Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ"

Transcript

1 Τπό τθν αιγίδα Ε.Π.. ΦΘΙΩΣΙΔΑ με τθ ςυνεργαςία ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OITH CUP 2015 Γενικά Η εταιρία SPORT team ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ELEONAS SPORTS TOURNAMENTS ACADEMY που είναι εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο του ποδοςφαίρου και δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν και προϊόντων ςε ςυνεργαηόμενεσ με αυτιν επιχειριςεισ ακλθτικά κζντρα ποδοςφαίρου και ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου. Για τθ φετινι καλοκαιρινι περίοδο, οι υπεφκυνοι των εταιρειϊν, επζλεξαν τθν περιοχι τθσ ΤΠΑΣΗ για να διοργανϊςουν το 1 ο ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΙΣΗ CUP 2015 Αφοφ λάβαμε υπ όψιν μασ, όλα τα απαραίτθτα κριτιρια για οργάνωςθ τουρνουά υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςασ προτείνουμε να επιλζξετε ζνα από τα παρακάτω ξενοδοχεία ςτθν πανζμορφθ περιοχι των ΛΟΤΣΡΩΝ τθσ ΤΠΑΣΗ για ζνα αξζχαςτο τετραιμερο ακλθτικισ δράςθσ. Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ HOTEL ΠΡΙΓKΗΠΙΚΟΝ HOTEL AΛΕΞΑΚΗ ΗΟΣΕL OITH HOTEL ANΟΙΞΗ ΗΟTEL ΕΠΕΡΙΑ ΗΟΣΕL LUX ΤΠΑΣΗ ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ Oρεινι κωμόπολθ, θ Τπάτθ, χτιςμζνθ ςτισ βόρειεσ πλαγιζσ τθσ Oίτθσ, ανάμεςα ςε βελανιδιζσ, πλατάνια και κυπαρίςςια, κατζχει τθ κζςθ τθσ ομϊνυμθσ αρχαίασ πόλθσ, κοιτίδασ των Αινιάνων, που υπιρξε πρωτεφουςα τθσ Αιτωλικισ υμπολιτείασ και άκμαςε κατά τουσ Ρωμαϊκοφσ και τουσ Πρωτοβυηαντινοφσ Χρόνουσ. Προςφζρει πανοραμικι κζα ςτον κάμπο τθσ Λαμίασ, ϊσ τθν παραλία τθσ Aγίασ Mαρίνασ. Ζχει 724 κατοίκουσ. Σα Λουτρά Τπάτθσ, με αξιόλογθ ξενοδοχειακι υποδομι λόγω των ιαματικϊν λουτρϊν, ζχουν 645 κατοίκουσ. Η Τπάτη και τα Λουτρά Τπάτησ απζχουν από τη Λαμία 23 και 18 χλμ αντίςτοιχα. 2

2 ΙΑΜΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΤΠΑΣΗ Η πθγι τθσ Τπάτθσ απζχει 11 χλμ απο τον ςτακμό Λιανοκλαδίου και 19 χλμ απο τθν Λαμία. Βρίςκεται ςε μια κατάφυτθ περιοχι τθσ πεδιάδασ τθσ Φκιϊτιδασ δίπλα ςτουσ πρόποδεσ τθσ Οίτθσ, ςε απόςταςθ 2,5 χλμ περίπου. το μζςο τθσ πεδιάδασ ρζει ο περχειόσ ποταμόσ. Σο ζδαφοσ τθσ περιοχισ τθσ Τπάτθσ ςτερείται φγραςίασ κατα τουσ κερινοφσ μινεσ και λόγω αυτοφ κακϊσ και τθσ μικρισ υψομετρικισ τθσ κζςεωσ, το κλίμα που επικρατεί είναι ιπιο και ξθρό. Η πθγι τθσ Τπάτθσ αναβλφηει το μζςον τθσ περιοχισ εντόσ του πάρκου απο φυςικό ριγμα, το οποίο παρουςιάηει τθν όψθ φρζατοσ ι κρατιρα θφαιςτείου βάκουσ 16 μζτρων. Ιςτορικό: Σα ιαματικά νερά τθσ Τπάτθσ ανζβλυηαν κατά πάςα πικανότθτα το ζτοσ 427 π.χ. Κατά τθν διάρκεια ςειςμοφ εκείνθ τθν εποχι, ο οποίοσ όπωσ αναφζρει ο τράβων επζφερε μεγάλεσ καταςτροφζσ ςε ολόκλθρθ τθν τερεά Ελλάδα και τθν Εφβοια. Η αρχαιότθτα τθσ πθγισ τθσ Τπάτθσ αποδεικνφεται και απο άλλα ςτοιχεία, μεταξφ των οποίων τα ςπουδαιότερα ιταν τα διαςωκζντα μζχρι μερικϊν ετϊν γράμματα του 4ου αι π.χ. Σα οποία ανζγραφαν το όνομα τθσ κεάσ Αφροδίτθσ ςτθν οποία λζγεται πωσ ιταν αφιερωμζνα τα λουτρά τθσ Τπάτθσ. Επίςθσ ανευρζκθςαν μαρμάρινεσ πλάκεσ με αρχαία γράμματα, μια εκ των οποίων ανζγραφε: "λικθν τ'όπιςκεν οσ ίκι ελεφςεται". Μετά τον 1ο μ.χ. αιϊνα θ περιοχι τθσ Θεςςαλίασ και ιδίωσ τθσ Τπάτθσ ζλαβε μεγάλθ φιμθ απο τισ διανζμουςεσ ςτθν περιοχι αυτι μάγιςςεσ, οι οποίεσ λόγω τθσ αμάκειασ τθν εποχι εκείνθ και τθσ επιτθδειότθτασ κεωροφνταν υπερφυςικά πρόςωπα, τα οποία ζκαναν καφματα. Όπωσ αναφζρουν ο Θεόφραςτοσ και ο Πλίνιοσ οι μάγιςςεσ χρθςιμοποιοφςαν για τθν κεραπεία των αςκενϊν το φυτό ελλζβορον, το οποίο φφεται ςτουσ πρόποδεσ του Παρναςςοφ και τθσ Οίτθσ και ζχει καταπρχντικι ιδιότθτα. Για τισ μάγιςςεσ τθσ Τπάτθσ αναφζρουν ο Πολφβιο, ο Ηλιόδωροσ και ο Λουκιανόσ ο οποίοσ ζγραψε ενα περιγραφικότατο διιγθμα αφθγοφμενοσ τθν μεταμόρφωςθ του απο τισ μάγιςςεσ. Επι Σουρκοκρατίασ χρθςιμοποιοφνταν τα λουτρά τθσ Τπάτθσ καλοφμενα λουτρά του Πατρατηίκ. Η οργάνωςθ των ιαματικϊν πθγϊν άρχιςε απο το ζτοσ 1805 ενω το ζτοσ 1903 ιταν ςτθν χϊρα θ μόνθ άρτια οργανωμζνθ πθγι. τόχοσ τόχοσ μασ είναι να διοργανϊνουμε κάκε χρόνο διοργανϊςεισ με καλεςμζνουσ πάντα τισ καλφτερεσ και πιο ανταγωνιςτικζσ ομάδεσ τθσ Ελλάδοσ ςτο χϊρο του ποδοςφαίρου. ε όλα τα τουρνουά που μζχρι ςιμερα ζχουμε διοργανϊςει, κατά γενικι ομολογία, όλων όςων ςυμμετείχαν δϊςαμε τα διαπιςτευτιρια μασ ωσ εταιρεία πραγματοποιϊντασ μια άρτιεσ και επιτυχείσ διοργανϊςεισ. Η εμπειρία και θ τεχνογνωςία όλων των ςυνεργατϊν μασ ςε αντίςτοιχεσ προςπάκειεσ εγγυϊνται τθν επιτυχία των διοργανϊςεων που αντικειμενικό και τελικό ςκοπό ζχουν να ικανοποιιςουν τουσ μικροφσ ακλθτζσ που κα ςυμμετζχουν και όλουσ όςουσ εμπλζκονται ςε αυτι. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ Οι διοργανϊςεισ απευκφνονται ςε όλεσ τισ Ακαδθμίεσ ποδοςφαίρου τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Οι ακλθτζσ των Ακαδθμιϊν που κα ςυμμετζχουν ςτισ διοργανϊςεισ πρζπει να ζχουν δελτίο τθσ ΕΠΟ ι πιςτοποιθτικό γζννθςθσ με φωτογραφία ι αςτυνομικι ταυτότθτα. Όλοι όςοι εμπλζκονται ςτο τουρνουά δθλαδι προπονθτζσ, manager, διαιτθτζσ, γιατροί και αςφαλϊσ προςωπικό τθσ διοργανϊτριασ, κα πρζπει να παραλάβουν διαπιςτεφςεισ από τθ γραμματεία για να μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ που διεξάγεται το τουρνουά, 3

3 Επιλογή ςυμμετοχήσ Ηλικιακζσ κατθγορίεσ: Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ ( ) εφθβικό Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ ( ) παιδικό Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ (2000) Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ (2001) Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ ( ) προπαιδικό Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ ( ) τηοφνιορ Ακλθτζσ γεννθμζνοι τα ζτθ ( ) προτηοφνιορ O manager κάκε ομάδασ είναι ο αρμόδιοσ άνκρωποσ για τισ επικοινωνίεσ μεταξφ τθσ διοργανϊτριασ και τθσ ομάδασ και υπεφκυνοσ για τθν ςυνεργαςία όπωσ αυτι προβλζπεται παρακάτω Δηλώζηε ζυμμεηοχή για ηην απόλυηη Ποδοζθαιρική Εμπειρία Join the BEST!!! Σρόποσ διεξαγωγήσ Προαγωνιςτική περίοδοσ Ο manager κάκε ομάδασ είναι υπεφκυνοσ για τθν οργάνωςθ τθσ αποςτολισ, τθν ςυλλογι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και τθν επικοινωνία με τθν διοργανϊτρια. Άφιξη ομάδασ Μετά τθν εγκατάςταςθ τθσ κάκε αποςτολισ ςτο ξενοδοχείο ο manager κάκε ομάδασ υποχρεοφται να δθλϊςει τθν άφιξθ τθσ ςτθν κεντρικι γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ μζχρι τισ 14:00 το μεςημζρι, να κατακζςει όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά των ακλθτϊν και ςυνοδϊν για τθν παράδοςη τησ διαπίςτευςησ και να εξοφλήςει τυχόν οικονομικζσ οφειλζσ. υνζντευξη τφπου-σεχνική ςφςκεψη Μετά τθν άφιξθ όλων των ςυμμετεχόντων ομάδων ςτισ 14:30 το μεςημζρι κα πραγματοποιθκεί θ ςυνζντευξθ τφπου και θ τεχνικι ςφςκεψθ με τθν ςυμμετοχι όλων των προπονθτϊν, manager και διαιτθτϊν για τισ τελευταίεσ οδθγίεσ από τθν διοργανϊτρια. (αν θ ϊρα αλλάξει κα γίνει ζγκαιρα ειδοποίθςθ με ςχετικι ανακοίνωςθ). Πλάνο αγϊνων Όλο το αγωνιςτικό πρόγραμμα με κλειδάρικμουσ, που αναφζρει τισ θμζρεσ, ϊρεσ, γιπεδα, που αγωνίηεται θ κάκε ομάδα παρατίκεται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Σο επίςθμο πρόγραμμα ζχει ανακοινωκεί ςτισ ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ, ςτο επίςθμο site που κα καλφψει τθ διοργάνωςθwww.sportteamsummercup.simplesite.com τθν τεχνικι 4

4 ςφςκεψθ που κα πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ του τουρνουά κα υπάρχει δυνατότθτα αιτθμάτων από τουσ υπευκφνουσ των ομάδων για πικανζσ αλλαγζσ εφ όςον αυτό είναι εφικτό Η διοργανϊτρια είναι υπεφκυνθ για οποιαδιποτε αλλαγι του αγωνιςτικοφ προγράμματοσ. Κανονιςμοί αγϊνων Οι κανονιςμοί που κα ιςχφςουν κατά τθν διεξαγωγι του αγωνιςτικοφ προγράμματοσ του τουρνουά είναι αυτοί που διζπουν τα πρωτακλιματα τθσ ΕΠΟ. Οι αγϊνεσ κα διεξάγονται με ζναν διαιτθτι,και ζναν παρατθρθτι. Επιτρζπονται να χρθςιμοποιθκοφν όλοι οι ακλθτζσ που είναι δθλωμζνοι ςτο φφλλο αγϊνα αλλαγζσ. τθν κατθγορία των τηοφνιορ οι αλλαγζσ είναι απεριόριςτεσ και ςυνεχόμενεσ, χωρίσ να ςταματά το παιχνίδι αρκεί να γίνονται ςτθν κεντρικι γραμμι του γθπζδου και να ενθμερϊνεται ο διαιτθτισ. Διάρκεια αγϊνων είναι 35ϋλεπτά χρόνοσ ανά θμίχρονο για τθν κατθγορία του εφθβικοφ τμιματοσ, 30 λεπτά χρόνοσ ανά θμίχρονο για τισ κατθγορίεσ παιδικοφ και προπαιδικοφ και 5ϋ λεπτά ανάμεςα ςτα θμίχρονα για αλλαγι τερμάτων,25 λεπτά για τθν κατθγορία των τηοφνιορ. Οι αγωνιηόμενεσ ομάδεσ καλοφνται ςτο γιπεδο 5ϋ πριν τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ ςτο κζντρο του γθπζδου να ανταλλάξουν χαιρετιςμό και να φωτογραφθκοφν για το αρχείο τθσ διοργάνωςθσ. Ενςτάςεισ Συχόν ενςτάςεισ για οποιοδιποτε κζμα προκφψει γίνονται από τουσ αρχθγοφσ και manager των ομάδων κατά τθν διάρκεια του αγϊνα εφ όςον ενθμερωκεί θ γραμματεία γθπζδου ζωσ και πριν το τελευταίο ςφφριγμα του διαιτθτι και κα εξετάηονται από τθν επιτροπι διεξαγωγισ του τουρνουά. Επιτροπή Διεξαγωγήσ Για κάκε επίλυςθ ενςτάςεων που προκφπτει κατά τθν τζλεςθ των αγϊνων και εφ όςον δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ και τον κανονιςμό τθσ διοργάνωςθσ, κα αποφαςίηει θ διοργανϊτρια αρχι με μια τριμελι εκτελεςτικι επιτροπι θ οποία αποτελείται από τον διευκυντι αγωνιςτικοφ προγράμματοσ, τον επικεφαλι διαιτθτι τθσ διοργάνωςθσ και τον υπεφκυνο τθσ διοργάνωςθσ, μετά το πζρασ τθσ αγωνιςτικισ θμζρασ. Διαιτητζσ παρατηρητζσ Οι διαιτθτζσ τθσ διοργάνωςθσ για κάκε αγϊνα ορίηονται από τθν διοργανϊτρια. ε κάκε αγϊνα τθσ Α και Β φάςθσ διαιτθτισ είναι ζνασ. ε κάκε αγϊνα τθσ Α και Β φάςθσ ορίηεται επίςθσ παρατθρθτισ αγϊνων. Μζςα ςτον αγωνιςτικό χϊρο ο διαιτθτισ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ τζλεςθσ του αγϊνα. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να δϊςει άμεςθ λφςθ είναι αυτόσ που κα αποφαςίςει ςε ςυνεννόθςθ με τον παρατθρθτι τθν διακοπι ι αναβολι του παιχνιδιοφ. Ο διαιτθτισ τθρεί κατά γράμμα τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθν διοργάνωςθ του τουρνουά. Φφλλο αγϊνα το φφλλο αγϊνα 30ϋ πριν τθν ζναρξθ του παιχνιδιοφ, οι managers των ομάδων καλοφνται να κατακζςουν τισ 11άδεσ που κα ξεκινιςουν τον αγϊνα, τισ αλλαγζσ και τον αρχθγό τθσ κάκε ομάδασ. το τζλοσ κάκε αγϊνα πρϊτα υπογράφει ο διαιτθτισ μετά οι αρχθγοί των ομάδων και τζλοσ θ γραμματεία. ε περίπτωςθ που δεν τθρθκοφν τα ωσ άνω το φφλλο αγϊνα δεν ζχει ιςχφ και ο αγϊνασ ακυρϊνεται. Ειδικζσ περιπτϊςεισ i. Ιςοβαθμία ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ δφο ι περιςςότερων ομάδων ςτο τζλοσ τθσ Α Φάςθσ ιςχφουν τα μεταξφ τουσ παιχνίδια, ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ ιςχφει θ διαφορά των γκολ, ςε περίπτωςθ νζασ ιςοβακμίασ ιςχφει θ καλφτερθ επίκεςθ και ςτθ ςυνζχεια θ 5

5 καλφτερθ άμυνα. Αν πάλι ζχουμε ιςοβακμία ορίηεται νζο παιχνίδι μεταξφ τουσ με παράταςθ πζντε λεπτϊν. ii. Άνευ αγϊνα ε περίπτωςθ που ομάδα δεν εμφανιςτεί ςτθν ϊρα τζλεςθσ του αγϊνα δίνεται παράταςθ από τθν διοργανϊτρια 15ϋ. Αν μετά τθ πάροδο του 15λεπτου δεν ζχει εμφανιςτεί τότε άνευ αγϊνα θ παρευριςκόμενθ ομάδα κερδίηει το ματσ με ςκορ 3-0. ε περίπτωςθ που ομάδα ζχει ζγκαιρα ενθμερϊςει τθ διοργανϊτρια για πικανι κακυςτζρθςθ, τότε αποφαςίηει θ διοργανϊτρια για τθν τφχθ του αγϊνα. iii. Ποινζσ Όςον αφορά τισ ποινζσ ακλθτϊν που τιμωροφνται από τον διαιτθτι ιςχφουν οι παρακάτω κυρϊςεισ με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςτο φφλλο αγϊνα. o Ποινι αποβολισ μόνο για ςυγκεκριμζνο αγϊνα. (Περίπτωςθ δφο κίτρινων καρτϊν). o Ποινι αποβολισ για το επόμενο παιχνίδι. (Παράπτωμα, όπωσ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά κατά του διαιτθτι, ςυμπαικτϊν, αντιπάλων, κεατϊν και αντιακλθτικό παιχνίδι). o Οριςτικι αποβολι από τθν διοργάνωςθ.(περίπτωςθ βιαιοπραγίασ ι ανταπόδοςθσ, εξφβριςθ κεατϊν ι διακωμϊδθςθ του ακλιματοσ). Οι ποινζσ ιςχφουν από τθν επόμενθ αγωνιςτικι του ςυμβάντοσ και αναγράφονται ςτο φφλλο αγϊνα από τον διαιτθτι. ΚΑΝΟΝΙΜΟ OITH CUP 2015 Για τις συμμετζχουσες ομάδες Κάκε ακαδθμία / ςωματείο για να οριςτικοποιιςει τθν ςυμμετοχι τθσ ομάδασ κα πρζπει να: 1. Ζχουν ςυμπλθρϊςει τθν διλωςθ ςυμμετοχισ ομάδασ και να υπογραφεί από τον manager / προπονθτι τθσ αποςτολισ. πιςτοποιητικό γζννθςθσ με φωτογραφία ι φωτοτυπία τθσ ταυτότητασ του ακλθτι ι φωτοτυπία το επίςθμο δελτίο τησ ΕΠΟ. Ομαδική κατάςταςη υγείασ, υπογεγραμμζνθ από γιατρό ι κάκε ακλθτισ ξεχωριςτά βεβαίωςθ γιατροφ. 2. κάκε ακλθτισ πρζπει απαραίτθτα να ζχει μαηί του 2 εμφανίςεισ, καλαμίδεσ και παποφτςια ειδικά για τεχνθτό χορτάρι. Για την διοργανώτρια Η διοργανϊτρια είναι υπεφκυνθ για : 1. τθν εξαςφάλιςθ ςυμμετοχισ του απαραίτθτου αρικμοφ ομάδων ανά θλικιακι κατθγορία, για τθ διοργάνωςθ. 2. τθν ζκδοςθ κάρτασ διαπίςτευςθσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ προπονθτζσ, manager. 3. ςε κάκε γιπεδο ορίηεται ζνα άτομο παρατθρθτισ αγϊνα και ςε ζνα από τα ξενοδοχεία κα βρίςκεται θ κεντρικι γραμματεία τθσ διοργάνωςθσ θ οποία κα λειτουργεί από τισ 08:00 ζωσ τισ 23:00 κάκε μζρα για οποιοδιποτε πλθροφορία ςε κζματα διαμονισ, διαπίςτευςθσ, μεταφοράσ και ενθμζρωςθσ αποτελεςμάτων. 4. τθν εξαςφάλιςθ διαιτθςίασ αγϊνων 5. τθν εξαςφάλιςθ γιατρϊν κατά τθν διάρκεια των αγϊνων. 6. τθν εξαςφάλιςθ όλου του απαραίτθτου προςωπικοφ. 7. τθν δθμιουργία τθσ επιτροπισ διεξαγωγισ αγϊνων, ωσ όργανο επίλυςθσ όποιων προβλθμάτων πικανόν προκφψουν ςτθν διοργάνωςθ. Η διοργανϊτρια διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει, διαφοροποιιςει ι καταργιςει όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, εφόςον το κρίνει απαραίτθτο με τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει άμεςα όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν διοργάνωςθ. Επίςθσ θ διοργανϊτρια απαλλάςςεται τθσ ευκφνθσ για οποιοδιποτε τραυματιςμό ακλθτι κατά τθν διάρκεια των αγϊνων, κατά τθν μεταφορά ακλθτϊν από και προσ τισ ακλθτικζσ 6

6 εγκαταςτάςεισ, κατά τθν διαμονι τουσ ςτο ξενοδοχείο και ηθμιζσ που τυχόν προκαλζςουν οι διαμζνοντεσ. Απαιτείται θ κάκε ομάδα να ζχει κάνει ομαδικι τουριςτικι αςφάλεια ςτουσ ακλθτζσ. Συνεργασία με ομάδες Όλεσ οι ομάδεσ ορίηουν επικεφαλι τθσ κάκε αποςτολισ και αρμόδιο για όλα τα κζματα επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τθν διοργανϊτρια, θ οποία ονομάηει manager τθσ αποςτολισ με τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ : 1. να ςυντάξει τθν δήλωςη ςυμμετοχήσ ομάδασ 2. να ενθμερϊςει τουσ κθδεμόνεσ των ακλθτϊν τθσ αποςτολισ για τισ λεπτομζρειεσ τθσ προκιρυξθσ και του κανονιςμοφ τθσ διοργάνωςθσ 3. να ςυλλζξει και ελζγξει τα δικαιολογθτικά των αθλητϊν 4. να δθλϊςει εμπρόκεςμα τθν ςυμμετοχι τθσ ομάδασ του ςτθν διοργανϊτρια 5. να ενθμερϊνει ζγκαιρα τθν διοργανϊτρια για τυχόν κακυςτεριςεισ ι αλλαγζσ ςτθν ςυμμετοχι των ακλθτϊν τθσ ομάδασ του 6. να τθρεί με ςυνζπεια και υπευκυνότθτα το πρόγραμμα αγϊνων και τουσ κανόνεσ που διζπουν τθν διοργάνωςθ 7. ζχει τθν ευκφνθ τθσ ομάδασ του για τυχόν φκορζσ ι ηθμιζσ προκλθκοφν από τουσ ακλθτζσ ςτο ξενοδοχείο ι το ακλθτικό κζντρο. 8. να φροντίηει για τθν άψογθ ςυμπεριφορά των ακλθτϊν ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ξενοδοχείου, ςτθν τραπεηαρία και ςτα δωμάτια που κα διαμζνουν Ο manager τθσ κάκε ομάδασ εξουςιοδοτεί τθν διοργανϊτρια Sportteam να προβεί ςε τυχόν απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ κατά τθν κρίςθ τθσ που κα αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ, δεν κα κίγουν το βαςικό πνεφμα και τισ αρχζσ τθσ διοργάνωςθσ, κα γνωςτοποιοφνται δε άμεςα ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ του τουρνουά. Οτιδιποτε δεν προβλζπεται από τθν προκιρυξθ κα ρυκμίηεται με απόφαςθ από τθν επιτροπι διεξαγωγισ του τουρνουά που αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ πιςτισ εφαρμογισ όλων των παραπάνω όρων για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ τθσ διοργάνωςθσ. 7

7 Επικοινωνία με την διοργανϊτρια Για οποιοδιποτε κζμα προκφψει κατά τθ διάρκεια του τουρνουά, είμαςτε πρόκυμοι και ζτοιμοι να δϊςουμε λφςεισ. Θα μοιραςτεί κατάλογοσ με τα απαραίτθτα τθλζφωνα των ανκρϊπων τθσ διοργάνωςθσ, όπου άμεςα κα δοκοφν λφςεισ Κοτηαπαναγιϊτθσ Άγγελοσ τρατισ Ανδρζασ Λάλασ Ιωάννθσ ιοφτθσ Ανδρζασ Παπαδόπουλοσ Νικόλαοσ Κθφιςοφ , Αγ. Ι. Ρζντθσ Σθλζφωνο: fax τρατθγοφ Μακρυγιάννθ 46, Αγ. Ι. Ρζντθσ Σθλζφωνο: fax Καλοκαίρι ΟΛΟΙ μπάλα!!!! Το ραντεβού των δυνατών 8

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν

Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν. Κανονιςμόσ. πουδαςτϊν Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν Κανονιςμόσ πουδαςτϊν O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα