«Μεταμόσχευση λεπτού. εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Μεταμόσχευση λεπτού. εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012»"

Transcript

1 «Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου.που βρισκόμαστε το 2012» Υξπζόζηνκνο Ν. Καιαληδήο Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Αζελώλ Γαζηξεληεξνιόγνο Δπηκειεηεο Γαζηξ/θήο Κιηληθήο ΝΙΜΣ

2 ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ TPN Ή HPN Μεταμόσχευση εντέρου

3 Αηηίεο εληεξηθήο αλεπάξθεηαο Υεηξνπξγηθέο Δθηεηακέλε ρεηξνπξγηθή εθηνκή Γαζηξνθνιηθή αζπλέρεηα Γπζαπνξξόθεζε Απηνάλνζε εληεξνπάζεηα Οηθνγελήο αηξνθία ιαρλώλ (Davidson s disease) Υξόληα εληεξηθή ςεπδναπόθξαμε Δληεξηθή ηζραηκία Παηδηαηξηθέο αζζέλεηεο Αηξεζία εληέξνπ/ζηέλσζε Δγθνιεαζκόο Γαζηξόζρηζε πζηξνθή Οκθαινθήιε ύλδξνκν Gardner

4 Νενπιάζκαηα Όγθνη παρένο εληέξνπ Γεζκνεηδείο όγθνη Δλδνθξηληθνί όγθνη άξθσκα Αηηίεο εληεξηθήο αλεπάξθεηαο Ιαηξνγελήο θαηαζηξνθή εληέξνπ Αθηηλνβνιία Γηάθνξεο N Crohn Κήιε Νεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα Νόζνο Hirschprung

5 Δλδείμεηο ζηνπο ελήιηθεο (ITx May 2009) Retransplant Other Tumor 6% Gardner's 4% 3% Desmoid 9% Misc 5% Ischemia 23% Motility 8% Short Gut Other 7% Volvulus 7% Trauma 10% Crohn's Disease 14%

6 Single lumen Cuff

7

8 HPN Πρόγνωση Crohn's, surgical complications & vascular all other causes all patients years

9 Δλδείμεηο γηα κεηακόζρεπζε Λ.Δ. Δληεξηθή αλεπάξθεηα κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο Ηπαηηθή λόζνο ιόγσ TPN (Δκκέλνπζα Total Bilir >3-6mg/dl, ππιαία ππέξηαζε θα) Δπαλαιακβαλόκελα επηηθά επεηζόδηα θαζεηήξα ζίηηζεο (TPN) Θξόκβσζε θιεβώλ Καθή ή αλύπαξθηε θιεβηθή πξόζβαζε Καθή πνηόηεηα δσήο Ultra short bowel syndrome πρλέο λνζειείεο Δζηζκόο ζε λαξθσηηθέο νπζίεο Αληθαλόηεηα ιεηηνπξγίαο

10 Itx (intestinal transplant) MVTx ή modified MVTx (Multi Visceral Transplant) 1 ε MVTx ζε ζθύιν ην ε MVTx ζε άλζξσπν από ηνλ Starzl ε mod MVTx ζηνλ Καλαδά 1989 ITx registry (2003) MVTx (433) θαη mod MTVx (386), παξόκνηα πνζνζηά επηβίσζεο

11 Γόηεο : Πησκαηηθνί ή έκβηνη (αθαίξεζε 1/3 ι.ε.) Με ή ρσξίο κεηακόζρεπζε ήπαηνο (θπξίσο ζε αζζελείο κε επαηηθέο επηπινθέο TPN

12

13 Αληελδείμεηο Καθνήζεηα Βαξηά ινίκσμε Πνιιαπιή νξγαληθή αλεπάξθεηα Αξλεηηθή HLA cross-matching ΗBV, CMV, EBV ζεηηθνί αζζελείο (πξνζεθηηθή εθηίκεζε πξν κεηακόζρεπζεο)

14 University of Miami Registry (309 αζζελείο, 187 παηδηά)

15 Αλνζνθαηαζηνιή κεηά κεηακόζρεπζεο Πνιιαπιέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κνζρεύκαηνο κε ηνλ νξγαληζκό ιόγσ ηεο ζύλζεηεο αλνζνγνληθόηεηαο ηνπ ι.ε ρξήζε Tacrolimus πλδπαζκόο κε κεηακόζρεπζε κπεινύ από δόηε ex-vivo intestinal allograft irradiation Anti IL2R (Daclizumab) Anti-Lymphocyte παξάγνληεο (Alemtuzumab) Δμεηάδεηαη θαη ε ζεξαπεία ηνπ δώληνο δόηε πξν κεηακόζρεπζεο Πνιπζύλζεηε αληηκεηώπηζε κεηά ηελ κεηακόζρεπζε

16 Παξαθνινύζεζε κνζρεύκαηνο Μεγεζπληηθή (Zoom) Δλδνζθόπεζε (± βηνςίεο) θάζε 3 εκέξεο ηνλ πξώην κήλα θαη ζηελ ζπλέρεηα θάζε κήλα Μέηξεζε επηπέδσλtacrolimus Test D-Xylose Απνξξόθεζε Citrulline Μέηξεζε αλνζνινγηθώλ παξακέηξσλ Απόξξηςε κνζρεύκαηνο Acute cellular rejection: ε ζεκαληηθόηεξε επηπινθή Υξόληα απόξξηςε Λνίκσμε (46% αηηία ζαλάηνπ)

17

18

19 Δπηβίσζε ( ) Multivisc eral Intestine + Liver.2.1 Intestine Years Post Tx

20 Ruiz P for the International Registry

21

22 Δπηβίσζε HPN vs Μεηακόζρεπζε HPN vs best Tp years

23

24

25 Το Μέλλον

26

27 The artificial intestine Exists already in animal facilities Organoid unit approach most advanced Small intestine epithelial organoid units seeded onto tubular scaffolds eg Kunisaki 2006 Very high demand on source material New solutions needed

28 The artificial intestine Intestinal stem cell transplantation Clusters of allogeneic cells harvested from intestine grown on denuded intestine eg Avansino 2006 Problems of stem cell research Also high demand on source material

29 Cells only 0%BG 0.01%BG 0.1%BG 1%BG 10%BG VEGF (pg/ml) Promotion of angiogenesis by combination of bioactive glass with collagen matrix VEGF secretion from CCD-18Co seeded on Collagen +/- 45S5 (3 days ) Cells only 0%BG 0.01%BG 0.1%BG 1%BG 10%BG 500 0

30

31 The artificial bladder Tissue engineered artificial bladder Microbladder-type patients Biopsy taken Urothelial and muscle cells grown in culture Seeded on collagen scaffold Reimplanted after 7 weeks

32 The artificial bladder Follow-up to median 47 months Effective, functional and safe N = 7 Atala (E. Coast) 2006

33 The artificial bladder The seeded scaffold Sutured to native bladder

34 πκπεξάζκαηα Η κεηακόζρεπζε εληέξνπ απνηειεί ίζσο ηελ κνλαδηθή ιύζε ζε αζζελείο κε επηπιεγκέλε εληεξηθή αλεπάξθεηα. Απαηηεί εηδηθό κεηακνζρεπηηθό θέληξν κε ηθαλό αξηζκό επεκβάζεσλ (>10). Υξεηάδεηαη ελδειερήο πξνεγρεηξεηηθή πξνεηνηκαζία θαη κεηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε. Οη κειινληηθέο εμειίμεηο (αλνζνθαηαζηαιηηθά, ηερλεηό έληεξν, ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο) ζα απμήζνπλ ηελ επηβίσζε.

35 ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ

Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο. Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ Πξνκεηακνζρεπηηθόο έιεγρνο Ισάλλεο Γ Γνπιήο Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Ιπποκράηειο ΓΝΘ 32 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Γαζηρενηερολογίας Αθήνα, Νοέμβριος 2012 Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ πκκεηνρή ζε: Δθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ.. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο

ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ.. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΙΟΓΔΝΔΙ ΗΠΑΣΙΣΙΓΔ. Π. ΝΣΟΤΡΑΚΖ Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Νέθξσζε θαη θιεγκνλή ηνπ επαηηθνύ παξεγρύκαηνο Ομεία: < 6 κήλεο, ALT>10XAΦΣ Υξνλία: > 6 κήλεο Iθηεξηθή θαη κε. ε αληθηεξηθή, πξνζνρή ζε εμσεπαηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο

ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ. σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο ΠΑΘΗΕΙ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ σηήξηνο Σζηόδξαο Παζνιόγνο-Λνηκσμηνιόγνο Normal Daily Thyroid Secretion Rate: T4 = 100 ug/day T3 = 6 ug/day ( ratio T4:T3 = 14:1 ) Potency 1 100 ug/d T4 t 1/2 = 5-7d Protein binding

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ/ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δπηβιέπσλ: Σάθεο Βηδάιεο πνπδάζηξηα: Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ

Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ Laxatol 1. LAXATOL CAPSULES 1. LAXATOL ΚΑΦΟΤΛΕ 1.2 Composition: Active ingredient: SodiumPicosulphate Excipients:Lactose monohydrate, Tragacanth, Magnesium Stearate. 1.2 ύλζεζε: Γξαζηηθή νπζία: SodiumPicosulphate

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο

Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP. Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο Σπύρος Α Παπίρης MD, PhD, FCCP Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική «Αττικόν» ΓΠΝ Νοσοκομείο 13-01-2014 Αζζελήο 77 εηώλ, θαπληζηήο 50παθέηα/έηε Οηθνδόκνο Αηομικό αναμνηζηικό:

Διαβάστε περισσότερα

Γσληώδεηο, θνληνί θαη θσληθνί απρέλεο. ηελσκέλεο θαη ειηθνεηδείο ιαγόληεο αξηεξίεο

Γσληώδεηο, θνληνί θαη θσληθνί απρέλεο. ηελσκέλεο θαη ειηθνεηδείο ιαγόληεο αξηεξίεο ΠΑΡΑΚΔΤΗ 19 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2012 SESSION : 17:00-19:30 «ΔΝΓΑΓΓΔΙΑΚΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΩΝ ΑΟΡΣΗ» 17:00-19:00 «Δρζξηθή αλαηνκία» Γσληώδεηο, θνληνί θαη θσληθνί απρέλεο ηελσκέλεο θαη ειηθνεηδείο ιαγόληεο αξηεξίεο

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ. Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ AΣΤΠΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΤ Παπαζκεςή Καπανίκα Παιδογαζηπενηεπολόγορ Κοιλιοκάκη: Μια νόζορ με ιδιαιηεπόηηηερ ΓΤΑΝΔΞΙΑ ἠ ΑΤΣΟΝΟΟ ΝΟΗΜΑ Δθιπηηθό αίηην : Τξνθηθό αληηγόλν ( Γινπηέλε) Ιζρπξή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012

ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012 ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ ΝΔΜΔΘ 2012 ΣΡΑΥΕΙΟΣΟΜΙΑ ΟΡΙΜΟ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΣΡΑΥΔΙΟΣΟΜΙΑ: ΑΔΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΜΔ ΠΑΡΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΑΝΧΣΔΡΗ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΗ ΟΓΟΤ ΔΞΑΦΑΛΙΗ ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΔΡΟΦΟΡΟΤ ΟΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

D J Papadopoulos MD FAAD,FAAP,FASDS,FACMS Clinical Professor of Dermatology and Procedural Dermatology Emory University School of Medicine Atlanta,

D J Papadopoulos MD FAAD,FAAP,FASDS,FACMS Clinical Professor of Dermatology and Procedural Dermatology Emory University School of Medicine Atlanta, ΙΣΟΡΙΑ θ ΔΞΔΛΙΞΙ ΓΔΡΜΑΣΟΥΔΙΡΟΤΓΙΚΗ ζηηο ΗΠΑ θαη ΥΔΗ κε ηελ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ηεο ζηελ ΔΛΛΑΓΑ D J Papadopoulos MD FAAD,FAAP,FASDS,FACMS Clinical Professor of Dermatology and Procedural Dermatology Emory University

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα