DGK-PELLACHROM WATER BORN WHITE N.00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00"

Transcript

1 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: Δπσλπκία WATER BORN WHITE N Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πεξηγξαθή/ρξήζε INTERIOR PAINT 1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο Δηαηξηθή κνξθή DGK-PLACHROM Γηεύζπλζε RIZARI EDESSA Σνπνζεζία θαη θξάηνο EDESSA (GR) GREECE Τει Fax δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ αξκνδίνπ πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο. Σν πξντόλ δελ έρεη ηαμηλόκεζε θηλδύλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ εληνιώλ 67/548/CEE θαη 1999/45/CE θαη/ή ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο) Σηνηρεία επηζήκαλζεο. Δηηθέηεο θηλδύλνπ ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο. Ιδενγξάκκαηα: -- Πξνεηδνπνηήζεηο: -- Τπνδείμεηο θηλδύλνπ: -- πκβνπιέο πξνθύιαμεο: -- Η θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από αθξαία ηηκή ph, βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα κηαο θαηάιιειεο εμηξνξξόπεζεο ηλ βίηξν επηθπξσκέλε όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξ ηνπ ζπλεκκέλνπ ΒΙ ηεο νδεγίαο 67/548/CEE θαη κεηαγελέζηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ Άιινη θίλδπλνη. 3. Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά Οπζίεο. Με ζρεηηθή πιεξνθνξία Μείγκαηα. Σν πξντόλ δελ πεξηέρεη πιηθά θαηαρσξεκέλα σο επηθίλδπλα γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία ή ην πεξηβάιινλ δηαηάμεηο ησλ εληνιώλ 67/548/CEE θαη/ή ηνπ Καλνληζκνύ (CE) 1272/2008 (CLP) (θαη επόκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο).

2 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 2 / 5 4. Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ. ΜΑΣΙΑ: πιύλεηε ακέζσο θαη άθζνλα κε λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. πκβνπιεπηείηε ακέζσο ην γηαηξό. ΓΔΡΜΑ: πιύλεηε ακέζσο θαη άθζνλα κε λεξό. Βγάιηε από πάλσ ζαο ηα κνιπζκέλα ξνύρα. Αλ ν εξεζηζκόο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη, ζπκβνπιεπηείηε ην γηαηξό. Πιύλεηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. ΔΙΠΝΟΗ: θέξηε ην ππνθείκελν ζε θαζαξό αέξα. Αλ ε αλαπλνή είλαη δπζρεξήο ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο ην γηαηξό. ΚΑΣΑΠΟΗ: ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο ην γηαηξό. Πξνθαιέζηε εκεηό κόλν κε ππόδεημε ηνπ γηαηξνύ. Με ρνξεγείηε ηίπνηα δηα ηνπ ζηόκαηνο αλ ην ππνθείκελν είλαη αλαίζζεην θαη δελ έρεηε εμνπζηνδνηεζεί από ην γηαηξό Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο. Γηα ζπκπηώκαηα θαη απνηειέζκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο εκπεξηερόκελεο νπζίεο δείηε ην θεθ Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο. Αθνινπζήζηε ηηο ππνδείμεηο ηνπ γηαηξνύ. 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο Ππξνζβεζηηθά κέζα. ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΗ Ο εμνπιηζκόο ππξόζβεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηύπνπ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξόο, πνύδξα θαη λέθνο λεξνύ. ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ Καλέλα ηδηαίηεξν Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΦΩΣΙΑ Μελ αλαπλέεηε πξντόληα από ηελ θαύζε (νμείδην ηνπ άλζξαθα, πξντόληα ηνμηθήο ππξόιπζεο, θιπ) Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνύ γηα λα ςύμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζύλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηώλ πηζαλόλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθό εμνπιηζκό. πιιέμηε ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν λεξό από ηελ ππξόζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα από ηε θσηηά ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. ΔΞΟΠΛΙΜΟ Δηδηθό θξάλνο κε πξνζσπίδα, αληηππξηθά ξνύρα (αληηππξηθό ζαθάθη θαη παληειόλη, κε ηκάληεο γύξσ από ηα ρέξηα, ηα πόδηα θαη ηε κέζε), γάληηα εξγαζίαο (αληηππξηθά, πνπ δελ θόβνληαη θαη δηειεθηξηθά), κάζθα ππνπίεζεο κε θάιπκκα όινπ ην πξνζώπνπ ή αηνκηθόο αλαπλεπζηήξαο (αηνκηθήο πξνζηαζίαο) ζε πεξίπησζε κεγάιεο πνζόηεηαο θαπλνύ. 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο. Αλ δελ ππάξρνπλ αληελδείμεηο, ςεθάζηε ηελ πνύδξα κε λεξό γηα λα εκπνδίζεηε ηελ δεκηνπξγία ζθόλεο. Υξεζηκνπνηείηε αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο αλ ε πνύδξα δηαθύγεη ζηνλ αέξα Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο. Σν πξντόλ λα κελ ρύλεηαη ζηνπο ππνλόκνπο, ζε επίγεηα θαη ππόγεηα ύδαηα θαη γεηηνληθέο πεξηνρέο Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό. Υξεζηκνπνηείζηε κεραληθά εξγαιεία γηα λα ζπιιέμεηε ην πξντόλ πνπ έρεη δηαξξεύζεη θαη εμνπδεηεξώζηε ην ππόινηπν κε πίεζε λεξνύ. Βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή κε ηε δηαξξνή αεξίδεηαη θαιά. Αθαηάιιεια πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη όπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα. Δλδερόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδόκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό. Απνζεθεύζαηε ζε θιεηζηά εηηθεηνπνηεκέλα δνρεία Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ. Καλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ρσξίο ηδηαίηεξεο αζπκβαηόηεηεο Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο.

3 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 3 / 5 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία Παξάκεηξνη ειέγρνπ Έιεγρνη έθζεζεο. Σήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ δηαθίλεζε ρεκηθώλ νπζηώλ. ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΔΡΙΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΡΜΑΣΟ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο. Φπζηθή θαηάζηαζε πγξό Υξώκα ιεπθό Οζκή ραξαθηεξηζηηθό Καηώθιη νζκήο. ph. 8,3 εκείν ηήμεο ή ζεκείν ςύμεο. εκείν βξαζκνύ. > 100 C. Γηάζηεκα απόζηαμεο. εκείν αλάθιεμεο. > 60 C. Σαρύηεηα εμάηκηζεο Ιδηόηεηα αλάθιεμεο ησλ ζηεξεώλ θαη ησλ πγξώλ Κάησ όξην αλάθιεμεο. Αλσ όξην αλάθιεμεο. Κάησ όξην εθξεμηκόηεηαο. Αλσ όξην εθξεμηκόηεηαο. Σάζε αηκώλ. 23 mmhg Ππθλόηεηα Αηκώλ Δηδηθό βάξνο. 1,460 Kg/l Γηαιπηόηεηα αδηάιπην πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλόιε/λεξό Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο. Θεξκνθξαζία Απζύλζεζεο. Ιμώδεο 120±10 KU Ιδηόηεηεο θαύζεο NON REACTIVE 9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο. Ξεξό ππόιιεηκκα: 59,36 % VOC (Οδεγία 1999/13/CE) : 0 VOC (πηεηηθόο άλζξαθαο) : 0 Γπαιάδα 2,4 (60) 16 (85) 10. Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα Γξαζηηθόηεηα. Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο Χεκηθή ζηαζεξόηεηα. Σν πξνηόλ είλαη ζηαζεξό ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ. ε θαλνληθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο δελ πξνβιέπνληαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ. Κακία ηδηαίηεξε. Πξαγκαηνπνηήζη εηηο ζπλήζεηο πξνθπιιάμεηο έλαληη ησλ ρεκηθώλ πξντόλησλ.

4 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 4 / Με ζπκβαηά πιηθά Δπηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο. Με ζεξκηθή απνζύλζεζε ή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ειεπζεξσζνύλ αηκνί δπλεηηθά βιαβεξνί ζηελ πγεία. 11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Γελ είλαη γλσζηά επεηζόδηα πνπ πξνθαινύληαη βιάβεο ζηελ πγεία νθεηιόκελεο ζηελ έθζεζε ηνπ πξνηόληνο. ε θάζε πεξίπησζε ζπζηήλεηαη λα ελεξγείηε ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο βηνκεραληθήο πγηεηλήο Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΒΔΣΙΟ LD50 (Oral): 6450 mg/kg Rat 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηείηε ζύκθσλα κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο απνθεύγνληαο λα ξίπηεηε ην πξνηόλ ζην πεξηβάιινλ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξκόδηεο αξρέο αλ ην πξνηόλ θηάζεη ζε πδάηηλα ξεύκαηα ή απνρεηεύζεηο ή αλ εκόιπλε ην έδαθνο ή ηε βιάζηεζε Τνμηθόηεηα Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αααβ Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο. 13. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε όηαλ είλαη δπλαηόλ. Τπόινηπα θαζαξνύ πξντόληνο πξέπεη λα ζεσξνύληαη κε επηθίλδπλα απόβιεηα. Η απόξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζύκθσλα κε ηνπο εζληθνύο θαη ηνπηθνύο θαλνληζκνύο. ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΤΚΔΤΑΙΑ Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηώληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζύκθσλα κε ην εζληθνύο θαλόλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά. Σν πξνηόλ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλν ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ζε δεηήκαηα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νδηθά (A.D.R.), ζηδεξνδξνκηθά (RID), ζαιάζζηα (IMDG code) θαη αεξνπνξηθά (IATA). 15. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα. Καηεγνξία Seveso. Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κ εην πξντόλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζύκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1907/2006. Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH). Οπζίεο πνπ ππόθεηληαη ζε εμνπζηνδόηεζε (πλεκκέλν XIV REACH). Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη.

5 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 5 / 5 VOC (Οδεγία 2004/42/CE) : Δζσηεξηθήο ρξήζεο µαη γηα ηνίρνπο θαη νξνθέο. VOC εθθξαζκέλα ζε g/l πξνηόληνο έηνηκνπ γηα ρξήζε : Μέγηζηε ηηκή : 30,00 (2010) VOC πξνηόληνο : 0,00 - Αξαησκέλν κε : 10,00 % ΝΔΡΟ Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο. Γελ αμηνινγήζεθε κηα αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθαιείαο γηα ην κείγκα θαη ηηο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη. 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο. ΓΔΝΙΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Οδεγία 1999/45/CE θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 2. Οδεγία 67/548/CEE θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 3. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1907/2006 (REACH) 4. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 1272/2008 (CLP) 5. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 790/2009 (I Atp. CLP) 6. Καλνλίζκόο (ΔΚ) 453/ the merck index. Δθδ handling chemical safety 9. niosh - registry of toxic effectv of chemical substances 10. inrs - fiche toxicologique 11. Patty - industrial hygiene and toxicology 12. n.i. Sax-dangerous properties of industrial materials-7 kai., 1989 εκείσζε γηα ην ρξήζηε: νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλώζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα θαη πιεξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο. Σν έγγξαθν απηό δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγύεζε θακηάο ηδηόηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηόληνο. Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηόληνο δελ γίλεηαη ππό ηνλ άκεζν έιεγρό καο, ν ρξήζηεο ππνρξενύηαη λα εθαξκόδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζύλε ηνπο λόκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνύκαζηε θάζε επζύλεο γηα αλνξζόδνμεο ρξήζεηο. Μεηαηξνπέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε αλαζεώξεζε: Δπηθέξζεθαλ κεηαηξνπέο ζηηο αθόινπζεο ελόηεηεο: 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο

Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Γηαδηθαζία δέζκεπζεο, απόζπξζεο θα η α πα γόξεπζεο θπθινθνξίαο πξντόλησλ - Κπξώζεηο Ζ κ ε ξ ί δ α Γ Υ Κ γ η α η η ο Δ μ ε ι ί μ ε η ο ζ η ε λ ν κ ν ζ ε ζ ί α R E A C H θα η C L P 5 Γεθεκβξίνπ 2011 Μέλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Ι.Ε.ΜΕ./Κ.Ε.Ε.Ε.) ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ (HACCP) ΠΔ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΡΗ ΠΖΚΑΗΛΔΗ HACCP; H A Z A R D A N A L Y S I S & C R I T I C A L C O N T R O L P O I N T S ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηοθιηκαηηθές Αλαβαζκίζεης Αλοηθηώλ Γεκοζίωλ Υώρωλ Γ. Ρεζύκλες (Γσηηθό Παραιηαθό Μέηωπο) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο

Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Χεθηαθό πεξηβάιινλ Χεθηαθέο πόιεηο Τερλνινγίεο θαη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία επθπνύο πεξηβάιινληνο Λ ά μ π π ο ρ Μ α κ π ή ρ Δ π. Η λ ε κ τ π ο λ ό γ ο ρ Μ η σ α ν ι κ ό ρ Ε θ ν ι κ ό Κ έ ν τ π ο Έ π

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα