ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A."

Transcript

1 ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN S.A. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 9001:000

2 Τα ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε., δημιουργήθηκαν το 1999 από νέα καταξιωμένα άτομα στον ευρύτερο χώρο των επιχειρήσεων, με σκοπό να χαράξουν μία νέα δυναμική πορεία στο χώρο των οργανοχημικών λιπασμάτων και όχι μόνο, υποσχόμενοι τις καλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμη με την παραγωγή και εμπορία τυρφοχωμάτων και λιπασμάτων (υγρά-στερεά) σε μικροσυσκευασίες ως και βιολογικών λιπασμάτων. Σήμερα παράγουμε και διαθέτουμε οργανοχημικά λιπάσματα ειδικά το κάθε ένα χωριστά σε κατηγορίες για : 1) ΔΕΝΔΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ) ΕΛΙΕΣ 3) ΑΜΠΕΛΙ 4) ΒΑΜΒΑΚΙ 5) ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Οργανική ουσία ως εδαφοβελτιωτικό για το έδαφος: 1) ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ) ΔΟΛΟΜΙΤΗ 3) ΦΩΣΦΟΡΙΤΗ Τα τυρφοχώματα παράγονται σε διάφορες συσκευασίες και διατίθενται σε πλαστικές σακούλες των 1, 0 και 50lt, ως και οι μικροσυσκευασίες σε στερεά και υγρά και χρησιμοποιούνται σε φυτώρια, ανθοκομικά και γκαζόν και οπουδήποτε αλλού. Τα ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ παρασκευάζονται για να δώσουν λύση στα πολλά προβλήματα που επέφερε η συνεχής χρήση των ανόργανων λιπασμάτων όπως: - Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα - Αύξηση της αλατότητας του εδάφους - Μείωση της γονιμότητας του εδάφους - Μείωση της οργανικής ουσίας του εδάφους - Δηλητηριασμό των μικροοργανισμών του εδάφους - Μείωση της θρεπτικής αξίας και γευστικότητας των αγροτικών προιόντων - Έλλειψη θεμελιωδών θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη υγεία

3 ÏRGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN ORGANOCHEMICAL FERTILIZER OF MAKEDONIAN A.E., were created in 1999 from new valorisen individuals in the wider space of enterprises, with a view to engrave a new dynamic course in the space of organic-chemical fertilizers and not only, promising the better prospects for the future. This effort was continued and is still continue with the production and marketing of peat and fertilizers (solid- liquids) in small packs, up to biological fertilizers Today we produce and allocate organic-chemical fertilizers special the each one separately in categories for: 1) FRUIT TREES ) OLIVE TREES 3) VINE 4) COTTON 5) GREEN CROP Organic matter as ground ameliorative for the soil: 1) BIOLOGICAL FERTILIZER FOR TREES AND VEGETABLES ) DOLOMITE 3) PHOSPHORITE Peat is produced in various packing and is sold in plastic sachets of 1, 0 and 50lt, up to small packs in solid and liquids and are used in nurseries, floriculture and grass and elsewhere

4

5 ΕΙ ΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΕΝΤΡΑ Special fertilizer for fruit trees and kiwi AGRITALL ( % ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ(ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ) % ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ...53% ΟΥΡΙΑ (Ν) % ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ...15% ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ...15% ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ.....3% ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ. 3% Θ.ΣΙΔΗΡΟΣ....1% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (B, Cu, Zn, Mn)......% Ενδεικτική δοσολογία: 3-4 κιλά ανά δέντρο AGRITALL(5-7-8) Nitrogen (N) 5 - Phosphorus (P) 7 - Potassium (K)8 Component% Organic matter (Leonardtite) 47 Minerals 53 Urea 11 Superphosphate 15 Potassium Sulfate 15 Iron Sulfate 1 Calcium Carbonate 3 Magnesium Carbonate 3 Trace elements Indicative dosage: 3-4 kg/tree Packing 40Kg Sacks/Pallet 40 ÔÑÏÐÏÓ & ÑÏÍÏÓ ËÉÐÁÍÓÇÓ ÔÙÍ ÏÐÙÑÏÖÏÑÙÍ Ïé ëéðüíóåéò ãéá íá áðïäþóïõí ðñýðåé íá ãßíïíôáé ìå óùóôü ôñüðï & ôçí êáôüëëçëç åðï Þ. Ç åðéöáíåéáêþ ëßðáíóç åßíáé ï ðéï óõíçèéóìýíïò ôñüðïò ãéá ïñþãçóç ëéðüíóåùí óôïõò ïðùñþíåò ôçò þñáò ìáò. Ôï ëßðáóìá óêïñðßæåôáé ìå ôï Ýñé "óôá ðåôá ôü" Þ ìå ëéðáóìáôïäéáíïìåßò & áêïëïõèåß äéóêïóâüñíéóìá Þ öñåæüñéóìá ãéá íá ãßíåé ôï ðáñü ùìá ôïõò.óå îçñéêýò ðåñéï Ýò ðñïôéìïýíôáé ïé öèéíïðùñéíýò ëéðüíóåéò áð'ôéò áíïéîéüôéêåò ãéá íá ìðïñåß ôï ëßðáóìá íá öôüóåé Ýãêáéñá ôï ñéæüóôñùìá.ôá áñãéëþäç åäüöç óõãêñáôïýí ôá èñåðôéêü óôïé åßá êáëýôåñá áðü ôá áììþäç, ãé'áõôü ôï ëüãï ç ëßðáíóç ðñýðåé íá ãßíåôáé ôï öèéíüðùñï, åíþ óôá áììþäç ôçí Üíïéîç. OLEA ( % ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ(ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ)...59% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ...41% ΟΥΡΙΑ (Ν)....14% ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ % ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ.....8% ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ..3% ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ....3% ΒΟΡΑΚΑΣ......% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, Cu, Zn, Mn)......% Ενδεικτική δοσολογία: 3-5 κιλά ανά δέντρο ΕXTRA OLEA ( % ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ(ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗΣ)....39% ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ % ΟΥΡΙΑ (Ν) % ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ.10% ΘΕΙΙΚΟ ΚΑΛΙΟ % ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ % ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ % ΒΟΡΑΚΑΣ....% ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ (Fe, Cu, Zn, Mn)... % Ενδεικτική δοσολογία: 3-5 κιλά ανά δέντρο ΕΙ ΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ EΛΑΙΟ ΕΝΤΡΑ Special fertilizer for olive tree OLEA (6-3-4) Nitrogen (N)6 - Phosphorus (P)3 - Potassium (K)4 Component% Organic matter (Leonardtite)59 Minerals 41 Urea 14 Superphosphate 6 Potassium Sulfate 8 Borate Calcium Carbonate 3 Magnesium Carbonate 3 Trace elements Indicative dosage: 3-5 kg/tree Packing 40Kg Sacks/Pallet 40 EXTRA OLEA (9-5-9) Nitrogen (N)9 - Phosphorus (P)5 - Potassium (K)9 Component% Organic matter (Leonardtite)39 Minerals 61 Urea 0 Superphosphate 10 Potassium Sulfate 18 Borate Calcium Carbonate 3 Magnesium Carbonate 3 Trace elements Indicative dosage: 3-5 kg/tree Packing 40Kg Sacks/Pallet 40 ΤΟ OLEA & EXTRA OLEA ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟΤΕΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΔΙΟΤΙ: ÁõîÜíåé ôçí êáñðüäåóç ÁõîÜíåé ôï ìþêïò ôçò âëüóôçóçò ÁõîÜíåé ôïí áñéèìü ôùí êüìâùí áíü âëáóôü ÁõîÜíåé ôïí áñéèìü ôùí áíèïôáîéþí áíü êüìâï ÁõîÜíåé ôçí öùôïóýíèåóç, ôç óýíèåóç ðñùôåúíçò & áìýëïõ Åðéóðåýäåé ôçí Ýíáñîç ôçò âëüóôçóçò ãåãïíüò ðïõ Ý åé éäéáßôåñç óçìáóßá ãéá ôá îçñïèåñìéêü êëßìáôá ÁõîÜíåé ôçí åëáéïðåñéåêôéêüôçôá ëüãù ôïõ õøçëïý ðïóïóôïý ìáãíçóßïõ Ìåéþíåé ôçí êáñðüðôùóç Äßíåé åíôïíüôåñï ñþìá óôïí êáñðü Ôï EXTRA OLEA üðùò êáé üëá ôá ïñãáíï çìéêü ëéðüóìáôá åßíáé âñáäåßáò áðïäýóìåõóçò ìå áðïôýëåóìá ôá åëáéüäåíäñá íá Ý ïõí åðüñêåéá èñåðôéêþí óôïé åßùí êáôü ôç äéüñêåéá üëùí ôùí óôáäßùí ðïõ èåùñïýíôáé êñßóéìá ãéá ôçí êáëþ áíüðôõîç & êáñðïöïñßá ôçò åëéüò

6 ORGANIC BIOLOGICAL FERTILIZERS ENERGY FROM NATURE FOR: -Improvement of physicochemical properties of soil -Increased production -Fruit with more flavor -Improvement of the main characteristics of fruit -Quality improving -Resistance crops 100% BIOLOGICAL FERTILIZER 100% BIOLOGICAL FERTILIZER FOR TREES AND VEGETABLES FOR TREES BIOKAL (6-4-8) COMPOSITION Nitrogen (organic N) 6% Phosphorus (organic P). 4% Potassium (KO)...8% Calcium (Ca)....9% Magnesium (Mg)..,4% Organic matter (farina)... 51% Dosage: -4 kg/tree kg/1000m PHOSPHORITE 0-31,5-0 Ideal for organic farming BIOΜΑΧ (8-6-0) COMPOSITION Nitrogen (organic N).. 8% Phosphorus (organic P) 6% Calcium (Ca)...1% Organic matter (farina) 67,4% Dosage: -4 kg/tree kg/1000m

7 DOLOMITE Calcium Carbonate 50-5% Magnesium Carbonate 46-48% Dosage ph increase from 5 to 6 ph increase from 4 to 6 The best product for ph improvement of acid soils, high quality, easy application. It increase soil ph, while at the same time in enriches the soil with Calcium and Magnesium. Sandy soil Loamy soil Clayey soil 00kg/1000m 500kg/1000m 750kg/1000m 300kg/1000m 750kg/1000m 1100kg/1000m ORGANIC SOIL TRANSFORMER The high organic matter content 54-56% covers the needs of organic matter in soils and weakened greenhouses, while improving the physical and chemical properties of soil. Vital is completely free fromweed seeds or pathogens. The organic substance derived from lignite surface layer Dosage: kg/1000m

8 MAXI FLOR ( ) Complete Fertilizer for all indoor and outdoor ornamental plants. Type ( ) +Fe, Zn, Cu. B The best proportions of macro nutrients give the flowers right growth and flowering, creating a beautiful environment MAXI GRASS (-5-8) Special fertilizer for lawn and ornamental bushes. Type (-5-8) +Fe, Zn, Cu, B It was created in order to produce and hold a rich and green lawn. Packing:Kg Sacks/Carton:15 FOLLIAR (1-4-6) Liquid fertilizer for fast growth of indoor and outdoor plants Packing:50 cc Bottles/Carton:45 FERRON Liquid fertilizer for prevention and treatment of iron deficiency and magnesium Packing:50 cc Bottles/Carton:45

9 PLANT COMPOST Turf soil for indoor and outdoor ornamental plants in pots, gardens etc. It is based on blond turf and partially in black turf enriched with perlite and all the necessary nutrients (N, P, K and micronutrients). They are totally free from weed seeds, pathogens and insects. It ensures for your plants the best nutrition, aeration and soil humidity, giving us the best results..available packages: plastic bags of 50, 0 and 1 lt.

10 Special fertilizer for vineyards and asparagus FERTY SPAR (7-6-9) Nitrogen (N)7 - Phosphorus (P)6 - Potassium (K)9 Component% Organic matter (Leonardtite)40 Minerals 60 Urea 16 Superphosphate 14 Potassium Sulfate 18 Calcium Carbonate 3 Magnesium Carbonate 3 Trace elements 3 Indicative dosage: Kg/1000m Packing 40Kg Sacks/Pallet 40 Special fertilizer for cotton and corn DYMAMIC CROP (9-9-5) Nitrogen (N)9 - Phosphorus (P)9 - Potassium (K)5 Organic matter (Leonardtite)37 Minerals 63 Urea Superphosphate Potassium Sulfate Calcium Carbonate Magnesium Carbonate Trace elements Indicative dosage: Kg/1000m Packing 40Kg Sacks/Pallet 40

11 Why ORGANOCHEMICAL FERTILIZERS OF MAKEDONIA * They have the form of Pellet ensuring easy application by mechanical means. * The Organic source is free of odor, weed seeds and pathogens. * The composition is secured. * At the same time they enrich the soil with macronutrients and micronutrients covering a big part or the total of the crop needs in basic fertilization.

ποιότητα με συνέπεια quality with consistency

ποιότητα με συνέπεια quality with consistency ποιότητα με συνέπεια quality with consistency ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IMPORT EXPORT of AGRICULTURAL PRODUCTS 4 ΕΤΑΙΡΙΑ / COMPANY 8 ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ / PHOTOGRAPHS 9

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ [309] ΡΥΠΑΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΑΣΜΑΚΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ Αυγουστίνος Αυγουστή 1, Σάββας Παπαδόπουλος 2,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor.

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor. 1 a,a-dipyridyl A dye that when dissolved in 1 N ammonium acetate is used to detect the presence of reduced iron (Fe 2+ ) in the soil. A positive reaction indicates the soil is reduced. A horizon See soil

Διαβάστε περισσότερα

Ακρυλικές Μπανιέρες Συστήματα Υδρομασάζ. Acrylic Bathtubs Hydromassage Systems

Ακρυλικές Μπανιέρες Συστήματα Υδρομασάζ. Acrylic Bathtubs Hydromassage Systems Aυστριακή Τεχνολογία Austrian Technology Ακρυλικές Μπανιέρες Συστήματα Υδρομασάζ Acrylic Bathtubs Hydromassage Systems System Alpha Plus Αντλία 1,1 ΗΡ με αντικραδασμικά λάστιχα Pump 1,10 HP with anti-vibration

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Naxos local products and gastronomic specialties By Yolanda Totsiou* The traditional lunch in a tavern in one of Naxos mountainous villages started with raki (a greek alcoholic beverage), tsimbita (local

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. Lower dimensions / Διαστάσεις βάσης. External upper dimensions Άνω, εξωτερικές διαστάσεις. Height / Ύψος

INDEX. Lower dimensions / Διαστάσεις βάσης. External upper dimensions Άνω, εξωτερικές διαστάσεις. Height / Ύψος Garden Collection 2 INDEX OUTDOOR POTS 4 Corfu pots 6 Corfu Square 8 Corfu Balconieres 10 Festone Campana 12 Festone jardinieres & balconieres 14 Festone bowl 16 Athina jardinieres 18 Delphi round 20 Ionian

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

GASTRONOMY/ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ The gastronomy of Naxos By Elias Mamalakis* I love Naxos very much; I must admit, however, that most of all I love the people of Naxos. They are open-hearted, hospitable, fun-lovers and connoisseurs. Naxos

Διαβάστε περισσότερα

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015

Zeolite Zeolites Natural Zeolites Zeolitic Tuffs Very High Quality Uses 1982-2015 Ζεόλιθος Ζεόλιθοι Φυσικοί Ζεόλιθοι Ζεολιθικοί Τόφφοι Πολύ Υψηλής Ποιότητας Χρήσεις 1982-2015 Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Γεωχημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Local quality products of Crete

Local quality products of Crete Ελλάς Greece Τοπικά Ποιοτικά Προϊόντα της Κρήτης Η Κρήτη υπήρξε πάντοτε ένας ελκυστικός προορισµός για τους επισκέπτες, κι αυτό για πολλούς λόγους: το ήπιο κλίµα και το γραφικό τοπίο, οι καταπληκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop

Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of WINEries in Cyprus (WINEC) Deliverable 31 Workshop Nicosia, June 2012 1 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Advanced systems for the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-12 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-18 Τομές Sections 21-28 Κατεργασίες Milling-Tooling Operations

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων. τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015. www.neochrom.com

Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων. τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015. www.neochrom.com Βιομηχανία Δομικών Υλικών, Χρωμάτων & Επιχρισμάτων τιμοκατάλογος προϊόντων 2014-2015 www.neochrom.com Στηρίζουμε τα υλικά του τόπου μας. ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 998-2 Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων

Athens-Biowaste. Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων Athens-Biowaste Παραδοτέο 6(β) Προτάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές και τη νομοθεσία των βιοαποβλήτων (Recommendations for technical specifications and bio-waste related legislation) Αύγουστος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ιδρύθηκε το 1974 παραγωγή υφασμάτων denim για ενδύματα jeans. Κατέχει δεσπόζουσα θέση established in 1974 production of denim fabric for jeans wear.

ιδρύθηκε το 1974 παραγωγή υφασμάτων denim για ενδύματα jeans. Κατέχει δεσπόζουσα θέση established in 1974 production of denim fabric for jeans wear. come inside the blue fabric Η ÇΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.È ιδρύθηκε το 1974 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum T H E O F A N I S. A. G E M T O S, L A B O R A T O R Y O F F A R M M E C H A N I S A T I O N, D E P A R T M E N T O F A G R I

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics. Messinia, Greece

Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics. Messinia, Greece Preliminary studies on grapevine asexual propagation by using Deep Flow hydroponics A. Assimakopoulou 1, I. Salmas 1, K. Nifakos 1 and K. Βakasietas 2 1 Technological Educational Institute of Kalamata,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία

Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Καθαρό νερό- Υγιεινή και ευημερία Κατάλογος προϊόντων της Jacuzzi για την επεξεργασία του νερού του υδρομασάζ σας. Clean water Clear well-being Catalogue of Jacuzzi water treatment products for perfect

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματική δράση: Σχολική και Κοινωνική Ζωή Θέμα: «Διατροφή στο σύγχρονο περιβάλλον»

Βιωματική δράση: Σχολική και Κοινωνική Ζωή Θέμα: «Διατροφή στο σύγχρονο περιβάλλον» Βιωματική δράση: Σχολική και Κοινωνική Ζωή Θέμα: «Διατροφή στο σύγχρονο περιβάλλον» 1 ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Τμήμα Α3 Σχ. έτος 2013-2014 Υπεύθυνη καθηγήτρια:παπαναστασάτου Ευσταθία Μsc Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-8 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 9-12 Βασικές Τυπολογίες Basic Typologies 13-16 Τομές 1:2 Sections

Διαβάστε περισσότερα

LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions

LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions LED street lighting - Warning reflex - reflector indoor and outdoor innovate solutions Contents / Περιεχόμενα 04 Company profile Εταιρικό προφίλ 06 LED: the green revolution in lighting LED: η πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

...φυσικά προϊόντα! / natural products!

...φυσικά προϊόντα! / natural products! ...φυσικά προϊόντα! / natural products! ΜΠΑΓΚΑΤΖΟYΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 2 H εταιρία Καλώς ήρθατε στην Μπαγκατζουνης Μπαχαρικά Η Μάρκος Μπαγκατζούνης & Υιοί Αεβε, αποτελει μία καθετοποιημένη μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil

M9400 Softline plus. Copyright 2009 Alumil Copyright 2009 Alumil Γενικές Πληροφορίες General Information M9400 Softline plus 002 Alumil M9400 Softlight plus V05.2009 Γενικές Πληροφορίες General Information ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá: ÐíåõìáôéêÜ Äéêáéþìáôá

Διαβάστε περισσότερα