ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00

2 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ Έξγν: ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ Γ.Δ. Ν ΗΧΝΗΑ ΔΣΟΤ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπονηαι να ππαγμαηοποιηθούν επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζε ζσολεία ηηρ Δ.Ε. Ν. Ιωνίαρ, όπωρ πεπιγπάθονηαι παπακάηω: Α. Οικοδομικές εργαζίες 1. 4 Ο Νηπιαγωγείο Επιζκεςή μόνωζηρ δώμαηορ ο Δημοηικό σολείο Επιζκεςή μόνωζηρ δώμαηορ 3. 1 ο Ειδικό ζσολείο Επιζκεςή/ ανακαηαζκεςή ζηέγηρ, αποξήλωζη καμινάδαρ αμιάνηος 4. 8 ο Νηπιαγωγείο Νέαρ Ιωνίαρ Αποξήλωζη καμινάδαρ αμιάνηος Β. Ηλεκηρομηχανολογικές εργαζίες 1. 1 ο Ειδικό σολείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ) ο Δημοηικό σολείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ) 3. 8 ο Νηπιαγωγείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ &ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΑΤΡΙΑΝΟΤ ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΔΟΤΚΑ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΕΘΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΤΡΟ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ 2

3 ΔΡΓΟ: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ Γ.Δ. Ν. Ησλίαο έηνπο 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Ν.3669/2008 Πξνκάζεηεο θαη εξγαζέεο (ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα ηνπ ηηκνινγένπ) ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ,47 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ 8.986,83 ΑΘΡΟΗΜΑ ,30 Ο.Δ & Γ.Δ 18% 6.470,52 ΑΘΡΟΗΜΑ ,82 Απξφβιεπηα 6.362,67 ΑΘΡΟΗΜΑ ,49 Φ.Π.Α. 23% ,51 Γεληθό ύλνιν ,00 ΒΟΛΟ, / 05 /2015 ΔΛΔΥΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΔ ΗΧΑΝΝΖ ΑΡΔΘΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΓΟΜΝΗΚΖ ΣΑΤΡΗΑΝΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥ/ΚΟ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΟΤΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΤΡΟ ΣΗΡΑΝΣΧΝΑΚΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥ/ΚΟ 3

4 Σηκνιόγην Μειέηεο Ζκεξνκελέα : 6/5/2015 A.T.: 001 ΝΔΣ ΟΗΚ Ν22.56 Απνμήισζε θαπλνδόρσλ ακηάληνπ Σν Ϊξζξν αθνξϊ ζηελ απνμάισζε δχν θακηλϊδσλ πνπ πεξηϋρνπλ έλεο ακηϊληνπ νη νπνέεο βξέζθνληαη ζηα ΛεβεηνζηΪζηα ηνπ 1νπ Δηδηθνχ ρνιεένπ ΝΫαο Ησλέαο θαη ηνπ 8 νπ Νεπηαγσγεένπ ΝΫαο Ησλέαο ηελ ηηκά ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ πεξηιακβϊλνληαη: 1. Ζ ζχληαμε ηνπ ζρεδένπ δξϊζεο θαη ε ππνβνιά ηνπ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζέα 2. Ζ ζχληαμε Γξαπηάο Δθηέκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ 3. Σν Ϋξγν απνμάισζεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηνπο αληέζηνηρνπο θαλφλεο αζθαιεέαο 4. Σν Ϋξγν ζπζθεπαζέαο, ζάκαλζεο θαη ζηνέβαμεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζε θαηϊιιειν θνξηεγφ 5. Σν Ϋξγν απνξξχπαλζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ηελ δηελϋξγεηα κεηξάζεσλ θαζαξφηεηαο κεηϊ ην πϋξαο ησλ εξγαζηψλ 6. Σελ κεηαθνξϊ ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζε αδεηνδνηεκϋλν ρψξν πγεηνλνκηθάο ηαθάο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ Ϋθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ηειηθάο δηϊζεζεο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 2800,00 A.T.: 002 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ΜεηαθνξΪ κε απηνθέλεην νπνηνπδάπνηε πιηθνχ, αλϊ ρηιηφκεηξν απνζηϊζεσο. Δπέ νδνχ επηηξϋπνπζαο ηαρχηεηα Ϊλσ ησλ 40 km/h Σηκά αλϊ ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) ( 1 tkm ) Σνλλνρηιηφκεηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,350 A.T.: 003 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Δπέρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ά θαηεδαθέζεσλ δηακνξθσκϋλσλ ρψξσλ ά ηκεκϊησλ απηψλ, ζε κϋζε απφζηαζε απφ ηελ ζϋζε εμαγσγάο ησλ Ϊλσ πξνηφλησλ Ϋσο 10,00 m, κε ηελ Ϋθξηςε, δηϊζηξσζε θαηϊ ζηξψζεηο Ϋσο 30 cm, δηαβξνρά θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπαλεπηρψζεηο ζθακκϊησλ ζεκειέσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ''. ηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο πιηθψλ πξνϋιεπζεο δαλεηνζαιϊκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξέζθνο [*], ν νπνένο ζε αληέζεηε πεξέπησζε κεδελέδεηαη. 4

5 Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζπκππθλσκϋλνπ φγθνπ. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 004 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καηαζθεπά ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηϊ πιηθϊ πξνειϋπζεσο ιαηνκεένπ (αδξαλά νδνζηξσζέαο, ιηζνζπληξέκαηα, ζθχξα θιπ). ΠεξηιακβΪλνληαη ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ ησλ πιηθψλ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ, νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο εληφο ηεο θϊηνςεο ηνπ θηηξένπ κε ά ρσξέο κεραληθϊ κϋζα, ε δηϊζηξσζε ζε πϊρε Ϋσο 30 cm, ε δηαβξνρά θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηάξεο θαηαιιάισλ δηαζηϊζεσλ ά δνλεηηθϋο πιϊθεο. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζπκππθλσκϋλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξϊ ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε. ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηϊ ηελ επέρσζε. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 [*] (15,7+0) A.T.: 005 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθϊ κϋζα επέ απηνθηλάηνπ πξνο κεηαθνξϊ πϊζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθέζεσλ, κε ηελ ζηαιέα ηνπ απηνθηλάηνπ. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζε φγθν νξχγκαηνο. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,900 A.T.: 006 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ ρσξίο ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ρσξίο ηελ δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ κεηά ηελ εθθόξησζε Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Φνξηνεθθφξησζε ρσξέο ηε ρξάζε κεραληθψλ κϋζσλ πϊζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθέζεσλ επέ παληφο ηχπνπ κεηαθνξηθνχ κϋζνπ. ηελ ηηκά ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε αλακνλάο ηνπ κεηαθνξηθνχ κϋζνπ θαηϊ ηελ θφξησζε. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζε φγθν νξχγκαηνο. ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηϊ ηελ εθζθαθά ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 5,00 5

6 A.T.: 007 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 22.4 Καζαηξέζεηο. Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιηλζνδνκψλ θϊζε εέδνπο. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζϋζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Σνπηθά αθαέξεζε ηνηρνπνηέαο κε εξγαιεέα ρεηξφο''. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξϋζεσο. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 008 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπϋδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδάπνηε πϊρνπο (ηζηκϋληνπ, καξκϊξνπ, ηχπνπ ΜΪιηαο, πνξζειϊλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιέζνπ, θιπ), κε ην θνλέακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην εδϊθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξϋζεσο πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 7,90 A.T.: 009 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιαθηδέσλ ηνέρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειϊλεο, θεξακεηθψλ θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ καξκϊξνπ νπνηνπδάπνηε πϊρνπο, κε ην θνλέακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδάπνηε χςνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ησλ απαηηνπκϋλσλ ηθξησκϊησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξϋζεσο πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 010 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ 6

7 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακέδηα νπνηνπδάπνηε ηχπνπ, κε ά ρσξέο θνλέακα, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγά ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 6,70 A.T.: 011 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ. Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζηό > 50 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακέδηα νπνηνπδάπνηε ηχπνπ, κε ά ρσξέο θνλέακα, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγά ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. Καζαέξεζε κε Ϊλσ ηνπ 60% ρξεζέκνπο θεξϊκνπο ζηελ νπνέα ζπκπεξηιακβϊλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαέσλ ρξεζέκσλ θεξϊκσλ απφ ην ηπρφλ θνλέακα, ν θαηαβηβαζκφο ηνπο απφ ηε ζηϋγε, ε κεηαθνξϊ ηνπο ζε απφζηαζε Ϋσο 40 m απφ ην θηέζκα θαη ε απφζεζά ηνπο ζε θαλνληθϊ ζράκαηα. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 9,00 A.T.: 012 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηρξηζκϊησλ (αζβεζηνθνληακϊησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακϊησλ, καξκαξνθνληακϊησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακϊησλ, ηζηκεληνθνληακϊησλ θαη ζεξατθνθνληακϊησλ), νπνηνπδάπνηε πϊρνπο, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο εξγαζέαο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξάζησλ 0,03 m³/m²), ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Καζαέξεζε επηρξηζκϊησλ ηνηρνπνηέαο''. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 5,60 A.T.: 013 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,05 m² θαη έσο 0,12 m² Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2261.B 100,00% 7

8 ΓηΪλνημε νπάο, θσιηϊο ά δηακφξθσζε αλνέγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκϋο νπνηνπδάπνηε πϊρνπο θαη ηχπνπ, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ά πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπάο ά ησλ παξαζηϊδσλ (ιακπϊδσλ) ηνπ αλνέγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαέξεζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 9,00 A.T.: 014 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηακόξθσζε αλνηγκάησλ ζε ιηζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο 0,51 m² έσο 1,00 m² Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2268.Α 100,00% Καζαέξεζε ιηζνδνκάο πϊρνπο Ϋσο 0,65 m, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, γηα ηελ δηακφξθσζε αλνέγκαηνο ζπξψλ, παξαζχξσλ θιπ, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ά πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ ησλ παξαζηϊδσλ (ιακπϊδσλ) ηνπ αλνέγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμάισζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ). ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 45,00 A.T.: 015 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε απιαθηνύ ζε ιηζνδνκή ή άνπιν ζθπξόδεκα. Γηα πιάηνο απιαθηνύ έσο 0,10 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2269.Α 100,00% ΓηΪλνημε αχιαθνο βϊζνπο Ϋσο 0,10 m ζε ιηζνδνκά ά Ϊνπιν ζθπξφδεκα, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμάισζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 16,70 A.T.: 016 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν ζθπξόδεκα. Γηα πάρνο ζθπξνδέκαηνο 0,16 έσο 0,25 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2272.Α 100,00% ΓηΪλνημε νπάο ά θσιεϊο επέ αφπινπ ζθπξνδϋκαηνο, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πξντφλησλ ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. 8

9 Σν παξφλ Ϊξζξν Ϋρεη εθαξκνγά ζηηο πεξηπηψζεηο νπψλ επηθαλεέαο Ϋσο 0,50 m² ζε ζηνηρεέα ζθπξνδϋκαηνο πϊρνπο Ϋσο 0,25 m. Ζ δηϊλνημε νπψλ κεγαιχηεξεο επηθαλεέαο ά επέ ζηνηρεέσλ κεγαιπηϋξνπ πϊρνπο ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ά Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ.) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ (Αξηζκεηηθώο): 28,00 A.T.: 017 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Απνμάισζε μπιέλσλ ά ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. ΠεξηιακβΪλεηαη ε αθαέξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζϋξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ά ηνπ πιαηζένπ απφ ηα ζηδεξϊ ζηεξέγκαηα (ηδηλϋηηα) κε πξνζνρά γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπ, θαη ε κεηαθνξϊ πξνο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αθξνηϊηνπ πεξηγξϊκκαηνο ηεηξαμχινπ ά πιαηζένπ ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 16,80 A.T.: 018 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε θϋξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηϋγεο (ζαλέδεο, ηεγέδεο, επηηεγέδεο, δεπθηϊ θϊζε ηχπνπ), ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη κεηαθνξϊ ηνπ πιηθνχ πξφο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) πξαγκαηηθνχ φγθνπ ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ (Αξηζκεηηθώο): 56,00 A.T.: 019 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε ςεπδνξνθώλ θάζε ηύπνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε ςεπδνξνθψλ θϊζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ζθειεηνπ αλϊξηεζάο ηνπο θαη ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ πιάξσζεο, ζε νπνηαδάπνηε ζϋζε, κε ηελ κεηαθνξϊ ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 5,60 A.T.: 020 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα 9

10 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Απνμάισζε θηγθιηδσκϊησλ, νπνηνπδάπνηε ζρεδένπ θαη δηαζηϊζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζάθεπζε ησλ ρξεζέκσλ πιηθψλ. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζϋλησλ ζηνηρεέσλ βϊζεη δπγνινγένπ. ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,350 A.T.: 021 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ζθπξνδϋκαηνο νπνηαζδάπνηε θαηεγνξέαο ά πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδϋκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηϊζηξσζε ρσξέο ρξάζε αληιέαο ζθπξνδϋκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επέ ησλ θαινππηψλ ά/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνράο ζθπξνδϋκαηνο, ρσξέο ηελ δαπϊλε θαηαζθεπάο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: ''Παξαγσγά θαη κεηαθνξϊ ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΓηΪζηξσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''πληάξεζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΔξγνηαμηαθΪ ζπγθξνηάκαηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο'', ''Γνλεηηθά ζπκπχθλσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''θπξνδεηάζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''. Δπηζεκαέλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξϊ ε πξνζζάθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ. Δπέζεο απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κεηϊ ηελ παξϋιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλϊκημε, εθηφο εϊλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθϊ πξφζζεηα κε βϊζε εηδηθά κειϋηε ζπλζϋζεσο. ηελ ηηκά πεξηιακβϊλνληαη: α. Ζ πξνκάζεηα, ε κεηαθνξϊ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε ζηε ζϋζε εθηϋιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ηνπ ζθπξνδϋκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ά ε πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκϋλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ζθπξνδϋκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ, νη ζηαιέεο ησλ απηνθηλάησλ κεηαθνξϊο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδϋκαηνο, ε παξαζθεπά ην κέγκαηνο θαη νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο ηνπ κϋρξη ηελ ζϋζε δηϊζηξσζεο, κε ρξάζε νπνπνησλδάπνηε κϋζσλ εθηφο απφ αληιέα ζθπξνδϋκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηελ ηηκά αλϊ θαηεγνξέα ζθπξνδϋκαηνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ηεο εθϊζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκϋληνπ γηα ηελ επέηεπμε ησλ πξνβιεπνκϋλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνράο, εξγαζέκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηϊ πεξέπησζε. ε νπδεκέα πεξέπησζε επηκεηξϊηαη ηδηαέηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκϋληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκϋλην γηα ηελ επέηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθάο αληνράο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο θαζνξέδεηαη εξγαζηεξηαθϊ κε δαπϊλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Σα πϊζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιάλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πάμεσο) πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκϋλε, θαηϊ πεξέπησζε, κειϋηε ζπλζϋζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηϋξσο. 10

11 γ. Ζ δαπϊλε ρξάζεσο δνλεηψλ κϊδαο ά/θαη επηθαλεέαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο Ϊλσ ζηϊζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκϋλσλ ζηνηρεέσλ (ηειηθάο ά πξνζσξηλάο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ αλαθνξηθϊ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρϋο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. πκπεξηιακβϊλεηαη επέζεο αλεγκϋλε ε δαπϊλε ζηαιέαο ησλ νρεκϊησλ κεηαθνξϊο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (βαξϋιαο) θαη ε πεξηζπιινγά, θφξησζε θαη απνκϊθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιέζεσλ ζθπξνδϋκαηνο απφ ηελ ζϋζε ζθπξνδϋηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζέα δηακφξθσζεο δαπϋδσλ εηδηθψλ απαηηάζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δϊπεδν). Οη ηηκϋο Ϋρνπλ εθαξκνγά ζε πϊζεο θχζεσο θαηαζθεπϋο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςέδεο θαη ηξνχινπο. ΔπηκΫηξεζε αλϊ θπβηθφ κϋηξν θαηαζθεπαζζϋληνο ζηνηρεένπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειϋηε δηαζηϊζεηο Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³). ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 67,00 A.T.: 022 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ζθπξνδϋκαηνο νπνηαζδάπνηε θαηεγνξέαο ά πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδϋκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηϊζηξσζε ρσξέο ρξάζε αληιέαο ζθπξνδϋκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επέ ησλ θαινππηψλ ά/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνράο ζθπξνδϋκαηνο, ρσξέο ηελ δαπϊλε θαηαζθεπάο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: ''Παξαγσγά θαη κεηαθνξϊ ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΓηΪζηξσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''πληάξεζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΔξγνηαμηαθΪ ζπγθξνηάκαηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο'', ''Γνλεηηθά ζπκπχθλσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''θπξνδεηάζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''. Δπηζεκαέλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξϊ ε πξνζζάθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ. Δπέζεο απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κεηϊ ηελ παξϋιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλϊκημε, εθηφο εϊλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθϊ πξφζζεηα κε βϊζε εηδηθά κειϋηε ζπλζϋζεσο. ηελ ηηκά πεξηιακβϊλνληαη: α. Ζ πξνκάζεηα, ε κεηαθνξϊ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε ζηε ζϋζε εθηϋιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ηνπ ζθπξνδϋκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ά ε πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκϋλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ζθπξνδϋκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ, νη ζηαιέεο ησλ απηνθηλάησλ κεηαθνξϊο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδϋκαηνο, ε παξαζθεπά ην κέγκαηνο θαη νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο ηνπ κϋρξη ηελ ζϋζε δηϊζηξσζεο, κε ρξάζε νπνπνησλδάπνηε κϋζσλ εθηφο απφ αληιέα ζθπξνδϋκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηελ ηηκά αλϊ θαηεγνξέα ζθπξνδϋκαηνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ηεο εθϊζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκϋληνπ γηα ηελ επέηεπμε ησλ πξνβιεπνκϋλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνράο, εξγαζέκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηϊ 11

12 πεξέπησζε. ε νπδεκέα πεξέπησζε επηκεηξϊηαη ηδηαέηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκϋληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκϋλην γηα ηελ επέηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθάο αληνράο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο θαζνξέδεηαη εξγαζηεξηαθϊ κε δαπϊλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Σα πϊζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιάλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πάμεσο) πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκϋλε, θαηϊ πεξέπησζε, κειϋηε ζπλζϋζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηϋξσο. γ. Ζ δαπϊλε ρξάζεσο δνλεηψλ κϊδαο ά/θαη επηθαλεέαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο Ϊλσ ζηϊζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκϋλσλ ζηνηρεέσλ (ηειηθάο ά πξνζσξηλάο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ αλαθνξηθϊ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρϋο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. πκπεξηιακβϊλεηαη επέζεο αλεγκϋλε ε δαπϊλε ζηαιέαο ησλ νρεκϊησλ κεηαθνξϊο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (βαξϋιαο) θαη ε πεξηζπιινγά, θφξησζε θαη απνκϊθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιέζεσλ ζθπξνδϋκαηνο απφ ηελ ζϋζε ζθπξνδϋηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζέα δηακφξθσζεο δαπϋδσλ εηδηθψλ απαηηάζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δϊπεδν). Οη ηηκϋο Ϋρνπλ εθαξκνγά ζε πϊζεο θχζεσο θαηαζθεπϋο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςέδεο θαη ηξνχινπο. ΔπηκΫηξεζε αλϊ θπβηθφ κϋηξν θαηαζθεπαζζϋληνο ζηνηρεένπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειϋηε δηαζηϊζεηο Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³). ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ (Αξηζκεηηθώο): 84,00 A.T.: 023 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 38.3 Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Ξπιφηππνη ζπλάζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζέσλ, θαηλσκϊησλ, ζηχισλ, πεδέισλ, ππεξζχξσλ, θιηκϊθσλ θιπ) ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο, αιιϊ ζε χςνο ηνπ ππζκϋλα ηνπ μπινηχπνπ κϋρξη +4,00 m απφ ην ππνθεέκελν δϊπϋδν εξγαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)''. ηελ ηηκά κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: ε θζνξϊ θαη απνκεέσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκϋλσλ πιηθψλ, ε εξγαζέα αλϋγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζέα απνμάισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκϊθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζά ηνπ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αλεπηπγκϋλεο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 024 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά 12

13 πιέγκαηα B500C (S500s) Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ρϊιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδϋκαηνο, κνξθάο δηαηνκψλ, θαηεγνξέαο (ρϊιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθϊ πιϋγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε, πξνζϋγγηζε ζηελ ζϋζε ελζσκϊησζεο κε νπνηνδάπνηε κϋζνλ θαη ηνπνζϋηεζά ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα νπιηζκνχ. ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκϊησλ'' Ζ ηνπνζϋηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γέλεηαη κφλνλ κεηϊ ηελ παξαιαβά ηνπ μπινηχπνπ ά ηεο επηθαλεέαο Ϋδξαζεο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκϋλσλ δαπϋδσλ θιπ). Ο ρϊιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκϊησλ επηκεηξϊηαη ζε ρηιηφγξακκα βϊζεη αλαιπηηθψλ ΠηλΪθσλ Οπιηζκνχ. ΔΪλ νη πέλαθεο απηνέ δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζηελ εγθεθξηκϋλε κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ ζα ζπληϊζζνληαη κε κϋξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβϊιινληαη ζηελ Τπεξεζέα πξνο Ϋιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηνπνζϋηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. Οη Πέλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βϊζεη ησλ ζρεδέσλ ηεο κειϋηεο θαη ζα πεξηιακβϊλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηϊζεηο ησλ ξϊβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακϋηξνπο, ηηο ζϋζεηο ηνπνζϋηεζεο θαη ηα κάθε ππεξθϊιπςεο, ηα βϊξε αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν θαηϊ δηϊκεηξν, ηα επέ κϋξνπο θαη ηα νιηθϊ κάθε ησλ ξϊβδσλ, ηα κεξηθϊ βϊξε αλϊ δηϊκεηξν θαη ην νιηθφ βϊξνο. Οη σο Ϊλσ Πέλαθεο Οπιηζκνχ, κεηϊ ηελ παξαιαβά ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξϊθνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ Τπεξεζέα θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκϋηξεζε ησλ νπιηζκψλ. Σν αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν βϊξνο ησλ ξϊβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγέδεηαη κε βϊζε ηνλ πέλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ ε θακκέα πεξέπησζε δελ γέλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαένπ βϊξνπο ησλ ξϊβδσλ βϊζεη δπγνινγένπ. ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πϋξαλ ηεο πξνκάζεηαο, κεηαθνξϊο επέ ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζϋηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα: - Ζ ζχλδεζε ησλ ξϊβδσλ θαηϊ ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμϊξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιϊμ - Ζ πξνκάζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. - Ζ πξνκάζεηα θαη ηνπνζϋηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηϊ ISO ), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθϊ ηεχρε ηνπ Ϋξγνπ πξνβιϋπεηεη ηδηαέηεξε επηκϋηξεζε θαη πιεξσκά απηψλ. - Οη πιϊγηεο κεηαθνξϋο θαη ε δηαθέλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο. - Ζ ηνπνζϋηεζε ππνζηεξηγκϊησλ (θαβέιηεο, αλαβνιεέο) θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ αλϊξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζέα θαη πιηθϊ). - Ζ απνκεέσζε θαη θζνξϊ ηνπ νπιηζκνχ θαηϊ ηελ θνπά θαη θαηεξγαζέα. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ ηνπνζεηεκϋλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε. ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 1,01 A.T.: 025 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Οπηνπιηλζνδνκέο. Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm. Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπά ηνέρσλ απφ νπηνπιέλζνπο Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ νπηνπιέλζσλ θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ ''ηνηρεέα ηνηρνπνηέαο απφ Ϊξγηιν '', κε ζάκαλζε CE, ε δαπϊλε ηνπ απαηηνχκελνπ 13

14 εμνπιηζκνχ αλϊκημεο θαη ηξνθνδνζέαο ηνπ θνληϊκαηνο, νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκεέσζε θαη θζνξϊ ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πϊζεο θχζεσο ππνιεέκκαηα θνληακϊησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξάζε Ϋηνηκνπ θνληϊκαηνο ηνηρνπνηέαο θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ κε ζάκαλζε CE ά αζβεζηνηζηκελην-θνληϊκαηνο πνπ παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ β) ηε ηηκά κνλϊδαο πεξηιακβϊλεηαη ε ελδερφκελε ρξάζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκέθησλ θνληακϊησλ, αιιϊ δελ ζπκπεξηιαβϊλεηαη: γ) ηε ηηκά κνλϊδαο δελ ζπκπεξηιαβϊλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαέηεξα: - ηα ηπρφλ ρξσζηηθϊ θαη αληηζπξξηθλσηηθϊ πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθϊ ζηνηρεέα (πιϋγκαηα, γαιβαληζκϋλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα) - ε ηνπνζϋηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ - ε πιάξσζε ησλ αξκψλ κε καζηέρε - ε θαηαζθεπά αλσθιέσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ά νξηδφληησλ δηαδσκϊησλ δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ Ϋσο θαη 16% θαηϊ μεξφ βϊξνο θαη ζα Ϋρνπλ ειϊρηζηε αληνρά ζε ζιέςε, νη κελ πιάξεηο θαη νη δηϊηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπϋο 8,0 N/mm², νη δε δηϊηξεηνη κε νξηδφληηεο νπϋο 2,5 N/mm². ΠιηλζνδνκΫο κε δηϊθελνπο ηππνπνηεκϋλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηϊζεσλ 9x12x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Σνέρνη απφ νπηφπιηλζνπο'', ζε νπνηαδάπνηε ζϋζε θαη ζηϊζκε ηνπ Ϋξγνπ, κε Ϋηνηκν θνλέακα θηηζέκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ά κε αζβεζηνηζηκεληνθνλέακα πνπ παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθϊλεηαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 22,50 A.T.: 026 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά θιπ ή ηερλεηέο πιάθεο. ηέγε μύιηλε αλνίγκαηνο έσο 6,00 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηϋγε μχιηλε γηα επηζηϋγαζε θεξακέδηα γαιιηθϊ ά ξσκατθϊ θιπ (εθηφο απφ βπδαληηλϊ) ά ηερλεηϋο πιϊθεο επέπεδεο ά θπκαηνεηδεέο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κνλνθιηλάο ά πνιπθιηλάο, νπνηαζδάπνηε θϊηνςεο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, κε δνθέδεο (απινχο ακεέβνληεο) ά δεπθηϊ απιάο κνξθάο, κε ηεγέδεο, δηαδνθέδεο, ζηξσηάξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηϊ κάθνο θαη κε εγθϊξζηνπο, ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθά μπιεέα πειεθεηά, θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγέδεο 4x6 cm, ρσξέο ζαλέδσκα, κε ζηδεξνχο ζπλδϋζκνπο (ηδηλϋηηα, αγθϊιεο αλϊξηεζεο ειθπζηάξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθϊ κε πιηθϊ, κηθξνυιηθϊ θαη ηθξηψκαηα επέ ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο. ηελ ηηκά κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πϊζεο θχζεσο κϋζα θαη κϋηξα πξνζηαζέαο. Ζ επηθϊιπςε κε θεξακέδηα ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ. ηελ πεξέπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκάο ά κεέσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγέδσλ, ε επηπιϋνλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγεέηαη κε ην Ϊξζξν ηε πεξέπησζε αχμεζεο ηνπ πϊρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ην Ϊξζξν Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) νξηδνληέαο πξνβνιάο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 45,00 A.T.:

15 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά θιπ ή ηερλεηέο πιάθεο. ηέγε μύιηλε αλνίγκαηνο 6,01 έσο 12,00 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηϋγε μχιηλε γηα επηζηϋγαζε θεξακέδηα γαιιηθϊ ά ξσκατθϊ θιπ (εθηφο απφ βπδαληηλϊ) ά ηερλεηϋο πιϊθεο επέπεδεο ά θπκαηνεηδεέο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κνλνθιηλάο ά πνιπθιηλάο, νπνηαζδάπνηε θϊηνςεο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, κε δνθέδεο (απινχο ακεέβνληεο) ά δεπθηϊ απιάο κνξθάο, κε ηεγέδεο, δηαδνθέδεο, ζηξσηάξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηϊ κάθνο θαη κε εγθϊξζηνπο, ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθά μπιεέα πειεθεηά, θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγέδεο 4x6 cm, ρσξέο ζαλέδσκα, κε ζηδεξνχο ζπλδϋζκνπο (ηδηλϋηηα, αγθϊιεο αλϊξηεζεο ειθπζηάξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθϊ κε πιηθϊ, κηθξνυιηθϊ θαη ηθξηψκαηα επέ ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο. ηελ ηηκά κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πϊζεο θχζεσο κϋζα θαη κϋηξα πξνζηαζέαο. Ζ επηθϊιπςε κε θεξακέδηα ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ. ηελ πεξέπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκάο ά κεέσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγέδσλ, ε επηπιϋνλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγεέηαη κε ην Ϊξζξν ηε πεξέπησζε αχμεζεο ηνπ πϊρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ην Ϊξζξν Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) νξηδνληέαο πξνβνιάο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ (Αξηζκεηηθώο): 61,00 A.T.: 028 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. Εεπθηά ζηέγεο από απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο. Εεπθηά από μπιεία πειεθεηή Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ΕεπθηΪ ζηϋγεο πιαηζησηϊ ά δηθηπσηϊ, νπνηνπδάπνηε αλνέγκαηνο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, απφ απιϊ ζηνηρεέα δνκηθάο μπιεέαο θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κε ηνπο ζηξσηάξεο, ηα πξνζθεθϊιαηα θαη ηνπο ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ θαη εκηδεπθηψλ (θαηϊ κάθνο, θαηϊ πιϊηνο θαη δηαγψληνπο), πιάξσο δηακνξθσκϋλα θαη ηνπνζεηεκϋλα. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν ( m³) ηνπνζεηεκϋλεο μπιεέαο ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 560,00 A.T.: 029 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πειεθεηή ή πξηζηή. Σεγίδσζε από μπιεία πξηζηή Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Σεγέδσζε ζηϋγεο απφ δνκηθά μπιεέα, δειαδά ζθειεηφο ηεο επηζηϋγαζεο απφ ηεγέδεο θαη επηηεγέδεο ηνπνζεηεκϋλεο ζηα δεπθηϊ ηεο ζηϋγεο (πιηθϊ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο). Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν ( m³) ηνπνζεηεκϋλεο μπιεέαο ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν 15

16 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 450,00 A.T.: 030 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Πόξηεο - Παξάζπξα - Ταινζηάζηα από μπιεία. Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο. Με θάζζα 9x9 cm, πεξηζώξηα 2x5,5 cm θαη ζηηο δύν όςεηο θαη αξκνθάιππηξα θύιισλ 2x5 cm. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο θαηαζθεπάο μπιέλσλ ηνηρσκϊησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζέεο θαη πιηθϊ: - Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθϊ κϋζα, φπσο γαιβαληζκϋλα ελ ζεξκψ θαξθηϊ, μπιφβηδεο, μπινπξγηθϋο θφιιεο, γαιβαληζκϋλα κεηαιιηθϊ εηδηθϊ ηεκϊρηα θαη ζηεξέγκαηα, βχζκαηα ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα θιπ. - Ζ πξνζηαζέα ηεο μπιεέαο απφ ηα Ϋληνκα. - Σα ειαζηηθϊ παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ά θξνχζεσλ απφ νπνηνδάπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ (αθξπιηθϋο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζϊλεο θιπ), - Σα ζηεξέγκαηα ηεο θϊζζαο (ηξέα αλϊ νξζνζηϊηε θαη ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ζην παλσθϊζη γηα ηα δέθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλε ιϊκα δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 2x30 mm, καδέ κε ηελ ηζηκεληνθνλέα ά αλϊινγν πιηθφ ζηάξημεο ηεο θϊζζαο, - Οη ζχλδϋζκνη αθακςέαο γηα ηελ πξνζσξηλά ηνπνζϋηεζε ησλ θνπθσκϊησλ κϋρξη ηε πάμε ησλ θνληακϊησλ ζηάξημεο, - Σα πεξηζψξηα (πεξβϊδηα) δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 12x50 mm, ά εκηθπθιηθφ αξκνθϊιππηξν δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξέδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκϋξνπο Ϊζξα), - Oη ελδερφκελεο ζθνηέεο ζθξϊγηζεο ζην θαησθϊζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηϊ, - Oη πξνδηακνξθσκϋλεο ζην εξγαζηάξην ππνδνρϋο ζηξνθϋσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκϊησλ, - Ζ ζάκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζάκαληε αληηζηνέρεζά ηνπο, - Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθϊζηα, - Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξϋπεηαη λα εέλαη απφ κνξηνζαλέδα 25 mm ελψ αλ παξακϋλνπλ ζα εέλαη απφ εκπνηηζκϋλε μπιεέα πϊρνπο 22 mm) θαη ε ζηάξημά ηνπο, - Σα ελδερφκελα περϊθηα ζπγθξϊηεζεο παινπηλϊθσλ, - Σα πιηθϊ πιάξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβϊκβαθαο θιπ) - Οια ηα κεηαιιηθϊ ζηνηρεέα αλϊξηεζεο, ιεηηνπξγέαο, ζηάξημεο, ζηξνθάο θαη γεληθϊ ηεο αζθϊιηζεο θαη θέλεζάο ησλ θνπθσκϊησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ επφκελε παξϊγξαθν ά αλαθϋξνληαη ξεηϊ ζην αληέζηνηρν Ϊξζξν, β) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε (εθηφο αλ νξέδεηαη ξεηϊ ζην αληέζηνηρν Ϊξζξν): - γηα θιεέζξα, ρεηξνιαβϋο, ζχξηεο, - γηα ελδερφκελα εηδηθϊ κεηαιιηθϊ θαησθϊζηα, γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο (Σ1) ησλ Ϊξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιϋο ησλ δηαζηϊζεσλ ηεο βαζηθάο δνκηθάο μπιεέαο ηνπ θνπθψκαηνο κϋρξη 10%. ΠΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληέζηνηρε ηηκά (T2) ζα πξνζδηνξέδεηαη βϊζεη ηνπ ηχπνπ: Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθϊ πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιεέαο θαη V2 ν λϋνο. Καηαζθεπά πξεζζαξηζηάο ζχξαο απφ μπιεέα ηχπνπ νπεδέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Ξχιηλα θνπθψκαηα'', κε πεξηζψξηα (πεξβϊδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηϊ κε θφληξα - πιαθϋ, πιάξε ά κε θεγγέηε, ζπλνιηθνχ πϊρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ πιαέζην 4x7 cm κε ελέζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηϊο κε μχιν δηαζηϊζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια ''κηζνραξαθηϊ'' 4x5 cm αλϊ 15 cm ην πνιχ ά απφ πάρεηο ζηαπξσηϋο ''κηζνραξαθηϋο'' θαζαξάο δηαηνκάο ηνπιϊρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θϊζε πιεπξϊ θαη θφληξα πιαθϋ ησλ 5 mm θαη γεληθϊ μπιεέα, ζηδεξηθϊ αλαξηάζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγέαο (εθηφο απφ ρσλεπηά θιεδαξηϊ θαη ρεηξνιαβϋο) θαη κηθξνυιηθϊ θαη εξγαζέα γηα θαηαζθεπά, ηνπνζϋηεζε θαη ζηεξϋσζε πεξηιακβαλνκϋλεο θαη ηεο εξγαζέαο ηνπνζϋηεζεο ρσλεπηάο θιεηδαξηϊο θαη ρεηξνιαβψλ, 16

17 Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²). ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗ (Αξηζκεηηθώο): 106,00 A.T.: 031 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ςεπδνξνθήο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚΫρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: (α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (φπνπ ηπρφλ απαηηεέηαη, ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM θιπ), - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. (β) Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθϊ κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά επηπϋδνπ ά βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθάο ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιϋο δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλνπ κνξθνζέδεξνπ ά δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλεο ζηξαληδαξηζηάο ιακαξέλαο, εηδηθϋο γαιβαληζκϋλεο ξϊβδνπο, γϊληδνπο, γσλέεο θαη θνριησηνχο ζπλδϋζκνπο νξηδνληέσζεο, αλαξηεκϋλνπ κε γαιβαληζκϋλα βχζκαηα κεραληθάο ά ρεκηθάο αγθχξσζεο, θαη γεληθϊ κνξθνζέδεξνο, ζηξαληδαξηζηϋο δηαηνκϋο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθϊ θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξϋσζεο. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 3,10 A.T.: 032 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνηρνπεηάζκαηνο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚΫρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: (α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (φπνπ ηπρφλ απαηηεέηαη, ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM θιπ), 17

18 - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. (β) Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθϊ κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζϋηεζε κε θϋξνληνο ηνηρνπεηϊζκαηνο κε ά ρσξέο αλνέγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε, ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο, απφ απιϋο ζηξαληδαξηζηϋο δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλνπ κνξθνζηδάξνπ ά δηαηνκϋο ζηξαληδαξηζηάο ιακαξέλαο (ζηξσηάξεο, νξζνζηϊηεο, θιπ), ζηεξεσκϋλεο κε γαιβαληζκϋλα εθηνλνχκελα ά ρεκηθϊ βχζκαηα θαη γεληθϊ κνξθνζέδεξνο, ζηξαηδαξηζηϋο δηαηνκϋο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθϊ θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξεψζεο. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 2,80 A.T.: 033 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 62.1 ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο. Ταινζηάζηα ζηδεξά βάξνπο έσο 10 kg/m². Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκϊησλ ηνπ παξφληνο εδαθένπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβϊλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηέ, θιπ), - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά θαη ηνπνζϋηεζε ζηδεξνχ παινζηαζένπ βϊξνπο Ϋσο 10 kg/m² απφ πνηθέιεο ζηδεξϋο δηαηνκϋο απιάο, δηπιάο ά πνιιαπιάο επαθάο, ζηαζεξνχ ά θηλεηνχ θαη γεληθϊ ζηδεξϋο δηαηνκϋο, πιηθϊ θαη εμαξηάκαηα ζπγθφιιεζεο, ζηεξϋσζεο, αλϊξηεζεο θαη ιεηηνπξγέαο θαη εξγαζέα ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξϋσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''ηδεξϊ θνπθψκαηα''. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 7,90 A.T.: 034 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Κπγθιηδώκαξαηα ζηδεξά - Πεξηθξάγκαηα. ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ. Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο 18

19 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καηαζθεπά θαη ηνπνζϋηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκϊησλ εμσζηψλ, θιηκϊθσλ, πεξηθξϊμεσλ θιπ., απφ ξϊβδνπο ζπλάζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα ηνπ κνξθνζηδάξνπ θαη ησλ πιηθψλ άισζεο θαη ζηεξϋσζεο θαζψο θαη ε εξγαζέα γηα ηελ πιάξε θαηαζθεπά, ηνπνζϋηεζε θαη ζηεξϋσζε ησλ θηγθιηδσκϊησλ. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 035 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Αξκνινγήκαηα - Δπηρξίζκαηα. Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Πξνεηνηκαζέα ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγάο ηνπ επηρξέζκαηνο. φπσο αθαέξεζε ξχπσλ (κε θαηϊιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηϊιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ - Ζ απνθνπά κεγϊισλ εμνρψλ ηεο ππνθεέκελεο ζηξψζεο - Ζ χγξαλζε ηεο επηθϊλεηαο, - Ζ πξνζηαζέα παξαθεέκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηϊ ην πϋξαο ηεο εξγαζέαο θαζψο θαη ε επηθϊιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηέ. - Ζ δηακφξθσζε ηϊθσλ δπγέζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζϋηεζεο θελψλ θαη νξέσλ θιπ γ)ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη, εθηφο Ϊλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελλ πεξηγξαθά ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - ΔπΪιεηςε ηεο επηθϊλεηαο κε εγθεθξηκϋλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ - ΣνπνζΫηεζε πιεγκϊησλ ά ζθειεηψλ ππνδνράο επηρξηζκϊησλ νηνπδάπνηε ηχπνπ, δ) Οη ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ ηζρχνπλ: - Γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθά ησλ Ϊξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακϊησλ (κεηαβνιϋο ηεο θνθθνκεηξηθάο δηαβϊζκηζεο ηεο Ϊκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληϊκαηνο ά ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληϊκαηνο ζηα πιηθϊ απηϊ). - ΑλεμΪξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγάο (κε ην ρϋξη ά πηζηνπνηεκϋλε κεραλά). - Γηα νπνηαδάπνηε επηθϊλεηα. - Γηα νπνηεζδάπνηε ζπλζάθεο εθηϋιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπϋο εξγαζέαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). Δπηρξέζκαηα ηξηπηϊ - ηξηβηδηζηϊ κε ηζηκεληνθνλέακα ησλ 450 kg ηζηκϋληνπ, πϊρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνέεο ε πξψηε πηηζηιηζηά, ε δεχηεξε ζηξσηά (ιϊζπσκα) θαη ηξέηε ηξηπηά (ηξηβηδηζηά), επέ ηνέρσλ ά νξνθψλ, ζε νπνηαζδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο, θαη ζε χςνο κϋρξη 4,00 m απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπηρξέζκαηα κε θνληϊκαηα πνπ παξαζθεπϊδνληαη επέ ηφπνπ''. Πιάξσο πεξαησκϋλε εξγαζέα, κε ηα πιηθϊ επέ ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθϊ εξγαιεέα θαη ηθξηψκαηα εξγαζέαο. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 13,50 A.T.:

20 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ηύπνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηθεξΪκσζε κε θεξακέδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιάξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξϊκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο θνξπθνθεξϊκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ ''. πκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα ησλ απαηηνπκϋλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, άισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκϋλνπ θαη ηζηκεληνθνληϊκαηνο ησλ 450 kg επέ ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζέα ηνπνζεηάζεσο θαη πξνζδϋζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηά ηνπνζϋηεζε ησλ αθξνθεξϊκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξϊκσλ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αλεπηπγκϋλεο επηθαλεέαο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 23,50 A.T.: 037 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθάιπςε αξκώλ δηαζηνιήο κε ιακαξίλα γαιβαληζκέλε πάρνπο 1 mm. Δπηθάιπςε θαηαθνξύθσλ αξκώλ κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα d = 1,0 mm Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. 20

21 - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηθΪιπςε αξκψλ δηαζηνιάο κε ιακαξέλα γαιβαληζκϋλε πϊρνπο 1mm, ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειϋηεο, κε ζηεξϋσζε ηνπ ελφο Ϊθξνπ ηεο επέ ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κε εθηνμεπφκελα θαξθηϊ θαη θϊιπςε ηνπ εηϋξνπ ειεπζϋξνπ Ϊθξνπ κε αξκνθϊιππηξν (δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζην παξφλ Ϊξζξν) ά δηακφξθσζά ηνπ κε αλαδέπισζε. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 20,20 A.T.: 038 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθάιπςε αξκώλ δηαζηνιήο κε ιακαξίλα γαιβαληζκέλε πάρνπο 1 mm. Δπηθάιπςε νξηδνληίσλ αξκώλ κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα d = 1,0 mm Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. 21

22 ΔπηθΪιπςε αξκψλ δηαζηνιάο κε ιακαξέλα γαιβαληζκϋλε πϊρνπο 1mm, ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειϋηεο, κε ζηεξϋσζε ηνπ ελφο Ϊθξνπ ηεο επέ ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κε εθηνμεπφκελα θαξθηϊ θαη θϊιπςε ηνπ εηϋξνπ ειεπζϋξνπ Ϊθξνπ κε αξκνθϊιππηξν (δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζην παξφλ Ϊξζξν) ά δηακφξθσζά ηνπ κε αλαδέπισζε. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 039 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηζηεγΪζεηο κε επέπεδα πνιπθαξβνληθϊ θπςεισηϊ θχιια, πϊρνπο 16 mm, Ϊζξαπζηα, πςειάο αληνράο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιέα, κε θσηνδηαπεξαηφηεηα 75% γηα δηαθαλά θχιια 50% γηα νπϊι θαη 40% γηα θπκϋ θχιια (νη ηηκϋο εέλαη ελδεηθηηθϋο), ζεξκνκνλσηηθάο ηθαλφηεηαο. ππξαληνράο θαη ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειϋηε, ηα νπνέα ζηεξεψλνληαη ζηελ ππϊξρνπζα ππνδνκά κε ηα εηδηθϊ ζηνηρεέα πνπ ζπληζηϊ ν πξνκεζεπηάο ησλ θχιισλ (γεληθψο ζχλδεζκνη ηχπνπ ''Π''ά ηχπνπ ''Ζ''). Πιάξσο πεξαησκϋλε εξγαζέα θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο, ζηεξϋσζεο, κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθϊ θαη κηθξνυιηθϊ επέ ηφπνπ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηηο νδεγέεο ηνπ πξνκεζεπηά. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθϊλεηαο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 67,50 A.T.: