις,ιδος,η testae similitudi nem referens.- Sin barro: áπυλος,ος ον luto carens BASCAS,mareo: ναυτíα,ας,η nausea, taedium.-tener bascas: áσáζω, áσαíνω ναυτιáω (tener el mal del mar,mareo) nauseo BASE: `éδος,εος,τó; èδρα,,ας,η; `éδρανον,ου,τó;`éδρασµα,ατος,τó; βáσις,εως,η; µαθµíς,íδος,η; βáθρον,ου, 98

9 τó; βωµóς,οû,ò; éπíβασις,εως,η; ùπóβασις,εως,η; ùποβαθµóς,οû,ò; ùποβáθρα,ας,η; ùπóβαθρον,ου,τó; ùπóθηµα, ατος,τó basis,fundamentum.- Apoyado en cuatro bases: τετραθéλυµνος, quatuor fundamenta habens BASÍLICA: βασιλικη,ης,η basilica BASILISCO: βασíλισκος,ου,ò regulus (BASTA! áπéχει, áρκεî, éναρκεî, κατα χρá sufficit!, satis est! BASTANTE: áδην, áδδην, áλις, áποχρωντως, áρκοúντως, éπαρκοúντως, éξαρκοúντως sufficienter,satis,affa tim.- (Adj.): áπαρκης,ης,éς sufficiens.- Más de lo bastante: ùπεραποχρá plusquam satis est BASTAR: áντιχρáω, éκχρáω (sólo fut.y aor. éκχρησει, éξéχρησε), καταρκéω, συναρκéοµαι,áποχρáοµαι (-ησοµαι,áποκéκρηµαι),áποχρáω, áπóχρηµι, áρκéω sufficio,satis habeo, satis sum.- Ser bastante,tener provisiones a la ficiscendum.- Encorvado: καµπúλη,ης, η baculus inflexus.- Esfuerzo de apo yarse en el: βáκτρευµα,ατος,τó nixus incumbentis in baculum.- Que lleva bastón de oro:χρυσóρραπις,ιδος ò,η auream virgam ahbens.- Semejan te al bastón o clava: `ροπαλοιεδης, ης,éς clavae similis.- Apoyarse en el: βακτρεúω baculo innitor.- Herir con bastón: `ροδαλíζω baculo caedo Que anda apoyado en un bastón,lento σκιπναîος,íα,ον tardus,qui baculo in nitens incedit> Garrote ξúλον,ου,τó fustis> De tilo: φιλúριον,ου,τó baculus e tilia BASURA: φúρµα,ατος,τó; κóπιον,ου,τó; κóπρος,ου,ò; σáρµα,ατος,τó sordes, fimus,stercus.- Amontonada: φορυτóς, φωρυτóς.οû,ò; σáρµóς,οû,ò cumulus, congeries.- La que recoge basuras o raeduras: συρµατíς,íδος,η quae quis quilias colligit.- Los que recogen basuras: κοπρολóγοι,οì stercora legentes.- Que mana basura: óλονθος, scatens fimo.- Sacada a la mano y suficientes: αúταρκéω suppedito BASTARDAMENTE: ìκανως sufficienter BASTARDO: κρυφογονης,κυθεγενης,ης,éς µατρóξενος, µητρóξενος; νóθος,η ον nothus,spurius.- Hijo de bastar do: νοθαγενης,ης,éς nothus genitus Enemigo de los: µισóνοθος, qui odit nothos.- Bienes pertenecientes a los: νóθεια,, νοθεîα,ων,τá ad nothos pertinens bona BASTARSE: éξαρκéω sufficio BASTIMENTO militar: σιταρκíα,ας,η annona militaris BASTÓN: `ρáβδος,ου,η; βακτηρíα,ας,η; βακτηριον,ου,τó; βáκτρον,ου,τó; κá µαξ,ακος,η; νáρθηξ,ηκος,ò; σκâπτρον σκâπτον, σκηπτρον, σκηπáνιον,ου,τó; σκηπων,ωνος,ò; σκíµπων, σκιπων,ωνος, ò scipio,bacillus,baculus.- Para la marcha: βατηρ,ηρος,ò scipio ad pro calle: óξυθúµια,ων,τá trivia deletae sordes in BASURERO: κοπρολóγοι,οì; κοπρωνης,ης ες stercora legentes,sterquiliarius BATALLA: δηïς,ïδος,η; δηïóτης,ητος,η φúλοπις,ιδος,η; µαχησµóς,οû,ò; πóλε µος,ου,ò pugna,proelium.- Campal: πρóταξις,εως,η pugna aperta.- Con lanzas: δορατισµóς,οû,ò pugna quae fit hastis.- Encarnizada: δαïς,δαïδος,η pugna accensa et ardens.- Apto para la batalla naval: ναúµαχος, navali proelio aptus.- Fuera de batalla: éξαγωνιος, extra certamen positus.- Gran batalla: κενταυροµαχíα,ας,η immanis pugna.- Inclito en las: δορúκλυτος, proeliis inclytus.- Naval: ναυµαχíα ας,η navale proelium.- Puesto en orden de batalla: συντεταγµéνως com posito agmine.- Que excita el tumulto en la: éγρεκúδοιµος, tumultum bellicum excitans.- Repentina y en pelotón: εúθυµαχíα,ας,η 99

10 pugna subita et tumultuaria.- Trabar batalla: συµπλéκοµαι, συµµíγνυµι,- µιγνúω,-µíγω, συµπíπτω pugnam con sero,committo.- Provocar la: διακροβολíζω capesso pugnam.- Trabar batalla naval_ ναυµαχéω navale proe lium committo.- Estar preparado para una batalla naval: ναυµαχησεíω ad navale proelium paratus esse.- Entrar en batalla: συνáπτω pugnam consero.- Cambiar el orden de batalla: µετατáσσω,-ττω ordinem aciei immuto BATALLAR: καταµáχοµαι,µáρναµαι debe llo,decerto BATALLÓN: συλλοχíα,ας,η; στíχη,ης,η turma in ordinem descripta,cohors ex manipulis pluribus composita.- De 32 hombres: σúστασις,εως,η turma 32 militum BATÁN, de batán: γναφικóς,η,óν follonicus BATANAR: πιλéω constipo.- El acto de batanar o prensar la lana: πíλωσις,πíλησις,εως,η constipatio lanae BATANERO: γναφεúς,éως,ò; νáκτης,ου,ò πιλéτης,ου,ò; πλυνεúς,éως,ò; πλυντηρ ηρος,ò; στιβεúς,éως,ò; στιβευτης,οû ò; στιβúς,úος,ò fullo.- Carda de bataneros: ìπποφυης,éος,τó cardus fallonum.- Perteneciente al: γναφευτικóς,η,óν ad fullinicinam artem pertinens.- Ser batanero: γναφεúω baptismate regenerat,baptista BAYO, de color bayo: πáρωος, preditus colore inter cinereum et ru fum medium BAZO; σπλην,σπληνóς,ò; σπληνíον,ου,ò splen,lien.- Vena del bazo: σπληνí τις,ιδος,η lienaria vena.- Que pade ce del bazo: σπληνικóς,η,óν lienosus.- Atacado algún tanto del bozo: ùπóσπληνος, lienis immcomodis paululum vexatus.- Que consume el bazo: σπληνοδáπανος, lienem consumens.- Enfermo del bazo: σπληνω fullinicinam artem exerceo.- Taller del: γναφεîον,ου,τó officina fullo nis BATÍN: áγρευµα,ατος,τó spolium BATIR: áποτινáσσω, áκτινáσσω, éνóω, éνóθω, κραδεúω, παιπáλλω, συντινáσσω excutio,quatio,conquasso BATISTERIO: βαπτιστηριον,ου,τó bap tisterium BATO (medida): βáτος,ου,ò batus BATRACIO: βáτραχος,ου,ò rana.- Per teneciente a las ranas βατρáχειος, ad ranas pertinens BAUTISMO: βáπτισµα,ατος,τó; φωτισµα, ατος,τó; νíµµα,ατος,τó; τελéωσις, εως,η; θεογενεσíα,ας,η baptismus, lavacrum.- Que reengendra con el: τελειοποιóς,óς,óν; baptismate regenerans.- Reengendrar por el: τελóω τελειóω,τελεíω, τελéω per baptisma regenero.- Regeneración bautismal: τελεíωσις,εως,η regeneratio per bap tisma BAUTIZADO: áσφáγιστος,; θεογéνετος, (engendrado por Dios) baptizatus BAUTIZAR: βαπτíζω, φωτíζω baptizo, baptismate illumino.- El que bautiza τελειωτης,οû,ò; βαπτιστης,οû,ò qui δης,ης,ες lienosus.- Padecer del bazo σπληνιáω,σπληνιóω liene laboro BEBEDERO: πιστηρ,ηρος,ò; πιστηριον, ου aquarium BEBEDOR: áντλητης,οû,ò; áντλητηρ, ηρος,ò; πóτης,ου.ò; κωθων,ωνος,ò,η; bibax,potor,haustor,ebriosus.- De agua caliente: θερµοπóτης,ου,ò calidae potor.- De agua,abstemio: ùδροπóτης,ου,ò aquae potor,abstemius.-de buen vino: ζυροπóτης,ου,ò temulentus,meri bibax.- De buen vino,puro:ζωροπóτης,ου,ò meri bibax 100

11 De vinoáκροτοπóτης,ου,ò; áκροτοπóτις ιδος,η vinolentus.- Gran bebedor: ζαπóτης,ου,ò; πολυκωµων,ων,ον; πολú ποτος,; ποτικóς,η,óν; ποτíστατος,η,ον bibax,vini amans,multae potationi indulgens,avidus bibendi, bibacissimus.- Bebedora: φιλοπóτις, ιδος,η bibax.- Gran bebedora: πóτις ιδος,η petrix.- De agua,abstemia: ùδροπóτις,ùδατοπóτις,ιδος,η aquae potrix,abstemia BEBER: κωθωνíζω, κρατηρíζω, πíνω (πω σω,πéπωκα),πíω,πωµι,πóω (πωσω,πéπωκα δεπáζω,éκπíνωbibo,poto.- A menudo: βρúλλω potito,subbibo.- Agua fría: ψυχροποτéω frigidam aquam poto.- Agua: ùδατοποιéω, ùδρεúω, ùδροποτéω aquαm,bibo.- Antes: προεκπíνω prae bibo.- Aún más:éπιπíνω superbibo.- Beberlo todo: áποπíνω.- Con ansia: καταπíνω, καταποθω (-ποθηναι) ebibo Con otros: συµπíνω, συνεκπóω simul ebibo.- Coronado: συστεφανηφορéω una coronatus poto.- Dar antes de beber: προποτíζω ante bibendum praebeo.- Dar de beber: áρδω, áρδéω (áρσω),éµπíνω, πíνω (πινω), ποτíζω, ùποποτíζω, πιπíσκω potum praebeo, potum do.- De un largo trago: éκµυστíζω uno haustu ebibo.- Demasiado: λαβροποτéω abunde poto.- En demasía y dar de beber: κυαθíζω cya nis ludo,bibendum praebeo.- Hasta las heces: διαπíνω perpoto.- Imitar a los escitas: éπισκυθíσζω scytas imitor (bibendo).- Juntamente: συν εκπíνω simul ebibo.- Lamiendo: λáπτω, λáπω lambendo bibo.- Moderadamente: µετριοποτéω moderatus sum bibendo.- Mucho: πυλοποτéω multum bibo.- Saboreándose: éκπιτíζω pitissando wxhaurio.- Ser parco en el be ber: óλιγοποτéω parcus sum bibendo Tener afición a beber: φιλοποτéω avi dus sum potandi.- Un poco más, en exceso: ùποπíνω plusculum bibo,largius bibo.- Vino puro: áκρατíζω, áκρατοποτéω, ζυροποτéω merum bibo.- Vino: θωρησσοµαι poto.- Y alegrarse BEBIBA: κωθων,ωνος,ò; πíνωσις,εως,η πóµα,αρτος,τó; πóσις,εως,η; πóτηµα, en común,participando todos en el gasto: δηµια πíνειν bibere vel laetari cum omnium sumptibus.- Acción de beber agua fría: ψυχροποσíα,ας,η frigidae aquae potatio.- Acto de be ber mucho,sin respirar áµυστις,íδος η potandi genus.- Acto de beber: πó τος,ου,ò potus.- Amante de beber: φιλóβορτυς,υος,ò qui gaudet uvis.- Apto para beber: εúποτος,πóσσιµος,ος potum aptus.- Demasiada ansia de beber: πολυποσíα,ας,η nimia avididitas bibendi.- El acto de be ber πóτισµα,ατος,τó; ποτισµóς,οû,ò potio.- El principado de beber: áρχιποσíα,ας,η principatus bibendi.- El que bebe agua fría: ψυχροπóτης, ου,ò frigidae aquae potator.- El que bebe con otros: συµπóτης,ου,ò compotator.- El que vive sin ein beber: áποτος, qui sine potu vivit.- Escondite para beber: φωλωτη ριον,ου,τó latibulum ubi clam potatur.- La que bebe con otros: συµπóτρια,ας,η compotatrix.- Largo en beber: πολυπóτης,ου,ò; πολυπóτις ιδος,η multus in bibendo,multa in bibendo.- Lo que se da a beber primero: προπóτισµα,ατος,τó id quod prius bibendum praebetur.- Acción de beber primero: προποτισµóς,οû,ò praebibitio.- Parco en el beber: óλι γοπóτης,ου,ò parcus in bibendo.- Que bebe poco a poco,a sorbos: βραχú ποτος,; βραχυπóτης,ου,ò qui brevi tractu vel parum bibit.- Que bebe con otro: òµóρροφος,; συµποτικóς,η,óν compotator,-trix.- Que gusta de beber: φιλοκωθωνιστης, οû,ò gaudens nimia compotatione.- Que no se puede beber: δúσποτος,ος, ον non potabilis.- Que se debe beber juntamente: συνεκποτéον simul ebibendum.- Que se debe beber: ποτéος,éα,éον bibendus.- Que sólo bebe agua,abstemio: ùδατοπóτης,ου,ò aquae potor.- Algo bebido: ùποινος, aliquantum vinolentus ατος,τó; ποτης,ητος,η; ποτóν,οû,τó potio,potus.- Afición a la bebida: 101

12 φιλοποσíα,ας,η studium bibendi.-con miel: µελíτειον,ου,τó;-λíτιον,ου,τó ex melle potus.- Dado a la bebida: φιλοκωθωνιστης,φιλοπóτης,ου,ò gau dens nimia compotatione,indugens po tui.- Mucha bebida: πολυποσíα,ας,η multus potus.- De mezcla: κυκéων, ωνος,ò miscelanea potio.- De vinagre y miel: éξúµελι,ιτος,τó potio ex aceto et melle.- Del día ante rior: εúλοποσíα,ας,η pridiana potio Excesiva: κωθωνισµóς,οû,ò immodica potatio.- Fermentada (cidra,cerveza) σíκερα,ερος,τó sicera,cerevisia.- Larga bebida: κωθωνíη,ης,η larga po tio.- Moderada: óλιγοποσíα,ας,η mo dica potatio.- Primera bebida: πρóποµα,ατος,τó prima potio.- Que prepara las bebidas: ποτιµατοποιóς,ποτι µαστοποιóς,óς,óν potionum confector.- Darse a la bebida: éµπíω, áµυτíζω do in potu,largioribus poculis indulgeo.- Que se da mucho a la bebida: πολúποτος, multae potationi indulgens BECAFIGO (ave): συκαλíς, συκαρíς, íδος,η fecedula BECERRA: δáµαλις,εως,η; µοσχáς,áδος, η; µóσχος,ου,η juvenca,bucula.- Be cerro: íταλος,κοûρος,ου,ò; µοσχáριον µοσχíον,ου,τó; µóσχος,ου,ò; πéταλοι οì vitulus juvenculus.- Becerra,be cerrilla,becerrillo: πóρις,ιος; πóρ τíς,ιος,ο,η; πορτáκιον,ου,τó vitu lus,vitula,parvus vitulus, parva vitula.- Becerrillo: µóσχευµα,ατος,τó vitulus.- Que sustenta los becerros πορτιτρóφος, vitulos nutriens Cosa de becerro: µóσχειος, vitulinuc.- A manera: µοσχηδóν in morem vituli.- Becerro marino: φυκην, ηνος,ò phoca.- Fundir un becerro (como imagen para su adoración): µοσχοποιéω vitulum conflo BEFAR: éπιπαíζω deludo BELEÑO: úοσκúαµος,ου,ò hyoscyamus, faba suilla.- Compuesto de beleño: ùοσκυñαµινος,η,ον ex hyoscyamo con fectus BÉLICO,aparato bélico: πóλεµος,ου,ò apparatus bellicus.- Bélico: éµπóλε µιος,,; -µικóς,η,óν bellicus BELICOSAMENTE: πολεµικως bellicose BELICOSO: ωκυβóας,ου,ò;`ρηξηνωρ,ορος ò; αíνοβíας,ου,ò; áρειµανης,ης,éς; áρεíτολµος,; δορíπτυπος,; δοριµηστωρ,ορος,ò; éγχεíβροµος, éγχη σíµορος, éγχεσíπαλος, éγχéσπαλος,ου ò; éüµελíης,ου,ò;εúπóλεµος, φιλóπλος φιλοπóλεµος,-πτóλεµος,; ìπποκο ρυστης,οû,ó; ìπποπóλος, µéναιχµος, µενεδáïος,-δηιος,; µενéγχης,ης, ες; πληκτης,ου,ò; πολεµικóς,η,óν; πολεµιστηριος,; πολεµιστης,οû, ò; πολεµóκλονος,; σιδαροχáρµης ου,ò; θουραîος,αíα,αîον; θουρικóς,η óν; θοúριος,íα,ιον bellicosus,pug nax.- Hombre belicoso: óζος Áρηος vir belicosus.- Ser belicoso: συµπο λεµíζω bellicosus sum BELIGERANTE,negociación entre belige rantes: éπικηρυκεíα,ας,η negotiatio inter bellum gerentes BELLACO: παιπáλη,ης; κéρκωψ,ωπος,ò; κωβαλος,η,ον; κυνáνθρωπος, ver sipellis,vafer,versutus BELLAMENTE: φιλοκáλως ornate.- Muy bellamente: áριπρεπéω, áριπρεπως ad modum pulchre BELLAQUERÍA κοβαλíκευµα,ατος,τó ver sutia.- Usar de: κερκωπíζω versutiis utor BELLEZA: ωρα,ας,η; φαιδρóτης,ητος,η γλαφυρóτης,ητος,η; χáρις,ιτος,η; µαρ φη,ης,η species,venustas,pulchritu do.- Brillante de..: καλλιφεγγης,ης, éς pulchro splendore lucens.- De be lleza de cuerpo y alma: καλοκαγαθóς corporis et animi dotibus ornatus.- Indiferente a la, al bien: áφιλοκαλíα,ας,η indifferentia in pulchritudinem.- Sin belleza: áκαλλης,ης,éς deformis 102

13 BELLISIMAMENTE: ùπéρευ, ùπéρευγε pul cherrime BELLO: éπιχáριτος,εúµορφος,ος, lepidus,formosus.- Muy bello: παγκα λος,η,ον; περικαλλης,ης,éς perpulcher BELLOTA: βαλανηρóς,οû,ò; βáλανος,ου, ò glands.- De encina: áκυλος,ου,η llotas: βαλανηροφαγíα,ας,η glandium cibus.- Que produce..: βαλανηφóρος, glandifer.- Hecho con..: βαλá νινος, glande confectus.- Sacu dir las..: βαλανíζω glandes excutio Que sacude las: βαλανιστης,οû,ò qui glandes excutit.- Que tiene forma de βαλανωδης,ης,ες glandis formam habens BELONA: Éνυω,óος,η Enyo,Bellona BENDECIR: éνευλογéω, εúλογéω bendi co, benedico.- Bendecido: εúλογητóς η,óν benedictus.- Desear un bien a alguien: áρáοµαι,-áσοµαι vota facio BENDICIÓN: éυλογíα,ας,η benedictio BENEFACTOR: óνητωρ,ορος,ò adjutor BENEFICENCIA: áγαθοεργíη,ης,η; εúερ γεσíα,ας,η; εúποιïα,ας,η beneficen tia.- Amor a la beneficenxia: φιλευποιïα,ας,η amor beneficiendi BENEFICIAR,convertir en propia utili lidad: εúχρηστéω in meum commodum verto.- Hacer bien: áγαθοεργéω bene ficio BENEFICENCIA,prendas de: πιστá,ων,τá pignora beneficentiae BENEFICIO: éπανος,ου,ò; δωρηµα,ατος τó; εúεργéτηµα,ατος,τó; εúεργετικóν οû,τó; προïξ,κóς,η; εúεργεσíα,ας,η beneficium,gratia.- Anteriores beneficios: προüπαρχη,ης,η; προüπεργεµé να,τá ante collata beneficia.- Hacer beneficios: áγαθοποιéω beneficio afficio,recte ago.- Pagar los be neficios,devolver un bien por otro: glands ilicis.- De olor: µυροβáλανος ου,ò unguentaria glans.- Desnuda: ψωλη,ης,η denudata glands.- Lleno de bellotas: βαλανωδης,ης,ες glandi bus plenus.- Lo que se parece a la: βαλανíτης,ου,ò glandem referens.- Que come..: βαλανηφáγος, qui glandes edit.- Alimento a base de be áντευεργετéω, áντευποιéω, áντιπελαρ γéω parem gratiam refero,acepta be neficia beneficiis rependo,vices rependo.- Correspondencia a los: áντιπελáργησις,εως,η;-γωσις,εως; áντιπελαργíα,ας,η gratiae relatio BENÉFICO: áγαθοεργóς,. áγοθουργóς,óς óν; éριοúνης, éριοúνιος,ου,ò; εúερ γéτασ,α; εúεργητης,ου,ò; εúεργετικóς η,óν; εúεργης,ης,éς; εúεργéτις,ιδος, η; εúποιητικóς,η,óν; εúνοιóς,η,óν; áγαθοποιóς,óς,óν liberalis,benefi cus BENEMÉRITO: εúεργης,ης,éς benemeri tus.- Los beneméritos: óροσáγγαι,οì homines de rege bene meriti BENÉVOLAMENTE: φιλοστοργως, προσφιλως benevole BENEVOLENCIA: εúγνωµοσúνη,ης,η; εúδο κíα,ας,η; εúµηνεια,ας,η; εúνοια,ας,η φιλοτησíα,ας,η; χáρις,ιτος,η; προσφí λεια,ας,η; σχησις,εως,η benevolentia.- Con benevolencia: φιλíως bene vole BENÉVOLO: áριστóνοος,; εúβολος, ; εúµενéτης,ου,ò; εúνιéστερος, α,ον; εúνóος, (εúνοúστερος, εú νοúστατος), φιλητικóς,η,óν; φιλιος, íα,ον; φιλóφρων,ων,ον; φιλοφρονητικóς,η,óν; προπρεων,ωνος,ò,η benevo lus.- Hacer benévolo: εúµενíζω,- νíζοµαι benevolum afficio,facio.- Ser benévolo: εúγνωµονéω, εúµενéω,φι λοφρονéω benevolus sum.- Ser muy: περιεθéλω maxime benevolus sum BENIGNAMENTE: εúµéνως, φιλαγαθως, φι λανθρωπως, προσηνως benigne 103

14 BENIGNIDAD: éκυλíα,ας,η; φιλανθρωπευ µα,ατος,τó; χρηστóν,οû,τó; χρηστóτης ητος,η benignitas BENIGNO: ιλεος,; éνηης,ης,éς; éπιεικης,ης,éς; εúµενης,ης,ες; φιλáν θρωπος,; προσáνης, προσηνης,ης, éς benignus,mansuetus.- Muy: πáγχρησ τος, perbenignus.- Ser benigno χρηστεúοµαι benignus sum BENJUÍ: σíλφιον,ου,τó laserpitium.- Raíz del: µαγúδαρις,ιος,η laserpitii radix BERGANTÍN: κéλης,ητος,ò; λíβυρνον,ου τó; παρων,ωνος,ò paro,liburnum.celox,navis minor.- Espía: προφυλακíς ναûς,η navis promissa ad explorandum o in custodiam ου,τó brassicae decotum BESAR: éπικυνéω, κυνéω, καταφιλéω, κúω, προσκυνéω, προσκúω osculor,de osculor.- Besar tiernamente: καταγλω ττíζω suavior BESO: γλωττισµóς,οû,ò basium BESTEZUELA: θηρíδιον,ου,τó bestiola BESTIA: κνωδαλον,ου,τó; κτηνος,εος, τó; θηρíον,ου,τó bellua,bestia,jumentum,pecus.- A modo de bestias: θηριωδως ferino more.- Cosa de bestia: ζωωδης,ης,ες belluinus.- Enfer medad de las bestias de carga: µαλιασµóς,οû,ò; µáλις,εως,η; µαλíη, ης,η malis (-idis).- De carga: áστρáβη,ης,η; ùποζúγιον,ου,τó asinus, jumentum subjuge.- Lleno de bestias: θηριωδης,ης,ες belluis refertus.- Obedientes al freno: πεισιξáλινα,ων, τá hebenis oboedienta jumenta.- Que alimenta a bestias salvajes,que apacienta: θηρονóµος, belluas nutriens,feras pascens.- Que se alimen ta de bestias salvajes: θηρóτροφος, qui feris vescitur.- Convertirse en bestia,hacerse brutal: θηριóω in ferinam naturam verto.- Hacer de bestia de carga: áστραβíζω BERILO,piedra preciosa: βηρúλλιον,ου τó; βηρúλλιος,ου,ò; βηρυλλος,ου,ò,η beryllus BERNEJO: ùπóρρυφος, subrufus BERMELLÓN: µíλτος,ου,ò; σινωπη,ης,η minium,rubrica.- De bermellón: µιλτω δης,ης,ες miniatus.- De color de: µíλτειος,µíλτινος,; µιλτηλεφης, ης,éς minio tinctus.- Pintado de: éµµιλτος,; µιλτοφυης,ης,éς im buts rubrica,minio tinctus.- El que extrae el: µιλτωρυχος, qui minium effodit.- Lugar de donde se extrae el: µιλτωρυχíα,ας,η locus ubi minium effoditur.- Teñir de: µιλτóω minio inficio BERZA: κορáµβλη,ης,η; κρáµβη,ης,η brassica.- Comida de berza: κραµβíον ago asinum.- Apacentar bestias: κτηνοτροφéω jumenta pasco BETEL,planta con hojas sabor a menta µαλáβαθρον,ου,τó malobathrum BETONIA (planta): κéστρον,ου,τó cestrum BETÚN: áσφαλτος,ου,ò; νáφθα,ης,η; πι σσóκηρος,ου,ò bitumen,maltha.- Oler a betún: áσφαλτíζω bitumen redoleo Untar betún alrededor: περοκωνéω, áσφαλτóω circum illino pice,bitumine illino BEZUDO(de labios grandes y carnosos: χεíλων,ων,ον (ωνος,) labeo BIBLIOTECA: βιβλιοθηκη,ης,η; βιβλιοφυλáκιον,ου,τó bibliotheca BICÉFALO: δικáρανος,δικαρηνος, biceps BICOLOR: διδυµóχροος,δíχροος,δíχρω- µος, bicolor BICORNE: δικéραιος, δικéραος, δíκερος, δικéρως,ωτος bicornis BIELDO: áθηρηλοιγóς,οû,ò; áθερολóγος ου,ò: λεîκνον,λíκνον,λικµητηριον, ου 104

15 τó; λικµητηρíς,íδος,η; λικµóς,οû,ò; πτúον,ου,τó; τρíναξ, θρíναξ,ακος,ò; θρινáκη,ης,η ventilabrum.- Con biel do: πτúοφι cum ventilabro.- Que usa del bieldo (Ceres): λικµαíα,ας,η utens ventilabro (BIEN! εúγε! Euge! BIEN,amor al bien: φιλαγαθíα,ας,η amor bonorum.- Bienes comunes,rique za pública: ξυνεîα, ξυνηïα,ων,τá bona communia.- Perteneciente al común: κοινωφελης,ης,éς; κοινωφéλιµος, ad rem communem referens.- El bien absoluto: αúτοáγαθον,ου,τó bonum summum.- Los primeros y principa les bienes: προηγµéνα,ων,τá praepo sita et praecipua bona.- Por amor al bien,a los buenos: φιλαγáθως cum amore in bonos.- Consumidor del bien público: δηµοβóρος, qui bona publica devorat.- Bien público: δηµο σιωνιον,ου,τó proventus publicus.- Que ama el bien o a las gentes de bien: φιλáγαθος, amans bonorum Se ha de hacer bien: εúεργετéον beneficiendum est.- Bien: συµφóρως, εû bene,apte,utiliter.- Muy bien: κρáτιστα, κáλλιστα, βéλτιστα, ùπéρευ ùπéρευγε, παγκáλως pulchre,admodum bene,optime.- Hacer el bien: εúεργε BIGA o carro de dos caballos: ψευγóς,εος,τó; ξυνωρíς,íδος,η biga BÍGAMO o dígamo: δíγαµος,ου,ò qui justae uxori alteram superinducit BIGOTE: µúσταξ,ακος,η; ùπηνη,ης,η; ùπóρρινον,-íνιον,ου,τó mystax,pili circa labia,barba sub naribus nascens BILINGÜE: δíφωνος, δíγλωσσος, δíλο γος, bilinguis BILIOSO: γλισχρóχολος,η,ον; χολαîος, αíα,αîον; χολêïος,α,ον; χολικóς,η, óν; χολωδης,ης,ες; χολóεις,εσσα,εν óξíνης,ου,ò; πικρóχολος, bilio sus,felleus.- Ser muy bilioso: ùπερχολáω supra modum biliosus sum τéω benefacio> Los bienes públicos: τá δηµóσια bona publica BIENAL: διετης,ης,éς biennis BIENAVENTURANZA: µακαριóτης,ητος,η beatitudo BIENES,abundancia de: θáλεια, θαλíα, ας,η bonorum affluentia.- De los bienes: éáων bonorum.- Inmuebles: φανερá οúσíα quae in solo consistunt.- Muebles: éπιπλα,ων,τá bona mobilia.- Parafernales: παρáφερνα,ων τá ea qua supra justam dotem sponsa affert marito.- Públicos: éπíτιµα χρηµατα bona quae in legum praesidio sunt.- Raíces: φανερá οúσíα immobilia bona BIENHECHOR: εúεργéτας,α; εúεργéτης, ου,ò benefactor BIENIO: διετηρíς,íδος,η; διετíα,ας, η biennium BIFRONTE: διµéτωπος, bifrons BIFURCACIÓN,de caminos: áµφοδον,ου, τó bivium BILIS: χολá,âς,η; χολη,ης,η; χóλος, ου,ò bilis.- Convertir en bilis: éκχολóω in vilem verto.- Revolverse la bilis: χολáω bile mihi jecur turgescit.- Que evacua la bilis: χολαγωγóς,óς,óν bilem evacuans.- Que produce bilis: χολοποιóς,óς,óν bilem efficiens.- Que tiene agua y bilis mezcladas: úδατóχολος, aquam et bilem immixtam habens.- Que tiene roja la bilis: ξανθóχολος,ος, ον qui flavam bilem habens.- Sin bi lis: áχολος, bilem abigens Súbita manifestación de bilis: óξυχολíα,ας,η subitus bilis fervor.- Teñido de hiel o bilis: χολóβαφος, χολοíβαφος, felle,bili tinctus Vómito de bilis: χοληµεσíα,ας,η;-íη íης bilis vomitio 105

16 BILLETE,escrito breve: δελτáριον, δελτíον, γραµµατíδιον,-τεíδιον epistolium.- Papel para escribir unas líneas: σχεδáριον,ου,τó; σχéδη,ης,η schedula BIMENSUAL: δíµηνος, bimestris BINARIO: δυαδικóς,η,óν ad binarium numerum pertinens BINAZÓN: γυρεíα,ας,η repastinatio BIOGRAFIAR: βιολογéω vitam alicuius scribo BÍPEDO: δíβαµος, δικωλος,; διβá µων,ων,ον; δíπους,οδος,ò,η bipes BIRREME: διηρης,éος,η; δíκροτος,ου,ò διχηρης,éος,η biremis BIRUTA: σχíδαξ,ακος,η; σχíδη,ης,η; σχιδíον,ου,τó assula BISABUELO,A: áπóπαππος,ου,ò; παππεπíπαππος ππος,ου ου,ò; πρóπαππος,ου,ò; τριτó πáτωρ,ορος,ò proavus,tertius pater, abavus.- Propio del: προπαππικóς,η, óν proavitus.- Bisabuela,madre de la abuela o abuelo: προτηθη,ης,η; προµáµµη,ης,η proavia,aviae o avi mater BISAGRA: γιγγλυµóς,οû,ò ginglymus De figura de: γυγγλυµοειδης,ης,éς giglymi figuram habens.- Encaje de los huesos,articulación: γιγγλυµóς, οû,ò ossium compages ferrea.- Estar unido por bisagras: γιγγλυµóω gim glymo jungi BISEXUAL: γúνανδρος,ου,ò; γúνις,γúν νισιδος,ò,η qui masculi et foeminei γης,ης,ες; νíφαργος, candidus instar nivis o nive qua conspersus est.- De blanco regazo: λεοκóλενος albiulna.- De color blanco: λευκóχρους,ους,ουν albus colore.- De cuerpo blanco: λευκóχρως,ωτος,ò,η albo corpore decorus.- De un blanco marfileño: λευκελεφáντικóς,η,óν ebur no candore.-cándido: éλεφáντινος,ος, sexus est; mollis et effoeminatus BISIESTO: δíσεκτος, bissextus BISOJO: στραβóς,η,óν; στραβων,ωνος, ò strabo BISTURÍ: σχατηριον,ου,τó; κυκλíσκος, ου,ò scalprum chirurgicum, scalpellus.- Abrir con lanceta o bisturí: σχáω scalpro aperio BIZCO (ver,además,bisojo): `ροικóς, η,óν; φολκóς,οû,ò; íλλóς,οû,ò; παρα βλωψ,ωπος,ò,η strabus.- Ser bizco: στραβíζω distortos oculos habeo BIZCOCHO: µâζα,ης,η offa.- Pequeño: µáζιον,ου,τó offula BIZNIETO: áπéγγονος,ου,ò pronepos BIZQUEAR: íλλαíνω, íλλíζω, íλλωπéω, -πíζω,-πτω distoritis oculis aspicio BLANCO: λéπαργος, éκλευκος,; áλφóς,η,óν; λευκáνθεος,; λευκανθης,ης,éς (blanca: λαυκáς,áδος,η; λευκελεφαντíνος,η,ον;λευκóς,η,óν; λευκοüφης,λευκοφáης,ης,éς; µáρµαρος,;áργεινóς,áργεννóς,ηóν; áργεστης,οû,ò; áργινóεις,εσσα εν; áργóς,η,óν; éπíλευκος,;φα ληρóς,á,óν; φáλιος,íα,ιον; φαλλóς η,óν; πολιóς,á,óν; ξουθóς,η,óν albus.- Níveo: χιóνεος,η,ον;χιονωδης,ης,ες niveus,candidus.- Blanco de aspecto: λευκοφαης,ης,éς albus aspectu.- Blanquecino: φαληρóς,φαλερóς,á,óν; φαληρικóς,η,óν; φαληριóεις εσσα,εν albus.-como la nieve:νιφáρ ον;-φαντικóς η,óν candidus.- Entera mente blanco: πáνιος,íα,ιον omnino albus.- Jaspeado de blanco: λευκóστικτος, albis notis distinctus Manchado de blanco: λευκóστικτος,ος, ον albis notis distinctus.- Medio blanco: `éµíλευκος, semi-albus Mezclado con blanco: διαλεúκος, µεσó λευκος,µιξóλευκος, albo inter 106

17 mixtus,permixtus.- Muy blanco: áργης ητος,ò; ùπéρλευκος, περíλευκος, nitidus,admodum albus.- Parecer blan co: καταστíλβω niteo.- Pintar de blanco: λευκογραφéω albo colore pingo.- Poner algo blanco: ùπολευκαíνω subalbidum facio.- Dar en el blanco: éλανúνω σκóπον, στοχáζοµαι scopum attingere, collino.- Diestro en dar en el blanco: στοχαστικóς,η, óν habens artem scopi assequendi.- Dirigir el blanco: τιτúσκοµαι colli neo.- El que da derecho en el blanco εúθυβóλος, tecta scopum attin gens.- Apartarse del blanco: áστοχéω aberro a scopo.- La acción de apuntar al blanco: στοχασµóς,οû,ò collineatio.- Llegar al blanco: µáρτω (-ψω,µéµαρπα) attingo scopum.- Mirar al blanco: áποσκοπéω,-σκοπεúω στοχáζοµαι ad scopum tendo,intueor No dar en el blanco: ψευστéω, µατéω frustra facio,aberro a scopo.- Para dar al blanco (adv.): éπíσκοπα in scopum asequaris.- Que se mira como a blanco: σκóπιµος, qui velut scopus spectatur.- Que tiende al blanco: στοχαστης,οû,ò qui tendit ad scopum.- Tirar derecho al blanco: εúθυβολéω recta jaculor ad scopum Tirar más allá del blanco: úπερπéµπω ultra scopum jaculor.- Tiro al blanco o al contrario: στοχασµóς,οû, ò petitio scopi vel adversarii.- Tiro hacia el blanco: στóχασµα,ατος, τó illud quod in scopum intendit.- BLANCURA: λευκασµóς,οû,ò; λεúκωσις, εως,η; λευκóτης,ητος,η dealbatio BLANDAMENTE: εúαρéσκως, µειλíχιως blande.- Blandísimamente: πραóτατα lenissime BLANDO:`áρεσκος,; `ραδινóς,`ροδανóς,η,óν; αíµυλος,; éπαγωγóς, η,óν; éπáληνος,; εψαλéος,α,ον; φιλικóς.η,óν; λαπαρóς,á,óν;µειλíχιος α,ον; µελιταîος,α,ον; µιλóς,η,óν; µνοιóς,á,óν; τερáµων,ων,ον; τéρην, εινα,εν blandus,mollis.- Poco duro: áστúφελος, minime durus BLANDURA: µáλαξις,εως,η; πραüτης, ητος,η mollitudo, lenitas.-con blan dura: ηπíως, µαλακως blande,molli ter.- Hablar con blandura: `ηδυλογéω suaviter loquor BLANQUEAR: áπολευκαíνω, áργαíνω, δια λευκαíνω, γυψóω, κονιáω, κονíζω, λευκαíνω, λευκóω albesco,dealbo,gyp so illino, calcem induco.- Con albayalde: ψιµµυθιóω cerussa illino vel dealbo.- Con cal: τιτανóω calce oblino.- Con la espuma: φαλεριáω albesco spuma.- La parte de arriba: éπιλευκαíνω in summa parte dealbo Que blanquea algo: ùπαργηις,εσσα,εν subalbicans.- Que blanquea: κνηκóς, η,óν; ùπóλευκος, albicans BLAQUECINO: ωχρóλευοκος,, éπíλευκος ; λυκοειδης,ης,éς ex pallido albicans,albicans,albescens BLANQUEO: λευκασµóς,οû,ò dealbatio De la pared: κονíασις,εως,η parietis loricatio BLASFEMAR: βλασφηµéω impie loquor BLASFEMIA βλασφηµíα,ας,η blasphemia BLASFEMO: βλασφηµος, blasphemuc BLASÓN,blasones de una familia: ση- µαíα,ας,η insigne familiae BLEDO,planta comestible: βλíτον,ου, το blitum BLOQUEADO, estar bloqueado: πυργηρéω obsideor BLOQUEAR la ciudad: éκπολιορκéω; πε ριστρατοπεδεúω expugno,castris posi tis circumsideo BLOQUEO: διαµáχη,ης,ης; περικáθεσις, εως,η; περικáθισις,εως,η oppugnatio circumsessio.- Máquina de bloqueo,de asedio: νíκωνωνος,ò machina expunatrix BOBEAR:φελγúνω,φλυáζω desipio,nogor 107

18 BOBERÍA,decir: κοπíζω nugor tus BOCA: γναθµóς,οû;γνáθος,ου,ò; µáσταξ ακος,η; στóµα,ατος,τó os.- Boca,ori ficio: στóµαχος,ου,ò orificium.- Se mejante en la: òµοιóστοµος, similisore.- Que tiene una sola boca µονóστοµος, unum tantum os habens.- Que tiene tres bocas: τρíστο- µος, tria ora habens.- Que tiene siete bocas o puertas: éπτáστοµος septem ora vel ostia habens.- Que tiene muchas bocas o puertas: πο λúστοµος, multa ostia habens.- Que rodea la boca: περíστοµος, os ambiens.- Que tiene boca de bronce: χαλκóστοµος, aereum os habens.- Que tiene boca de oro: χρυσóσ τοµος, aureum os habens.- Que tiene boca,abertura ancha: εúρúστο- µος, latum os habens sive ostium.- Que tiene la boca armada de cuchillos,de pinzas (cangrejo de mar): ψαλιδóστοµος, forfices in ore habens.- Que tiene mala boca: στοµατικóς,η,óν ore vitio laborans Boca pequeña: στóµιον,ου,τó osculum Que abre la boca,necio: κεχηνως,ωτος ò,η hians,hiscens.- Que es de boca ancha: πλατúστοµος, qui est lati ore.- Que está en la boca: éνσ τοµος,éνστóµιος, qui in ore est Que hace ruído con la boca abierta: στóµβος,ου,ò qui ore dilatato sonum edit.- Que infla la boca: φυσíγναθος οσ,ον inflans buccam.- Que llena la boca: πλησíγναθος, implens maxillas.- Lo que se lleva a la boca, alimento: πρóσερµα,ατος,τó cibus.- De la boca: στοµατικóς,η,óν ad os pertinens.- De pequeña boca: βραχúστοµος, parvi oris.- Enfermedad de la boca: στοµακáκη,στοµοκáκη,ης,η στοµαλγíα,ας,η oris vitium vel morbus.- De boca dura: σκληρóστοµος,ος, ον duri oris.- De boca estrecha: µικρóστοµος, στενóστοµος, angusti oris.- De boca grande: στοµωδης,ης, ες magni et vasti oris.- Sin boca o BOBO: áχρειóγελως,ωτος,ò,η; µετεωροσ κóπος, sine causa ridens, stul cuya boca no cumple su función: áστοµος, cuius os munus non implet.- De boca profunda: βαθúστο- µος, profundum os habens.- Ce cien o de muchas bocas: éκατóνστοµος centum ora vel ostia multa habens.- De gran boca o abertura: χανδóς,η,óν magni hiatus.- Abertura de la boca: χηνúστρα,ας,η hiatus Boquita: éγκαφος,ου,ò bucella.- Con boca abierta: χανδóν ore hiante.- Boca de agua: óχετóκρανον,ου,ò lo cus tuborum unde aquae funduntur.- De ancha boca,abertura o entrada: εúτρητος, lato ore hians.- A quien huele mal la boca: óζóστοµος, ον cui os foetet.- Abrir la boca en demasía: κατεγχαíνω inhio.- Abrir la boca: χαµáοµαι, χασµéοµαι hio.- Abrir una boca: στοµóω os facio.- Abrirse la boca,bostezar: χηνυστρâσθαι hiscere.- Cerrar la boca: στοµóω os claudo.- Contraer, estrechar la boca: συστοµóω os contraho vel constringo.- Entreabrir la boca: ùποχαíνω infra vel aliquantum hio.- Estar boca arriba: ùπτιáζω resupinus sum.- Hablar abriendo mucho la boca: πλατυáζω, πλαρτειáζω ore diducto et latiori loquor.- Introducir en la boca: παρεντρωγω in os ingero.- Ligar o tapar la boca: φιµóω os obturo,obligo.- Ser de boca ancha: σαíρω (σαρω,σéσαρκα) ore sum hiante.- Tapar la boca: éπιστοµíζω, καταγλωττíζω os obtura re.- Tener la boca grande y abierta: ùποσαíρω (ùποσéρηκα) ore sum paulu lum hianti et aperto.- Vicio de abrir mucho la boca para hablar: πλατειασµóς,οû,ò vitium illius qui oris nimis diducto loquitur.- Enjua gar la boca: γαργαρíζω os colluo BOCADO,trozo de alimento: ψαíνυµα, ατος,τó; ψωµíον,ου,τó; ψοµóς,οû,ò ; (bucella: bocadito); éνθεσις,εως,η (lo que se mete en la boca,vg. comiendo) buccea,frustum,ofella.- Cortado en bocados: ψαîµα, ψαîσµα, 108

19 ατος,τó comminutum in bucceas.- Cortar en bocados: áποτρωγω denti bus abscindo.- De figura de bocado (de caballo): φιµωδης,ης,ες cami formam habens.- De los caballos: σιαλιστηρια, σιελιστηρια,ων,τá; στο µιον,ου,τó;`ρυτηρ,ηρος,ò; φιµωτρον, ου,τó; χαµóς,οû,ò fraena equorum, lorum,camus quo os obturatur,camus Para un solo animal de tiro: µοναµ πυκíα,ας,η unicum equi fraenum.- Que tiene un solo bocado o freno: µονáµπυξ,υκος,ò,η unicum fraenum habens BOCINA: βυκáνη νη,ης ης,η; βυκανιστηριον, ου,τó; κερατíνη νη,ης ης,η; σáλπιγξ λπιγξ,ιγγος ιγγος, η buccina.- Tocar la..: βυκανíζω buccino.- El que toca la bocina o el cuerno: κεραúλης λης,κερατα κεραταúλης λης,ου ου,ò; βυ κανιστης,-νíτης της,ου ου,ò buccinator BODA: óαροι αροι; γáµος µος,ου ου,ò; γáµοι µοι,οì nuptiae esponsales,perteneciente a las bodas: éδνιος δνιος,ος ον sponsalis, ad nuptias pertinens.- A quien agradan las bodas: φιλóγαµος γαµος, ον cui gratae sunt nuptiae.- Banquete de: γáµος µος,ου ου; γáµοι µοι,οí convivium.- Bodas que se deben pretender: θηρá- σιµοι γáµοι µοι,οì captandae nuptiae.- Bodas tardías: οψιγ οψιγáµιον µιον,ου ου,τó ùπεργαµ περγαµíα,ας ας,η serae nuptiae.- Con vite de bodas: γáµος µος,ου ου,ò; γáµοι µοι,οì convivium.- Corona nupcial: θυρσóς, οû,ò thyrsus.- El que aborrece las bodas: µισóγαµος γαµος,ος ον abhorrens a nuptiis.- El que prepara bodas,ca samentero: γαµοστóλος λος,ος ον nuptias ornans.- Feliz en las bodas: εúγαµος ον felix in nuptiis.- Hecho antes de las bodas: προγαµαîος ος,íα, îον ante nuptias factus.- Lo que precede a las bodas: προγáµεια µεια,ειων ειων, τá quae praecedunt nuptias.- Mala boda: κακογáµιον µιον,ου ου malae nuptiae Prenda de boda: µνηστρον,ου ου,τó nuptiarum pignus.- Preparación para bodas: γαµοποιïα,ας ας,η nuptiarum appa ratus.- Profanación de las bodas: µιαιγαµíα,ας ας,η nuptiarum pollutio Que consuma la boda: τελεσσíγαµος γαµος, ον qui perficit nuptias.- Que BOCETO: προχáραγµα,ατος,τó; ùπογραφη,ης,η praeformatio,inchoata delineatio BOCHE,juego infantil: τρóπα lusus puerilis a foramine BOCHORNO,calor: διáκαυµα.ατος,τó; éλη, εíλη,ης,η; εíλησις,εως,η; πνíγος,εος,τó aestus, aestivus calor BOCHORNOSO,caluroso: θερεîος ος,íα,îον ον aestuosus contrajo bodas antes: πρóγαµος γαµος,ος ον qui,quae prior nunptias contraxit.- Que descompone las bodas: λυσíγαµος γαµος, ον qui solvit nuptias.- Que ha he cho una buena boda: εúγαµος γαµος,ος ον felix in nuptiis.- Que maldice su bo da: µεµψíγαµος γαµος,ος ον incusans nuptias.- Que tiene cuidado de las bodas y del tálamo: θαλαµεúυτρια υτρια,ας ας,η quae nuptiarum et thalami curam habet.- Sacrificios precedidos a las bodas: προτéλεια λεια,ων ων,τá praemissa nuptiic sacra.- Bodas promiscuas: κοινογαµíα,ας ας,η promiscuae nuptiae Arreglar bodas: νυµφαγωγéω, µναστéω, µνηστéω,µνηστε µνηστεúω nuptias concilio.- Celebrar bodas: γαµοτελéω nuptias ce lebro.- Celebrar el convite de bodas δαíω γáµον celebrare nuptiale convivium.- Preparar bodas: γαµοστολéω nuptias paro BODEGA: λáκκος κκος,ου ου,ò; οíνεων νεων,ωνος ωνος; οíνων νων,ωνος ωνος,ò; πιθéων ων,ωνος ωνος,ò cisterna,cella vinaria BOETES,constelación: áρκτοφ ρκτοφúλαξ λαξ,ακος ακος,ò custos Ursae,Arto philax BOFETADA: `ρáπισµα πισµα,ατος ατος,τó; áπολ πολáκη µα,ατος ατος,τó; κóλαφος λαφος,ου ου,ò alapa,cola phuc.- Herido de una bofetada:`ραπισ τóς,η,óν alapa percussus.- Juego de la bofetada (infantil): κολλαβισµóς, οû,ò ludus puerilis.- Dar bofetada: κολαφíζω ζω, κολλαβíζω alapam infligo, impingo.- Jugar a la bofetada: κολλα 109

20 βíζω ludo ludum BOJ: πúξος ξος,ου ου,ò buxus.- Abundante en boj: πυξωδης,ης ης,ες buxo abundans De boj: ποξωδης,ης ης,ες buxeus.- Pare cido al boj: παρáπυξος πυξος,ος ον; πυξοει δης,ης ης,éς buxeus,buxo similis BOJEDAL: πυξéων ων,ωνος ωνος buxetum BOLA: κóκκος κκος,ου ου,ò pilula.- Bolita: κοκκíον ον,ου ου,τó; σφαíριον ριον,ου ου,τó pilu la,globulus.- Hacer una bola: συσ- τρογγυλíζω ζω, συστρογγúλλω in rotundi tatem conglobo BOLLO: µâζα ζα,ης ης,η; στρεπτóς,οû,ò ma za,scriblita.- Hecho de bollo: µáζι ζι- νος,η,ον ον e maza factus.- Que llora por el bolla: µαζáγοος γοος,ος ον ob mazam flens BOLSA: áρσιχος ρσιχος,ου ου,ò; áρυβαλ ρυβαλíς,íδος δος, η; βαλáντιον ντιον,ου ου,τó; βúστρα στρα,ας ας,η; φασκωλιον,φáσκωλον σκωλον,ου ου,τó; κóρυκος ρυκος,ου ου ò; κυνοûχος χος,ου ου,ò; λωπáς,áδος δος,η; µáρ- BONDAD: éσθλ σθλóτης της,ητος ητος,η; εúµουσ µουσíα,ας ας η bonitas.- Obra hecha con bondad: áγαθοσ γαθοσúνη νη.ης ης,η;-θóτης της,ητος ητος,η; áγαθο γαθο- ποíα,ας ας,η bonitas BONETE: κεφαλíς,íδος δος,η capitis tegu mentum.- De piel: περíκρανον κρανον,ου ου,τó pileus ex pelle BONITO: ναννáριος ριος,α,ον ον puchellus BOQUERÓN (pez): χáνη νη, χáννη ννη,ης ης,η; χáνος νος,χáννος ννος,ου ου,ò hiatula BOQUIRROTO: áκριτ κριτóµυθος µυθος,ος ον qui loquitur inconsiderate BORBOLLÓN,dar borbollones: σκαρíζω bullio BORCEGUÍ: éµβ µβáται ται,ων ων,οì; κóθορνος θορνος,ου ου ò cothurnus BORDADO: καταστικτóς,η,óν; κενητóς,η óν; παρυφης,ης ης,éς; πáρυφος ρυφος,ου ου,ò; ποι κιλτóς,η,óν; πολυµιταρικóς,η,óν punc tis distinctus,intextus,acu pictus, συπος,ου ου,ò; µαρσúπιον πιον,ου ου,τó; σακ ακéλ- λιον,ου ου,τó; σφενδóνη νη,ης ης,η marsupium crumena.- Robar la bolsa: βαλαντιο- τοµéω crumenam furari.- Ladrón de bolsas: βαλαντιοτóµος µος,ος ον fur zonarum.- De cuero: συβηνη, συβíνη νη,ης ης, η; τúλιµος λιµος,ου ου,ò theca ex corio,crumena pellicea.- De pobre: γρυµαíα,ας ας η perae genus.- Pequeña: κωρúκιον κιον,ου ου τó crumenula.- Plaza de la bolsa: χρηµατιστηριον,ου ου,τó locus ubi nego tiationes exercentur BOLSILLO: βúσµα σµα,ατος ατος,τó; κóµβος µβος,ου ου,ò µáρσυπος ρσυπος, µáρσιπος ρσιπος,ου ου,ò; µαρσíπιον πιον, µαρσúπιον πιον,ου ου,τó marsupium,crumena.- Pequeño: βαλαντíδιον διον,ου ου,τó cramenula BOMBA,para agua σúριγξ ριγξ,γγος γγος,η sipho BONANZA: µαλακíα,ας ας,η maris tranquillitas BONASO,buey silvestre: βóνασσος νασσος,ου ου,ò monops variegatus.- A aguja: `ραφιδευτ ραφιδευτóς,η óν; κεστóς,η,óν acu pictus.- Arte del bordado: ποικιλτικη τéχνη ars phrygionum et plumariorum.- Con variedad: πολυκéντητος ντητος, πολúκεστος κεστος, ος varie acu pictus.- De oro: χρυ- σóπαστος παστος,ος ον auro distinctus.- Ri camente bordado alrededor: περιλεγ νης,ης ης,éς admodum variegatus BORDADOR: βελονοποικíλτης λτης,ου ου,ò; φρυγíων ων,ονος ονος,ò; ποικιλτης,οû,ò;`ραφι δευτης,οû,ò qui acu vestes pingit acupictor,phrygio BORDAR: éµποικ µποικíλλω λλω, καταστíζω ζω, παρυ- φαíνω νω, παρυφáω attexo,punctis dis tinguo.- Con aguja: `ραφιδε ραφιδεúω acu pingo.- Arte de bordar vestidos:πολυ µιταρικη,ης ης,η ars variegandi vestes Que posee el arte de: ποικιλτικóς, η,óν qui habet artem variandi et pin gendi acu BORDE: χεîλος λος,éος ος,τó; πéζα ζα,ης ης,η labrum,fimbria.- Inferior de las ves tiduras: θúσανοι σανοι,ων ων,οì fimbriae.- 110

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor

BA: βα,βα (voz inarticulada) bába. BABA: µúδος,ου,ò virosus humor B BA: βα,βα (voz inarticulada) bába BABA: µúδος,ου,ò virosus humor BACANAL: βαρκχεíα,ας,η;βακξχεúµα,ων, τá διονúσια,ων,τá; θυáς,áδος,η debacchatio,bacchanalia.- Celebrar bacanales: διονυσιáζω, εúáζω, βακξáω,

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario unidad 4: La casa

Vocabulario unidad 4: La casa Αγγελία, η: anuncio Ανακαινισμένος, η, ο: renovado Ανεμιστήρα, η: ventilador Άνετος, η, ο: cómodo Αποθήκη, η: almacén, trastero Απορροφητήρας, ο: extractor Αριθμός, ο: número Ασανσέρ, το: ascensor Αυλή,

Διαβάστε περισσότερα

Problemas resueltos del teorema de Bolzano

Problemas resueltos del teorema de Bolzano Problemas resueltos del teorema de Bolzano 1 S e a la fun ción: S e puede af irm a r que f (x) está acotada en el interva lo [1, 4 ]? P or no se r c ont i nua f (x ) e n x = 1, la f unció n no e s c ont

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego

bab.la Frases: Personal Buenos deseos Español-Griego Buenos deseos : Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Κείμενο: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut G. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός)

Πούλιος Κ. - Καλαϊτζίδου Φ. 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. cum(αιτιολογικός) 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται: quod-quia-quoniam cum(αιτιολογικός) Eκφέρονται: α. Με οριστική όταν η αιτιολογία είναι αντικειμενικά αποδεκτή. β. Με υποτακτική: όταν η αιτιολογία είναι υποκειμενική.(τηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Α. Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω κείµενο: Hannibal, dux Carthaginiensis,

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Av. Galileo 110 Colonia Polanco C.P. 12560 México,

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

PARTICIPIO DE PRESENTE

PARTICIPIO DE PRESENTE EL PARTICIPIO MORFOLOGÍA PARTICIPIO DE PRESENTE ACTIVA MEDIA PASIVA λύ- ων, -ουσα, -ον λύ- οντος, -ουσης,-οντος λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης, -ου λύ- ο - µενος, -η, -ον λύ- ο - µενου, -ης,

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Personal Buenos deseos

Personal Buenos deseos - Matrimonio Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Se usa al felicitar

Διαβάστε περισσότερα

Personal Buenos deseos

Personal Buenos deseos - Matrimonio Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Se usa al felicitar a una pareja de recién casados Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. Se

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda. Συγχαρητήρια για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Inglés Griego Dear Mr. President, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo. Dear

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (Κειμ.21-27) Α ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Να μεταφράσετε στην κόλλα σας τα αποσπάσματα Β, Γ και Δ. Α.Brenno duce Galli, apud Aliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens

ες squalidus,macilentus,strigosus, pallidus,pallescens M MACEDONIA,guardia imperial de πεζéταιροι,ων,οì milites imperatoriae custodiae apod macedonas MACERACIÓN φúρασις,εως,η maceratio MACERADO τακηρóς,ταριχηρóς,á,óν mace ratus,sale maceratus MACERAR áναφuρáω,éκτηκω,éπισµúχω,προ

Διαβάστε περισσότερα

Signos de puntuación (Σημεία στίξης)

Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Signos de puntuación (Σημεία στίξης) Κόμα, Τελεία. Ερωτηματικό ; Θαυμαστικό! Απόστροφο Παύλα - Διπλή τελεία : Παρένθεση ( ) A. Morales Ortiz-C. Martínez Campillo, Καλώςορίσατε στην Ελλάδα. Proyecto de

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή Πρόλογος Ερωτικά ποιήματα Άλλα Ποιήματα Σημειώσεις Χειρόγραφα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή Πρόλογος Ερωτικά ποιήματα Άλλα Ποιήματα Σημειώσεις Χειρόγραφα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 9 Πρόλογος... 13 Ερωτικά ποιήματα... 17 Άλλα Ποιήματα... 47 Σημειώσεις... 111 Χειρόγραφα... 133 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 1986 το Ίδρυμα Πάμπλο Νερούδα έχει αναλάβει την ευθύνη της συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I

Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Vocabulario Jenofonte, Anábasis Libro I Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5,089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra Frec. Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

Total de palabras: Palabras distintas: Frecuencia media: Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018.

Total de palabras: Palabras distintas: Frecuencia media: Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Jenofonte, Anábasis libro 1 Total de palabras: 9323. Palabras distintas: 1832. Frecuencia media: 5.089. Palabras clave: 117. Palabras que salen una vez: 1018. Palabra / Frecuencia / Significado ὁ 1087

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA

ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA ECONOMIA MONETARIA (parte generale) Prof. Guido Ascari Anno 2006-2007 2007 LEZIONE 3 LA DOMANDA DI MONETA LA DOMANDA DI MONETA Teoria Macro Micro Th.Quantitativa Th.. Keynesiana => Keynes, Tobin Th. Friedman

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Encabezamiento e introducción

Negocios Encabezamiento e introducción - Encabezamiento e introducción Español Griego Distinguido Sr. Presidente: Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

FORMULARIO DE ELASTICIDAD

FORMULARIO DE ELASTICIDAD U. D. Resistencia de Mateiales, Elasticidad Plasticidad Depatamento de Mecánica de Medios Continuos Teoía de Estuctuas E.T.S. Ingenieos de Caminos, Canales Puetos Univesidad Politécnica de Madid FORMULARIO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado

YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA. traducción del griego de selma ancira. barcelona 2009. acantilado YANNIS RITSOS LA CASA MUERTA traducción del griego de selma ancira barcelona 2009 acantilado título original Το νεκρό σπίτι Publicado por: acantilado Quaderns Crema, S. A. U. Muntaner, 462-08006 Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose

se.- Hecho con mucha habilidad: ùπéρ τεχνος,ος,ον admodum artificiosus.- Obrar con habilidad: φιλοτεχνéω artificiose H HABA κúαµος,οu,ò; πúαµος,οu,ò; πúανον,οu,τó faba.- Haba pequeña: κuá- µιον,οu,τó parva faba.- Egipcia: κολοκασíα,ας,η; κολοκáσιον,οu,τó fa ba aegypcia.- El fruto de la haba egipcia: κιβωριον,οu,τó fructus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

LECTIO V: ΕΝΑΣ ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

LECTIO V: ΕΝΑΣ ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ LECTIO V: ΕΝΑΣ ΛΑΤΡΗΣ ΤΟΥ ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campania se

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN N I V E L C 1

PREPARACIÓN EN LA ESCUELA LIBRO DEL PROFESOR PARA EL EXAMEN N I V E L C 1 C1 PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN EN LA ESCUELA EXAMEN DE ESPAÑOL N I V E L C 1 LIBRO DEL PROFESOR Exámenes de práctica: Libro del Profesor El presente libro es el tercero de una serie de tres manuales de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΟΝ. ΚΑΡΒΕΛΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 41 1. his, abhinc multis annis: Nα γραφούν οι ισοδύναμες μορφές. 2. coluisse: Να συνταχθεί αναλυτικά το απαρέμφατο. 3. proinde

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 55 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις φανερώνουν πότε γίνεται αυτό που δηλώνεται στην κύρια πρόταση: Te llamaré cuando pueda Cuando pueda, te llamaré es correcta la partición

Διαβάστε περισσότερα

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator

C,CH. lis. CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator C,CH CABALGADOR ìππαστης,οû,ò equitator CABALGAR éφιπτεúω,éξιππáζοµαι,ìππεúω equitare> Diestro en: ìππεuτης,οû,ò equitandi peritus> Divertirse cabalgando: éξιππεúω equitando exspatior> Fácil de ser cabalgado:

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge

Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Eneadas de Plotino, Gonzalo Hernández Sanjorge Tratado Primero de la Eneada I Acerca de o que son los seres vivos y el ser humano 1 De dónde provienen las pasiones? Esa es la pregunta de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Να µεταφράσετε τα παρακάτω αποσπάσµατα: Tum se dolori dabat et paulo post siccis oculis redibat. Scribonianus arma in Illyrico contra Claudium moverat; fuerat

Διαβάστε περισσότερα

της,οû,ò aleatοr.- Perteneciente al juego de: κυβευτικóς,η,óν aleatorius.-

της,οû,ò aleatοr.- Perteneciente al juego de: κυβευτικóς,η,óν aleatorius.- D DACTÍLICO δακτιλικóς,η,óν licus dactí DÁCTILO: δáκτυλος,ου,ò pes metricus Que consta todo de dáactilos: óλοδáκ τυλος,ος,ον totus ex dactylis constans DÁDIVA: δóµα,ατος,τó; παροχη,ης,η donum,largitio.-

Διαβάστε περισσότερα

Lípidos. Clasificación

Lípidos. Clasificación Lípidos Son compuestos encontrados en organismos vivos, generalmente solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación Propiedades físicas aceites grasas Estructura simples complejos

Διαβάστε περισσότερα