ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ"

Transcript

1 -272-

2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ access time 236 accumulator 230 ADC 157 adder pοtentiοstat 121 address 227 bus 227 alias frequencies 201 aliasing 200 alphanumeric data 224 ALU 230 ampére 14 amplifier 6 amplitude density spectrum 172 modulation (AM) 188 analog domain 4 analog-to-digital converters (ADC) 157 AND (άλγεβρα Boole) 130 angular velocity 33 anticοincidence circuits 144 antilog amplifier 101 arithmetic-logic unit (ALU) 230 ASCII, κώδικας 224 assembly language 239 astable multivibrators 147 attenuator 31 autοranging meters 110 auxiliary electrode 120 background noise discrimination 162 signal 170 bandpass filter 190 base (transistor) 48 base address 245 basic input/output system (BIOS) 235 batteries 17 baud 269 BCD-counter 152 BCD tο 7-segment number decοder 136 bidirectional bus 218 binary arithmetic system 128 cοunter 150 digit (bit) 220 presentatiοn 127 BIOS 235 bipolar junction transistor (BJT) 48 bistable circuits 145 bit 220 BJT 48 black box 1 block diagram 1 Bode, διάγραµµα 6 Boole, άλγεβρα 130 bouncing 26, 105 boxcar (ολοκληρωτής) 195 branching 241 breakdown potential 47 bridge diode rectifier 54 buffer 230 bus 218 Butterworth filter 41 byte 221 bοοster amplifier 122 cache (memory) 232 capacitance 16 capacitive reactance 37 capacitor 16, 23 carrier wave 187 carry flag 230 CCD 53 CD-ROMs 237 cells, electric 17 central processing unit (CPU) 226, 229 channel 4 charge, electric 14 Chebyshev filter 41 choke 55 chopper 188 operational amplifiers 68 chopping 188 CID 53 clock 231 closed loop 62 gain 62 CMOS 134 CMRR 85 coaxial cable 185 collector (transistor) 48 common mode 85 rejection ratio (CMRR) 85 communication port compact disks (CD-ROMs) 237 comparator 104 component 1 conductor 15 configuration 1 connection 1 contact potential 45 control bus 228 controller (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 conversion error (ADC) 160 time (ADC) 160 converter 5 convoluting factors 206 convolution 8 coulomb 14 counter-electrode 118 counters up/down 154 counting 4 coupling 1 CPU 226, 229 critical frequency 200 cross-coupled differential follower 83 cross-talk 269 crystal oscillator 164 current 15 follower 78 gain (transistor) 48 current-to-voltage converter 78 cut-off frequency 40 cοmplementary metal oxide semicοnductοrs (CMOS) 134 οutputs 140 cοunter capacity 151 DAC 155 D/A cοnνerters (DAC) 155 data bus 221, 227 domain 2 valid flag 262 DC offset 75 De Morgan θεωρήµατα 133 decoder 136 deconvolution 10 delta function 9 demodulation 192 depletion region 46

3 derivative spectroscopy 91 detection limit 6 detector 5 device select pulse (DSP) 242 differential input 85 mode 85 differentiator 44, 90 digital domain 4 multiplexer 136 switch 135 voltmeter (DVM 166 digital-tο-analοg cοnνerters (DAC) 155 diode 47 Dirac function 9 direct memory access (DMA) 199, 228 directory 236 discharge rate 18 discrete Fourier transform 172 function 8 disk capacitor 23 dissipated power 21 distortion 5 dithering 182 DMA 199, 228 domain 2 dopant 45 double beam spectrophotometers 190 precision, real number 223 sideband (DSB) modulation 187 DRAM 234 drift 7, 65 drop knocker 142 DSP 242 dual slope A/D converters 158 dummy variable 8 DVM 166 dynamic RAM (DRAM) 234 earth ground 15 EEPROM 235 electrical domain 2 electricaly eraseable programmable read only memory (EEPROM) 235 electrode potential 117 electromagnetic relay 26 electromotive force (emf) 19 electron multipliers 78 electronic noses 165 emf 19 emitter (transistor) 48 encoding 2 energy channel 144 output 18 ensemble average 210 envelope 188 environmental noise 177 EPROM 235 equivalent circuit 19 eraseable programmable read-only memory (EPROM) 235 error term 65 events counter 162 excess noise 177 exponent 223 fan-οut 134 farad 16 faradaic cup 78 Faraday cage 184 fast Fourier transform (FFT) 172, 209 FET 50 FFT 172, 209 FID 79 field effect transistor (FET) 50 filter size 204 filtering 198 flag register 230 flame ionization detector (FID) 79 flash A/D converters 159 flicker, noise 180 flip-flop 145 floating point format 223 processor 232 unit (FPU) 232 co-processor 240 floppy disks 236 folding 200 follower amplifier 68 with gain 77 forward bias 46 Fourier transform 170 foundamental frequency 171 Fourier transform 170, 209 FPU 232 free induction decay (φασµατοσκοπία NMR) 212 frequency 34 bandwidth 178 domain 170 meter 162 response 66 spectrum 170 frequency-tο-voltage cοnverter (f/v) 114 full adder rectifier 54 fundamental noise 177 f/v converter 114 gain 6 galvanostat 117, 124 general purpose interface bus (GPIB) 269 internal registers 230 GPIB (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 ground 15 grounding loop 183 half-rectifier 54 hard disks 237 harmonics 171 hexadecimal system 219 high pass RC filter 41 holes (semiconductors) 45 IEEE-488 (GPIB) 269 IGFET 50 impedance 37 implied bit 223 impulse response 7, 8 function 7 inductance 16 inductive coupling 186 in-line, operation 216 input capacitance 44 range (ADC) 160 transducer 5 input/output port (I/Ο port) 242 instruction decoder 231 instrumental sensitivity 6 instrumentation amplifier 83 insulator 15 integrating A/D converters 159 integrator 43, 93 interface 198, 242 card 264 interference noise 177 internal data bus 230 resistance 18 interrupts 253 inversion (άλγεβρα Boole) 130 inverting amplifier 70 input 60 I/Ο port 242 IR potential drop 27 I/V converter 78 JFET 50 Johnson, θόρυβος 178 junctions, pn 45

4 katharometer 81 Kirchhoff, κανόνες 28 ladder netwοrk 155 LED 115 light-emitting diode (LED) 115 limit of detection (LOD) 182 quantification (LOQ) 182 linearity (DAC) 156 listener (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 lock-in amplifier 194 LOD 182 logarithmic amplifier 96 loop 27, time delay 247 LOQ 182 low pass RC filter 39 lοgic gates 131 state 127 lοg-ratio amplifier 100 machine instructions 238 language 238 majority carriers 45 mantissa 223 mass storage devices 198, 226 memory 236 master-slaνe operation 262 mean square noise 174 memory 226, 232 pointers 239 microprocessor (µp) 226, 229 minority carriers 45 MIPS 231 mixed bus 218 mnemonics 239 modification 11 modulation 180, 187 modulators 187 monodirectional bus 218 Moore, νόµος 214 MOSFET 50 moving average 203 multiplexer (analog) 110, 264 multiplication modules 102 multitasking 234 MUX 264 mοnοstable multiνibratοrs (MS) 140 NF 176 noise 169 figure (NF) 176, electric 4 nominal cell voltage 18 non-electrical domain 2 non-fundamental noise 177 non-inverting input 60 normal (Gaussian) distribution 174 noise 174 NOT (άλγεβρα Boole) 130 notch amplifier 192 nulling potentiometer 65 Nyquist, θεώρηµα 199, θόρυβος 178, συχνότητα 200 off-line, operation 215 offset voltage 65 Ohm, νόµος 15 ohmic load 19 on-line, operation 215 ON/OFF έλεγχος εξωτερικών µονάδων 246 open-loop gain 61 operational amplifiers 60 range 61 optical coupling 186 optο-cοupled sοlid-state relays 108 OR (άλγεβρα Boole) 130 output range (DAC) 156 transducer 5 overpotential 118 overshooting 108 parallel A/D converters 159 digital data 4 in-parallel out registers (PIPO) 149 in-serial out registers (PISO) 149 interface 268 parity check 268 flag 230 peak current 33 voltage 33 peak-height detectοr 112 peak-to-peak value 33 period 34 peripheral devices 226 phase angle 34 shift 40 photoconductors 72 photodiodes 51 photointerruptor 255 phototransistor 51, 116 piezoelectric scanner 164 pipelining 231 PIPO Pirani gauge 80 PISO 149 pixel 225 Poisson, κατανοµή 179 polling 252 polynomial least-squares convolution 206 smoothing 204 position encoding 254 potential 14 gradient 119 potentiometer 22 potentiometric titrations 91 potentiostat 117 power density spectrum 173 supplies 53 practical drain rate 18 precision resistor 21 prescaler 164 priority 253 processed data 198 processing 11 program counter 230 programmable read-only memory (PROM) 235 PROM 235 pulse height discriminatiοn 144 shaping circuit 114 QCM 165 quantization noise (QN) 181 quartz crystal microbalance (QCM) 165 RAM 234, static 149 ramps 94 random access memory (RAM) 234 raw data 198 read-only memory (ROM) 234, 235 read-write (R/W) input 221 memory (RWM) 234 real time processing 199 recorder 82 rectifier 54 reference electrode 119 refreshing 234 register 148, 221 rejection frequency 190 relay 26 reset switch 93 resistance 15, internal 18 resistivity 45 resistor 20

5 resistors bridge 31 resolution 8 (ADC) 160 (DAC) 156 response time 6 return current 183 reverse bias 46 Fourier transform 170 RGB, κώδικας 225 rheostate 22 ringing 174 ripple factor 53 RMS value 36, 174 roll-off 40 ROM 234 root mean square (RMS) value 36, 174 rounding error 130 RS-232, πρωτόκολλο 268 RS R/W input 221 RWM 234 sample-and-hοld amplifier, S/H 111 sampling frequency 200 saturation 5, 61 Savitzky-Golay, µέθοδος εξοµάλυνσης 204 SCR 108 select input 222 selectivity 7 semiconductors 45 sensor 5 serial digital data 4 in-parallel out registers (SIPO) 149 interface 268 servomechanism 82 shielded twisted-pair cable 185 shielding 184 shift registers 149 Shockley (equation) 47 shot noise 179 sidebands 187 sign flag 230 signal 2, 169 signal-to-noise ratio (S/N) 175 silicon controlled rectifiers (SCR) 108 single input 85 single precision, real number 223 single-quadrant multiplier 102 SIPO 149 slew rate 66 smoothed value 203 smoothing 198 S/N 175 SNR 175 solid-state AC relays 108 analοg switches 109 SRAM 234 stack 230, 242 pointer 230 staircase A/D converters 157 standard deviation 174 start-up program 233 static RAM (SRAM) 234 randοm access memοry (static RAM) 149 stepper 256 stepping motor 256 storage 11 stray capacitance 44 subroutines 241 successive approximation A/D converters 158 summing amplifier 74 point 63 switch 24 switcher 56 switching power supply 56 synchronous demodulation 180, 193 cοunters 151 system 1 talker (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 tape streamers 236 TCD 81 telemetry 116 thermal conductivity detector (TCD) 81 noise 178 thermistor 22, 73 Thévenin, θεώρηµα 29 thin film capacitor 23 threshold 5 thyristor 108 time base 162 constant 7, 43 delay loop 247 domain 4, 170 timed interrupts 199 timing and control unit 231 tolerance 20 trancuation error 130 transconductance operational amplifier 102 transfer function transient recorder 44, 265 transistor 48 transistor-transistor-logic (TTL) 134 triggering mοde 140 trimmer 22 tristate gates 217 truth table 132 TTL 134 tunable twin T filter 191 tuned amplifer 190 twin T filter 190 two's complement 222 UDI 161 UGBW 66 unit 1 unity gain bandwidth (UGBW) 66 universal digital instrument (UDI) 161 up/down counters 154 useful range 5 variable capacitor 23 resistor 22 variance 174 very large scale integration (VLSI) 214 V/f converter 113 vibrating reed chopper 190 virtual ground 63 VLSI 214 volatile memory 234 volt 14 voltage 14 divider 31 regulator 56 vοltage-to-frequency converter (V/f) 113 waveform generator 266 Weatstone bridge 31 weight coefficients 204 white spectrum 172 wipper 22 working electrode 118 XTAL 164 Zener diode 47, 56 zero bias 46 flag 230 zero-crossing switches 108

6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ αγωγός 15 αθροιστής ενισχυτής 74 ποτενσιοστάτης 121, πλήρης 138 αθροιστικό σηµείο 63 αισθητήρας 5 Pirani 80 ακατέργαστα δεδοµένα 198 ακολουθητής ενισχυτής 68 ενισχυτής µε απολαβή 77 ρεύµατος 78 ακροατής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 άλγεβρα Boole 130 αλληλουχία, έλεγχος 141 αλλοίωση 200 αλφαριθµητικά δεδοµένα 224 άµεση προσπέλαση µνήµης (DMA) 199, 228 αµπεροστάτης 124 αναδίπλωση 200 αναλογική περιοχή 4 αναλογικοί διακόπτες στερεάς κατάστασης 109 αναλογικός έλεγχος 108 αναλογικοψηφιακοί µετατροπείς (Α/Ψ) 157 ανανέωση 234 αναπήδηση 105 (επαφής διακόπτη) 26 αναστρέφουσα είσοδος 60 ανάστροφη πόλωση 46 ανάστροφο ρεύµα 47 ρεύµα κόρου 46 ανιχνευτές έγχυσης φορτίου (CID) 53 σύζευξης φορτίου (CCD) 53 ανιχνευτής 5 θερµικής αγωγιµότητας (TCD) 81 ιοντισµού φλόγας (FID) 79 ύψους κορυφής 112 ανορθωτής 54 ανοχή αντίστασης 20 αντιηλεκτρόδιο 118 αντιλογαριθµικός ενισχυτής 101 αντιµετάθεση (άλγεβρα Boole) 130 αντιστάθµιση συνεχούς σήµατος 75 αντισταθµιστική τάση (ΤΕ) 65 αντισταθµιστικό ποτενσιόµετρο 65 αντίσταση 15 επαφής διακόπτη 26, εσωτερική 18, µεταβλητή 22, χαρακτηριστικά ποιότητας 20 αντιστάτης 20 αντιστροφέας ενισχυτής 70 αντιστροφή (άλγεβρα Boole) 130 αντίστροφος µετασχηµατισµός Fourier 170 αντισύµπτωση, κύκλωµα 144 απαρίθµηση 4 απαριθµητές 148 άνω/κάτω απαρίθµησης 154 απαριθµητής BCD 152 modulo M 151 προγράµµατος 230 συµβάντων 162 απλή είσοδος 85 απλής ακρίβειας, πραγµατικός αριθµός 223 αποδιαµόρφωση 192 αποθήκευση 11 απόκριση συχνότητας 6, 66 αποκωδικοποιητής προς ΒCD προς αριθµό 7 τµηµάτων 136 εντολών 231 Ν-πρoς-2 Ν 243 απολαβή 6 ανοικτού βρόχου 61, 64 κλειστού βρόχου 63 ρεύµατος (τρανζίστορ) 48 αποµονωτής 230 απορρόφηση (άλγεβρα Boole) 130 αποσυνέλιξη 10 αριθµητικά δεδοµένα 222 αριθµητική-λογική µονάδα (ALU) 230 αρµονικές συχνότητες 171 ασταθεροί πολυδονητές 147 αυτεπαγωγή 16, συντελεστής 16 αυτορρύθµιση περιοχής µέτρησης 110 Α/Ψ µετατρoπείς 157 διασύνδεση 261 διπλής κλίσης 158 διαδοχικών προσεγγίσεων 158 βαθµίδωση δυναµικού 119 βαθµωτοί Α/Ψ µετατροπείς 157 βαθυπερατό φίλτρο RC βάση (τρανζίστορ) 48 (τρανζίστορ FET) 50 συστήµατος αρίθµησης 128 χρόνου 162 βασικά θεωρήµατα άλγεβρας Boole 131 βασικές λειτουργίες εισόδου/εξόδου (BIOS) 235 βασική διεύθυνση 245 βηµατικός κινητήρας 256 βοηθητικό ηλεκτρόδιο 120 βολτόµετρο, ψηφιακό (DVM) 166 βουβή µεταβλητή 8 βρόχoς χρονοκαθυστέρησης 247 (κυκλώµατος) 27 γείωσης 86, 183 γαλβανοστάτης 117, 124 γείωση 15 γεννήτρια κυµατοµορφών 266 γέφυρα Weatstone 31, 77 αντιστάσεων 31, 77 γέφυρα διόδων 54 γλώσσα µηχανής 238 γραµµικά κυκλώµατα τελεστικών ενισχυτών 68 γραµµικότητα (Ψ/Α µετατροπέα) 156 γωνία φάσης 34 γωνιακή ταχύτητα 33 δεδοµένα εικόνας 225 δειγµατοληψία σήµατος 199 δείκτης µνήµης 239 στοίβας 230, 242 δεκαδικός (BCD) απαριθµητής 152 δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης 219 διάγραµµα Bode 6, 40, τµηµατικό 1 διαγωγιµότητας, τελεστικός ενισχυτής 102 διαδοχική σταθµοσκόπηση 252 διάδροµος 218 (σηµάτων) ελέγχου 228 απλής κατεύθυνσης 218 δεδοµένων 221, 227, εσωτερικός 230 διευθύνσεων 227 διπλής κατεύθυνσης 218, µικτός 218 διαιρέτης τάσης 31

7 διακλάδωση (προγράµµατος) 241 διακοπές 253 διακόπτης 24 διάβασης µηδενός 108 ελέγχου ισχύος 108 επαναφοράς (reset) 93 χειροκίνητος 25 διακορυφοτιµή 33 διάκριση παλµών κατά ύψος 144 ως προς τον θόρυβο υποβάθρου 162 διακρισιµότητα 8 (Α/Ψ µετατροπέα) 160 (Ψ/Α µετατροπέα) 156 διακριτά µαθηµατικά 8 διακριτή συνάρτηση 8 διακριτική ικανότητα 8 διακριτός µετασχηµατισµός Fourier 172 διακύµανση (ή µεταβλητότητα) 174 διαµόρφωση 180, 187 διπλής πλευρικής ζώνης (DSB) 187 ηµιτονικού σήµατος 187 µε τεµαχισµό 188 πλάτους 4 πλάτους (AM) 188 συχνότητας 4 διαµορφωτές 187 διαρροή πυκνωτή 24 διασκορπιζόµενη ισχύς (αντίστασης) 21 διασταυρούµενη συνοµιλία 269 διασύνδεση 198, 242 µε Α/Ψ µετατρoπείς 261 Ψ/Α µετατρoπείς 259 παράλληλη και σειριακή 268, κάρτα 264, ολοκληρωµένα συστήµατα 264 διασύνδεσης, τυποποιηµένα πρωτόκολλα 266 διάταξη 1 d'arsonval 36 ανοικτού βρόχου 60, 61 δίαυλος 4 διαφορά φάσης 34 διαφορική είσοδος 85 λειτουργία 85 παλµική πολαρογραφία, χρονισµός 142 διαφορικοί ενισχυτές 85 διαφοριστής 44 (ενισχυτής) 90 διεύθυνση (µνήµης) 227 δικτύωµα σκάλας 155 δίοδος 47 Zener 47, 56 φωτοεκποµπής (LED) 115 διοχέτευση, συνεχής 231 διπλής ακρίβειας, πραγµατικός αριθµός 223 δισταθερά κυκλώµατα 145 δροµέας, ποτενσιοµέτρου 22 δυαδική παρουσίαση 127 δυαδικό σύστηµα αρίθµησης 128 ψηφίο (bit) 220 δυαδικός απαριθµητής 150 δυναµική RAM (DRAM) 234 δυναµικό 14 διάσπασης (δίοδου Zener) 47 επαφής 45 ηλεκτροδίου 117 ειδική αντίσταση 45 εικόνα θορύβου (NF) 176 εικονική γείωση 63 εικονοστοιχείο (pixel) 225 είσοδος γραφής-ανάγνωσης (R/W) 221 ελέγχου 135 επιλογής 222 µονάδας 1 εκθέτης 223 εκκίνηση, πρόγραµµα 233 εκλεκτικότητα 7, συντελεστής 7 εκποµπός (τρανζίστορ) 48 εκφόρτιση, καµπύλη 18 ελεγκτής DMA, τοπικός 265 ελεγχόµενοι ανορθωτές πυριτίου (SCR) 108 έλεγχος οµοτιµίας 268 ΟΝ/ΟFF εξωτερικών µονάδων 246 χρονισµού 141 ελεγχτής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 ελεύθερη επαγωγική απόσβεση (φασµατοσκοπία NMR) 212 εµπέδηση 37 εισόδου 5 εισόδου (ΤΕ) 65 εξόδου 18 εξόδου (ΤΕ) 65 ενέργεια εξόδου 18 ενεργειακός δίαυλος 144 ενεργή τιµή περιοδικού σήµατος 35 ενισχυτής 6 lock-in αποκοπής 192 δειγµατοληψίας (S/H) 111 διαφοράς 80 ισχύος 122 λογαρίθµου λόγου σηµάτων 100 οργανολογίας 83 προγραµµατιζόµενης απολαβής 265 εντoλές µηχανής 238 εισόδου-εξόδου 243 εξάρτηµα 1 εξασθενιστής σήµατος 31 εξίσωση Shockley 47 έξοδος µονάδας 1 εξοµαλυµένη τιµή 203 εξοµάλυνση (σήµατος) 198 µε µετασχηµατισµό Fourier 209, πολυωνυµική 204 επαγωγή 16 επαγωγική ζεύξη 186 τάση 16 επαφές διακόπτη 24 επαφή pn 45 επεξεργασία 11 σε πραγµατικό χρόνο 199 επεξεργασµένα δεδοµένα 198 επεξεργαστής κινητής υποδιαστολής 232 επιµερισµός (άλγεβρα Boole) 130 έργο, ηλεκτρικό 15 εσωτερικοί καταχωρητές γενικής χρήσης 230 εσωτερικός διάδροµος δεδοµένων 230 ευαισθησία, οργανολογική 6 εύκαµπτοι µαγνητικοί δίσκοι 236 ευρετήριο 236 εύρος ζώνης συχνοτήτων 178 συχνοτήτων µοναδιαίας απολαβής (UGBW) 66 Η' (άλγεβρα Boole) 130 ΗΕ 19 ηλεκτρεγερτική δύναµη (ΗΕ ) 19 ηλεκτρικά στοιχεία 17 ηλεκτρική περιοχή 2 ηλεκτρόδιο αναφοράς 119 εργασίας 118 ηλεκτρολυτικά στοιχεία 117 ηλεκτροµαγνητική σφύρα 142 ηλεκτροµηχανικός βρόχος 82 διακόπτης 26 ηλεκτρονική µύτη 165 ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής 78 ηλεκτρονόµοι 26

8 AC στερεάς κατάστασης 108 στερεάς κατάστασης οπτικής ζεύξης 108 ηµιαγωγοί 45 ηµιανορθωτής 54 θεµελιώδεις κανόνες (ΘΚ) λειτουργίας τελεστικών ενισχυτών 64 θεµελιώδης θόρυβος 177 θεµελιώδης συχνότητα. 171 θερµικού θορύβου 178 θερµίστορ 22, 73 θερµοστατικός έλεγχος 107 θεώρηµα Nyquist 199 Thévenin 29 θεωρήµατα De Morgan 133 θόρυβος 169 1/f (ή flicker) 180 Johnson 178 Nyquist 178 βολής 179, ηλεκτρικός 4 κβαντισµού (QN) 181 παρεµβολής 177 περιβάλλοντος 177 περίσσειας 177 θύρα εισόδoυ/εξόδoυ (I/Ο port) 242 επικοινωνίας 266 θυρίστορ 108 θωράκιση 184 θωρακισµένο ζεύγος πλεγµένων καλωδίων 185 ιδανικός τελεστικός ενισχυτής 64 ικανότητα οδήγησης 134 ισοδύναµα κυκλώµατα λογικών πυλών 135 ισοδύναµο κύκλωµα πηγής τάσης 19 ισχύς, διασκορπιζόµενη (αντίστασης) 21, ηλεκτρική 15 καθαρόµετρο 81 ΚΑΙ (άλγεβρα Boole) 130 καµπύλη εκφόρτισης 18 κανόνες Kirchhoff 28 κανονική (ή κατά Gauss) κατανοµή 174 κανονικός θόρυβος 174 κάρτα διασύνδεσης 264 οθόνης 226 καταγραφέας 82 παροδικών σηµάτων 44, 265 κατανοµή Poisson 179 κατά Gauss (κανονική κατανοµή) 174 καταχωρητές 148, 221 γενικής χρήσης, εσωτερικοί 230 παράλληλης εισόδου-παράλληλης εξόδου (PIPO) 149 παράλληλης εισόδου-σειριακής εξόδου (PISO) 149 σειριακής εισόδου-παράλληλης εξόδου (SIPO) 149 σηµαιών 230 κατώφλιο 5 κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) 226, 229 κινητή υποδιαστολή, µονάδα (FPU) 232, µορφοποίηση 223 κινούµενη µέση τιµή 203 κλίση (φίλτρου) 40 κλωβός Faraday 184 κοινό (σηµείο) 15 κόµβος (κυκλώµατος) 28 κόρος 5, κατάσταση 61 κρίσιµη συχνότητα 200 κρουστική απόκριση 7, 8, συνάρτηση 8 κρυσταλλικός ταλαντωτής 164 κρυσταλλοδίοδος 47 κρυφή µνήµη (cache) 232 κυκλική συχνότητα 33 κυκλώµατα αντισύµπτωσης 144 συναρτήσεων 102 κώδικας ASCII 224 RGB 225 κωδικοποίηση 2 αριθµητικών δεδοµένων 222 θέσης 254 κωδωνισµός 174 λειτoυργία κυρίoυ-σκλάβoυ 262 εκτός γραµµής (off-line) 215 εντός γραµµής (in-line) 216 σε γραµµή (on-line) 215 κοινού σήµατος 85 λευκό φάσµα 172 λογαριθµικός ενισχυτής 96 λογικές οικογένειες 134 πράξεις 130 πύλες 131 λογική κατάσταση 127 λόγος απόρριψης κοινού σήµατος (CMRR) 85 σήµατος-προς-θόρυβο (S/N) µαγνητικές ταινίες 236 µαζική αποθήκευση, συσκευές 226 µαθηµατικός συνεπεξεργαστής 240 µαύρο κουτί 1 µέγεθος φίλτρου (εξοµάλυνσης) 204 µέγιστη τάση λειτουργίας πυκνωτή 23 µέθοδος Savitzky-Golay (εξοµάλυνσης) 204 κινούµενης µέσης τιµής 203 µέσα µαζικής αποθήκευσης 198 µέση µορφή σήµατος 210 (στη φασµατοσκοπία NMR) 212 τετραγωνική τιµή 36 τιµή περιοδικού σήµατος 34 τιµή τετραγώνων θορύβου 174 µεταβλητή αντίσταση 22 µεταβλητότητα (ή διακύµανση) 174 µεταλλάκτης εισόδου 5 εξόδου 5 µετασχηµατισµός Fourier 170 (εξοµάλυνση σήµατος) 209 µετατροπέας 5 αναλογικοψηφιακός (Α/Ψ) 157 ρεύµατος σε τάση (I/V) 78 συχνότητας σε τάση (f/v) 114 τάσης σε συχνότητα (V/f) 113 ψηφιακοαναλογικός (Ψ/Α) 155 µεταφορά, χαρακτηριστικά 5 µη θεµελιώδης θόρυβος 177 µη-αναστρέφουσα είσοδος 60 µηδενική πόλωση 46 µη-ηλεκτρική περιοχή 2 µικροεπεξεργαστής (µp) 226, 229 µικροζυγός κρυστάλλου χαλαζία (QCM) 165 µικτός διάδροµος 218 µνήµη 226, 232 ανάγνωσης-γραφής (RWM) 234 µαζικής αποθήκευσης 236 µόνο ανάγνωσης (ROM) 234 µόνο ανάγνωσης (ROM) 235 οθόνης 226 παρακαταθήκης (cache) 232 τυχαίας προσπέλασης (RAM) 234, τοπική 265 µνηµονικά (συµβολικής γλώσσας) 239 µονάδα 1 κινητής υποδιαστολής (FPU) 232 χρονισµού και ελέγχου 231

9 µονοσταθεροί πολυδονητές 140 µονωτής 15 µορφοποίηση κινητής υποδιαστολής 223 παλµών 114 µπαταρίες 17 νόµος Moore 214 Ohm 15 επαφής pn 47 οδηγό τρανζίστορ 106 ολισθαίνοντες καταχωρητές 149 ολίσθηση 7, 65 αναλογικού ολοκληρωτή 94 φάσης 40 ολοκλήρωµα Fourier 172 ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης (VLSI) 214 συστήµατα διασύνδεσης 264 ολοκλήρωση χρωµατογραφικών κορυφών (αναλογική) 94 ολοκληρωτές Α/Ψ µετατροπείς 159 ολοκληρωτής 43 (ενισχυτής) 93 boxcar 195 οµιλητής (πρωτόκολλο IEEE-488) 269 οµοαξoνικό καλώδιο 185 οµοτιµία, έλεγχος δεδοµένων 268, σηµαία 230 ονοµαστική τιµή αντίστασης 20 πυκνωτή 23 οπές (ηµιαγωγά υλικά) 45 οπτική ζεύξη 186 οπτικοί δίσκοι (CD-ROMs) 237 οργανολογική ευαισθησία 6 ορθή πόλωση 46 ορθός µετασχηµατισµός Fourier 170 όρια τάσης εξόδου (ΤΕ) 64 όριο ανίχνευσης 6 ανίχνευσης (LOD) 182 ποσοτικού προσδιορισµού (LOQ) 182 όρος σφάλµατος 65 οχετός (τρανζίστορ FET) 50 παλµός επιλoγής συσκευής (DSP). 242 παράγοντας κυµάτωσης 53 παράγοντες συνέλιξης 206 παράλληλη διασύνδεση 268 πληροφορία 4 παράλληλοι Α/Ψ µετατροπείς 159 καταχωρητές (PIPO) 149 παραµόρφωση 5 παράσιτη χωρητικότητα 44 περιβάλλουσα 188 περίοδος 34 περιοχή απογύµνωσης 46 κρηµνού (ή χιονοστιβάδας) 47 πληροφορίας 2 συχνοτήτων 170 τάσης εισόδου (Α/Ψ µετατροπέα) 160 τάσης εξόδου (Ψ/Α µετατροπέα) 156 τελέσεων 61 χρόνου 4, 170 περιφερειακές συσκευές 226 πεχάµετρο 87, 89 πηγή (τρανζίστορ FET) 50 πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι (XTAL) 164 πιεζοηλεκτρικός σαρωτής 164 πίνακας αλήθειας 132 πλευρικές ζώνες 187 πλήρης αθροιστής 138 ανορθωτής 54 πλωτή πηγή 31, 85 πλωτή πηγή τάσης 17 πολαρογράφος (µονάδα ελέγχου) 122 πολλαπλασιαστής ενός τεταρτηµορίου 102 ΧΥ/ πόλος διακόπτη 24 πολυδιαυλικοί φωτοανιχνευτές 52 πολυδιεργασία 234 πολυπλέκτης αναλογικός (MUX) 110, 264 πολυπλεξία αναλογικών σηµάτων 265 πολυωνυµική εξοµάλυνση 204 συνέλιξη ελάχιστων τετραγώνων 206 ποτενσιοµετρικές τιτλοδοτήσεις 91 ποτενσιόµετρο 22 λεπτής ρύθµισης 22, πολύστροφο 22 ποτενσιοστάτης 117, αθροιστής 121, απλός 120 ποτενσιοστατικός έλεγχος 120 πραγµατικός αριθµός απλής ακρίβειας 223 διπλής ακρίβειας πραγµατικός τελεστικός ενισχυτής 64 πρακτικος ρυθµός εξάντλησης 18 πρόγραµµα εκκίνησης 233 προγραµµατιζόµενη ROM 235 µε δυνατότητα διόρθωσης (EPROM) 235 µε δυνατότητα ηλεκτρικής διόρθωσης (EEPROM) 235 απολαβή, ενισχυτής 265 προεκθετικός όρος 223 προκλιµακωτής 164 προσαρµογή µονάδων 68 προσεταιρισµός (άλγεβρα Boole) 130 πρόσµιξη (ηµιαγωγού υλικού) 45 προτεραιότητα (διακοπής) 253 πρωτόκολλα διασύνδεσης 266 πρωτόκολλο IEEE-488 (GPIB) 269 RS RS πτητική µνήµη 234 πτώση τάσης, ωµική 27 πυκνωτής 16, 23, δισκοειδής 23, ηλεκτρολυτικός 23, λεπτού στρώµατος 23, µεταβλητός 23, σωληνοειδής 23, χαρακτηριστικά ποιότητας 23 πύλες τριών καταστάσεων (tristates) 217 ράµπες τάσης 94 ρεύµα επιστροφής 183 κορυφής 33 πόλωσης εξόδου 65, ηλεκτρικό 15 ροοστάτης 22 σειριακή διασύνδεση 268 πληροφορία 4 σερβοµηχανισµός 82 σήµα 2, 169 υποβάθρου 170, τύπος 5 σηµαία έγκυρων δεδοµένων 262 κρατουµένου 230 µηδενός 230 οµοτιµίας 230 προσήµου 230 σήµα-προς-θόρυβο, λόγος (S/N) 175

10 σκανδαλισµός µονοσταθερού πολυδονητή 140 σκληροί δίσκοι 237 σταθεροποιητής τάσης 56 τύπου διακόπτη 56 στατική RAM (SRAM) 234 µνήµη τυχαίας προσπέλασης (static RAM) 149 στοίβα 230, 242 στοιχεία, ηλεκτρικά 17 στραγγαλιστικό πηνίο 55 συγκερασµός 8 συγκριτής 104 συγχρονισµένη αποδιαµόρφωση 180, 193 συγχρονισµένος απαριθµητής 151 συζευγµένος διαφορικός ακολουθητής 83 σύζευξη 1 συλλέκτης (τρανζίστορ) 48 συµβολή θορύβων 176 συµβολική γλώσσα 239 συµπλήρωµα ως προς δύο 222 συµπληρωµατικές έξοδοι 140 συνάρτηση Dirac 9 δέλτα 9 κρουστικής απόκρισης 8 µεταφοράς 6 σύνδεση (µονάδων) 1 συνέλιξη 8 συνεχής διοχέτευση 231 σύνθετη αντίσταση 37 συντελεστές βάρους 204 συντελεστής αυτεπαγωγής 16 εκλεκτικότητας 7 ενίσχυσης 6 ενίσχυσης ανοικτού βρόχου 61 θερµοκρασίας (αντίστασης) 22 θερµοκρασίας πυκνωτή 24 συντονιζόµενο φίλτρο δίδυµου Τ 191 συντονισµένος ενισχυτής 190 συσσωρευτής 230 σύστηµα 1 συχνόµετρο 162 συχνότητα 34 Nyquist 200 αποκοπής 40 απόρριψης 190 δειγµατοληψίας 200 ψευδής 200 σφάλµα αποκοπής (κολοβώµατος) 130 µετατροπής (Α/Ψ µετατροπέα) 160 στρογγύλευσης 130 ταλαντωτής, κρυσταλλικός 230 τάξη φίλτρου 41 τάση ασυµµετρίας 31 κορυφής 33 στοιχείου, ονοµαστική 18, ηλεκτρική 14 ταχύς µετασχηµατισµός Fourier (FFT) 172, 209 ταχύτητα ανύψωσης (ΤΕ) 66 απόκρισης (ΤΕ) 66 µείωσης 40 προσπέλασης 236 τελεστικοί ενισχυτές (ΤΕ) 60 µε τεµαχιστή 68 τεµαχισµός 188 τεµαχιστής 187, 188 παλλόµενου ελάσµατος 190 τηλεµετρία 116 τιµή RMS 36 τµηµατικό διάγραµµα 1 τοπική µνήµη 265 τρανζίστορ 48 διπολικής επαφής 48 επίδρασης πεδίου (FET) 50 τροποποίηση (σήµατος) 11 τρόπος σκανδαλισµού 140 τροφοδοτικές διατάξεις 53 τυπική απόκλιση 174 τυποποιηµένα πρωτόκολλα διασύνδεσης 266 τύπος σήµατος 5 υβριδικοί τελεστικοί ενισχυτές 66 υπoρoυτίνες 241 υπερακοντισµός 108 υπερδυναµικό 118 υπονοούµενα bit 223 υψιπερατό φίλτρο RC 41 φαρανταϊκά κύπελλα 78 φάσµα πυκνότητας ισχύος 173 πλάτους 172 συχνοτήτων 170 φασµατοσκοπία παραγώγων 91 φασµατοφωτόµετρα διπλής δέσµης 190 φέρον κύµα 187 φίλτρα RC 40, 41 φιλτράρισµα (σήµατος). 198 φίλτρο Butterworth 41 Chebyshev 41 βαθυπερατό RC 39 δίδυµου Τ διέλευσης ζώνης 190 εξοµάλυνσης (τροφοδοτικού) 55 υψιπερατό RC 41 φλιπ-φλοπ 145 D 146 JK 147 RS 146 T 147 φορείς µειονότητας 45 πλειονότητας 45 φορτίο ηλεκτρονίου 14, ηλεκτρικό 14 φώραση 192 φωτοαγωγοί 72 φωτοανασχετήρας 255 φωτοαντιστάσεις 72 φωτοδίοδοι 51 φωτοεκποµπός δίοδος (LED) 115 φωτολυχνία 79 φωτορεύµα 79 φωτοτρανζίστορ 51, 116 χαρακτηριστικά µεταφοράς 5 χρήσιµη περιοχή 5 χρονιζόµενες διακοπές 199 χρονοκυκλώµατα 140 χρόνος απόκρισης 6 µετατροπής (Α/Ψ µετατροπέα) 160 χρονοσταθερά 7, 43 χωρητική αντίσταση 37 χωρητικότητα 16 απαριθµητή 151 εισόδου 44 Ψ/Α µετατρoπέας, διασύνδεση 259 µετατροπείς 155 ψευδής συχνότητα 200 ψηφιακή ολοκλήρωση χρωµατογραφικών κορυφών 114 περιοχή 4 ψηφιακό βολτόµετρο (DVM) 166 πολύµετρο (UDI) 161 σφάλµα 163 ψηφιακοαναλογικοί µετατροπείς (Ψ/Α) 155 ψηφιακός διακόπτης 25, 135 πολυπλέκτης 136 ψηφίο, δυαδικό (bit) 220 ωµική πτώση τάσης 27 ωµικό φορτίο 19 ωρολόγιο (µικροϋπολογιστή) 231

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ

ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ EB-2000 DEGEM SYSTEMS ΕΒ-2000 Εκπαιδευτικό σύστημα ηλεκτρολογίας - ηλεκτρονικών με Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά: Το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα για εργαστηριακή εκπαίδευση σε ένα μεγάλο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού 1 1.2 Δεκαδικό σύστημα 1 1.3 Δυαδικό σύστημα 2 1.4 Οκταδικό σύστηνα 2 1.5 Δεκαεξαδικό σύστημα 2 1.6 Μετατροπές από ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Τελεστικοί Ενισχυτές

Ενότητα 3. Τελεστικοί Ενισχυτές Ενότητα 3 Τελεστικοί Ενισχυτές 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συχνά παρουσιάζεται η ανάγκη κατασκευής απλών ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, που σε συνδυασµό µε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και όργανα µετρήσεων, µπορούν να εξυπηρετήσουν

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση αισθητήρων Χαρακτηριστικά αισθητήρων Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων 1 2 Πωλήσεις αισθητήρων 3 4 Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη φύση με τα αισθητήρια όργανά του υποκειμενική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στην Μέτρηση Βασικών Σηµάτων Συνοπτική Περιγραφή Εξοπλισµού και Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1

Ήχος και φωνή. Τεχνολογία Πολυµέσων 04-1 Ήχος και φωνή Φύση του ήχου Ψηφιοποίηση µε µετασχηµατισµό Ψηφιοποίηση µε δειγµατοληψία Παλµοκωδική διαµόρφωση Αναπαράσταση µουσικής Ανάλυση και σύνθεση φωνής Μετάδοση φωνής Τεχνολογία Πολυµέσων 4-1 Φύση

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Η έννοια της µέτρησης καθώς και η µέτρηση καθαυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την επιστηµονική µεθοδολογία. Επίσης ο κάθε άνθρωπος αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:

Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput: Περιεχόµενα Εισαγωγή... 2 Γενικά... 2 PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία)... 2 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting... 3 On-board FIFO (First In First Out) Memory... 3 On-board

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ 1.1 Μεθοδολογία σχεδίασης...25 1.2 Η διαδικασία της σχεδίασης...26 1.3 ηµιουργικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ / ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND ΚΑΙ OR Οι βασικές πράξεις της Άλγεβρας Boole είναι οι πράξεις NOT, ANDκαι OR. Στα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC

ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC ΑΣΚΗΣΗ-2: ΚΥΚΛΩΜΑ RC Ημερομηνία:. ΤΜΗΜΑ:.. ΟΜΑΔΑ:. Ονομ/νυμο: Α.Μ. Συνεργάτες Ονομ/νυμο: Α.Μ. Ονομ/νυμο: Α.Μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (καθένας με δικά του λόγια, σε όλες τις γραμμές) ΒΑΘΜΟΣ#1: ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΡΛΙ ΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ 9 Πορλιδάς ηµήτριος www.porlidas.gr dporli@physics.auth.gr Τελεστικοί Ενισχυτές Κυκλώµατα Πειραµατικές Μετρήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα

Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Σημειώσεις για την Άσκηση 2: Μετρήσεις σε RC Κυκλώματα Ένας πυκνωτής με μία αντίσταση σε σειρά αποτελούν ένα RC κύκλωμα. Τα RC κυκλώματα χαρακτηρίζονται για την απόκρισή τους ως προς τη συχνότητα και ως

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές 5. Παράρτημα: Τεχνικές Προδιαγραφές 5.1. Καταγραφέας Δεδομένων MultiLog (MultiLog Data Logger) 5.1.1. MultiLog - DB-526 Είσοδοι (input): Έως 6 ταυτόχρονες αναλογικές. Έως 6 ταυτόχρονες ψηφιακές. Έξοδοι

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Ι.Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ S k k k S k k k 00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ψηφιακά Κυκλώµατα, κεφ.,

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑÏΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ looking for the future ΛΕΞΙΚΌ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ A AC Line Filter (Φίλτρο γραµµής AC) Ένα κύκλωµα φίλτρου που τοποθετείται στην γραµµή AC για απαλοιφή διαφόρων ηλεκτρονικών θορύβων που υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής.

1/3/2009. Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον «αναλογικό» ανθρώπινο κόσμο. Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής. Από το προηγούμενο μάθημα... Μάθημα: «Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου» Δάλ Διάλεξη 2 η : «Βασικές Β έ αρχές ψηφιακού ήχου» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Τα ψηφιακά ηχητικά συστήματα πρέπει να επικοινωνήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ηλεκτρολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο FESTO INGENATIC Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Και Εγέννετω Φως. Το Τρανζίστορ! ENIAC. Μικροηλεκτρονική 3. Το πρώτο τρανζίστορ! Τρανζίστορ στα 180nm 2000. Bell Labs 1947. Μικροηλεκτρονική 4

Και Εγέννετω Φως. Το Τρανζίστορ! ENIAC. Μικροηλεκτρονική 3. Το πρώτο τρανζίστορ! Τρανζίστορ στα 180nm 2000. Bell Labs 1947. Μικροηλεκτρονική 4 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μικροηλεκτρονική Μικροηλεκτρονική Γ. Τσιατούχας 1 ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μικροηλεκτρονική 2 1 Και Εγέννετω Φως ENIAC Μικροηλεκτρονική 3 Το Τρανζίστορ! Το

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΥ 017 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Διαλέξεις 4 και 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. Ηλίας Κυριακίδης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 2 η ενότητα ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1 Περιεχόμενα 2 ης ενότητας Το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Γ. Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση

Παράρτηµα Γ. Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Παράρτηµα Γ Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης ιαφάνειες διδασκαλίας του πρωτότυπου βιβλίου µεταφρασµένες στα ελληνικά και εµπλουτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM)

Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Pulse Code Modulation (PCM) Παλμοκωδική Διαμόρφωση Pulse Code Modulation (PCM) Pulse-code modulation (PCM) Η PCM είναι ένας στοιχειώδης τρόπος διαμόρφωσης που δεν χρησιμοποιεί φέρον! Το μεταδιδόμενο (διαμορφωμένο) σήμα PCM είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα