مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct"

Transcript

1 معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه سنگها انواع از حاصل نتایج کلیدی تحلیل با مومیوند حسن ارومیه دانشگاه فنی دانشکده معدن مهندسی گروه دانشیار - چكيده )95// 4 پذيرش 95/04/6 )دريافت فلزات همچون جامدی اجسام شکست برای بیشتر آنها از برخی ابتدا در که دارند وجود متعددی واقعی محوری سه شکست معیارهای نیا در میشوند. استفاده ذخیرهسازی مغارهای برخی و نفت چاههای پایداری تحلیل برای سنگی محیطهای در معیارهایی چنین شدهاند. ارایه مونزونیت گرانیت سنگهای واقعی محوری سه فشاری مقاومت از حاصل نتایج گروه از استفاده با شکست معیارهای جدید روشی به تحقیق به ميورل و و نمايز ز معیار گرفتهاند. قرار تحلیل و تجزیه مورد جامعی صورت به مرمر سنگ ماسه آهک دولومیت آندزیت آمفیبولیت تعریف پارامترهای بین همبستگی عدم علت به پراگ ر و دراک ر شکست معیار همچنین ندادند. نشان انطباق نتایج بر آنها ویژه شکل علت بوده خاکی محیط برای معیار این خاستگاه چنانکه نداد نشان انطباق نتایج بر )ϕ( داخلی اصطکاک زاویه همچون مکانیکی ویژگی و آن شده عمودی تنش و τ( ( وجهی هشت برشی تنش بین توانی تابع رابطه گسترده تحلیلی طی شکست معیار متعدد شکلهای بکارگیری با است. بر برازش طریق از که )B( جدید معیار این ضریب و داشته نتایج متعدد گروههای با خوبی انطباق 0( / )7 ثابت توان دارای σ( ( وجهی هشت حداقل و حداکثر اصلی تنش میانگین و τ بین رابطه داد. نشان σ و m i ϕ پارامترهای از یک هر با قبولی قابل همبستگی شد حاصل دادهها با خوبی همبستگی )'B( معیار این ضریب و است داشته مختلف نتایج با خوبی انطباق 0 / 75 ثابت توان دارای توانی تابع صورت به نیز σ(,m ( گروه برای وجهی هشت عمودی تنش و وجهی هشت برشی تنش بین خطی رابطه تحلیل با داد. نشان σ و m i ϕ پارامترهای از یک هر )ϕ( داخلی اصطکاک زاویه مانند مکانیکی ویژگیهای با خط ضریب و ثابت پارامتر مقدار بین رابطه تحلیل همچنین و مختلف سنگهای نتایج مستدل و ساده حال عین در خطی جدید و جامع معیار این شد. حاصل نتایج بر خوبی انطباق دارای شکست معیار )C( چسبندگی مقاومت و )رابطه کولمب مگی- خطی شکست معیار همچنین نماید. کمک استفاده مورد سنگی سازههای صحیح پایداری تحلیل به خود سهم به میتواند از تابعی عنوان به که خط ثابت پارامتر مقدار داشتن علت به خطی شکست معیارهای داد. نشان خوبی انطباق نتایج بر نیز σ(,m و τ بین خطی میشوند. داده ترجیح است داخلی اصطکاک زاویه و چسبندگی مقاومت مکانیکی ویژگی كليدي كلمات سنگ. وجهی هشت عمودی برشی تنش واقعی محوری سه شکست معیار 9 مکاتبات دار عهده و مسئول نویسنده 96 بهار شماره دوم دوره

2 مومیوند حسن معدنی منابع مهندسی نشريه مقدمه - محوری سه تنش تحت جامد اجسام شکست معیارهای وجهی هشت عمودی تنش بین رابطه صورت به عموما واقعی.]-5[ شدهاند ارایه )t ( وجهی هشت برشی تنش و s( ( سابقه ][ و نمايز ز مانند معیارهایی چنین از برخی ارایه جمله از جامد اجسام شکست بررسی برای و داشته طوالنی معیارها این از گرفتهاست. قرار استفاده مورد بیشتر فلزات و نفت چاههای پایداری تحلیل برای سنگی محیطهای در تحقیقات میشود. استفاده زیرزمینی ذخیرهسازی مغارهای به نفت چاههای پایداری تحلیل مدلهای مورد در متعددی به را چاه عموما مدلها کلیه در ]6-8[. است آمده عمل در برگیرنده در تنشهای میدان تحت مدور شکل یک صورت دانسیته در تغییر با حفاری سیال فشار حداقل گرفتهاند. نظر مقاومت و چاه اطراف تنشهای مقدار به توجه با حفاری گل مقایسه و ارزیابی روش یک میشود. تعیین برگیرنده در سنگ ژئومکانیکی شرایط یک در پایداری تحلیل شکست معیارهای فناوریهای توسعه است. حفاری گل فشار از استفاده و ثابت بیشتر که میدهد نشان نفت چاههای پایداری بررسی در اخیر سنگ مقاومت از درستی برآورد محوری سه شکست معیارهای استفاده مصرفی گل دانسیته حداقل ]9[. نمیدهند نشان را میدان سه در چاه دیواره در تنش تعدیل برای عمل در شده گل دانسیته شده پیشبینی مقدار با توجهی قابل تفاوت نفتی میدهد. نشان محوری سه شکست معیارهای برخی استفاده با و ][ و نمايز ز معیارهای از استفاده برای ویژه به تفاوت این شده حاصل درصد 57 و 64 تا ترتیب به ][ پراگ ر و دراک ر فشاری مقاومت شکست معیارهای از برخی ابتدا ]9[. است غیرسنگی محیط در شکست بررسی برای واقعی محوری سه سنگی محیط برای معیارهایی چنین از استفاده شدهاند. ارایه دارد. جدی بازنگری به نیاز محوری سه شکست معیارهای روی متعددی تحلیلهای به نسبت متفاوتی مدل روی برخی و آمده عمل به واقعی انجام تحلیلهای بیشتر در ] 0 5[. کردهاند تاکید دیگری اندک نتایج گروههای تعداد تنها نه ]5[ هیمسون مانند شده شکست معیار پارامترهای بین رابطهای هیچگونه بلکه بوده صورت به سنگ ویژگیهای سایر با توانها( و ضرایب )ثابتها به مستدلی و جامع شکست معیار تاکنون ندارد. وجود کمی تنش و t( ( وجهی هشت برشی تنش بین رابطه صورت است. نشده ارایه سنگ برای s ( وجهی هشت عمودی ) سه شکست معیارهای بنیادی صورتی به تحقیق این در نتایج مختلف گروه از استفاده با مهمتراند که محوری سنگهای واقعی محوری سه فشاری مقاومت آزمایش از حاصل آهک دولومیت آندزیت آمفیبولیت مونزونیت گرانیت جامعی و جدید سبک به شیل و مرمر تراکیت ماسهسنگ حجیم تحلیل و طوالنی زمان صرف با شدهاند. تحلیل و تجزیه برای نتایج گروه کلیه بررسی از مرحله هر در دادهها یک در آنها به مربوط شده تحلیل روابط و مختلف سنگهای عمودی تنش تاثیر میشود باعث این است. شده آورده شکل برای )t ( وجهی هشت برشی مقاومت بر s( ( وجهی هشت بار اولین برای راحتی به و جا یک مختلف سنگهای نتایج مختلف مدلهای تحلیل با نهایت در شوند. مقایسه هم با متعدد نتایج بر منطبق و مستدل شکست معیارهای میتوان ویژگیهای و آنها پارامترهای بین که آورد بدست طوری را شود. حاصل کاربردی و صحیح رابطه مهم مکانیکی محوري سه تنشهاي تحت سنگ شکست معيار - واقعی محوري سه تنشهاي تحت سالم سنگ شکست معيار در برابر حداقل و متوسط حداکثر اصلی تنش تانسور سه واقعی بین رابطه صورت به معیارهایی چنین s(. s s ( نیستند وجهي هشت عمودي تنش و t( ( وجهي هشت برشي تنش هستند. )s ( f ( ) )( I )( )( است. تغییرناپذیر اولین I آن در که برای متعددی واقعی محوری سه تنش شکست معيارهای مرسومترین از شدهاند. ارایه سنگ و فلزات همچون جامد اجسام چاهای پایداری تحلیل در ویژه به سنگ مکانیک در که آنها ][ و نمايز ز تسلیم معیارهای میتوان شوند می استفاده نفت ]9 برد نام را -کولمب 4 م گی و ][ ميورل ][ پراگ ر و دراک ر.] 0 دوم تغييرناپذير از استفاده با معيار اين و نمايز ز: معيار وقتی معیار این در ][. شدهاست ارایه J( ( انحرافي تنش تسلیم به شروع جسم برسد ) σ / ( بحرانی مقدار به J که 96 بهار شماره دوم دوره 0

3 سنگها انواع از حاصل نتایج کلیدی تحلیل با واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه f ) معدنی منابع مهندسی نشريه )0( sin )0( )( 9 محاطی: sin پراگ ر و دراک ر ب- میکند. f ( ) )( cos k sin )( J )4( q ( sin) 6 9 sin )( I )( sin q 6sin )5( sin )0( )( )( ( sin) )( I f ( ) sin معیار شبیه شود صفر برابر α ضریب وقتی معیار این در )( q sin )6( )( sin 9 sin میگردد. ][ و نمایز ز )( در گریفیث تئوری بسط معیار این ميورل: تسليم معيار )( )7( )( cos k ][. q ) است sin 4 رابطه ) صورت به و )( بعدی سه فضای تنها دیگر سنگ به سنگ I یک از معیار این در برشی تنش sin / و میکند تغییر محوری یک فشاری مقاومت در تغییر با 8 t )4( )4( q cos k sin q ( sin) )( تنشهای افزایش با خاص سنگ یک برای و است آن برابر 6sin )5( J 4 توجه قابل نکته است. ثابتی مقدار دارای برشی تنش )4( t 6 )( فشاری ( sin) )( )( نماید. صدق نمیتواند سنگ در موضوعی چنین که است این کششی مقاومت در تغییر با تنها معیار این ضریب )6( در تغییر 6sin معيار J یافته تعمیم معیار این پراگ ر: و دراک ر معیار ( ) است. سنگ 6 f( m, sin) )4( cos )5( k تغييرناپذير دوم ریشه بین خطی رابطه صورت به و و نمايز ز صفحه که q ( داد sin نشان ) ]4[ م گی م گی-کولمب: معیار همان یا I( ( تغییرناپذیر اولین و ) J ( انحرافي تنش دوم و میافتد 8 اتفاقt متوسط اصلی تنش امتداد )7( )4( در شکست )4(.][ است )s ( عمودي )5( تنش بین زاویه ]-5[. نمود تأیید را آن نیز )( بعدی مشاهدات اصلی تنش افزایش با حداقل اصلی تنش و شکست صفحه J k 6sin I )8( m, 8 t )5( J 6 )6( ( sin) در مییابد. افزایش متوسط تنش افزایش با و کاهش حداقل آن: در که )s ( اوکتاهدرال عمودی تنش افزایش 4 باt شکست )5( زاویه کل )8( ثابت )6( مقدار )4( k )میانگین s m, جایگزینی با ]4[ م گی ]6[. یابد می کاهش )5( ضریب α a b m, )6( زیر شکست معیار s جای به اقل( 4 حد وt حداکثر اصلی تنش اندازهگیری دستگاه اولین که شد ارایه زمانی معیار این f ( ) 8 t m, نمود. ارائه s,m و t oc بین رابطه صورت به را و ضریب بود. نشده ساخته واقعی محوری سه فشاری )7( مقاومت )9( )6( مقاومت )f( داخلی اصطکاک زاویه تابع معیار این ثابت مقدار f ( m, ) )5( )7( )6( )6( محیطی پراگ ر و دراک ر حالت دو در و بوده محوری )7( یک فشاری و وجهی( هشت صفحه در مور-کولمب تسلیم سطح بر )محیط a b )7( )7( m, 4 t میشود: تعیین زیر صورت به محاطی محوری سه فشاری مقاومت شکست معیار ]7[ 5 العجمی محیطی: پراگ ر و دراک ر الف- )6( و العجمیm, داد. قرار بررسی مورد نتایج گروه 7 تعداد )8( واقعی f ( m, ) )8( تنش میانگین از استفاده با ]7[ العجمی و ][ 6 زیمرمن cos a b )7( m, k )9( تنش جای به ) σ + σ σ m, = ( حداقل )7( و حداکثر )8( اصلی q 9 sin J )8( k I بعدی دو خطی معیار رابطه و s( ( وجهی هشت عمودی a b m, )9( sin شرایط اساس بر )t ( وجهی هشت برشی تنش حل و کولمب )0( m, 9 sin مگی-کولمب عنوان تحت یافته تعمیم شکست معیار s = s J k I )9( )9( نمودند. ارائهa b زیر صورت به )8( cos sin k )8( )9( q q 9 sin )( a b m, sin )8( a b cos k J k q 9 sin I )9( 96 بهار شماره دوم دوره a b ( )9( )(

4 مومیوند حسن معدنی منابع مهندسی نشريه ' ' n A m, )( آن: در كه هستند. توان 'n و n و بوده ضريب 'A و A انطباق رابطه که داد نشان ]5[ ه یمسون همچنین 9 آمفیبولیت 8 دولومیت سنگهای نتایج گروه سه بر بهتری رابطه در 'n و n توانهای و 'A و A ضرایب اما دارد. 0 الی و هیچگونه بوده ثابتی اعداد فقط ]5[ هیمسون توسط شده ارایه اصطكاك زاويه مانند سنگ مکانیکی ویژگیهای با رابطهای سه تعداد از و نداشته )C( چسبندگی مقاومت و )f( داخلي شدهاند. حاصل نتایج گروه محوری سه شکست معیار کلیدی تحلیل - بیشتر ][ پراگ ر و دراک ر و ][ و نمايز ز شکست معیارهای جسم که شرایطی در خاک و فلزات همچون اجسامی به مربوط در این شدهاند. ارایه باشد رسیده شکلپذیر و تسلیم حالت به رفتار همچنین و است شکننده ماده یک سنگ که است صورتی و نمايز ز معیار در دارد. متفاوتی شکست مکانیزم و مکانیکی σ ثابت مقدار از t( ( برشی مقاومت و نمیکند تجاور تغییر محوری یک فشاری مقاومت در تغییر با تنها آن مقدار دارای سنگ نوع یک برای که است صورتی در این مییابد. تنشهای سطح افزایش با معین محوری یک فشاری مقاومت افزایش )t ( برشی و )s ( عمودی تنشهای محوری سه مقاومت شده اندازهگیری نتایج بر انطباقی معیار این مییابند. که این توجه قابل نکته ندارد. سنگ واقعی محوری سه فشاری معیار این از دلیلی چه به و چرا که است نشده اشاره تاکنون است. شده استفاده سنگی سازههای برای تابعی عنوان به را t میتوان ][ ميورل تسليم معيار در نوشت. 4 رابطه شکل به s از 8 8 )4( t t است. 0 / 5 ثابت توان دارای s آن در که رابطه در که میشود داده نشان تحقیق این بعد مراحل در متوسط طور به دارد انطباق نتایج گروه بر که غیرخطی دو درجه از برشی تنش رابطه نتیجه در دارد 0 / 7 توان s ندارد. انطباق نتایج بر s( ( عمودی تنش و )t ( محوری سه فشاری مقاومت آزمایش نتایج گروه تعداد شامل: سنگها انواع از تحقیق این در استفاده مورد واقعی ا ریکاب مونزونیت ]5 8[ وسترلی و اینادا گرانیتهای 5 م ن زورو آندزیت ]0 5[ 4 کیتیبی آمفیبولیت ]8[ مرمر 8 مایزوهو تراکیت 7 ا سل نهوف ن آهک 6 دونهام دولومیت ماسه ]9 0[ 0 متراکم درشت دانه مرمر ]8[ 9 یاماگوچی هستند. ]7[ یوب ری شیل و ]4[ شیراهاما سنگ با ( )رابطه توانی تابع صورت به s و t بین رابطه از حاصل نتایج گروه از یک هر برای متغیر ضریب و توان مختلف سنگهای واقعی محوری سه فشاری مقاومت آزمایش تحلیل و تجزیه مورد ][ دادهها بر برازش برنامه استفاده با برازش رابطه و مختلف گروه دادههای کلیه گرفت. قرار با توانی تابع رابطه است. شده داده نشان شکل در آنها بر خوبی انطباق دادهها گروه از یک هر برای متغیر ضریب و توان به s m, و s رابطه با نتایج همچنین (. )شکل داد نشان تحلیل نیز متغیر ضریب و توان با ( )رابطه توانی تابع صورت نتایج گروههای از یک هر برای بهتری همبستگی ضریب و شد 'n و n توانهای و 'A و A ضرایب اما (. )شکل شد حاصل نغییر با هستند. متفاوت دیگر سنگ به سنگ نوع یک از یافته تغییر ناهمگون صورت به 'n و n توانهای 'A و A ضرایب توانها و ضرایب در ناهمگونی چنین با نیستند. قانونمند و چه تابع معادالت توانهای و ضرایب که داد نشان نمیتوان هستند. سنگ از ویژگیهایی a b )9( a C cos )0( q q b sin )( q که مگی-کولمب خطی معیار که نمود اشاره ]5[ 7 ه یمسون تنشهای جای به مور-کلمب روابط و سازی ساده از استفاده با شکست معیار مبین است شده گرفته بکار واقعی محوری سه متوسط تنش افزایش با که همچنان نیست واقعی محوری سه بین رابطه ]6[. یابد می افزایش درجه 0 تا شکست زوایه توانی تابع شکل به s,m و t بین رابطه همچنین و s و t نشان زیر شرح به آزمایش نتایج گروه چند بر خوبی انطباق ]5 6 7[. دادهاست n A )( 96 بهار شماره دوم دوره

5 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها t, MPa s, MPa Inada granite Westerly granite Orikabe monzonite KTB amphibolite Manazuru andesite Dunham Dolomite Solenhofen limestone Shirahama sandstone Yamaguchi marble Mizuho trachyte Coarse grain dense marble Yuubari shale Inada granite, A=4.08, n=0.769, R=0.99 Westerly granite, A=.4, n=0.850, R=0.98 Orikabe monzonite, A=6.5, n=0.679, R=0.990 KTB amphibolite, A=.40, n=0.89, R=0.956 Manazuru andesite, A=4.74, n=0.75, R=0.97 Dunham Dolomite, A=.606, n= 0.54R=0.959 Solenhofen limestone, A=.585, n=0.5 R=0.80 Shirahama sandstone, A=.607, n=0.658, R=0.9 Yamaguchi marble, A=4.75, n=0.60, R=0.976 Mizuho trachyte, A=9.757, n=0.459, R=0.959 s به صورت تابع توانی دارای توان )n( و ضریب )A( متغیر برای نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری سه محوری t و شکل : رابطه بین واقعی روی سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( دوره دوم شماره بهار 96

6 حسن مومیوند,m s به صورت تابع توانی دارای توان )'n( و ضریب )'A( متغیر برای نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری سه محوری t و شکل : رابطه بین واقعی روی سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( 4 دوره دوم شماره بهار 96

7 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها برای تحلیل ضرایب ثابتها و توانهای معیار شکست t( به عنوان تابعی از مقاومت برشی تنش هشت وجهی ( s( به ویژگیهایی مانند زاويه تنش عمودی هشت وجهی ( اصطكاك داخلي )f( و مقاومت چسبندگی )C( در معیار شکست مور-کولمب نیاز است. نتایج آزمایش مقاومت فشاری سه محوری مرسوم که دو تنش اصلی حداقل و متوسط برابرند نیز برای گروه نتایج وجود داشت. پارامترهای مقاومت فشاری سه محوری در معیار مور-کولمب و همچنین هوک و همکاران ][ 4 در هر یک از گروههای زوج دادههای تنش s( با استفاده از s( و تنش اصلی حداقل ( اصلی حداکثر ( رابطههای 5 تا 8 تعیین شد. كه در آن: MPa تنش اصلي حداكثر به s MPa تنش اصلي حداقل به s MPa مقاومت قشاري يك محوري به s q ضریب مقاومت فشاری سه محوری در معیار شکست مور-کولمب. f زاويه اصطكاك داخلي به درجه C مقاومت چسبندگی به MPa m i ضریب مقاومت فشاری سه محوری در معیار شکست هوک و همکاران ][. با برازش معیار شکست مور-کولمب بر هر یک از گروههای نتایج ضریب مقاومت فشاری سه محوری این معیار )q( تعیین شد )شکل (. همچنین با برازش معیار شکست هوک و همکاران ][ بر هر یک از گروه نتایج ضریب مقاومت m( i نیز تعیین شد )شکل 4(. فشاری سه محوری این معیار ( مقدار زاويه اصطكاك داخلي )f( در هر یک از گروههای نتایج با استفاده از ضریب مقاومت فشاری سه محوری در معیار شکست مور-کولمب )رابطه 0( بدست آمد. همچنین مقاومت چسبندگی )C( نیز با استفاده زاويه اصطكاك داخلي )f( و s( در رابطه )7( تعیین مقاومت فشاری یک محوری نتایج ( شد. رابطه بین هر یک از ضرایب A و 'A به ترتیب با پارامترهای s مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه نشان میدهد که m i و f همبستگی قابل قبولی بین آنها وجود ندارد )شکلهای 6 5 ' ' n n τ = A σ m و, τ = Aσ و 7(. همچنین رابطههای شکل مناسبی ندارند زیرا دارای دو پارامتر متغیر ضریب و توان پیچیده هستند. بنابر روابط ) و ( ارایه شده توسط العجمي ]7[ ه یمسون و روندیکی ]6[ 5 و ه یمسون ]5[ شکل مناسبی از معیار شکست را نشان نداده و همچنین کاربردی نیستند. s به صورت تابع توانی دارای مقدار توان t و رابطه بین )n( یکسان برای کلیه گروهها و تعیین ضریب متغیر آن برای گروههای نتایج با استفاده از برنامه برازش دادهها در حالتهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت توان 0 / 7 که بر گروههای مختلف نتایج انطباق بهتری نشان داد بدست آمد. کلیه دادههای گروه مختلف و رابطه برازش بر آنها در s که دارای t و شکل 8 نشان داده شده است. رابطه بین توان ثابت بوده و تنها ضریب متغیر دارد با ضریب همبستگی قابل قبولی با استفاده از رابطه 9 بدست آمد )شکل 8(. 0.7 B )9( که در آن B ضريبی است که از یک نوع سنگ به سنگ دیگری تغییر میکند.,m s نیز مورد تجزیه t و به روش مشابه رابطه بین و تحلیل قرار گرفت و در نهایت رابطه تابع توانی با ضریب همبستگی بهتر به صورت زیر حاصل شد )شکل 9(. )0( ' 0.75 B m, که در آن 'B ضريبی است که از یک نوع سنگ به سنگ دیگری تغییر میکند. برای یافتن رابطه بین ضرایب معیارهای شکست غیرخطی جدید به صورت تابع توانی )معادالت 9 و 0( و ویژگیهای مکانیکی سنگ رابطه بین هر یک از ضرایب B و 'B با s مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی m i و پارامترهای f m i قابل قبولی بین هر یک از ضرایب B و 'B و پارامترهای f s حاصل شد )شکلهای 0 و (. هر یک از ضرایب و f افزایش مییابد. پارامترهای s m i و f با افزایش 'B و B sin q )5( معیار مور-کولمب sin q sin )6( q ( sin) C )7( cos i m )8( معیار هوک و همکاران ][[ دوره دوم شماره بهار 5 96

8 حسن مومیوند s با استفاده از آزمونهای مقاومت فشاری سه محوری m i و مرسوم و یک محوری به صورت مستقیم قابل تعیین هستند. m i به صورت غیرمستقیم با استفاده از جدول ارایه شده پارامتر توسط هوک و همکاران ][ قابل برآورد است. روشهای متعددی نیز برای برآورد مقاومت فشاری یک محوری سنگ به صورت غیرمستقیم با استفاده از عدد سختی اشمیت وزن و احد حجم و روزنهداری ارایه شده است ][. رابطه خطی بین ریشه دوم تغييرناپذير دوم تنش انحرافي شکل : معیار شکست مور-کولمب دارای ضریب مقاومت فشاری سه محوری )q( و مقاومت فشاری یک محوری )UCS( متغیر برای گروههای s سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب s و زوج دادههای همبستگی )R( 6 دوره دوم شماره بهار 96

9 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها آمده نشان داد که مقدار ثابت k و ضریب α تعریف شده در معیار خطی دراک ر و پراگ ر بر نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری سه محوری واقعی سنگ انطباق ندارند. I( در معیار = s = J ) و اولین تغییرناپذیر ( / τ ( خطی دراک ر و پراگ ر )رابطه 8( با هر یک از گروه نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری سه محوری واقعی روی سنگهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل به عمل m( i و مقاومت فشاری یک محوری )UCS( متغیر شکل 4: معیار شکست هوک و همکاران )99( دارای ضریب مقاومت فشاری سه محوری ( s سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با s و برای زوج دادههای انحراف از معیار )S( دوره دوم شماره بهار 7 96

10 حسن مومیوند s به صورت رابطه است. t و a m )( شکل 5: همبستگی غیر قابل قبول بین هر یک از ضرایب A و 'A با پارامتر زاویه اصطکاک داخلی )f( گروههای مختلف نتایج انواع سنگها شکل 6: همبستگی غیر قابل قبول بین هر یک از ضرایب A و 'A )m i با ضریب مقاومت فشاری سه محوری معیار هوک و همکاران ( گروههای مختلف نتایج انواع سنگها شکل 7: همبستگی غیر قابل قبول بین هر یک از ضرایب A و 'A s( گروههای مختلف نتایج انواع با مقاومت فشاری یک محوری ( سنگها وقتی تنش عمودی هشت وجهی به سمت صفر میل میکند جسم تحت تنش برشی خالص قرار میگیرد. در s s برای حالتی که = 0 t و تحلیل رابطه خطی بین t( دارای مقدار ثابتی است و رابطه خطی بین تنش برشی ( که در آن: a مقدار ثابت m یک ضریب است. با استفاده از معیار کولمب و حل تنش برشی هشت وجهی s مقدار ثابت a در این معیار به = s t( بر اساس شرایط ( عنوان تابعی از زاویه اصطکاک داخلی )f( و مقاومت چسبندگی )C( به شرح رابطه تعریف شد. a C cos 0.94C cos 0.94 )( q مقدار ثابت a در معادله با استفاده از زاویه اصطکاک داخلی )f( و مقاومت چسبندگی )C( برای هر یک از گروه t و نتایج سنگهای مختلف تعیین شد. رابطه خطی بین s )معادله ( برای مقادیر ثابت و تعریف شده a با استفاده از نتایج مورد تحلیل قرار گرفت تا ضریب m برای هر گروه از نتایج از طریق بهترین برازش بر دادهها تعیین شود. رابطه a برازش بر دادهها همراه با مقادیر ثابت s t و خطی بین و ضریب m آن برای گروه نتایج در شکل نشان داده شده است. هر یک از رابطههای بدست آمده به نحو مناسبی بر نتایج انطباق داشته و همبستگی قابل قبولی را نشان میدهد )شکل (.,m s( نیز به t و رابطه خطی مگی-کلمب )رابطه بین شیوهای مشابه برای کلیه نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. رابطه خطی مگی-کلمب )معادله 8( به خوبی بر نتایج انطباق داشته و همبستگی خوبی را نشان داد )شکل 4(. اما در این رابطه,m s حاصل از میانگین تنش دو محوری حداقل و حداکثر بوده و نقش تنش متوسط دیده نمیشود. مقادیر ثابت a و ضریب m در رابطه از یک گروه به گروه دیگر متفاوت است )شکل (. پس از بررسی روابط متعدد بین مقدار ضرایب m در معیار شکست خطی جدید ارایه شده و پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی )f ( رابطه با ضریب همبستگی قابل قبولی )90 0=R( / بدست آمد )شکل 5(. q q m sin.54 )( q q در نهایت معیار شکست جدید سه محوری واقعی به 8 دوره دوم شماره بهار 96

11 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها C cos sin )4( 0.94C cos.54sin )5( )t و صورت رابطه خطی بین تنش برشی هشت وجهی ( s( به شرح رابطههای 4 و 5 تنش عمودی هشت وجهی ( خالصه میشود. s دارای توان ثابت 0 / 7 و ضریب )B( متغیر برای نتایج حاصل از t و شکل 8: معیار شکست به صورت غیرخطی )تابع توانی( رابطه بین آزمایش مقاومت فشاری سه محوری واقعی روی سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( دوره دوم شماره بهار 9 96

12 حسن مومیوند,m s دارای توان ثابت 0 / 75 و ضریب )'B( متغیر برای نتایج حاصل از t و شکل 9: معیار شکست به صورت غیرخطی )تابع توانی( رابطه بین آزمایش مقاومت فشاری سه محوری واقعی روی سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( 0 دوره دوم شماره بهار 96

13 ها سنگ انواع از حاصل نتایج کلیدی تحلیل با واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه معدنی منابع مهندسی نشريه خطی شکست معیار در m ضرایب از هریک بین رابطه معیار در b و دادهها( بر برازش از )حاصل شده ارایه جدید نشان 5 شکل در ) )f داخلی اصطکاک زاویه با مگیکولمب m ضریب مقدار نتایج گروههای از هریک برای است. شده داده مگیکولمب معیار در b ضریب از بزرگتر جدید شکست معیار در بین رابطه در متوسط تنش تاثیر وجود به مربوط این و است شکست معیار دو در 'B و B ضرایب از یک هر بین رابطه 0: شکل ) f (گروههای داخلی اصطکاک زاویه و جدید توانی( )تابع غیرخطی سنگها انواع نتایج مختلف شکست معیار دو در 'B و B ضرایب از یک هر بین رابطه : شکل محوری سه فشاری مقاومت ضریب و جدید توانی( )تابع غیرخطی سنگها انواع نتایج مختلف گروههای m( i ( همکاران و هوک معیار m ضرایب از یک هر بین رابطه همچنین است. s و t شکست معیار در محوری سه فشاری مقاومت ضریب با b و در )s ( محوری یک فشاری مقاومت و m( i ( همکاران و هوک ضرایب از یک هر است. شده داده نشان 7 و 6 شکلهای a ثابت مقادیر مییابد. افزایش s و m i f افزایش با b و m است. متفاوت دیگر گروه به گروه یک از b و m ضرایب و خطی رابطه صورت به واقعی محوری سه شکست معیار هشت عمودی تنش و t( ( وجهی هشت برشی تنش بین ضریب و a ثابت مقدار و رابطه از استفاده با s( ( وجهی قابل و روابط از استفاده با ترتیب به معیار این m پارامتر دو از استفاده با را m ضریب میتوان بعالوه تعییناند. و هوک شکست معیار در محوری سه فشاری مقاومت ضریب نیز )s ( محوری یک فشاری مقاومت و m( i ( ][ همکاران خطی شکست معیارهای 7(. و 6 )شکلهای کرد برآورد تابعی عنوان به که خط ثابت پارامتر مقدار داشتن علت به اصطکاک زاویه و چسبندگی مقاومت مکانیکی ویژگیهای از میشوند. داده ترجیح است داخلی شکست معیار دو در 'B و B ضرایب از یک هر بین رابطه : شکل )s ( محوری یک فشاری مقاومت و جدید توانی( )تابع غیرخطی سنگها انواع نتایج مختلف گروههای 96 بهار شماره دوم دوره

14 حسن مومیوند s دارای ضریب m و مقدار ثابت a حاصل از (/ C cosφ ( برای سنگهای گرانیت t و شکل : معیار شکست رابطه خطی بین مونزونیت آمفیبولیت آندزیت دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( دوره دوم شماره بهار 96

15 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها,m s دارای ضریب b و مقدار ثابت a برای سنگهای گرانیت مونزونیت آمفیبولیت آندزیت t و شکل 4: معیار شکست رابطه خطی بین دولومیت آهک ماسه سنگ تراکیت مرمر و شیل همراه با ضریب همبستگی )R( دوره دوم شماره بهار 96

16 مومیوند حسن معدنی منابع مهندسی نشريه نتیجهگیری 4- خطی شکست معیار در m ضرایب از یک هر بین رابطه 5: شکل داخلی اصطکاک زاویه با مگیکولمب شکست معیار در b و جدید سنگها انواع نتایج مختلف گروههای برای )f( مقاومت ضریب و b و m ضرایب از یک هر بین رابطه 6: شکل گروههای برای m( i ( همکاران و هوک معیار محوری سه فشاری سنگها انواع نتایج مختلف فشاری مقاومت و b و m ضرایب از یک هر بین رابطه 7: شکل سنگها انواع نتایج مختلف گروههای برای s( ( محوری یک مقدار از t( ( برشی مقاومت و نمایز ز شکست معیار در - در تغییر با تنها آن مقدار و نمیشود بیشتر σ ثابت صورتی در این مینماید. تغییر محوری یک فشاری مقاومت محوری یک فشاری مقاومت دارای سنگ نوع یک برای که است عمودی تنشهای محوری سه تنشهای سطح افزایش با معین بر انطباقی معیار این مییابند. افزایش t( ( برشی و )s ( سنگ واقعی محوری سه فشاری مقاومت شده اندازهگیری نتایج عوامل است. نبوده سنگ برای آن خاستگاه همچنین ندارد. تاثیر چنانچه باشد موثر نفت چاه پایداری در میتواند پیچیده نقش میشد کنترل بدرستی نفت چاه پایداری بر دیگر عوامل از دور بسیار حتی که سنگ برای ناکارآمدی معیارهای چنین در میشد. مشخص بهتر هستند مستقیم اندازهگیری نتایج نباید معیارهایی چنین از که میدهد نشان تحقیق این نتیجه سابقه از استفاده باره در قضاوت اما کرد. استفاده سنگ برای غیرسنگی مصالح خصوص در و نمایز ز شکست معیار دیرینه است. سنگ مکانیک مهندسی حیطه خارج به s m, و s رابطه همچنین و s و t بین رابطه - از حاصل نتایج برای متغیر ضریب و توان با توانی تابع صورت خوبی همبستگی واقعی محوری سه فشاری مقاومت آزمایش توانهای و 'A( و )A ضرایب از یک هر اما میدهند نشان را m i f پارامترهای با قبولی قابل همبستگی آنها 'n( و )n شکل و رابطههای همچنین نمیدهد. نشان s و غیرکاربردی متغیر توان و ضریب پارامتر دو زیرا ندارد مناسبی دارد. پیچیده و به s و t بین رابطه غیرخطی جدید شکست معیار - ضریب و 0 / 7 برابر )n( ثابت توان مقدار دارای توانی تابع صورت میدهد. نشان دادهها متعدد گروههای خوبی انطباق B متغیر هر با قبولی قابل همبستگی 9( )رابطه B ضریب همچنین رابطه همچنین دارد. سنگ s و m f پارامترهای از یک i ثابت توان مقدار دارای توانی تابع صورت به s,m و t بین مختلف نتایج بر خوبی انطباق 'B ضریب و 0 / 75 برابر )'n( خوبی همبستگی 0( معادله در )'B رابطه این ضریب و داشته میدهد. نشان s و m f پارامترهای از یک هر با i نتایج بر انطباقی پراگ ر و دراک ر معیار پارامترهای 4- ندادند. نشان سنگ واقعی محوری سه فشاری مقاومت آزمایش واقعی محوری سه تنش تحت جدید شکست معیار 5- تنش و وجهی هشت برشی تنش بین خطی رابطه صورت به 96 بهار شماره دوم دوره 4

17 ارایه معیارهای شکست جدید خطی و غیرخطی سنگ تحت تنشهای سه محوری واقعی با تحلیل کلیدی نتایج حاصل از انواع سنگ ها [] Al-Ajmi, A. M., and Zimmerman, R.W. (005). Relation between the Mogi and the Coulomb failure criteria. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sences, 4: عمودی هشت وجهی انطباق خوبی بر گروه نتایج از سنگهای متعدد نشان داد. مقدار ثابت آن )a( به عنوان تابعی s است و ضریب این معیار از ویژگی مکانیکی f و C یا q و )m( که از طریق برازش بر دادهها بدست آمد همبستگی قابل قبولی با ویژگیهای مکانیکی از جمله زاویه اصطکاک داخلی )f( نشان میدهد. معیار شکست یکی از ارکان تحلیل پایداری بهویژه در چاههای نفت است. چنین معیار جامع ساده و مستدلی میتواند به سهم خود به تحلیل پایداری صحیح کمک کند. ] [ ]فرهادی محمد مهدی 9 "مدل سازي عددي پايداري چاه نفت بر اساس روش حفاري" پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز. [] Spetzler, H. A., Sobolev, G. A., Sondergeld, C. H., Salov, B. G., Getting, I. C., and Koltsov, A. (98). Surface deformation, crack formation, and acoustic veloty changes in pyrophyllite under polyaxial loading. Journal of Geophysics Research, 86: [4] Takahashi, M., and Koide, H. (989). Effect of the intermediate prinpal stress on strength and deformation behavior of sedimentary rocks at the depth shallower than 000 m. Rock at Great Depth, Ed. By Maury,V. and Fourmaintraux, D., Balkema, Rotterdam, : 9-6. [5] Haimson, B. C., and Chang, C. (00). True triaxial strength of the KTB amphibolite under borehole wall conditions and its use to estimate the maximum horizontal in situ stress art. Journal of Geophysics Research-Solid Earth, 07(57): [6] Haimson, B., and Rudnicki, J. W. (00). The effect of the intermediate prinpal stress on fault formation and fault angle in siltstone. Journal of Structure Geology, (): [7] Al-Ajmi, A. M. (006). Wellbore stability analysis based on a new true-triaxial failure criterion. TRITA- LWR PhD Thesis. [8] Mogi, K. (007). Experimental Rock Mechanics. University of Tokyo, Taylor and Frans Group, London, UK, 59 pages. [9] Michelis, P. (985). Polyaxial yielding of granular rock. Journal of Engineering Mechanics ASCE, (8): [0] Michelis, P. (987). True triaxial cyclic behavior of concrete and rock in compression. International Journal of Plastity, (): [] DataFit, (99). Data fitting by linear and multiple non-linear regression. P.O.Box 74, Macquarie Centre, N. S. W., Australia. [] Hoek E., Wood, D., and Shah, S. (99). A modified Heok-Brown failure criterion for jointed rock masses. Eurock, London, 4-7 September, London, U.K., Thomas Telford, [] Moomivand, H. (0). Development of a new method 5- مراجع [] VonMises, R. (9). Mechanik der festen Krper in Plastisch deformablem Zustand [Mechanics of solid bodies undergoing plastic deformation]. Goett. Nachr. Math. Phys. Kl., [] Drucker, D. C., and Prager, W. (95). Soil mechanics and plastic analysis or limite design. Quarterly of Applied Mathematics, 0: [] Murrell, S. A. F. (96). A criterion for brittle fracture of rocks and concrete under triaxial stress, and the effect of pore pressure on the criterion. Fifth U.S. Symposium of Rock Mechanics, Minneapolis, Minnesota, [4] Mogi, K. (97). Fracture and Flow under High Triaxial Compression. Journal of Geophysical Research, 76: [5] Haimson, B. (0). A Failure criterion for rocks based on true triaxial testing. Rock Mechanics and Rock Engineering, 45: [6] Bradley, W. B. (979). Failure of inclined borehole. Journal of Energy Resources Technology, 0: -9. [7] Aadnoy, B. S., and Chenevert, M. E. (987). Stability of highly inclined boreholes. Journal of SPE Drilling Engineering, : [8] McLean, M. R., and Addis, M. A. (990). Wellbore Stability Analysis: A review of current methods of analysis and their field application IADC/SPE. In proceeding of the IADC/SPE Drilling Conference, 7 February - March, Houston, Texas, [9] Rahimi, R. (04). The effect of using different rock failure criteria in wellbore Stability analysis. MSc Thesis in Petroleum Engineering, Missouri University of Sence and Technology. [0] Colmenares, L. B., and Zoback, M. D. (00). A statistical evaluation of intact rock failure criteria constrained by polyaxial test data for five different rocks. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sences, 9(6): دوره دوم شماره بهار 5 96

18 حسن مومیوند Inada granite Westerly granite Orikabe monzonite 4 KTB amphibolite for estimating the indirect uniaxial compressive strength of rock using schmidt hammer. Journal of BHM Bergund Hüttenmännische Monatshefte (Journal of Mining, Metallurgical, Materials, Geotechnical and Plant Engineering), 56(4): Manazuru andesite 6 Dunham Dolomite 7 Solenhofen limestone 8 Mizuho trachyte 9 Yamaguchi marble 0 Coarse grain dense marble Shirahama sandstone Yuubari shale Datafit 4 Hoek, Wood and Shah 5 Rudnicki Von Mises Drucker and Prager Murrell 4 Mogi 5 Al-Ajmi 6 Zimmerman 7 Haimson 8 Dunham Dolomite 9 KTB Amphibolite 0 TCDP Siltstone 6 دوره دوم شماره بهار 96

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب

راهب 74 هرامش یناگرزاب همانشهوژپ همانلصف یرگ یجنایم اب یتباقر یاه تیزم رب کیژتارتسا یربهر ریثأت یسررب 81-104 1394 بهار 74 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه میانجیگری با رقابتی مزیتهای بر استراتژیک رهبری تأثیر بررسی نوآوری«توانی سو»دو اراک( شهر تولیدی شرکتهای مطالعه: )مورد * اکبری محسن 93/6/3 پذیرش: 92/6/9

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی

بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی بررسی رابطه انعطافپذیری های چندگانه و عملکرد سازمانها در فرآیند برنامهریزی راهبردی احمد علي يزدان پناه: نويسنده مسئول دکتری تحقیق در عملیات استاد یار گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعات مؤسسه پژوهش و

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( گروه فنی و مهندسی

مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( گروه فنی و مهندسی مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( عمران گروه فنی و مهندسی مصوب جلسه -------------- شورای عالی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی مورخ ------------ 1 فهرست مطالب: فصل

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای

و )Landgraf et al., 2009; Ritz et al., 2003; Solaymani Azad et al., 2011( لرزهای 156 تا 141 صفحه 103 شماره ششم و بيست سال 96 بهار تهران در زمینلرزه رخداد محتمل سناریوهای شبیه سازی 4 شامی ابوالفضل و 3 جعفری فرهاد 2 قویمیپناه محمدرضا 2 برزگری امیر 1* سمائی مقداد ژاپن گیفو گیفو دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه

شماره 11. پاییز و زمستان صص تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه رفتار حرکتی شماره. پاییز و زمستان 93. صص -3 تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بهنام ملکی حسن محمدزاده اکبر قوامی 3 تاریخ دریافت مقاله: 93//9 تاریخ پذیرش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار(

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار( تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα