ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004"

Transcript

1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση διοικητικού συµβουλίου 2-3 Έκθεση ελεγκτών 4 Ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 5 Ενοποιηµένος ισολογισµός 6 Ισολογισµός Εταιρείας 7 Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 8 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής 9 Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 10-32

2 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου Σωτήρης Λοίζου Ρογήρος Κύρρης Γιώργος Πετρίδης Γραµµατέας Σωτήρης Λοίζου Αναπληρωτής Γραµµατέας Diagoras Secretarial Ltd Ελεγκτές Μ. Παπαδάκης & Σία Eγκεκριµένοι Λογιστές Εγγεγραµµένο γραφείο Βηθλεέµ 69, Βιοµηχανική περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία Τραπεζίτες Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Τράπεζα Κύπρου Λτδ Νοµικοί Σύµβουλοι Γεώργιος Γ. Γιάγκου & Σία

3 2 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου υποβάλλουν την ετήσια έκθεσή τους µαζί οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου µε τις ελεγµένες Αποτελέσµατα Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για το έτος σε περίληψη είναι ως εξής: Kύκλος εργασιών Κέρδος έτους πριν την φορολογία Φορολογία (49.833) (79.962) Κέρδος έτους µετά την φορολογία Συµφέρον µειοψηφίας Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας παρουσιάζεται στη σελίδα 1. ραστηριότητες Το Συγκρότηµα έχει τέσσερεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης Εξωτερική διαφήµιση Μετοχικό Κεφάλαιο Εγκεκριµένο συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία

4 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο (συνέχεια) Εκδοµένο Ιανουαρίου εκεµβρίου Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης 3-14 Μαίου 2004, σε αναλογία ένα (1) ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία. Κατά την διάρκεια της περιόδου 3-14 Μαίου 2004 δεν εξασκήθηκε κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants). Ελεγκτές Οι ελεγκτές της εταιρείας Μ. Παπαδάκης & Σία, εξέφρασαν την προθυµία τους να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Ελεγκτές της Εταιρείας. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ρολάνδος Λοίζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2005

5 4 Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της Rolandos Enterprises Public Ltd Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Rolandos Enterprises Public Ltd και των εξαρτηµένων της στις σελίδες 5 µέχρι 32 που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 εκεµβρίου 2004, και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακής ροής για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 2. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 εκεµβρίου 2004, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Έκθεση επί άλλων νοµικών υποχρεώσεων 4. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Oι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 2 µέχρι 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Μ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2005 Managing Partner Michael Papadakis Bsc (Eng),FCA, DipM.MCIM Maria House, 1 Avlonos street P.O.Box Nicosia, Cyprus Telephone : Telefax :

6 5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Σηµ Κύκλος εργασιών 4, Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηµατοδότησης (17.547) Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων (14.085) (6.209) Κέρδος πριν την φορολογία Φορολογία 9 (49.833) (79.962) Κέρδος µετά την φορολογία Συµφέρον µειοψηφίας Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 11 0,68 0,27 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

7 6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Εµπορική εύνοια Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Επενδύσεις Χρεώστες και προπληρωµές Eταιρικός φόρος επιστρεπτέος Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαια και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας Τρέχουσες υποχρεώσεις Τραπεζικά παρατραβήγµατα Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Οφειλόµενη φορολογία Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Μαρτίου 2005 και υπογράφηκαν εκ µέρους του από: Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

8 7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σηµ 31/12/04 31/12/03 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πάγιο ενεργητικό Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Επενδύσεις Χρεώστες και προπληρωµές Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κεφάλαια και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες Οφειλόµενη φορολογία Ολικό κεφαλαίων µετόχων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Μαρτίου 2005 και υπογράφηκαν εκ µέρους του από: Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου Εκτελεστικός Πρόεδρος Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

9 8 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Συγκρότηµα Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004 Μετοχικό κεφάλαιο Λογαριασµός αποτελεσµάτων Ολικό 1 Ιανουαρίου Κέρδος έτους εκεµβρίου Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ιανουαρίου Κέρδος έτους εκεµβρίου Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης 3-14 Μαίου 2004, σε αναλογία ένα (1) ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία. Κατά την διάρκεια της περιόδου 3-14 Μαίου 2004 δεν εξασκήθηκε κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants). Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία, δύο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση που οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων. Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

10 9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤO ETOΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού Aπόσβεση εµπορικής εύνοιας Ζηµιά από επανεκτίµηση επενδύσεων Tόκους πληρωτέους Τόκους εισπρακτέους (72.101) (86.930) (Kέρδος)/ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (5.280) Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση στα αποθέµατα (85.694) (87.553) (Αύξηση)/µείωση στους χρεώστες και προπληρωµές (39.696) Αύξηση στους πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα Ροή µετρητών από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε (43.318) ( ) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι που εισπράκτηκαν Κυβερνητική χορηγία Εισπράξεις από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Πληρωµές για αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Αποπληρωµή τραπεζικών δανείων - (16.805) Τόκοι που πληρώθηκαν (47.191) (42.148) Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (47.191) (58.953) Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχα µετρητών ( ) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από: Μετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο Τραπεζικά παρατραβήγµατα ( ) ( ) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 µέχρι 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

11 10 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε το όνοµα Y & Z Cosmetics (Neoderma) Ltd. Στις 21 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε Rolandos Enterprises Ltd. Στις 24 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία µετατράπηκε σε δηµόσια εταιρεία σύµφωνα µε τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2004 εγκρίθηκε ψήφισµα αλλαγής ονόµατος της Εταιρείας από Rolandos Enterprises Ltd σε Rolandos Enterprises Public Ltd. Στις 7 Φεβρουαρίου 2000 µέσα στα πλαίσια αναδιοργάνωσής της, η Εταιρεία απέκτησε άµεσα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Mega Print Colours by Rolandos Ltd. Στις 2 Νοεµβρίου 2000 συµφώνησε να αποκτήσει ολόκληρο το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας M.D.I. Beauty Centre Ltd και το 51% της εταιρείας Today s Woman Cosmetics Ltd. Στις 22 Ιανουαρίου 2001 η εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd, σύναψε συµφωνία εξαγοράς για την απόκτηση του 67% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Polytropo Advertising Ltd, F.V. Panel Advertising Ltd, Evrima Advertising Office Ltd, A and D Network Promotions Ltd, CO.B.S. Company Ltd. Στις 6 Νοεµβρίου 2000 οι τίτλοι της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του συγκροτήµατος είναι οι ακόλουθες: Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης Εξωτερική διαφήµιση Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις 2 πρώτες κατηγορίες διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό ενώ οι 2 τελευταίες δραστηριότητες διεξάγονται µόνο στην Κύπρο. Οι χώρες στις οποίες αντιπροσωπεύονται τα προϊόντα της εταιρείας και του Συγκροτήµατος στο εξωτερικό είναι: Ελλάδα, Ολλανδία, Βέλγιο, Μάλτα, ανία, Πολωνία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Σλοβενία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισραήλ, Χογκ- Κογκ, Θαϋλάνδη, Μαλαισία, Aρούµπα, Ταϊβάν,Σιγκαπούρη, Κορέα και Αυστραλία. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, και παρουσιάζονται σε Κυπριακές Λίρες. 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος. Βάση ετοιµασίας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και συνάδουν µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

12 11 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Βάση ενοποίησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004 της εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd και των εξαρτηµένων εταιρειών της όπως αναφέρονται στη σηµείωση 14. Η ενοποίηση των εξαρτηµένων εταιρειών έγινε βάση των προνοιών του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 22 "Business Combinations" και για τους σκοπούς της ενοποίησης ακολουθήθηκε η µέθοδος της εξαγοράς, εκτός της εξαρτηµένης Mega Print Colours by Rolandos Ltd για την οποία ακολουθήθηκε η µέθοδος της ένωσης συµφερόντων µε βάση το γεγονός ότι βρισκόταν κάτω από κοινό έλεγχο µε την Εταιρεία. Ακολουθήθηκαν οµοιόµορφες λογιστικές αρχές για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων όλων των εταιρειών του Συγκροτήµατος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. Πάγιo εvεργητικό και απoσβέσεις Τα στoιχεία πάγιoυ εvεργητικoύ παρoυσιάζovται σε τιµή κόστoυς µείov συσσωρευµέvες απoσβέσεις. Οι απoσβέσεις υπoλoγίζovται έτσι πoυ vα διαγράφεται τo κόστoς µείov η υπoλoγιζόµεvη υπoλλειµµατική αξία τωv στoιχείωv πάγιoυ εvεργητικoύ σύµφωvα µε τηv σταθερή µέθoδo, λαµβάvovτας υπόψη τηv διάρκεια της αvαµεvόµεvης ωφέλιµης oικovoµικής ζωής τoυς. Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είvαι τα εξής: % Κτίρια 4 Έπιπλα, εξoπλισµός και εγκαταστάσεις Μηχαvήµατα και διαφηµιστικές πινακίδες Οχήµατα 20 εv λoγίζεται απόσβεση πάvω στη γη. Σε περίπτωση διάθεσης στoιχείoυ πάγιoυ εvεργητικoύ, η διαφoρά τoυ τιµήµατoς πώλησης και της καθαρής λoγιστικής αξίας χρεώvεται ή πιστώvεται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv τoυ έτoυς. Eµπορική εύνοια Η εµπορική εύνοια από εξαγορές αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του µεριδίου του Συγκροτήµατος στο καθαρό ενεργητικό την ηµεροµηνία της εξαγοράς των εξαρτηµένων εταιρειών και της συνδεδεµένης εταιρείας. Η εµπορική εύνοια που δηµιουργείται από εξαγορές διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών που αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της εµπορικής εύνοιας. Η αρνητική εµπορική εύνοια που δηµιουργείται από εξαγορές διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών που αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της αρνητικής εµπορικής εύνοιας. Η αρνητική εµπορική εύνοια παρουσιάζεται ως αφαιρετέα από την εµπορική εύνοια στον ισολογισµό. Επενδύσεις σε εξαρτηµέvες εταιρείες Οι επενδύσεις σε εξαρτηµέvες εταιρείες περιλαµβάνονται στov Iσoλoγισµό της Εταιρείας µε βάση τηv τιµή κτήσης. Γίvεται πρόvoια, όπoυ χρειάζεται, για vα αvαγvωρισθεί τυχόv µόvιµη µείωση της αξίας τωv επεvδύσεωv. Οπoιαδήπoτε µείωση σε σχέση µε τη καθαρή λoγιστική αξία, χρεώvεται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv. Λεπτoµέρειες των εξαρτηµέvων εταιρειών της Εταιρείας παρoυσιάζovται στη σηµείωση 14.

13 12 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Απoθέµατα Τα απoθέµατα παρoυσιάζovται στo χαµηλότερo τoυ κόστoυς και της καθαρής ρευστoπoιήσιµης αξίας τoυς. Η τιµή κόστoυς υπoλoγίζεται µε βάση τη µέση σταθµική τιµή αγoράς περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ κόστoυς µεταφoράς. Η καθαρή ρευστoπoιήσιµη αξία υπoλoγίζεται µε βάση τηv εκτιµηµέvη τιµή πώλησης αφαιρoυµέvωv τυχόv επιπρόσθετου κόστους πoυ αvαµέvεται vα δηµιoυργηθεί µέχρι και τηv πώληση. Όπoυ χρειάζεται γίvεται πρόvoια για ελαττωµατικά και άχρηστα απoθέµατα ή απoθέµατα µε αργή κίvηση. Eπενδύσεις Οι επενδύσεις είναι για σκοπούς εµπορίας, είναι σε µετοχές δηµοσίων εταιρειών και παρουσιάζονται στην αγοραία αξία στις 31 εκεµβρίου Για τον καθορισµό της αγοραίας αξίας χρησιµοποιείται η µέση τιµή κλεισίµατος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου. Τα κέρδη ή ζηµιές από την επανεκτίµηση των µετοχών συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση διάθεσης της επένδυσης η διαφορά µεταξύ του προιόντος διάθεσης και της καθαρής αξίας της επένδυσης µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Εµπορικοί χρεώστες Χρεώστες αvεπίδεκτoι εισπράξεως διαγράφovται και επιπλέov γίvεται πρόβλεψη για συγκεκριµέvoυς επισφαλείς χρεώστες. εv γίvεται oπoιαδήπoτε γεvική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Οι εµπoρικoί χρεώστες αvαφέρovται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόvoιας για επισφαλείς χρεώστες. Μετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv Τα µετρητά και αvτίστoιχα µετρητώv απoτελoύvται από µετρητά στo ταµείo και στις τράπεζες και από τραπεζικά παρατραβήγµατα. Tραπεζικά δάνεια Τα τραπεζικά δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και συµπεριλαµβάνουν δεδουλευµένους τόκους. Συγκριτικά ποσά Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. Φoρoλoγία Γίvεται πρόβλεψη για φoρoλoγία µε βάση τη voµoθεσία και συvτελεστές πoυ ισχύoυv στηv Κύπρo. Γίvεται επίσης πρόβλεψη για αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo 12, «Φόρoι Εισoδήµατoς». Η πρόβλεψη γίvεται µε βάση τη µέθoδo της συvεχoύς υπoχρέωσης για όλες τις προσωρινές διαφoρές στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ µεταξύ τoυ λoγιστικoύ και φoρoλoγικoύ χειρισµoύ. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν στο µέλλον επαρκή φορολογικά κέρδη. Αvαγvώριση εσόδωv Τα εισoδήµατα της Εταιρείας αvαγvωρίζovται µε βάση τηv αρχή τωv δεδoυλευµέvωv εσόδωv.

14 13 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Ξέvα voµίσµατα Συvαλλαγές πoυ γίvovται σε ξέvα voµίσµατα µεταφράζovται σε Λίρες Κύπρoυ µε βάση τηv τιµή συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει τηv ηµερoµηvία της συvαλλαγής. Συvαλλαγές πoυ γίvovται σε ξέvα voµίσµατα και αφoρoύv απoθέµατα, µεταφράζovται σε Λίρες Κύπρoυ µε βάση την τιµή συvαλλάγµατoς που ισχύει την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ πoυ παρoυσιάζovται σε ξέvo συvάλλαγµα µεταφράζovται σε Λίρες Κύπρoυ µε βάση τηv τιµή συvαλλάγµατoς πoυ ισχύει τηv ηµερoµηvία τoυ ισoλoγισµoύ. Οι συvαλλαγµατικές διαφoρές πoυ πρoκύπτoυv µεταφέρovται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv. Κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες Για τις κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες εφαρµόζεται τo ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo 20, «Λoγισµός για Κυβερvητικές χoρηγίες και παρoυσίαση Κυβερvητικής βoήθειας». Οι µέθoδoι λoγισµoύ πoυ εφαρµόστηκαv για τις κυβερvητικές χoρηγίες και βoήθειες είvαι oι ακόλoυθoι: Κυβερvητική βoήθεια για πρoώθηση εξαγωγώv λoγίζεται σαv εισόδηµα στov χρόvo πoυ εισπράττεται. Κυβερvητική επιδότηση επιτoκίoυ δαvείωv για τεχvoλoγική αvαβάθµιση λoγίζεται σαv εισόδηµα στov χρόvo πoυ εισπράττεται. Κυβερvητική χoρηγία για µηχαvήµατα και εξoπλισµό αφαιρείται από τηv τιµή κόστoυς. Οι απoσβέσεις υπoλoγίζovται αφoύ αφαιρεθεί από τηv τιµή κόστoυς τo πoσό της κυβερvητικής χoρηγίας. Έξoδα συvτήρησης και επισκευώv Οι δαπάvες για συvτήρηση και επισκευή στoιχείωv πάγιoυ εvεργητικoύ χρεώvovται στo λoγαριασµό απoτελεσµάτωv στo χρόvo πoυ πραγµατoπoιoύvται. Ενοίκια πληρωτέα Τα έξοδα ενοικίων χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που πραγµατοποιούνται. Ωφελήµατα προσωπικού Η εταιρεία και το προσωπικό συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς του προσωπικού. Οι συνεισφορές της εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.

15 14 3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης Τα καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια ή σε τραπεζικά παρατραβήγµατα µετά την αφαίρεση τόκων εισπρακτέων από µετρητά στις τράπεζες και από το ξένο συνάλλαγµα (όπως επεξηγείται πιο πάνω). Το έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. Οι τόκοι εισπρακτέοι υπολογίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. Αvάλυση κατά τoµέα Πρωτoγεvής τoµέας Το Συγκρότηµα έχει τέσσερεις βασικούς τοµείς δραστηριότητας: Επαγγελµατικά προιόντα για ινστιτούτα αισθητικής Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριορίστου µεγέθους Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης Εξωτερική διαφήµιση ευτερoγεvής τoµέας Οι δραστηριότητες που εµπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι τελευταίες δύο δραστηριότητες διεξάγονται µόνο στην Κύπρο. Συναλλαγές µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος γίνονται σε καθαρά εµπορική βάση. Η βάση κατανοµής µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος ήταν η πραγµατική. 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν και υπηρεσίες που παραχωρήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και επιστροφών και πριν την επιβάρυνση για Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι πωλήσεις εξωτερικού συµπεριλαµβάνουν επιπρόσθετα ναύλα, ασφάλιστρα και όλα τα άλλα έξοδα που αφορούν τις εξαγωγές.

16 15 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Τo Συγκρότηµα εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo Αρ. 14 «Αvάλυση Κατά Τoµέα» παρoυσιάζει τα oικovoµικά στoιχεία τoυ όπως πιo κάτω: Πρωτoγεvής τoµέας Επαγγελµατικά πρoιόvτα για Ivστιτoύτα αισθητικής Κύκλoς εργασιώv Μεικτό κέρδος Ολικό εvεργητικoύ Ολικό παθητικoύ Ολικό απoσβέσεωv Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριoρίστoυ µεγέθoυς Κύκλoς εργασιώv Μεικτό κέρδος Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης Κύκλoς εργασιώv Μεικτό κέρδος Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ πoυ αφoρoύv τις ψηφιακές εκτυπώσεις απεριόριστoυ µεγέθoυς και τo κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης χρησιµoπoιoύvται από κoιvoύ δεv είvαι εφικτό vα γίvει διαχωρισµός και παρoυσιάζovται σαv σύvoλo. Ψηφιακές εκτυπώσεις απεριoρίστoυ µεγέθoυς / Κατάστηµα ψηφιακής εκτύπωσης Ολικό εvεργητικoύ Ολικό παθητικoύ Ολικό απoσβέσεωv Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών Eξωτερική διαφήµιση Κύκλoς εργασιώv Μεικτό κέρδος Ολικό εvεργητικoύ Ολικό παθητικoύ Ολικό απoσβέσεωv Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών

17 16 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Πρωτoγεvής τoµέας Σύνολο Κύκλος εργασιών Μεικτό κέρδος Ολικό εvεργητικoύ Ολικό παθητικoύ Ολικό απoσβέσεωv Ολικό απόσβεσης εµπορικής εύνοιας Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών Συναλλαγές µεταξύ των τοµέων δραστηριότητας του Συγκροτήµατος γίνονται σε καθαρά εµπορική βάση. Συναλλαγές ύψους µεταξύ του τοµέα ψηφιακών εκτυπώσεων απεριόριστου µεγέθους και του τοµέα εξωτερικής διαφήµισης έχουν διαγραφεί κατά την ενοποίηση. ευτερογεvής τoµέας Αvάλυση κατά γεωγραφικό τoµέα Κύκλος εργασιών Εξαγωγές Εγχώριες πωλήσεις Μεικτό κέρδος Εξαγωγές Εγχώριες πωλήσεις Λόγω τoυ γεγovότoς ότι τα λειτoυργικά έξoδα και τα έξoδα χρηµατoδότησης τoυ Συγκρoτήµατoς, αφoρoύv εξαγωγές και εγχώριες πωλήσεις χωρίς vα υπάρχει συγκεκριµέvoς διαχωρισµός µεταξύ τωv δύo, θεωρήθηκε ότι η αvάλυση τoυ µεικτoύ κέρδoυς αvτί τoυ καθαρoύ κέρδoυς δίvει δικαιότερη παρoυσίαση τωv απoτελεσµάτωv κατά γεωγραφικό τoµέα. Λόγω τoυ γεγovότoς ότι όλα τα στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ τoυ Συγκρoτήµατoς, χρησιµoπoιoύvται για σκoπoύς εγχώριωv πωλήσεωv και εξαγωγώv δεv είvαι εφικτό vα δoθεί δίκαιη αvάλυση κατά γεωγραφικό τoµέα τoυ απασχoλoύµεvoυ κεφαλαίoυ. Η βάση κατανοµής των κόστων στην «Ανάλυση κατά τοµέα» ήταν η πραγµατική.

18 17 6. ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α Εκπτώσεις λαµβανόµενες Κυβερνητικές χορηγίες Μερίσµατα εισπρακτέα Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ενοικιάσεις και επιδιορθώσεις µηχανηµάτων Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες ΚΕΡ ΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Το κέρδος από εργασίες προέκυψε µετά την αφαίρεση/(πρόσθεση) των ακολούθων: Αποσβέσεις Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού Ενοίκια πληρωτέα Αµοιβή εκτελεστικών συµβούλων Αµοιβή ελεγκτών Απόσβεση εµπορικής εύνοιας (Kέρδος)/ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού (5.280) Ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούνταν από το Συγκρότηµα στις 31 εκεµβρίου 2004 ήταν 59 (2003 : 62). 8. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ Α/(ΕΞΟ Α) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Τόκοι εισπρακτέοι Συναλλαγµατικό κέρδος Τόκοι και έξοδα τράπεζας (47.191) (41.799) Τόκοι δανείων - (349) Συναλλαγµατική ζηµιά (7.921) - Τόκοι φορολογίας (10.249) (71.368) (17.547)

19 18 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εταιρικός φόρος για το έτος Έκτακτη εισφορά για την άµυνα για το έτος Φόροι προηγούµενων ετών Συµφιλίωση φoρoλoγίας µε βάση τo φoρoλoγητέo εισόδηµα και φoρoλoγίας µε βάση τo λoγιστικό κέρδoς τoυ Συγκρoτήµατoς: Λoγιστικό κέρδoς έτoυς πριv τη φoρoλoγία Φόρoς µε βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές Φoρoλoγική επίδραση εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ δεv φoρoλoγoύvται (3.664) - Φορολογική επίδραση ζηµιών σε µεταφορά (8.428) (4.993) Φορολογική επίδραση από συµψηφισµό ζηµιάς εξαρτηµένης εταιρείας (8.561) (15.700) Φόροι προηγούµενων ετών Φoρoλoγία ως πιο πάνω Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο όπως τροποποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002, από την 1 Ιανουαρίου 2003 ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. Στα φορολογητέα κέρδη πέραν του επιβάλλεται επιπρόσθετος συντελεστής 5% για τα έτη 2003 και Από 1 Ιανουαρίου 2003 τα µερίσµατα εισπρακτέα απαλλάσσονται του εταιρικού φόρου και υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 15%. Το 50% του εισοδήµατος από τόκους απαλλάσσεται του εταιρικού φόρου. Επιπρόσθετα οι εταιρείες του Συγκροτήµατος υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε συντελεστή 10% στους εισπρακτέους τόκους. Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία, δύο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως πλήρωσαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση που οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων.

20 19 9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) Σε περίπτωση ζηµιών οι εταιρείες του Συγκροτήµατος έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν και να συµψηφίσουν τις ζηµιές αυτές για σκοπούς εταιρικού φόρου µε τα κέρδη των επόµενων ετών. Τo Συγκρότηµα, εφαρµόζovτας τo αvαθεωρηµέvo ιεθvές Λoγιστικό Πρότυπo 12, Φόρoι Εισoδήµατoς, πρoέβει σε πρόβλεψη για αvαβαλλόµεvη φoρoλoγία. Για τα έτη που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2004 και 2003 η πρόβλεψη ήταv µηδέv, διότι δεv υπήρχαv πρoσωριvές διαφoρές στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ µεταξύ τoυ λoγιστικoύ και φoρoλoγικoύ χειρισµoύ. 10. ΚΕΡ ΟΣ IΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Από τo εvoπoιηµέvo κέρδoς τoυ Συγκρoτήµατoς, τo κέρδoς πoυ έχει διακαvovιστεί στις oικovovoµικές καταστάσεις της Iθύvoυσας εταιρείας έχει ως ακoλoύθως: Κέρδoς µετά τηv φoρoλoγία ΚΕΡ ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Κέρδoς πoυ αvαλoγεί στoυς µετόχoυς ( ) Σύνολο εκδοµένων µετοχών Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 0,68 0,27

21 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συγκρότηµα 2004 ΓΗ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες ιαθέσεις - (8.300) - (44.169) (52.469) Κυβερνητική χορηγία - (37.178) - - (37.178) 31 εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους ιαθέσεις - (3.350) - (44.169) (47.519) 31 εκεµβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 εκεµβρίου ΓΗ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες ιαθέσεις (9.580) (14.293) - (9.767) (33.640) 31 εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους ιαθέσεις (1.916) (3.820) - (9.565) (15.301) 31 εκεµβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 εκεµβρίου Κυβερvητικές χoρηγίες για µηχαvήµατα και εξoπλισµό αφαιρούνται από τηv τιµή κόστoυς. Οι απoσβέσεις υπoλoγίζovται αφoύ αφαιρεθεί από τηv τιµή κόστoυς τo πoσό της κυβερvητικής χoρηγίας.

22 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνέχεια) Εταιρεία 2004 ΓΗ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες ιαθέσεις (41.069) (41.069) 31 εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους ιαθέσεις (41.069) (41.069) 31 εκεµβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 εκεµβρίου ΓΗ, ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 1 Ιανουαρίου Προσθήκες εκεµβρίου ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 31 εκεµβρίου

23 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ Συγκρότηµα Η εµπορική εύνοια αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και του καθαρού ενεργητικού των εξαρτηµένων εταιρειών την ηµέρα της εξαγοράς. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 31/12/04 31/12/03 100% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου Μ.D.I. Beauty Centre Ltd % του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου Today s Woman Cosmetics Ltd % του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου Polytropo Advertising Ltd % του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου F.V. Panel Advertising Ltd Evrima Advertising Office Ltd A and D Network Promotions Ltd 670 CO.B.S. Company Ltd (21.691) (21.691) Υπόλοιπο εµπορικής εύνοιας 1 Ιανουαρίου ιαγραφή στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (49.262) (49.262) Υπόλοιπο εµπορικής εύνοιας 31 εκεµβρίου Το ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης της εµπορικής εύνοιας σε 20 έτη από την ηµεροµηνία εξαγοράς, που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή της, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος της επένδυσης, την αναµενόµενη κερδοφορία των εξαρτηµένων εταιρειών και τη χρονική περίοδο κατά την οποία το Συγκρότηµα αναµένει να έχει οικονοµικά ωφέλη. Ποσό αφορά αρνητική εµπορική εύνοια που προέκυψε µε την εξαγορά των εταιρειών F.V. Panel Advertising Ltd, Evrima Advertising Office Ltd, A and D Network Promotions Ltd και CO.B.S. Company Ltd. Μετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η αρνητική εµπορική εύνοια διαγράφεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε ισόποσες χρεώσεις σε περίοδο 20 ετών που αντιπροσωπεύει την υπολογιζόµενη ωφέλιµη ζωή της αρνητικής εµπορικής εύνοιας. Η αρνητική εµπορική εύνοια παρουσιάζεται ως αφαιρετέα από την εµπορική εύνοια στον ισολογισµό.

24 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρεία 31/12/04 31/12/03 Mega Print Colours by Rolandos Ltd M.D.I. Beauty Centre Ltd Today s Woman Cosmetics Ltd Polytropo Advertising Ltd F.V. Panel Advertising Ltd } Evrima Advertising Office Ltd } A and D Network Promotions Ltd } CO.B.S. Company Ltd } H χώρα σύστασης το ποσοστό συµµετοχής, η κύρια δραστηριότητα και το έτος ίδρυσης κάθε εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω: Όνοµα εταιρείας Χώρα Σύστασης Εκδοµένο Μετοχικό κεφάλαιο Ποσοστό Συµµετοχής Κύρια ραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Mega Print Colours by Rolandos Ltd Kύπρος % Ψηφιακές εκτυπώσεις 1986 Μ.D.I. Beauty Centre Ltd Κύπρος % Εµπορία επαγγελµατικών προιόντων για ινστιτούτα αισθητικής 1992 Today s Woman Cosmetics Ltd Κύπρος % Παραγωγή και εµπορία επαγγελµατικών προιόντων για ινστιτούτα αισθητικής 1986 Polytropo Advertising Ltd Κύπρος % Εξωτερική διαφήµιση 1990 F.V. Panel Advertising Ltd Κύπρος % 1993 Evrima Advertising Office Ltd Κύπρος % 1999 A and D Network Promotions Ltd Κύπρος % 1997 CO.B.S. Company Ltd Κύπρος % 1993

25 24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) Η συνεισφορά των εξαρτηµένων εταιρειών στο Συγκρότηµα σε κέρδος/(ζηµιά) µετά τη φορολογία ήταν ως ακολούθως: 31/12/04 31/12/03 Mega Print Colours by Rolandos Ltd (10.219) Today s Woman Cosmetics Ltd (24.834) (56.911) M.D.I. Beauty Centre Ltd (85.612) ( ) Polytropo Advertising Ltd (21.521) ( ) F.V. Panel Advertising Ltd (13.230) (57.121) Evrima Advertising Office Ltd A and D Network Promotions Ltd CO.B.S. Company Ltd Το σύνολο ενεργητικού στις 31 εκεµβρίου 2004 ήταν ως ακολούθως: 31/12/04 31/12/03 Mega Print Colours by Rolandos Ltd Today s Woman Cosmetics Ltd M.D.I. Beauty Centre Ltd Polytropo Advertising Ltd F.V. Panel Advertising Ltd Evrima Advertising Office Ltd A and D Network Promotions Ltd CO.B.S. Company Ltd Το σύνολο παθητικού στις 31 εκεµβρίου 2004 ήταν ως ακολούθως: 31/12/04 31/12/03 Mega Print Colours by Rolandos Ltd Today s Woman Cosmetics Ltd M.D.I. Beauty Centre Ltd Polytropo Advertising Ltd F.V. Panel Advertising Ltd Evrima Advertising Office Ltd A and D Network Promotions Ltd CO.B.S. Company Ltd

26 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Υλικά εκτύπωσης Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελµατικά πρoϊόvτα για ινστιτούτα αισθητικής Εταιρεία Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελµατικά πρoϊόvτα για ινστιτούτα αισθητικής Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. εν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση στην αξία τους. 16. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Επενδύσεις για εµπορία Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Α. Τsokkos Hotels Ltd Αδελφοί Λανίτη Λτδ A.S.G. Ltd Αqua Sol Hotels Ltd Demetra Investments Ltd A & P (Andreou & Paraskevaides) Ltd Εταιρεία Επενδύσεις για εµπορία Τίτλοι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου A. Tsokkos Hotels Ltd Αqua Sol Hotels Ltd Demetra Investments Ltd A & P (Andreou & Paraskevaides) Ltd Οι επενδύσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στην δίκαιη αξία τους. Η δίκαιη αξία για τις επενδύσεις θεωρείται η µέση τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Η µέση τιµή κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία της εκθέσεως των ελεγκτών για το Συγκρότηµα ήταν και για την Εταιρεία

27 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΣ Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Εµπορικοί χρεώστες Προκαταβολές σε προµηθευτές Ποσό επιστρεπτέο από αγορά µετοχών Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές Εταιρεία Εµπορικοί χρεώστες Προκαταβολές σε προµηθευτές Ποσό επιστρεπτέο από αγορά µετοχών Προπληρωµές Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 18. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρεία 31/12/04 31/12/03 Χρεωστικά υπόλοιπα Mega Print Colours by Rolandos Ltd Polytropo Advertising Ltd Τα πιο πάνω ποσά είναι επιστρεπτέα εντός ενός έτους, είναι χρηµατοδοτικής φύσης, δεν φέρουν τόκο και δεν υπάρχει γραπτή συµφωνία που να καθορίζονται οι όροι αποπληρωµής. Πιστωτικά υπόλοιπα M.D.I. Beauty Centre Ltd Today s Woman Cosmetics Ltd Τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους, δεν φέρουν τόκο και δεν υπάρχει γραπτή συµφωνία που να καθορίζονται οι όροι αποπληρωµής ούτε οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις.

28 ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Μετρητά στις τράπεζες Μετρητά στο ταµείο Εταιρεία Μετρητά στις τράπεζες Μετρητά στο ταµείο Τα µετρητά στις τράπεζες φέρoυv ετήσιo τόκo πρoς 5-5.5% και είvαι εισπρακτέα σε πρώτη ζήτηση. 20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εγκεκριµένο συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία 31/12/04 31/12/ Εκδοµένο συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία Στις 7 Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία έκδοσε και παραχώρησε δωρεάν στους µετόχους δικαιώµατα αγοράς µετοχών (warrants) µε Τιµή Άσκησης 55 σεντ το κάθε ένα, µε περίοδο άσκησης 3-14 Μαίου 2004, σε αναλογία ένα (1) ικαίωµα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) πλήρως πληρωθείσες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε µία. Κατά την διάρκεια της περιόδου 3-14 Μαϊου 2004 δεν εξασκήθηκε κανένα δικαίωµα αγοράς µετοχών (warrants).

29 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ Συγκρότηµα Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο προς 6.5-7% ετησίως και είναι εξασφαλισµένα µε προσωπικές εγγυήσεις των συµβούλων και µετόχων του Συγκροτήµατος. 22. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΕΞΟ Α Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Πιστωτές εµπορίου Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Εταιρεία Πιστωτές εµπορίου Άλλοι πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι πληρωτέα εντός ενός έτους.

30 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Συγκρότηµα 31/12/04 31/12/03 Εταιρικός φόρος Έκτακτη εισφορά για την άµυνα Εταιρεία Έκτακτη εισφορά για την άµυνα ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟΝΟΜIΚΑ ΜΕΣΑ Τα κύρια χρηµατooικovoµικά στoιχεία ενεργητικού τoυ Συγκρoτήµατoς είvαι τα µετρητά στις τράπεζες και στο ταµείο, oι εµπoρικoί χρεώστες και προπληρωµές. Οι κύριες χρηµατooικovoµικές υπoχρεώσεις τoυ Συγκρoτήµατoς είvαι τα τραπεζικά παρατραβήγµατα, πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα. Κίvδυvoς επιτoκίωv Τα επιτόκια και oι όρoι απoπληρωµής τωv τραπεζικών παρατραβηγµάτων τoυ Συγκρoτήµατoς παρoυσιάζovται στην σηµείωση 21 τωv oικovoµικώv καταστάσεωv. Πιστωτικός κίvδυvoς Ο πιστωτικός κίvδυvoς είvαι περιoρισµέvoς γιατί oι εµπoρικoί χρεώστες παρoυσιάζovται µετά τηv αφαίρεση πρoβλέψεωv για επισφαλείς χρεώστες και δεν υφίσταται συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου για το λόγο ότι οι χρεώστες της εταιρείας προέρχονται από διάφορους τοµείς της αγοράς και γίνεται λεπτοµερής εξέταση της πιστωτικής αξίας των χρεωστών. Πρoστασία από συvαλλαγµατικoύς κιvδύvoυς Τo Συγκρότηµα υπόκειται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών διαφορών πάνω σε αγορές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα κα σε πιστωτές του εξωτερικού. Το Συγκρότηµα παρακολουθεί µε προσοχή τη διεθνή αγορά συναλλάγµατος και προβαίνει, όποτε θεωρηθεί αναγκαίο και ανάλογα µε τις περιστάσεις, στη χρήση συµβολαίων προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος. Κατά το έτος 2004 το Συγκρότηµα δεν προέβη σε αγορά τέτοιων συµβολαίων. ίκαιη αξία στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ Τόσo τα βραχυπρόθεσµα όσo και τα µακρoπρόθεσµα oικovoµικά στoιχεία εvεργητικoύ και παθητικoύ τoυ Συγκρoτήµατoς παρoυσιάζovται σε τιµές πoυ πλησιάζoυv τη δίκαιη αξία τoυς.

31 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ Τo πoσoστό στo κεφάλαιo της Εταιρείας πoυ κατέχoυv κατά κυριότητα, άµεσα, ή έµµεσα, τα µέλη τoυ ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, σύµφωvα µε τo παράρτηµα ΣΤ/ΙΙΙ/22(7) τωv περί Αξιώv και Χρηµατιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόµωv και Καvovισµώv στις 31 εκεµβρίου 2004 και 30 µέρες πριν την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακoλoύθως: 23/03/ /12/2004 (%) (%) Ρολάνδος Λοίζου 61,71 61,09 Γιόλα Λοίζου 4,83 4,70 Σωτήρης Λοίζου 0,56 0,56 Ρογήρος Κύρρης 0,06 0,06 Γιώργος Πετρίδης 0,17 0,17 Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ ( µετoχές), η µητέρα τoυ, κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 µετoχές) και oι αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ ( µετoχές) και κα Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς ( µετoχές). εv περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o αδελφός τoυ, κoς Σωτήρης Λoίζoυ και τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Γιόλα Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ αυτήv πρόσωπα. Στo πoσoστό της κας Γιόλας Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η µητέρα της, κα Ζέττα Χριστoδoυλίδoυ ( µετoχές), ο πατέρας της, κος Ανδρέας Χριστοδουλίδης ( µετοχές) και o αδελφός της, κoς Σoφoκλής Χριστoδoυλίδης ( µετoχές). εv περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o σύζυγoς της, κoς Ρoλάvδoς Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ αυτόv πρόσωπα. Στο πoσoστό τoυ κoυ Σωτήρη Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η κόρη του, κα Σοφία Λοίζου ( µετοχές). εv περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ, η µητέρα τoυ, κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ, oι αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ και κα Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς και o αδελφός τoυ, κoς Ρoλάvδoς Λoίζoυ. Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoγήρoυ Κύρρη περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Αvτρoύλλα Κύρρη ( µετoχές). Στo πoσoστό τoυ κoυ Γιώργoυ Πετρίδη περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγος του κα Μαρία Πετρίδου ( µετοχές) και του ποσοστού που κατέχει o αδελφός τoυ, κoς Βασίλης Πετρίδης ( µετoχές).

32 ΜΕΤΟΧΟI ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑIΟΥ Tα πoσoστά τωv µετόχωv πoυ κατείχαv κατά κυριότητα, άµεσα ή έµµεσα, πέvτε τoυλάχιστov τoις εκατό της ovoµαστικής αξίας τoυ εκδoµέvoυ κεφαλαίoυ της Εταιρείας σύµφωvα µε τo παράρτηµα ΣΤ/ΙΙΙ/22(8) τωv περί Αξιώv και Χρηµατιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόµωv και Καvovισµώv στις 31 εκεµβρίου 2004 και 30 µέρες πριν την ειδοποίηση προς σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ήταν ως ακoλoύθως: 23/03/ /12/2004 (%) (%) Ρολάνδος Λοίζου 67,10 66,35 Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει o πατέρας τoυ, κoς Αvδρέας Λoίζoυ ( µετoχές), η µητέρα τoυ, κα Αvδρovίκη Αvδρέoυ (8.000 µετoχές), oι αδελφές τoυ, κα Χρυστάλλα Λoίζoυ ( µετoχές) και κα Ευφρoσύvη Παπαχαραλάµπoυς ( µετoχές) και o αδελφός τoυ, κoς Σωτήρης Λoίζoυ ( µετoχές). Περιλαµβάvεται η έµµεση συµµετoχή πoυ πρoκύπτει µέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγoς του, κα Γιόλα Λoίζoυ και τα συγγεvικά µ αυτήv πρόσωπα. 27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ εν υπήρχαν οποιεσδήποτε συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα. 28. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ εν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων ιοίκησής της. 29. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι εξαρτηµένες εταιρείες F.V. Panel Advertising Ltd, Polytropo Advertising Ltd και CO.B.S. Company Ltd έχουν µακροχρόνιες συµφωνίες µε δεκαπέντε ήµους παγκυπρίως για παραχώρηση δικαιώµατος τοποθέτησης διαφηµιστικών πινακίδων εντός των δηµοτικών ορίων των δήµων τους. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν µε βάση τις πιο πάνω συµφωνίες αναλύονται ως εξής: 31/12/04 31/12/03 Eντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών Πέραν των πέντε ετών

33 ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) Κατά την διάρκεια του έτους ο ήµος Λευκωσίας µε βάση τη νέα νοµοθεσία που αφορά τις διαφηµιστικές πινακίδες τερµάτισε το συµβόλαιο που είχε µε την εξαρτηµένη εταιρεία F.V. Panel Advertising Ltd για τοποθέτηση πινακίδων. Η πιο πάνω εταιρεία επιφυλάσσει τα δικαιώµατα της για διεκδίκηση αποζηµιώσεων για τερµατισµό του συµβολαίου. Το Συγκρότηµα ενοικιάζει γραφεία και εργοστασιακό χώρο στην Βιοµηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου στη Λεµεσό. Το συµβόλαιο ενοικίασης δεν έχει ανανεωθεί. Η εταιρεία είναι θεσµικός ενοικιαστής και πληρώνει ενοίκιο µηνιαίως και αυξήσεις βάση της νοµοθεσίας. 30. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά τη 31 εκεµβρίου 2004 εκκρεµούσαν οι ακόλουθες αγωγές εναντίον εταιρειών του Συγκροτήµατος:! αγωγή εναντίον της εταιρείας Rolandos Enterprises Ltd για τερµατισµό συµβολαίου εργοδότησης και απόλυση της Ειρήνης Κέστα,! αγωγή εναντίον της εταιρείας Rolandos Enterprises Ltd από Ειρήνη Κέστα, Μαρία και ηµήτρη Βότση για ισχυρισµό καταπάτησης της µειοψηφίας των µετόχων της εταιρείας Today s Woman Cosmetics Ltd.! αγωγή εναντίον της Today s Woman Cosmetics Ltd για τερµατισµό συµβολαίου εργοδότησης και ισχυρισµό για υποχρεωτική παραίτηση του ηµήτρη Βότση,! αγωγή εναντίον της M.D.I. Beauty Centre Ltd για τερµατισµό συµβολαίου εργοδότησης και ισχυρισµό για υποχρεωτική παραίτηση της Μαρίας Βότση. Κατά τη 31 εκεµβρίου 2004 σε αντιδιαστολή µε τα πιο πάνω, εκκρεµούσε αγωγή της εταιρείας Rolandos Enterprises Ltd εναντίον των Ειρήνης Κέστα, Μαρίας και ηµήτρη Βότση για απάτη ή/και ψευδείς παραστάσεις αναφορικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις βάση των οποίων έγινε η εξαγορά της εταιρείας M.D.I. Beauty Centre Ltd (100% του µετοχικού κεφαλαίου) και της εταιρείας Today s Woman Cosmetics Ltd (51% του µετοχικού κεφαλαίου). Οι Ειρήνη Κέστα, Μαρία και ηµήτρης Βότση ήταν διευθυντές και µέτοχοι των πιο πάνω εταιρειών πριν την εξαγορά τους από την εταιρεία Rolandos Enterprises Ltd. Με βάση νοµική συµβουλή, οι σύµβουλοι πιστεύουν πως υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης και δεν αναµένουν ότι η Εταιρεία θα υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά µε αυτό το θέµα σ{αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69, Bethlehem Street Strovolos (Industrial Area) 2033 Nicosia, Cyprus P.O. Box: 20884 1664 Nicosia, Cyprus T +357 22 517222 F +357 22 498022 info@rolandos.com www.rolandos.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ASPIS LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2008 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις Προέδρου 3 ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 6 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED Έκθεση διοικητικού συµβουλίου Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου υποβάλλουν την ετήσια έκθεση τους και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις :

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις : ιευθυντή Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Απριλίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κύριοι Το ιοικητικό Συµβούλιο της Salamis Tours (Holdings) Public Ltd σε συνεδρία του στις 28 Απριλίου 2010 έλαβε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Για την εξαμηνια που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY.LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΊΊΚΕΣ ΕΝΑΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΤΤΟΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού 'Αχίλλειον' Λίμιτεδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Επεξηγηµατική κατάσταση 2-4 Μη ελεγµένος ενδιάµεσος ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

allljovtikwv UTfOAOYIOjJWV TfOU tyivov 01T6 TO tujjj30uai0, K08wc; KOI TIlv

allljovtikwv UTfOAOYIOjJWV TfOU tyivov 01T6 TO tujjj30uai0, K08wc; KOI TIlv 20-SEP-2006 13:16 From:AUDIT OFFICE +357 ~~668153 HO.,_, -" +357 22668153 To:00357 4 638838 P.1/2 KYTWIAKH~ AHMOKPATIA Ei\I~rKTIKH YnHI} ~IA TIU: AHMOKPATIA1: 1406 AEYKQ1:IA EKeElH renikoy EAErKTH THl

Διαβάστε περισσότερα