ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ"

Transcript

1 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, ΔΞΔΣΑΔΧΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ Φ.251/17267/Β6 ΔΠΔΗΓΟΝ Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: ΜΑΡΟΤΗ Ηζηνζειίδα: Πιεξνθνξίεο: Κνξσλαίνο Π Σζαθαιάθε Ρ Λάκπνο Α FAX: ΠΡΟ: 1) Πεξηθεξεηαθνχο Γ/ληέο Δθπ/ζεο (έδξεο ηνπο) 2) Γηεπζπληέο Γ.Δ. (έδξεο ηνπο) 3) Γηεπζπληέο Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ΔΠΑΛ (δηά ησλ Γ/λζεσλ) 4) ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΚΟΗΝ: Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΘΔΜΑ: ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ - ΓΗΛΧΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΔΝΙΚΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΓΙΑ ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Χο πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Γεληθψλ Λπθείσλ (ΓΔΛ) θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ-νκάδαο Β ) θαη ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΓΔΛ ή ησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) έηνπο 2014, νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Σα ππνδείγκαηα θέηνο είλαη ηέζζεξα (4), θαζψο θαηαξγνχκε ην ππφδεηγκα γηα ην 10%, ην νπνίν νχησο ή άιισο ήηαλ πξναηξεηηθφ (βι. ΚΔΦ.8 ν ). Σν πεξηερφκελν ησλ ηεζζάξσλ (4) Τπνδεηγκάησλ ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ θαηά πεξίπησζε θαη ν ηξφπνο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπκπιεξψλεη θάζε θαηεγνξία ππνςεθίσλ, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα. πλεκκέλα ζαο ζηέιλνπκε ηα ππνδείγκαηα ησλ 4 δηαθνξεηηθψλ εληχπσλ ηεο Αίηεζεο Γήισζεο καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, ζηα νπνία αλαθέξνληαη θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε. Γηα ηα ΔΠΑΛ νκάδαο Α ππάξρεη μερσξηζηφ ππφδεηγκα Αίηεζεο Γήισζεο «ΑΗΣΖΖ ΓΖΛΧΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ, θαη ζηελ νπνία εγθχθιην ζπκπεξηιακβάλεηαη ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα. Παξάιιεια, ζαο ζηέιλνπκε θαη ππφδεηγκα αίηεζεο ππεχζπλεο δήισζεο ησλ καζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, ρσξίο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Λχθεην θνίηεζεο ζε έληππε κνξθή (βι. ΚΔΦ. 7 Ο ). Ζ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηα Λχθεηα. Σν έληππν ηεο Αίηεζεο Γήισζεο (βιέπε ζπλεκκέλα) αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν (ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ζην ζχλδεζκν ΔΞΔΣΑΔΗ/Γεληθφ Λχθεην ή ΔΠΑΛ ΣΔΔ/Έληππα Δμεηάζεσλ), απφ φπνπ κπνξεί λα ηππσζεί είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν είηε απφ ην Λχθεην θαη λα δηαλεκεζεί ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ο ππνςήθηνο επηιέγεη θαη ζπκπιεξψλεη ρεηξφγξαθα ηελ αλάινγε Αίηεζε Γήισζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ππνβάιιεη ζην Λχθεην γηα ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ν ίδηνο ή ν λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ κέζα ζηελ πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ζην Λχθεην πνπ θνηηά ή ζην Λχθεην απφ ην νπνίν απνθνίηεζε ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπ Λχθεην, αλ πξφθεηηαη γηα απφθνηην. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή θαηαρψξηζε ζην πξφγξακκα «ΝΔΣΧΡ» εθηππψλνληαη δύν αληίγξαθα. Ο ππνςήθηνο ειέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη απηά πξάγκαηη αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηζπκίεο ηνπ, ππνγξάθεη θαη ζηα δύν αληίγξαθα θαη παξαιακβάλεη έλα, ην νπνίν θαη θπιάζζεη κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ. Σν δεχηεξν ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν θπιάζζεηαη ζην Λχθεην θαηάζεζεο. Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Γήισζεο αξρίδεη ηε Γεπηέξα 10 Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ Σξίηε 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ Σνλίδεηαη φηη γηα θαλέλα ιφγν δελ γίλεηαη δεθηή Αίηεζε - Γήισζε εθπξόζεζκε νύηε δηόξζσζε απηήο πνπ ππνβιήζεθε εληφο ηεο πξνζεζκίαο. Δπεηδή ε πξνζεζκία είλαη απνθιεηζηηθή θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνπο ππνςεθίνπο απφ ηελ κε εκπξφζεζκε ππνβνιή ηεο αίηεζεο είλαη θαζνξηζηηθέο, αθνχ κπνξεί λα έρνπλ άκεζε θαη θαζνξηζηηθή επίπησζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζνχλ φινη ππεχζπλα, αλαιπηηθά

2 2 θαη κε εληαίν ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν νη φξνη ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο: Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο πξέπεη λα γίλεη δηεμνδηθή ελεκέξσζή ηνπο ζηελ ηάμε απφ θαζεγεηή πνπ ζα νξίζεη ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ θαη ν θάζε καζεηήο λα ππνγξάςεη ζε θαηάζηαζε, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ελεκεξψζεθε γηα ηελ Αίηεζε Γήισζε πνπ ηνλ αθνξά θαη γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, θαζψο θαη φηη ηνπ ρνξεγήζεθε ππφδεηγκα ηεο ζρεηηθήο Αίηεζεο- Γήισζεο. ηελ πεξίπησζε απνπζίαο καζεηψλ θαηά ηελ εκέξα ελεκέξσζεο ζα πξέπεη απηνί λα ελεκεξσζνχλ ελππνγξάθσο επφκελε εκέξα. ηελ ίδηα θαηάζηαζε (θαηόπηλ ηεο ελεκέξσζεο) ζα ππνγξάςνπλ όηη ελεκεξώζεθαλ θαη όζνη δειώζνπλ όηη επηζπκνύλ ελδνζρνιηθό απνιπηήξην. Δθηφο ηεο αλσηέξσ δηεμνδηθήο ελεκέξσζεο λα γίλεη ππελζύκηζε ηνπιάρηζηνλ άιιεο δύν θνξέο ζηελ θάζε ηάμε απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ζηελ έλαξμε ηεο πξνζεζκίαο θαη θαηά ηηο δύν ηειεπηαίεο εκέξεο ηεο πξνζεζκίαο. Όζνλ αθνξά ηνπο απνθνίηνπο ε ελεκέξσζε ζα γίλεη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: - Με αλαθνηλώζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηα Μ.Μ.Δ. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. - Με αλαθνηλώζεηο ησλ Γηεπζπληώλ Γ.Δ. πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ νηθείσλ Γηεπζχλζεσλ. - Με ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ θάζε Λπθείνπ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή, ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ νπνία ζα ηνλίδεηαη ηφζν ε πξνζεζκία φζν θαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζή ηεο δελ ζα γίλεηαη δεθηή θακηά εθπξφζεζκε αίηεζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο απφ ηνπο απνθνίηνπο παξαθαινχκε λα ελεκεξψλνληαη νη απφθνηηνη γηα ηε ζεκαζία ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο Γεληθήο Παηδείαο πνπ επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ. Να ελεκεξψλνληαη επίζεο γηα ηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαζψο θαη γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν (Φ.251/176162/Β6/ /ΑΓΑ:ΒΛ1Ζ9-ΛΔΜ εγθχθιηφο καο). Σέινο λα ελεκεξψλνληαη φινη νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απφθνηηνη) φηη: - χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΔΜ/2/125/ (ΦΔΚ 3010/η.Β / ) θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ ηδησηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία θαηά ηα αθαδεκατθά έηε θαη », θαη ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θαηά ην αθαδεκατθό έηνο ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ εηζάγνληαη ηδηώηεο. πγθεθξηκέλα: - Οη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ): Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη Αζηπθπιάθσλ δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (ήδε ππεξεηνχληεο Αζηπλνκηθνχο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ζ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (πνπ είλαη ήδε Ππξνζβέζηεο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο δελ ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ), ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζνχλ ηθαλνί ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη παξαπάλσ πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΤΠΟ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) δηαθνξεηηθνί ηχπνη Αίηεζεο Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β θαη πην ζπγθεθξηκέλα: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΓΔΛ Τπνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξήζηνπ ή ηεο Γ ηάμεο εζπεξηλνχ ΓΔΛ ή ΜΔΑΔ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο, θαζψο θαη απφ ηνπο ηειεηνθνίηνπο πνπ ζα δψζνπλ παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο θαη ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ησλ ηειεηνθνίησλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί, δηαηεξνχλ ηελ πξνθνξηθή βαζκνινγία θαη ζα ιάβνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ρσξίο λα θνηηήζνπλ μαλά, ψζηε λα ηνπο εηδνπνηήζνπλ έγθαηξα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ, φπσο θαη νη καζεηέο, ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3 ν, παξ 2). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ). Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή.

3 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 ΓΔΛ : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ α) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ή β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ή ΜΑΘΗΣΗ ΞΔΝΟΤ ή ΜΔΗΟΝΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΓΔΛ Τπνβάιιεηαη : -απφ ηνπο απνθνίηνπο Λπθείνπ (Δληαίνπ, Γεληθνχ, Πνιπθιαδηθνχ, Σερληθνχ) ή Β θχθινπ ΣΔΔ ή θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ πξνεγνπκέλσλ εηψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. -απφ ηνπο απνθνίηνπο Δληαίνπ ή Γεληθνχ Δζπεξηλνχ Λπθείνπ ή παιαηνχ ηχπνπ εζπεξηλνχ Λπθείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εζπεξηλνχ ΓΔΛ γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. -απφ καζεηέο ή απνθνίηνπο μέλνπ ζρνιείνπ ζηελ Διιάδα πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ -απφ καζεηέο ή απνθνίηνπο κεηνλνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ εκεξήζηνπ ΓΔΛ Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε, νη πην πάλσ ππνςήθηνη ησλ πεξηπηψζεσλ (α) & (β) δειψλνπλ: Α)Σν δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι. ΚΔΦ 3 ν, παξ 2). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΓΔΛ). *Ζ επηινγή απηή αθνξά ΜΟΝΟ Αζηπλνκηθνχο (ΟΥΗ ηδηψηεο) γηα εηζαγσγή ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Αλ ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ εκεξήζηνπ ή Γ εζπεξηλνχ ΓΔΛ, θαζψο θαη ηελ θαηεχζπλζε ζηα καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. 3 ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 3 ΔΠΑΛ Β : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΜΑΘΗΣΗ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ή ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΔΠΑΛ Β ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑΛ Β Τπνβάιιεηαη απφ καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΔΠΑΛ πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ ΟΜΑΓΑ Β ησλ καζεκάησλ θαη νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη ζηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ). Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 4 ΔΠΑΛ Β : ΑΙΣΗΗ ΓΗΛΧΗ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΚΑΣΟΥΟΤ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟΤ ΔΠΑΛ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΧΝ ΖΜΔΡΖΗΧΝ ή ΔΠΔΡΗΝΧΝ ΔΠΑΛ Β Τπνβάιιεηαη: - απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ Ζκεξήζησλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. - απφ θαηφρνπο απνιπηεξίνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πξνεγνπκέλσλ εηψλ, νη νπνίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) γηα εηζαγσγή ζηηο ρνιέο θαη Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα λα απνθηήζνπλ Βεβαίσζε πξφζβαζεο ή λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο πνπ ήδε θαηέρνπλ. Με ηελ Αίηεζε- Γήισζε νη πην πάλσ ππνςήθηνη δειψλνπλ: Α)Σν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ζην νπνίν ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Β)Σν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», εθφζνλ επηζπκνχλ λα ην εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά (βι.κδφ.3). Γ)Σα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή), πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Γ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο/αζηπλνκηθέο* ρνιέο (δελ έρνπλ απηφ ην δηθαίσκα νη ππνςήθηνη γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ). *Ζ επηινγή απηή αθνξά ΜΟΝΟ Αζηπλνκηθνχο (ΟΥΗ ηδηψηεο) γηα εηζαγσγή ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.

4 Δ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Σ)Αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Ε) Όηη ζα εμεηαζηνχλ ζηα καζήκαηα ηεο Β νκάδαο εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ θαη ηελ εηδηθφηεηα ζηα 2 καζήκαηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ δήισζε γηα ην Γ), Δ), Σ) δελ είλαη δεζκεπηηθή. 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 1) Όζνλ αθνξά ην (δεύηεξν) κάζεκα γεληθήο παηδείαο * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη φηη : α) φινη νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. β) αλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). γ) ε επηινγή ηνπ (δεπηέξνπ) καζήκαηνο γεληθήο παηδείαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηα πεδία πνπ ζα κπνξέζεη λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν θαη γη απηφ πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή. 2) Όζνλ αθνξά ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» * πνπ νη ππνςήθηνη επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά επηζεκαίλεηαη φηη : α) νη ππνςήθηνη (ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ επηζπκνχλ λα εμεηαζηνχλ ην κάζεκα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ην δειψζνπλ κε ηελ Αίηεζε Γήισζε 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ην δειψζνπλ νη καζεηέο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ είλαη λα ην έρνπλ ήδε επηιέμεη σο κάζεκα επηινγήο. Αληίζεηα νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα δειψζνπλ παλειιαδηθή εμέηαζε ζην κάζεκα, αλεμάξηεηα αλ ην είραλ επηιέμεη ή φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Λχθεην. β) εθφζνλ ην δειψζνπλ θαη δελ πξνζέιζνπλ ζηελ εμέηαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθαλ θαη πήξαλ γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0). γ) Τπνςήθηνο πνπ επηζπκεί λα δειψζεη ζην Μεραλνγξαθηθφ ηνπ Γειηίν ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν πξέπεη λα έρεη δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί ππνρξεσηηθά ζηα δχν (2) καζήκαηα: «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». Οη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο* (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο θαη γηα ηε ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), νη νπνίεο είλαη εληαγκέλεο κφλν ζην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν, πξέπεη πξνζεθηηθά λα επηιέμνπλ ηα δχν σο άλσ καζήκαηα. δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ΓΔΛ δειψζεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζην κάζεκα επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ην δεχηεξν κάζεκα γεληθήο παηδείαο, ην νπνίν δειψλεη φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά λα είλαη ππνρξεσηηθά ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». * Οη ππνςήθηνη ΔΠΑΛ (Οκάδα Β ) κε ηελ Αίηεζε Γήισζε ππνρξεσηηθά επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά ζε έλα κάζεκα γεληθήο παηδείαο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 15 Α ή 15Β ηεο Αίηεζεο Γήισζεο. Αλ φκσο επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν, ηφηε επηιέγνπλ ππνρξεσηηθά δχν καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην κάζεκα «Μαζεκαηηθά & ηνηρεία ηαηηζηηθήο» απφ ην 15 Α θαη ην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» απφ ην 15Β (καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο γηα ην 5 ν πεδίν). 3) Η ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο είλαη θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ ηξνπνπνηείηαη νχηε δηνξζψλεηαη. Ζ σο άλσ Αίηεζε Γήισζε, εθφζνλ αθνξά απφθνηην, κπνξεί λα αλαθιεζεί ζην ζχλνιφ ηεο ην αξγφηεξν 20 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη ηνπ επηζηξέθεηαη ε βεβαίσζε πξφζβαζεο. Ζ βεβαίσζε πξφζβαζεο επηζηξέθεηαη επίζεο ζηνλ απφθνηην εθφζνλ δελ πάξεη κέξνο ζηελ εμέηαζε θαλελόο απφ ηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα. Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο ησλ εκεξήζησλ ΓΔΛ, ε ππνβνιή ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη κπνξεί λα αλαθιεζεί ΜΟΝΟ ζε 2 πεξηπηψζεηο: α)δθφζνλ ελησκεηαμχ θάπνηνο καζεηήο ζα έρεη απνθηήζεη απφ ηηο επηακειείο επηηξνπέο ηνπ Ν.3794/2009 πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζησζεο κηαο απφ ηηο ζνβαξέο παζήζεηο ηνπ 5% πνζνζηνχ γηα εηζαγσγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ρσξίο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ βέβαηα επηζπκεί λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο θαη λα απνθηήζεη ην ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην, κπνξεί λα αλαθαιέζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ Αίηεζε-Γήισζε ην αξγφηεξν 20 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. απηή ηελ πεξίπησζε, εθφζνλ ν καζεηήο δελ έρεη αθφκα πηζηνπνηεηηθφ απφ ηελ επηακειή επηηξνπή γηα ην 5%, ππνβάιιεη Φεβξνπαξίνπ Αίηεζε-Γήισζε γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. Μφιηο απνθηήζεη ην πηζηνπνηεηηθφ γηα ην 5%, ππνβάιιεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ηνπ ην Τπφδεηγκα «Αίηεζε-Τπέπζπλε Γήισζε γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην 2014», πξνζζέηνληαο ζην θείκελν ηνπ Τπνδείγκαηνο ηε θξάζε «Παξάιιεια αλαθαιψ ηελ αξρηθή Αίηεζε-Γήισζε γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο» θαη επηζηξέθεη ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ ην αληίγξαθν ηεο αξρηθήο Αίηεζεο-Γήισζεο γηα παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ν Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ πξέπεη: 1. Να αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΑΦΟΤ γηα αλάθιεζε αίηεζεο-δήισζεο 2. Να ζηείιεη ftp ζηελ Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Να εηδνπνηήζεη γηα ηελ αλάθιεζε ηε Γηεχζπλζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ είηε κε είηε κε θαμ. β)δπίζεο, φζνη καζεηέο ηεο Γ εκεξήζησλ ΓΔΛ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, κπνξνχλ ην αξγφηεξν κέρξη θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ Β ηεηξακήλνπ λα

5 5 αλαθαιέζνπλ ηελ Αίηεζε-Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππνβάιινληαο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο (άξζξν 36 ηνπ ΠΓ.60/2006). ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αλάθιεζεο. 4) Σέινο ππελζπκίδεηαη φηη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3879/2010 (ΦΔΚ Α -163), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4058/2012 (ΦΔΚ Α 63), πξνβιέπεηαη φηη όζνη απνθηήζνπλ απνιπηήξην Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ απφ ην ζρνιηθφ έηνο θαη εθεμήο κπνξνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα εηζαγσγή ζηα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο θαη Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ κε ηελ θαηεγνξία ησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, εθφζνλ έρνπλ πιήξε θνίηεζε θαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ εζπεξηλνχ γεληθνχ ιπθείνπ. Πιήξεο θνίηεζε ππάξρεη φηαλ ν καζεηήο έρεη παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, απφ ηελ έλαξμε θαη έσο ηε ιήμε θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3748/2009 (ΦΔΚΑ -29), νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηζρχνπλ αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο καζεηέο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ). Δπίζεο, παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη πεξηπηψζεηο ii θαη iii ηεο παξ. 1β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2525/1997 (ΦΔΚΑ -188), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 2909/2001 (ΦΔΚ Α -90). Παξαθαινχληαη νη Γηεπζπληέο Ζκεξήζησλ & Δζπεξηλψλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ λα ππελζπκίζνπλ εθ λένπ ην πεξηερφκελν ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ καο (Φ.251/107032/Β6/ /ΑΓΑ:Β4ΘΔ9-85Τ «Δηζαγσγή ησλ απνθνίησλ Δζπεξηλψλ Λπθείσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε») ζηνπο καζεηέο ηεο Β ηάμεο Ζκεξήζηνπ Λπθείνπ θαη Γ ηάμεο Δζπεξηλνχ Λπθείνπ, θαζψο επίζεο ζηνπο ηειεηνθνίηνπο καζεηέο ησλ Λπθείσλ ηνπο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΥΟΛΔ ή ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ή ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ή ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ 1) Οξηζκέλα ηκήκαηα ή ζρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απαηηνχλ πεξαηηέξσ θξηηήξηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζε απηά σο αθνινχζσο : - ρνιέο ή ηκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή δχν εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην έληππν ηεο Αίηεζεο Γήισζεο. - ρνιέο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο (ηξαηησηηθέο ρνιέο θαη ρνιέο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ - Σκήκαηα, γηα ηελ εηζαγσγή ζηα νπνία απαηηνχληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (ΣΔΦΑΑ). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δήισζε εμέηαζεο ζε εηδηθφ κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζην εηδηθφ κάζεκα γηα εηζαγσγή ζε ζρνιέο ή ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εηδηθφ κάζεκα. Αληίζεηα, ε δήισζε είλαη ελδεηθηηθή ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα ηελ εηζαγσγή ζε ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη ΣΔΦΑΑ. Όκσο γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα ζπκκεηάζρεη ν ππνςήθηνο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή απαηηείηαη : α) γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα κε εηδηθά καζήκαηα, ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπ ζε απηά. β) γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ), ηηο ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη λα ππνβάιεη αίηεζε απεπζείαο ζην ηξαηφ, ζηελ Αζηπλνκία ή ζην Δκπνξηθφ Ναπηηθφ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα νξίδεηαη ζηηο πξνθεξχμεηο πνπ ζα εθδψζνπλ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη λα θξηζεί ηθαλφο ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο. Οη παξαπάλσ πξνθεξχμεηο δηαηίζεληαη απφ ηα ηξαηνινγηθά Γξαθεία, ηα Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ηηο θαηά ηφπνπο Ληκεληθέο Αξρέο αληίζηνηρα. γ) γηα ηα ΣΔΦΑΑ λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο πνπ ζα πιεξνθνξεζεί απ ην ζρνιείν ηνπ ηελ πεξίνδν ησλ εμεηάζεσλ (Ηνχληνο 2014) θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο (αγσλίζκαηα). Απφ ηα παξαπάλσ (α), (β) θαη (γ) ζπλάγεηαη φηη ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο θαη ρνιέο ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο γη απηέο, αξθεί λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Αλάινγα, ππνςήθηνο πνπ, αλ θαη ζηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε επηζπκία γηα ηα ΣΔΦΑΑ, κπνξεί ηειηθά λα είλαη ππνςήθηνο γη απηά, αξθεί λα ππνβάιεη ζρεηηθή αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά ζηηο επηηξνπέο Τγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο. Αληίζεηα, ππνςήθηνο πνπ κε ηελ Αίηεζε-Γήισζε δελ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, δελ ζα κπνξέζεη λα εμεηαζηεί ζε απηφ, ελψ αλ δήισζε εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα θαη ηειηθά δελ ην εμεηαζηεί, απιψο ζα απνθιεηζηεί απφ ηα ηκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζε απηφ. 2)Οη ππνςήθηνη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πξέπεη λα είλαη Υξηζηηαλνί Οξζφδνμνη. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζην Πξφγξακκα Ηεξαηηθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί κφλν άξξελεο ππνςήθηνη. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα ηειέθσλα: (ΑΘΖΝΑ), (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ), , (ΗΧΑΝΝΗΝΑ), (ΖΡΑΚΛΔΗΟ). ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΔΞΔΣΑΗ ΜΑΘΗΣΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ή ΔΙΓΙΚΔ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ Γηα ηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε επηζεκαίλνληαη ηα εμήο : Α) νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (νκάδα Β ) πξέπεη λα ππνβάινπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζην Λχθεηφ ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο Γήισζεο, δειαδή κέρξη 25 Φεβξνπαξίνπ.

6 6 Β) Οη απόθνηηνη πνπ ζα ππνβάινπλ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ζα πξέπεη καδί κε ηελ Αίηεζε Γήισζε λα θαηαζέζνπλ θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία (κεηά ηελ 25 Φεβξνπαξίνπ) δελ γίλνληαη δεθηά, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη γηα έθηαθηνπο θαη επηγελφκελνπο ιφγνπο (π.ρ. ζπάζηκν ρεξηνχ ή πξνζσξηλή αλαπεξία ησλ άλσ άθξσλ απφ γεγνλφο πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο). Δπηζεκαίλνπκε φηη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέηαζε ησλ καζεηψλ θαη απνθνίησλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εμεηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά θαηά πεξίπησζε δίλνληαη κε ζρεηηθή εγθχθιηφ καο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΣΧΝ ΛΤΚΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΔΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ Σφζν νη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ φζν θαη νη εκπιεθφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηα 4 δηαθνξεηηθά ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ηεο Αίηεζεο Γήισζεο καδί κε ηηο νδεγίεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαζεκία, πξνο απνθπγή ιαζψλ ή εζθαικέλσλ εξκελεηψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ ή νη εληεηαικέλνη γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθνί, κεξηκλνχλ γηα ηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο Αίηεζεο Γήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο. Γηα ηα ΔΠΑΛ νκάδαο Α ππάξρεη μερσξηζηφ ππφδεηγκα Αίηεζεο Γήισζεο «ΑΗΣΖΖ ΓΖΛΧΖ ΔΠΑΛ ΟΜΑΓΑ Α ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ», πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ), γηα ην νπνίν απνζηέιιεηαη δηαθνξεηηθή εγθχθιηνο κφλν πξνο ηα ΔΠΑΛ. Η Αίηεζε Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην Λύθεην ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΧΡ» πνπ απνζηέιινληαη. Τπάξρνπλ ηέζζεξα (4) ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ Αίηεζεο- Γήισζεο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ Β, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη πην πάλσ (ΚΔΦ. 2). Ο ππνςήθηνο πξνκεζεύεηαη είηε από ην δηαδίθηπν είηε από ην Λύθεην ην ππόδεηγκα ηνπ εληύπνπ πνπ ηνπ αληηζηνηρεί, ην κειεηά, ην ζπκπιεξψλεη θαη πξνζέξρεηαη ζην Γ/ληή ή ηνλ εληεηαικέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ Αηηήζεσλ Γειψζεσλ εθπαηδεπηηθφ (θαηά πξνηίκεζε ρεηξηζηή ηνπ Ζ/Τ), φπνπ θαη ην ππνβάιιεη καδί κε ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. ηε ζπλέρεηα ν ρεηξηζηήο εηζάγεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΝΔΣΧΡ», φπσο ηα ζπκπιήξσζε ν ελδηαθεξφκελνο. Καηφπηλ, εθηππψλεη δύν αληίγξαθα ηεο Αίηεζεο Γήισζεο (κφλν ηελ πξψηε ζειίδα). Ο ππνςήθηνο ειέγρεη κε πξνζνρή ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη φηη απηά ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ην ππφδεηγκα ηνπ εληχπνπ πνπ είρε αξρηθά ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάθεη θαη ηα δύν αληίγξαθα, ηα νπνία ππνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θαη απφ ην Γ/ληή ηνπ Λπθείνπ. Έλα αληίγξαθν απφ απηά θξαηά ν ππνςήθηνο κέρξη ην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ θαη έλα ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ. Δπίζεο απνζηέιιεηαη κε FTP ειεθηξνληθφ αξρείν ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα ιάβεηε απφ ηελ αλσηέξσ Γ/λζε. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ Γ/ληή ε Αίηεζε Γήισζε δελ αιιάδεη θαη έρεη ήδε νξηζηηθά θαηαρσξηζηεί ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα «ΝΔΣΧΡ», ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα ζαο απνζηαινχλ. Γηα ηε ζσζηή θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φζν θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξίλνπκε ζθφπηκν λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ: α) Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη απζηεξνχ δηθαίνπ θαη απαηηνχλ ζπλεπή θαη απζηεξή εθαξκνγή γηαηί ΜΟΝΟ έηζη δηαζθαιίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ην αδηάβιεην ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο. β) Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηεξεί αξρείν φισλ φζσλ έρνπλ εληαρζεί ζην λέν ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην νπνίν είλαη θαηαγξακκέλν πνηνη θαη πόηε έδσζαλ εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο θαη ηη βαζκνχο πξνθνξηθνχο θαη γξαπηνχο έρεη ν θαζέλαο. Καηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί θαλέλαο λα επσθειεζεί απφ βαζκνινγηθά δεδνκέλα πνπ δελ δηθαηνχηαη. γ) Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο ρνξεγείηαη ΜΟΝΟ ζε φζνπο ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εμεηάζεηο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Αλ θάπνηνο θαηέρεη ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο θαη ππνβάιεη ηελ Αίηεζε Γήισζε γηα ζπκκεηνρή εθ λένπ ζηηο εμεηάζεηο, θαηαζέηεη ππνρξεσηηθά ηελ πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ πξόζβαζεο πνπ θαηέρεη, ε νπνία ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέα, βάζεη ησλ επηδφζεψλ ηνπ ζηηο θεηηλέο εμεηάζεηο. Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πνπ θαηαηέζεθε, εθφζνλ ε Αίηεζε-Γήισζε δελ αλαθιεζεί εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο (20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ), δηαηεξείηαη ζην ιχθεην κέρξη ηε ιήμε ησλ εμεηάζεσλ, νπφηε θαη αθπξψλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εθηφο αλ ν θάηνρφο ηεο δελ έιαβε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο, νπόηε ηνπ επηζηξέθεηαη. ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο αίηεζεο εληφο ηεο παξαπάλσ απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, ε ΒΔΒΑΗΧΖ επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρφ ηεο κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ελεκεξψλεηαη απζεκεξφλ ν Γ/ληήο Γ.Δ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην Λχθεην θαη νη θαηαζηάζεηο ησλ εμεηαδνκέλσλ κε ηελ έλδεημε «ε αίηεζε απεζχξζε». Οκνίσο επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρό ηεο, ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ εθόζνλ δελ πήξε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελόο καζήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Γ/ληήο ηνπ Λπθείνπ ηελ επφκελε εκέξα ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εμεηάζεσλ θαη αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έιαβε κέξνο ζηηο εμεηάζεηο θαλελφο καζήκαηνο ελεκεξψλεη εγγξάθσο γηα ηελ επηζηξνθή ηεο βεβαίσζεο ην Γηεπζπληή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην Λχθεην γηα φζνπο απνθνίηνπο έρνπλ δηθαίσκα λα παξαιάβνπλ ηε Βεβαίσζε πξφζβαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αξηζκ Φ253/120789/Β6/ (ΦΔΚ 1581 Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Οη Γηεπζχλζεηο Γ.Δ, γλσζηνπνηνχλ ζηε Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπο παξαπάλσ ππνςήθηνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε ΒΔΒΑΗΧΖ πνπ θαηαηέζεθε αθπξψλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη νξηζηηθά.

7 7 δ) Ζ ΒΔΒΑΗΧΖ πξφζβαζεο εθδίδεηαη ΜΟΝΟ ζε πξσηόηππν θαη αλ ν ελδηαθεξφκελνο ρξεηαζηεί αληίγξαθν, αλαπαξάγεη θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ην νπνίν επηθπξψλεηαη είηε απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ εμέδσζε είηε απφ ηνλ θνξέα πνπ ηελ παξαιακβάλεη κε ηελ επίδεημε ηνπ πξσηνηχπνπ. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο - Γήισζεο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο θαηαηίζεηαη ΜΟΝΟ ε πξσηόηππε ΒΔΒΑΙΧΗ (φρη αληίγξαθν). ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο ΒΔΒΑΗΧΖ δελ εθδίδεηαη λέα αιιά ην Λχθεην πνπ ηελ είρε ρνξεγήζεη ηππψλεη αληίγξαθν, ζην νπνίν ν Γηεπζπληήο ηνπ Λπθείνπ θάησ απφ ηε ζέζε αλαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ αλαγξάθεη ρεηξφγξαθα ηε θξάζε «ζε αληηθαηάζηαζε ιφγσ απψιεηαο», ηελ ππνγξάθεη θαη ηελ ζθξαγίδεη φπσο ηελ πξσηφηππε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 ν ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ-ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ΓΙΑ ΔΝΓΟΥΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ ΣΗ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΧΝ ΓΔΛ χκθσλα κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3966 (ΦΔΚ118Α / ), «Μαζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ Ζκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο , πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην Γεληθνχ Λπθείνπ ρσξίο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ηνπ έηνπο απνθνίηεζήο ηνπο κπνξνχλ κεηά απφ αίηεζή ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη ζην νηθείν Λχθεην, λα εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ ζε ζέκαηα πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ νηθείν χιινγν Γηδαζθφλησλ. Γηα ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αλσηέξσ ελδνζρνιηθά εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ εθαξκφδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2006 (Α 65). ηνπο απνθνίηνπο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ρνξεγείηαη απνιπηήξην ζην ζψκα ηνπ νπνίνπ αλαγξάθεηαη φηη ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. Όζνη απνθηνχλ απνιπηήξην Ζκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθφζνλ ιάβνπλ κέξνο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ καζεκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ εκεξήζησλ Γεληθψλ Λπθείσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, νπνηνδήπνηε άιιν έηνο εθηφο απφ απηφ ηεο απνθνίηεζήο ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ii ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2525/1997 (Α 188), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.2909/2001 (ΦΔΚ Α 90), νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή.» ηελ πεξίπησζε απηή, ε Βεβαίσζε Πξφζβαζεο εθδίδεηαη κε βάζε κφλν ηε γξαπηή επίδνζή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο απηέο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, (θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζεο ζηελ ηάμε θαη αθνχ φινη νη καζεηέο ζα έρνπλ ππνγξάςεη ζηε ζρεηηθή θαηάζηαζε), φζνη απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εκεξεζίσλ ΓΔΛ, επηζπκνχλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ζηα 6 ή 7 καζήκαηα θαη άξα λα κελ απνθηήζνπλ θέηνο Βεβαίσζε Πξφζβαζεο, αιιά λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξηφ ηνπο κφλν κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα, ππνβάιινπλ νπσζδήπνηε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ρσξίο θαλέλα άιιν δηθαηνινγεηηθφ. Ζ ΑΗΣΖΖ-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΔΝΓΟΥΟΛΗΚΟ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ ππνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή ζην Γηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ θνίηεζεο ζε δχν (2) αληίγξαθα, ηα νπνία ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη ην Γ/ληή. Σν έλα ην θξαηά ν ππνςήθηνο θαη ην δεχηεξν παξακέλεη ζην Λχθεην, νη δε καζεηέο θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΧΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο γηα ιήςε απνιπηεξίνπ κε ελδνζρνιηθέο εμεηάζεηο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ ζην ίδην δηάζηεκα 10 Φεβξνπαξίνπ σο θαη 25 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, νη καζεηέο απηνί ζα ζπκκεηάζρνπλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Μαΐνπ-Ηνπλίνπ ζε φια ηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα κφλν ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη καζεηέο ηεο Γ εκεξήζησλ ΓΔΛ πνπ έρνπλ αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67%, πηζηνπνηεκέλε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή, θαη γη απηφ ην ιφγν επηζπκνχλ ηε ιήςε ελδνζρνιηθνχ απνιπηεξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ ΠΓ.60/2006, θαηαρσξίδνληαη ζην πξφγξακκα ΝΔΣΧΡ ζηελ θαηεγνξία «Τπνςήθηνο κε αλαπεξία 67%». ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 ν ΤΠΟΦΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ 10% (ρσξίο λέα εμέηαζε) Απφ ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Αίηεζεο-Γήισζεο ην 2014, θαηαξγνχκε πιένλ ην ππφδεηγκα γηα ην 10%, ην νπνίν νχησο ή άιισο ήηαλ πξναηξεηηθφ. Πιένλ, νη ππνςήθηνη γηα ην 10% δελ ρξεηάδεηαη θαζφινπ λα ππνβάινπλ Αίηεζε- Γήισζε, αιιά απεπζείαο λα θαηαζέζνπλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν, αθνινπζψληαο κφλν ηηο δηαδηθαζίεο γηα ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν κεηά ηνλ Απξίιην (απφθηεζε password θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηπρφλ ππαγσγή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο). Δίλαη απηνλφεην, φηη αλ νη ππνςήθηνη γηα ην 10% επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο), ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ζα πξέπεη ζηελ πνξεία λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο γη απηέο ηηο ρνιέο, φπσο είλαη γλσζηέο θαη πεξηγξάθνληαη ζην ΚΔΦ. 4 ν ηεο παξνχζαο (Πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ, Πξνθαηαξθηηθέο Δμεηάζεηο θιπ). Με ηελ επθαηξία ππελζπκίδνπκε ηελ Φ.251/142167/Β6/ (ΑΓΑ: ΒΛΛ49-Ε0Φ) εγθχθιηφ καο γηα ην 10%, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηήζακε ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4186/2013 (ΦΔΚ 193 Α ), γίλεηαη ζαθέο φηη: 1. ε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζησλ ΓΔΛ ή εκεξήζησλ ΔΠΑΛ-Β, εμαθνινπζεί λα δίλεηαη ην δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, κφλν γηα κία (1) θνξά θαη κφλν γηα ην ακέζσο επφκελν έηνο απφ απηφ πνπ εμεηάζηεθαλ. 2. Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ κε ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ηα εηδηθά καζήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο, ρσξίο λα εμεηαζηνχλ μαλά ζε θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα.

8 Γηα ηελ παξαπάλσ 2 πεξίπησζε, θέξλνπκε ην αθόινπζν παξάδεηγκα: - ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε ην 2013 ζε εκεξήζην ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ζηα παλειιαδηθά καζήκαηα, ζε θάπνην εηδηθό κάζεκα θαη ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, κπνξεί ην 2014 λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 10% κε ηε βαζκνινγία θαη ηα κόξηα πνπ ζπγθέληξσζε ην 2013, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα ή ηελ ππνρξέσζε ην 2014 λα εμεηαζηεί μαλά ζε θάηη από ηα πξνεγνύκελα. Άξα, δελ ππνβάιιεηαη μαλά νύηε ζηελ πγεηνλνκηθή εμέηαζε νύηε εμεηάδεηαη ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΕΦΑΑ, ζε αληίζεζε κε απηά πνπ ίζρπαλ σο πέξπζη. Αληηζέησο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, αλ επηζπκεί ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ηξαηό, Αζηπλνκία, Εκπνξηθό Ναπηηθό. - ππνςήθηνο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ην 2013 θαη δελ εμεηάζηεθε ζε εηδηθό κάζεκα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, δελ κπνξεί ην 2014 λα είλαη ππνςήθηνο κε ην 10% γηα ηκήκαηα πνπ απαηηνύλ εηδηθό κάζεκα ή γηα ηα ΣΕΦΑΑ, αθνύ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμεηαζηεί κόλν ζε εηδηθό κάζεκα ή κόλν ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. - Από ηελ άιιε, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ππνςήθηνο πνπ ζα εμεηαζηεί μαλά (δειαδή γηα ην 90%), είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηαζηεί ζηα εηδηθά καζήκαηα ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΕΦΑΑ, αλεμαξηήησο αλ είρε εμεηαζηεί ζε απηά ζην παξειζόλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε ηκήκα πνπ απαηηεί εηδηθό κάζεκα ή ζηα ΣΕΦΑΑ. Αλάινγα, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, αλ επηζπκεί ηξαηό, Αζηπλνκία, Εκπνξηθό Ναπηηθό. πλνςίδνληαο ζρεηηθά κε ην 10%, παξαθαινχκε ηνπο θθ. Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, φηαλ ηπρφλ πξνζέξρνληαη ζηα Λχθεηα, φηη δελ ππάξρεη ζρεηηθφ ππφδεηγκα γηα ππνβνιή θαη φηη απιψο ζα ππνβάινπλ κεραλνγξαθηθφ δειηίν κε ηηο πξνηηκήζεηο ζρνιψλ. Δπίζεο, λα ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη, αλ ζε απηέο ηηο πξνηηκήζεηο ζειήζνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηξαηησηηθέο ρνιέο, Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ γηα Αζηπλνκηθνχο) ή ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζα πξέπεη ελησκεηαμχ λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηηο αληίζηνηρεο πξνθεξχμεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη λα έρνπλ ππνβάιεη αηηήζεηο, ψζηε ππνρξεσηηθά λα πεξάζνπλ ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο απηψλ ησλ ρνιψλ. 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 Ο ΟΓΗΓΙΔ πξνο ηνπο Γ/ληέο Γ.Δ. Οη Γηεπζπληέο Γ.Δ κεξηκλνχλ: α) Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνχζαο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. β) Γηα ηελ άκεζε θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο ζηα Λχθεηα θαη ΚΔΤΠ επζχλεο ηνπο. γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη θέηνο νη ππνβιεζείζεο ζηα Λχθεηα Αηηήζεηο Γειψζεηο ζα εθηππψλνληαη ζε δύν αληίγξαθα. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ζα απνζηαιεί ηξίην αληίγξαθν απφ ηα Λχθεηα ζηηο Γ/λζεηο Γ.Δ. θαη απφ εθεί ζην ΤΠΑΗΘ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΔΧΝ ΚΔΓΙΚΟΓΛΟΤ ΤΝΗΜΜΔΝΑ (ηα νπνία απνζηέιινληαη ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά) : Σα 4 Έληππα Τπνδείγκαηα Αίηεζεο Γήισζεο κε πιεξνθνξίεο νδεγίεο θαη ηελ Αίηεζε- ππεχζπλε δήισζε γηα ελδνζρνιηθφ απνιπηήξην κπνξείηε λα ηα εθηππψζεηε απφ ηελ αλαθεξφκελε ηζηνζειίδα ή απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (Πίλαθαο Απνδεθηώλ): 1)Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ΓΔΔΘΑ- Β θιάδνο/β2- ηξαηφπεδν Παπάγνπ Μεζνγείσλ ΑΘΗΝΑ ΣΚ )Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Γ/λζε Αζηπλνκηθνχ Πξνζσπηθνχ -Σκήκα Β, Γξαθείν 5, Π. Καλειινπνύινπ ΑΘΗΝΑ. 3) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Αξρεγείν Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Κιάδνο Οξγάλσζεο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ- Γ/λζε Δθπαίδεπζεο -Σκήκα 1 ν Δθπαηδεχζεσλ Π. Καλειινπνύινπ ΑΘΗΝΑ 4) Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Γ/λζε Δθπ/ζεο Ναπηηθψλ Αθηή Βαζηιεηάδε (Πύιε Ε1-Ε2) ΣΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 5) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Γ.Γ. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, Γ/λζε Πξνζσπηθνχ Σκήκα 5 ν Μνπξνύδε ΑΘΗΝΑ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνχ & Τθππνπξγνχ θ. Κεδίθνγινπ 2. Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3. Γ/λζε πνπδψλ Γ.Δ. 4. Γ/λζε Δηδηθήο Αγσγήο 5. Γ/λζε πκβνπιεπηηθνχ Δπαγ/θνχ Πξνζ/ζκνχ θαη Δθπ. Γξαζ/ησλ 6. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ/Σκήκα Β

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

προεδρικό διάταγμα 100/1997

προεδρικό διάταγμα 100/1997 προεδρικό διάταγμα 100/1997 ΠΓ 100/97 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΓ 50/96 Μεηαθέζεις και ηοποθεηήζεις ηων εκπαιδεσηικών ηης δημόζιας Πρωηοβάθμιας και Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης. Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 / 4 / 2012 Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΓΑ:Β4959-ΜΓΥ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ---- ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Αζήλα 02 /

Διαβάστε περισσότερα

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011»

- Σερλνινγηθνχ Σνκέα. Θέκα: «Πξνθήξπμε γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο ελδηαθέξνληνο ζηα Γηκεξή Πξνγξάκκαηα Μνξθσηηθώλ Αληαιιαγώλ έηνπο 2011» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ Ακαξνχζην, 13/01/2011 ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. 3840/Β4 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093 gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org. Αζήλα 30-06-2014 ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα