Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ"

Transcript

1 ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ Στότος Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ (Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε Κηηξίσλ) κε ηνλ Νόμο 3661 (Μέηξα γηα κείσζε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ησλ Κηηξίσλ). Θεματικές Ενότητες Ν.3661 Αθνξνύλ κεηαμύ άιισλ: Καθοριςμό ελάχιςτων απαιτήςεων για μέθοδο υπολογιςμού ενεργειακήσ απόδοςησ νέων & υφιςτάμενων κτιρίων Έκδοςη ΠΕΑ Επιθεωρήςεισ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Κλιματιςμού (ΤΟΤΕΕ1-4/2012) 1

2 ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ Επιθεώρηση Λεβήτων Άρθρο 7 ΚΕΝΑΚ Σηόρνο είλαη ε κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο & πεξηνξηζκόο εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Σπρλόηεηα κε βάζε ηελ ηζρύ ηνπ ιέβεηα, είδνο θαπζίκνπ & παιαηόηεηα. ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Ο ρόλος τοσ Ενεργειακού Επιθεωρητή & Σσντηρητή Κεντρικού Σσστήματος Θέρμανσης Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ πεδίσλ γηα ηε ζύληαμε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο (ιεβήησλ & ζέξκαλζεο) πξνϋπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ζπληεξεηή θαη ελεξγεηαθνύ επηζεσξεηή!!! Σπληεξεηήο ζπζη/ησλ ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο 2

3 ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Ο ρόλος τοσ Ενεργειακού Επιθεωρητή & Σσντηρητή Κεντρικού Σσστήματος Θέρμανσης ΚΔΝΑΚ & ΤΟΤΔΔ /2010 Ο ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά εμνπιηζκνύ/ ζπζηεκάησλ από ην δειηίν εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη θύιιν ειέγρνπ (ζπληήξεζεο). Ο ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο: 1. Δπεμεξγάδεηαη/ αμηνινγεί ηα πεδία πνπ κπνξνύλ λα βειηησζνύλ (απόδνζε ζπζηήκαηνο) 2. Πξνηείλεη επεκβάζεηο γηα βειηίσζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο & εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 3. Σπληάζζεη ηελ έθζεζε Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο Έθδνζε Π.Δ.Α 3

4 ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Ο ρόλος τοσ Ενεργειακού Επιθεωρητή & Σσντηρητή Κεντρικού Σσστήματος Θέρμανσης ΚΔΝΑΚ & ΤΟΤΔΔ / Η ζπιινγή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ εμνπιηζκνύ/ ζπζηεκάησλ & θύιινπ ειέγρνπ (ζπληήξεζεο) ΓΔΝ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Δλεξγεηαθνύ Δπηζεσξεηή ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη ή είλαη ειιηπή!! 2. Ο ηδηνθηήηεο/ δηαρεηξηζηήο θαιεί ηνλ ζπληεξεηή ζε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε ΓΔΝ δηαζέηεη θύιιν ζπληήξεζεο σο όθεηιε!! 3. Αλ ν ιέβεηαο ή ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο βξίζθεηαη εθηόο ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ζα πξέπεη λα γίλεη επαλέιεγρνο από ηνλ επηζεσξεηή (ξύζκηζε ή αληηθαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο από ζπληεξεηή γηα κεηξήζεηο εληόο νξίσλ). ΕΚΠΟΝΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Ο ελεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο: 1. Καηαρσξεί (ειεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηζεσξεηώλ ηνπ ΥΠ.ΑΝ) θαη εθδίδεη ην Έληππν Δπηζεώξεζεο Λέβεηα & Δγθαηάζηαζεο Θέξκαλζεο 2. Παξαδίδεη ην Έληππν Δπηζεώξεζεο ππνγεγξακκέλν/ ζθξαγηζκέλν ζηνλ ηδηνθηήηε/ δηαρεηξηζηή. 4

5 1. Σρεδηαζκόο κέηξεζεο Η δηακόξθσζε κηαο «πξώηεο εηθόλαο» ηνπ θηεξίνπ/ζπζηεκάησλ (θεληξηθό ζύζηεκα παξαγσγήο ζέξκαλζεο) αιιά θαη ε ζπληόκεπζε ηνπ ρξόλνπ δηελέξγεηαο ηεο επηζεώξεζεο. Οη πιεξνθνξίεο (ζπιινγή δεδνκέλσλ από δηαρεηξηζηή/ ηδηνθηήηε) ηερληθώλ δεδνκέλσλ αθνξνύλ: Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά λέβητα Δηαηξεία θαηαζθεπήο, ηύπνο (κνληέιν), ζεηξηαθόο αξηζκόο, έηνο θαηαζθεπήο/ εγθαηάζηαζεο Ιζρύο (kwή kcal/h), ζήκαλζε CE, ελεξγεηαθή απόδνζε (αξηζκόο αζηεξηώλ) Δίδνο ιέβεηα (ραιύβδηλνο, καληεκέληνο) Δπηηξεπόκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο/ αληνρήο 1. Σρεδηαζκόο κέηξεζεο Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά λέβητα (σσνέτεια) Καύζηκν ζρεδηαζκνύ (πεηξέιαην, Φ.Α., LPG) Θεξκηθό κέζν (λεξό, αηκόο, ιάδη, αέξαο) θαη ζεξκνθξαζία κέζνπ Τηκνιόγηα θαπζίκνπ 5

6 1. Σρεδηαζκόο κέηξεζεο Η ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθαίσλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κέηξεζεο!! Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά κασστήρα Δηαηξεία θαηαζθεπήο ηύπνο (κνληέιν), ζεηξηαθόο αξηζκόο, έηνο θαηαζθεπήο/ εγθαηάζηαζεο Ιζρύο (kw), θαηεγνξία (πηεζηηθόο, αηκνζθαηξηθόο, κνλνβάζκηνο, δηβάζκηνο, θιπ) Καύζηκν ιεηηνπξγίαο (πεηξέιαην, Φ.Α., LPG) Παξνρή θαπζίκνπ (κέγηζηε/ ειάρηζηε) ζε kg/h ή Νm 3 /h Ώξεο ιεηηνπξγίαο (hrs), κεηξεηήο θαπζίκνπ (ltr ή Nm 3 ) Σπκβαηόηεηα θαπζηήξα - ιέβεηα 2. Δπίζθεςε ζην ιεβεηνζηάζην Η επαιήζεπζε/ πηζηνπνίεζε ηερληθώλ δεδνκέλσλ ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ζέξκαλζεο (ιέβεηα - θαπζηήξα) θαζώο θαη ν έιεγρνο ύπαξμεο δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ ζην εκεξνιόγην ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ: Αξρείν θύιισλ ζπληήξεζεο ξύζκηζε ιεηηνπξγίαο Βηβιίν θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο/ζπληήξεζεο ζπζηήκαηνο Οπηηθή επηζεώξεζε θαη δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο ιήςεο κέηξεζεο: Φσξνζέηεζε ιεβεηνζηαζίνπ (επθνιία πξόζβαζεο, επθνιία ζπληήξεζεο/ επηζθεπήο, ειάρηζηεο απνζηάζεηο από ηνηρνπνηίεο, επαξθήο αεξηζκόο γηα ζσζηή θαύζε) Δπαξθήο ζεξκνκόλσζε ιέβεηα/ θαπλνδόρνπ 6

7 2. Δπίζθεςε ζην ιεβεηνζηάζην Οπηηθή επηζεώξεζε θαη δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο ιήςεο κέηξεζεο (ζπλέρεηα): Θεξκνκόλσζε θαπλνδόρνπ/ θζνξέο Δπθνιία πξόζβαζεο ζηελ θακηλάδα Ύπαξμε νπήο (ζηνλ θαπλαγσγό) ζην ζσζηό ζεκείν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αθξνζηνηρείνπ δεηγκαηνιεςίαο. Γηαξξνέο θαπζίκνπ/ θαπζαεξίσλ 2. Δπίζθεςε ζην ιεβεηνζηάζην Οπηηθή επηζεώξεζε θαη δηεξεύλεζε δπλαηόηεηαο ιήςεο κέηξεζεο (ζπλέρεηα): Σπκπιήξσζε εληύπνπ Δπηζεώξεζεο Λέβεηα & Δπηζεώξεζεο Δγθαηάζηαζεο Θέξκαλζεο (Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο)!!! Πεξηερόκελα Καηαλάισζε θαπζίκνπ Υθηζηάκελε θαηάζηαζε ιεβήησλ θαπζηήξσλ & ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ Ώξεο ιεηηνπξγίαο & ελδείμεηο κεηξεηώλ 7

8 3. Πξνεηνηκαζία κέηξεζεο Βαζηθή πξνϋπόζεζε, πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο κέηξεζεο, είλαη ν ιέβεηαο λα έρεη ιεηηνπξγήζεη γηα ηόζε ώξα έηζη ώζηε λα έρεη θζάζεη ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. Τππηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: ν C Θέηνπκε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ζε ιίγν πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή πνπ δνπιεύεη ζπλήζσο ώζηε ε κέηξεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο. 4. Δπηινγή ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο Δπηινγή θαηάιιεινπ ζεκείνπ δεηγκαηνιεςίαο: βάζε πξνηύπνπ ΔΛΟΤ 896 «Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαπζαεξίσλ» Δπηινγή πεξηνρήο θαπλαγσγνύ κε ηε βέιηηζηε αλάκεημε θαπζαεξίσλ, απνθεύγνληαο πεξηνρέο κε εηζαγσγή αέξα όπσο νη ζπξίδεο θαη νη πεξηνρέο πξηλ θαη κεηά από γσλίεο ηεο θαπλνδόρνπ. Τνπνζέηεζε ζε απόζηαζε 2D από ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ 8

9 5. Μέηξεζε απόδνζεο θαύζεο & αλάιπζε θαπζαεξίσλ Έγθπξε/ αμηόπηζηε κέηξεζε κε ηε ρξήζε αλαιπηή θαπζαεξίσλ. Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη βαζκνλνκεκέλε θαη επηπιένλ λα ππνινγίδεη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO, CO 2, O 2, SO 2, NO x. 5. Μέηξεζε απόδνζεο θαύζεο & αλάιπζε θαπζαεξίσλ Δπαλάιεςε κέηξεζεο (2 ε θνξά) ώζηε λα εληνπηζηνύλ ελδερόκελεο απνθιίζεηο. Σσζηή δεηγκαηνιεςία Ο αθξνδέθηεο ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ εηζάγεηαη ζηνλ θαπλαγσγό κε ην άθξν ηνπ (ζεξκνζηνηρείν) λα βξίζθεηαη ζην κέζν ηεο ξνήο ησλ θαπζαεξίσλ. 9

10 5. Μέηξεζε απόδνζεο θαύζεο & αλάιπζε θαπζαεξίσλ Δληνπηζκόο ππξήλα ξνήο θαπζαεξίσλ κέζσ ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο. 6. Δπεμεξγαζία απνηειεζκάησλ κέηξεζεο Δπεμεξγαζία βάζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηνλ αλαιπηή θαπζαεξίσλ. Τειηθή αμηνιόγεζε/ δηάγλσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ ιέβεηα κέηξεζεο απόδνζεο θαύζεο κε αλαιπηή θαπζαεξίσλ Τειηθή αμηνιόγεζε/ δηάγλσζε ςυναρτήςει ζπληήξεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα θαπζηήξα 10

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία

Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Mη καταςτρεπτική μζθοδοσ ελζγχου κτιρίων χρηςιμοποιώντασ θερμογραφία Θεξκνγξαθία είλαη ε παξαηήξεζε, κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκόηεηαο θαη ηεο ξνήο ηεο. Όια ηα ζώκαηα ζηε γε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα