ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Σατ. Δ/νζη: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ 37 Σ.Κ. Πόλη: ΜΑΡΟΤΙ Ιζηοζελίδα: Πληροθορίες:.Κόλλια-Πεηροπούλοσ-Γιαννοθανάζη Σηλέθωνο: FAX: ΠΡΟ:1.Πεξηθεξεηαθνύο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο 2.Γηεπζπληέο ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ. 3.Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Γ.Δ. 4.Πξντζηακέλνπο Γξαθείσλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο 5. Οια ηα Γεληθά Λύθεηα, Δ.Π.Α.Λ. θαη ηα Λύθεηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο(δηα ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 6. ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ) (δηα ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 7. ΚΔΤΠ (δηα ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΘΔΜΑ: Τπνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ γηα πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, βάζεη ηνπ Νόκνπ 3699/2008 ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην έηνο 2010, γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Α. ΓΔΝΗΚΑ Όπσο γλσξίδεηε, κε ην Νόκν 3699/2008 (ΦΔΚ 199 η. Α) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Με ηελ εγθύθιην απηή ελεκεξώλνπκε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ηνπο καζεηέο θαη απνθνίηνπο ησλ ΔΠΑΛ, 1

2 ηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο ησλ ΣΔΔ, ησλ πξώελ ΣΔΛ θαη ησλ Ναπηηθώλ Λπθείσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γηα ηνλ ηξόπν εμέηαζεο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ γλσκαηεύζεσλ. Δηδηθόηεξα ε εγθύθιηνο αλαθέξεηαη : α) ζηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ (Ηκεξήζησλ- Δζπεξηλώλ) νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ γηα απόθηεζε απνιπηεξίνπ θαη γηα εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. β) ζηνπο απνθνίηνπο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ (Ηκεξήζησλ-Δζπεξηλώλ) ή άιινπ ρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ από απηόλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. γ) ζηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) ησλ εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (νκάδα Β) νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ αληίζηνηρα θαη ησλ καζεκάησλ εηδηθόηεηαο, γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. δ) ζηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) ησλ εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (νκάδα Α) νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΙ θ.ι.π.). ε) ζηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Λπθείσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ γηα απόθηεζε απνιπηεξίνπ θαη γηα εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ζη) ζηνπο απνθνίηνπο Β θύθινπ εκεξήζηνπ ΣΔΔ, ζηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο πξώελ εκεξεζίσλ ΣΔΛ θαη ζηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εκεξήζησλ Ναπηηθώλ Λπθείσλ νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΙ, ζηελ ΑΠΑΙΣΔ, ζηελ ΑΣΔ, ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ζηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. δ) ζηνπο απνθνίηνπο Β θύθινπ εζπεξηλνύ ΣΔΔ, ζηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο πξώελ εζπεξηλώλ ΣΔΛ θαη ζηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εζπεξηλώλ Ναπηηθώλ Λπθείσλ νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΙ, ζηελ ΑΠΑΙΣΔ, ζηελ ΑΣΔ θαη ζηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ. Β. - ΣΡΟΠΟ ΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ή ΔΗΓΗΚΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ θαη ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΝΩΜΑΣΔΤΔΩΝ Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ δηεξεπλώληαη θαη δηαπηζηώλνληαη από ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΚΔΓΓΤ), θαη από ηα πηζηνπνηεκέλα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΙΠΓ). 2

3 - Σα ΚΔΓΓΤ αμηνινγνύλ καζεηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην εηθνζηό δεύηεξν (22) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. - Δπίζεο ηα ΚΔΓΓΤ αμηνινγνύλ ηνπο απνθνίηνπο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ νπνίσλ νη γλσκαηεύζεηο πνπ είραλ απνθηήζεη από ηα ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ) έρνπλ ιήμεη ιόγσ παξέιεπζεο ηξηεηίαο από ηελ έθδνζή ηνπο. - Σα ΚΔΓΓΤ δελ αμηνινγνύλ ηνπο απνθνίηνπο άλσ ησλ δεθανθηώ (18) εηώλ, αλ απηνί δελ έρνπλ αμηνινγεζεί σο άηνκα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λύθεην. Ζ αμηνιόγεζή ηνπο γίλεηαη κόλν από ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα. - Σα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα αμηνινγνύλ : α) καζεηέο θαη β)απνθνίηνπο άλσ ησλ δέθα νθηώ (18) εηώλ (ηκήκαηα ελειήθσλ), νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λύθεην δελ είραλ αμηνινγεζεί. Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΝΩΜΑΣΔΤΔΩΝ ΣΩΝ ΚΔΓΓΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 1. Σα ΚΔΓΓΤ γλσκαηεύνπλ ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ (ησλ νπνίσλ νη γλσκαηεύζεηο πνπ είραλ απνθηήζεη από ηα ΚΓΑΤ έρνπλ ιήμεη) κε δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, δπζγξαθία, δπζαλαγλσζία θαη δπζνξζνγξαθία πνπ επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ πξνθνξηθά. Δπίζεο ηα ΚΔΓΓΤ γλσκαηεύνπλ θαη εηζεγνύληαη ηνλ ηξόπν εμέηαζεο καζεηώλ θαη απνθνίησλ κε θάζκα απηηζκνύ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη πξνθνξηθόο ή γξαπηόο. Δθόζνλ εηζεγεζνύλ ηνλ πξνθνξηθό ηξόπν εμέηαζεο νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη εμεηάδνληαη κόλν πξνθνξηθά. Σα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ (ΚΔΓΓΤ), ηα νπνία ρνξεγνύλ ηηο γλσκαηεύζεηο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, ιεηηνπξγνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο νηθείαο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην Λύθεην θνίηεζεο ηνπ καζεηή θαζώο θαη ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο. 2. Γλσκαηεύζεηο γηα ηηο πξναλαθεξόκελεο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρνξεγνύληαη θαη γηα ην ζρνιηθό έηνο από ηα αλαγλσξηζκέλα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΗΠΓ) ζύκθσλα κε ην αξηζκ /Γ6/ έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Δηδηθήο Αγσγήο ην νπνίν ζαο έρεη απνζηαιεί. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απόθνηηνη κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθόζνλ ηνπο είρε ρνξεγεζεί ε πξνεγνύκελε γλσκάηεπζε από ηα ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ),ε νπνία έρεη ιήμεη ιόγσ παξέιεπζεο ηξηεηίαο από ηελ έθδνζή ηεο, επαλαμηνινγνύληαη από ηα ΚΔΓΓΤ ή από ηα Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα (ΙΠΓ). Η γλσκάηεπζε ε νπνία ζα ρνξεγείηαη από ηα νηθεία ΚΔΓΓΤ ή ΙΠΓ ζε θακκία πεξίπησζε δελ ζα παξαπέκπεη ζε παιαηόηεξε ρνξεγεζείζα γλσκάηεπζε αιιά πξέπεη λα εθδίδεηαη λέα κεηά από εμέηαζε από ηνλ νηθείν θνξέα θαηά ην ρξόλν ηεο παξαπνκπήο ηνπ ππνςεθίνπ. 3

4 ηελ πεξίπησζε πνπ ν απόθνηηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ ζην Λύθεην δελ έρεη αμηνινγεζεί από ην ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ), ηόηε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε Ιαηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν (ΙΠΓ), ην νπνίν αμηνινγεί ελήιηθεο(άλσ ησλ 18 εηώλ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε εθδνζείζα γλσκάηεπζε ησλ παξαπάλσ πεξηπηώζεσλ αλαγξάθεηαη ν ρξόλνο επαλαμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ. 3. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3699/2008, όηαλ ππάξρεη δηάζηαζε απόςεσλ κεηαμύ ησλ γλσκαηεύζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ θαη ησλ Ιαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ (ΙΠΓ) γηα ηνλ καζεηή, δίδεηαη ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζε Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο (ΔΓΔΑ). Η απόθαζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ΔΓΔΑ είλαη νξηζηηθή. Η Γεπηεξνβάζκηα Δηδηθή Γηαγλσζηηθή Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο (ΔΓΔΑ) εδξεύεη ζε θάζε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε όκσο πνπ ππάξρεη δηάζηαζε απόςεσλ κεηαμύ ησλ γλσκαηεύζεσλ ησλ ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ) θαη ησλ Ιαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ (ΙΠΓ) γηα ηνλ καζεηή θαη δελ έρεη γίλεη πξνζθπγή ζηε δεπηεξνβάζκηα ΔΓΔΑ, ηόηε ππεξηζρύεη ε γλσκάηεπζε ησλ ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ). Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΝΩΜΑΣΔΤΔΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΓΗΑ ΠΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ Οη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη κε ηηο παξαθάησ αλαπεξίεο εμεηάδνληαη πξνθνξηθά. Οη αλαθεξόκελεο αλαπεξίεο πηζηνπνηνύληαη από ηηο νηθείεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (Πξσηνβάζκηεο ή Γεπηεξνβάζκηεο). πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη πξνθνξηθά νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη νη νπνίνη αδπλαηνύλ λα ππνζηνύλ γξαπηή εμέηαζε επεηδή : η) είλαη ηπθινί, ζύκθσλα κε ην Ν. 958/79 (ΦΔΚ 191 η. Α) ή έρνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο ζηελ όξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% ή είλαη ακβιύσπεο κε πνζνζηό αλαπεξίαο ζηελ όξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67%. ηη) έρνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% κόληκε ή πξνζσξηλή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα άλσ άθξα, ηηη) πάζρνπλ από ζπαζηηθόηεηα ησλ άλσ άθξσλ, ηλ) πάζρνπλ από θάηαγκα ή άιιε πξνζσξηλή βιάβε ησλ άλσ άθξσλ πνπ θαζηζηά αδύλαηε ηε ρξήζε ηνπο γηα γξαθή. Δ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΝΩΜΑΣΔΤΔΩΝ ΑΠΟ ΣΗ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ, ΣΑ ΚΔΓΓΤ Ζ ΣΑ ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΓΡΑΠΣΖ ΔΞΔΣΑΖ Οη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), ιόγνπ θαη νκηιίαο (δπζαξζξία, ηξαπιηζκό) θαζώο θαη πξνβιήκαηα επηιεςίαο εμεηάδνληαη γξαπηά. Σα πξνβιήκαηα απηά πηζηνπνηνύληαη από ηηο νηθείεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (Πξσηνβάζκηεο ή Γεπηεξνβάζκηεο). Δπίζεο γξαπηά εμεηάδνληαη νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη κε θάζκα απηηζκνύ γηα ηνπο νπνίνπο ηα ΚΔΓΓΤ ή ηα Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα έρνπλ γλσκαηεύζεη θαη εηζεγεζεί ηνλ γξαπηό ηξόπν εμέηαζεο. 4

5 Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη αλαθεξόκελνη ηξόπνη εμέηαζεο (πξνθνξηθόο ή γξαπηόο θαηά πεξίπησζε), θαζώο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ γλσκαηεύζεσλ από ηηο νηθείεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (Πξσηνβάζκηεο ή Γεπηεξνβάζκηεο), αθνξά όινπο ηνπο καζεηέο ησλ (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ), ηνπο απνθνίηνπο ησλ (ΓΔΛ-ΔΠΑΛ), ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Β θύθινπ ΣΔΔ, ηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο ησλ πξώελ ΣΔΛ θαη ησλ Ναπηηθώλ Λπθείσλ νη νπνίνη ζα εμεηαζζνύλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην έηνο Σ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΩΝ ΓΝΩΜΑΣΔΤΔΩΝ Οη γλσκαηεύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη θαηά πεξίπησζε από ηηο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο (Πξσηνβάζκηεο ή Γεπηεξνβάζκηεο), θαζώο θαη νη γλσκαηεύζεηο ησλ ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ) ή ησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ ππνβάιινληαη κε ζρεηηθή αίηεζε: α) από ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ (Ζκεξήζησλ-Δζπεξηλώλ) Γεληθώλ Λπθείσλ ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ηνπο κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ β) από ηνπο απνθνίηνπο ησλ (Ζκεξήζησλ-Δζπεξηλώλ) Γεληθώλ Λπθείσλ ή άιινπ ρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ από απηόλ ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ πνπ δηελεξγνύληαη ζε εζληθό επίπεδν. Οη γλσκαηεύζεηο ππνβάιινληαη ζην Λύθεην θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο-δήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (από 1 κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ 2010) γ) από ηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζην Γηεπζπληή ηνπ ΔΠΑΛ ηνπο κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ δ) από ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Λπθείσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ησλ παλειιαδηθά εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. Γειαδή νη καζεηέο απηνί έρνπλ δύν δπλαηόηεηεο λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην, είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα παλειιαδηθά εμεηαδόκελα καζήκαηα είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε όια ηα καζήκαηα ζε επίπεδν ζρνιηθό. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο νη γλσκαηεύζεηο ππνβάιινληαη ζην Λύθεην ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δήισζεο από 1 κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ Οη γλσκαηεύζεηο ησλ ΚΔΓΓΤ (πξώελ ΚΓΑΤ) ή ησλ Ηαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ γίλνληαη δεθηέο εθόζνλ είλαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο Αίηεζεο Γήισζεο. ε) Από ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ηκεξήζησλ θαη Δζπεξηλώλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) ζην Λύθεηό ηνπο κέρξη 20 Φεβξνπαξίνπ Δπεηδή ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζε όιεο ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο είλαη άββαην, νη παξαπάλσ αηηήζεηο κε ηηο αληίζηνηρεο γλσκαηεύζεηο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ θαη ηε Γεπηέξα ζη) από ηνπο απνθνίηνπο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ), ηνπο απνθνίηνπο Β θύθινπ ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΣΔΔ, ηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο ησλ πξώελ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ ΣΔΛ, θαζώο θαη ηνπο θαηόρνπο πηπρίνπ εηδηθόηεηαο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλώλ Ναπηηθώλ Λπθείσλ. Οη γλσκαηεύζεηο 5

6 ππνβάιινληαη ζηα Γξαθεία Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο ή ζηηο Γ/λζεηο Γ.Δ, όπνπ δελ ιεηηνπξγνύλ ηέηνηα Γξαθεία, ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα νξηζζνύλ γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ Μεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) θαη ΣΔΔ (πεξίπνπ αξρέο Μαξηίνπ). Γλσκαηεύζεηο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ε θαη ζη, ησλ νπνίσλ ε ηζρύο ιήγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, γίλνληαη δεθηέο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απηνύ. Δηδηθά νη γλσκαηεύζεηο πνπ ζα ηζρύζνπλ κεηά ηελ απόθαζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο ΔΓΔΑ, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζηα νηθεία Λύθεηα κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ Σα πξναλαθεξόκελα δηθαηνινγεηηθά ηζρύνπλ θαη γηα ηα ηπρόλ εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζζνύλ νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, νη καζεηέο θαη απόθνηηνη ησλ ΔΠΑΛ θαη νη απόθνηηνη ησλ ΣΔΔ ησλ πξώελ ΣΔΛ θαη Ναπηηθώλ Λπθείσλ. Ε. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ 1. Δπηζεκαίλεηαη όηη από θέηνο ε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ησλ ΓΔΛ θαζνξίδεηαη από ηελ αξηζκ.φ253/155439/β6 (ΦΔΚ 2544 Β ) Τπνπξγηθή Απόθαζε πνπ ζαο έρεη απνζηαιεί. Όζνλ αθνξά ηα ΔΠΑΛ θαη ηα ΣΔΔ ηα ζέκαηα απηά θαζνξίδνληαη από ηελ αξηζκ. Φ151/2996/Β6/ Τπνπξγηθή Απόθαζε, πνπ έρεη ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ηελ νπνία ζα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε άκεζα. Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο επεθηείλνληαη ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη νη αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: i) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ πνζνζηό αλαπεξίαο ζηελ όξαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 67% θαη ii) Τπνςήθηνη κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία θ.ιπ.), εθόζνλ επηζπκνύλ λα απαληήζνπλ θαη γξαπηά ζε θάπνηα εξσηήκαηα, απηά λα αμηνινγνύληαη θαηά ηε βαζκνιόγεζε. 2. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο από ηα Λύθεηα νη γλσκαηεύζεηο ησλ ΚΔΓΓΤ ή ησλ Ιαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ ή ησλ Τγεηνλνκηθώλ Δπηηξνπώλ (Πξσηνβάζκησλ ή Γεπηεξνβάζκησλ), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε αλαπεξίεο ή ζε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ θαη απνθνίησλ δηαθνξεηηθέο από εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο αλσηέξσ Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. 3. Οη γλσκαηεύζεηο ή δηαγλσζηηθέο εθζέζεηο, νη νπνίεο πηζηνπνηνύλ ηε δπζιεμία θαη έρνπλ εθδνζεί από ηα ΚΓΑΤ, θαη ηα Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα, πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθώλ Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ, παξακέλνπλ ζε ηζρύ εθόζνλ δελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία από ηελ έθδνζή ηνπο. 4. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηηο παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκίεο δελ ζα γίλνληαη δεθηά, εθηόο από απξόβιεπηεο θαη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο. 6

7 5. - Όζνη καζεηέο θαη απόθνηηνη κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα εμεηαζζνύλ πξνθνξηθά, ε εμέηαζή ηνπο ζα γίλεη κόλν ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα ή ζηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα. - Δπίζεο όζνη καζεηέο θαη απόθνηηνη κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πξνβιήκαηα αθνήο, ιόγνπ θαη νκηιίαο, επηιεςίαο θ.ι.π) επηζπκνύλ λα εμεηαζζνύλ γξαπηά, ζα εμεηαζζνύλ ζηα εμεηαζηηθά θέληξα πνπ εμεηάδνληαη θαη νη ππόινηπνη καζεηέο ηνπ Λπθείνπ. Με ηνλ ίδην ηξόπν ζα εμεηαζζνύλ θαη νη καζεηέο θαη νη απόθνηηνη κε θάζκα απηηζκνύ γηα ηνπο νπνίνπο ηα ΚΔΓΓΤ ή ηα Ιαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα έρνπλ εηζεγεζεί ηνλ γξαπηό ηξόπν εμέηαζεο. Η εμέηαζε ησλ καζεηώλ απηώλ γίλεηαη ζε μερσξηζηή αίζνπζα θαη ν ρξόλνο εμέηαζήο ηνπο κπνξεί λα παξαηαζεί κε απόθαζε ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο ή ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ. 6. Οη Γηεπζπληέο ησλ Γηεπζύλζεσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη Πξντζηάκελνη ησλ Γξαθείσλ, νη Γηεπζπληέο ησλ Γεληθώλ Λπθείσλ, ησλ ΔΠΑΛ, ησλ Λπθείσλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, θαζώο θαη θάζε άιινο θνξέαο ζηνλ νπνίν θνηλνπνηείηαη ε εγθύθιηνο απηή, πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο ησλ αλαθνηλώζεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ. Δηδηθόηεξα νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ππνγξάθνληαο θαη ζε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε όηη έιαβαλ γλώζε. Γηα ηελ θαιύηεξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ, ζα πξέπεη λα νξηζζεί ζε θάζε Λύθεην από έλαο θαζεγεηήο, ζηνλ νπνίν ζα απεπζύλνληαη νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξνύληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εγθύθιην. 7. Σέινο κε λέα εγθύθιην πνπ ζα ζαο απνζηαιεί ζα ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηελ δηαδηθαζία απνζηνιήο ησλ γλσκαηεύζεσλ ζηα Βαζκνινγηθά θαη ηα Δηδηθά Δμεηαζηηθά Κέληξα. 8. πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε : α) Πίλαθα κε ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ ΚΔΓΓΤ β) Πίλαθα κε ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα ηειέθσλα ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ Ιαηξνπαηδαγσγηθώλ Κέληξσλ. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ πλεκκέλα : ζρεηηθνί πίλαθεο Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 2. Γξαθείν Δηδηθνύ Γξακκαηέα θ. Παπάδνγινπ 3. Γεληθή Γ/λζε πνπδώλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 4.Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 5. Γ/λζε πνπδώλ Β/ζκηαο Δθπ/ζεο 6. Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο θαη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 7.Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ/ Σκήκα Β (10) ΥΑΡΙΛΑΟ ΜΠΑΛΙΚΟ 7

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΗΛΔΙΑ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα