ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα"

Transcript

1

2

3 ύγρξνλεο Υεηξνπξγηθέο Σερληθέο ζηελ αληηκεηώπηζε Νενπιαζηώλ ηνπ Πλεύκνλα Κιέσληαο Αζαλάζηνο Αζηεξίνπ Υξήζηνο Ειδικευόμενοι Ιατροί Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς & Μεγάλων Αγγείων Θσξαθνρεηξνπξγηθή Κιηληθή Α.Ν.Θ. Θεαγέλεην

4 Δηζαγσγή ΘΩΡΑΚΟΚΟΠΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ είλαη ε κνληέξλα έθθξαζε ηεο θιαζηθήο ζσξαθνρεηξνπξγηθήο & ζηεξίδεηαη ζηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο αξρέο ηεο.

5 Δηζαγσγή Video Assisted Thoracic Surgery Υεηξνπξγηθή Θώξαθνο πνπ δηελεξγείηαη κε ηελ ππνβνήζεζε κηθξήο θάκεξαο πνπ ηνπνζεηείηαη εληόο ηνπ ζσξαθηθνύ θισβνύ

6 Δηζαγσγή Robotic Thoracic Surgery Υεηξνπξγηθή Θώξαθνο πνπ δηελεξγείηαη κε ηελ ππνβνήζεζε ξνκπνηηθήο ηερλνινγίαο

7 Ο Bozzini ην 1806 ζπλέιαβε γηα πξώηε θνξά ηελ ηδέα ηνπ ελδνζθνπίνπ. Ο Jacobaeus ην 1910 εθάξκνζε ηελ ηδέα ηεο ζσξαθνζθόπεζεο γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο ζε πεξηπηώζεηο θπκαηίσζεο ρξεζηκνπνηώληαο ην θπζηενζθόπην. Έθαλε θαπηεξίαζε ησλ ζηεξξεώλ ζπκθύζεσλ ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πιήξεο αηειεθηαζία ηνπ πλεύκνλνο (lung collapse). Μέρξη ην 1980 είρε ζπνξαδηθή εθαξκνγή πνπ πεξηνξηδόηαλ ζηελ απιή ζσξαθνζθόπεζε, ζηε ιήςε βηνςηώλ ππεδσθόηνο, ζηε ιύζε ζπκθύζεσλ ή ζηελ έγρπζε ζθιεξπληηθώλ νπζηώλ. O Maasen ην 1981 ρξεζηκνπνίεζε ηελ άκεζε ζσξαθνζθόπεζε κε ηε βνήζεηα κεζνζσξαθνζθνπίνπ. Αλαθνίλσζε 1097 βηνςίεο πλεύκνλνο θαη ππεδσθόηα κε δηάγλσζε ζην 86% ησλ πεξηπηώζεσλ. Μεηά ην 1990 θαζηεξώζεθε επξέσο.

8 Γηαγλσζηηθέο Θεξαπεπηηθέο

9 Γηαγλσζηηθέο Βηνςία Πλεύκνλα Βηνςία Τπεδσθόηα Βηνςία Λεκθαδέλσλ Μεζνζσξαθίνπ Γηεξέπλεζε Πιεπξηηηθήο πιινγήο Έιεγρνο πηζαλήο δηήζεζεο πλεπκνληθσλ αγγεηαθώλ ζηειερώλ

10 Θεξαπεπηηθέο Wedge Resection Λνβεθηνκή Πλεπκνλεθηνκή Πιεπξνδεζία

11 Σερληθή κίαο νπήο (G. Rocco) Σερληθή ηξηώλ νπώλ (Wain)

12 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

13 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

14 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

15 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

16 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

17 εζνζσξαθνζθόπεζε Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

18 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

19 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

20 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

21 Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

22 & Βηνςίεο Δθαξκνγή ηεο ηερληθήο Wain Σνπνζέηεζε 3 trocar Βηνςία ηνηρσκαηηθνύ ππεδσθόηα Βηνςία ζπιαγρληθνύ ππεδσθόηα Έιεγρνο ηεο πύιεο ηνπ πλεύκνλα (πξνζζίσο θαη νπηζζίσο) Έιεγρνο ιεκθαδεληθήο ζπκκεηνρήο ηνπ αλώηεξνπ κεζνζσξαθίνπ Έιεγρνο ηνπ πεξηθαξδίνπ Βηνςία εθ ηνπ όγθνπ Wain JC: Video-assisted thoracoscopy and the staging of lung cancer. Annals of Thoracic Surgery 1993, 56:776

23 Μεραληθή Πιεπξνδεζία Video-assisted thoracic surgery () Demmy, Todd L. Copyright 2001 Landes Bioscience

24 ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ Υξήζε 2 trocar ή θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 1trocar (Σερληθή θαηά G. Rocco One hole technique). Αλαξξόθεζε πιεπξηηηθνύ πγξνύ ππό άκεζε όξαζε, ιύζε ζπκθύζεσλ, παξνρέηεπζε εγθπζηώζεσλ, έιεγρνο ησλ πιεπξνδηαθξαγκαηηθώλ γσληώλ Βηνςίεο πλεύκνλα, ππεδσθόηα.

25 θαη ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΤΝΔΠΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΟ Η ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ ΘΔΑΓΔΝΔΙΟΤ Α.Ν.Θ. Υξνληθή πεξίνδνο: Αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ: 52 (32A / 20Γ) Κξηηήξην εηζαγσγήο: ππνηξνπηάδνπζα ηαρέσο αλαπαξαγόκελε πιεπξηηηθή ζπιινγή Ιθαλνπνηεηηθό performance status (KPI>60%) Ιθαλνπνηεηηθό πξνζδόθηκν επηβίσζεο Πιεπξνδεζία κε talc 3-5 gr (insufflation) Γηάξθεηα παξακνλήο ζσιήλα: 4-7 εκέξεο Θλεηόηεηα δηεγρεηξεηηθή θαη άκεζα κεηεγρεηξεηηθή: 0% Γηάξθεηα επέκβαζεο: min Πνζνζηό επηηπρνύο πιεπξνδεζίαο: 90% (47/52 αζζελείο)

26 θαη ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΤΝΔΠΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΟ Η ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ ΘΔΑΓΔΝΔΙΟΤ Α.Ν.Θ.

27 vs CT-guided biopsy Η θαηεπζπλόκελε κε αμνληθή ηνκνγξαθία βηνςία έρεη δηαγλσζηηθή αθξίβεηα ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 70-95% εμαξηώκελε πάληνηε θαη από ηελ εκπεηξία ηνπ αθηηλνιόγνπ (Khouri et al 1995, 1997, Viggiano et al 2002). Η εθαξκνγή ηεο ζσξαθνζθόπεζεο έρεη πνζνζηά δηαγλσζηηθήο αθξίβεηαο πνπ δηεζλώο αγγίδνπλ ην 95-99%, ελώ παξάιιεια δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα επηπιένλ ρεηξηζκώλ εληόο ηεο ππεδσθνηηθήο θνηιόηεηαο θαη ζηαδηνπνηνύλ κε κεγαιύηεξε ζαθήλεηα ηνλ αζζελή κε θαξθίλν πλεύκνλα (Suzuki et al, 1999). Η ζσξαθνζθόπεζε κεηνλεθηεί ζην ζέκα ηεο ηνπνζέηεζεο ζσιήλα παξνρέηεπζεο κεηά, θαζώο θαη ζην νηθνλνκηθό θόζηνο.

28 θαη βηνςία ιεκθαδέλσλ vs ΜΔΟΘΩΡΑΚΟΚΟΠΗΗ Ο ξόινο ηεο ζσξαθνζθόπεζεο ζηε κειέηε ηεο ιεκθαδεληθήο δξαζηεξηόηεηαο αζζελώλ κε θαξθίλν πλεύκνλα ακθηζβεηείηαη. Η κεζνζσξαθνζθόπεζε θαη ην PET scan απνηεινύλ ην ζύγρξνλν standard of care. Η κεζνζσξαθνζθόπεζε πζηεξεί ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ ιεκθαδεληθώλ νκάδσλ 5 θαη 7 (ππνανξηηθνί θαη πεξηανξηηθνί). Δθαξκνγή πξνζζίαο κεζνζσξαθνηνκήο (anterior mediastinotomy θαηά Chamberlain) ή εθηεηακέλεο κεζνζσξαθνζθόπεζεο (extended mediastinoscopy θαηά Ginsberg). Μόλνλ ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηνλ έιεγρν Ν2 λόζνπ θαη πξνεγρεηξεηηθή Υ/Θ-Α/Θ έρεη έλδεημε ε.

29 θαη ΜΗ ΔΞΑΙΡΔΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ Παροτέηεσζη κακοήθων πλεσριηικών ζσλλογών και επακόλοσθη πλεσροδεζία με talc. Παροτέηεσζη κακοήθων περικαρδιακών ζσλλογών και δημιοσργία πλεσροπερικαρδιακού παραθύροσ. Παροτέηεσζη ασηόμαηοσ πνεσμοθώρακα ζε έδαθος ανεγτείρηηοσ καρκίνοσ πνεύμονα και επακόλοσθη πλεσροδεζία με talc. Παροτέηεσζη καρκινικού εμπσήμαηος ζε έδαθος ανεγτείρηηοσ καρκίνοσ πνεύμονα ζε αρτικά ζηάδια (εμπύημα ζηαδίων Ι και ΙΙ)

30 θαη ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΔΡΙΚΑΡΓΙΑΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΤΝΔΠΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΑ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΘΔΑΓΔΝΔΙΟΤ Α.Ν.Θ. Υξνληθή πεξίνδνο: Αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ: 5 (3A / 2Γ) Κξηηήξην εηζαγσγήο: ππνηξνπηάδνπζα πεξηθαξδηαθή ζπιινγή Ιθαλνπνηεηηθό performance status (KPI>60%) Ιθαλνπνηεηηθό πξνζδόθηκν επηβίσζεο Θσξαθνζθνπηθή δεκηνπξγία πιεπξνπεξηθαξδηαθνύ παξαζύξνπ Γηάξθεηα παξακνλήο ζσιήλα: 6-8 εκέξεο Θλεηόηεηα δηεγρεηξεηηθή θαη άκεζα κεηεγρεηξεηηθή: 0% Δπηπινθέο: Σαρεία θνιπηθή καξκαξπγή (2/5 αζζελείο), ύλδξνκν ρακειήο θαξδηαθήο παξνρήο (1/5 αζζελείο) Γηάξθεηα επέκβαζεο: min Πνζνζηό επηηπρνύο παξνρέηεπζεο ειεγρζέλ κε δηαδνρηθά Echo θαξδίαο : 100% (5/5 αζζελείο)

31 θαη κε εμαηξέζηκνο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η ζσξαθνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή απνηειεί έλα ζύγρξνλν δηαγλσζηηθό θαη ζεξαπεπηηθό εξγαιείν ζηε θαξέηξα ηνπ ζύγρξνλνπ ζσξαθνρεηξνπξγνύ. Έρεη ζαθείο ελδείμεηο, είλαη ηδηαίηεξα αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. Η ζσξαθνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή πξέπεη πάληνηε λα αθνινπζεί ηηο βαζηθέο νγθνινγηθέο αξρέο αιιηώο είλαη πξνηηκόηεξν λα κελ εθαξκόδεηαη.

32 θαη ΚΑΚΟΗΘΗ ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΤΝΔΠΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΠΝΔΤΜΟΝΟ Η ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ ΘΔΑΓΔΝΔΙΟΤ Α.Ν.Θ.

33 πλνπηηθά & Robotics ύγρξνλε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε Μείσζε ηξαύκαηνο Σαρεία αλάξξσζε Κόζηνο? (Μείσζε λνζειείαο αιιά αθξηβά εξγαιεία) Απαηηνύλ Δπηιεγκέλνπο αζζελείο Δμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε Gaetano Rocco MMCTS (January 21, 2005). doi: /mmcts Copyright 2005 European Association for Cardio-thoracic Surgery

34 Σας Ευχαριστώ!

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ Ξσνόποσλος Γ, Μπαζιούκας Π., Κσπραίος Γ, Κορκολής Γ, Βεζάκης Α, Μαλατιάς Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society of Breast Surgeons

Hellenic Society of Breast Surgeons ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΥΔΜ Newsletter Σεύρνο 2 - Ηνύιηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - EXEM Hellenic Society of Breast Surgeons Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Ππόεδπορ Φ. Μαξθόπνπινο Αληηπξόεδξνο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε

Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Γηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζζελή κε επηλεθξηδηθή ππέξηαζε Αζηέξηνο Καξαγηάλλεο Καζεγεηήο Παζνινγίαο ΑΠΘ Β Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αίηηα δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Κ.Κυνζηανηινίδηρ,.Υειπίδηρ, Α.Ξιάπσορ, Κ.Αναζηαζάκος, Γ.άμπαληρ, Μ.Βοπιάρ, Μ.Γευπγίος, Γ.Θυμάρ Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία

Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Νεπξνελδνθξηλείο Όγθνη Πεπηηθνύ : ύγρξνλεο απόςεηο ζηε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Υπήζηορ Γ. Σοςμπανάκηρ MD PhD Consultant in Gastroenterology & Neuroendocrine Tumours Hon. Senior Lecturer - University College

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής

Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής 44 Ο ζσνδσαζμός Κεηαμίνες με Μορθίνε, Ναλμποσθίνε ή Τραμαδόλε για ηεν ανηιμεηώπιζε ηοσ μεηεγτειρεηικού πόνοσ μεηά από επεμβάζεις ριδικής προζηαηεκηομής Νηπίηζος Β MD, Παπαγιαννοπούλος Π MD, PhD, Κώζηογλος

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα