ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)"

Transcript

1 POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) Παξαζθεπαζηήο: I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A Nona Strada 55/ Padova Italy Tel.: Fax: Σει. Κέληξνπ Γει/ζεσλ : Σει. Αλάγθεο: ΤΣΑΗ / ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Γξαζηηθή νπζία / ζθεύαζκα: alpha-cypermethrin/πκππθλσκέλν ελαηώξεκα (SC) Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηθίλδπλα ζπζηαηηθά: Κνηλό όλνκα % CAS No. EINECS No. ήκαλζε Φξάζεηο R alpha-cypermethrin T,N 25-48/ /33 98% w/w ειίδα 1 από 7

2 3. ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ Σαμηλόκεζε : Δπηθίλδπλν γηα ην Πεξηβάιινλ Γπζκελείο θπζηθνρεκηθέο επηπηώζεηο : Γελ αλαθέξνληαη Γπζκελείο Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία ηνπ Αλζξώπνπ : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζην δέξκα, ηα κάηηα θαη ην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό. Σν πξντόλ είλαη ρακειήο ηνμηθόηεηαο θαη νμεία δειεηεξίαζε δελ είλαη πηζαλόλ λα ζπκβεί. Πηζαλά ζπκπηώκαηα: κνύδηαζκα θαη θαγνύξα ζε ρέξηα θαη πόδηα, πλεπκνληθό νίδεκα, ζπαζκνί. Κίλδπλνη γηα ην Πεξηβάιινλ : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 4. ΠΡΧΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ: Δηζπλνή: Μεηαθέξεηε ηνλ πάζρνληα ζε κέξνο θαιά αεξηδόκελν. Γηαηεξήζηε ηνλ ήξεκν. Εεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα. Δπαθή κε ην δέξκα: Βγάιηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα θαη πιπζείηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ ππάξμεη εξεζηζκόο, εθαξκόζηε αληηζηακηληθό γαιάθησκα ή βηηακίλε Δ θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Δπαθή κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα ηνπιάρηζην 15 ιεπηά, θξαηώληαο ηα βιέθαξα αλνηρηά. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Καηάπνζε: Μελ πξνθαιείηε εκεηό. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα θαη πηείηε άθζνλν λεξό.εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. Οδεγίεο γηα ηνλ ηαηξό: Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Δθαξκόζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 5. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΠΤΡΚΑΨΑ: Καηάιιεια κέζα ππξόζβεζεο: Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα,ππξνζβεζηήξεο μεξάο θόλεσο, αθξόο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε λεξό γηα ηελ θαηάζβεζε. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα εθιπζνύλ ηα αθόινπζα: Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, Ομείδηα ηνπ αδώηνπ. Δηδηθόο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο : Δηδηθή θόξκα ρεκηθήο πξνζηαζίαο θαη απηόλνκε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Μελ εηζπλέεηε ηηο αλαζπκηάζεηο. ειίδα 2 από 7

3 6. ΜΔΣΡΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΧΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΗΜΑ: Μέηξα γηα ηνλ άλζξσπν: Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα. Απνκνλώζηε ηελ πεξηνρή θαη κελ επηηξέπεηε ηελ είζνδν. Μελ ζηέθεζηε αληίζεηα ζηνλ άλεκν. Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, κάζθα θαη θαηάιιεια γάληηα. Αθαηξέζηε ακέζσο ηα ιεξσκέλα ξνύρα. Μέηξα γηα ην πεξηβάιινλ: ηακαηήζηε θάζε δηαξξνή. Δκπνδίζαηε ηε κεηαθνξά ηεο νπζίαο ζηηο απνρεηεύζεηο, ηα επηθαλεηαθά θαη ππόγεηα λεξά. Δκπνδίζηε ηελ επαθή ηεο κε ηξόθηκα. Μέζνδνη απνθάζαξζεο : Καιύςηε ην πξντόλ κε πξηνλίδη, άκκν ή ρώκα, θαζαξίζαηε θαη καδέςαηε ηα θαηάινηπα ζε θαηάιιεινπο πεξηέθηεο, θιεηζηνύο, θαη δηαζέζαηε ηνπο ζε επηηξεπόκελνπο ρώξνπο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ παξάγξαθν ΥΔΙΡΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ: Υεηξηζκόο: Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα. Απνθύγεηε επαθή κε ην πξντόλ θαη κελ ην αλαπλέεηε. Απνζήθεπζε: Απνζεθεύζηε ην πξντόλ ζε δνρεία ή θηάιεο εξκεηηθά θιεηζηά ζε ρώξνπο θαιά αεξηδόκελνπο, εμνπιηζκέλνπο κε δεμακελέο ζπιινγήο πγξώλ, καθξηά από ηνλ ήιην, πεγέο ζεξκόηεηαο θαη θιόγεο. Μέγηζηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο 2 ρξόληα. 8. ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ /ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: Διάρηζην όξην έθζεζεο : ACGIH : TLV TWA : Με δηαζέζηκν. TLV STEL : Με δηαζέζηκν Πξνζηαζία αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο : Μάζθα πξνζηαζίαο ή Αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή. Πξνζηαζία ρεξηώλ: Καηάιιεια γάληηα ρεκηθήο πξνζηαζίαο. Πξνζηαζία νθζαικώλ: Γπαιηά ή πξνζηαηεπηηθή ζπζθεπή πξνζώπνπ. Πξνζηαζία δέξκαηνο: Καηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία πξνο απνθπγήλ επαθήο ηνπ πξντόληνο κε ην δέξκα. Έιεγρνη έθζεζεο/δηαθπγήο ζην πεξηβάιινλ: Υξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζύκθσλα κε ηελ νξζή πξαθηηθή. Αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ζηελ εηηθέηα. Μελ αθήλεηε ππνιείκκαηα πξντόληνο θαη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ζην πεξηβάιινλ ειίδα 3 από 7

4 9. ΦΤΙΚΔ ΚΑΙ ΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ: Φπζηθή θαηάζηαζε ζηνπο 20 ν C: Τγξό ελαηώξεκα Οζκή: Διαθξηά, ραξαθηεξηζηηθή. Υξώκα: Λεπθό ph: 7 εκείν δέζεσο : > 100 ν C Αλαθιεμηκόηεηα : Με αλαθιέμηκν Δθξεμηκόηεηα : Με εθξεθηηθό Ππθλόηεηα : 1,04 gr/ml Γηαιπηόηεηα ζην λεξό: 100% δηαιπηό Ιμώδεο : 480 cps 10. ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΙΜΟΣΗΣΑ: Γηάζπαζε: Γελ αλακέλεηαη εθόζνλ ην πξντόλ απνζεθεπηεί θαη ρεηξηζηεί όπσο νξίδεηαη - ελδείθλπηαη. ηαζεξό ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο. πλζήθεο πνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη : άκεζν ειηαθό θσο. Οπζίεο πξνο απνθπγήλ: Ιζρπξέο βάζεηο. Eπηθίλδπλα πξντόληα δηάζπαζεο : Γελ αλακέλνληαη εθόζνλ ην πξντόλ απνζεθεπηεί θαη ρεηξηζηεί όπσο νξίδεηαη - ελδείθλπηαη. 11. ΣΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Ομεία ηνμηθόηεηα ηνπ alpha-cypermethrin : Από ζηόκαηνο (αξνπξαίνη/rat) LD 50 (mg/kg): 57 Από δέξκαηνο (αξνπξαίνη/rat) LD 50 (mg/kg): > 2000 Από εηζπλνή (αξνπξαίνη/rat) LD 50 (mg/l): 0,32 Ομεία ηνμηθόηεηα ηνπ θνξκνπιαξηζκέλνπ πξντόληνο: Από ζηόκαηνο (αξνπξαίνη/rat) LD 50 (mg/kg): >10000 Σνπηθέο επηδξάζεηο: Δπαθή κε ηα κάηηα : Πηζαλόλ λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ζηα κάηηα. Δπαθή κε ην δέξκα: Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη. Άκεζεο θαη καθξνρξόληεο επηδξάζεηο από έθζεζε: Δπαηζζεηνπνίεζε: Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη. Καξθηλνγέλεζε: Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη. Μεηαιιαμηκόηεηα: Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη. Σνμηθόηεηα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή: Από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία δελ πξνθύπηνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη. ειίδα 4 από 7

5 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: Οηθνηνμηθόηεηα : Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Σνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο. Σνμηθόηεηα ζηα ςάξηα: Rainbow trout LC50 (96h): mg/l Σνμηθόηεηα ζηα πδξόβηα πηελά: Duck LD50: > mg/kg Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο: ην alpha-cypermethrin δελ θηλείηαη ζην έδαθνο θαη δελ απνξξνθάηαη από απηό. Κηλεηηθόηεηα ζην λεξό: ην alpha-cypermethrin ζε επαθή κε ην λεξό δεκηνπξγεί ελαησξήκαηα. Αλζεθηηθόηεηα / Ιθαλόηεηα απνηθνδόκεζεο: ην alpha-cypermethrin έρεη κηθξό ρξόλν εκηδσήο ζην έδαθνο γηαηί απνηθνδνκείηαη από κηθξννξγαληζκνύο. ην λεξό κπνξεί λα παξακείλεη γηα κεξηθά ρξόληα. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο: Alpha-cypermethrin BCF ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ (ΔΞΑΛΔΙΦΗ): Υεηξηζκόο ηνπ πξντόληνο : ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 & 8. Μέζνδνο απόξξηςεο (πξντόλ) : Να ζεσξείηαη σο επηθίλδπλν απόβιεην. Να απνξξίπηεηαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Μέζνδνο απόξξηςεο (θελά ζπζθεπαζίαο) : Να ζεσξείηαη σο επηθίλδπλν απόβιεην. Να απνξξίπηεηαη ή λα απνηεθξώλεηαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. 14. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ: Αξηζκόο UN : 3082 Σύπνο ζπζθεπαζίαο : III Πεξηγξαθή : Οπζία επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ, πγξό, N.O.S., (πεξηέρεη Alpha-cypermethrin 6.24%) Σαμηλόκεζε κεηαθνξώλ : (Οδηθέο, ηδεξνδξνκηθέο, Θαιάζζηεο, Αεξνπνξηθέο) ADR/RID / IMO / IATA : θιάζε 9 ειίδα 5 από 7

6 15. ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ: ήκαλζε /Σαμηλόκεζε : N, Δπηθίλδπλν γηα ην Πεξηβάιινλ Φξάζεηο θηλδύλνπ (R θξάζεηο) : Xn, Δπηβιαβέο R22: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο R50/53: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ Φξάζεηο Πξνθύιαμεο (S θξάζεηο): S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά S13 Φπιάμηε ην µαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. Μελ ηνπνζεηείηε ην ζθεύαζµα ζε µέξε όπνπ είλαη εύθνιν λα πιεζηάζνπλ άιια δώα θαη πνπιηά (αγξνηηθά θαη µε) S20/21 Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε S23 Μελ αλαπλέεηε αέξηα/αλαζπκηάζεηο/ αηκνύο/εθλεθώκαηα S24/25 Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιύλεηέ ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα. S46 S51 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν S60/61 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζε ηνπο σο επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθύγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο/δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο Άιινη θαλνληζκνί γηα ηνλ ρξήζηε: "γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο". Πώιεζε θαη ρξήζε κόλν από επαγγεικαηίεο. ειίδα 6 από 7

7 16. ΑΛΛΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟ POWER AC 6.24% SC: πληζηώκελεο ρξήζεηο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο Αξ. έγθξ. Κπινθνξίαο (Διιάδα): / Πιήξεο θείκελν ησλ R-θξάζεσλ: R25: Σνμηθό ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R48/22: Eπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. R37: Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. R50/53: Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. ΑΛΛΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Οη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο, βαζίδνληαη ζε αμηόπηζηεο πεγέο θαη ζεσξνύληαη αθξηβείο, αιιά δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθζνύλ ζπλέπεηεο εάλ ην πξντόλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη. Ο ρεηξηζκόο, απνζήθεπζε, ρξήζε ή απόξξηςε ηνπ πξντόληνο ή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ, πξέπεη λα γίλνληαη πάληα ππό έιεγρν θαη ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Απηό ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζπκπιεξώλεη ηηο νδεγίεο ρξήζεο αιιά δελ ηηο αληηθαζηζηά. Σν παξόλ Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ θαη δελ ηζρύεη ζε πεξίπησζε πνπ κέξνο απηνύ ή θάπνην από ηα ζπζηαηηθά ηνπ πεξηιεθζεί ζε άιιν πξντόλ. POWER AC 6.24 % SC : Έθδνζε MSDS: 21/03/2008 I.N.D.I.A INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A Μεηάθξαζε: 18/12/2009 ΤΒΡΙΓΙΑ ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ειίδα 7 από 7

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο,

Διαβάστε περισσότερα

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00

DGK-PELLACHROM 000.009.00 - WATER BORN WHITE N.00 DGK-PLACHROM ειίδα αξ. 1 / 5 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Καξηέια αζθάιεηαο Κσδηθόο: 000.009.00 Δπσλπκία WATER BORN WHITE N.00 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH)

ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΟΤΙΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ)1907/2006 (ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΟΤΙΩΝ REACH) ειίδα : 1 (7) Έθδνζε : 4 Ηκεξ. έθδνζεο : 03.06.2011 1. Σαςηόηηηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ

Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο Τ Κ Α Φ Ο Τ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 10 ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΟΛΙΚΟΤ ΜΗΚΟΤ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 7 ΜΔΣΡΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΙΚΗ (*) ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ (*) Δ Κ Θ Δ Η Δ Π Ι Θ Δ Ω Ρ Η Η Μ Ι Κ Ρ Ο Τ Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ ΦΤΛΛΟΤ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1.1 NICORETTE Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν 1.2 ύλζεζε Γξαζηηθή νπζία: Νηθνηίλε 1.3 Φαξκαθνηερληθή κνξθή Γηαδεξκηθφ έκπιαζηξν. 1.4 Πεξηεθηηθόηεηα ζε δξαζηηθή νπζία Nicotine

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα