ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ"

Transcript

1 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, ΔΞΔΣΑΔΧΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ Φ.251/17267/Β6 ΔΠΔΗΓΟΝ Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: ΜΑΡΟΤΗ Ηζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Κνξσλαίνο Π Σζαθαιάθε Ρ Λάκπνο Α FAX: ΠΡΟ: 1) Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο Δθπ/ζεο (έδξεο ηνπο) 2) Γηεπζπληέο Γ.Δ. (έδξεο ηνπο) 3) Γηεπζπληέο Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ (δηά ησλ Γ/λζεσλ) 4) ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΚΟΗΝ: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ - ΓΗΛΧΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΔΝΙΚΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΓΙΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Χο πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθψλ Λπθείσλ (ΓΔΛ) θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ-νκάδαο Β ) θαη ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) έηνπο 2014, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Σα ππνδείγκαηα θέηνο είλαη ηέζζεξα (4), θαζψο θαηαξγνχκε ην ππφδεηγκα γηα ην 10%, ην νπνίν νχησο ή άιισο ήηαλ πξναηξεηηθφ (βι. ΚΔΦ.8 ν ). Σν πεξηερφκελν ησλ ηεζζάξσλ (4) Τπνδεηγκάησλ ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ θαηά πεξίπησζε θαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκπιεξψλεη θάζε θαηεγνξία ππνςεθίσλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε ηα ππνδείγκαηα ησλ 4 δηαθνξεηηθψλ εληχπσλ ηεο Αίηεζεο Γήισζεο καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. Γηα ηα ΔΠΑΛ νκάδαο Α ππάξρεη μερσξηζηφ ππφδεηγκα Αίηεζεο Γήισζεο «ΑΗΣΖΖ ΓΖΛΧΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ, θαη ζηελ νπνία εγθχθιην ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα. Παξάιιεια, ζαο ζηέιλνπκε θαη ππφδεηγκα αίηεζεο ππεχζπλεο δήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, ρσξίο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Λχθεην θνίηεζεο ζε έληππε κνξθή (βι. ΚΔΦ. 7 Ο ). Ζ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηα Λχθεηα. Σν έληππν ηεο Αίηεζεο Γήισζεο (βιέπε ζπλεκκέλα) αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ζην ζχλδεζκν ΔΞΔΣΑΔΗ/Γεληθφ Λχθεην ή ΔΠΑΛ ΣΔΔ/Έληππα Δμεηάζεσλ), απφ φπνπ κπνξεί λα ηππσζεί είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε απφ ην Λχθεην θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο ππνςήθηνο επηιέγεη θαη ζπκπιεξψλεη ρεηξφγξαθα ηελ αλάινγε Αίηεζε Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ζην Λχθεην γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ν ίδηνο ή ν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζην Λχθεην πνπ θνηηά ή ζην Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λχθεην, αλ πξφθεηηαη γηα απφθνηην. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζην πξφγξακκα «ΝΔΣΧΡ» εθηππψλνληαη δύν αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα δύν αληίγξαθα θαη παξαιακβάλεη έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Σν δεχηεξν ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν θπιάζζεηαη ζην Λχθεην θαηάζεζεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Γήισζεο αξρίδεη ηε Γεπηέξα 10 Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Σνλίδεηαη φηη γηα θαλέλα ιφγν δελ γίλεηαη δεθηή Αίηεζε - Γήισζε εθπξόζεζκε νύηε δηόξζσζε απηήο πνπ ππνβιήζεθε εληφο ηεο πξνζεζκίαο. Δπεηδή ε πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη θαζνξηζηηθέο, αθνχ κπνξεί λα έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ φινη ππεχζπλα, αλαιπηηθά

2 2 θαη κε εληαίν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη φξνη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο: Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεη δηεμνδηθή ελεκέξσζή ηνπο ζηελ ηάμε απφ θαζεγεηή πνπ ζα νξίζεη ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ θαη ν θάζε καζεηήο λα ππνγξάςεη ζε θαηάζηαζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ελεκεξψζεθε γηα ηελ Αίηεζε Γήισζε πνπ ηνλ αθνξά θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζψο θαη φηη ηνπ ρνξεγήζεθε ππφδεηγκα ηεο ζρεηηθήο Αίηεζεο- Γήισζεο. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο καζεηψλ θαηά ηελ εκέξα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη απηνί λα ελεκεξσζνχλ ελππνγξάθσο επφκελε εκέξα. ηελ ίδηα θαηάζηαζε (θαηόπηλ ηεο ελεκέξσζεο) ζα ππνγξάςνπλ όηη ελεκεξώζεθαλ θαη όζνη δειώζνπλ όηη επηζπκνύλ ελδνζρνιηθό απνιπηήξην. Δθηφο ηεο αλσηέξσ δηεμνδηθήο ελεκέξσζεο λα γίλεη ππελζύκηζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο δύν θνξέο ζηελ θάζε ηάμε απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο θαη θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο πξνζεζκίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο ε ελεκέξσζε ζα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: - Με αλαθνηλώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. - Με αλαθνηλώζεηο ησλ Γηεπζπληώλ Γ.Δ. πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ. - Με ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θάζε Λπθείνπ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή, ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ νπνία ζα ηνλίδεηαη ηφζν ε πξνζεζκία φζν θαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζή ηεο δελ ζα γίλεηαη δεθηή θακηά εθπξφζεζκε αίηεζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο απφ ηνπο απνθνίηνπο παξαθαινχκε λα ελεκεξψλνληαη νη απφθνηηνη γηα ηε ζεκαζία ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο πνπ επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ. Να ελεκεξψλνληαη επίζεο γηα ηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν (Φ.251/176162/Β6/ /ΑΓΑ:ΒΛ1Ζ9-ΛΔΜ εγθχθιηφο καο). Σέινο λα ελεκεξψλνληαη φινη νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απφθνηηνη) φηη: - χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΔΜ/2/125/ (ΦΔΚ 3010/η.Β / ) θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ ηδησηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη », θαη ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θαηά ην αθαδεκατθό έηνο ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ εηζάγνληαη ηδηώηεο. πγθεθξηκέλα: - Οη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ): Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη Αζηπθπιάθσλ δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (ήδε ππεξεηνχληεο Αζηπλνκηθνχο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ζ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (πνπ είλαη ήδε Ππξνζβέζηεο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο δελ ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ), ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζνχλ ηθαλνί ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη παξαπάλσ πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΠΟ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνί ηχπνη Αίηεζεο Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΓΔΛ Τπνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ή ηεο Γ ηάμεο εζπεξηλνχ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο, θαζψο θαη απφ ηνπο ηειεηνθνίηνπο πνπ ζα δψζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ ηειεηνθνίησλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, δηαηεξνχλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ρσξίο λα θνηηήζνπλ μαλά, ψζηε λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ, φπσο θαη νη καζεηέο, ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3 ν, παξ 2). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ). Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή.

3 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ α) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ή ΜΑΘΗΣΗ ΞΔΝΟΤ ή ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΓΔΛ Τπνβάιιεηαη : -απφ ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (Δληαίνπ, Γεληθνχ, Πνιπθιαδηθνχ, Σερληθνχ) ή Β θχθινπ ΣΔΔ ή θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. -απφ ηνπο απνθνίηνπο Δληαίνπ ή Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ ή παιαηνχ ηχπνπ εζπεξηλνχ Λπθείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. -απφ καζεηέο ή απνθνίηνπο μέλνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ -απφ καζεηέο ή απνθνίηνπο κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε, νη πην πάλσ ππνςήθηνη ησλ πεξηπηψζεσλ (α) & (β) δειψλνπλ: Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3 ν, παξ 2). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ). *Ζ επηινγή απηή αθνξά ΜΟΝΟ Αζηπλνκηθνχο (ΟΥΗ ηδηψηεο) γηα εηζαγσγή ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Αλ ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ εκεξήζηνπ ή Γ εζπεξηλνχ ΓΔΛ, θαζψο θαη ηελ θαηεχζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. 3 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 ΔΠΑΛ Β : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑΛ Β ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑΛ Β Τπνβάιιεηαη απφ καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ ΟΜΑΓΑ Β ησλ καζεκάησλ θαη νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ). Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4 ΔΠΑΛ Β : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΔΠΑΛ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑΛ Β Τπνβάιιεηαη: - απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Ζκεξήζησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. - απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ). *Ζ επηινγή απηή αθνξά ΜΟΝΟ Αζηπλνκηθνχο (ΟΥΗ ηδηψηεο) γηα εηζαγσγή ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

4 Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 1) Όζνλ αθνξά ην (δεύηεξν) κάζεκα γεληθήο παηδείαο * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη φηη : α) φινη νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. β) αλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). γ) ε επηινγή ηνπ (δεπηέξνπ) καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηα πεδία πνπ ζα κπνξέζεη λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν θαη γη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. 2) Όζνλ αθνξά ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη φηη : α) νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ ην κάζεκα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ην δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ην δειψζνπλ νη καζεηέο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ είλαη λα ην έρνπλ ήδε επηιέμεη σο κάζεκα επηινγήο. Αληίζεηα νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ παλειιαδηθή εμέηαζε ζην κάζεκα, αλεμάξηεηα αλ ην είραλ επηιέμεη ή φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην. β) εθφζνλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). γ) Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα δειψζεη ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν πξέπεη λα έρεη δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί ππνρξεσηηθά ζηα δχν (2) καζήκαηα: «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο* (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο θαη γηα ηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο κφλν ζην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν, πξέπεη πξνζεθηηθά λα επηιέμνπλ ηα δχν σο άλσ καζήκαηα. δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ΓΔΛ δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην νπνίν δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». * Οη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) κε ηελ Αίηεζε Γήισζε ππνρξεσηηθά επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ζε έλα κάζεκα γεληθήο παηδείαο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 15 Α ή 15Β ηεο Αίηεζεο Γήισζεο. Αλ φκσο επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν, ηφηε επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά δχν καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά & ηνηρεία ηαηηζηηθήο» απφ ην 15 Α θαη ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» απφ ην 15Β (καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο γηα ην 5 ν πεδίν). 3) Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ ηξνπνπνηείηαη νχηε δηνξζψλεηαη. Ζ σο άλσ Αίηεζε Γήισζε, εθφζνλ αθνξά απφθνηην, κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζχλνιφ ηεο ην αξγφηεξν 20 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε βεβαίσζε πξφζβαζεο. Ζ βεβαίσζε πξφζβαζεο επηζηξέθεηαη επίζεο ζηνλ απφθνηην εθφζνλ δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε θαλελόο απφ ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί ΜΟΝΟ ζε 2 πεξηπηψζεηο: α)δθφζνλ ελησκεηαμχ θάπνηνο καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη απφ ηηο επηακειείο επηηξνπέο ηνπ Ν.3794/2009 πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζησζεο κηαο απφ ηηο ζνβαξέο παζήζεηο ηνπ 5% πνζνζηνχ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ βέβαηα επηζπκεί λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο θαη λα απνθηήζεη ην ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ Αίηεζε-Γήισζε ην αξγφηεξν 20 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. απηή ηελ πεξίπησζε, εθφζνλ ν καζεηήο δελ έρεη αθφκα πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ επηακειή επηηξνπή γηα ην 5%, ππνβάιιεη Φεβξνπαξίνπ Αίηεζε-Γήισζε γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μφιηο απνθηήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ην 5%, ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ηνπ ην Τπφδεηγκα «Αίηεζε-Τπέπζπλε Γήισζε γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην 2014», πξνζζέηνληαο ζην θείκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο ηε θξάζε «Παξάιιεια αλαθαιψ ηελ αξρηθή Αίηεζε-Γήισζε γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» θαη επηζηξέθεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ην αληίγξαθν ηεο αξρηθήο Αίηεζεο-Γήισζεο γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ν Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ πξέπεη: 1. Να αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΑΦΟΤ γηα αλάθιεζε αίηεζεο-δήισζεο 2. Να ζηείιεη ftp ζηελ Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Να εηδνπνηήζεη γηα ηελ αλάθιεζε ηε Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είηε κε είηε κε θαμ. β)δπίζεο, φζνη καζεηέο ηεο Γ εκεξήζησλ ΓΔΛ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, κπνξνχλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ Β ηεηξακήλνπ λα

5 5 αλαθαιέζνπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππνβάιινληαο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο (άξζξν 36 ηνπ ΠΓ.60/2006). ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αλάθιεζεο. 4) Σέινο ππελζπκίδεηαη φηη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3879/2010 (ΦΔΚ Α -163), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4058/2012 (ΦΔΚ Α 63), πξνβιέπεηαη φηη όζνη απνθηήζνπλ απνιπηήξην Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο θαη εθεμήο κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο θαη Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε ηελ θαηεγνξία ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, εθφζνλ έρνπλ πιήξε θνίηεζε θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ εζπεξηλνχ γεληθνχ ιπθείνπ. Πιήξεο θνίηεζε ππάξρεη φηαλ ν καζεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3748/2009 (ΦΔΚΑ -29), νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ). Δπίζεο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη πεξηπηψζεηο ii θαη iii ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2525/1997 (ΦΔΚΑ -188), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2909/2001 (ΦΔΚ Α -90). Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο Ζκεξήζησλ & Δζπεξηλψλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ λα ππελζπκίζνπλ εθ λένπ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ καο (Φ.251/107032/Β6/ /ΑΓΑ:Β4ΘΔ9-85Τ «Δηζαγσγή ησλ απνθνίησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε») ζηνπο καζεηέο ηεο Β ηάμεο Ζκεξήζηνπ Λπθείνπ θαη Γ ηάμεο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, θαζψο επίζεο ζηνπο ηειεηνθνίηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ ηνπο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΥΟΛΔ ή ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ή ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ή ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ 1) Οξηζκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απαηηνχλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζε απηά σο αθνινχζσο : - ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην έληππν ηεο Αίηεζεο Γήισζεο. - ρνιέο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ρνιέο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ - Σκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηνχληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (ΣΔΦΑΑ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δήισζε εμέηαζεο ζε εηδηθφ κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζην εηδηθφ κάζεκα γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα. Αληίζεηα, ε δήισζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζε ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ΣΔΦΑΑ. Όκσο γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή απαηηείηαη : α) γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα κε εηδηθά καζήκαηα, ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ ζε απηά. β) γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ), ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζεί ηθαλφο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη παξαπάλσ πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα. γ) γηα ηα ΣΔΦΑΑ λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απ ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ (Ηνχληνο 2014) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα). Απφ ηα παξαπάλσ (α), (β) θαη (γ) ζπλάγεηαη φηη ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο γη απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Αλάινγα, ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα ηα ΣΔΦΑΑ, κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο γη απηά, αξθεί λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο. Αληίζεηα, ππνςήθηνο πνπ κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί ζε απηφ, ελψ αλ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα θαη ηειηθά δελ ην εμεηαζηεί, απιψο ζα απνθιεηζηεί απφ ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε απηφ. 2)Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: (ΑΘΖΝΑ), (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ), , (ΗΧΑΝΝΗΝΑ), (ΖΡΑΚΛΔΗΟ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΔΞΔΣΑΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ή ΔΙΓΙΚΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ Γηα ηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε επηζεκαίλνληαη ηα εμήο : Α) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β ) πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Γήισζεο, δειαδή κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ.

6 6 Β) Οη απόθνηηνη πνπ ζα ππνβάινπλ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ Αίηεζε Γήισζε λα θαηαζέζνπλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία (κεηά ηελ 25 Φεβξνπαξίνπ) δελ γίλνληαη δεθηά, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηνπο θαη επηγελφκελνπο ιφγνπο (π.ρ. ζπάζηκν ρεξηνχ ή πξνζσξηλή αλαπεξία ησλ άλσ άθξσλ απφ γεγνλφο πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο). Δπηζεκαίλνπκε φηη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε δίλνληαη κε ζρεηηθή εγθχθιηφ καο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΣΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ Σφζν νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ φζν θαη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηα 4 δηαθνξεηηθά ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ηεο Αίηεζεο Γήισζεο καδί κε ηηο νδεγίεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, πξνο απνθπγή ιαζψλ ή εζθαικέλσλ εξκελεηψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ή νη εληεηαικέλνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθνί, κεξηκλνχλ γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Γήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γηα ηα ΔΠΑΛ νκάδαο Α ππάξρεη μερσξηζηφ ππφδεηγκα Αίηεζεο Γήισζεο «ΑΗΣΖΖ ΓΖΛΧΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ. Η Αίηεζε Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην Λύθεην ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΧΡ» πνπ απνζηέιινληαη. Τπάξρνπλ ηέζζεξα (4) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ Αίηεζεο- Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη πην πάλσ (ΚΔΦ. 2). Ο ππνςήθηνο πξνκεζεύεηαη είηε από ην δηαδίθηπν είηε από ην Λύθεην ην ππόδεηγκα ηνπ εληύπνπ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, ην κειεηά, ην ζπκπιεξψλεη θαη πξνζέξρεηαη ζην Γ/ληή ή ηνλ εληεηαικέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθφ (θαηά πξνηίκεζε ρεηξηζηή ηνπ Ζ/Τ), φπνπ θαη ην ππνβάιιεη καδί κε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. ηε ζπλέρεηα ν ρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΧΡ», φπσο ηα ζπκπιήξσζε ν ελδηαθεξφκελνο. Καηφπηλ, εθηππψλεη δύν αληίγξαθα ηεο Αίηεζεο Γήισζεο (κφλν ηελ πξψηε ζειίδα). Ο ππνςήθηνο ειέγρεη κε πξνζνρή ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη απηά ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ πνπ είρε αξρηθά ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάθεη θαη ηα δύν αληίγξαθα, ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θαη απφ ην Γ/ληή ηνπ Λπθείνπ. Έλα αληίγξαθν απφ απηά θξαηά ν ππνςήθηνο κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ θαη έλα ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ. Δπίζεο απνζηέιιεηαη κε FTP ειεθηξνληθφ αξρείν ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα ιάβεηε απφ ηελ αλσηέξσ Γ/λζε. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ Γ/ληή ε Αίηεζε Γήισζε δελ αιιάδεη θαη έρεη ήδε νξηζηηθά θαηαρσξηζηεί ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα «ΝΔΣΧΡ», ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζαο απνζηαινχλ. Γηα ηε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: α) Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απζηεξνχ δηθαίνπ θαη απαηηνχλ ζπλεπή θαη απζηεξή εθαξκνγή γηαηί ΜΟΝΟ έηζη δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην αδηάβιεην ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο. β) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηεξεί αξρείν φισλ φζσλ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην νπνίν είλαη θαηαγξακκέλν πνηνη θαη πόηε έδσζαλ εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη ηη βαζκνχο πξνθνξηθνχο θαη γξαπηνχο έρεη ν θαζέλαο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί θαλέλαο λα επσθειεζεί απφ βαζκνινγηθά δεδνκέλα πνπ δελ δηθαηνχηαη. γ) Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο ρνξεγείηαη ΜΟΝΟ ζε φζνπο ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Αλ θάπνηνο θαηέρεη ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο θαη ππνβάιεη ηελ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή εθ λένπ ζηηο εμεηάζεηο, θαηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηελ πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ πξόζβαζεο πνπ θαηέρεη, ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέα, βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπ ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο. Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πνπ θαηαηέζεθε, εθφζνλ ε Αίηεζε-Γήισζε δελ αλαθιεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο (20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ), δηαηεξείηαη ζην ιχθεην κέρξη ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη αθπξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο αλ ν θάηνρφο ηεο δελ έιαβε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο, νπόηε ηνπ επηζηξέθεηαη. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο εληφο ηεο παξαπάλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ε ΒΔΒΑΗΧΖ επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ελεκεξψλεηαη απζεκεξφλ ν Γ/ληήο Γ.Δ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην Λχθεην θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ κε ηελ έλδεημε «ε αίηεζε απεζχξζε». Οκνίσο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρό ηεο, ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ εθόζνλ δελ πήξε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ ηελ επφκελε εκέξα ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έιαβε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελφο καζήκαηνο ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο βεβαίσζεο ην Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην Λχθεην γηα φζνπο απνθνίηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα παξαιάβνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζκ Φ253/120789/Β6/ (ΦΔΚ 1581 Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Οη Γηεπζχλζεηο Γ.Δ, γλσζηνπνηνχλ ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπο παξαπάλσ ππνςήθηνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ΒΔΒΑΗΧΖ πνπ θαηαηέζεθε αθπξψλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη νξηζηηθά.

7 7 δ) Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο εθδίδεηαη ΜΟΝΟ ζε πξσηόηππν θαη αλ ν ελδηαθεξφκελνο ρξεηαζηεί αληίγξαθν, αλαπαξάγεη θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ην νπνίν επηθπξψλεηαη είηε απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ εμέδσζε είηε απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ παξαιακβάλεη κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο - Γήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαηαηίζεηαη ΜΟΝΟ ε πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ (φρη αληίγξαθν). ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο ΒΔΒΑΗΧΖ δελ εθδίδεηαη λέα αιιά ην Λχθεην πνπ ηελ είρε ρνξεγήζεη ηππψλεη αληίγξαθν, ζην νπνίν ν Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ θάησ απφ ηε ζέζε αλαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ αλαγξάθεη ρεηξφγξαθα ηε θξάζε «ζε αληηθαηάζηαζε ιφγσ απψιεηαο», ηελ ππνγξάθεη θαη ηελ ζθξαγίδεη φπσο ηελ πξσηφηππε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ ΣΗ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΧΝ ΓΔΛ χκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3966 (ΦΔΚ118Α / ), «Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ζκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο , πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ ρσξίο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απνθνίηεζήο ηνπο κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Λχθεην, λα εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν χιινγν Γηδαζθφλησλ. Γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ ελδνζρνιηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2006 (Α 65). ηνπο απνθνίηνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ρνξεγείηαη απνιπηήξην ζην ζψκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη φηη ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Όζνη απνθηνχλ απνιπηήξην Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθφζνλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, νπνηνδήπνηε άιιν έηνο εθηφο απφ απηφ ηεο απνθνίηεζήο ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ii ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997 (Α 188), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2909/2001 (ΦΔΚ Α 90), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.» ηελ πεξίπησζε απηή, ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο εθδίδεηαη κε βάζε κφλν ηε γξαπηή επίδνζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, (θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζεο ζηελ ηάμε θαη αθνχ φινη νη καζεηέο ζα έρνπλ ππνγξάςεη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε), φζνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξεζίσλ ΓΔΛ, επηζπκνχλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηα 6 ή 7 καζήκαηα θαη άξα λα κελ απνθηήζνπλ θέηνο Βεβαίσζε Πξφζβαζεο, αιιά λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηφ ηνπο κφλν κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα, ππνβάιινπλ νπσζδήπνηε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ρσξίο θαλέλα άιιν δηθαηνινγεηηθφ. Ζ ΑΗΣΖΖ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θνίηεζεο ζε δχν (2) αληίγξαθα, ηα νπνία ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη ην Γ/ληή. Σν έλα ην θξαηά ν ππνςήθηνο θαη ην δεχηεξν παξακέλεη ζην Λχθεην, νη δε καζεηέο θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΧΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο γηα ιήςε απνιπηεξίνπ κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ ζην ίδην δηάζηεκα 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, νη καζεηέο απηνί ζα ζπκκεηάζρνπλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα κφλν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη καζεηέο ηεο Γ εκεξήζησλ ΓΔΛ πνπ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, θαη γη απηφ ην ιφγν επηζπκνχλ ηε ιήςε ελδνζρνιηθνχ απνιπηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ.60/2006, θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΧΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο κε αλαπεξία 67%». ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ν ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 10% (ρσξίο λέα εμέηαζε) Απφ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο ην 2014, θαηαξγνχκε πιένλ ην ππφδεηγκα γηα ην 10%, ην νπνίν νχησο ή άιισο ήηαλ πξναηξεηηθφ. Πιένλ, νη ππνςήθηνη γηα ην 10% δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ λα ππνβάινπλ Αίηεζε- Γήισζε, αιιά απεπζείαο λα θαηαζέζνπλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν, αθνινπζψληαο κφλν ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν κεηά ηνλ Απξίιην (απφθηεζε password θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηπρφλ ππαγσγή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο). Δίλαη απηνλφεην, φηη αλ νη ππνςήθηνη γηα ην 10% επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο), ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ζα πξέπεη ζηελ πνξεία λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γη απηέο ηηο ρνιέο, φπσο είλαη γλσζηέο θαη πεξηγξάθνληαη ζην ΚΔΦ. 4 ν ηεο παξνχζαο (Πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, Πξνθαηαξθηηθέο Δμεηάζεηο θιπ). Με ηελ επθαηξία ππελζπκίδνπκε ηελ Φ.251/142167/Β6/ (ΑΓΑ: ΒΛΛ49-Ε0Φ) εγθχθιηφ καο γηα ην 10%, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζακε ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193 Α ), γίλεηαη ζαθέο φηη: 1. ε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζησλ ΓΔΛ ή εκεξήζησλ ΔΠΑΛ-Β, εμαθνινπζεί λα δίλεηαη ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, κφλν γηα κία (1) θνξά θαη κφλν γηα ην ακέζσο επφκελν έηνο απφ απηφ πνπ εμεηάζηεθαλ. 2. Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ κε ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ηα εηδηθά καζήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο, ρσξίο λα εμεηαζηνχλ μαλά ζε θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα.

8 Γηα ηελ παξαπάλσ 2 πεξίπησζε, θέξλνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: - ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε ην 2013 ζε εκεξήζην ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ζε θάπνην εηδηθό κάζεκα θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, κπνξεί ην 2014 λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 10% κε ηε βαζκνινγία θαη ηα κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε ην 2013, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε ην 2014 λα εμεηαζηεί μαλά ζε θάηη από ηα πξνεγνύκελα. Άξα, δελ ππνβάιιεηαη μαλά νύηε ζηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε νύηε εμεηάδεηαη ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΕΦΑΑ, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ ίζρπαλ σο πέξπζη. Αληηζέησο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, αλ επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ηξαηό, Αζηπλνκία, Εκπνξηθό Ναπηηθό. - ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην 2013 θαη δελ εμεηάζηεθε ζε εηδηθό κάζεκα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, δελ κπνξεί ην 2014 λα είλαη ππνςήθηνο κε ην 10% γηα ηκήκαηα πνπ απαηηνύλ εηδηθό κάζεκα ή γηα ηα ΣΕΦΑΑ, αθνύ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηεί κόλν ζε εηδηθό κάζεκα ή κόλν ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. - Από ηελ άιιε, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ππνςήθηνο πνπ ζα εμεηαζηεί μαλά (δειαδή γηα ην 90%), είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηαζηεί ζηα εηδηθά καζήκαηα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, αλεμαξηήησο αλ είρε εμεηαζηεί ζε απηά ζην παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ηκήκα πνπ απαηηεί εηδηθό κάζεκα ή ζηα ΣΕΦΑΑ. Αλάινγα, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, αλ επηζπκεί ηξαηό, Αζηπλνκία, Εκπνξηθό Ναπηηθό. πλνςίδνληαο ζρεηηθά κε ην 10%, παξαθαινχκε ηνπο θθ. Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, φηαλ ηπρφλ πξνζέξρνληαη ζηα Λχθεηα, φηη δελ ππάξρεη ζρεηηθφ ππφδεηγκα γηα ππνβνιή θαη φηη απιψο ζα ππνβάινπλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ζρνιψλ. Δπίζεο, λα ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη, αλ ζε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο ζειήζνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο) ή ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζα πξέπεη ελησκεηαμχ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη λα έρνπλ ππνβάιεη αηηήζεηο, ψζηε ππνρξεσηηθά λα πεξάζνπλ ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο απηψλ ησλ ρνιψλ. 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 Ο ΟΓΗΓΙΔ πξνο ηνπο Γ/ληέο Γ.Δ. Οη Γηεπζπληέο Γ.Δ κεξηκλνχλ: α) Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. β) Γηα ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηα Λχθεηα θαη ΚΔΤΠ επζχλεο ηνπο. γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη θέηνο νη ππνβιεζείζεο ζηα Λχθεηα Αηηήζεηο Γειψζεηο ζα εθηππψλνληαη ζε δύν αληίγξαθα. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζα απνζηαιεί ηξίην αληίγξαθν απφ ηα Λχθεηα ζηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. θαη απφ εθεί ζην ΤΠΑΗΘ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΔΧΝ ΚΔΓΙΚΟΓΛΟΤ ΤΝΗΜΜΔΝΑ (ηα νπνία απνζηέιινληαη ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά) : Σα 4 Έληππα Τπνδείγκαηα Αίηεζεο Γήισζεο κε πιεξνθνξίεο νδεγίεο θαη ηελ Αίηεζε- ππεχζπλε δήισζε γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην κπνξείηε λα ηα εθηππψζεηε απφ ηελ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ή απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Πίλαθαο Απνδεθηώλ): 1)Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ΓΔΔΘΑ- Β θιάδνο/β2- ηξαηφπεδν Παπάγνπ Μεζνγείσλ ΑΘΗΝΑ ΣΚ )Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Γ/λζε Αζηπλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ -Σκήκα Β, Γξαθείν 5, Π. Καλειινπνύινπ ΑΘΗΝΑ. 3) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ- Γ/λζε Δθπαίδεπζεο -Σκήκα 1 ν Δθπαηδεχζεσλ Π. Καλειινπνύινπ ΑΘΗΝΑ 4) Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Γ/λζε Δθπ/ζεο Ναπηηθψλ Αθηή Βαζηιεηάδε (Πύιε Ε1-Ε2) ΣΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 5) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Σκήκα 5 ν Μνπξνύδε ΑΘΗΝΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ & Τθππνπξγνχ θ. Κεδίθνγινπ 2. Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ. 4. Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 5. Γ/λζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγ/θνχ Πξνζ/ζκνχ θαη Δθπ. Γξαζ/ησλ 6. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ/Σκήκα Β

ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 15-2 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά.

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά. Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2016 Αθνινπζνχλ 26 εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνπο ππνςεθίνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Μαξνύζη 3-2 - 2011 ΣΜΖΜΑ Α & Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/14082/B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓ. ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαπούζι Πληποθοπίερ: Δπ. Ροςζζάκηρ Σηλέθυνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα