ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου."

Transcript

1 Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά διοργανϊνεται από τθ Διεφκυνςθ Νεολαίασ και Άκλθςθσ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Πολιτιςμοφ, Περιβάλλοντοσ, Νεολαίασ και Άκλθςθσ Διμου Ιωαννιτϊν. ΚΟΠΟ Σκοπόσ του τουρνουά είναι: Η άκλθςθ των εργαηομζνων που λόγω θλικίασ ι ελλείψει χρόνου δε ςυμμετζχουν ςτα εραςιτεχνικά πρωτακλιματα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΉ 1. Δικαίωµα ςυµµετοχισ ζχουν φορείσ, υπθρεςίεσ και διάφορεσ επαγγελµατικζσ οµάδεσ εργαηοµζνων του νζου διευρυμζνου Διμου Ιωαννιτϊν, µε ποδοςφαιριςτζσ που ζχουν ςυµπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. Στο ρόςτερ κάκε οµάδασ δθλϊνονται µζχρι 30 ποδοςφαιριςτζσ και ςτο φφλλο αγϊνα Κάκε οµάδα ΔΕΝ µπορεί να χρθςιµοποιιςει: ποδοςφαιριςτζσ εν ενεργεία εραςιτεχνικϊν κατθγοριϊν (Α', Β', Γ') κάτω των 30 ετϊν. Κακϊσ και ποδοςφαιριςτζσ των µεγαλφτερων κατθγοριϊν ανεξαρτιτου θλικίασ (Δ' Γ' Β' κατθγορίασ και επαγγελµατίεσ). Μπορεί όµωσ να ςυµπεριλαµβάνει ςτο µεν ρόςτερ µζχρι 4 εν ενεργεία ποδοςφαιριςτζσ, ςτθ δε 18άδα µζχρι 2 εν ενεργεία ακλθτζσ από 30 ζωσ και 35 ετϊν (Α', Β' εραςιτεχνικό). i. Από 30 ζωσ και 35 ετϊν κακορίηονται αυςτθρά οι γεννθκζντεσ από 1/1/1977 ζωσ 31/12/1982 ii. iii. Ακλθτζσ Γ' εραςιτεχνικισ από 30 ετϊν και άνω ελεφκερα Ακλθτζσ άνω των 35 ετϊν ελεφκερα

2 3. Οι οµάδεσ µποροφν να παίξουν και µε 9 παίκτεσ 4. Οι οµάδεσ ζχουν δικαίωµα να δθλϊνουν ςτο φφλλο αγϊνοσ και να χρθςιµοποιοφν ςε κάκε αγϊνα µζχρι 18 παίχτεσ. 5. Οι αλλαγζσ κατά τθ διάρκεια του αγϊνα κα γίνονται από τθ 18άδα τθσ κάκε οµάδασ και είναι απεριόριςτεσ, µζχρι το τζλοσ αρχικισ φάςθσ των οµίλων, µπορεί να βγει και να ξαναµπεί ο ίδιοσ ποδοςφαιριςτισ. Από τα προθµιτελικά και µζχρι και τον τελικό επιτρζπονται 7 αλλαγζσ και δεν ξαναµπαίνει ο ίδιοσ παίχτθσ. ΔΕΛΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 1. Κάκε οµάδα υποχρεοφται να ζχει δελτία όλων των ποδοςφαιριςτϊν κεωρθµζνα από τθν οργανωτικι επιτροπι. Τα δελτία κα είναι ζγκυρα εφόςον ςυνοδεφονται από φωτοτυπία τθσ αςτυνοµικισ ταυτότθτασ του ποδοςφαιριςτι και ιατρικό πιςτοποιθτικό. 2. Πριν τθν ζναρξθ του τουρνουά πρζπει να κατατεκεί ςτθν οργανωτικι επιτροπι : I. Οµαδικι κατάςταςθ ςυµµετεχόντων και υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει τουσ ακλθτζσ που ζχουν δελτίο και παίηουν ςτα εραςιτεχνικά πρωτακλιµατα Α' Β' και Γ' κατθγορίασ, κακϊσ και τθν επαγγελµατικι ιδιότθτα αυτϊν των ακλθτϊν. II. III. IV. Δελτία των ποδοςφαιριςτϊν (για κεϊρθςθ) Φωτοαντίγραφο τθσ αςτυνοµικισ ταυτότθτασ και τισ (2 όψεισ) Φωτοτυπία του βιβλιαρίου αςφάλιςθσ ι άλλου επίςθµου εγγράφου που να αποδεικνφει τθν ιδιότθτα ι τθν εργαςιακι ςχζςθ του αγωνιηοµζνου µε το ςυγκεκριµζνο χϊρο, ιδιότθτα ι εργαςιακι ςχζςθ που πρζπει να ζχει ο ακλθτισ τουλάχιςτον δφο (2) µινεσ - πριν τθν αίτθςθ για ζκδοςθ δελτίου. V. Ατοµικι ιατρικι βεβαίωςθ του ζτουσ 2012, από γιατρό πακολόγο ι καρδιολόγο, µε ευκφνθ του αγωνιηόµενου ακλθτι. Σθµείωςθ: Ακλθτισ που δε κα κατακζςει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογθτικά, δε κα ςυµµετάςχει ςτο τουρνουά. 3. Συµπλιρωςθ ι αντικατάςταςθ δελτίων µπορεί να γίνει µζχρι το τζλοσ του πρϊτου γφρου ι τθσ πρϊτθσ φάςθσ και κατά ανϊτατο όριο µζχρι πζντε (5) δελτία. Επίςθσ µπορεί οµάδα να

3 αντικαταςτιςει ονόµατα παικτϊν αν για οποιοδιποτε λόγο µετατεκοφν ι απολυκοφν. Μπορεί όµωσ, αν το επικυµεί, να χρθςιµοποιιςει τον ποδοςφαιριςτι µζχρι το τζλοσ του τουρνουά. 4. Η ςυµµετοχι επιςθµοποιείται µε τθν κατάκεςθ χρθµατικοφ ποςοφ που κα αποφαςίηεται από το Δ.Σ. τθσ Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. Μετά τθν κλιρωςθ και τθν ζναρξθ του τουρνουά, ςτθν οµάδα που αποχωρεί - αποβάλλεται κ.τ.λ. δεν επιςτρζφονται τα χριµατα. 5. Τα δικαιολογθτικά κα εξεταςτοφν από τθν οργανωτικι επιτροπι και κα ενθµερωκεί για τθν ζγκριςι τουσ ο υπεφκυνοσ εκπρόςωποσ κάκε οµάδασ. 6. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να ςυνοδεφουν το δελτίο του κάκε ακλθτι ςε κάκε αγϊνα. ΔΙΑΙΣΗΣΕ - ΓΙΑΣΡΟ 1. 'Ολοι οι αγϊνεσ διεξάγονται απαραίτθτα µε διαιτθτι και γιατρό. 2. Ο διαιτθτισ ςυντάςςει φφλλο αγϊνα το οποίο παραδίδει ο ίδιοσ ςτθν οργανωτικι επιτροπι. Μπορεί να προςκοµίςει και ςυµπλθρωµατικι ζκκεςθ για τυχόν επειςόδια και περιςτατικά που ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια του αγϊνα ι µετά τθ λιξθ του, που για λόγουσ ανωτζρασ βίασ δεν ανζφερε ςτο φφλλο αγϊνα. 3. Χωρίσ γιατρό και τουλάχιςτον ζναν διαιτθτι ΔΕΝ αρχίηει ο αγϊνασ. ΣΙΜΩΡΙΕ - ΕΝΣΑΕΙ - ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ 1. 0ι αποφάςεισ του διαιτθτι είναι ςεβαςτζσ και εκτελεςτζεσ. Ο διαιτθτισ ζχει δικαίωµα αποβολισ παίκτθ. Σ' αυτι τθν περίπτωςθ κα κρατεί το δελτίο του αποβαλλόµενου και κα το κατακζτει ςτθν οργανωτικι επιτροπι µαηί µε το Φ.Α. 2. Ο αποβαλλόµενοσ τιµωρείται: I. Με 1 αγωνιςτικι για αποβολι µε δφο κίτρινεσ. II. III. Με 2 αγωνιςτικζσ για απλι παράβαςθ π.χ, ςκλθρό παίξιµο Με οριςτικι αποβολι, για εµπλοκι ι εξφβριςθ λόγο και ζργο αντιπάλου, διαιτθτι, παράγοντα κ.τ.λ. κακϊσ και για οποιαδιποτε ςυµπεριφορά που κρίνεται ωσ αντιακλθτικι και απαράδεκτθ.

4 3. 0µάδα που χρθςιµοποιεί παίκτθ που δεν πλθροί τουσ όρουσ που προβλζπονται από τον κανονιςµό του τουρνουά π.χ (περιςςότερουσ ποδοςφαιριςτζσ που παίηουν ςε εραςιτεχνικά ςωµατεία, ιδιότθτα, θλικία κλπ.), τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά. Οι αγϊνεσ που ςτο µεταξφ ςυμμετείχε κα κεωροφνται ωσ µθ γενόµενοι. 4. Όταν υποβάλλεται ζνςταςθ για πλαςτοπροςωπία κα πρζπει να προςκοµίηεται ςτο διαιτθτι ςε διάςτθµα 10 λεπτϊν µετά τθ λιξθ του αγϊνα, δελτίο αςτυνοµικισ ταυτότθτασ ι άλλο επίςθµο αποδεικτικό ςτοιχείο, το οποίο κα παραδίδεται από τον διαιτθτι ςτθν οργανωτικι επιτροπι. Αν τα παραπάνω ςτοιχεία δεν προςκοµιςτοφν ςτο διάςτθµα που προβλζπεται, θ οµάδα τιµωρείται ςφµφωνα µε τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ άρκρου. 5. Οµάδα υπαίτια διακοπισ αγϊνα, λόγω επειςοδίων ι άλλθσ αιτίασ, µθδενίηεται και κατά περίπτωςθ αποβάλλεται από το τουρνουά. 6. Αν διαιτθτισ διακόψει τον αγϊνα γιατί παράγοντασ ομάδασ ςυµπεριφζρκθκε µε απρζπεια, τότε θ οµάδα του µθδενίηεται. 7. Οµάδα που δεν εµφανίηεται εντόσ 20' από τθν ζναρξθ του αγϊνα µθδενίηεται για τον ςυγκεκριµζνο αγϊνα και ο αντίπαλοσ παίρνει τουσ 3 βακµοφσ και µε ςκορ Οµάδα ι οµάδεσ που δεν κατεβαίνουν να αγωνιςτοφν απροειδοποίθτα υποχρεοφνται να πλθρϊνουν τα ζξοδα του αγϊνα. 9. Ομάδα που δεν κατεβαίνει να αγωνιςκεί ςε τρεισ αγϊνεσ αποβάλλεται του τουρνουά. 10. Παράγοντεσ ι παίκτεσ οµάδων που καταφζρονται κατά του κεςµοφ ι των µελϊν τθσ οργανωτικισ επιτροπισ εξυβρίςει λόγω ι ζργω, κα τιµωροφνται, οι µεν παίκτεσ και παράγοντεσ µε ποινι µζχρι ιςόβιο αποκλειςµό, οι δε οµάδεσ µε αφαίρεςθ βακµϊν µζχρι και αποβολι από το τουρνουά και δε κα ζχουν δικαίωµα ςυµµετοχισ ςτθ διοργάνωςθ για δφο ζτθ. 11. Ενςτάςεισ επιτρζπεται να υποβάλλονται µόνο από τισ διαγωνιηόµενεσ οµάδεσ ςτουσ µεταξφ τουσ αγϊνεσ, για τουσ παρακάτω αποκλειςτικά λόγουσ: I. Για αντικανονικι διακοπι του αγϊνα, που οφείλεται ςε αναιτιολόγθτθ και αντίκετθ µε τον Κανονιςµό απόφαςθ του διαιτθτι. II. Για εςφαλµζνθ ερµθνεία και εφαρµογι διατάξεων του Κανονιςµοφ από το διαιτθτι που ςχετίηονται µε τθ ςυµπλιρωςθ των οµάδων, µετά τθν ζναρξθ του αγϊνα.

5 III. Για αντικανονικι ςυµµετοχι ποδοςφαιριςτι που, υποχρεωτικά, πρζπει να κατονοµάηεται. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αναφζρονται οι ςυγκεκριµζνοι λόγοι ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται θ ζνςταςθ. IV. Η ζνςταςθ αυτι µπορεί να ςτρζφεται κατά οποιουδιποτε ποδοςφαιριςτι -τακτικοφ ι αναπλθρωµατικοφ- ο οποίοσ αγωνίςτθκε, από τουσ αναγραφόµενουσ ςτο Φ.Α V. Για πλαςτοπροςωπία ποδοςφαιριςτι, που πρζπει υποχρεωτικά να κατονοµάηεται. Η ζνςταςθ αυτι µπορεί να ςτρζφεται κατά ενόσ, περιςςοτζρων ι και όλων των ποδοςφαιριςτϊν που αγωνίςτθκαν, που κα πρζπει να κατονοµάηονται. VI. VII. VIII. Κατά του κφρουσ του αγϊνα ο οποίοσ ετελζςκθ µθ νοµίµωσ και κατά παράβαςιν τθσ εγκρικείςθσ προκιρυξθσ. Η άρνθςθ του ποδοςφαιριςτι να ςυµµορφωκεί ςτθν εντολι του διαιτθτι -τθν οποία ο τελευταίοσ υποχρεοφται να ςθµειϊςει ςτισ παρατθριςεισ του ςτο Φ.Α- κεωρείται ωσ οµολογία του ιδίου και τθσ οµάδασ του για τθν διάπραξθ του παραπτϊµατοσ. Στισ περιπτϊςεισ που οι ενςτάςεισ καταχωροφνται ςτο Φ.Α., ο διαιτθτισ ζχει τθν υποχρζωςθ να γράψει τισ ςχετικζσ µε το αντικείµενο τθσ ζνςταςθσ παρατθριςεισ του ςτο Φ.Α., αµζςωσ µετά τθν λιξθ του αγϊνα και πριν τθν υπογραφι του Φ.Α. IX. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Οργανωτικι Επιτροπι, µε ςυςτθµζνθ επιςτολι ι µε επίδοςθσ ιδιοχείροσ, µζςα ςε 1 εργάςιµθ θµζρα από τθν θµζρα που ζγινε ο αγϊνασ, θ οποία δεν υπολογίηεται και ζχει υποχρζωςθ µζςα ςε 2 εργάςιµεσ θµζρεσ από τθν θµζρα κατάκεςθσ τθσ ζνςταςθσ να προςκόµιςει τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ζνςταςθσ. Σε περίπτωςθ µθ κατάκεςθσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων θ ζνςταςθ δεν ςυηθτείται. X. Κακεµία από τισ παραπάνω ενςτάςεισ πρζπει να υποβάλλεται µε χωριςτό υπόµνθµα ςτο οποίο να αναφζρονται ςυγκεκριµζνα οι λόγοι υποβολισ τθσ- και µζςα ςτισ προκεςµίεσ που προβλζπεται- διαφορετικά απορρίπτεται θ ζνςταςθ, κρινόµενθ απαράδεκτθ. XI. XII. Η ςυηιτθςθ των ενςτάςεων του παρόντοσ άρκρου είναι υποχρεωτικι, τυχόν δε παραίτθςθ τθσ ενιςτάµενθσ οµάδασ είναι ανίςχυρθ και δε λαµβάνεται υπόψθ. Καταγγελία (ζγγραφθ) επιτρζπεται να διατυπωκεί αποκλειςτικά για αντικανονικι ςυµµετοχι ποδοςφαιριςτι ςε αγϊνα µζςα ςε αποκλειςτικι προκεςµία δφο (2) θµερϊν

6 από τθν τζλεςι του χωρίσ θ θµζρα διεξαγωγισ του αγϊνα να υπολογίηεται, από τρίτο ςωµατείο µε τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι τοφτο ζχει ζννοµο ςυµφζρον κατά το χρόνο άςκθςθσ τθσ καταγγελίασ, το οποίο περιοριςτικά προςδιορίηεται ςτθ διαµόρφωςθ του βακµολογικοφ πίνακα του τουρνουά που µετζχει και ζχει ςχζςθ µε το ςυγκεκριµζνο ςωµατείο κατά του οποίου ςτρζφεται θ καταγγελία. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ καταγγελίασ ςτθ διοργανϊτρια πρζπει ο καταγγζλλων να κατακζςει εντόσ 5 εργάςιµων θµερϊν και τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν αντικανονικι ςυµµετοχι ποδοςφαιριςτι αλλιϊσ δεν κα λαµβάνεται υπόψθ θ καταγγελία. XIII. XIV. XV. XVI. Οι διαγωνιηόµενεσ οµάδεσ ςε µεταξφ τουσ αγϊνα δφνανται να υποβάλλουν αποκλειςτικά και µόνο ζνςταςθ µζςα ςτισ προβλεπόµενεσ προκεςµίεσ. Η οργανωτικι επιτροπι ζχει το δικαίωµα να επιλθφκεί και αυτεπάγγελτα καταγγελίασ οµάδασ για το κφροσ αγϊνα άλλων οµάδων του αυτοφ τουρνουά. Σε περίπτωςθ που γίνεται δεκτι ζνςταςθ ι καταγγελία για οποιοδιποτε λόγο αντικανονικισ ςυµµετοχισ ποδοςφαιριςτι για παράβαςθ του παρόντοσ Κανονιςµοφ, θ υπαίτια οµάδα που µετζχει ο ποδοςφαιριςτισ αυτόσ, χάνει το ςυγκεκριµζνο αγϊνα για τον οποίο ζγινε θ ζνςταςθ ι θ καταγγελία, µε τζρµατα 2-0 και τρεισ (3) βακµοφσ υπζρ τθσ αντίπαλθσ οµάδασ. Εφ' όςον γίνεται δεκτι ζνςταςθ πλαςτοπροςωπίασ πζρα από τθν απϊλεια του αγϊνα, ο οποίοσ κατακυρϊνεται υπζρ τθσ αντίπαλθσ οµάδασ µε τζρµατα 2-0 και τρεισ (3) βακµοφσ, γίνεται και αφαίρεςθ τριϊν (3) βακµϊν από τθν βακµολογία. 12. Οι αποφάςεισ για τισ παραπάνω ενςτάςεισ, και καταγγελίεσ εκδίδονται µζςα ςε αποκλειςτικι προκεςµία πζντε (5) θµερϊν από τθν υποβολι τουσ και δεν είναι εφζςιµεσ.

7 ΠΟΙΝΕ 1. Ποινζσ ςε οµάδεσ ι ςε ποδοςφαιριςτζσ κακορίηονται µε βάςθ τα όςα ορίηει θ προκιρυξθ του τουρνουά. 2. Τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά µε απόφαςθ τθσ Ο.Ε. αν: I. Συµµετζχει ςε οµαδικι βιαιοπραγία κατά διαιτθτϊν ι αντιπάλων. Οµαδικι βιαιοπραγία κεωρείται ταυτόχρονθ επίκεςθ, ζντονα προςβλθτικι είτε φραςτικι είτε δια ςωµατικισ επαφισ, από δφο ι περιςςότερουσ παίκτεσ µιασ οµάδασ, ι του προπονθτι, ι του εκπροςϊπου τθσ ςτθν Ο.Ε. II. Παραποιιςει ι πλαςτογραφιςει διαπιςτωμζνα, ςτοιχεία ςτα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά και δελτία. III. IV. Τιµωρθκεί ζςτω µια φορά για πλαςτοπροςωπία. Τιµωρθκεί ζςτω µία φορά για απόπειρα επθρεαςµοφ διαιτθτι. Αν θ περίπτωςθ κρικεί από τθν Ο.Ε. επουςιϊδθσ, επιβάλλεται ποινι από ζγγραφθ επίπλθξθ µζχρι αφαίρεςθ πζντε βακµϊν. V. Με ενζργειεσ παικτϊν ι προπονθτι ι εκπροςϊπου ι παράγοντα προςβάλλει βάναυςα το τουρνουά και τον ακλθτικό χϊρο. VI. Μθδενιςτεί για οποιοδιποτε λόγο τρεισ φορζσ ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου, ςυµπεριλαµβανοµζνων και των θµιτελικϊν. Σ αυτι τθν περίπτωςθ, τα µζχρι τθσ αποβολισ αποτελζςµατα των αγϊνων τθσ οµάδασ παραµζνουν ωσ είχαν, ενϊ τα επόµενα παιχνίδια κατακυρϊνονται υπζρ του εκάςτοτε αντιπάλου µε 3 βακµοφσ και 2-0 τζρµατα για κάκε παιχνίδι. 3. Τιµωρείται ι αποβάλλεται από το τουρνουά ποδοςφαιριςτισ, προπονθτισ, εκπρόςωποσ ι παράγοντασ οµάδασ αν: I. Αναγραφεί ςτο φφλλο αγϊνα για βιαιοπραγία κατά διαιτθτι, βοθκϊν διαιτθτϊν, ιατροφ, παρατθρθτϊν. II. Αναγραφεί ςτο φφλλο αγϊνα για βιαιοπραγία κατά αντιπάλου (παίκτθ, παράγοντα, προπονθτι, εκπροςϊπου), µε τρόπο που δεν ςτοιχειοκετεί ςτιγµιαία και µθ επικίνδυνθ αντίδραςθ για τθ ςωµατικι ακεραιότθτα του δεχκζντοσ τθν επίκεςθ.

8 III. Κρικεί ζνοχοσ πλαςτοπροςωπίασ. Αν δεν ζχει καν δελτίο, δεν δικαιοφται να εκδϊςει εφεξισ. IV. Προςβάλλει βάναυςα µε ενζργειεσ ι δθµόςιεσ δθλϊςεισ του το τουρνουά και γενικότερα τον ακλθτικό µασ χϊρο. 4. Σε περιπτϊςεισ εξφβριςθσ- λόγω ι ζργω- διαιτθτι ι βοθκϊν διαιτθτϊν, γιατρϊν, παραγόντων, ςυνακλθτϊν κ.τ.λ.. 0ι ζνοχοι τιµωροφνται µε ποινζσ από 2 ζωσ 1Ο αγωνιςτικζσ, ι οριςτικι αποβολι, κατά τθν κρίςθ τθσ Ο.Ε. 5. Σε περιπτϊςεισ βιαιοπραγίασ οι εµπλεκόµενοι τιµωροφνται µε ποινι από ζξι (6) αγωνιςτικζσ µζχρι και οριςτικό αποκλειςµό από το εν λόγω τουρνουά για δφο (2) ζτθ. 6. Οµάδα που κα ςυµπλθρϊςει τρεισ κόκκινεσ κάρτεσ ςτθν ίδια περίοδο για τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ, (εξφβριςθ, βιαιοπραγία κλπ) κα τιµωρείται µε αυςτθρι ζγγραφθ επίπλθξθ. Μετά τθν τρίτθ κόκκινθ, θ οµάδα κα τιµωρείται για κακεµιά από τθν, για τουσ ίδιουσ λόγουσ επόµενθ κόκκινθ, µε αφαίρεςθ τριϊν (3) βακµϊν. 7. Αν θ ποινι µθδενιςµοφ επιβλθκεί ςτθ φάςθ των προθµιτελικϊν και θµιτελικϊν θ τιµωροφµενθ οµάδα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια. ΓΗΠΕΔΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ 1. Η διάρκεια των αγϊνων ορίηεται ςε 80 λεπτά, δφο θµίχρονα των 40 λεπτϊν το κακζνα µε 15λεπτο θµίχρονο. Στον τελικό του τουρνουά, θ διάρκεια του αγϊνα είναι 90λεπτθ, (δφο θµίχρονα των 45 λεπτϊν το κακζνα). 2. Σε περίπτωςθ ιςόπαλου αποτελζςµατοσ ςτον τελικό, ςτουσ προθµιτελικοφσ και θµιτελικοφσ του τουρνουά, κα ακολουκιςει 20λεπτθ παράταςθ, (δφο θµίχρονα των 10 λεπτϊν το κακζνα), και αν και πάλι δεν προκφψει νικθτισ, κα ακολουκιςει θ διαδικαςία των πζναλτι. 3. Σε περίπτωςθ ιςοβακµίασ δφο οµάδων, προθγείται θ οµάδα που κζρδιςε ςτο µεταξφ τουσ παιχνίδι. Σε περίπτωςθ και πάλι ιςοβακµίασ προθγείται θ οµάδα που ζχει καλφτερθ επίκεςθ, αν και πάλι υπάρχει ιςοβακµία θ οµάδα που ζχει καλφτερθ άµυνα και αν και πάλι υπάρχει ιςοβακµία γίνεται κλιρωςθ. Αν οι οµάδεσ που ιςοβακµοφν είναι τρεισ, µε τθν ωσ άνω αναφερκείςα διαδικαςία αποµζνουν δφο και µετά ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία.

9 ΑΝΑΒΟΛΕ - ΑΛΛΑΓΕ 1. Αν δεν υπάρχει ςοβαρι αιτία, οι αγϊνεσ δεν αναβάλλονται. Ωσ ςοβαρι αιτία µποροφν να κεωρθκοφν, οι κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ (απόφαςθ διαιτθτι). 2. Περίπτωςθ αναβολισ αγϊνα κα εξετάηεται από τθν οργανωτικι επιτροπι διεξαγωγισ του τουρνουά µε τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει ειδοποιθκεί τουλάχιςτον µία εργάςιµθ µζρα πριν. 3. Εάν ο αγϊνασ αναβλθκεί χωρίσ τθν ζγκριςθ του διαιτθτι ι τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, κα µθδενίηονται και οι δφο οµάδεσ χωρίσ άλλθ διαδικαςία και κα ζχουν τισ επιπτϊςεισ του κανονιςµοφ. 4. Αλλαγζσ (θµζρασ, ϊρασ, γθπζδου κ.τ.λ.) διεξαγωγισ του αγϊνα γίνονται µε απευκείασ ςυνεννόθςθ των οµάδων οι οποίεσ πρζπει να ορίςουν και να ςυµφωνιςουν για το χρόνο τζλεςθσ του αγϊνα και να ενθµερϊςουν τθν οργανωτικι επιτροπι για να εγκρίνει τθν αλλαγι. Αν δεν επζλκει ςυµφωνία των οµάδων το πρόγραµµα παραµζνει ωσ ζχει. ΔΙΑΦΟΡΑ Μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και αν κρίνει θ Οργανωτικι Επιτροπι ότι υπάρχει ςοβαρόσ λόγοσ, µπορεί να παρζµβει και να αποφαςίςει τθν αλλαγι του προγράµµατοσ. 1. Το τουρνουά διεξάγεται ςε δφο φάςεισ. Στθν πρϊτθ φάςθ ςυγκροτοφνται τρεισ όμιλοι των τριϊν ομάδων ζκαςτοσ. Οι τρεισ πρϊτεσ ομάδεσ των ομίλων, κακϊσ και θ καλφτερθ δεφτερθ, προκρίνονται ςτθ δεφτερθ φάςθ. Ωσ καλφτερθ δεφτερθ ομάδα τθσ φάςθσ των ομίλων ορίηεται αυτι που κα ςυγκεντρϊςει τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ μεταξφ όλων των ομάδων που κα τερματίςουν ςτθ δεφτερθ κζςθ. ε περίπτωςη που προκφψει ιςοβαθμία δφο ή περιςςοτζρων ομάδων προκρίνεται η ομάδα που ζχει την καλφτερη διαφορά τερμάτων (Επίθεςη - Άμυνα). Αν εξακολουθήςει να προκφπτει ιςοβαθμία προκρίνεται η ομάδα που ζχει την καλφτερη επίθεςη.

10 Αν εξακολουθήςει να προκφπτει ιςοβαθμία τότε διεξάγεται κλήρωςη. Στθ δεφτερθ φάςθ διεξάγονται δφο θμιτελικοί και ζνασ τελικόσ. Οι ομάδεσ που ζχουν προκρικεί από τθ φάςθ των ομίλων αγωνίηονται ςτουσ θμιτελικοφσ ωσ εξισ : Στον Αϋ θμιτελικό αγωνίηονται ο πρϊτοσ του Α ομίλου με τον πρϊτο του Β ομίλου. Στον Β θμιτελικό αγωνίηονται ο πρϊτοσ του Γ ομίλου με τθν καλφτερθ δεφτερθ ομάδα τθσ πρϊτθσ φάςθσ. Οι νικιτριεσ ομάδεσ των δφο θμιτελικϊν προκρίνονται ςτον τελικό. Οι θττθμζνεσ ομάδεσ των δφο θμιτελικϊν αποκλείονται από το τουρνουά. 2. 0ι οµάδεσ είναι υποχρεωµζνεσ να ζχουν από µία (1) µπάλα 3. Στθν πρωτακλιτρια οµάδα κα απονζµεται κφπελλο. Στουσ ςυµµετζχοντεσ επίςθσ, κα απονζµονται µετάλλια ι αναµνθςτικά διπλϊµατα. 4. Η ολοµζλεια των οµάδων ςυγκαλείται τακτικά και ζκτακτα όταν κρίνει απαραίτθτο θ οργανωτικι επιτροπι. 5. Για τθν καλφτερθ διεξαγωγι του τουρνουά ορίηεται από τθν Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α.Δ.Ι. θ 3 µελισ Οργανωτικι Επιτροπι θ οποία φροντίηει για τθν εφαρµογι και τθν νοµιµότθτα του παρόντοσ καταςτατικοφ. 6. Η οργανωτικι επιτροπι αν, κατόπιν ι, άνευ εγγράφου καταγγελίασ, διαπιςτϊςει ότι ςε αγϊνα ζγινε παράβαςθ του καταςτατικοφ που δυςφθµεί το άκλθµα, άνευ ενςτάςεωσ υποχρεοφται να επζµβει και να επιβάλει τισ προβλεπόµενεσ από το καταςτατικό ποινζσ. 7. Αγϊνασ µπορεί να διεξαχκεί και µε µόνο ζναν διαιτθτι. 8. Κάκε αςάφεια, παράλειψθ ι ερµθνεία του καταςτατικοφ ςυµπλθρϊνεται από τθν οργανωτικι επιτροπι ι - κατά περίπτωςθ - από τθν ολοµζλεια των οµάδων. 9. Οι ςυµµετζχουςεσ ςτο εργαςιακό τουρνουά οµάδεσ, είναι αποκλειςτικά υπεφκυνεσ για τθν προςκόµιςθ των οριηοµζνων µε τισ παροφςεσ καταςτατικζσ διατάξεισ πιςτοποιθτικϊν και εγγράφων, όπωσ και για τουσ ίδιουσ µετζχοντεσ ποδοςφαιριςτζσ κάκε οµάδοσ από άποψθ ςωµατικισ δυνατότθτασ ςυµµετοχισ ελλείψει προβλθµάτων υγείασ κλπ..

11 10. 0ι ελεφκεροι επαγγελµατίεσ κα χρθςιµοποιοφν παίκτεσ που είναι αςφαλιςµζνοι ςτον ΟΑΕΕ (πρϊθν ΤΕΒΕ Ταµείο Εµπόρων και ΤΣΑ). 11. Κάκε ομάδα υποχρεοφται να ορίςει επιςιμωσ ζναν εκπρόςωπό τθσ και ζναν αναπλθρωτι αυτοφ, ο οποίοσ κα είναι και ο µοναδικόσ αρµόδιοσ προσ τθν οργανωτικι επιτροπι για τθν οµάδα του, προκειµζνου να προβαίνει ςε κάκε απαραίτθτθ νόµιµθ και ςχετικι µε το τουρνοά ενζργεια εκ µζρουσ τθσ, από τθν προκιρυξθ του τουρνουά µζχρι και τθν επίςθµθ λιξθ αυτοφ. 12. Η διλωςθ ςυµµετοχισ τθσ κάκε οµάδοσ ςτο τουρνουά δια του εκπροςϊπου τθσ, ιςοδυναµεί µε ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων του παρόντοσ καταςτατικοφ.

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21150 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ(Νζων) ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ. Αϋ ΦΑΘ ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟΤ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΤΝΑΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5184 Θμερομηνία: 14/11/14 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ Αϋ ΦΑΘ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΘΜΑΣΟ ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε.Φ.Ο.Α. 2014 Αϋ ΕΘΝΙΚΘ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ Πρωτάθλημα Ημερομηνίεσ Διεξαγωγήσ Ονομαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ

Περιοχή ΛΟΤΣΡΑ ΤΠΑΣΗ 19 εωσ 22 ΙΟΤΝΙΟΤ Τπό τθν αιγίδα Ε.Π.. ΦΘΙΩΣΙΔΑ με τθ ςυνεργαςία ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ OITH CUP 2015 Γενικά Η εταιρία SPORT team ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία ELEONAS SPORTS TOURNAMENTS ACADEMY που είναι εξειδικευμζνεσ ςτο χϊρο του

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων Δήλωζη Σσμμεηοτής

2o Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων Δήλωζη Σσμμεηοτής 2 Πανελλήνιο Πρωηάθλημα Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2011-2012 Δήλωζη Σσμμεηοτής 2 Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2011-2012 Σελ. 1 / 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

CS:GO Rulebook Qualifiers

CS:GO Rulebook Qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 32. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ Ch@t Fighters. ΕΙ ΑΓΩΓΗ «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» «Vodafone-Panafon» VODAFONE ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ch@t Fighters. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμθ Ελλθνικι Εταιρεία Σθλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξισ θ VODAFONE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΡΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΡΙΤΟΡΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Θ. ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2014 Οι παροφςεσ διατάξεισ ιςχφουν μζχρι τθν 1/3/2015 για όλουσ τουσ αγϊνεσ ιςτιοπλοΐασ ανοικτισ καλάςςθσ ςτθν Ελλάδα που διοργανϊνονται από Ομίλουσ-μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ

1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 1η Αγωνιστική άββατο 27 Αυγοφςτου 2011 Ολυμπιακόσ-Αναγζννθςθ Δερφνειασ Απόλλων-Ερμισ Αραδίππου Εκνικόσ Άχνασ-Ανόρκωςθ ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ Νζα Σαλαμίνα-ΑΕΛ ΕΝΠ-Άρθσ Κυριακή 28 Αυγοφςτου 2011 Ομόνοια-Αλκι 2η Αγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΣΗ COSMOTE Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (COSMOTE) με ζδρα ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 2013 Διοργάνωςθ Ε.Ρ.Σ.-Α.Ε, υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.ΠΟ. Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ-Κανονιςμόσ

ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 2013 Διοργάνωςθ Ε.Ρ.Σ.-Α.Ε, υπό τθν αιγίδα του ΤΠ.ΠΟ. Προκιρυξθ Διαγωνιςμοφ-Κανονιςμόσ ΕΡΣ-A.E., Διεφκυνςθ Μουςικϊν υνόλων Ακινα, 21 Νοεμβρίου 2012 Μεςογείων 432 Ακινα 15342, Α όροφοσ, Ρ 107 τθλ.210 606 6116, 210 606 6117 euyo.gr.artepapa@gmail.com και euyo@ert.gr ΟΡΧΗΣΡΑ ΝΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ

ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ 2016-2017 O ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ κα διοργανϊςει, το ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2016-2017. τόχοσ των αγϊνων είναι θ ενςωμάτωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τθν COSMOTE» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια Εταιρεία»)

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Ποδηλαςίασ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΘΜΑ: ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΠΕΣΑ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: V.Petsas@Athens2011.org ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΘ: ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΘΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»:

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»: ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ COSMOTE «ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΙ ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ : ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΔ ΣΟ ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΟΤ»: H ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ISOPLUS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία με τθν επωνυμία ISO-PLUS Ανϊνυμθ Εταιρεία (εφεξισ «Διοργανωτισ») και το διακριτικό τίτλο ISOPLUS, θ οποία εδρεφει ςτθν Καλλικζα Αττικισ, επί τθσ Λεωφ. υγγροφ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κάνε την καρτοτφχη σου σε ένα Κατάστημα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό ΓΕΜΗ 035433616000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ και ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 8x8 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013 Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ αφού έλαβε υπ όψη της: α) το Καταστατικό της β) την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα