ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ"

Transcript

1 -272-

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ access time 236 accumulator 230 ADC 157 adder pοtentiοstat 121 address 227 bus 227 alias frequencies 201 aliasing 200 alphanumeric data 224 ALU 230 ampére 14 amplifier 6 amplitude density spectrum 172 modulation (AM) 188 analog domain 4 analog-to-digital converters (ADC) 157 AND (άλγεβρα Boole) 130 angular velocity 33 anticοincidence circuits 144 antilog amplifier 101 arithmetic-logic unit (ALU) 230 ASCII, κώδικας 224 assembly language 239 astable multivibrators 147 attenuator 31 autοranging meters 110 auxiliary electrode 120 background noise discrimination 162 signal 170 bandpass filter 190 base (transistor) 48 base address 245 basic input/output system (BIOS) 235 batteries 17 baud 269 BCD-counter 152 BCD tο 7-segment number decοder 136 bidirectional bus 218 binary arithmetic system 128 cοunter 150 digit (bit) 220 presentatiοn 127 BIOS 235 bipolar junction transistor (BJT) 48 bistable circuits 145 bit 220 BJT 48 black box 1 block diagram 1 Bode, διάγραµµα 6 Boole, άλγεβρα 130 bouncing 26, 105 boxcar (ολοκληρωτής) 195 branching 241 breakdown potential 47 bridge diode rectifier 54 buffer 230 bus 218 Butterworth filter 41 byte 221 bοοster amplifier 122 cache (memory) 232 capacitance 16 capacitive reactance 37 capacitor 16, 23 carrier wave 187 carry flag 230 CCD 53 CD-ROMs 237 cells, electric 17 central processing unit (CPU) 226, 229 channel 4 charge, electric 14 Chebyshev filter 41 choke 55 chopper 188 operational amplifiers 68 chopping 188 CID 53 clock 231 closed loop 62 gain 62 CMOS 134 CMRR 85 coaxial cable 185 collector (transistor) 48 common mode 85 rejection ratio (CMRR) 85 communication port compact disks (CD-ROMs) 237 comparator 104 component 1 conductor 15 configuration 1 connection 1 contact potential 45 control bus 228 controller (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 conversion error (ADC) 160 time (ADC) 160 converter 5 convoluting factors 206 convolution 8 coulomb 14 counter-electrode 118 counters up/down 154 counting 4 coupling 1 CPU 226, 229 critical frequency 200 cross-coupled differential follower 83 cross-talk 269 crystal oscillator 164 current 15 follower 78 gain (transistor) 48 current-to-voltage converter 78 cut-off frequency 40 cοmplementary metal oxide semicοnductοrs (CMOS) 134 οutputs 140 cοunter capacity 151 DAC 155 D/A cοnνerters (DAC) 155 data bus 221, 227 domain 2 valid flag 262 DC offset 75 De Morgan θεωρήµατα 133 decoder 136 deconvolution 10 delta function 9 demodulation 192 depletion region 46

3 derivative spectroscopy 91 detection limit 6 detector 5 device select pulse (DSP) 242 differential input 85 mode 85 differentiator 44, 90 digital domain 4 multiplexer 136 switch 135 voltmeter (DVM 166 digital-tο-analοg cοnνerters (DAC) 155 diode 47 Dirac function 9 direct memory access (DMA) 199, 228 directory 236 discharge rate 18 discrete Fourier transform 172 function 8 disk capacitor 23 dissipated power 21 distortion 5 dithering 182 DMA 199, 228 domain 2 dopant 45 double beam spectrophotometers 190 precision, real number 223 sideband (DSB) modulation 187 DRAM 234 drift 7, 65 drop knocker 142 DSP 242 dual slope A/D converters 158 dummy variable 8 DVM 166 dynamic RAM (DRAM) 234 earth ground 15 EEPROM 235 electrical domain 2 electricaly eraseable programmable read only memory (EEPROM) 235 electrode potential 117 electromagnetic relay 26 electromotive force (emf) 19 electron multipliers 78 electronic noses 165 emf 19 emitter (transistor) 48 encoding 2 energy channel 144 output 18 ensemble average 210 envelope 188 environmental noise 177 EPROM 235 equivalent circuit 19 eraseable programmable read-only memory (EPROM) 235 error term 65 events counter 162 excess noise 177 exponent 223 fan-οut 134 farad 16 faradaic cup 78 Faraday cage 184 fast Fourier transform (FFT) 172, 209 FET 50 FFT 172, 209 FID 79 field effect transistor (FET) 50 filter size 204 filtering 198 flag register 230 flame ionization detector (FID) 79 flash A/D converters 159 flicker, noise 180 flip-flop 145 floating point format 223 processor 232 unit (FPU) 232 co-processor 240 floppy disks 236 folding 200 follower amplifier 68 with gain 77 forward bias 46 Fourier transform 170 foundamental frequency 171 Fourier transform 170, 209 FPU 232 free induction decay (φασµατοσκοπία NMR) 212 frequency 34 bandwidth 178 domain 170 meter 162 response 66 spectrum 170 frequency-tο-voltage cοnverter (f/v) 114 full adder rectifier 54 fundamental noise 177 f/v converter 114 gain 6 galvanostat 117, 124 general purpose interface bus (GPIB) 269 internal registers 230 GPIB (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 ground 15 grounding loop 183 half-rectifier 54 hard disks 237 harmonics 171 hexadecimal system 219 high pass RC filter 41 holes (semiconductors) 45 IEEE-488 (GPIB) 269 IGFET 50 impedance 37 implied bit 223 impulse response 7, 8 function 7 inductance 16 inductive coupling 186 in-line, operation 216 input capacitance 44 range (ADC) 160 transducer 5 input/output port (I/Ο port) 242 instruction decoder 231 instrumental sensitivity 6 instrumentation amplifier 83 insulator 15 integrating A/D converters 159 integrator 43, 93 interface 198, 242 card 264 interference noise 177 internal data bus 230 resistance 18 interrupts 253 inversion (άλγεβρα Boole) 130 inverting amplifier 70 input 60 I/Ο port 242 IR potential drop 27 I/V converter 78 JFET 50 Johnson, θόρυβος 178 junctions, pn 45

4 katharometer 81 Kirchhoff, κανόνες 28 ladder netwοrk 155 LED 115 light-emitting diode (LED) 115 limit of detection (LOD) 182 quantification (LOQ) 182 linearity (DAC) 156 listener (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 lock-in amplifier 194 LOD 182 logarithmic amplifier 96 loop 27, time delay 247 LOQ 182 low pass RC filter 39 lοgic gates 131 state 127 lοg-ratio amplifier 100 machine instructions 238 language 238 majority carriers 45 mantissa 223 mass storage devices 198, 226 memory 236 master-slaνe operation 262 mean square noise 174 memory 226, 232 pointers 239 microprocessor (µp) 226, 229 minority carriers 45 MIPS 231 mixed bus 218 mnemonics 239 modification 11 modulation 180, 187 modulators 187 monodirectional bus 218 Moore, νόµος 214 MOSFET 50 moving average 203 multiplexer (analog) 110, 264 multiplication modules 102 multitasking 234 MUX 264 mοnοstable multiνibratοrs (MS) 140 NF 176 noise 169 figure (NF) 176, electric 4 nominal cell voltage 18 non-electrical domain 2 non-fundamental noise 177 non-inverting input 60 normal (Gaussian) distribution 174 noise 174 NOT (άλγεβρα Boole) 130 notch amplifier 192 nulling potentiometer 65 Nyquist, θεώρηµα 199, θόρυβος 178, συχνότητα 200 off-line, operation 215 offset voltage 65 Ohm, νόµος 15 ohmic load 19 on-line, operation 215 ON/OFF έλεγχος εξωτερικών µονάδων 246 open-loop gain 61 operational amplifiers 60 range 61 optical coupling 186 optο-cοupled sοlid-state relays 108 OR (άλγεβρα Boole) 130 output range (DAC) 156 transducer 5 overpotential 118 overshooting 108 parallel A/D converters 159 digital data 4 in-parallel out registers (PIPO) 149 in-serial out registers (PISO) 149 interface 268 parity check 268 flag 230 peak current 33 voltage 33 peak-height detectοr 112 peak-to-peak value 33 period 34 peripheral devices 226 phase angle 34 shift 40 photoconductors 72 photodiodes 51 photointerruptor 255 phototransistor 51, 116 piezoelectric scanner 164 pipelining 231 PIPO Pirani gauge 80 PISO 149 pixel 225 Poisson, κατανοµή 179 polling 252 polynomial least-squares convolution 206 smoothing 204 position encoding 254 potential 14 gradient 119 potentiometer 22 potentiometric titrations 91 potentiostat 117 power density spectrum 173 supplies 53 practical drain rate 18 precision resistor 21 prescaler 164 priority 253 processed data 198 processing 11 program counter 230 programmable read-only memory (PROM) 235 PROM 235 pulse height discriminatiοn 144 shaping circuit 114 QCM 165 quantization noise (QN) 181 quartz crystal microbalance (QCM) 165 RAM 234, static 149 ramps 94 random access memory (RAM) 234 raw data 198 read-only memory (ROM) 234, 235 read-write (R/W) input 221 memory (RWM) 234 real time processing 199 recorder 82 rectifier 54 reference electrode 119 refreshing 234 register 148, 221 rejection frequency 190 relay 26 reset switch 93 resistance 15, internal 18 resistivity 45 resistor 20

5 resistors bridge 31 resolution 8 (ADC) 160 (DAC) 156 response time 6 return current 183 reverse bias 46 Fourier transform 170 RGB, κώδικας 225 rheostate 22 ringing 174 ripple factor 53 RMS value 36, 174 roll-off 40 ROM 234 root mean square (RMS) value 36, 174 rounding error 130 RS-232, πρωτόκολλο 268 RS R/W input 221 RWM 234 sample-and-hοld amplifier, S/H 111 sampling frequency 200 saturation 5, 61 Savitzky-Golay, µέθοδος εξοµάλυνσης 204 SCR 108 select input 222 selectivity 7 semiconductors 45 sensor 5 serial digital data 4 in-parallel out registers (SIPO) 149 interface 268 servomechanism 82 shielded twisted-pair cable 185 shielding 184 shift registers 149 Shockley (equation) 47 shot noise 179 sidebands 187 sign flag 230 signal 2, 169 signal-to-noise ratio (S/N) 175 silicon controlled rectifiers (SCR) 108 single input 85 single precision, real number 223 single-quadrant multiplier 102 SIPO 149 slew rate 66 smoothed value 203 smoothing 198 S/N 175 SNR 175 solid-state AC relays 108 analοg switches 109 SRAM 234 stack 230, 242 pointer 230 staircase A/D converters 157 standard deviation 174 start-up program 233 static RAM (SRAM) 234 randοm access memοry (static RAM) 149 stepper 256 stepping motor 256 storage 11 stray capacitance 44 subroutines 241 successive approximation A/D converters 158 summing amplifier 74 point 63 switch 24 switcher 56 switching power supply 56 synchronous demodulation 180, 193 cοunters 151 system 1 talker (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 tape streamers 236 TCD 81 telemetry 116 thermal conductivity detector (TCD) 81 noise 178 thermistor 22, 73 Thévenin, θεώρηµα 29 thin film capacitor 23 threshold 5 thyristor 108 time base 162 constant 7, 43 delay loop 247 domain 4, 170 timed interrupts 199 timing and control unit 231 tolerance 20 trancuation error 130 transconductance operational amplifier 102 transfer function transient recorder 44, 265 transistor 48 transistor-transistor-logic (TTL) 134 triggering mοde 140 trimmer 22 tristate gates 217 truth table 132 TTL 134 tunable twin T filter 191 tuned amplifer 190 twin T filter 190 two's complement 222 UDI 161 UGBW 66 unit 1 unity gain bandwidth (UGBW) 66 universal digital instrument (UDI) 161 up/down counters 154 useful range 5 variable capacitor 23 resistor 22 variance 174 very large scale integration (VLSI) 214 V/f converter 113 vibrating reed chopper 190 virtual ground 63 VLSI 214 volatile memory 234 volt 14 voltage 14 divider 31 regulator 56 vοltage-to-frequency converter (V/f) 113 waveform generator 266 Weatstone bridge 31 weight coefficients 204 white spectrum 172 wipper 22 working electrode 118 XTAL 164 Zener diode 47, 56 zero bias 46 flag 230 zero-crossing switches 108

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ αγωγός 15 αθροιστής ενισχυτής 74 ποτενσιοστάτης 121, πλήρης 138 αθροιστικό σηµείο 63 αισθητήρας 5 Pirani 80 ακατέργαστα δεδοµένα 198 ακολουθητής ενισχυτής 68 ενισχυτής µε απολαβή 77 ρεύµατος 78 ακροατής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 άλγεβρα Boole 130 αλληλουχία, έλεγχος 141 αλλοίωση 200 αλφαριθµητικά δεδοµένα 224 άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA) 199, 228 αµπεροστάτης 124 αναδίπλωση 200 αναλογική περιοχή 4 αναλογικοί διακόπτες στερεάς κατάστασης 109 αναλογικός έλεγχος 108 αναλογικοψηφιακοί µετατροπείς (Α/Ψ) 157 ανανέωση 234 αναπήδηση 105 (επαφής διακόπτη) 26 αναστρέφουσα είσοδος 60 ανάστροφη πόλωση 46 ανάστροφο ρεύµα 47 ρεύµα κόρου 46 ανιχνευτές έγχυσης φορτίου (CID) 53 σύζευξης φορτίου (CCD) 53 ανιχνευτής 5 θερµικής αγωγιµότητας (TCD) 81 ιοντισµού φλόγας (FID) 79 ύψους κορυφής 112 ανορθωτής 54 ανοχή αντίστασης 20 αντιηλεκτρόδιο 118 αντιλογαριθµικός ενισχυτής 101 αντιµετάθεση (άλγεβρα Boole) 130 αντιστάθµιση συνεχούς σήµατος 75 αντισταθµιστική τάση (ΤΕ) 65 αντισταθµιστικό ποτενσιόµετρο 65 αντίσταση 15 επαφής διακόπτη 26, εσωτερική 18, µεταβλητή 22, χαρακτηριστικά ποιότητας 20 αντιστάτης 20 αντιστροφέας ενισχυτής 70 αντιστροφή (άλγεβρα Boole) 130 αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier 170 αντισύµπτωση, κύκλωµα 144 απαρίθµηση 4 απαριθµητές 148 άνω/κάτω απαρίθµησης 154 απαριθµητής BCD 152 modulo M 151 προγράµµατος 230 συµβάντων 162 απλή είσοδος 85 απλής ακρίβειας, πραγµατικός αριθµός 223 αποδιαµόρφωση 192 αποθήκευση 11 απόκριση συχνότητας 6, 66 αποκωδικοποιητής προς ΒCD προς αριθµό 7 τµηµάτων 136 εντολών 231 Ν-πρoς-2 Ν 243 απολαβή 6 ανοικτού βρόχου 61, 64 κλειστού βρόχου 63 ρεύµατος (τρανζίστορ) 48 αποµονωτής 230 απορρόφηση (άλγεβρα Boole) 130 αποσυνέλιξη 10 αριθµητικά δεδοµένα 222 αριθµητική-λογική µονάδα (ALU) 230 αρµονικές συχνότητες 171 ασταθεροί πολυδονητές 147 αυτεπαγωγή 16, συντελεστής 16 αυτορρύθµιση περιοχής µέτρησης 110 Α/Ψ µετατρoπείς 157 διασύνδεση 261 διπλής κλίσης 158 διαδοχικών προσεγγίσεων 158 βαθµίδωση δυναµικού 119 βαθµωτοί Α/Ψ µετατροπείς 157 βαθυπερατό φίλτρο RC βάση (τρανζίστορ) 48 (τρανζίστορ FET) 50 συστήµατος αρίθµησης 128 χρόνου 162 βασικά θεωρήµατα άλγεβρας Boole 131 βασικές λειτουργίες εισόδου/εξόδου (BIOS) 235 βασική διεύθυνση 245 βηµατικός κινητήρας 256 βοηθητικό ηλεκτρόδιο 120 βολτόµετρο, ψηφιακό (DVM) 166 βουβή µεταβλητή 8 βρόχoς χρονοκαθυστέρησης 247 (κυκλώµατος) 27 γείωσης 86, 183 γαλβανοστάτης 117, 124 γείωση 15 γεννήτρια κυµατοµορφών 266 γέφυρα Weatstone 31, 77 αντιστάσεων 31, 77 γέφυρα διόδων 54 γλώσσα µηχανής 238 γραµµικά κυκλώµατα τελεστικών ενισχυτών 68 γραµµικότητα (Ψ/Α µετατροπέα) 156 γωνία φάσης 34 γωνιακή ταχύτητα 33 δεδοµένα εικόνας 225 δειγµατοληψία σήµατος 199 δείκτης µνήµης 239 στοίβας 230, 242 δεκαδικός (BCD) απαριθµητής 152 δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης 219 διάγραµµα Bode 6, 40, τµηµατικό 1 διαγωγιµότητας, τελεστικός ενισχυτής 102 διαδοχική σταθµοσκόπηση 252 διάδροµος 218 (σηµάτων) ελέγχου 228 απλής κατεύθυνσης 218 δεδοµένων 221, 227, εσωτερικός 230 διευθύνσεων 227 διπλής κατεύθυνσης 218, µικτός 218 διαιρέτης τάσης 31

7 διακλάδωση (προγράµµατος) 241 διακοπές 253 διακόπτης 24 διάβασης µηδενός 108 ελέγχου ισχύος 108 επαναφοράς (reset) 93 χειροκίνητος 25 διακορυφοτιµή 33 διάκριση παλµών κατά ύψος 144 ως προς τον θόρυβο υποβάθρου 162 διακρισιµότητα 8 (Α/Ψ µετατροπέα) 160 (Ψ/Α µετατροπέα) 156 διακριτά µαθηµατικά 8 διακριτή συνάρτηση 8 διακριτική ικανότητα 8 διακριτός µετασχηµατισµός Fourier 172 διακύµανση (ή µεταβλητότητα) 174 διαµόρφωση 180, 187 διπλής πλευρικής ζώνης (DSB) 187 ηµιτονικού σήµατος 187 µε τεµαχισµό 188 πλάτους 4 πλάτους (AM) 188 συχνότητας 4 διαµορφωτές 187 διαρροή πυκνωτή 24 διασκορπιζόµενη ισχύς (αντίστασης) 21 διασταυρούµενη συνοµιλία 269 διασύνδεση 198, 242 µε Α/Ψ µετατρoπείς 261 Ψ/Α µετατρoπείς 259 παράλληλη και σειριακή 268, κάρτα 264, ολοκληρωµένα συστήµατα 264 διασύνδεσης, τυποποιηµένα πρωτόκολλα 266 διάταξη 1 d'arsonval 36 ανοικτού βρόχου 60, 61 δίαυλος 4 διαφορά φάσης 34 διαφορική είσοδος 85 λειτουργία 85 παλµική πολαρογραφία, χρονισµός 142 διαφορικοί ενισχυτές 85 διαφοριστής 44 (ενισχυτής) 90 διεύθυνση (µνήµης) 227 δικτύωµα σκάλας 155 δίοδος 47 Zener 47, 56 φωτοεκποµπής (LED) 115 διοχέτευση, συνεχής 231 διπλής ακρίβειας, πραγµατικός αριθµός 223 δισταθερά κυκλώµατα 145 δροµέας, ποτενσιοµέτρου 22 δυαδική παρουσίαση 127 δυαδικό σύστηµα αρίθµησης 128 ψηφίο (bit) 220 δυαδικός απαριθµητής 150 δυναµική RAM (DRAM) 234 δυναµικό 14 διάσπασης (δίοδου Zener) 47 επαφής 45 ηλεκτροδίου 117 ειδική αντίσταση 45 εικόνα θορύβου (NF) 176 εικονική γείωση 63 εικονοστοιχείο (pixel) 225 είσοδος γραφής-ανάγνωσης (R/W) 221 ελέγχου 135 επιλογής 222 µονάδας 1 εκθέτης 223 εκκίνηση, πρόγραµµα 233 εκλεκτικότητα 7, συντελεστής 7 εκποµπός (τρανζίστορ) 48 εκφόρτιση, καµπύλη 18 ελεγκτής DMA, τοπικός 265 ελεγχόµενοι ανορθωτές πυριτίου (SCR) 108 έλεγχος οµοτιµίας 268 ΟΝ/ΟFF εξωτερικών µονάδων 246 χρονισµού 141 ελεγχτής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (φασµατοσκοπία NMR) 212 εµπέδηση 37 εισόδου 5 εισόδου (ΤΕ) 65 εξόδου 18 εξόδου (ΤΕ) 65 ενέργεια εξόδου 18 ενεργειακός δίαυλος 144 ενεργή τιµή περιοδικού σήµατος 35 ενισχυτής 6 lock-in αποκοπής 192 δειγµατοληψίας (S/H) 111 διαφοράς 80 ισχύος 122 λογαρίθµου λόγου σηµάτων 100 οργανολογίας 83 προγραµµατιζόµενης απολαβής 265 εντoλές µηχανής 238 εισόδου-εξόδου 243 εξάρτηµα 1 εξασθενιστής σήµατος 31 εξίσωση Shockley 47 έξοδος µονάδας 1 εξοµαλυµένη τιµή 203 εξοµάλυνση (σήµατος) 198 µε µετασχηµατισµό Fourier 209, πολυωνυµική 204 επαγωγή 16 επαγωγική ζεύξη 186 τάση 16 επαφές διακόπτη 24 επαφή pn 45 επεξεργασία 11 σε πραγµατικό χρόνο 199 επεξεργασµένα δεδοµένα 198 επεξεργαστής κινητής υποδιαστολής 232 επιµερισµός (άλγεβρα Boole) 130 έργο, ηλεκτρικό 15 εσωτερικοί καταχωρητές γενικής χρήσης 230 εσωτερικός διάδροµος δεδοµένων 230 ευαισθησία, οργανολογική 6 εύκαµπτοι µαγνητικοί δίσκοι 236 ευρετήριο 236 εύρος ζώνης συχνοτήτων 178 συχνοτήτων µοναδιαίας απολαβής (UGBW) 66 Η' (άλγεβρα Boole) 130 ΗΕ 19 ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ ) 19 ηλεκτρικά στοιχεία 17 ηλεκτρική περιοχή 2 ηλεκτρόδιο αναφοράς 119 εργασίας 118 ηλεκτρολυτικά στοιχεία 117 ηλεκτροµαγνητική σφύρα 142 ηλεκτροµηχανικός βρόχος 82 διακόπτης 26 ηλεκτρονική µύτη 165 ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής 78 ηλεκτρονόµοι 26

8 AC στερεάς κατάστασης 108 στερεάς κατάστασης οπτικής ζεύξης 108 ηµιαγωγοί 45 ηµιανορθωτής 54 θεµελιώδεις κανόνες (ΘΚ) λειτουργίας τελεστικών ενισχυτών 64 θεµελιώδης θόρυβος 177 θεµελιώδης συχνότητα. 171 θερµικού θορύβου 178 θερµίστορ 22, 73 θερµοστατικός έλεγχος 107 θεώρηµα Nyquist 199 Thévenin 29 θεωρήµατα De Morgan 133 θόρυβος 169 1/f (ή flicker) 180 Johnson 178 Nyquist 178 βολής 179, ηλεκτρικός 4 κβαντισµού (QN) 181 παρεµβολής 177 περιβάλλοντος 177 περίσσειας 177 θύρα εισόδoυ/εξόδoυ (I/Ο port) 242 επικοινωνίας 266 θυρίστορ 108 θωράκιση 184 θωρακισµένο ζεύγος πλεγµένων καλωδίων 185 ιδανικός τελεστικός ενισχυτής 64 ικανότητα οδήγησης 134 ισοδύναµα κυκλώµατα λογικών πυλών 135 ισοδύναµο κύκλωµα πηγής τάσης 19 ισχύς, διασκορπιζόµενη (αντίστασης) 21, ηλεκτρική 15 καθαρόµετρο 81 ΚΑΙ (άλγεβρα Boole) 130 καµπύλη εκφόρτισης 18 κανόνες Kirchhoff 28 κανονική (ή κατά Gauss) κατανοµή 174 κανονικός θόρυβος 174 κάρτα διασύνδεσης 264 οθόνης 226 καταγραφέας 82 παροδικών σηµάτων 44, 265 κατανοµή Poisson 179 κατά Gauss (κανονική κατανοµή) 174 καταχωρητές 148, 221 γενικής χρήσης, εσωτερικοί 230 παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου (PIPO) 149 παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου (PISO) 149 σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου (SIPO) 149 σηµαιών 230 κατώφλιο 5 κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 226, 229 κινητή υποδιαστολή, µονάδα (FPU) 232, µορφοποίηση 223 κινούµενη µέση τιµή 203 κλίση (φίλτρου) 40 κλωβός Faraday 184 κοινό (σηµείο) 15 κόµβος (κυκλώµατος) 28 κόρος 5, κατάσταση 61 κρίσιµη συχνότητα 200 κρουστική απόκριση 7, 8, συνάρτηση 8 κρυσταλλικός ταλαντωτής 164 κρυσταλλοδίοδος 47 κρυφή µνήµη (cache) 232 κυκλική συχνότητα 33 κυκλώµατα αντισύµπτωσης 144 συναρτήσεων 102 κώδικας ASCII 224 RGB 225 κωδικοποίηση 2 αριθµητικών δεδοµένων 222 θέσης 254 κωδωνισµός 174 λειτoυργία κυρίoυ-σκλάβoυ 262 εκτός γραµµής (off-line) 215 εντός γραµµής (in-line) 216 σε γραµµή (on-line) 215 κοινού σήµατος 85 λευκό φάσµα 172 λογαριθµικός ενισχυτής 96 λογικές οικογένειες 134 πράξεις 130 πύλες 131 λογική κατάσταση 127 λόγος απόρριψης κοινού σήµατος (CMRR) 85 σήµατος-προς-θόρυβο (S/N) µαγνητικές ταινίες 236 µαζική αποθήκευση, συσκευές 226 µαθηµατικός συνεπεξεργαστής 240 µαύρο κουτί 1 µέγεθος φίλτρου (εξοµάλυνσης) 204 µέγιστη τάση λειτουργίας πυκνωτή 23 µέθοδος Savitzky-Golay (εξοµάλυνσης) 204 κινούµενης µέσης τιµής 203 µέσα µαζικής αποθήκευσης 198 µέση µορφή σήµατος 210 (στη φασµατοσκοπία NMR) 212 τετραγωνική τιµή 36 τιµή περιοδικού σήµατος 34 τιµή τετραγώνων θορύβου 174 µεταβλητή αντίσταση 22 µεταβλητότητα (ή διακύµανση) 174 µεταλλάκτης εισόδου 5 εξόδου 5 µετασχηµατισµός Fourier 170 (εξοµάλυνση σήµατος) 209 µετατροπέας 5 αναλογικοψηφιακός (Α/Ψ) 157 ρεύµατος σε τάση (I/V) 78 συχνότητας σε τάση (f/v) 114 τάσης σε συχνότητα (V/f) 113 ψηφιακοαναλογικός (Ψ/Α) 155 µεταφορά, χαρακτηριστικά 5 µη θεµελιώδης θόρυβος 177 µη-αναστρέφουσα είσοδος 60 µηδενική πόλωση 46 µη-ηλεκτρική περιοχή 2 µικροεπεξεργαστής (µp) 226, 229 µικροζυγός κρυστάλλου χαλαζία (QCM) 165 µικτός διάδροµος 218 µνήµη 226, 232 ανάγνωσης-γραφής (RWM) 234 µαζικής αποθήκευσης 236 µόνο ανάγνωσης (ROM) 234 µόνο ανάγνωσης (ROM) 235 οθόνης 226 παρακαταθήκης (cache) 232 τυχαίας προσπέλασης (RAM) 234, τοπική 265 µνηµονικά (συµβολικής γλώσσας) 239 µονάδα 1 κινητής υποδιαστολής (FPU) 232 χρονισµού και ελέγχου 231

9 µονοσταθεροί πολυδονητές 140 µονωτής 15 µορφοποίηση κινητής υποδιαστολής 223 παλµών 114 µπαταρίες 17 νόµος Moore 214 Ohm 15 επαφής pn 47 οδηγό τρανζίστορ 106 ολισθαίνοντες καταχωρητές 149 ολίσθηση 7, 65 αναλογικού ολοκληρωτή 94 φάσης 40 ολοκλήρωµα Fourier 172 ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης (VLSI) 214 συστήµατα διασύνδεσης 264 ολοκλήρωση χρωµατογραφικών κορυφών (αναλογική) 94 ολοκληρωτές Α/Ψ µετατροπείς 159 ολοκληρωτής 43 (ενισχυτής) 93 boxcar 195 οµιλητής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 οµοαξoνικό καλώδιο 185 οµοτιµία, έλεγχος δεδοµένων 268, σηµαία 230 ονοµαστική τιµή αντίστασης 20 πυκνωτή 23 οπές (ηµιαγωγά υλικά) 45 οπτική ζεύξη 186 οπτικοί δίσκοι (CD-ROMs) 237 οργανολογική ευαισθησία 6 ορθή πόλωση 46 ορθός µετασχηµατισµός Fourier 170 όρια τάσης εξόδου (ΤΕ) 64 όριο ανίχνευσης 6 ανίχνευσης (LOD) 182 ποσοτικού προσδιορισµού (LOQ) 182 όρος σφάλµατος 65 οχετός (τρανζίστορ FET) 50 παλµός επιλoγής συσκευής (DSP). 242 παράγοντας κυµάτωσης 53 παράγοντες συνέλιξης 206 παράλληλη διασύνδεση 268 πληροφορία 4 παράλληλοι Α/Ψ µετατροπείς 159 καταχωρητές (PIPO) 149 παραµόρφωση 5 παράσιτη χωρητικότητα 44 περιβάλλουσα 188 περίοδος 34 περιοχή απογύµνωσης 46 κρηµνού (ή χιονοστιβάδας) 47 πληροφορίας 2 συχνοτήτων 170 τάσης εισόδου (Α/Ψ µετατροπέα) 160 τάσης εξόδου (Ψ/Α µετατροπέα) 156 τελέσεων 61 χρόνου 4, 170 περιφερειακές συσκευές 226 πεχάµετρο 87, 89 πηγή (τρανζίστορ FET) 50 πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι (XTAL) 164 πιεζοηλεκτρικός σαρωτής 164 πίνακας αλήθειας 132 πλευρικές ζώνες 187 πλήρης αθροιστής 138 ανορθωτής 54 πλωτή πηγή 31, 85 πλωτή πηγή τάσης 17 πολαρογράφος (µονάδα ελέγχου) 122 πολλαπλασιαστής ενός τεταρτηµορίου 102 ΧΥ/ πόλος διακόπτη 24 πολυδιαυλικοί φωτοανιχνευτές 52 πολυδιεργασία 234 πολυπλέκτης αναλογικός (MUX) 110, 264 πολυπλεξία αναλογικών σηµάτων 265 πολυωνυµική εξοµάλυνση 204 συνέλιξη ελάχιστων τετραγώνων 206 ποτενσιοµετρικές τιτλοδοτήσεις 91 ποτενσιόµετρο 22 λεπτής ρύθµισης 22, πολύστροφο 22 ποτενσιοστάτης 117, αθροιστής 121, απλός 120 ποτενσιοστατικός έλεγχος 120 πραγµατικός αριθµός απλής ακρίβειας 223 διπλής ακρίβειας πραγµατικός τελεστικός ενισχυτής 64 πρακτικος ρυθµός εξάντλησης 18 πρόγραµµα εκκίνησης 233 προγραµµατιζόµενη ROM 235 µε δυνατότητα διόρθωσης (EPROM) 235 µε δυνατότητα ηλεκτρικής διόρθωσης (EEPROM) 235 απολαβή, ενισχυτής 265 προεκθετικός όρος 223 προκλιµακωτής 164 προσαρµογή µονάδων 68 προσεταιρισµός (άλγεβρα Boole) 130 πρόσµιξη (ηµιαγωγού υλικού) 45 προτεραιότητα (διακοπής) 253 πρωτόκολλα διασύνδεσης 266 πρωτόκολλο IEEE-488 (GPIB) 269 RS RS πτητική µνήµη 234 πτώση τάσης, ωµική 27 πυκνωτής 16, 23, δισκοειδής 23, ηλεκτρολυτικός 23, λεπτού στρώµατος 23, µεταβλητός 23, σωληνοειδής 23, χαρακτηριστικά ποιότητας 23 πύλες τριών καταστάσεων (tristates) 217 ράµπες τάσης 94 ρεύµα επιστροφής 183 κορυφής 33 πόλωσης εξόδου 65, ηλεκτρικό 15 ροοστάτης 22 σειριακή διασύνδεση 268 πληροφορία 4 σερβοµηχανισµός 82 σήµα 2, 169 υποβάθρου 170, τύπος 5 σηµαία έγκυρων δεδοµένων 262 κρατουµένου 230 µηδενός 230 οµοτιµίας 230 προσήµου 230 σήµα-προς-θόρυβο, λόγος (S/N) 175

10 σκανδαλισµός µονοσταθερού πολυδονητή 140 σκληροί δίσκοι 237 σταθεροποιητής τάσης 56 τύπου διακόπτη 56 στατική RAM (SRAM) 234 µνήµη τυχαίας προσπέλασης (static RAM) 149 στοίβα 230, 242 στοιχεία, ηλεκτρικά 17 στραγγαλιστικό πηνίο 55 συγκερασµός 8 συγκριτής 104 συγχρονισµένη αποδιαµόρφωση 180, 193 συγχρονισµένος απαριθµητής 151 συζευγµένος διαφορικός ακολουθητής 83 σύζευξη 1 συλλέκτης (τρανζίστορ) 48 συµβολή θορύβων 176 συµβολική γλώσσα 239 συµπλήρωµα ως προς δύο 222 συµπληρωµατικές έξοδοι 140 συνάρτηση Dirac 9 δέλτα 9 κρουστικής απόκρισης 8 µεταφοράς 6 σύνδεση (µονάδων) 1 συνέλιξη 8 συνεχής διοχέτευση 231 σύνθετη αντίσταση 37 συντελεστές βάρους 204 συντελεστής αυτεπαγωγής 16 εκλεκτικότητας 7 ενίσχυσης 6 ενίσχυσης ανοικτού βρόχου 61 θερµοκρασίας (αντίστασης) 22 θερµοκρασίας πυκνωτή 24 συντονιζόµενο φίλτρο δίδυµου Τ 191 συντονισµένος ενισχυτής 190 συσσωρευτής 230 σύστηµα 1 συχνόµετρο 162 συχνότητα 34 Nyquist 200 αποκοπής 40 απόρριψης 190 δειγµατοληψίας 200 ψευδής 200 σφάλµα αποκοπής (κολοβώµατος) 130 µετατροπής (Α/Ψ µετατροπέα) 160 στρογγύλευσης 130 ταλαντωτής, κρυσταλλικός 230 τάξη φίλτρου 41 τάση ασυµµετρίας 31 κορυφής 33 στοιχείου, ονοµαστική 18, ηλεκτρική 14 ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT) 172, 209 ταχύτητα ανύψωσης (ΤΕ) 66 απόκρισης (ΤΕ) 66 µείωσης 40 προσπέλασης 236 τελεστικοί ενισχυτές (ΤΕ) 60 µε τεµαχιστή 68 τεµαχισµός 188 τεµαχιστής 187, 188 παλλόµενου ελάσµατος 190 τηλεµετρία 116 τιµή RMS 36 τµηµατικό διάγραµµα 1 τοπική µνήµη 265 τρανζίστορ 48 διπολικής επαφής 48 επίδρασης πεδίου (FET) 50 τροποποίηση (σήµατος) 11 τρόπος σκανδαλισµού 140 τροφοδοτικές διατάξεις 53 τυπική απόκλιση 174 τυποποιηµένα πρωτόκολλα διασύνδεσης 266 τύπος σήµατος 5 υβριδικοί τελεστικοί ενισχυτές 66 υπoρoυτίνες 241 υπερακοντισµός 108 υπερδυναµικό 118 υπονοούµενα bit 223 υψιπερατό φίλτρο RC 41 φαρανταϊκά κύπελλα 78 φάσµα πυκνότητας ισχύος 173 πλάτους 172 συχνοτήτων 170 φασµατοσκοπία παραγώγων 91 φασµατοφωτόµετρα διπλής δέσµης 190 φέρον κύµα 187 φίλτρα RC 40, 41 φιλτράρισµα (σήµατος). 198 φίλτρο Butterworth 41 Chebyshev 41 βαθυπερατό RC 39 δίδυµου Τ διέλευσης ζώνης 190 εξοµάλυνσης (τροφοδοτικού) 55 υψιπερατό RC 41 φλιπ-φλοπ 145 D 146 JK 147 RS 146 T 147 φορείς µειονότητας 45 πλειονότητας 45 φορτίο ηλεκτρονίου 14, ηλεκτρικό 14 φώραση 192 φωτοαγωγοί 72 φωτοανασχετήρας 255 φωτοαντιστάσεις 72 φωτοδίοδοι 51 φωτοεκποµπός δίοδος (LED) 115 φωτολυχνία 79 φωτορεύµα 79 φωτοτρανζίστορ 51, 116 χαρακτηριστικά µεταφοράς 5 χρήσιµη περιοχή 5 χρονιζόµενες διακοπές 199 χρονοκυκλώµατα 140 χρόνος απόκρισης 6 µετατροπής (Α/Ψ µετατροπέα) 160 χρονοσταθερά 7, 43 χωρητική αντίσταση 37 χωρητικότητα 16 απαριθµητή 151 εισόδου 44 Ψ/Α µετατρoπέας, διασύνδεση 259 µετατροπείς 155 ψευδής συχνότητα 200 ψηφιακή ολοκλήρωση χρωµατογραφικών κορυφών 114 περιοχή 4 ψηφιακό βολτόµετρο (DVM) 166 πολύµετρο (UDI) 161 σφάλµα 163 ψηφιακοαναλογικοί µετατροπείς (Ψ/Α) 155 ψηφιακός διακόπτης 25, 135 πολυπλέκτης 136 ψηφίο, δυαδικό (bit) 220 ωµική πτώση τάσης 27 ωµικό φορτίο 19 ωρολόγιο (µικροϋπολογιστή) 231

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131

2.9 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής (BJT) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (BJT)...131 Περιεχόμενα v ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΟΔΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ...1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.2 ΥΛΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ: Ge, Si ΚΑΙ GaAs...2 1.3 ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ...3 1.4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ...6 1.5 ΕΞΩΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή. Υλικό (hardware) είναι οτιδήποτε έχει μια υλικήφυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα.

Το υλικό του υπολογιστή. Υλικό (hardware) είναι οτιδήποτε έχει μια υλικήφυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Το υλικό του υπολογιστή Υλικό (hardware) είναι οτιδήποτε έχει μια υλικήφυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Αρχιτεκτονική του υπολογιστή H δομή και η συμπεριφορά του υλικού ονομάζεται αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μοντέλα για Ενεργές Συσκευές Ολοκληρωμένου Κυκλώματος. 1.1 Εισαγωγή

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μοντέλα για Ενεργές Συσκευές Ολοκληρωμένου Κυκλώματος. 1.1 Εισαγωγή Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μοντέλα για Ενεργές Συσκευές Ολοκληρωμένου Κυκλώματος 1.1 Εισαγωγή 1.2 Περιοχή Απογύμνωσης μιας Επαφής pn 1.2.1 Χωρητικότητα της Περιοχής Απογύμνωσης 1.2.2 Κατάρρευση Επαφής 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Τελεστικοί Ενισχυτές Ο Τελεστικός Ενισχυτής (ΤΕ) αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος ενισχυτή, το οποίο έχει ευρύτατη αποδοχή ως δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Η μεγάλη του δημοτικότητα οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 3.2: Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation, AM) 3.3: Διαμόρφωση Πλευρικής Ζώνης με Καταπιεσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντωτές. LC: σε ταλαντωτές συχνοτήτων άνω του 1 ΜΗz (σε τηλεπικοινωνιακές διατάξεις). RC: για συχνότητες μέχρι και 1 ΜΗz.

Ταλαντωτές. LC: σε ταλαντωτές συχνοτήτων άνω του 1 ΜΗz (σε τηλεπικοινωνιακές διατάξεις). RC: για συχνότητες μέχρι και 1 ΜΗz. Ταλαντωτές Παράγουν κάποιο σήμα εξόδου χωρίς να έχουν κατ ανάγκη σήμα εισόδου. Παρέχουν σήματα συχνοτήτων, χρονισμού και ερεθισμού όπως ημιτονοειδή, τετραγωνικά, τριγωνικά ή «πριονοειδή» κύματα. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο AEN ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ 3 η Διάλεξη ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογιστικό σύστημα: Ένα δυναμικό σύστημα που: Χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Ημιανορθωτής. Πλήρης ανορθωτής Ημιανορθωτής 1 Πλήρης ανορθωτής 2 1 Πλήρης τριφασικός ανορθωτής 3 Φίλτρα στη έξοδο του Ανορθωτή Η έξοδος των ανορθωτών μπορεί να εξομαλυνθεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού 1 1.2 Δεκαδικό σύστημα 1 1.3 Δυαδικό σύστημα 2 1.4 Οκταδικό σύστηνα 2 1.5 Δεκαεξαδικό σύστημα 2 1.6 Μετατροπές από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βιβλίο «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα-Θεωρία και Ασκήσεις» αποτελεί μία διευθέτηση ύλης που προέρχεται από τον Α και Β τόμο του συγγράμματος «Γενική Ηλεκτρονική» Α και Β τόμων έκδοσης 2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 4.5.1 Καταχωρητής παράλληλης εισόδου-εξόδου τεσσάρων ψηφίων και γενική συµβολική παράσταση.

Σχήµα 4.5.1 Καταχωρητής παράλληλης εισόδου-εξόδου τεσσάρων ψηφίων και γενική συµβολική παράσταση. 4.5.1 Παράλληλοι καταχωρητές (PIPO) Ο απλούστερος καταχωρητής δέχεται και παρουσιάζει παράλληλα τη ψηφιακή πληροφορία. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται φλιπ-φλοπ D. Όλες οι είσοδοι clock (clk) των φλιπ-φλοπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ EB-2000 DEGEM SYSTEMS ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Αισθητήρια φωτός Οι φωτοανιχνευτές (light detectors) διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: τους κβαντικούς (quantum) και τους θερμικούς (thermal), ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1 1.2 Η φύση των μετρήσεων 1.3 1.3 Γενικά για τα όργανα των μετρήσεων 1.4 1.4 Όργανα απόκλισης και όργανα μηδενισμού 1.6 1.5 Ορολογία των μετρήσεων 1.6 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HY330 Ψηφιακά Κυκλώματα - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI. Σταθερές Μνήμες Αρχιτεκτονικές Μνήμης RAM

HY330 Ψηφιακά Κυκλώματα - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI.  Σταθερές Μνήμες Αρχιτεκτονικές Μνήμης RAM HY330 Ψηφιακά Κυκλώματα - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI Διδάσκων: Χ. Σωτηρίου, Βοηθοί: θα ανακοινωθούν http://inf-server.inf.uth.gr/courses/ce330 1 ΗΥ330 - Διάλεξη 12η - Κυκλώματα Μνήμης Περιεχόμενα Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 5 : Η Εσωτερική Μνήμη Καρβούνης Ευάγγελος Τρίτη, 01/12/2015 Οι τύποι μνήμης με ημιαγωγούς 2 2 Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες

Περιεχόμενα. Πρώτο Κεφάλαιο. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα. Δεύτερο Κεφάλαιο. Αριθμητικά Συστήματα Κώδικες Πρώτο Κεφάλαιο Εισαγωγή στα Ψηφιακά Συστήματα 1.1 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα και Συστήματα... 1 1.2 Βασικά Ψηφιακά Κυκλώματα... 3 1.3 Ολοκληρωμένα κυκλώματα... 4 1.4 Τυπωμένα κυκλώματα... 7 1.5 Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής Ο τελεστικός ενισχυτής, TE (operational ampliier, op-amp) είναι ένα από τα πιο χρήσιμα αναλογικά κυκλώματα. Κατασκευάζεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 JUT ΚΑΙ PUT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 JUT ΚΑΙ PUT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙ ΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ 1-1 ίοδος Σήραγγας 1 Μετακίνηση του Σηµείου Ηρεµίας 4 Πόλωση ιόδου Σήραγγας 6 Ανίχνευση Κατωφλίου Τάσης 8 Εφαρµογή της ιόδου Tunnel στην Ενίσχυση 8 Η ίοδος Tunnel

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Χ. ΤΣΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία Οι πρώτοι τελεστικοί ενισχυτές χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση, ολοκλήρωση και διαφόριση.

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8085 CPU ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 8085 Ο ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ «ΣΗΜΑΙΕΣ» FLAGS Η ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη και Προγραμματίσιμη Λογική

Μνήμη και Προγραμματίσιμη Λογική Μνήμη και Προγραμματίσιμη Λογική Η μονάδα μνήμης είναι ένα στοιχείο κυκλώματος στο οποίο μεταφέρονται ψηφιακές πληροφορίες προς αποθήκευση και από το οποίο μπορούμε να εξάγουμε αποθηκευμένες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ D/A & A/D Μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά & αντιστρόφως ADC (Analog to Digital Converter) Μετατρέπει τα αναλογικά σήματα σε ψηφιακά για να μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio127/

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ

Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. Τ.Ε.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΥ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ω Ρ Ε Σ Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ : 3 / Ε Β Δ. ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. (Κεφ & 4.6,4.8)

Διάλεξη 3. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. Δειγματοληψία και Ανακατασκευή Σημάτων. (Κεφ & 4.6,4.8) University of Cyprus Biomedical Imaging & Applied Optics Διάλεξη 3 Δειγματοληψία και Ανακατασκευή (Κεφ. 4.0-4.3 & 4.6,4.8) Περιοδική δειγματοληψία (periodic sampling) Περίοδος (sampling period) T Συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ. Δρ. Φασουλάς Γιάννης

Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ. Δρ. Φασουλάς Γιάννης Τεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Kρήτης TMHMA MHXANOΛOΓIAΣ Δρ. Φασουλάς Γιάννης jfasoulas@staff.teicrete.gr Θα μάθετε: Έννοιες που σχετίζονται με την μετατροπή μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σημάτων Πώς

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα Πρόλογος vii

περιεχομενα Πρόλογος vii Πρόλογος vii περιεχομενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 3 1.1 Εισαγωγή...4 1.2 Συστήματα και Μονάδες...5 1.3 Φορτίο και Ρεύμα...6 1.4 Δυναμικό...9 1.5 Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ψηφιακά Κυκλώματα (2 ο μέρος) ΜΥΥ-6 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ακολουθιακά κυκλώματα είσοδοι.. ακολουθιακή λογική.. έξοδοι. ανάδραση Η λειτουργία μνήμης στηρίζεται στη ανάδραση (feedback):

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ηµιαγωγικές µνήµες.λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Τυπική εσωτερική οργάνωση µνήµης γραµµές λέξης wordlines () κύκλωµα προφόρτισης (pre-charge circuit) γραµµές ψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 4 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Επικοινωνία μεταξύ δύο υπολογιστώνοιοποίοιείναι απευθείας συνδεδεμένοι Φυσικό Επίπεδο. Περίληψη Ζεύξεις σημείου προς σημείο (point-to-point links) Ανάλυση σημάτων Μέγιστη χωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος Υποσυστήματα αυτόνομου υπολογιστή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Τµήµα Ηλεκτρονικής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Σπουδαστής: Γαρεφαλάκης Ιωσήφ Α.Μ. 3501 Επιβλέπων καθηγητής : Ασκορδαλάκης Παντελής. -Χανιά 2010- ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2016-17 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και κρυφή μνήμη) http://mixstef.github.io/courses/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 4 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 4 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 4 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ 1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής αποτελεί την βασική δομική μονάδα των περισσοτέρων αναλογικών κυκλωμάτων. Στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε τις ιδιότητες του τελεστικού ενισχυτή, μερικά βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 έως και Α1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΕΣ 1 1-1 Σχηµατισµός Μηνύµατος 1 1-2 Βάση Αρίθµησης 2 1-3 Παράσταση Αριθµών στο εκαδικό Σύστηµα 2 Μετατροπή υαδικού σε εκαδικό 3 Μετατροπή εκαδικού σε υαδικό 4

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 5.1.1 Τµηµατικό διάγραµµα διάταξης φλογοφωτοµετρίας και οι διάφοροι τύποι και πηγές θορύβου, που επηρεάζουν το µετρούµενο σήµα.

Σχήµα 5.1.1 Τµηµατικό διάγραµµα διάταξης φλογοφωτοµετρίας και οι διάφοροι τύποι και πηγές θορύβου, που επηρεάζουν το µετρούµενο σήµα. Ενότητα 5 Σήµατα και Θόρυβος 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια από τις πλέον επιθυµητές ιδιότητες ενός οργάνου µετρήσεων µιας φυσικής ή χηµικής ποσότητας, είναι η ικανότητα διάκρισης της πραγµατικής τιµής της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι. Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι. Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προστασία Σ.Η.Ε Ενότητα 4: Στατικοί ηλεκτρονόμοι Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α. ια τις ημιτελείς προτάσεις Α. έως Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα σε κάθε αριθμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Προαιρετική εργασία

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Προαιρετική εργασία Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Προαιρετική εργασία «Κατασκευή δυαδικού απαριθμητή με δεκαδική απεικόνιση δεκάδων και μονάδων» Συνυπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... i ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ... 77

Πρόλογος... i ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ... 77 Περιεχόµενα Πρόλογος............................................ i 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Επισκόπηση του κειµένου............................... 2 1.2 Η σχέση ανάµεσα στην ανάλυση κυκλωµάτων και στην µηχανολογία........

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design Υ52 Σχεδίαση Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (C.P.U.) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Αριθμητική Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit.) Μονάδα Ελέγχου (Control Unit.) Καταχωρητές (Registers) ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. (Silicon Controlled Rectifier). πυριτίου (TRlAC). (Silicon Controll ed Switch). - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR 6. Θυρίστορ - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφανεια 1 6. ΤΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ - 0 ελεγχόµενος ανορθωτής πυριτίου SCR (Silicon Controlled Rectifier). - Η αµφίδροµη δίοδος THYRlSTOR (DIAC). - 0 αµφίδροµος ελεγχόµενος ανορθωτής

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÊÏÑÕÖÇ ÓÅÑÑÅÓ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 28 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 8 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της

Διαβάστε περισσότερα

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory Flip-Flop: Control Systems Laboratory Είναι ένας τύπος συγχρονιζόμενου flip- flop, δηλαδή ενός flip- flop όπου οι έξοδοί του δεν αλλάζουν μόνο με αλλαγή των εισόδων R, S αλλά χρειάζεται ένας ωρολογιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων. Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων. Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ᄃ Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή

Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή Κεφάλαιο 1.5: Τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή 1.5.1 Ανάλυση των μερών ενός υπολογιστή Μονάδα συστήματος Είναι το κουτί του υπολογιστή το οποίο φαίνεται αρκετά συμπαγές, αλλά στην πραγματικότητα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα