ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,00

2 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ Έξγν: ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ Γ.Δ. Ν ΗΧΝΗΑ ΔΣΟΤ 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με ηην παπούζα μελέηη πποβλέπονηαι να ππαγμαηοποιηθούν επγαζίερ ζςνηήπηζηρ ζε ζσολεία ηηρ Δ.Ε. Ν. Ιωνίαρ, όπωρ πεπιγπάθονηαι παπακάηω: Α. Οικοδομικές εργαζίες 1. 4 Ο Νηπιαγωγείο Επιζκεςή μόνωζηρ δώμαηορ ο Δημοηικό σολείο Επιζκεςή μόνωζηρ δώμαηορ 3. 1 ο Ειδικό ζσολείο Επιζκεςή/ ανακαηαζκεςή ζηέγηρ, αποξήλωζη καμινάδαρ αμιάνηος 4. 8 ο Νηπιαγωγείο Νέαρ Ιωνίαρ Αποξήλωζη καμινάδαρ αμιάνηος Β. Ηλεκηρομηχανολογικές εργαζίες 1. 1 ο Ειδικό σολείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ) ο Δημοηικό σολείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ) 3. 8 ο Νηπιαγωγείο Νέαρ Ιωνίαρ Καηαζκεςή δικηύος εζωηεπικήρ εγκαηάζηαζηρ για ηη ζύνδεζη με ηο δίκηςο ηηρ Ε.Π.Α (καηαζκεςή δικηύος, δοκιμέρ, έκδοζη άδειαρ σπήζηρ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ &ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΑΤΡΙΑΝΟΤ ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΔΟΤΚΑ ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΕΘΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥ/ΚΟ ΠΤΡΟ ΣΙΡΑΝΣΩΝΑΚΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ 2

3 ΔΡΓΟ: Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ Γ.Δ. Ν. Ησλίαο έηνπο 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 6 ηνπ Ν.3669/2008 Πξνκάζεηεο θαη εξγαζέεο (ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα ηνπ ηηκνινγένπ) ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ ,47 ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ 8.986,83 ΑΘΡΟΗΜΑ ,30 Ο.Δ & Γ.Δ 18% 6.470,52 ΑΘΡΟΗΜΑ ,82 Απξφβιεπηα 6.362,67 ΑΘΡΟΗΜΑ ,49 Φ.Π.Α. 23% ,51 Γεληθό ύλνιν ,00 ΒΟΛΟ, / 05 /2015 ΔΛΔΥΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΔ ΗΧΑΝΝΖ ΑΡΔΘΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΓΟΜΝΗΚΖ ΣΑΤΡΗΑΝΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΑ ΜΖΥ/ΚΟ ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΓΟΤΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΖΥ/ΚΟ ΠΤΡΟ ΣΗΡΑΝΣΧΝΑΚΖ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΖΥ/ΚΟ 3

4 Σηκνιόγην Μειέηεο Ζκεξνκελέα : 6/5/2015 A.T.: 001 ΝΔΣ ΟΗΚ Ν22.56 Απνμήισζε θαπλνδόρσλ ακηάληνπ Σν Ϊξζξν αθνξϊ ζηελ απνμάισζε δχν θακηλϊδσλ πνπ πεξηϋρνπλ έλεο ακηϊληνπ νη νπνέεο βξέζθνληαη ζηα ΛεβεηνζηΪζηα ηνπ 1νπ Δηδηθνχ ρνιεένπ ΝΫαο Ησλέαο θαη ηνπ 8 νπ Νεπηαγσγεένπ ΝΫαο Ησλέαο ηελ ηηκά ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ πεξηιακβϊλνληαη: 1. Ζ ζχληαμε ηνπ ζρεδένπ δξϊζεο θαη ε ππνβνιά ηνπ ζηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθά Τπεξεζέα 2. Ζ ζχληαμε Γξαπηάο Δθηέκεζεο Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ 3. Σν Ϋξγν απνμάισζεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηνπο αληέζηνηρνπο θαλφλεο αζθαιεέαο 4. Σν Ϋξγν ζπζθεπαζέαο, ζάκαλζεο θαη ζηνέβαμεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζε θαηϊιιειν θνξηεγφ 5. Σν Ϋξγν απνξξχπαλζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ηελ δηελϋξγεηα κεηξάζεσλ θαζαξφηεηαο κεηϊ ην πϋξαο ησλ εξγαζηψλ 6. Σελ κεηαθνξϊ ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζε αδεηνδνηεκϋλν ρψξν πγεηνλνκηθάο ηαθάο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ Ϋθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ηειηθάο δηϊζεζεο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 2800,00 A.T.: 002 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Φνξνεθθνξηώζεηο - Μεηαθνξέο. Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ΜεηαθνξΪ κε απηνθέλεην νπνηνπδάπνηε πιηθνχ, αλϊ ρηιηφκεηξν απνζηϊζεσο. Δπέ νδνχ επηηξϋπνπζαο ηαρχηεηα Ϊλσ ησλ 40 km/h Σηκά αλϊ ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) ( 1 tkm ) Σνλλνρηιηφκεηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,350 A.T.: 003 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Δπέρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ά θαηεδαθέζεσλ δηακνξθσκϋλσλ ρψξσλ ά ηκεκϊησλ απηψλ, ζε κϋζε απφζηαζε απφ ηελ ζϋζε εμαγσγάο ησλ Ϊλσ πξνηφλησλ Ϋσο 10,00 m, κε ηελ Ϋθξηςε, δηϊζηξσζε θαηϊ ζηξψζεηο Ϋσο 30 cm, δηαβξνρά θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπαλεπηρψζεηο ζθακκϊησλ ζεκειέσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ''. ηελ πεξέπησζε ρξεζηκνπνέεζεο πιηθψλ πξνϋιεπζεο δαλεηνζαιϊκνπ, εθαξκφδεηαη ν αζηεξέζθνο [*], ν νπνένο ζε αληέζεηε πεξέπησζε κεδελέδεηαη. 4

5 Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζπκππθλσκϋλνπ φγθνπ. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 004 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καηαζθεπά ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηϊ πιηθϊ πξνειϋπζεσο ιαηνκεένπ (αδξαλά νδνζηξσζέαο, ιηζνζπληξέκαηα, ζθχξα θιπ). ΠεξηιακβΪλνληαη ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ ησλ πιηθψλ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ, νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο εληφο ηεο θϊηνςεο ηνπ θηηξένπ κε ά ρσξέο κεραληθϊ κϋζα, ε δηϊζηξσζε ζε πϊρε Ϋσο 30 cm, ε δηαβξνρά θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηάξεο θαηαιιάισλ δηαζηϊζεσλ ά δνλεηηθϋο πιϊθεο. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζπκππθλσκϋλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξϊ ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε. ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηϊ ηελ επέρσζε. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 [*] (15,7+0) A.T.: 005 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθϊ κϋζα επέ απηνθηλάηνπ πξνο κεηαθνξϊ πϊζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθέζεσλ, κε ηελ ζηαιέα ηνπ απηνθηλάηνπ. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζε φγθν νξχγκαηνο. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,900 A.T.: 006 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θηηξηαθώλ έξγσλ. Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ ρσξίο ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ρσξίο ηελ δηάζηξσζε ησλ πξντόλησλ κεηά ηελ εθθόξησζε Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Φνξηνεθθφξησζε ρσξέο ηε ρξάζε κεραληθψλ κϋζσλ πϊζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθέζεσλ επέ παληφο ηχπνπ κεηαθνξηθνχ κϋζνπ. ηελ ηηκά ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε αλακνλάο ηνπ κεηαθνξηθνχ κϋζνπ θαηϊ ηελ θφξησζε. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) ζε φγθν νξχγκαηνο. ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηϊ ηελ εθζθαθά ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 5,00 5

6 A.T.: 007 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 22.4 Καζαηξέζεηο. Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιηλζνδνκψλ θϊζε εέδνπο. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζϋζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Σνπηθά αθαέξεζε ηνηρνπνηέαο κε εξγαιεέα ρεηξφο''. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξϋζεσο. ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 008 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπϋδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδάπνηε πϊρνπο (ηζηκϋληνπ, καξκϊξνπ, ηχπνπ ΜΪιηαο, πνξζειϊλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιέζνπ, θιπ), κε ην θνλέακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην εδϊθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξϋζεσο πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 7,90 A.T.: 009 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε πιαθηδέσλ ηνέρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειϊλεο, θεξακεηθψλ θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ καξκϊξνπ νπνηνπδάπνηε πϊρνπο, κε ην θνλέακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδάπνηε χςνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ησλ απαηηνπκϋλσλ ηθξησκϊησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξϋζεσο πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 010 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ. Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ 6

7 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακέδηα νπνηνπδάπνηε ηχπνπ, κε ά ρσξέο θνλέακα, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγά ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 6,70 A.T.: 011 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ. Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζηό > 50 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακέδηα νπνηνπδάπνηε ηχπνπ, κε ά ρσξέο θνλέακα, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγά ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. Καζαέξεζε κε Ϊλσ ηνπ 60% ρξεζέκνπο θεξϊκνπο ζηελ νπνέα ζπκπεξηιακβϊλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαέσλ ρξεζέκσλ θεξϊκσλ απφ ην ηπρφλ θνλέακα, ν θαηαβηβαζκφο ηνπο απφ ηε ζηϋγε, ε κεηαθνξϊ ηνπο ζε απφζηαζε Ϋσο 40 m απφ ην θηέζκα θαη ε απφζεζά ηνπο ζε θαλνληθϊ ζράκαηα. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 9,00 A.T.: 012 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε επηρξηζκϊησλ (αζβεζηνθνληακϊησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακϊησλ, καξκαξνθνληακϊησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακϊησλ, ηζηκεληνθνληακϊησλ θαη ζεξατθνθνληακϊησλ), νπνηνπδάπνηε πϊρνπο, ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο εξγαζέαο. πκπεξηιακβϊλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξάζησλ 0,03 m³/m²), ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Καζαέξεζε επηρξηζκϊησλ ηνηρνπνηέαο''. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 5,60 A.T.: 013 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο άλσ ησλ 0,05 m² θαη έσο 0,12 m² Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2261.B 100,00% 7

8 ΓηΪλνημε νπάο, θσιηϊο ά δηακφξθσζε αλνέγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκϋο νπνηνπδάπνηε πϊρνπο θαη ηχπνπ, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ά πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπάο ά ησλ παξαζηϊδσλ (ιακπϊδσλ) ηνπ αλνέγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαέξεζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΝΗΑ (Αξηζκεηηθώο): 9,00 A.T.: 014 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηακόξθσζε αλνηγκάησλ ζε ιηζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο 0,51 m² έσο 1,00 m² Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2268.Α 100,00% Καζαέξεζε ιηζνδνκάο πϊρνπο Ϋσο 0,65 m, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, γηα ηελ δηακφξθσζε αλνέγκαηνο ζπξψλ, παξαζχξσλ θιπ, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ά πξνζσξηλϋο αληηζηεξέμεηο, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ ησλ παξαζηϊδσλ (ιακπϊδσλ) ηνπ αλνέγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμάισζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ). ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 45,00 A.T.: 015 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε απιαθηνύ ζε ιηζνδνκή ή άνπιν ζθπξόδεκα. Γηα πιάηνο απιαθηνύ έσο 0,10 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2269.Α 100,00% ΓηΪλνημε αχιαθνο βϊζνπο Ϋσο 0,10 m ζε ιηζνδνκά ά Ϊνπιν ζθπξφδεκα, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμάισζεο ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 16,70 A.T.: 016 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Γηάλνημε νπήο ή θσιηάο ζε άνπιν ζθπξόδεκα. Γηα πάρνο ζθπξνδέκαηνο 0,16 έσο 0,25 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ 2272.Α 100,00% ΓηΪλνημε νπάο ά θσιεϊο επέ αφπινπ ζθπξνδϋκαηνο, κε ά ρσξέο επέρξηζκα, ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη ζϋζε ηνπ θηηξένπ. πκπεξηιακβϊλνληαη ηα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζέα κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πξντφλησλ ζηηο ζϋζεηο θνξηψζεσο. 8

9 Σν παξφλ Ϊξζξν Ϋρεη εθαξκνγά ζηηο πεξηπηψζεηο νπψλ επηθαλεέαο Ϋσο 0,50 m² ζε ζηνηρεέα ζθπξνδϋκαηνο πϊρνπο Ϋσο 0,25 m. Ζ δηϊλνημε νπψλ κεγαιχηεξεο επηθαλεέαο ά επέ ζηνηρεέσλ κεγαιπηϋξνπ πϊρνπο ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ά Σηκά αλϊ ηεκϊρην (ηεκ.) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΧ (Αξηζκεηηθώο): 28,00 A.T.: 017 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Απνμάισζε μπιέλσλ ά ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. ΠεξηιακβΪλεηαη ε αθαέξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζϋξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ά ηνπ πιαηζένπ απφ ηα ζηδεξϊ ζηεξέγκαηα (ηδηλϋηηα) κε πξνζνρά γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνέεζά ηνπ, θαη ε κεηαθνξϊ πξνο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αθξνηϊηνπ πεξηγξϊκκαηνο ηεηξαμχινπ ά πιαηζένπ ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 16,80 A.T.: 018 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε θϋξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηϋγεο (ζαλέδεο, ηεγέδεο, επηηεγέδεο, δεπθηϊ θϊζε ηχπνπ), ζε νπνηνδάπνηε χςνο θαη κεηαθνξϊ ηνπ πιηθνχ πξφο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³) πξαγκαηηθνχ φγθνπ ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ (Αξηζκεηηθώο): 56,00 A.T.: 019 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Καζαίξεζε ςεπδνξνθώλ θάζε ηύπνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καζαέξεζε ςεπδνξνθψλ θϊζε ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ ζθειεηνπ αλϊξηεζάο ηνπο θαη ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ πιάξσζεο, ζε νπνηαδάπνηε ζϋζε, κε ηελ κεηαθνξϊ ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ά απνζάθεπζε. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 5,60 A.T.: 020 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Καζαηξέζεηο. Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα 9

10 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Απνμάισζε θηγθιηδσκϊησλ, νπνηνπδάπνηε ζρεδένπ θαη δηαζηϊζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αρξάζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζάθεπζε ησλ ρξεζέκσλ πιηθψλ. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζϋλησλ ζηνηρεέσλ βϊζεη δπγνινγένπ. ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 0,350 A.T.: 021 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C8/10 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ζθπξνδϋκαηνο νπνηαζδάπνηε θαηεγνξέαο ά πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδϋκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηϊζηξσζε ρσξέο ρξάζε αληιέαο ζθπξνδϋκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επέ ησλ θαινππηψλ ά/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνράο ζθπξνδϋκαηνο, ρσξέο ηελ δαπϊλε θαηαζθεπάο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: ''Παξαγσγά θαη κεηαθνξϊ ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΓηΪζηξσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''πληάξεζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΔξγνηαμηαθΪ ζπγθξνηάκαηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο'', ''Γνλεηηθά ζπκπχθλσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''θπξνδεηάζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''. Δπηζεκαέλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξϊ ε πξνζζάθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ. Δπέζεο απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κεηϊ ηελ παξϋιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλϊκημε, εθηφο εϊλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθϊ πξφζζεηα κε βϊζε εηδηθά κειϋηε ζπλζϋζεσο. ηελ ηηκά πεξηιακβϊλνληαη: α. Ζ πξνκάζεηα, ε κεηαθνξϊ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε ζηε ζϋζε εθηϋιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ηνπ ζθπξνδϋκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ά ε πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκϋλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ζθπξνδϋκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ, νη ζηαιέεο ησλ απηνθηλάησλ κεηαθνξϊο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδϋκαηνο, ε παξαζθεπά ην κέγκαηνο θαη νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο ηνπ κϋρξη ηελ ζϋζε δηϊζηξσζεο, κε ρξάζε νπνπνησλδάπνηε κϋζσλ εθηφο απφ αληιέα ζθπξνδϋκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηελ ηηκά αλϊ θαηεγνξέα ζθπξνδϋκαηνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ηεο εθϊζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκϋληνπ γηα ηελ επέηεπμε ησλ πξνβιεπνκϋλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνράο, εξγαζέκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηϊ πεξέπησζε. ε νπδεκέα πεξέπησζε επηκεηξϊηαη ηδηαέηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκϋληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκϋλην γηα ηελ επέηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθάο αληνράο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο θαζνξέδεηαη εξγαζηεξηαθϊ κε δαπϊλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Σα πϊζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιάλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πάμεσο) πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκϋλε, θαηϊ πεξέπησζε, κειϋηε ζπλζϋζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηϋξσο. 10

11 γ. Ζ δαπϊλε ρξάζεσο δνλεηψλ κϊδαο ά/θαη επηθαλεέαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο Ϊλσ ζηϊζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκϋλσλ ζηνηρεέσλ (ηειηθάο ά πξνζσξηλάο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ αλαθνξηθϊ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρϋο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. πκπεξηιακβϊλεηαη επέζεο αλεγκϋλε ε δαπϊλε ζηαιέαο ησλ νρεκϊησλ κεηαθνξϊο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (βαξϋιαο) θαη ε πεξηζπιινγά, θφξησζε θαη απνκϊθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιέζεσλ ζθπξνδϋκαηνο απφ ηελ ζϋζε ζθπξνδϋηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζέα δηακφξθσζεο δαπϋδσλ εηδηθψλ απαηηάζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δϊπεδν). Οη ηηκϋο Ϋρνπλ εθαξκνγά ζε πϊζεο θχζεσο θαηαζθεπϋο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςέδεο θαη ηξνχινπο. ΔπηκΫηξεζε αλϊ θπβηθφ κϋηξν θαηαζθεπαζζϋληνο ζηνηρεένπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειϋηε δηαζηϊζεηο Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³). ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 67,00 A.T.: 022 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Υαιηθνδέκαηα - Γαξκπηινδέκαηα. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε αληιίαο. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ζθπξνδϋκαηνο νπνηαζδάπνηε θαηεγνξέαο ά πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγέαο θπξνδϋκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηϊζηξσζε ρσξέο ρξάζε αληιέαο ζθπξνδϋκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επέ ησλ θαινππηψλ ά/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνράο ζθπξνδϋκαηνο, ρσξέο ηελ δαπϊλε θαηαζθεπάο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: ''Παξαγσγά θαη κεηαθνξϊ ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΓηΪζηξσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''πληάξεζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''ΔξγνηαμηαθΪ ζπγθξνηάκαηα παξαγσγάο ζθπξνδϋκαηνο'', ''Γνλεηηθά ζπκπχθλσζε ζθπξνδϋκαηνο'', ''θπξνδεηάζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ''. Δπηζεκαέλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξϊ ε πξνζζάθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ. Δπέζεο απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κεηϊ ηελ παξϋιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλϊκημε, εθηφο εϊλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθϊ πξφζζεηα κε βϊζε εηδηθά κειϋηε ζπλζϋζεσο. ηελ ηηκά πεξηιακβϊλνληαη: α. Ζ πξνκάζεηα, ε κεηαθνξϊ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε ζηε ζϋζε εθηϋιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ηνπ ζθπξνδϋκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ά ε πξνκάζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκϋλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπά ηνπ ζθπξνδϋκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ, νη ζηαιέεο ησλ απηνθηλάησλ κεηαθνξϊο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδϋκαηνο, ε παξαζθεπά ην κέγκαηνο θαη νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο ηνπ κϋρξη ηελ ζϋζε δηϊζηξσζεο, κε ρξάζε νπνπνησλδάπνηε κϋζσλ εθηφο απφ αληιέα ζθπξνδϋκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηελ ηηκά αλϊ θαηεγνξέα ζθπξνδϋκαηνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε ηεο εθϊζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκϋληνπ γηα ηελ επέηεπμε ησλ πξνβιεπνκϋλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνράο, εξγαζέκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηϊ 11

12 πεξέπησζε. ε νπδεκέα πεξέπησζε επηκεηξϊηαη ηδηαέηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκϋληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθά δηαβϊζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκϋλην γηα ηελ επέηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθάο αληνράο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο θαζνξέδεηαη εξγαζηεξηαθϊ κε δαπϊλε ηνπ Aλαδφρνπ. β. Σα πϊζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιάλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πάμεσο) πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκϋλε, θαηϊ πεξέπησζε, κειϋηε ζπλζϋζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηϋξσο. γ. Ζ δαπϊλε ρξάζεσο δνλεηψλ κϊδαο ά/θαη επηθαλεέαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο Ϊλσ ζηϊζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκϋλσλ ζηνηρεέσλ (ηειηθάο ά πξνζσξηλάο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ αλαθνξηθϊ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρϋο ηνπ ηειεηψκαηνο. δ. πκπεξηιακβϊλεηαη επέζεο αλεγκϋλε ε δαπϊλε ζηαιέαο ησλ νρεκϊησλ κεηαθνξϊο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (βαξϋιαο) θαη ε πεξηζπιινγά, θφξησζε θαη απνκϊθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιέζεσλ ζθπξνδϋκαηνο απφ ηελ ζϋζε ζθπξνδϋηεζεο. ε. Γελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζέα δηακφξθσζεο δαπϋδσλ εηδηθψλ απαηηάζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δϊπεδν). Οη ηηκϋο Ϋρνπλ εθαξκνγά ζε πϊζεο θχζεσο θαηαζθεπϋο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςέδεο θαη ηξνχινπο. ΔπηκΫηξεζε αλϊ θπβηθφ κϋηξν θαηαζθεπαζζϋληνο ζηνηρεένπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειϋηε δηαζηϊζεηο Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν (m³). ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ (Αξηζκεηηθώο): 84,00 A.T.: 023 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 38.3 Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Ξπιφηππνη ζπλάζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζέσλ, θαηλσκϊησλ, ζηχισλ, πεδέισλ, ππεξζχξσλ, θιηκϊθσλ θιπ) ζε νπνηαδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο, αιιϊ ζε χςνο ηνπ ππζκϋλα ηνπ μπινηχπνπ κϋρξη +4,00 m απφ ην ππνθεέκελν δϊπϋδν εξγαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)''. ηελ ηηκά κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: ε θζνξϊ θαη απνκεέσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκϋλσλ πιηθψλ, ε εξγαζέα αλϋγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζέα απνμάισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκϊθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζά ηνπ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αλεπηπγκϋλεο επηθαλεέαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 024 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξπιόηππνη -Οπιηζκνί. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά 12

13 πιέγκαηα B500C (S500s) Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ρϊιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδϋκαηνο, κνξθάο δηαηνκψλ, θαηεγνξέαο (ρϊιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθϊ πιϋγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε, πξνζϋγγηζε ζηελ ζϋζε ελζσκϊησζεο κε νπνηνδάπνηε κϋζνλ θαη ηνπνζϋηεζά ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα νπιηζκνχ. ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκϊησλ'' Ζ ηνπνζϋηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γέλεηαη κφλνλ κεηϊ ηελ παξαιαβά ηνπ μπινηχπνπ ά ηεο επηθαλεέαο Ϋδξαζεο ηνπ ζθπξνδϋκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκϋλσλ δαπϋδσλ θιπ). Ο ρϊιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκϊησλ επηκεηξϊηαη ζε ρηιηφγξακκα βϊζεη αλαιπηηθψλ ΠηλΪθσλ Οπιηζκνχ. ΔΪλ νη πέλαθεο απηνέ δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη ζηελ εγθεθξηκϋλε κειϋηε ηνπ Ϋξγνπ ζα ζπληϊζζνληαη κε κϋξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβϊιινληαη ζηελ Τπεξεζέα πξνο Ϋιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηνπνζϋηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. Οη Πέλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βϊζεη ησλ ζρεδέσλ ηεο κειϋηεο θαη ζα πεξηιακβϊλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηϊζεηο ησλ ξϊβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακϋηξνπο, ηηο ζϋζεηο ηνπνζϋηεζεο θαη ηα κάθε ππεξθϊιπςεο, ηα βϊξε αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν θαηϊ δηϊκεηξν, ηα επέ κϋξνπο θαη ηα νιηθϊ κάθε ησλ ξϊβδσλ, ηα κεξηθϊ βϊξε αλϊ δηϊκεηξν θαη ην νιηθφ βϊξνο. Οη σο Ϊλσ Πέλαθεο Οπιηζκνχ, κεηϊ ηελ παξαιαβά ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξϊθνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ Τπεξεζέα θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκϋηξεζε ησλ νπιηζκψλ. Σν αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν βϊξνο ησλ ξϊβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγέδεηαη κε βϊζε ηνλ πέλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ ε θακκέα πεξέπησζε δελ γέλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαένπ βϊξνπο ησλ ξϊβδσλ βϊζεη δπγνινγένπ. ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πϋξαλ ηεο πξνκάζεηαο, κεηαθνξϊο επέ ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζϋηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα: - Ζ ζχλδεζε ησλ ξϊβδσλ θαηϊ ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμϊξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιϊμ - Ζ πξνκάζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. - Ζ πξνκάζεηα θαη ηνπνζϋηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηϊ ISO ), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθϊ ηεχρε ηνπ Ϋξγνπ πξνβιϋπεηεη ηδηαέηεξε επηκϋηξεζε θαη πιεξσκά απηψλ. - Οη πιϊγηεο κεηαθνξϋο θαη ε δηαθέλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο. - Ζ ηνπνζϋηεζε ππνζηεξηγκϊησλ (θαβέιηεο, αλαβνιεέο) θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ αλϊξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζέα θαη πιηθϊ). - Ζ απνκεέσζε θαη θζνξϊ ηνπ νπιηζκνχ θαηϊ ηελ θνπά θαη θαηεξγαζέα. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ Ϋξγσλ ηνπνζεηεκϋλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε. ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 1,01 A.T.: 025 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Οπηνπιηλζνδνκέο. Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x12x19 cm. Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπά ηνέρσλ απφ νπηνπιέλζνπο Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδνο ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξϊ επέ ηφπνπ νπηνπιέλζσλ θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ ''ηνηρεέα ηνηρνπνηέαο απφ Ϊξγηιν '', κε ζάκαλζε CE, ε δαπϊλε ηνπ απαηηνχκελνπ 13

14 εμνπιηζκνχ αλϊκημεο θαη ηξνθνδνζέαο ηνπ θνληϊκαηνο, νη πιϊγηεο κεηαθνξϋο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκεέσζε θαη θζνξϊ ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πϊζεο θχζεσο ππνιεέκκαηα θνληακϊησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξάζε Ϋηνηκνπ θνληϊκαηνο ηνηρνπνηέαο θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ κε ζάκαλζε CE ά αζβεζηνηζηκελην-θνληϊκαηνο πνπ παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ β) ηε ηηκά κνλϊδαο πεξηιακβϊλεηαη ε ελδερφκελε ρξάζε ξεπζηνπνηεηηθψλ πξνζκέθησλ θνληακϊησλ, αιιϊ δελ ζπκπεξηιαβϊλεηαη: γ) ηε ηηκά κνλϊδαο δελ ζπκπεξηιαβϊλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαέηεξα: - ηα ηπρφλ ρξσζηηθϊ θαη αληηζπξξηθλσηηθϊ πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα κεηαιιηθϊ ζηνηρεέα (πιϋγκαηα, γαιβαληζκϋλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα) - ε ηνπνζϋηεζε πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ - ε πιάξσζε ησλ αξκψλ κε καζηέρε - ε θαηαζθεπά αλσθιέσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ά νξηδφληησλ δηαδσκϊησλ δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ Ϋσο θαη 16% θαηϊ μεξφ βϊξνο θαη ζα Ϋρνπλ ειϊρηζηε αληνρά ζε ζιέςε, νη κελ πιάξεηο θαη νη δηϊηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπϋο 8,0 N/mm², νη δε δηϊηξεηνη κε νξηδφληηεο νπϋο 2,5 N/mm². ΠιηλζνδνκΫο κε δηϊθελνπο ηππνπνηεκϋλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηϊζεσλ 9x12x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Σνέρνη απφ νπηφπιηλζνπο'', ζε νπνηαδάπνηε ζϋζε θαη ζηϊζκε ηνπ Ϋξγνπ, κε Ϋηνηκν θνλέακα θηηζέκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ά κε αζβεζηνηζηκεληνθνλέακα πνπ παξαζθεπϊδεηαη επέ ηφπνπ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθϊλεηαο. ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 22,50 A.T.: 026 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά θιπ ή ηερλεηέο πιάθεο. ηέγε μύιηλε αλνίγκαηνο έσο 6,00 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηϋγε μχιηλε γηα επηζηϋγαζε θεξακέδηα γαιιηθϊ ά ξσκατθϊ θιπ (εθηφο απφ βπδαληηλϊ) ά ηερλεηϋο πιϊθεο επέπεδεο ά θπκαηνεηδεέο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κνλνθιηλάο ά πνιπθιηλάο, νπνηαζδάπνηε θϊηνςεο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, κε δνθέδεο (απινχο ακεέβνληεο) ά δεπθηϊ απιάο κνξθάο, κε ηεγέδεο, δηαδνθέδεο, ζηξσηάξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηϊ κάθνο θαη κε εγθϊξζηνπο, ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθά μπιεέα πειεθεηά, θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγέδεο 4x6 cm, ρσξέο ζαλέδσκα, κε ζηδεξνχο ζπλδϋζκνπο (ηδηλϋηηα, αγθϊιεο αλϊξηεζεο ειθπζηάξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθϊ κε πιηθϊ, κηθξνυιηθϊ θαη ηθξηψκαηα επέ ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο. ηελ ηηκά κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πϊζεο θχζεσο κϋζα θαη κϋηξα πξνζηαζέαο. Ζ επηθϊιπςε κε θεξακέδηα ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ. ηελ πεξέπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκάο ά κεέσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγέδσλ, ε επηπιϋνλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγεέηαη κε ην Ϊξζξν ηε πεξέπησζε αχμεζεο ηνπ πϊρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ην Ϊξζξν Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) νξηδνληέαο πξνβνιάο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (Αξηζκεηηθώο): 45,00 A.T.:

15 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε θεξακίδηα γαιιηθά θιπ ή ηερλεηέο πιάθεο. ηέγε μύιηλε αλνίγκαηνο 6,01 έσο 12,00 m Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηϋγε μχιηλε γηα επηζηϋγαζε θεξακέδηα γαιιηθϊ ά ξσκατθϊ θιπ (εθηφο απφ βπδαληηλϊ) ά ηερλεηϋο πιϊθεο επέπεδεο ά θπκαηνεηδεέο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κνλνθιηλάο ά πνιπθιηλάο, νπνηαζδάπνηε θϊηνςεο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, κε δνθέδεο (απινχο ακεέβνληεο) ά δεπθηϊ απιάο κνξθάο, κε ηεγέδεο, δηαδνθέδεο, ζηξσηάξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηϊ κάθνο θαη κε εγθϊξζηνπο, ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθά μπιεέα πειεθεηά, θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγέδεο 4x6 cm, ρσξέο ζαλέδσκα, κε ζηδεξνχο ζπλδϋζκνπο (ηδηλϋηηα, αγθϊιεο αλϊξηεζεο ειθπζηάξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθϊ κε πιηθϊ, κηθξνυιηθϊ θαη ηθξηψκαηα επέ ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο. ηελ ηηκά κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πϊζεο θχζεσο κϋζα θαη κϋηξα πξνζηαζέαο. Ζ επηθϊιπςε κε θεξακέδηα ηηκνινγεέηαη κε ηα Ϊξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ. ηελ πεξέπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκάο ά κεέσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγέδσλ, ε επηπιϋνλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγεέηαη κε ην Ϊξζξν ηε πεξέπησζε αχμεζεο ηνπ πϊρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ην Ϊξζξν Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) νξηδνληέαο πξνβνιάο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ (Αξηζκεηηθώο): 61,00 A.T.: 028 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. Εεπθηά ζηέγεο από απιά ζηνηρεία δνκηθήο μπιείαο. Εεπθηά από μπιεία πειεθεηή Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ΕεπθηΪ ζηϋγεο πιαηζησηϊ ά δηθηπσηϊ, νπνηνπδάπνηε αλνέγκαηνο θαη ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην Ϋδαθνο, απφ απιϊ ζηνηρεέα δνκηθάο μπιεέαο θαηεγνξέαο θαη ειϊρηζηνλ C22-10E θαηϊ ΔΛΟΣ ΔΝ 338, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθά κειϋηε, κε ηνπο ζηξσηάξεο, ηα πξνζθεθϊιαηα θαη ηνπο ζπλδϋζκνπο δεπθηψλ θαη εκηδεπθηψλ (θαηϊ κάθνο, θαηϊ πιϊηνο θαη δηαγψληνπο), πιάξσο δηακνξθσκϋλα θαη ηνπνζεηεκϋλα. Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν ( m³) ηνπνζεηεκϋλεο μπιεέαο ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 560,00 A.T.: 029 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Ξύιηλα παηώκαηα - Σνίρνη - Οξνθέο. Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πειεθεηή ή πξηζηή. Σεγίδσζε από μπιεία πξηζηή Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Σεγέδσζε ζηϋγεο απφ δνκηθά μπιεέα, δειαδά ζθειεηφο ηεο επηζηϋγαζεο απφ ηεγέδεο θαη επηηεγέδεο ηνπνζεηεκϋλεο ζηα δεπθηϊ ηεο ζηϋγεο (πιηθϊ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο). Σηκά αλϊ θπβηθφ κϋηξν ( m³) ηνπνζεηεκϋλεο μπιεέαο ( 1 m3 ) Κπβηθφ κϋηξν 15

16 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 450,00 A.T.: 030 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Πόξηεο - Παξάζπξα - Ταινζηάζηα από μπιεία. Θύξεο μύιηλεο πξεζζαξηζηέο. Με θάζζα 9x9 cm, πεξηζώξηα 2x5,5 cm θαη ζηηο δύν όςεηο θαη αξκνθάιππηξα θύιισλ 2x5 cm. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο θαηαζθεπάο μπιέλσλ ηνηρσκϊησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη νη αθφινπζεο εξγαζέεο θαη πιηθϊ: - Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθϊ κϋζα, φπσο γαιβαληζκϋλα ελ ζεξκψ θαξθηϊ, μπιφβηδεο, μπινπξγηθϋο θφιιεο, γαιβαληζκϋλα κεηαιιηθϊ εηδηθϊ ηεκϊρηα θαη ζηεξέγκαηα, βχζκαηα ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα θιπ. - Ζ πξνζηαζέα ηεο μπιεέαο απφ ηα Ϋληνκα. - Σα ειαζηηθϊ παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ά θξνχζεσλ απφ νπνηνδάπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ (αθξπιηθϋο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζϊλεο θιπ), - Σα ζηεξέγκαηα ηεο θϊζζαο (ηξέα αλϊ νξζνζηϊηε θαη ηνπιϊρηζηνλ Ϋλα ζην παλσθϊζη γηα ηα δέθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλε ιϊκα δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 2x30 mm, καδέ κε ηελ ηζηκεληνθνλέα ά αλϊινγν πιηθφ ζηάξημεο ηεο θϊζζαο, - Οη ζχλδϋζκνη αθακςέαο γηα ηελ πξνζσξηλά ηνπνζϋηεζε ησλ θνπθσκϊησλ κϋρξη ηε πάμε ησλ θνληακϊησλ ζηάξημεο, - Σα πεξηζψξηα (πεξβϊδηα) δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 12x50 mm, ά εκηθπθιηθφ αξκνθϊιππηξν δηαζηϊζεσλ ηνπιϊρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξέδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκϋξνπο Ϊζξα), - Oη ελδερφκελεο ζθνηέεο ζθξϊγηζεο ζην θαησθϊζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηϊ, - Oη πξνδηακνξθσκϋλεο ζην εξγαζηάξην ππνδνρϋο ζηξνθϋσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκϊησλ, - Ζ ζάκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζάκαληε αληηζηνέρεζά ηνπο, - Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθϊζηα, - Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξϋπεηαη λα εέλαη απφ κνξηνζαλέδα 25 mm ελψ αλ παξακϋλνπλ ζα εέλαη απφ εκπνηηζκϋλε μπιεέα πϊρνπο 22 mm) θαη ε ζηάξημά ηνπο, - Σα ελδερφκελα περϊθηα ζπγθξϊηεζεο παινπηλϊθσλ, - Σα πιηθϊ πιάξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβϊκβαθαο θιπ) - Οια ηα κεηαιιηθϊ ζηνηρεέα αλϊξηεζεο, ιεηηνπξγέαο, ζηάξημεο, ζηξνθάο θαη γεληθϊ ηεο αζθϊιηζεο θαη θέλεζάο ησλ θνπθσκϊησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθϋξνληαη ζηελ επφκελε παξϊγξαθν ά αλαθϋξνληαη ξεηϊ ζην αληέζηνηρν Ϊξζξν, β) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ε δαπϊλε (εθηφο αλ νξέδεηαη ξεηϊ ζην αληέζηνηρν Ϊξζξν): - γηα θιεέζξα, ρεηξνιαβϋο, ζχξηεο, - γηα ελδερφκελα εηδηθϊ κεηαιιηθϊ θαησθϊζηα, γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο (Σ1) ησλ Ϊξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιϋο ησλ δηαζηϊζεσλ ηεο βαζηθάο δνκηθάο μπιεέαο ηνπ θνπθψκαηνο κϋρξη 10%. ΠΫξαλ ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληέζηνηρε ηηκά (T2) ζα πξνζδηνξέδεηαη βϊζεη ηνπ ηχπνπ: Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθϊ πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιεέαο θαη V2 ν λϋνο. Καηαζθεπά πξεζζαξηζηάο ζχξαο απφ μπιεέα ηχπνπ νπεδέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Ξχιηλα θνπθψκαηα'', κε πεξηζψξηα (πεξβϊδηα) 2x5,5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο κε θχιια πξεζζαξηζηϊ κε θφληξα - πιαθϋ, πιάξε ά κε θεγγέηε, ζπλνιηθνχ πϊρνπο 5 cm απνηεινχκελα απφ πιαέζην 4x7 cm κε ελέζρπζε ζην χςνο ηεο θιεηδαξηϊο κε μχιν δηαζηϊζεσλ 4x5x40 cm, κε ζθειεηφ ζηαπξσηφ απφ μχια ''κηζνραξαθηϊ'' 4x5 cm αλϊ 15 cm ην πνιχ ά απφ πάρεηο ζηαπξσηϋο ''κηζνραξαθηϋο'' θαζαξάο δηαηνκάο ηνπιϊρηζηνλ 36x8 mm κε θελφ 50x50 mm, πεξηζψξηα 5x2,5 cm ζε θϊζε πιεπξϊ θαη θφληξα πιαθϋ ησλ 5 mm θαη γεληθϊ μπιεέα, ζηδεξηθϊ αλαξηάζεσο, ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγέαο (εθηφο απφ ρσλεπηά θιεδαξηϊ θαη ρεηξνιαβϋο) θαη κηθξνυιηθϊ θαη εξγαζέα γηα θαηαζθεπά, ηνπνζϋηεζε θαη ζηεξϋσζε πεξηιακβαλνκϋλεο θαη ηεο εξγαζέαο ηνπνζϋηεζεο ρσλεπηάο θιεηδαξηϊο θαη ρεηξνιαβψλ, 16

17 Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²). ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΗ (Αξηζκεηηθώο): 106,00 A.T.: 031 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ςεπδνξνθήο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚΫρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: (α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (φπνπ ηπρφλ απαηηεέηαη, ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM θιπ), - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. (β) Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθϊ κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά επηπϋδνπ ά βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθάο ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιϋο δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλνπ κνξθνζέδεξνπ ά δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλεο ζηξαληδαξηζηάο ιακαξέλαο, εηδηθϋο γαιβαληζκϋλεο ξϊβδνπο, γϊληδνπο, γσλέεο θαη θνριησηνχο ζπλδϋζκνπο νξηδνληέσζεο, αλαξηεκϋλνπ κε γαιβαληζκϋλα βχζκαηα κεραληθάο ά ρεκηθάο αγθχξσζεο, θαη γεληθϊ κνξθνζέδεξνο, ζηξαληδαξηζηϋο δηαηνκϋο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθϊ θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξϋσζεο. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 3,10 A.T.: 032 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α ηδεξνπξγηθά δηάθνξα. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο ηνηρνπεηάζκαηνο. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηηο εξγαζέεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚΫρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: (α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο πεξηιακβϊλνληαη: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (φπνπ ηπρφλ απαηηεέηαη, ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM θιπ), 17

18 - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. (β) Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθϊ κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζϋηεζε κε θϋξνληνο ηνηρνπεηϊζκαηνο κε ά ρσξέο αλνέγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε, ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο, απφ απιϋο ζηξαληδαξηζηϋο δηαηνκϋο γαιβαληζκϋλνπ κνξθνζηδάξνπ ά δηαηνκϋο ζηξαληδαξηζηάο ιακαξέλαο (ζηξσηάξεο, νξζνζηϊηεο, θιπ), ζηεξεσκϋλεο κε γαιβαληζκϋλα εθηνλνχκελα ά ρεκηθϊ βχζκαηα θαη γεληθϊ κνξθνζέδεξνο, ζηξαηδαξηζηϋο δηαηνκϋο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθϊ θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξεψζεο. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 2,80 A.T.: 033 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α 62.1 ηδεξά θνπθώκαηα θνηλά - Γθαξαδόπνξηεο. Ταινζηάζηα ζηδεξά βάξνπο έσο 10 kg/m². Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκϊησλ ηνπ παξφληνο εδαθένπ 62 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβϊλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: - φια ηα εηδηθϊ ηεκϊρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηάξεο επϋθηαζεο, θνριέεο θιπ), ζηεξϋσζεο (ρεκηθϊ ά εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθά Σερληθά Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγέαο (ζηξνθεέο, ξϊνπια θχιηζεο θιπ) απφ αλνμεέδσην ρϊιπβα ά ελ ζεξκψ γαιβαληζκϋλα, - ηα πιηθϊ ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιάκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξϋλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηέ, θιπ), - ελδερφκελεο καζηέρεο ζθξϊγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρεέσλ. Όηαλ κεηαβϊιινληαη γεσκεηξηθϊ ζηνηρεέα αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρεέσλ ησλ Ϊξζξσλ, ζηε πεξέπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζέαο γέλεηαη κε βϊζε ηε κνλϊδα κάθνπο ά ηελ επηθϊλεηα, ε ηηκά αλαπξνζαξκφδεηαη κε βϊζε ηελ αλαινγέα ζπλνιηθνχ βϊξνπο λϋαο θαη παιαηϊο θαηαζθεπάο. Καηαζθεπά θαη ηνπνζϋηεζε ζηδεξνχ παινζηαζένπ βϊξνπο Ϋσο 10 kg/m² απφ πνηθέιεο ζηδεξϋο δηαηνκϋο απιάο, δηπιάο ά πνιιαπιάο επαθάο, ζηαζεξνχ ά θηλεηνχ θαη γεληθϊ ζηδεξϋο δηαηνκϋο, πιηθϊ θαη εμαξηάκαηα ζπγθφιιεζεο, ζηεξϋσζεο, αλϊξηεζεο θαη ιεηηνπξγέαο θαη εξγαζέα ηνπνζϋηεζεο θαη ζηεξϋσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''ηδεξϊ θνπθψκαηα''. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 7,90 A.T.: 034 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Κπγθιηδώκαξαηα ζηδεξά - Πεξηθξάγκαηα. ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ. Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο 18

19 Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Καηαζθεπά θαη ηνπνζϋηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκϊησλ εμσζηψλ, θιηκϊθσλ, πεξηθξϊμεσλ θιπ., απφ ξϊβδνπο ζπλάζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα ηνπ κνξθνζηδάξνπ θαη ησλ πιηθψλ άισζεο θαη ζηεξϋσζεο θαζψο θαη ε εξγαζέα γηα ηελ πιάξε θαηαζθεπά, ηνπνζϋηεζε θαη ζηεξϋσζε ησλ θηγθιηδσκϊησλ. Σηκά αλϊ ρηιηφγξακκν (kg) ( 1 Kg ) Υηιηφγξακκν (Κηιφ) ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 4,50 A.T.: 035 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Αξκνινγήκαηα - Δπηρξίζκαηα. Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Πξνεηνηκαζέα ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγάο ηνπ επηρξέζκαηνο. φπσο αθαέξεζε ξχπσλ (κε θαηϊιιειν απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηϊιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ - Ζ απνθνπά κεγϊισλ εμνρψλ ηεο ππνθεέκελεο ζηξψζεο - Ζ χγξαλζε ηεο επηθϊλεηαο, - Ζ πξνζηαζέα παξαθεέκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηϊ ην πϋξαο ηεο εξγαζέαο θαζψο θαη ε επηθϊιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηέ. - Ζ δηακφξθσζε ηϊθσλ δπγέζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζϋηεζεο θελψλ θαη νξέσλ θιπ γ)ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβϊλνληαη, εθηφο Ϊλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελλ πεξηγξαθά ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - ΔπΪιεηςε ηεο επηθϊλεηαο κε εγθεθξηκϋλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ - ΣνπνζΫηεζε πιεγκϊησλ ά ζθειεηψλ ππνδνράο επηρξηζκϊησλ νηνπδάπνηε ηχπνπ, δ) Οη ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ ηζρχνπλ: - Γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθά ησλ Ϊξζξσλ ζχλζεζε ησλ θνληακϊησλ (κεηαβνιϋο ηεο θνθθνκεηξηθάο δηαβϊζκηζεο ηεο Ϊκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληϊκαηνο ά ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληϊκαηνο ζηα πιηθϊ απηϊ). - ΑλεμΪξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγάο (κε ην ρϋξη ά πηζηνπνηεκϋλε κεραλά). - Γηα νπνηαδάπνηε επηθϊλεηα. - Γηα νπνηεζδάπνηε ζπλζάθεο εθηϋιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπϋο εξγαζέαο ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). Δπηρξέζκαηα ηξηπηϊ - ηξηβηδηζηϊ κε ηζηκεληνθνλέακα ησλ 450 kg ηζηκϋληνπ, πϊρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνέεο ε πξψηε πηηζηιηζηά, ε δεχηεξε ζηξσηά (ιϊζπσκα) θαη ηξέηε ηξηπηά (ηξηβηδηζηά), επέ ηνέρσλ ά νξνθψλ, ζε νπνηαζδάπνηε ζηϊζκε απφ ην Ϋδαθνο, θαη ζε χςνο κϋρξη 4,00 m απφ ην δϊπεδν εξγαζέαο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπηρξέζκαηα κε θνληϊκαηα πνπ παξαζθεπϊδνληαη επέ ηφπνπ''. Πιάξσο πεξαησκϋλε εξγαζέα, κε ηα πιηθϊ επέ ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθϊ εξγαιεέα θαη ηθξηψκαηα εξγαζέαο. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 13,50 A.T.:

20 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ηύπνπ. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηθεξΪκσζε κε θεξακέδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιάξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξϊκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο θνξπθνθεξϊκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηελ ΔΣΔΠ ''Δπηθεξακψζεηο ζηεγψλ ''. πκπεξηιακβϊλεηαη ε πξνκάζεηα ησλ απαηηνπκϋλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, άισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκϋλνπ θαη ηζηκεληνθνληϊκαηνο ησλ 450 kg επέ ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζέα ηνπνζεηάζεσο θαη πξνζδϋζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηά ηνπνζϋηεζε ησλ αθξνθεξϊκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξϊκσλ. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) αλεπηπγκϋλεο επηθαλεέαο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 23,50 A.T.: 037 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθάιπςε αξκώλ δηαζηνιήο κε ιακαξίλα γαιβαληζκέλε πάρνπο 1 mm. Δπηθάιπςε θαηαθνξύθσλ αξκώλ κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα d = 1,0 mm Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. 20

21 - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηθΪιπςε αξκψλ δηαζηνιάο κε ιακαξέλα γαιβαληζκϋλε πϊρνπο 1mm, ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειϋηεο, κε ζηεξϋσζε ηνπ ελφο Ϊθξνπ ηεο επέ ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κε εθηνμεπφκελα θαξθηϊ θαη θϊιπςε ηνπ εηϋξνπ ειεπζϋξνπ Ϊθξνπ κε αξκνθϊιππηξν (δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζην παξφλ Ϊξζξν) ά δηακφξθσζά ηνπ κε αλαδέπισζε. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 20,20 A.T.: 038 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηθάιπςε αξκώλ δηαζηνιήο κε ιακαξίλα γαιβαληζκέλε πάρνπο 1 mm. Δπηθάιπςε νξηδνληίσλ αξκώλ κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα d = 1,0 mm Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. 21

22 ΔπηθΪιπςε αξκψλ δηαζηνιάο κε ιακαξέλα γαιβαληζκϋλε πϊρνπο 1mm, ζχκθσλα κε ηα ζρϋδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειϋηεο, κε ζηεξϋσζε ηνπ ελφο Ϊθξνπ ηεο επέ ηνπ ζθπξνδϋκαηνο κε εθηνμεπφκελα θαξθηϊ θαη θϊιπςε ηνπ εηϋξνπ ειεπζϋξνπ Ϊθξνπ κε αξκνθϊιππηξν (δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη ζην παξφλ Ϊξζξν) ά δηακφξθσζά ηνπ κε αλαδέπισζε. Σηκά αλϊ ηξϋρνλ κϋηξν (κκ) ( 1 κκ ) ΜΫηξν Μάθνπο ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 15,70 A.T.: 039 ΝΔΣ ΟΗΚ-Α Δπηζηεγάζεηο. Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια. Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΟΗΚ ,00% Γηα ηα Ϊξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ Ϋρνπλ εθαξκνγά νη αθφινπζνη γεληθνέ φξνη: α) ηηο ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ζπκπεξηιακβϊλνληαη αλεγκϋλα ηα αθφινπζα (εξγαζέα θαη πιηθϊ): - Σα πϊζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθϊ ηεκϊρηα (θνξθηϊδεο, ινχθηα, πιαηλϋο θαηαιάμεηο θιπ). - Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρεέσλ θιπ. - Ζ ζθξϊγηζε ησλ απνιάμεσλ ησλ θνξθηϊδσλ. - Ζ ζηεξϋσζε ησλ θεξακηδηψλ (ζπλάζσο βπδαηηλψλ), ησλ θνξθηϊδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ρϊιπβα, αλνμεέδσηα ά γαιβαληζκϋλα Ϊγθηζηξα, απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκϋλα θαξθηϊ θιπ. - Σν θνλέακα ζθξϊγηζεο ησλ θϊησ απνιάμεσλ ζηϋγεο θαη θνξθηϊδσλ (νηαζδάπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξέπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπάο επηθεξϊκσζεο - Ζ ελδερφκελε ηνπνζϋηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ά ζέηαο γηα ηελ ζθξϊγηζε ησλ νπψλ ζηηο θϊησ απνιάμεηο επηζηϋγαζεο κε βπδαληηλϊ ά Ϊιια θνέια θεξακέδηα. - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθϋο κεκβξϊλεο γηα ηελ ζηεγϊλσζε αξκψλ απνιάμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ, - Σα θνληακϊηα θϊζε κνξθάο ζηελ πεξέπησζε θνιπκβεηάο θαηαζθεπάο θαη ηα αληέζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. β) ηηο ηηκϋο ησλ Ϊξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβϊλεηαη (εθηφο αλ αλαθϋξεηαη ξεηϊ ζηελ πεξηγξαθά ηνπ Ϊξζξνπ) ε ηνπνζϋηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκϋλεο ιακαξέλαο ά ειεθηξνζηαηηθϊ βακϋλνπ αιινπκηλένπ. γ) Οη ηηκϋο κνλϊδαο ησλ Ϊξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 Ϋρνπλ εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο θιέζεο ηεο ζηϋγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβϊιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκϋλεο επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνέεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθϋο ζπλζάθεο, ζπκπεξηιακβϊλνπλ ζε θϊζε δαπϊλε γηα ηελ ιάςε ησλ κϋηξσλ αζθαιεέαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηϊμεηο. ΔπηζηεγΪζεηο κε επέπεδα πνιπθαξβνληθϊ θπςεισηϊ θχιια, πϊρνπο 16 mm, Ϊζξαπζηα, πςειάο αληνράο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιέα, κε θσηνδηαπεξαηφηεηα 75% γηα δηαθαλά θχιια 50% γηα νπϊι θαη 40% γηα θπκϋ θχιια (νη ηηκϋο εέλαη ελδεηθηηθϋο), ζεξκνκνλσηηθάο ηθαλφηεηαο. ππξαληνράο θαη ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειϋηε, ηα νπνέα ζηεξεψλνληαη ζηελ ππϊξρνπζα ππνδνκά κε ηα εηδηθϊ ζηνηρεέα πνπ ζπληζηϊ ν πξνκεζεπηάο ησλ θχιισλ (γεληθψο ζχλδεζκνη ηχπνπ ''Π''ά ηχπνπ ''Ζ''). Πιάξσο πεξαησκϋλε εξγαζέα θαηαζθεπάο, ηνπνζϋηεζεο, ζηεξϋσζεο, κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθϊ θαη κηθξνυιηθϊ επέ ηφπνπ, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ κειϋηε θαη ηηο νδεγέεο ηνπ πξνκεζεπηά. Σηκά αλϊ ηεηξαγσληθφ κϋηξν (m²) πξαγκαηηθάο επηθϊλεηαο ( 1 m2 ) Σεηξαγσληθφ κϋηξν ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο): ΔΞΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (Αξηζκεηηθώο): 67,50 A.T.:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΜΗΜΑ ΦΩΣΔΙΝΗ ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟ : «ςνηήπηζη Γημοηικού θυηιζμού Έηοςρ 2015» «ςνηήπηζη και ανακαίνιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: (Σόπος) ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ «ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΝΑΟΤΑ» 130. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΣΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα