: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray"

Transcript

1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Υξήζε ηεο Οπζίαο/ηνπ Μείγκαηνο πληζηώκελνη πεξηνξηζκνί ρξήζεο : Ληπαληηθό ζπξέη : Μόλν γηα ηνλ επαγγεικαηία ρξήζηε. 1.3 Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο KLÜBER LUBRICATION MÜNCHEN Geisenhausenerstrasse 7 D München Deutschland Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε Τπεύζπλν/εθδίδνλ πξόζσπν : Material Compliance Management Δζληθό ζεκείν επαθή : Δ. ΚΑΕΗΚΖ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟ Α.Δ. ΒΗ.ΠΔ.Θ. ΗΝΓΟ GR Σ.Θ. 154 Διιάδα Σει.: Fax: Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Σει.Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ: (0) (24hrs) 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 2.1 Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Ταμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) Αεξνιύκαηα, Καηεγνξία 1 H222: Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. H229: Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα δηαξξαγεί. 1 / 15

2 Δξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο, Καηεγνξία 2 Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο - κία εθάπαμ έθζεζε, Καηεγνξία 3, Κεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα Tνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο, Καηεγνξία 1 Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ, Καηεγνξία 2 Ταμηλόκεζε (67/548/EOK, 1999/45/EK) Δμαηξεηηθά εύθιεθην Δξεζηζηηθό Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ H315: Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. H336: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. H304: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. H411: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. R12: Δμαηξεηηθά εύθιεθην. R38: Δξεζίδεη ην δέξκα. R51/53: Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. R67: H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. 2.2 Σηνηρεία επηζήκαλζεο Δπηζήκαλζε (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) Δηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ : Πξνεηδνπνηεηηθή ιέμε : Κίλδπλνο Γειώζεηο επηθηλδπλόηεηαο : H222 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. H229 Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα δηαξξαγεί. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Γειώζεηο πξνθπιάμεσλ : Πξόιεςε: P210 P211 P251 P261 P273 P280 Δπέκβαζε: P301 + P310 Μαθξηά από ζεξκόηεηα, ζεξκέο επηθάλεηεο, ζπηλζήξεο, γπκλέο θιόγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ θαπλίδεηε. Μελ ςεθάδεηε θνληά ζε γπκλή θιόγα ή άιιε πεγή αλάθιεμεο. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. Aπνθεύγεηε λα αλαπλέεηε ζηαγνλίδηα. Να απνθεύγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηα κάηηα/ πξόζσπν. Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: θαιέζηε 2 / 15

3 P331 Απνζήθεπζε: P410 + P412 ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ ή έλα γηαηξό. ΜΖΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. Να πξνζηαηεύεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Να κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 50 C/ 122 F. Δπηθίλδπλα ζπζηαηηθά πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα: αιθάληα, C7-10-ηζν- 2.3 Άιινη θίλδπλνη 3. Σύλζεζε/ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά 3.2 Μείγκαηα Υεκηθόο ραξαθηεξηζκόο Δπηθίλδπλα πεξηερόκελα ζπζηαηηθά : Γξαζηηθή έλσζε κε δηαιπηηθό κέζν θαη πξνσζεηηθό αέξην πλζεηηθό έιαην πδξνγνλάλζξαθα ύλζεηνο ζάπσλαο βαξίνπ Υεκηθή νλνκαζία CAS-Αξηζ. EK-Αξηζ. Αξηζκόο θαηαιόγνπ Αξηζκόο θαηαρώξεζεο αιθάληα, C7-10-ηζν Σαμηλόκεζε (67/548/EOK) F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53 Σαμηλόκεζε (ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008) Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 πγθέληξσζε [%] >= 25 - < 30 Οπζίεο κε όξην έθζεζεο ζην ρώξν εξγαζίαο : πξνπάλην F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Compr. Gas; H280 >= 1 - < 10 βνπηάλην F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas Compr. Gas; H280 >= 1 - < 10 Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ R θξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελόηεηα απηή, βιέπε Δλόηεηα 16. Γηα ην πιήξεο θείκελν ησλ Ζ-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ ελόηεηα, βιέπε Δλόηεηα Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ 4.1 Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ ε πεξίπησζε εηζπλνήο : Δηδνπνηείζηε ακέζσο έλα γηαηξό ή έλα θέληξν δειεηεξηάζεσλ. 3 / 15

4 Μεηαθέξεηε ην ζύκα ζην θαζαξό αέξα. ε πεξίπησζε δηαξθώλ ελδείμεσλ/ζπκπησκάησλ θάληε ηαηξηθή εμέηαζε. Φέξεηε ηνλ παζόληα ζε ζέζε αλάπαπζεο θαη δηαηεξείζηε ηνλ δεζηά. ε πεξίπησζε αλαηζζεζίαο γπξίζηε ηνλ αζζελή ζε ζέζε αλάπαπζεο ζην πιάη θαη ζπκβνπιεπζείηε ηνλ γηαηξό. Γηαηεξείηε ειεύζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδό. ε πεξίπησζε κε θαλνληθήο ή δηαθνπήο ηεο αλαπλνήο, αξρίζηε ηερλεηή αλαπλνή. ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα ε πεξίπησζε θαηάπνζεο : Βγάιηε ηε κνιπζκέλε ελδπκαζία. Αλ εκθαληζζεί έλαο επίκνλνο εξεζηζκόο, θάληε ηαηξηθή εμέηαζε. Πιύλεηε κε ζαπνύλη θαη πνιύ λεξό. ε πεξίπησζε εκθαλίζεσο δηαξθνύο εξεζηζκνύ, ππνβιεζείηε ακέζσο ζε ηαηξηθή εμέηαζε. Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα πνύρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Καζαξίζηε επηκειώο ηα παπνύηζηα πξηλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε. : Πιύλεηε ακέζσο κε πνιύ λεξό ηνπιάρηζηνλ γηα 10 ιεπηά, αθόκε θαη θάησ από ηα βιέθαξα. πκβνπιεπζείηε έλα γηαηξό. : ε πεξίπησζε θαηάπνζεο επηζθεθζείηε ακέζσο ηνλ γηαηξό. Γηαηεξείηε ειεύζεξε ηελ αλαπλεπζηηθή νδό. ΜΖΝ πξνθαιείηε εκεηό. Πιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό. Μεηαθέξεηε ην ζύκα ζην θαζαξό αέξα. 4.2 Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, νμείεο ή κεηαγελέζηεξεο πκπηώκαηα : Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. Κίλδπλνη : Κακία γλσζηή. 4.3 Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο Μεηαρείξηζε : Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο. 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο 5.1 Ππξνζβεζηηθά κέζα Kαηάιιεια ππξνζβεζηηθά κέζα : Υξεζηκνπνηήζηε κέζα ππξόζβεζεο πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ. Αθαηάιιεια ππξνζβεζηηθά : Γέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ δη' εθηνμεύζεσο κέζα 5.2 Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα Ηδηαίηεξνη θίλδπλνη θαηά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο : ε πεξίπησζε ππξθαΐάο κπνξεί λα ειεπζεξσζεί : Ομείδηα ηνπ άλζξαθνο Mεηαιιηθά νμείδηα : Κίλδπλνο ππξθαγηάο 4 / 15

5 5.3 Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο Απαγνξεύεηαη ε δηνρέηεπζε ζε δίθηπν ππνλόκσλ. Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε; εάλ ζεξκαλζεί, κπνξεί λα εθξαγεί. Πξνζνρή ζηνπο αηκνύο πνπ ζπλαζξνίδνληαη θαη θζάλνπλ ζε εθξεθηηθέο ζπγθεληξώζεηο. Οη αηκνί κπνξεί λα ζπλαζξνίδνληαη ζε ρακειόηεξνπο ρώξνπο. : ε πεξίπησζε ππξθαγηάο έρεηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηήζηε πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο. ε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ εηζπλεόκελεο ζθόλεο θαη/ή αλαζπκηάζεσλ ρξεζηκνπνείηε απηνδύλακε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Ζ έθζεζε ζηα πξντόληα δηάζπαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο βιάβεο ζηελ πγεία. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : πλήζε κέηξα ζε πεξίπησζε αλάθιεμεο ρεκηθώλ νπζηώλ. Σν κνιπζκέλν λεξό ηεο απόζβεζεο πξέπεη λα ζπιεγρζεί μερσξηζηά, δελ επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε ππόλνκν. Παγώζηε ηα δνρεία/ληεπόδηηα κε δέζκε πεπηεζκέλνπ λεξνύ. 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο 6.1 Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο 6.2 Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο 6.3 Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό Μέζνδνη θαζαξηζκνύ 6.4 Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. : Μεηαθέξεηε ην πξνζσπηθό ζε αζθαιή ρώξν. Λάβεηε κέηξα επαξθνύο εμαεξηζκνύ. Απνκαθξύλεηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Μελ αλαπλέεηε ζθόλε/ αλαζπκηάζεηο/ αέξηα/ ζηαγνλίδηα/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα. Βιέπε κέηξα πξνζηαζίαο ζηηο ελόηεηεο 7 θαη 8. : Να κελ επηηξέπεηαη ε επαθή κε ην έδαθνο θαη επηθαλεηαθά ή ππόγεηα ύδαηα. Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό, αλ απηό είλαη δπλαηό δίρσο θίλδπλν. ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο. : Πεξηνξίζηε ηε δηαξξνή θαη ζπιιέμηε κε κε εύθιεθην, απνξξνθεηηθό κέζν (π.ρ. άκκν, ρώκα, γε δηαηόκσλ, βεξκηθνπιίηε) θαη ηνπνζεηείζηε ζε δνρείν γηα απόξξηςε ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο / εζληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο (βιέπε ελόηεηα 13). Παξαδίλεηαη πξνο δηάζεζε ζε θαηάιιεια θιεηζηά δνρεία. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη εξγαιεία πνπ δελ παξάγνπλ ζπηλζήξα. 5 / 15

6 7. Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε 7.1 Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό Τπνδείμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό : Μελ ρξεζηκνπνείηε ζε εγθαηαζηάζεηο κε κε επαξθή εμαεξηζκό. Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνύο ή ηα εθλέθσκαηα. ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Απνθεύγεηε επαθή κε ην δέξκα θαη κε ηα κάηηα. Γηα πξνζσπηθή ελδπκαζία πξνζηαζίαο βιέπε παξάγξαθν 8. Φπιάζζεηαη καθξπά από θσηηά, ζπηλζήξεο θαη ζεξκέο επηθάλεηεο. Με ηξώηε, πίλεηε, θαπλίδεηε ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο. Πιέλεηε ρέξηα θαη πξόζσπν πξηλ ηα δηαιείκκαηα θαη ακέζσο κεηά ηνλ ρεηξηζκό ηνπ πξνΐόληνο. Μελ βάδεηε ζηα κάηηα ή ζην ζηόκα ή επάλσ ζην δέξκα Μελ αθήζηε λα έξζεη ζε επαθή κε ην δέξκα ή ηελ ελδπκαζία. Απαγνξεύεηαη ε θαηάπνζε. Με ρξεζηκνπνηείηε ζύλεξγα πνπ παξάγνπλ ζπηλζήξεο. Οη νδεγίεο αζθαιείαο ηζρύνπλ επίζεο θαη γηα ηηο θελέο ζπζθεπαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ αθόκα ππνιείκκαηα. Γνρείν ππό πίεζε. Να πξνθπιάζζεηαη από ηηο αθηίλεο ηνπ ειίνπ θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 50 C. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. 7.2 Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ Απαηηήζεηο γηα ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη δνρεία : ΠΡΟΟΥΖ: Γνρείν ππό πίεζε. Να πξνθπιάζζεηαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο θαη λα κελ εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ησλ 50νC. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί, αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. Μελ ςεθάδεηε πξνο ηελ θαηεύζπλζε θιόγαο ή ππξαθησκέλνπ ζώκαηνο. Απνζεθεύεηαη ζύκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο εζληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο. 7.3 Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο : Πξνζέρεηε ηηο ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνύ ηνπ πξντόληνο/κείγκαηνο. 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία 8.1 Παξάκεηξνη ειέγρνπ πζηαηηθά CAS- Δίδνο Παξάκεηξνη Αξηζ. ηηκήο ειέγρνπ πξνπάλην TWA ppm mg/m3 Νέα έθδνζε Βάζε GR OEL 6 / 15

7 βνπηάλην TWA ppm mg/m GR OEL DNEL αιθάληα, C7-10-ηζν- : Σειηθή ρξήζε: Δξγαδόκελνη Οδνί έθζεζεο: Δπαθή κε ην δέξκα Γπλεηηθέο βιάβεο ηεο πγείαο: Μαθξνρξόληα - ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα Σηκή: 773 mg/kg 8.2 Έιεγρνη έθζεζεο Τερληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα Σειηθή ρξήζε: Δξγαδόκελνη Οδνί έθζεζεο: Δηζπλνή Γπλεηηθέο βιάβεο ηεο πγείαο: Μαθξνρξόληα - ζπζηεκηθά απνηειέζκαηα Σηκή: 2035 mg/m3 Υξεζηκνπνηείηε κόλν ζε ρώξν εμνπιηζκέλν κε αληηεθξεθηηθό θαη αληηππξηθό κεραληζκό εμαεξηζκνύ. Ο ρεηξηζκόο γίλεηαη κόλν ζε ρώξν κε ζπζθεπή απνξξόθεζεο (ή κία άιιε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε απαγσγήο). Αηνκηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ νδώλ : ε πεξίπησζε αλεπαξθνύο αεξηζκνύ, ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Μόλν βξαρππξόζεζκα πλδπαζκόο θίιηξνπ: : Φίιηξα ηύπνπ Α-Ρ Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ Πξνζηαζία ησλ καηηώλ Μέηξα πγηεηλήο Πξνζηαηεπηηθά κέηξα : Πξνζηαηεπηηθά γάληηα Σα πξνζηαηεπηηθά γάληηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νδεγηώλ ηεο ΔΔ 89/689/ΔΟΚ θαη ηνπ πξόηππνπ EN 374 πνπ πξνθύπηεη από απηή. Ο ρξόλνο δηαπέξαζεο εμαξηάηαη εθηόο ησλ άιισλ από ην πιηθό, ην πάρνο θαη ηνλ ηύπν ησλ γαληηώλ θαη πξέπεη επνκέλσο λα θαζνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. : Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά κε παξάπιεπξε πξνζηαζία ζύκθσλα κε ΔΝ166 : Πιύλεηε ην πξόζσπν, ηα ρέξηα θαη νπνηνδήπνηε άιιν εθηηζέκελν κέξνο ηνπ δέξκαηνο κεηά ην ρεηξηζκό. : Σν είδνο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ πξέπεη λα επηιέγεηαη ζύκθσλα κε ηε ζπγθέληξσζε θαη πνζόηεηα ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ζηνλ ηόπν εξγαζίαο. 7 / 15

8 Έιεγρνη πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο Γεληθέο ππνδείμεηο Δπηιέγεηε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζώκαηνο αλάινγα κε ην είδνο, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πνζόηεηα ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ θαη αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε ρώξν εξγαζίαο. : Να κελ επηηξέπεηαη ε επαθή κε ην έδαθνο θαη επηθαλεηαθά ή ππόγεηα ύδαηα. Δκπνδίζηε ηε πεξεηαίξσ δηαξξνή θαη δηαζθνξπηζκό, αλ απηό είλαη δπλαηό δίρσο θίλδπλν. ε πεξίπησζε κόιπλζεο πνηακώλ ή ππνλόκσλ πιεξνθνξείζηε ηηο ππεύζπλεο ππεξεζίεο. 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Σα ζηνηρεία/ηηκέο αλαθέξνληαη ζην πξνσζεηηθό αέξην. 9.1 Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Όςε : αεξνδόι Υξώκα Οζκή Όξην νζκήο ph εκείν ηήμεο/πεξηνρή ηήμεο εκείν δένεο/πεξηνρή δένεο εκείν αλάθιεμεο Σαρύηεηα εμάηκηζεο Aλαθιεμηκόηεηα (ζηεξεό, αέξην) Καηώηεξν όξην έθξεμεο Αλώηεξν όξην έθξεμεο : άρξσκν : ραξαθηεξηζηηθό : κε εθαξκόζηκν : < -80 C, Μέζνδνο Γνθηκαζίαο: θιεηζηό θύπειιν : Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. : 1,6 %(V) : 9,5 %(V) Πίεζε αηκώλ : hpa, 20 C ρεηηθή ππθλόηεο αηκώλ Ππθλόηεηα : 0,60 g/cm3, 20 C Τδαηνδηαιπηόηεηα Γηαιπηόηεηα ζε άιινπο δηαιύηεο πληειεζηήο θαηαλνκήο: n- νθηαλόιε/λεξό Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο : αδηάιπην Θεξκνθξαζία αλάθιεμεο : 365 C Ημώδεο, δπλακηθό Ημώδεο, θηλεηηθό 8 / 15

9 Ομεηδσηηθέο ηδηόηεηεο 9.2 Άιιεο πιεξνθνξίεο εκείν εμάρλσζεο ρεηηθή ππθλόηεο ζσξξνύ πιηθνύ : κε εθαξκόζηκν : κε εθαξκόζηκν 10. Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα 10.1 Γξαζηηθόηεηα Καλέλαο ηδηαίηεξνο θίλδπλνο Χεκηθή ζηαζεξόηεηα Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ Δπηθίλδπλεο αληηδξάζεηο : Γελ είλαη γλσζηή θακία επηθίλδπλε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε θαλνληθήο ρξήζεσο Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ πλζήθεο πξνο απνθπγήλ 10.5 Με ζπκβαηά πιηθά Τιηθά πξνο απνθπγή : Θεξκόηεηα, θιόγεο θαη ζπίζεο. : Ομεηδσηηθά κέζα 10.6 Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο : Κακία απνζύλζεζε θαηά ηελ θαλνληθή απνζήθεπζε θαη ρξήζε. 11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 11.1 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο Πξντόλ Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ : Καηάπησζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο : Καηάπνζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηειέζκαηα όπσο: : Δηζπλνή ησλ αηκώλ ηνπ δηαιύηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ίιιηγγν. : Γηαηαξαρή ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, Εάιε, Νσζξόηεηα, Δκεηόο, Δμάληιεζε, Ίιηγγνο, Καηάπησζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, Ζ εηζπλνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηα αθόινπζα ζπκπηώκαηα: : Κνθθίληζκα, Σνπηθόο εξεζηζκόο : Δξεζίδεη ην δέξκα. 9 / 15

10 δέξκαηνο νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Γoληδηoηνμηθόηεηα in vitro Γoληδηoηνμηθόηεηα in vivo Καξθηλνγέλεζε Tνμηθόηεηα γηα ηελ αλαπαξαγσγή Σεξαηνγέλεζε Σνμηθόηεηα επαλαιακβαλόκελεο δόζεο Σνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο : Ζ επαθή κε ηα κάηηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εξεζηζκό. : Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ. : Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ. : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο : Καηάπνζε νδεγεί ζε εξεζηζκό ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη γαζηξνεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Σπζηαηηθά: αιθάληα, C7-10-ηζν- : Ομεία ηνμηθόηεηα από ηνπ ζηόκαηνο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηνπ δέξκαηνο Γηάβξσζε θαη εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο νβαξή βιάβε/εξεζηζκόο ησλ καηηώλ Αλαπλεπζηηθή επαηζζεηνπνίεζε ή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο Mεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξσλ Αμηνιόγεζε : LD50: > mg/kg, αξνπξαίνο, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 401 : LC50: > 21 mg/l, 4 h, αξνπξαίνο, αηκόο, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 403 : LD50: > mg/kg, θνπλέιη, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 402 : θνπλέιη, Απνηέιεζκα: Δξεζίδεη ην δέξκα., Σαμηλόκεζε: Δξεζίδεη ην δέξκα., OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 404 : θνπλέιη, Απνηέιεζκα: Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ, Σαμηλόκεζε: Καλέλαο εξεζηζκόο ησλ καηηώλ, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 405 : Πείξακα Μεγηζηνπνίεζεο (GPMT), πδξόρνηξνο, Απνηέιεζκα: Γελ πξνθαιεί αιιεξγηθή επαηζζεζία ζε πεηξακαηόδσα., Σαμηλόκεζε: Γελ πξνθαιεί αιιεξγηθή επαηζζεζία ζε πεηξακαηόδσα., OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 406 : Σα πεηξάκαηα ζε βαθηήξηα θαη ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ζειαζηηθώλ δελ έδεημαλ κεηαιιαθηηθή επίδξαζε. STOT-εθάπαμ έθζεζε : Οδνί έθζεζεο: Δηζπλνή 10 / 15

11 Οξγαλα ηόρνη: Κεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα Αμηνιόγεζε: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. STOT-επαλεηιεκκέλε έθζεζε Σνμηθόηεηα αλαξξόθεζεο : Αμηνιόγεζε: Ζ νπζία ή ην κείγκα δελ ηαμηλνκείηαη σο ηνμηθό γηα εηδηθό όξγαλν-ζηόρν, επαλεηιεκκέλε έθζεζε. : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. βνπηάλην : Ομεία ηνμηθόηεηα δηά ηεο εηζπλνήο : LC50: 658 mg/l, 4 h, αξνπξαίνο, αέξην 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 12.1 Τνμηθόηεηα Πξντόλ: Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα : Σνμηθόηεηα ζηηο δάθληεο θαη : άιια πδξόβηα καιάθηα Σνμηθόηεηα ζηα θύθηα : Σνμηθόηεηα ζηα βαθηεξίδηα : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία Σπζηαηηθά: αιθάληα, C7-10-ηζν- : Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα Δθηίκεζε Οηθνηνμηθόηεηαο Ομεία ηνμηθόηεηα γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ Ομεία θαη ππνμεία ηνμηθόηεηα πηελώλ : LC50: 18,4 mg/l, 96 h, Oncorhynchus mykiss (Ηξηδίδνπζα πέζηξνθα), εκηζηαηηθό ηεζη, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 203 : Γειεηεξηώδεο γηα πδαηηθνύο νξγαληζκνύο. : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο Πξντόλ: Βηναπνδνκεζηκόηεηα : Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 11 / 15

12 Φπζηθνρεκηθή δπλαηόηεηα εμάιεηςεο Σπζηαηηθά: αιθάληα, C7-10-ηζν- : Βηναπνδνκεζηκόηεηα : αεξόβηα, Απνηέιεζκα: κε άκκεζα βηναπνδνκήζηκν, OECD Καηεπζπληήξηα γξακκή δνθηκήο 301F 12.3 Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Πξντόλ: Βηνζπζζώξεπζε : 12.4 Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Πξντόλ: Κηλεηηθόηεηα Γηαλνκή κεηαμύ ησλ πεξηβαιινληηθώλ δηακεξηζκάησλ 12.5 Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αααβ Πξντόλ: Αμηνιόγεζε Σπζηαηηθά: αιθάληα, C7-10-ηζν- : Αμηνιόγεζε 12.6 Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο Πξντόλ: Άιιεο νηθνινγηθέο ππνδείμεηο Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή ή ηνμηθή (ΑΒΣ)., Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο άθξσο αλζεθηηθή ή άθξσο βηνζπζζσξεπηηθή (vpvb). : Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο αλζεθηηθή, βηνζπζζσξεπηηθή ή ηνμηθή (ΑΒΣ)., Σν κείγκα απηό δελ πεξηέρεη θακία νπζία πνπ λα ζεσξείηαη σο άθξσο αλζεθηηθή ή άθξσο βηνζπζζσξεπηηθή (vpvb). : Ζ νπζία / ην κείγκα δελ πεξηέρεη ζπζηαηηθά πνπ ζεσξνύληαη όηη είηε αλζεηηθά, βηνζπζζσξεύζηκα θαη ηνμηθά (ΑΒΣ) ή άθξσο αλζεθηηθά θαη άθξσο βηνζπζζσξεύζηκα (αααβ) ζε επίπεδα ηνπ 0,1% ή πςειόηεξα. : Με θαηαρσξηζκέλε νπζία ΑΒΣ, Με θαηαρσξηζκέλε νπζία αααβ : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. 13. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε 13.1 Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ Πξντόλ : ύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο λνκηθέο νδεγίεο. : Ο θσδηθόο απνβιήηνπ πξέπεη λα θαζνξηζζεί από ηνλ ρξήζηε, κε βάζε ην ζθνπό ρξήζεσο ηνπ πξντόληνο. 12 / 15

13 Με θαζαξηζκέλεο ζπζθεπαζίεο (παθέηα) : Παξαδίδεηε ηα άδεηα θνπηηά ςεθαζκνύ ζε κία αλεγλσξηζκέλε εηαηξία δηάζεζεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Πεξηέθηεο ππό πίεζε. Να κελ ηξππεζεί ή θαεί αθόκε θαη κεηά ηε ρξήζε. 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά 14.1 Αξηζκόο ΟΗΔ ADR : 1950 IMDG : 1950 IATA : Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ ADR : ΑΔΡΟΛΤΜΑ IMDG : AEROSOLS (Octane) IATA : AEROSOLS, FLAMMABLE 14.3 Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά ADR : 2 IMDG : 2.1 IATA : Οκάδα ζπζθεπαζίαο ADR : Κσδηθόο ηαμηλόκεζεο : 5F Δηηθέηεο : 2.1 Κώδηθαο πεξηνξηζκνύ γηα ηα : (D) ηνύλει IMDG Δηηθέηεο : 2.1 EmS Αξηζκόο : F-D, S-U IATA Οδεγία ζπζθεπαζίαο : 203 (θνξηεγό αεξνπιάλν) Δηηθέηεο : Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ADR Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ IMDG Θαιάζζηνο ξύπνο IATA Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ : λαη : λαη : όρη 14.6 Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 14.7 Χύδελ κεηαθνξά ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ θώδηθα IBC Not available 13 / 15

14 15. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία 15.1 Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα REACH - Καηάινγνο Τπνςήθησλ Οπζηώλ πνπ Πξνθαινύλ Πνιύ Μεγάιε Αλεζπρία γηα Αδεηνδόηεζε ( Άξζξν 59). : Απηό ην πξντόλ δελ πεξηέρεη νπζίεο πνπ πξνθαινύλ πνιύ κεγάιε αλεζπρία (Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006 (REACH), Άξζξν 57). Ννκνζεζία ζρεηηθά ηνπο Κηλδύλνπο από Μεγάια Αηπρήκαηα : 96/82/EC Νέα έθδνζε: Δμαηξεηηθά εύθιεθην 8 Πνζόηεηα 1: 10 t Πνζόηεηα 2: 50 t : 96/82/EC Νέα έθδνζε: Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 9b Πνζόηεηα 1: 200 t Πνζόηεηα 2: 500 t 15.2 Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ππάξρνπλ. 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3 R11 Πνιύ εύθιεθην. R12 Δμαηξεηηθά εύθιεθην. R38 Δξεζίδεη ην δέξκα. R51/53 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. R65 Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R67 H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. Πιήξεο θείκελν H-Φξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ελόηεηεο 2 θαη 3. H220 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αέξην. H222 Δμαηξεηηθά εύθιεθην αεξόιπκα. H225 Τγξό θαη αηκνί πνιύ εύθιεθηα. H229 Γνρείν ππό πίεζε. Καηά ηε ζέξκαλζε κπνξεί λα δηαξξαγεί. H280 Πεξηέρεη αέξην ππό πίεζε; εάλ ζεξκαλζεί, κπνξεί λα εθξαγεί. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο. H315 Πξνθαιεί εξεζηζκό ηνπ δέξκαηνο. H336 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε. H411 Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 14 / 15

15 Σν παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηζρύεη κόλν γηα απζεληηθά πξντόληα πνπ έρνπλ ζπζθεπαζηεί θαη επηζεκαλζεί από ηελ KLÜBER LUBRICATION. Οη πεξηερόκελεο ζην παξόλ δειηίν πιεξνθνξίεο πξνζηαηεύνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξαρζνύλ ή λα ηξνπνπνηεζνύλ ρσξίο ζρεηηθή ξεηή θαη έγγξαθε έγθξηζε ηεο KLÜBER LUBRICATION. Οπνηαδήπνηε δηαβίβαζε ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ επηηξέπεηαη κόλν ζηνλ βαζκό πνπ απαηηείηαη από ην Νόκν. Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηάδνζε ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο καο θαη ηδηαίηεξα ε δεκόζηα δηάδνζε ηνπο (π.ρ. κε ηελ κνξθή ηεο αλάξηεζεο ηνπο σο αξρείσλ ζην Γηαδίθηπν πνπ κπνξνύλ λα κεηαθνξησζνύλ) ρσξίο ζρεηηθή ξεηή έγγξαθε έγθξηζε. Ζ KLÜBER LUBRICATION δηαζέηεη ζηνπο πειάηεο ηεο δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο πνπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Κάζε πειάηεο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθα ιείαο θαη ησλ ελδερόκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε απηά βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ζηνπο δηθνύο ηνπ πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ινηπνύο ρξήζηεο ηνπ πξντόληνο. Ζ KLÜBER LUBRICATION δελ παξέρεη νπνηαδήπνηε εγγύεζε όηη ην πεξηερόκελν ησλ δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιε ίαο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο από ηξίηνπο αληαπνθξίλεηαη ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο βαζίδνληαη ζε όζα είλαη δπλαηόλ λα γλσξίδνπκε β άζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζε εκάο πιεξνθνξηώλ θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Σα δεδνκέλα απηά απνζθνπνύλ απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντόληνο ελόςεη ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη δελ απνηεινύλ ζπλνκνιόγεζε ηδηνηήησλ ή εγγύεζε θαηαιιειόηεηαο ηνπ πξντόληνο γηα θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, νύηε ζύζηαζε ζπκβαηηθήο έλλνκεο ζρέζεο. 15 / 15

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Kontakt 60 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών

Φύλλο Δεδομένων Αζφαλείας Υλικών ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο 5-56 Αεξνδόι 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04.

1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζύκθσλα κε ην 1907/2006/ΔΚ, Άξζξν 31 Ηκεξνκελία εθηύπσζεο: 26.04.2011 Αξηζκόο έθδνζεο 61 Αλαζεώξεζε: 20.04. 1 Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο * *1. ηνηρεία νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο.. Αξηζκόο πξντόληνο: 000573. πλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ 1 ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΟΤΗΑ/ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ/ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο Κσδηθόο Πξντόληνο Ολνκαζία Οπζίαο: πλώλπκα: Υεκηθή Ολνκαζία & Σύπνο: Trade name: Αζβέζηεο Άλπδξνο Αζβέζηεο, Άζβεζηνο, Πέηξα Αζβέζηε,

Διαβάστε περισσότερα

F+ R12 Xi R37 R66 R67

F+ R12 Xi R37 R66 R67 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ηοισεία ηος παπαζκεςάζμαηορ Ολνκαζία πξντόληνο SPRAY T ΑΝΣΗΚΩΡΗΑΚΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΟ 1.2 Υπήζη ηος παπαζκεςάζμαηορ Πεξηγξαθή/Υξήζε Αληηζθσξηαθό ιηπαληηθό ζε ζπξέπ

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 έθδνζε 1.2 13/12/13. ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1907/2006/EC & 1272/2008/EC MSDS DOBOL MICROEMULSION 100 EC 04/01/2013 Page 1/9 1. ΥΗΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΪΟΝ: DOBOL MICROEMULSION ΥΡΗΗ: Δληνκνθηόλν

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΦΤΛΛΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 1. ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ Απηό ην θύιιν δεδνκέλωλ αζθαιείαο είλαη γηα ηα αθόινπζα πξνϊόληα: ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ: ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΟ: Immucor Transplant Diagnostics, Inc. Immucor Medizinische Diagnostik GmbH 550 West

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

AlphaPlus C14-16 Blend

AlphaPlus C14-16 Blend AlphaPlus C14-16 Blend Έθδνζε 1.1 Ζκεξνκελία Αλαζεψξεζεο 2011-09- 14 1. ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΟΤΊΑ/ ΠΑΡΑΚΔΤΆΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΊΑ/ ΔΠΙΥΔΊΡΗΗ Πληποθοπία πποφόνηορ ήκα θαηαηεζέλ : AlphaPlus C14-16 Blend Δηαιπεία : Qatar

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα DILIGER 5 GR ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟΗ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ)

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο (ΓΓΑ) Ηκεξνκελία Αλαζεώξεζεο : 29/05/2014 Έθδνζε : 3 1. ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 Σαπηνπνίεζε ηνπ πξνϊόληνο ύκθωλα κε ην πξόηππν EN 197-1:2000 + A1:2004 + A3:2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΥΡΗΣΗ Inuvair 100/6 κηθξνγξακκάξηα αλά ςεθαζκό, Δηάιπκα γηα εηζπλνή ππό πίεζε. Γξαζηηθέο νπζίεο: δηπξνπηνληθή Βεθινκεζαδόλε, δηπδξηθή θνπκαξηθή Φνξκνηεξόιε Γηα ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011

Έλεγτος Μονάδων Αποηέθρωζης & σναποηέθρωζης άρθρο 25 και 29 ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 1069-2009 Παρ. ΙΙΙ και Παρ. XVI Καν (ΕΕ)142/2011 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΦΟΥ ΔΚΔΥ-Γ ΖΥΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Γενική Διεύθσνζη Περιθερειακής Αγροηικής Οικονομίας & Κηηνιαηρικής Περιθερειακή Ενόηηηα. Σμήμα Κηηνιαηρικής Ημερομηνία ελέγτοσ: Επιθεωρηηής (ές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα