ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ"

Transcript

1 ΗΔΡΑ ΑΡΥΗΔΠΗΚΟΠΖ ΑΘΖΝΩΝ ΜΟΤΔΗΑΚΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΥΟΝΣΗΚΟΤ ΣΩΝ ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΩΝ-ΜΠΔΝΗΕΔΛΩΝ «Σν πην παιηφ ζπίηη ηεο Αζήλαο» επί ηεο νδνχ Αδξηαλνχ 96 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΟΤΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 1

2 Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)] Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 2

3 1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην (β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 3

4 1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: (α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα (β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.), (γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, (δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 4

5 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε" Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 5

6 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 6

7 2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Iζρχνπλ νη εηδηθνί φξνη, φπσο απηνί αλαγξάθνληαη ζην Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ ΝΔΣ ΟΗΚ -, φπσο απηά εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζκ. Γ11γ/0/9/7/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ Αλαπξνζαξκνγή θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ, Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ. (ΦΔΚ Β 363/2013), θαη δηνξζψζεθαλ κε ηελ απφθαζε Γ11γ/0/3/20/

8 Β. ΑΡΘΡΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 1.1 ΔΡΓΑΗΔ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΩΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ Δ ΜΟΤΔΗΟ Α.Σ Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζε απνρξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε θαηφπηλ δεηγκαηηζκνχ. Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα ππάξρνληα, εθηφο εάλ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ν αλάδνρνο πξνηείλεη άιινπ ηχπνπ πνπ ζα εγθξίλεη ε επίβιεςε, ζα εθαξκνζζνχλ δε αθνχ πξνεγεζεί φπνπ θαη ζε φπνηα έθηαζε απαηηεζεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επίβιεςεο, ε εθηέιεζε παληφο είδνπο κηθξνεπηζθεπψλ θαη δηφξζσζε αηειεηψλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηα ππφβαζξα. ηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα βαθνχλ κε ηξεηο δηαζηξψζεηο ρξψκαηνο (αζηάξσκα θαη δχν ηειηθέο ζηξψζεηο), κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. εξγαζηψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνθαηαζθεπψλ θαη πξνεξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξσκαηηθήο πξνζαξκνγήο. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηηο νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ επηκέξνπο πιηθψλ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ΔΤΡΩ: 7,40 Α.Σ Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, ζε απνρξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε θαηφπηλ δεηγκαηηζκνχ. Σα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα ππάξρνληα, εθηφο εάλ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ν αλάδνρνο πξνηείλεη άιινπ ηχπνπ πνπ ζα εγθξίλεη ε επίβιεςε, ζα εθαξκνζζνχλ δε αθνχ πξνεγεζεί φπνπ θαη ζε φπνηα έθηαζε απαηηεζεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επίβιεςεο, ε εθηέιεζε παληφο είδνπο κηθξνεπηζθεπψλ θαη δηφξζσζε αηειεηψλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηα ππφβαζξα. ηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα βαθνχλ κε ηξεηο δηαζηξψζεηο ρξψκαηνο (αζηάξσκα θαη δχν ηειηθέο ζηξψζεηο), κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 8

9 εξγαζηψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ κηθξνθαηαζθεπψλ θαη πξνεξγαζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξσκαηηθήο πξνζαξκνγήο. Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ινηπά ηεχρε ηεο κειέηεο, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηηο νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ επηκέξνπο πιηθψλ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ΔΤΡΩ: 8,70 Α.Σ Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή όισλ ησλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ ζην ρξσκαηηθό ιεμηιόγην ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο κε εηδηθά βεξλίθηα εκπνηηζκνύ νπνηαζδήπνηε απόρξσζεο (ζηέγε, νξνθέο, παηώκαηα, δάπεδα, θνπθώκαηα, ζηαζεξά έπηπια) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7771 Υξσκαηηθή πξνζαξκνγή φισλ ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ ζην ρξσκαηηθφ ιεμηιφγην ηεο Μνπζεηνγξαθηθήο κειέηεο κε εηδηθά βεξλίθηα εκπνηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφρξσζεο (ζηέγε, νξνθέο, παηψκαηα, δάπεδα, θνπθψκαηα, ζηαζεξά έπηπια). Σα βεξλίθηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ηα ππάξρνληα, εθηφο εάλ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ν αλάδνρνο πξνηείλεη άιινπ ηχπνπ πνπ ζα εγθξίλεη ε επίβιεςε, ζα εθαξκνζζνχλ δε αθνχ πξνεγεζεί φπνπ θαη ζε φπνηα έθηαζε απαηηεζεί, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο επίβιεςεο, ε εθηέιεζε παληφο είδνπο κηθξνεπηζθεπψλ θαη δηφξζσζε αηειεηψλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηα ππφβαζξα. ηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζζνχλ θαη ζα βαθνχλ κε ηξεηο δηαζηξψζεηο βεξληθηνχ (αζηάξσκα θαη δχν ηειηθέο ζηξψζεηο), κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ ρξσκαηηθφ απνηέιεζκα. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ΔΤΡΩ: 9,00 Α.Σ Ρύζκηζε όισλ ησλ μύιηλσλ θνπθσκάησλ ( δίθπιισλ μύιηλσλ ηδακηιηθηώλπαηδνπξηώλ νξόθνπ θαη ζπξώλ ηζνγείνπ) γηα ηελ ιεηηνπξγηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Μνπζεηνινγηθή κειέηε Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ Ρχζκηζε φισλ ησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ (δίθπιισλ μχιηλσλ ηδακηιηθηψλ-παηδνπξηψλ νξφθνπ θαη ζπξψλ ηζνγείνπ) γηα ηελ ιεηηνπξγηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Μνπζεηνινγηθή 9

10 κειέηε. ε φια ηα μχιηλα θνπθψκαηα, πξηλ ηελ βαθή ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν Α.Σ ηεο παξνχζαο, ζα γίλεη έιεγρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξφθπιισλ, ηδακηιηθηψλ, παηδνπξηψλ, θιπ. θαη φπνπ απαηηείηαη ζα γίλνπλ νη αλάινγεο επηζθεπέο (πιαλίζκαηα, ξεγνπιαξίζκαηα θιπ.), επίζεο ζα γίλεη έιεγρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εηδψλ θηγθαιεξίαο, θαη φπνπ απαηηείηαη ζα επηζθεπαζζνχλ φιεο νη πηζαλέο θαθνηερλίεο, ή δπζιεηηνπξγίεο ηνπο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο επηζθεπήο ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε ίδηαο πνηφηεηαο θαη κνξθήο είδε θηγθαιεξίαο. ην άξζξν απηφ πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε αιιαγή θνξάο αλνίγκαηνο πθηζηάκελσλ ζπξψλ, φπνπ θαη ζε φπνηα έθηαζε απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ξχζκηζεο φισλ ησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ. ΔΤΡΩ: 1.800,00 Α.Σ Αληηνιηζζεηηθή μύιηλε επηθάλεηα ( deck ) ζηνλ όξνθν (δώκα) κε ηάβιεο από μπιεία ηύπνπ ΗΡΟΚΟ, κε ραξαθηέο ζην θάησ κέξνο ηνπο Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5326 Αληηνιηζζεηηθή μχιηλε επηθάλεηα (deck) ζηνλ φξνθν (δψκα) κε ηάβιεο απφ μπιεία ΗΡΟΚΟ, κε ραξαθηέο ζην θάησ κέξνο ηνπο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρνπζψλ μχιηλσλ ζαλίδσλ. Οη ππάξρνπζεο ζαλίδεο απνμειψλνληαη κε πξνζνρή γηα λα κελ πξνθιεζεί θαλελφο είδνπο δεκηά ζε παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ζην ππφβαζξν ζηεξέσζεο ηνπο. Οη λέεο ζαλίδεο απφ μπιεία ΗΡΟΚΟ, θαζαξήο δηαηνκήο 200Υ40 mm θαη ειάρηζηνπ κήθνπο 1,50 m ζα είλαη κηζνραξαθηέο ζην θάησ κέξνο ηνπο, ηνπνζεηνχληαη κε θελφ 10 mm ζηνπο αξκνχο κεηαμχ ηνπο, ζα είλαη δε πξνιεηαζκέλεο κε κηθξή απφηκεζε ηεο ηάμεο ησλ 2 mm ζηηο αθκέο. Όια ηα άρξεζηα πιηθά θαζψο θαη ηα πξντφληα απνμειψζεσλ, ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ζε ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ε απφξξηςε άρξεζησλ πιηθψλ. Γειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ ζαλίδσλ πνπ ζηεξεψλεηαη επάλσ ζηελ ππάξρνπζα ππφβαζε κε θαηάιιειν μχιηλν ζθειεηφ. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ (deck). Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο ΔΤΡΩ: 110,00 10

11 Α.Σ Πέηαζκα δηπιήο γπςνζαλίδαο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ζηνάο, κε εζσηεξηθό κεηαιιηθό ζθειεηό, πνπ θέξεη δηακνξθσκέλα αλνίγκαηα απόθξπςεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7809 Πέηαζκα ζηαζεξφ γπςνζαλίδαο, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο ζηνάο, γηα ηελ απφθξπςε ηεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο. Σν πέηαζκα απνηειείηαη απφ εζσηεξηθφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε εζσηεξηθφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ απνηεινχκελν απφ ζηξσηήξεο θαη νξζνζηάηεο εηδηθήο δηαηνκήο (πξνθίι) απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,6 mm. Σα πξνθίι ζα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ, ζηεξεψλνληαη δε επάλσ ζηα παξάπιεπξα δνκηθά ζηνηρεία κε βίδεο θαη βχζκαηα, αθνχ παξεκβιεζεί γηα ιφγνπο ερνκφλσζεο, αθξψδεο απηνθφιιεηε ερνκνλσηηθή ηαηλία ή θνξδφλη ειαζηνπιαζηηθήο αθξπιηθήο καζηίρεο. Ο ζθειεηφο δηακνξθψλεηαη θαηάιιεια θαη ζα θέξεη αλνίγκαηα απφθξπςεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ νξαηή επηθάλεηα ηνπ πεηάζκαηνο επελδχεηαη κε δηπιή ζηξψζε αλζπγξήο γπςνζαλίδαο, πάρνπο 12,5 mm εθάζηεο, πνπ ζα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, θαη ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Οη πιάθεο ησλ γπςνζαλίδσλ βηδψλνληαη επάλσ ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε βίδεο πνπ δηαπεξλνχλ ηελ γπςνζαλίδα θάζεηα θαη εηζρσξνχλ ζηα κεηαιιηθά πξνθίι ηνπ ζθειεηνχ ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 mm. Οη θεθαιέο ηνπο ζα βπζίδνληαη θαηά 1 mm πεξίπνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο γπςνζαλίδαο ψζηε λα ζηνθαξηζηνχλ. Οη γπςνζαλίδεο ηνπνζεηνχληαη φξζηεο. ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο νη πιάθεο κεηαηίζεληαη έηζη ψζηε λα κελ έρνπκε ηαχηηζε αξκψλ. ε φιεο ηηο ειεχζεξεο εμέρνπζεο αθκέο θαη ζηα πεξηκεηξηθφ ηειεηψκαηα ζε επαθή κε ηα άιια πιηθά, ηνπνζεηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή εηδηθά κεηαιιηθά ηεκάρηα γσληφθξαλσλ, απφιεμεο, ζθνηίεο θιπ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ νη αξκνί θαιχπηνληαη κε ηαηλία αξκψλ θαη ζηνθάξνληαη κε εηδηθά πιηθά αξκνιφγεζεο θαη ζηνθαξίζκαηνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ γπςνζαλίδσλ, θαη ησλ άθξσλ ησλ πιαθψλ, θαη θηλίξνληαη ψζηε λα επηηεπρζεί ηέιεηα επηθάλεηα. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ πεηάζκαηνο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) φςεο πεηάζκαηνο ΔΤΡΩ: 110,00 Α.Σ Δπηθάλεηα από ιακαξίλα κε ληεθνππάδ γηα ηελ ζήκαλζε ηνπ Μνπζείνπ Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7231 Δπηθάλεηα απφ ιακαξίλα κε ληεθνππάδ γηα ηελ ζήκαλζε ηνπ Μνπζείνπ, απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηνλ καληξφηνηρν ηεο νδνχ Αδξηαλνχ. Ζ πηλαθίδα, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ φςεο 1,85Υ1,848 m, αλαξηάηαη ζε απφζηαζε 15 cm απφ ηνλ καληξφηνηρν κέζσ κεηαιιηθψλ ληηδψλ Φ12 mm παθησκέλσλ ζηνλ καληξφηνηρν. ην 11

12 πάλσ κέξνο ε ιακαξίλα δηακνξθψλεηαη κε ληεθνππάδ κε ζρέδην ζρεηηθφ κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ Μνπζείνπ. Ο ηίηινο ηνπ Μνπζείνπ «αλαγξάθεηαη» επάλσ ζηελ πηλαθίδα, κε δηάηξεηα γξάκκαηα θσηηδφκελα απφ πίζσ κε δηάηαμε ηαηλίαο led πνπ ζηεξεψλεηαη ζηελ ξάρε ηεο πηλαθίδαο. Ο αθξηβήο ηίηινο ηεο πηλαθίδαο, ε γξακκαηνζεηξά θαζψο θαη ην ζρέδην ηνπ ληεθνππάδ ζα θαζνξηζζνχλ επαθξηβψο απφ ηελ επίβιεςε, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο κειέηεο. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα βαθνχλ κε ηζρπξή αληηζθσξηαθή βαθή θαη δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθήο βαθήο, ζε απφρξσζε ζθνχξα γθξη. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο. ΔΤΡΩ: 1.100,00 Α.Σ Μεηαιιηθό θνπηί από ραιύβδηλε ιακαξίλα 2 mm κε αλνηγόκελε ζπξίδα γηα ηνλ κεηξεηή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7231 Μεηαιιηθφ θνπηί απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 2 mm κε αλνηγφκελε ζπξίδα γηα ηνλ κεηξεηή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη επάλσ ζηνλ καληξφηνηρν ηεο νδνχ Αδξηαλνχ. Σν θνπηί, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ φςεο 1,35Υ0,80 m, ζηεξεψλεηαη επάλσ ζε δχν αληζνζθειείο κεηαιιηθέο γσληέο 80/65/6 κήθνπο 500 mm ε θάζε κία, νη νπνίεο βηψλνληαη επάλσ ζηνλ ηνίρν κε upat. Σν θνπηί ζα πξνζαξκνζζεί πιήξσο πξνο ηνλ κεηξεηή αεξίνπ θαζψο θαη ζηελ παξάπιεπξα δηεξρφκελε πδξνξξφε. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα βαθνχλ κε ηζρπξή αληηζθσξηαθή βαθή θαη δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθήο βαθήο, ζε απφρξσζε ζθνχξα γθξη. Γειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία πιήξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην εθάζηνηε δάπεδν εξγαζίαο. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο. ΔΤΡΩ: 400,00 12

13 Α.Σ Κξύζηαιιν Σνμσηνύ αλνίγκαηνο Υώξνπ Γ (ηζόγεην) : Καζαίξεζε κεηαγελέζηεξεο επηρξηζκέλεο νπηνπιηλζνδνκήο πνπ έρεη ρηηζηεί ζε ηνμσηό άλνηγκα ιηζνδνκήο,κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, θαη θαηαζθεπή ζηαζεξνύ παινζηαζίνπ αζθαιείαο securit θαη triplex πάρνπο 6+6 mm, ζε 3 θνκκάηηα, κε θηικ ακκνβνιήο θαη ζηήξημή ζηελ ιηζνδνκή κέζσ πξναλνηγκέλσλ νπώλ ζηα θξύζηαιια Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ Κξχζηαιιν Σνμσηνχ αλνίγκαηνο Υψξνπ Γ (ηζφγεην) γηα ηελ έλδεημε ηεο αξρηθήο επαθήο ηνπ ρψξνπ κε ηελ αλαηνιηθή απιή, πνπ ηνπνζεηείηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ: 1) Καζαίξεζε κεηαγελέζηεξεο επηρξηζκέλεο νπηνπιηλζνδνκήο, πνπ έρεη ρηηζηεί ζην ηνμσηφ άλνηγκα ηεο ιηζνδνκήο, εξγαζία πνπ ζα εθηειεζζεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα λα κελ πξνθιεζεί θαλελφο είδνπο δεκηά, 2) πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ ιηζνδνκψλ ζε φπνηα ζέζε θαη έθηαζε απαηηείηαη κεηά ηελ θαζαίξεζε ηεο πιηλζνδνκήο, 3) πξνζσξηλή θξαγή ηνπ αλνίγκαηνο κε ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλν παινζηάζην αζθαιείαο securit θαη triplex πάρνπο 6+6 mm, ζε 3 θνκκάηηα, κε θηικ ακκνβνιήο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο ιηζνδνκήο κε ζεκεηαθέο αλνμείδσηεο ζηεξίμεηο κέζσ πξναλνηγκέλσλ νπψλ ζηα θξχζηαιια. Όια ηα πξντφληα θαζαηξέζεσλ, ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ζε ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ε απφξξηςε άρξεζησλ πιηθψλ. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ησλ θξπζηάιισλ. ΔΤΡΩ: 2.500,00 Α.Σ ηαζεξά θξύζηαιια αζθαιείαο Triplex πάρνπο 6+6 mm ζηα αλνίγκαηα ηεο κάληξαο πξνο ηελ νδό Αδξηαλνύ, κε ζηήξημε ηνπο πάλσ θαη θάησ κε ζύλζεηε αλνμείδσηε δηαηνκή Π, ζηεξεσκέλε πιεπξηθά ζηα αλνίγκαηα ηεο κάληξαο Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ ηαζεξά θξχζηαιια αζθαιείαο πνπ ηνπνζεηνχληαη εζσηεξηθά ησλ μχιηλσλ ζπξψλ, γηα εμαζθάιηζε ηεο νπηηθήο επαθήο ησλ πεξαζηηθψλ ηεο νδνχ Αδξηαλνχ κε ηελ απιή ηνπ Μνπζείνπ. Σα θξχζηαιια πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα αλνίγκαηα ηεο κάληξαο, δηαζηάζεσλ 140Υ240 cm ζα είλαη Triplex πάρνπο 6+6 mm κε ελδηάκεζε δηαθαλή κεκβξάλε αζθαιείαο, θαη ζηεξίδνληαη πάλσ θαη θάησ κε ζχλζεηεο αλνμείδσηεο δηαηνκέο χςνπο 60 mm θαη αθαηξεηέο ιάκεο δηαηνκήο 60/4 mm εζσηεξηθά (κε θξεδάηεο βίδεο ηχπνπ allen). Οη ζχλζεηεο απηέο δηαηνκέο ζηεξίδνληαη θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα πιεπξηθά ζηνπο ιακπάδεο ηνπ αλνίγκαηνο. 13

14 κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ησλ θξπζηάιισλ. ΔΤΡΩ: 1.900,00 Α.Σ Γηακόξθσζε πίζσ απιήο ζε ρώξν εθδειώζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαζαξηζκό θαη επηπέδσζε ηεο πίζσ απιήο, δηακόξθσζε ζθέινπο ξάκπαο από θαιά ζπκπηεζκέλν ρώκα ζε ζηξώζεηο ησλ 30 cm, θαη νξηνζέηεζε ηεο κε ρηίζηκν κπαηηθήο νπηνπιηλζνδνκήο πνπ επηρξίεηαη από ηελ κία παξεηά κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία, δηακόξθσζε δαπέδνπ ππαίζξηαο ξάκπαο πξόζβαζεο ΑΜΔΑ, θαη δαπέδνπ απιήο από παηεηό ρώκα αξγηιηθήο ζύζηαζεο αλακεκεηγκέλν κε ιεπθό ηζηκέλην, κέζνπ ηειηθνύ πάρνπο 40 mm ζε ππόβαζε από γεσύθαζκα κε γξακκηθά ζηνηρεία εγθηβσηηζκνύ από γαξκπηινκπεηόλ αλά 1,00 m θαη δηακόξθσζε βάζεο έδξαζεο από γαξκπηινκπεηόλ γηα ην Έθζεκα Ε4.2 (Δμσηεξηθό εξκάξην απνζήθεπζεο θαζηζκάησλ κε εηθνλνγξάθηζε) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ %, ΟΗΚ %, ΟΗΚ % Πιήξεο δηακφξθσζε ηεο πίζσ απιήο ζε ρψξν εθδειψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1) θαζαξηζκφ ηεο απιήο απφ παληφο είδνπο αθαηάιιεια θαη άρξεζηα πιηθά, 2) δηακφξθσζε ζθέινπο ξάκπαο πξφζβαζεο ΑΜΔΑ θαη νξηνζέηεζε ηεο κε ρηίζηκν κπαηηθήο νπηνπιηλζνδνκήο πνπ επηρξίεηαη ζηελ νξαηή ηεο παξεηά κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία, 3) εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εθζθαθψλ-επηρψζεσλ κε πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή ζηηο ηειηθέο επηζπκεηέο ζηάζκεο, 4) δηάζηξσζε κε πθαληνχ γεσυθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ βάξνπο 285 kg/m 2, 5) θαηαζθεπή γξακκηθψλ ζηνηρείσλ απφ γαξκπηινκπεηφλ πιάηνπο 10 cm αλά 1,00 m, γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ δαπέδνπ απφ παηεηφ ρψκα, απνηειψληαο ηαπηφγρξνλα θαη νδεγνχο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζηζκάησλ θαη ηελ επζπγξάκκηζε ηνπο, 6) δηακφξθσζε ηεο βάζεο έδξαζεο γηα ην Έθζεκα Ε4.2 (Δμσηεξηθφ εξκάξην απνζήθεπζεο θαζηζκάησλ κε εηθνλνγξάθηζε), δηαζηάζεσλ 1,15Υ5,30 m, απφ ειαθξά νπιηζκέλν γαξκπηινκπεηφλ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, θαη ηέινο 7) δηακφξθσζε ηνπ δαπέδνπ ηεο ππαίζξηαο ξάκπαο, θαζψο θαη ηνπ δαπέδνπ ηεο απιήο κε παηεηφ ρψκα αξγηιηθήο ζχζηαζεο αλακεκεηγκέλν κε ιεπθφ ηζηκέλην, κέζνπ ηειηθνχ πάρνπο 40 mm. Όια ηα άρξεζηα πιηθά θαζψο θαη ηα πξντφληα θαζαηξέζεσλ, ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα απνξξηθζνχλ κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα ζε ρψξνπο φπνπ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ε απφξξηςε άρξεζησλ πιηθψλ. Γειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, μπιφηππνη θαη εξγαζία πιήξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ηεο απιήο. 14

15 ΔΤΡΩ: 6.000,00 Α.Σ Μεηαιιηθό ξάθη (πάγθνο αλαςπθηεξίνπ) από ιακαξίλα ράιπβα πάρνπο 2,5 mm κε πεξηκεηξηθό ζηξαηδάξηζκα θαη ζηήξημε ζηνλ ηνίρν κε κεηαιιηθά θνπξνύζηα Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7231 Μεηαιιηθφ ξάθη (πάγθνο αλαςπθηεξίνπ) πιάηνπο 300 mm θαη κήθνπο 2960 mm απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 2,5 mm θαηάιιεια ζηξαληδαξηζκέλε πιεπξηθά θαη ζην άλσ κέξνο. Σν ξάθη εδξάδεηαη ζηαζεξά επάλσ ζε ηέζζεξα κεηαιιηθά θνπξνχζηα απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα πιάηνπο 50 mm θαη πάρνπο 3 mm κε θαηαθφξπθε ιάκα κε κείσζε πάρνπο ζπγθνιιεκέλε ζην κέζν. Σα θνπξνχζηα ζηεξεψλνληαη επάλσ ζηνλ ηνίρν κε upat θαη ζηξηθψληα. Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζα βαθνχλ κε ηζρπξή αληηζθσξηαθή βαθή θαη δχν ζηξψζεηο επνμεηδηθήο βαθήο, ζε απφρξσζε ζθνχξα γθξη. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ξαθηνχ. ΔΤΡΩ: 450,00 Α.Σ Κξύζηαιια αζθαιείαο securit θαη triplex πάρνπο 5+5 mm, γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο ηνπ ηζνγείνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 10 cm από ην έδαθνο, κε ζηήξημε ηνπηθά ζε πξναλνηγκέλεο νπέο κε αλνμείδσηα βιήηξα - απνζηάηεο, ξνδέιεο θαη παμηκάδηα ζηεξεσκέλα ζε καξκάξηλν θηιέην Γηνλύζνπ 50Υ30 mm επί εδάθνπο (αθνινπζεί ην πεξίγξακκα ηνπ θξπζηάιινπ) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ Κξχζηαιια αζθαιείαο securit θαη triplex πάρνπο 5+5 mm, γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ επξεκάησλ ηεο αλαζθαθήο ηνπ ηζνγείνπ, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ κνξθήο θαη ζρεδίνπ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 10 cm απφ ην έδαθνο, κε ζηήξημε ηνπηθά ζε πξναλνηγκέλεο νπέο κε αλνμείδσηα βιήηξα - απνζηάηεο, ξνδέιεο θαη παμηκάδηα ζηεξεσκέλα ζε καξκάξηλν θηιέην Γηνλχζνπ δηαηνκήο 50Υ30 mm ηνπνζεηεκέλνπ επί ηνπ εδάθνπο αθνινπζψληαο ην πεξίγξακκα ηνπ θξπζηάιινπ. 15

16 κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ζηεξέσζε ησλ θξπζηάιισλ. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m 2 ) επηθαλείαο θξπζηάιινπ ΔΤΡΩ: 740,00 Α.Σ Φύηεπζε ηξηώλ (3) κεγάισλ δέληξσλ (ιεκνληά-πνξηνθαιηέο ) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ-5210 Πξνκήζεηα θαη θχηεπζε κεγάινπ δέληξνπ (ιεκνληά-πνξηνθαιηά), δειαδή πξνκήζεηα δέλδξνπ χςνπο 2,5-3,0 m κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάλνημε ιάθθνπ θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ εξγαζία πνπ ζα γίλεη ρεηξνλαθηηθά, θαη θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ δέληξνπ κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, κεηά ηεο ππνζηχισζεο ηνπ δέληξνπ κε μχιηλν επζχγξακκν πάζζαιν. Γειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη εξγαζία θχηεπζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ δέληξνπ κέρξη ηελ παξαιαβή. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θχηεπζε ηνπ δέληξνπ. ΔΤΡΩ: 150, ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ-ΤΜΠΛΖΡΩΔΗ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Α.Σ Πξνζαξκνγή θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξα, ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ, ππξαλίρλεπζεο θαη ζέξκαλζεο κε θπζηθό αέξην) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-5 50% ΖΛΜ-62 50% Πξνζαξκνγή θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (αλειθπζηήξα, ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη ζέξκαλζεο κε θπζηθφ αέξην). Γειαδή πιήξεο έιεγρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πιήξνπο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ, θαη αλαβάζκηζε ηνπο ζηα ζεκεία θαη ζηελ έθηαζε πνπ απηή απαηηείηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ αδεηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ππφ ηνλ έιεγρν Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ. 16

17 κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε πξνζαξκνγή θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. ΔΤΡΩ: 1.500,00 Α.Σ Γηεπζέηεζε ειεθηξηθώλ πηλάθσλ / Μεηαθίλεζε ησλ Πηλάθσλ Αζθαιείαο θαη Ππξόζβεζεο / λέα όδεπζε θαισδίσλ γηα ηελ ξεπκαηνδόηεζε ησλ εθζέκαησλ, ηνπ εηδηθνύ θσηηζκνύ θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ (αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαλαιηώλ ζηνπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-5 50% ΖΛΜ-62 50% Γηεπζέηεζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ / Μεηαθίλεζε ησλ Πηλάθσλ Αζθαιείαο θαη Ππξφζβεζεο / λέα φδεπζε θαισδίσλ γηα ηελ ξεπκαηνδφηεζε ησλ εθζέκαησλ, ηνπ εηδηθνχ θσηηζκνχ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ θαλαιηψλ ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο), ζηα ζεκεία θαη ζηελ έθηαζε πνπ απηή απαηηείηαη θάζε θνξά, ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Μνπζεηνγξαθηθή κειέηε. Γειαδή πιήξεο έιεγρνο ηεο θαιήο θαηάζηαζεο θαη πιήξνπο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ, θαη αλαβάζκηζε επέθηαζε-αληηθαηάζηαζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ αδεηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ππφ ηνλ έιεγρν Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε πξνζαξκνγή θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. ΔΤΡΩ: 9.500,00 Α.Σ Λεηηνπξγηθή πξνζαξκνγή πθηζηάκελεο θξήλεο (ηνπνζέηεζε γνύξλαο από πιηθό ηύπνπ corian θαη βξύζεο) Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-5 50% ΖΛΜ-14 50% Λεηηνπξγηθή πξνζαξκνγή πθηζηάκελεο θξήλεο (ηνπνζέηεζε γνχξλαο απφ πιηθφ ηχπνπ corian θαη βξχζεο), πιήξσο δηακνξθσκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο. Ζ θξήλε ζα ζπλδεζεί κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, έηνηκεο γηα αζθαιή ιεηηνπξγία. 17

18 Γειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ηεο θξήλεο. κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο θξήλεο. ΔΤΡΩ: 950,00 Ο ζπληάμαο Γηάλλεο Κίδεο Δθπξφζσπνο Μειεηεηψλ Αζήλα, 01/04/2014 Θεσξήζεθε Θεφδσξνο Υακάιεο Πξντζηάκελνο Σερληθήο Τπεξεζίαο 18

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε :

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 5/ 15. Έρνληαο ππφςε : ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ AΔΑ: ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΛΔΡΟΤ Σ. : 2247 0 22930 Φ. : 600 /006/15. : 302 Ν. Λέξνο, 5 Μαΐνπ 2015 ΘΔΜΑ: Γηαθήξπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Τμήμα Επιζηημονικοηεχνικήρ Υποζηήπιξηρ & Υλοποίηζηρ Ππογπαμμάηων Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 69100 Κνκνηελή Πιεξνθνξίεο : Υξήζηνο Πάξηζηαο Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΙΥΙΟΤ ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΑΠΟΛΛΧΝΙΑΓΑ ΠΡ/ΜΟ: 1.900.000,00 ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 2013 ΔΙΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΗ (06) ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΠΔΡΗΠΟΛΗΚΧΝ ΚΑΦΧΝ ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 1.1 Οξηζκνί 1.1.1 Νηογνώμονας: Έλαο αλαγλσξηζκέλνο Οξγαληζκφο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα